zde ke stažení - Obec Starý Jičín

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Starý Jičín
Strategický
rozvojový plán
Obce Starý Jičín
na roky 2012 – 2025
Strategický komunitní tým Obce Starý Jičín
Řízení procesu, expertní část, redakce a editace dokumentu
E consulting E.U.R., s.r.o.
2012
Facilitace procesu práce strategického týmu, sociodemografie a editace
E consulting E.U.R., s.r.o. v rámci projektu ESF Národní sítě VKŠ
„Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích“
Verze_01_12_08
Obsah:
Úvod
1. Schvalovací doložka
2. Strategická vize obce 2025
3. Proces tvorby a aktualizace strategie
Fáze procesu
Strategický občanský tým
Způsob práce týmu
Zpětná vazba – vybrané ukazatele
4. Sociodemografická analýza
Vývoj obce a obyvatelstva
5. S.W.O.T. analýza komunitního týmu
Komentář
6. Audit zdrojů Obce Starý Jičín
Komentář
7. Strategické priority obce a jejich specifikace
pro roky 2012 – 2025
8. Kalendář aktualizace strategie
9. Vazba strategie na souběžné obecní a vyšší
strategické dokumenty
Přílohy: Příloha 1 Fotodokumentace
2
ÚVOD:
Z iniciativy Komunitní školy Starý Jičín pod organizačním vedením
obecního koordinátora Mgr. Jiřího Adamce se zastupitelstvo Starého
Jičína spolu se zástupci jednotlivých místních částí rozhodli pro vytvoření
strategického plánu jako základního programového dokumentu obce.
Strategie je zpracována komunitně týmovým způsobem se zapojením
občanů, zastupitelů a podnikatelů ze všech místních částí s ohledem na
dlouhodobé zájmy Starojicka.
Strategický dokument počítá s využíváním místních zdrojů a
nastoluje novou etapu ve vzájemné spolupráci všech 9 obcí Starojicka.
Vychází z aktuálního auditu zdrojů a vedle územního plánu obce se
stává základním dokumentem pro přípravu střednědobých a operativních
plánů Starého Jičína v následujících 12 letech.
3
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický rozvojový plán obce Starý Jičín
na roky 2012 – 2025
byl zastupitelstvem obce Starý Jičín schválen jako součást základních
dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne
2012
Jméno
Podpis
Pro přijetí hlasovali :
Proti přijetí hlasovali:
Zdrželi se hlasování:
Nepřítomni:
Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne…….. , na
internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na
obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie bylo publikováno ve
Starojickém zpravodaji č. /2012.
Kulaté razítko obce
4
2. STRATEGICKÁ VIZE 2025
Starý Jičín je žijící malebná, rozvíjející se obec dodržující tradice
předků.
Jednotlivé části Starého Jičína jsou komunikující, sousedské,
spolupracují mezi sebou a dokážou vystupovat jednotně jako celek.
Obec poskytuje kvalitní bydlení všem věkovým vrstvám obyvatel,
vytváří vhodné podmínky pro setkávání občanů a podporuje
řemesla, živnostníky a malé podniky.
Základní škola a Komunitní škola se staly vzdělávacím centrem
Starojicka a každoročně zabezpečují vzdělávání širokého spektra
občanů a upevňují vztah k místu.
Obec dobře hospodaří, má vysokou zaměstnanost, je příkladně
udržovaná a čistá.
Starojický hrad je symbolem, kulturním a turistickým centrem
Starojicka a je mu věnována náležitá pozornost.
5
3. PROCES TVORBY STRATEGIE
FÁZE PROCESU
První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací
dávající důraz na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající hlas všem jeho
členům.
Cíli první – skupinové fáze, která proběhla s facilitací, bylo
-
Oslovit a zapojit všechny občany obce do tvorby strategie
prostřednictvím komunitně plánovacího workshopu v obci
-
Z nejaktivnějších z nich a ze všech tří sektorů
vybudovat strategický tým posléze doplněný o klíčové aktéry
Starojicka
-
V týmu provést S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a ohrožení)
-
Provést audit zdrojů Starého Jičína s využitím technik týmové práce
-
Formulovat strategickou vizi obce pro rok 2025
-
Formulovat priority strategie členěné na opatření jako cesty
k naplnění strategické vize
-
Dohodnout termíny aktualizace strategie
Druhá fáze byla zpracována expertně (E consulting, E.U.R.) a obsahuje
-
proces tvorby strategie
-
editaci práce týmu (bez věcných změn) - struktura a uspořádání hesel
S.W.O.T. analýzy podle tématických okruhů a formální doplnění
procesních parametrů a příloh
-
sociodemografickou analýzu s komentáři k dílčím charakteristikám
-
komentář ke S.W.O.T analýze a k auditu zdrojů
-
rozbor návaznosti strategie na další strategické dokumenty obce
-
redakce a zpracování strategie do formy dokumentu
6
STRATEGICKÝ OBČANSKÝ TÝM
Strategický komunitní tým obce byl utvořen takto:
Po realizaci komunitního workshopu, na nějž byli pozváni všichni občané, byli
pozváni nejaktivnější účastníci komunitního workshopu, opakovaně osloveni
zastupitelé obce, učitelé školy a členové spolků a NNO tak, aby byly zastoupeny
všechny místní části a cílové skupiny obyvatelstva.
Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj
Starojicka a chce se na této práci podílet.
Oslovení zajišťoval prostřednictvím několika komunikačních kanálů Mgr. Jiří Adamec,
obecní koordinátor.
V týmu spolupracovalo 29 lidí, z toho 6 členů zastupitelstva, 8 žen. Podíl na práci
týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže.
Průměrný věk členů týmu byl 40,9 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové
i profesní kategorie občanů.Tým se scházel na večerních schůzkách, na termínu
konání se vždy dohodl na schůzce předchozí. Schůzky byly obvykle tříhodinové
s jednou přestávkou v půli. Celkem jich bylo 6.
Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 315,5 hodin
(člověkohodin).
Členové týmu
Jméno
Věk
Sektor
zaměstnání
Zastupitel
Pospěch Ladislav, Mgr.
59
Veřejný
Ředitel ZŠ
Ano
Vahala Miloslav
35
Veřejný
ObÚ
ne
Vahala Radek
43
Veřejný
Hasič z povolání
ne
Rýpar Ladislav
45
Soukromý
Majitel firmy
Ano
Vilček Milan
38
Soukromý
OSVČ
ne
Polzer Rudolf
49
Soukromý
Zaměstnanec Sociálního
Družstva Jiřinka
ne
Štecová Marie
48
Veřejný
ObÚ
ne
Kopecký Lukáš
32
Veřejný
Mechanik autoservis
ne
Dorazil Antonín
65
Veřejný
Starobní důchodce
ne
Furmánek Bohuslav
46
Veřejný
Technik
ne
Klimpar Miroslav
49
Veřejný
Místostarosta
Ano
Rybář Josef, MUDr.
36
Veřejný
Lékař
Ano
Škrla Břetislav
47
Soukromý
Vedoucí střediska
ne
Ulrychová Lenka
37
Veřejný
ObÚ
ne
Pecháček Martin
37
Soukromý
Technik
Ano
Rosa Pavel
34
Veřejný
Hasič z povolání
ne
Segeťa František
48
Soukromý
Majitel firmy
ne
7
Havlíková Margita
46
Veřejný
Učitelka
ne
Králová Karolína
21
Soukromý
Česká spořitelna
ne
Valášková Veronika
18
Občan
Student
ne
Nováková Klára
18
Občan
Student
ne
Vaculík Jakub
18
Občan
Student
ne
Kolenovská Eva
65
Občan
Důchodce
ne
Mucala Jindřich
44
Soukromý
