ZM7/ tfW

Komentáře

Transkript

ZM7/ tfW
Rada města Brna
MMB2015000001121
ZM7/ tfW</
Z7/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané od 8.12.2015
Název:
Návrh nabytí pozemku p.č. 1043/4 v k.ú. Žebětín pro stavbu „Brno, MČ Žebětín
dostavba kanalizace"
•
•
•
•
návrh kupní smlouvy
kopie informace o pozemku
orientační situace
důvodová zpráva
Obsah:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna
s ch v a 1 u j e
- nabytí pozemku p.č. 1043/4 o výměře 1 m 2 vk.ú. Žebětín za dohodnutou kupní cenu
1.550,- Kč od subjektů a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č
těchto
usnesení
Stanoviska dotčených orgánů:
•
Rada města Brna projednala na schůzi č. R7/042 konané dne 3.11.2015 a doporučila ke
schválení.
Zpracoval:
Odbor investiční MMB
Předkládá:
Rada města Brna
Důvodová zpráva
Stavba „Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" je zařazena v rozpočtu kapitálových
výdajů statutárního města Brna pod ORG 3375 "Rekonstrukce a dostavba kanalizace
v Brně" a je součástí souboru staveb, spolufinancovaného z fondů EU. Stavba byla
zrealizována a v 05/2014 proběhla kolaudace.
V době projektování a přípravy stavby bylo rozšíření ul. Chrpové plánováno na pozemku p.č.
PK 912/1. Jednalo se o pozemek ve zjednodušené evidenci zapsaném na listu vlastnictví č.l
města Brna. Stavební povolení bylo vydáno v 04/2007. Na základě pozemkových úprav, které
byly v katastru zapsány ve 12/2007, však došlo k zániku pozemku PK 912/1 a hranice nově
vydávaných pozemků se posunula na původní hranici pozemku PK 912/1. Z tohoto důvodu
jsou dle zaměření skutečného provedení stavby dotčeny pozemky ve vlastnictví fyzických
osob, které je nutno dodatečně majetkoprávně vypořádat.
V rámci realizace stavby došlo z výše uvedených důvodů k dotčení pozemku p.č.
1043/4 o výměře 1 m 2 v k.ú. Žebětín, který byl oddělen z pozemku p.č. 1043/3 dle
geometrického plánu č. 2451-12/2014 zpracovaného spol. Póyry Environment a.s., Botanická
56, 656 32 Brno dne 12.3.2014. Oddělený pozemek je v soukromém vlastnictví a byl určen
k výkupu.
Vzhledem ke skutečnosti, že na pozemku je veřejná komunikace, která nebyla dosud
majetkoprávně vypořádána, byl dne 7.5.2014 zpracován znalecký posudek č. 2622 - 36/2014
Ing. Janem Zámečníkem na základě výše uvedeného geometrického plánu.
Cena zjištěná - vyhlášková dle znaleckého posudku č. 2621-35/2014 ze dne 7.5.2014
zpracovaného dle platných oceňovacích předpisů činí 2.025- Kč.
Cena dle znaleckého posudku č. 2626 - 40/2014 ze dne 12.6.2014 uvedená v kupní smlouvě
činí 1.550,- Kč. Jedná se o cenu tržní - obvyklou.
Odbor investiční MMB předkládá k projednání návrh kupní smlouvy svýše stanovenou
cenou. Podmínky výkupu jsou stanoveny v předkládané smlouvě.
V souladu s „Metodikou zajištění správy nemovitého majetku včetně fyzické kontroly
pozemků a její evidence" bude pozemek po nabytí do majetku statutárního města Brna
převeden do správy společnosti Brněnské komunikace, a.s. na základě písemného stanoviska
Odboru dopravy MMB č.j. MMB/0447714/2014 ze dne 5.12.2014.
Výkup do vlastnictví statutárního města Brna bude realizován z rozpočtu statutárního města
Brna, oddíl 2321 „Odvádění a čištění odpadních vod", ORG 3375 „Rekonstrukce a dostavba
kanalizace v Brně" s celkovými náklady 1.875.301 tis. Kč a schváleným objemem finančních
prostředků pro rok 2015 ve výši 17.000 tis. Kč.
pro
proti
zdrž. se
X
X
X
X
omluvě
na
g. Hladk
g. Malec
X
g. Zuzia]
g. Pospíš
B
JDr. Ker ndl
o- X
á.
o.
B
E
B
X
omlu
ven
s*>
Šafařík
B
>
ofmanno
Liptáko
g. Drápá lová
E
>CS
>
iDr.
á.
'CS
Říha
J=
Janíček
asování
Hlasování v Komisi majetkové dne 13.7.2015.
Hlasování: 7 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel 111 členů. Komise coporučila.
omlu
ven
X
omlu
ven
X
Hlasování v RMB č. R7/042 dne 3.11.2015.
Hlasování: 11 -pro,( ) - proti, 0 - se zdržel /11 členů. Rada doporučila.
pro
pro
pro
pro
i_
c g
pro
3
pro
Mgr.
Ulip
JUDr
Rusň áko
pro
B
JÍ
B
M.Ja
MUD
Rych
>
Ing.Bera
'CS
Bc.
Krátí
pro
>
Mgr.
Andě
pro
VI
Bc.
Holla
Ing.
Liptá
pro
JÍ
JÍ
R.Mr áze
Ing.
Vokř
s
'es
>
o
Jí
pro
J/J