V 317.50

Komentáře

Transkript

V 317.50
V 317.50
Zpûtn˘ ventil
Clack – valve
é·‡ÚÌ˚È Í·ԇÌ
Zpûtné ventily se pouÏívají jako zpûtné uzavírací prvky pro pohonné hmoty (naftu, benzín,
petrolej) ve vodorovné ãásti potrubí.
V 317.50
V 317.50/R
Clack – valves are used for closing of fuel systems (diesel fuel, petrol, kerosene) in the
horizontal part of pipeline.
é·‡ÚÌ˚ Í·ԇÌ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ó·‡ÚÌ˚ı ÔÂÂÍ˚‚‡-˛˘Ëı ÂÎÂÏÂÌÚÓ‚
‰Îfl ÊˉÍËı ÚÓÔÎË‚ (ÌÂÙÚË, ·ÂÌÁË̇, ÍÂÓÒË̇) ‚ „ÓËÁÓÌڇθÌÓÈ ˜‡ÒÚË
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰‡.
Technické parametry / Technical data / íÂıÌ˘ÂÒÍË ԇ‡ÏÂÚ˚
Konstrukãní materiály
Structural materials
äÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚ χÚÂˇÎ˚
‰edá litina, konstrukãní ocel, konstrukãní ocel tfi. 17, mosaz, pruÏinová ocel, olejivzdorná pryÏ
grey cast iron, structural steel, structural steel cl. 17, brass, spring steel, oil-proof rubber
ÒÂ˚È ˜Û„ÛÌ, ÍÓÌÒÚÛ͈ËÓÌ̇fl Òڇθ, ÍÓÌÒÚ. Òڇθ Í·ÒÒ 17, ·ÚÛ̸, ÔÛÊËÌ̇fl Òڇθ, χÒÎÓÒÚÓÈ͇fl ÂÁË̇
Typ / Type / íËÔ
pfiím˘ / direct / ÔflÏÓÚÓ˜Ì˚È
rohov˘ / angle / Û„ÎÓ‚ËÈ
Jmenovitá svûtlost DN / Nominal diameter / çÓÏË̇θÌ˚È ‰Ë‡ÏÂÚ
50
Jmenovit˘ tlak / Nominal pressure / ꇷӘ ‰‡‚ÎÂÌËÂ
0,6
MPa
Max. prÛtok Qmax / Maximum flow / å‡ÍÒËχθÌ˚È ‡ÒıÓ‰
300
dm3.min-1
Provozní teplota / Operating temperature / ꇷӘ‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Pracovní médium
Operating medium
ꇷӘ‡fl ÊˉÍÓÒÚ¸
pohonné hmoty
fuels
ÊˉÍË ÚÓÔÎË‚‡
Hmotnost / Weight / å‡ÒÒ‡
Objednací ãíslo / Order number / çÓÏÂ Á‡Í‡Á‡
IX. 2008
°C
-30 ÷ 60
4,80
5
429 300 301
23 303 600
kg
16
V 317.50
Zpûtn˘ ventil
Clack – valve
é·‡ÚÌ˚È Í·ԇÌ
Zpûtn˘ ventil – pfiím˘
Check valve – direct
é·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì – ÔflÏÓÚÓ˜Ì˚È
V 317.50/R
Zpûtn˘ ventil – rohov˘
Check valve – angle
é·‡ÚÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì – Û„ÎÓ‚˚È
∅ 14
V 317.50
∅ 90
18
88
IX. 2008
∅ 100
∅ 50
139
∅ 14
∅ 50
110
140
∅ 14
78
17

Podobné dokumenty

HEFA Katalog 2008

HEFA Katalog 2008 Technické parametry / Technical data / íÂıÌ˘ÂÒÍË ԇ‡ÏÂÚ˚ Konstrukãní materiály Structural materials äÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚È χÚÂˇÎ˚

Více

HEFA Katalog 2008

HEFA Katalog 2008 äÓÏÔÎÂÍÚ ËÏÂÂÚ ÛÌË‚Â҇θÌÓ Ò·ÓÌÛ˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛, ˜ÚÓ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚·Ó‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ¯ÂÌËÈ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‡ÁÏÂÓ‚ Á‡ÒÚÓÈÍË. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ Á‡ÒÚÓ˜ÌÛ˛ ‚˚ÒÓÚÛ, ...

Více

belgické modrobílé - Belgian Blue Breed Czech Republic

belgické modrobílé - Belgian Blue Breed Czech Republic èÓÓ‰‡ ·Âθ„ËÈÒ͇fl „ÓÎÛ·‡fl ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÁ ÅÂθ„ËË, ËÁ ӷ·ÒÚË ‚ÓÁΠÂÍ å‡‡Ò Ë ùÒÍÓ. ÑÓ ÒÂ‰ËÌ˚ XX ‚Â͇ ÒÓ‰Âʇ·Ҹ ‰Îfl ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËfl. í‡ÌÒÙÓχˆËfl ‚ ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÏflÒÌÛ˛ ÔÓÓ‰Û...

Více

Katalog masn˘ch b˘kÛ

Katalog masn˘ch b˘kÛ Ç ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÏ „ÓËÁÓÌÚ ÒÂÎÂÍÚËÛÂÚÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌË ·ÓΠ΄ÍÓ„Ó ÓÚ·, ·Î‡„Ó‰‡fl ˜ÂÏÛ ‰ÓÎfl ΄ÍËı ÓÚÂÎÓ‚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ‚ÓÁÓÒ·. ëÍÓÚÓ‚Ó‰ ‰ÓÎÊÂÌ Òӷβ‰‡Ú¸ ‰‚‡ Ô‡‚Ë·: ÔÂ‚Ó – ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ·˚ÍÓ‚,...

Více