OSVČ
ne
Kovařčík Tomáš
44
Soukromý
Majitel stavební firmy
ne
Horut Roman
43
Veřejný
Ředitel ZŠ
Ano
Polzerová Jana
47
Soukromý
Zaměstnanec Sociálního
Družstva
ne
Juroš Ladislav
40
Veřejný
Technik
ne
Adamec Jiří
34
Veřejný
Učitel
ne
ZPŮSOB PRÁCE TÝMU
Tým pracoval podle pravidel, která za souhlasu všech členů přijal.
Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce.
Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy.
Byly využívány metody týmové práce zejména brainstorming, práce ve skupinách,
metoda OPERA. Facilitátor nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani
neusměrňoval členy týmu v jejich názorech.
Pravidla strategického týmu
Cíl týmu: Chceme vytvořit strategii !
1. Vyslechneme každý názor.
2. Uděláme si čas na schůzky týmu.
3. Budeme začínat a končit včas.
4. Nebudeme mluvit vulgárně.
5. Neskáčeme si do řeči.
6. Rozhodujeme za souhlasu všech, nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme.
Tato pravidla jsou otevřený systém.
Vždy po seznámení s programem dílčího setkání se tým seznámil s výsledky
dotazníku zpětné vazby z minulé schůzky, zohlednil a zapracoval závěry pro další
práci.
Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná tvůrčí práce v týmu s co nejvyšším
využitím spolupráce, kreativity a synergie za respektování pravidel.
8
Na konci schůzky se členové týmu písemně vyjádřili k průběhu a závěrům ve
zpětnovazebním dotazníku.
Klíčové zpětnovazební ukazatele jsou v následující tabulce.
ZPĚTNÁ VAZBA – VYBRANÉ UKAZATELE
(procenta pozitivity odpovědi při schůzkách týmu)
Datum
19.11.11
18.4.12
17.5.12
28.5.12
28.6.12
13.9.12
Jste spokojeni s dnešní prací?
84%
72%
96%
86%
90%
100%
Co dnes v programu chybělo?(nic)
95%
92%
89%
98%
100%
100%
Myslíte si, že Vaše práce v týmu při
tvorbě strategie má smysl, že se uplatnily
Vaše nápady a myšlenky?
75%
78%
92%
89%
76%
90%
Jste spokojeni s facilitací?
88%
86%
96%
91%
93%
95%
-
-
-
89%
90%
-
-
-
-
-
-
93%
Vystihují priority skutečné potřeby obce,
vedou k naplnění vize?
Myslíte, že strategie je dobrým rámcem
pro programy a projekty zastupitelstva,
spolků i podnikatelů?
Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete doplnit
Setkání k budování strategického týmu 19.11.2011
Co Vám ještě chybělo?
- kultura
- zřejmě nic
- konkrétní věci
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Pro začátek dobrý, celkem mě to vtáhlo, hodně věcí pro zamyšlení.
- zatím ne
- ne
Setkání strategického týmu 18.4.2012
Co Vám dnes chybělo?
- Než jsme se dostali ke konkrétní práci, uběhlo docela dost času.
- stůl a pohodlná židle k zapisování poznámek
- stůl na poznámky
- rychlejší postup, stále opakování
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Špatné sezení – lepší by bylo za stolem vedle v učebně
- ne
- Vše ovšem může zamíchat lidský osud a v neposlední řadě nedostatek osobní finanční
energie.
- Schází se týmy po několika letech k vyhodnocení strategie, co se podařilo, co je v řešení, co
se nedaří?
- vše bylo sděleno
9
Setkání strategického týmu 17.5.2012
Co Vám dnes chybělo?
- konkrétní nápad 1+1=100
- chybělo mi více lidí, kteří byli na 1. a 2. setkání
- účast lidí z mnoha obcí Starojicka
- konkrétnost
- čas
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- zatím ne
- ne
Setkání strategického týmu 28.5.2012
Co Vám dnes chybělo?
- nepřítomná kolegyně Margita
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- zatím ne!
- ne
Setkání strategického týmu 28.6.2012
Co Vám dnes chybělo?
- větší účast lidí
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- ne
Setkání strategického týmu 13.9.2012
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- chyběli hlavní činitelé (zastupitelé obce)
- ne
- ne
- Přeji tomuto strategickému plánu jeho naplnění
10
Prezenční listina a sumář týmové práce
Datum
Hodin
259,5
3
19.1.12
3
Vahala Miloslav
3
X
Vahala Radek
3
X
Rýpar Ladislav
3
X
Vilček Milan
16
X
X
X
Polzer Rudolf
13
X
X
X
Štecová Marie
20,5
X
X
X
X
Kopecký Lukáš
13
X
X
X
X
Dorazil Antonín
20,5
X
X
X
X
X
Furmánek Bohuslav
6
X
X
Klimpar Miroslav
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jméno
CELKEM
Pospěch Ladislav, Mgr.
Rybář Josef, MUDr.
18.4.12 17.5.12 28.5.12 28.6.12 13.9.12
3
3
3
4,5
4
X
X
X
9
X
X
X
Škrla Břetislav
16,5
X
X
X
Ulrychová Lenka
17,5
X
X
Pecháček Martin
20,5
X
X
Rosa Pavel
6
X
X
Segeťa František
13
X
X
Havlíková Margita
6
X
Králová Karolína
3
X
14,5
X
X
13
X
X
X
13,5
X
X
X
Valášková Veronika
Nováková Klára
Vaculík Jakub
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kolenovská Eva
13
X
X
X
Mucala Jindřich
17,5
X
X
X
Kovařčík Tomáš
9
X
X
X
Horut Roman
3
X
Polzerová Jana
10
X
X
Juroš Ladislav
17,5
X
X
X
X
9
X
X
X
X
Adamec Jiří
X
X
X
X
X
X
11
4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
I. Úvod
Obec Starý Jičín leží přibližně 5 km jihozápadně od bývalého okresního města
Nový Jičín v Moravskoslezském kraji.
I
lustrace 1: Geografické umístění obce Starý Jičín
Ke konci roku 2011 měla obec 2 667 obyvatel v 785 domech. Půdní fond,
který zahrnuje 3 368 ha, tvoří z nadpoloviční většiny zemědělská půda. Orná půda
obsahuje cca 74% celkové zemědělské půdy.
12
Obec sestává z 9 místních částí.
Počet obyvatel v místních částech:
Dub
Heřmanice u Polomi
Janovice
Jičina
Palačov
Petřkovice
Starojická Lhota
Vlčnov
Starý Jičín
117
133
282
270
233
213
385
550
475
zdroj: www.stary-jicin.cz
13
II. Obecná demografie
Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti
datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky :
 okres Nový Jičín
 kraj Moravskoslezský
 Česká republika
Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a domů;
ZdrojČSÚ
Vývoj počtu obyvatel a počtu domů ve Starém Jičíně
1869-2011
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1869
1890
1880
1910
1900
1930
1961
1921
1950
1980
1970
2001
1991
2011
rok
Počet obyvatel
Počet dom ů
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2 879
3 051
3 083
3 164
3 288
3 260
3 502
2 769
2 910
2 693
2 529
2 392
2 409 2 667
450
474
486
489
497
507
540
641
622
610
604
691
721
2011
785
Počet obyvatel se podobně jako v ostatních srovnávaných regionech zvyšoval
do sčítání v roce 1930. Od roku 1950 ve srovnávaných celcích počet obyvatel
postupně roste. Od roku 2001 nastává postupný nárůst obyvatel.
14
Graf 1: Počet obyvatel indexovaný k 31.12.1991;
zdrojČSÚ
Indexovaný počet počtu obyvatel
1869-2011
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1880
1869
1900
1890
1921
1910
1950
1930
Starý Jičín
1869
Starý Jičín
1880
1890
1970
1961
Okres
Kraj
1900
1991
1980
2011
2001
ČR
1910
1921
1930
2 879
3 051
3 083
3 164
3 288
3 260
3 502
Ok res
104 879
108 611
112 537
119 075
129 511
123 377
130 567
Kraj
564 203
620 061
677 048
791 328
892 795
912 022
992 941
ČR
7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240
1950
Starý Jičín
Ok res
Kraj
ČR
1961
1970
1980
1991
2001
2011
2 769
2 910
2 693
2 529
2 392
2 409
2 667
110 343
126 155
133 176
146 740
151 802
152 766
152 222
867 783 1 028 762 1 166 807 1 257 090 1 278 726 1 265 019 1 230 613
8 896 086 9 571 531 9 807 696 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 505 445
Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo
provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a jednotlivých
oblastí. Hodnoty z roku 1991 jsou považovány za 100%. Hodnoty ostatních let jsou
uvedeny jako poměr k hodnotě z roku 1991. Tímto způsobem můžeme porovnat
vývoj mezi jednotlivými oblastmi bez zkreslení způsobeného rozdílnými absolutními
počty.
15
Graf 2: Věková struktura obyvatel r. 1991;
zdrojČSÚ
Věková struktura obyvatel
1991
ČR
Kraj
Okres
Starý Jičín
0%
10%
20%
30%
40%
0-14
50%
15-64
Starý Jičín
Okr e s
Kraj
ČR
15-64
70%
80%
2001
65+
90%
100%
65+
1991
0-14
60%
0-14
2011
15-64
65+
0-14
15-64
65+
489
1 573
324
419
1 668
328
445
1 809
413
34 174
101 805
16 436
26 893
107 724
17 885
23 201
106 125
22 896
275 460
865 310
140 261
211 385
893 110
157 008
178 888
857 430
194 295
2 120 802 6 876 788 1 314 958 1 621 862 7 170 017 1 414 557 1 541 241 7 262 768 1 701 436
Graf 3: Věková struktura obyvatel r. 2011;
ZdrojČSÚ
Věková struktura obyvatel
2011
ČR
Kraj
Okres
Starý Jičín
0%
10%
20%
30%
40%
0-14
50%
15-64
60%
65+
70%
80%
90%
100%
16
Posun ve věkové struktuře koresponduje s vývojem struktury obyvatelstva v
ostatních referenčních oblastech. Vlivem nižší porodnosti od r. 1990 došlo k snížení
podílu skupiny dětí (0-14 let) na celkové populaci. Podobně jako v ostatních
referenčních územích došlo i v obci ke zvýšení poměrného zastoupení ekonomicky
aktivního obyvatelstva a obyvatelstva ve skupině 65 a více let.
Pokles ve skupině dětí byl u Starého Jičína ze všech sledovaných regionů
nejnižší.
Graf 4: Demografický pohyb obyvatel ve Starém Jičíně r. 19712011
Demografický pohyb obyvatelstva
Starý Jičín 1971-2011
60,0
40,0
(promile)
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
-80,0
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996
-100,0
natalita
přirozený přírůstek
mortalita
přírůstek z migrace
imigrace
celkový přírůstek
emigrace
Za posledních 40 let počet obyvatel ve Starém Jičíně vlivem vyšší emigrace i
mortality klesal.
17
III. Vzdělanost
Graf 6: Struktura vzdělanosti r. 2001;
zdroČSÚ
Struktura vzdělanosti
2001
ČR
bez vzdělání
vysokoškolské
úplné střední (s maturitou) a vyšší
odborné
střední vč. vyučení (bez maturity)
základní vč. neukončeného
kraj
okres
obec
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Graf 5: Struktura vzdělanosti r. 2011;
zdrojČSÚ
Struktura vz dělanosti
2011
ČR
bez vzdělání
vysokoškolské
úplné střední (s maturitou) a vyšší
odborné
střední vč. vyučení (bez maturity)
základní vč. neukončeného
kraj
okres
obec
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
18
úplné2001
úplné2011
střední (s
střední (s
základní vč. střední vč. m aturitou) a
základní vč. s třední vč. m aturitou) a
ne ukončené vyuče ní (bez
vyšší
vysokoškol
neukončené vyučení (bez
vyš ší
vysokoškol
ho
m aturity)
odborné
ské
bez vzdě lání
ho
m aturity)
odborné
ské
be z vzdělání
obec
ok res
kraj
ČR
455
855
544
102
4
372
856
714
225
5
31 658
53 559
34 942
9 026
531
24 163
47 491
38 570
13 480
618
265 452
407 247
277 767
81 506
5 568
203 662
366 663
310 025
120 668
6 536
1 975 109
3 255 400
2 431 171
762 459
37 932
1 574 856
2 963 972
2 794 996
1 117 830
47 253
Ve struktuře vzdělanosti došlo na úkor vzdělanostních skupin neobsahujících
maturitní zkoušku k posílení skupin vyššího středního a vysokoškolského vzdělání.
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se více než zdvojnásobil. Zvýšení bylo v
porovnání s ostatními regiony výraznější.
19
IV. Národnostní složení
Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo svoji národnost méně obyvatel.
Došlo k poklesu počtu obyvatel hlásících se k české národnosti. Obyvatelé, kteří se k
české národnosti v roce 2011 nehlásili, pravděpodobně v tomto roce svoji národnost
neuvedli, poněvadž úbytek u české národnosti se neprojevil plně jako přírůstek u
ostatních národností.
Graf 8: Národnostní složení r. 2001; zdroj
ČSÚ
Národnost
2001
ČR
ostatní + neuvedeno
moravská
česká
kraj
okres
obec
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Graf 7: Národnostní složení r. 2011;
zdrojČSÚ
Národnost
2011
ČR
ostatní + neuvedeno
moravská
česká
kraj
okres
obec
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20
V. Náboženství
Graf 10: Uvedené náboženství r.
2001
Náboženství
2001
ČR
nezjištěno
věřící
bez vyznání
kraj
okres
obec
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Graf 9: Uvedené náboženství r. 2011;
zdrojČSÚ
Náboženství
2011
ČR
nezjištěno
věřící
bez vyznání
kraj
okres
obec
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
21
2001
bez vyznání
obec
okres
kraj
ČR
2011
věřící
nezjištěno
bez vyznání
věřící
nezjištěno
716
1 579
114
459
872
1 133
84 356
62 506
13 063
46 223
25 879
69 141
663 620
510 281
95 566
371 210
225 066
546 523
6 039 991
3 288 088
901 981
3 612 804
1 467 438
4 774 323
Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést
svoji příslušnost k církvi. Ve Starém Jičíně poklesl počet obyvatel uvádějících, že
jsou bez náboženského vyznání. Výrazně poklesl počet obyvatel hlásících se k
některé z církví a nejvýrazněji vzrostla skupina obyvatel, u kterých nebyl zjištěný
vztah k církvi.
2001
česká
2011
m oravská
ostatní +
neuvedeno
če s k á
m oravs k á
ostatní +
neuvedeno
obec
2 193
156
30
1 669
249
669
okres
145 289
6 707
5 593
93 101
12 784
41 448
kraj
1 106 616
28 932
111 501
778 615
46 762
369 607
ČR
9 249 777
380 474
426 982
6 732 104
522 474
2 967 280
22
VI. Nezaměstnanost
Časový průběh míry nezaměstnanosti ve Starém Jičíně kopíruje trendy v
ostatních srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu.
V absolutním vyjádření je však míra nezaměstnanosti nižší než v okrese, kraji nebo i
ČR jako celku. V porovnání s podobně velkými obcemi v ČR je Starý Jičín spíše
výjimkou.
Graf 11: Míra nezaměstnanosti r. 2005-2011;
zdrojMPSV
Nezaměstnanost
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2005/6
2006/6
2007/6
2008/6
2009/6
2010/6
2011/6
2005/1
2006/1
2007/1
2008/1
2009/1
2010/1
2011/1
2011/12
Starý Jičín
Nový Jičín
Moravskoslezský
ČR
VII. Vybavenost obce
V obci je provozována ordinace praktického lékaře pro dospělé i ordinace
dětského lékaře, základní škola i mateřská škola.
Obec je plynofikována, provozuje vodovod a kanalizace s ČOV, nejsou
napojeny všechny místní části.
V obci je pošta a dobrovolní hasiči. (7 hasičských sborů)
23
VIII. Krajina
Index ekologické stability (KES) Starého Jičína je 0,55.
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních a
nestabilních krajinotvorných prvků.
Stabilní prvky
Nestabilní prvky
Lesní půda
Orná půda
Vodní plochy a toky
Antropogenizované plochy
Trvalý travní porost
Chmelnice
Pastviny
Mokrořady
Sady
Vinice
Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně :
KES <= 0,1
území s maximálním narušením přírodních struktur, základní
ekologické funkce musí být trvale nahrazovány technologickými zásahy,
0,1< KES <= 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přirodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy,
0,3 < KES <= 1,00 území intenzivně využívané zejména zemědělskou
velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie,
1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v
souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů,
KES >= 3,00
přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.
IX. Nemovité kulturní památky
Kašna s bronzovým sousoším Anděla strážného
Starý Jičín
8-1681
Zřícenina hradu Starý Jičín
Starý Jičín
8-1683
24
Areál farního kostela sv. Václava
Starý Jičín
8-1677
Farní kostel sv. Václava
Starý Jičín
8-1677/1
Ohradní zeď bývalého hřbitova se vstupní branou a
schodištěm
Starý Jičín
8-1677/2
Kamenný kříž se sochou sv. Máří Magdaleny u schodiště
Starý Jičín
8-1677/3
Kamenný kříž u schodiště
Starý Jičín
8-1677/4
Soubor dvou plastik z bývalé barokní zahrady
Starý Jičín
8-1678
Socha sv. Floriána
Starý Jičín
8-1678/1
Socha sv. Vendelína
Starý Jičín
8-1678/2
Socha sv. Jana Nepomuckého
Starý Jičín
8-1682
Pranýř - sloup nižšího hrdelního práva
Starý Jičín
8-1680
Památník Františka a Josefa Vahalíka
Janovice u N.J. 8-1597
X. Struktury občanské společnosti ve Starém Jičíně
včetně neformálních sdružení
název spolku
hasiči SDH Janovice ( JPO V)
SDH Jičina ( JPO V)
SDH Palačov ( JPO V)
SDH Starojická Lhota (JPO V)
SDH Starý Jičín, Vlčnov ( JPO II)
SDH DUB (jen o.s.)
SDH Petřkovice ( jen o.s.)
sport
TJ Sokol Starý Jičín - kopaná
TJ Sokol Starý Jičín - tenis (volejbal)
Sportovní klub Starojická Lhota
SK - turisté Starojická Lhota
Sportovní klub Janovice
počet členů
aktiv./pasiv.
práce s
mládeží
IČ
74
86
53/41
97
76
37+13
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
65472446
65472454
65471831
65472730
65471741
65471725
65472569
cca 85
50/40
43
ano
ano
ne
60798807
40
ne
26608987
25
příroda Myslivecké sdružení Janovice
Myslivecké sdružení St. Lhota
Myslivecké sdružení Loučka
Myslivecké sdružení Blahut.
Český svaz včelařů ZO Janovice
Sdružení zahrádkářů Starojicka
16
15
ano
ne
ne
48808377
ne
ne
62351516
26624991
18+2
45
119/17
kultura Divadelní soubor Starojičan
Divadelní soubor MéDivadlo
Dechová hudba Starojičané
ostatní Klub důchodců Starojicka
Junák Heřmanice
Komunitní škola
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Starý
Jičín
15-20
ano
ano
ne
120
11
ne
ano
ano
Sociální družstvo Jiřinka
Občanské sdružení Heřman
Starojická historická společnost
22834770
45215201
27796361
nové
5. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU
SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu
úvodních setkání týmu a je sloučena s hesly z úvodního komunitního workshopu
obce, která jsou uvedena v druhé části každého oddílu pod přerušovanou čarou.
SWOT analýza je členěna do oddílů, které jsou opatřeny nadpisem. Některá hesla se
v relevantních oblastech opakují. V závorkách uvedeny počty preferenčních hlasů.
S
W
O
T
Místní dědictví, kulturní a historické tradice
Starý Jičín leží na staré
obchodní cestě do Polska
Dodržovat „ducha obce“
(rozvíjet, budovat)
Památky na území
Kostel
Poutní místa
Nevyužitá smuteční síň
– využít
Zámek
Česko - slovenský sraz
Lhot a Lehot
Archeologické památky
Starojická dechovka
Divadlo
Tradice „NOREX“
Tradice „Svatováclavský
jarmark“
26
Hody + poutě v místních
částech
Svatováclavský běh
Traktoriáda (traktory
domácí výroby)
Zachování ducha místa
Aktivní občané
Dobrá vůle něco změnit
(1)
Věkové rozložení
strategického týmu
Kvalifikační předpoklady
týmu
Nedostatek času (1)
Přilákat lidi do
veřejného života (2)
Špatná komunikace
mezi lidmi
Nápady „přistěhovalců“
Klub seniorů
Velká anonymita
Lhostejnost občanů
(2)
Pokrytí mobilním
signálem
Všechny spolky
dobrovolných hasičů
Pokrytí kabelovou TV
Pracující svaz včelařů
Nemáme DPS
Pracující zahrádkáři
Z některých obcí chybí
zástupci v týmu
Fotbal
Úřednická mašinerie
Přibývající obyvatelé
Rodí se více dětí
Neukáznění občané,
hyzdění obce
nepřizpůsobivými
občany
(nepřizpůsobivým
občanem) (6)
Nevážení si zdrojů
obce (budovy,
chodníky) (3)
Podpora sociálně
slabších dětí –
podpora jejich
zapojení (1)
Udržení mladých v obci
Vandalismus
Podpora včelařství
Nikdo nic neudělá
zadarmo (3)
Aktivita občanů (1)
Nezájem lidí o
činnost v obci (1)
Nové budovy
neslouží pro seniory,
chybí ubytování pro
seniory (4)
Domov
s pečovatelskou
službou (1)
Rozvoz jídla starým
lidem
Zrušené obchody (3)
27
Malý zájem o vedení
dětí (3)
Málo akcí pro mládež
a mladé rodiče (3)
Volnočasové aktivity
pro mládež (2)
Špatná komunikace
mladých a starých
Neúcta k jiným
Rušivá hudba na
akcích
Vzdělávání (celoživotní učení)
Škola + MŠ (2)
Komunitní škola Starý
Jičín (1)
Dopravní dostupnost
kurzů KŠ pro ostatní
obce (1)
Špatná propagace KŠ
Veliká školní budova
Škola vyžaduje
množství investic
MŠ otevřená až od
6.15
Komunikace mezi
ředitelkami
mateřských škol (1)
Škola – budova –
špatný stav (1)
Tělocvična (1)
Příjem dětí do
mateřských škol
Infrastruktura a vzhled obcí
Poloha (1)
Rozloha obce
Špatné hygienické
zázemí (hospoda ve
Starojické Lhotě) (3)
Špatný stav
obecních
komunikací (cyklo...)
(1)
Dobrá poloha pro výstavbu Množství a údržba
obecních budov (1)
rodinných domů i bytů
Špatná údržba
obecních budov
Vykoupit a zbourat
staré budovy na
dobrých místech (1)
Devastace
nemovitého majetku
z důvodu nedostatku
údržby (peníze) (2)
Vybudování návsí ve
vesnicích (Janovice,
Jičina) (1)
Plán – výstavba
jaderné elektrárny v
Blahušovicích
Zřízení průmyslové zóny
Placená parkoviště
Využití prázdných
Provoz kamionů v obci objektů JZD
Špatná dopravní
obslužnost
Zlepšit přístup a upravit
okolí Bokovy kaple
Hyzdí prázdné objekty Bývalý zámek (stará
JZD
škola) Starý Jičín
Smuteční síň
Budova Arenda – využití
28
Údržba veškerých
obecních majetků (6)
Zastaralý KD ve St.
Lhotě (2)
Využití budovy SDH
St. Lhota
Stav obecních budov
(1)
Chátrající obecní
budovy (škola
v Heřmanicích)
Spící budova
v Heřmanicích –
hospoda
Likvidace budovy JZD
Janovice
Nedostatečná péče o
hrad
Obnova sakrálních
památek
Parkoviště (2)
Autobusové zastávky
Retardéry do obcí,
snížení rychlosti (2)
Omezení rychlosti na
náměstí Starý Jičín –
zavést (2)
Pravidla vstupu do
obecních komunikací
Vlčnov –
neudržovaná cesta
(1)
Po zimě špinavé
komunikace –
prašnost
Opravy osvětlení
Spolupráce mezi obcemi – částmi Starého Jičína , místní identita
Dobrá spolupráce spolků
v místních částech
Roztříštěnost (vesnic
mezi sebou)
Špatné využití
obecních budov
Rigidní kultura
některých
Společné hasičské závody starousedlických
+ valná hromada
komunit
Vzor pro meziobecní
Neznáme se (mezi
spolupráci
obcemi)
Tradice společných
meziobecních sportovních Každá z obcí si „hrabe
utkání (fotbal, volejbal)
na svém písečku“
Množství spolků v obcích
Vzájemné představení
akcí, událostí 1x (2x)
za rok (8)
Netradiční soutěže
mezi obcemi (hod
kládou) (2)
Vybudování hřišť
v obcích (2)
Množství obcí –
množství příležitostí
Vychovávat k místní
identitě
29
Rozvíjet duch obce
s využitím vlastních
zdrojů
Osadní výbory –
informovat občany emailem
Zatraktivnit veřejné
schůze zastupitelstva
Spolupráce mezi spolky,
mezi obcemi
Zlepšit pokrytí reklamou
na akce a aktivity
Chybějící sportovní
areál ve všech
Způsob informací
obcích (6)
starším
Chybí dětské hřiště –
Jičina, Staroj. Lhota
(2)
Sportovní hřiště
Podpora sportovních
aktivit
Chybí obecní veřejné
schůze (2)
Chybí výjezdní
zasedání
zastupitelstva (1)
Zastupitelé nepracují
pro obec
Dodržování termínů
závazků ze strany
obce
Chybí vyhlášení o
nejkrásnější část obce
Soutěž mezi obcemi
Využití Zpravodaje –
nekonkrétní
Místo pro setkávání
občanů (1)
Málo veřejných
posezení
E-mailová
informovanost pro
zájemce –
nedostatečná
Informovanost obcí
mimo Starý Jičín –
slabá
Volební právo cizinců
žijících zde
Nemožnosti aktivit
v okrajových obcích
Malá podpora
netradičních aktivit
Nemožnost pořádat
zábavy venku – ruší
30
obec
Životní prostředí, zeleň, krajina, odpadové hospodářství
Špatné ovzduší (1)
Údržba zeleně v obci
Budovat aleje (třešní)
Citlivější osevní plány
s ohledem na krajinu,
vazba na záplavy
(povodně)
Spotřebování bioodpadu
v bioplynové stanici –
spolupráce
Zvýšená prašnost
Neudržování vodního
toku
Spolupráce s JZD
Neustálá spolupráce se
ZD
Čistička páchne
Znečišťování
ovzduší nekvalitním
topivem (4)
Ovzduší
Vztah občanů
k životnímu
prostředí (3)
Ničení přírody
Chybějící separační
dvůr (2)
Kanalizace (3)
Povodně
Počasí (přívalové
deště)
Obnova alejí
Obnova zeleně
Chybějící kontejnery
na bioodpad (2)
Třídění odpadu –
nejasnost
Odkalovací nádrž –
rozšířit (1)
Neudržovaný lhotský
potok (1)
Čistota potoků (1)
Používání chemie
v hospodářství (1)
Turistická atraktivita a propagace
Dominanta – starojický
hrad (4)
Chybí parkoviště pro
návštěvníky
Turistický ruch (2)
Turistika Starojická Lhota
SO-NE nefunguje
informační centrum
Starojický hrad (2)
Památky na území (1)
Cyklostezky (1)
Propagace (všech) na
Regiontouru (1)
Regionální produkt
(příslušnost k regionu)
Studie k dispozici
turistické veřejnosti
(památky)
31
Duchovní akce pro
turisty, které v jiných
regionech nejsou
Cyklostezky
k památkám
Cyklostezky k poutním
místům
Rozšířit činnost
infocentra na víkendy
Cyklostezky (2)
Doprava na hrad
méně pohyblivým (2)
Poutače na hrad (1)
Občerstvení pro turisty
Ubytovny pro turisty
Parkování pro turisty
Financování rozvoje a řízení obce, podnikání
Projektová připravenost
Málo pracovních
příležitostí
Vazba zaměstnanců
na velké podniky
v Novém Jičíně
Startovací byty pro
mladé lidi
Nedostatek financí
(1)
Bydlení pro osamocené
seniory
Nově vzniklá Charita
v Novém Jičíně i pro
Starý Jičín
Zřízení skládky (nové
zdroje)
Nebezpečí
zadluženosti
Motivační prvky pro
podnikatele (1)
Podpora podnikání
Komentář ke SWOT analýze
SWOT analýza strategického týmu jasně ukazuje hlavní zvláštnosti, ale i prvky
jedinečnosti Starého Jičína. Jako v municipalitě sestávající z 9 místních částí je
zřejmá snaha občanů v jednotlivých částech žijících vyrovnat kvalitu života na co
nejpodobnější úroveň. To však zejména s ohledem na významně rozdílný počet
obyvatel jednotlivých částí není ekonomicky možné.
32
Perspektivním momentem, který se ve SWOT analýze objevuje zejména
v příležitostech a silných stránkách, je narůstající potřeba spolupráce místních částí,
historicky samostatných vesnic a vzájemného sdílení jejich hodnot materiálních a
infrastruktury, ale zejména tradic a přírodního a kulturního dědictví.
Specifickým fenoménem je existence 7 sborů dobrovolných hasičů a každoročně
posilovaná tradice vzájemného setkávání na společných hasičských závodech.
Právě tato silná stránka by mohla nastartovat prohloubení spolupráce mezi
jednotlivými místními částmi Starého Jičína.
Starý Jičín či Starojicko, jak je municipalita někdy nazývána, má jednotící z daleka
viditelnou dominantu, kterou je Starojický hrad, který je vyhledávaným turistickým
cílem, ale dle strategického týmu má pro Starý Jičín daleko větší a zatím nevyužitý
rozvojový potenciál, a to nejenom pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele.
Jako příležitost lze vnímat množství nevyužitých budov v obcích. Mohly by posloužit
jako střediska setkávání, podnikání, služeb i jinak. S ohledem na rozlehlost území
Starého Jičína je problémem údržba stávajících staveb zejména obecních, na niž
není dostatek prostředků.
Významnou roli v životě obce hraje Komunitní škola sídlící v budově Základní školy a
nabízející od roku svého vzniku 2008 bohaté vzdělávací možnosti zejména dospělým
a dospívajícím občanům Starého Jičína.
Mezi silné stránky obce lze zařadit kvalitní projektovou připravenost zejména
stavebních a infrastrukturních projektů a schopnost využít financování z rozvojových
programů.
6. AUDIT ZDROJŮ OBCE STARÝ JIČÍN
Jaké jsou klíčové rozvojové dlouhodobé zdroje Starého Jičína?
A
Lidské zdroje
Lidské zdroje
(schopnosti,
nápady, spolky)
(4)
Intelektuální
zdroje (1)
Lidský zdroj
vzdělaný a
ochotný občan
B
Finanční zdroje
Finanční zdroj
vlastní rozpočet –
daně RUD +
finance z pronájmu
– nebytových
prostor, pozemků,
podnikání (3)
Finanční zdroj
dotace – EU, stát,
MAS (4)
Finanční zdroje
(daně, dotace,
poplatky) (1)
C
Vzdělávání
Vzdělanost
(Základí škola,
Mateřská škola,
Komunitní škola)
zájmové kroužky
(3)
D
Cestovní ruch
Poutní a turisticky
zajímavá místa (3)
MŠ a ZŠ (2)
Dostatečný počet
kulturních
památek (2)
Propagace
Starojicka na
Regiontouru
33
(1)
Spolky (1)
Dobré příklady
aktivních obcí
ostatním (1)
Využití možnosti
dotací (1)
Nemovitosti
(využití...) (2)
v Brně (2)
Turistický ruch (1)
Dobrá hesla bez hlasů:
Starojický hrad
Pronájmy, prodej vody
Zvyšující se počet dětí
Přírodní (dřevo, půda, voda...)
Pozn. Obcí se rozumí komunita všech občanů Starojicka, vedle samosprávy soubor
všech subjektů vyvíjejících činnost a podílejících se na životě obce a správě věcí
veřejných.
Komentář k auditu zdrojů
Strategický tým obce položil důraz na 4 druhy zdrojů a to na Lidské zdroje, Finanční
zdroje, Vzdělávání a Cestovní ruch. Tyto 4 oblasti považuje za dlouhodobě
strategicky významné zásobníky, z nichž budou živeny rozvojové aktivity. Přítomnost
dvou klíčových zdrojů „měkkých“, tedy Lidského potenciálu a vzdělávání a vlastními
silami rozvíjejícího se turistického ruchu ukazují na cestu k postupnému zvyšování
soběstačnosti Starého Jičína.
7. STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE A JEJICH
ČLENĚNÍ
VIZE 2025
Starý Jičín je žijící malebná, rozvíjející se obec dodržující tradice předků.
Jednotlivé části Starého Jičína jsou komunikující, sousedské, spolupracují
mezi sebou a dokážou vystupovat jednotně jako celek.
Obec poskytuje kvalitní bydlení všem věkovým vrstvám obyvatel, vytváří
vhodné podmínky pro setkávání občanů a podporuje řemesla, živnostníky
a malé podniky.
Základní škola a Komunitní škola se staly vzdělávacím centrem Starojicka a
každoročně zabezpečují vzdělávání širokého spektra občanů a upevňují vztah
k místu.
34
Obec dobře hospodaří, má vysokou zaměstnanost, je příkladně udržovaná
a čistá.
Starojický hrad je symbolem, kulturním a turistickým centrem Starojicka a je
mu věnována náležitá pozornost.
Priorita 1
Místní dědictví, kulturní a historické tradice
Ve Starém Jičíně, historické křižovatce obchodních cest, jsou upevňovány
tradice a udržovány památky.
Opatření 1.1.
Dodržovat a rozvíjet tradice prostřednictvím místních spolků.
Opatření 1.2.
Udržovat, obnovovat a chránit Starojický hrad, stejně jako další památky a poutní
místa.
Opatření 1.3.
Zachovávat tradiční aktivity jednotlivých částí obce, zakládat a rozvíjet nové a
všechny prezentovat i okolním obcím.
Priorita 2
Aktivní občané, spolupráce mezi obcemi, místní identita
V obci budou podporovány aktivity, které upevňují místní identitu a rozvíjejí
spolupráci mezi místními částmi, obcemi a městy, vztahy mezi lidmi stejně
jako vztah k místu.
Opatření 2.1.
Zajišťovat vhodná místa k setkávání občanů (sportoviště, kluby, kulturní domy,
výletiště, venkovní prostory).
Opatření 2.2.
Oslovovat širší veřejnost pro zapojení se do veřejného života.
Opatření 2.3.
Podporovat činnost spolků v obcích a rozvíjet spolupráci s mládeží ve spolcích.
Opatření 2.4.
Pořádat pravidelná společenská setkávání občanů všech částí obce s prezentací
činnosti jednotlivých obcí (Putovní den obce).
35
Opatření 2.5.
Motivovat děti a mládež k činnosti ve spolcích.
Opatření 2.6.
Podporovat akce místního významu.
Opatření 2.7.
Iniciovat mezigenerační setkávání občanů v obcích.
Priorita 3
Vzhled, infrastruktura, ŽP, odpady, krajina (zemědělci), energie
V obci je trvale udržováno prostředí pro kvalitní bydlení, rozvoj drobného
podnikání s ohledem a krajinu a životní prostředí.
Opatření 3.1.
Výstavbu v obci realizovat s ohledem na krajinu, stavby doplňovat vhodnou zelení.
Opatření 3.2.
Zlepšovat kvalitu ŽP s důrazem na čistotu ovzduší, odpadních vod a odpadové
hospodářství.
Opatření 3.3.
Udržovat objekty a silnice ve funkčním a estetickém stavu, modernizovat síťovou
infrastrukturu.
Opatření 3.4.
Udržovat zeleň a vodní toky v obci, rozšiřovat výsadbu zeleně vedoucí ke zkvalitnění
krajiny.
Opatření 3.5.
Zajišťovat dopravní obslužnost.
Opatření 3.6.
Zajišťovat bezpečnost silničního provozu vhodnými technickými prostředky.
Opatření 3.7.
Vzájemně výhodně spolupracovat se zemědělskými podniky.
Priorita 4
Obec zajišťuje celoživotní učení ve svých školních zařízeních pro všechny
věkové kategorie.
36
Opatření 4.1.
Zajišťovat potřebnou kapacitu v mateřských školách s provozní dobou dle potřeb
rodičů.
Opatření 4.2.
Využívat devizy velikosti budovy ZŠ a další vhodné prostory pro základní vzdělávání,
komunitní školu a sportovní aktivity.
Opatření 4.3.
Podporovat a zajišťovat MŠ a ZŠ, odborné učebny a moderní vyučovací prostředky a
metody.
Opatření 4.4.
Motivovat občany k účasti ve vzdělávacích programech KŠ.
Opatření 4.5.
Využívat školní družinu k podpoře KŠ.
Opatření 4.6.
Zajišťovat vzdělávání v širokém spektru témat ŽP, finanční gramotnost a regionální
historie.
Opatření 4.7.
Podporovat spolupráci mezi školskými zařízeními navzájem a mezi školskými
zařízeními a spolky.
Priorita 5
Ve Starém Jičíně je zajišťována kompletní péče o turistu, který zde stráví
několik dní.
Opatření 5.1.
Propagovat obec ve všech médiích.
Opatření 5.2.
Starojický hrad udržovat jako kulturní památku a dominantu regionu a využívat pro
akce spolků.
Opatření 5.3.
Podporovat budování turistických stezek a cyklostezek po zajímavých místech
regionu jako okruh Starojickem.
Opatření 5.4.
Využívat budovu zámku pro expozici prezentující historii částí obce a spolků.
37
Opatření 5.5.
Obnovovat a udržovat sakrální stavby a poutní místa.
Opatření 5.6.
Informační centrum je schopno zajišťovat turistům potřebné informace i o víkendech.
Priorita 6
Starý Jičín je finančně stabilní a úspěšně hospodařící obec.
Opatření 6.1.
Trvale hledat jiné zdroje financování mimo stát (rozvoj, podpora podnikání).
Opatření 6.2.
Maximálně využívat možností dotací (EU, stát, MAS...).
Opatření 6.3.
Pronajímat nevyužité nemovitosti jako zdroj příjmů.
Opatření 6.4.
Efektivně hospodařit se získanými prostředky, průhledně zadávat veřejné zakázky.
Opatření 6.5.
Strategicky rozvíjet obec se zapojováním komunity.
Opatření 6.6.
Využít značné rozlehlosti obce k podpoře vhodných podnikatelských aktivit.
8. KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE
V roce 2014 (nejlépe po volbách) bude provedena první evaluace a
aktualizace tohoto strategického plánu.
Aktualizace bude provedena společně s evaluací za použití stejných týmových
metod, jakými byla strategie vytvořena, facilitovaně v občanském komunitním týmu.
Další evaluace a aktualizace bude vždy ve dvouletých intervalech (2016, 2018….)
se zapojením občanské společnosti, všech sektorů a napříč politickými stranami
s využitím facilitované práce v týmu.
38
9. VAZBA STRATEGIE NA DALŠÍ
STRATEGICKÉ DOKUMENTY
A. Strategie má přímou vazbu na Územní plán obce Starý Jičín,
aktualizace 11. 12. 2008.
B. Nejblíže vyšším strategickým dokumentem je Integrovaná
strategie území Místní akční skupiny (MAS) Kelečsko-LešenskoStarojicko 2008 - 2013, aktualizace 2010. V následujícím popisu je
uvedena souvislost priorit této strategie s cíli priorit strategie MAS.
Pozn: V rámečcích jsou priority Integrované strategie území MAS
Kelečsko-Lešensko-Starojicko, tučně cíle priorit a kurzívou související
priority + opatření „Strategického rozvojového plánu Obce Starý Jičín“.
PRIORITA 1: Zvýšení kvality života na území MAS
Cíle priority:

Odstranění disparit občanské vybavenosti na území MAS ve srovnání
s městskými sídelními celky
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.3, 2.7, Priorita 3 – opatření 3.3, 3.5, 3.6, Priorita 4
– opatření 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, Priorita 6 – opatření 6.5.
 Zlepšení dostupností služeb pro obyvatele
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1, 1.3., Priorita 3 – opatření 3.5, Priorita 4 – opatření
4.1, 4.2, 4.3, 4.6.

Zvýšení nabídky infrastruktury pro aktivní trávení volného času dětí,
mládeže a obyvatel MAS
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.3, Priorita 2 – opatření 2.1, 2.2, 2.3., 2.4, 2.5, 2.6., 2.7,
Priorita 4 – opatření 4.2, 4.4, 4.6, Priorita 5 – opatření 5.3.
 Zatraktivnění a zlepšení vzhledu obcí
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.2, Priorita 3 – opatření 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, Priorita 5 –
opatření 5.1, 5.3. 5.5, 5.6, Priorita 6 – opatření 6.1, 6.2.
 Podpora rozvoje občanské společnosti v obcích na území MAS
Souvisí celá Priorita 2, Priorita 3 – 3.5, 3.6, Priorita 4 – opatření 4.1, 4.2, 4.4, 4.6,
Priorita 6 – opatření 6.5, 6.6.
39

Zkvalitňování základní infrastruktury jako nepřímé podpory rozvoje
podnikání
Souvisí Priorita 3 – 3.5, 3.7, Priorita 6 – 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
PRIORITA 2: Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele
Cíle priority:
 Obnova a zachování tradičních řemesel a tvorba pracovních příležitostí
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1, 1.3, Priorita 6 – opatření 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Vytváření nových a rozvoj stávajících ekonomických aktivit na území
MAS
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1, 1.3, Priorita 3 – opatření 3.7, Priorita 6 – opatření
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.
 Modernizace zemědělství s cílem zvyšování konkurenceschopnosti
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.7, Priorita 6 – opatření 6.6.
 Údržba krajiny
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.1, 3.2, 3.4, 3.7., Priorita 6 – opatření 6.1, 6.2.
 Zvýšení potenciálu a atraktivity území MAS pro turisty a návštěvníky
Souvisí celá Priorita 1, Priorita 2 – opatření 2.1, 2.6, 2.7, Priorita 3 – 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
celá Priorita 5.
 Zvýšení kvality služeb pro návštěvníky
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.2, Priorita 5 – opatření 5.1, 5.5, 5.6.
40

Podobné dokumenty

Zpráva ze stacionárního výzkumu realizovaného

Zpráva ze stacionárního výzkumu realizovaného Dříve časté záškoláctví omezuje nové opatření, které umožňuje při určitém počtu neomluvených zameškaných hodin sáhnout rodičům na sociální dávky: „Tohle opatření funguje. Je to jediné, co může s ně...

Více

Strategie Velehrad 2016

Strategie Velehrad 2016 Strategie byla dokončena v květnu 2016. Komunitní tým tvořilo 40 občanů. Byly v něm zastoupeny všechny sektory, veřejný, občanský i podnikatelský, zúčastnily se různé věkové i zájmové skupiny, ženy...

Více

Vesnicí roku je Vysoké Pole, i když porota zmokla a čekala

Vesnicí roku je Vysoké Pole, i když porota zmokla a čekala dostalo toho, co je potřeba,“ naznačil. O tom, že Komňa si vystačí bez městských lákadel, svědčí výčet toho, za co utratila peníze, které za titul Vesnice roku dostala. „Úprava zahrady na dětské hř...

Více

č. bod programu 0 Informace k budoucímu vývoji

č. bod programu 0 Informace k budoucímu vývoji Smlouva o poskytnutí dotace - Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíně Smlouva o poskytnutí dotace - Výstavba mostu Na Poříčí v Novém Jičíně Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce lávky U Kaple v N...

Více