č. bod programu 0 Informace k budoucímu vývoji

Komentáře

Transkript

č. bod programu 0 Informace k budoucímu vývoji
Program 11. schůze Rady města Nový Jičín - 06.06.2011
č.
bod programu
0 Informace k budoucímu vývoji Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín
1 Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2010
2 Harmonogram projednávání výsledků hospodaření PO města za I. pololetí 2011
3 Finanční problematika
4 Plán kontrolní činnosti kontrolního odboru MěÚ Nový Jičín na II. pololetí 2011
5 Informace o podnětech občanů
Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly u Základní školy a Mateřské školy
6
Nový Jičín, Libhošť 90
Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 7
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína
8 Řešení postavení příspěvkové organizace Kino Květen
9 Vyřazení movitého majetku
Informace o opětovném projednání stávajících "Zásad grantového řízení města
10
Nový Jičín"
11 Návrh partnerství s Proficio, o.s.
12 Návrh hodnotící komise na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
13 Schválení směrnice "Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací"
Nařízení města, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské
14
osnovy
15 Přijetí finančního daru od společnosti ASEKOL s.r.o.
16 Návrhy na změnu ÚP Nový Jičín
17 Projednání Zadání změny ÚP Nový Jičín
18 Schválení směrnice o poskytování informací
Směrnice - Zásady přidělování a používání osobních ochranných pracovních
19
prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků
Žádost TJ Nový Jičín o bezúplatný převod neupotřebitelného kancelářského
20
nábytku města
21 Schválení komise na vyhodnocení nabídek - pojištění města
22 Schválení smlouvy o výpůjčce automatu na teplé nápoje
Uzavření mandátní smlouvy na realizaci veřejné zakázky "Dodávka elektrické
23
energie pro město Nový Jičín"
Partnerské smlouvy o spolupráci na projektu "Technologické centrum ORP Nový
24
Jičín a elektronická spisová služba v území"
Návrh na řešení bezbariérové městské hromadné dopravy v Novém Jičíně od
25
01.09.2011
26 Vyhodnocení akcí Velikonoční jarmark, Pálení čarodějnic a Veletrh Novojičínska
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Zahraniční vztahy
Novojičínská televize
Projekt "Řízení lidských zdrojů ve městě Nový Jičín"
Úprava zřizovací listiny TSM Nový Jičín
Regenerace sídliště Bezručova-Riegrova
Problematika IPRM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy domu č. 45, Masarykovo nám.,
Nový Jičín
Smlouva o poskytnutí dotace - Výstavba mostu U Jezu v Novém Jičíně
Smlouva o poskytnutí dotace - Výstavba mostu Na Poříčí v Novém Jičíně
Smlouva o poskytnutí dotace - Rekonstrukce lávky U Kaple v Novém Jičíně
Informace o přípravě projektu z programu Evropa pro občany
Smlouva s MSK o přijetí dotace - cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice
Svazek obcí - dodatek č. 1 k smlouvě o financování projektu - kanalizace
Dohoda o výpovědi smluv s SmVaK Ostrava a.s.
Poskytnutí příspěvku na vybudování kanalizační přípojky v Žilině u Nového Jičína
a Loučce
Kanalizace Libhošť
Kanalizace Loučka u NJ
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební úpravy věžového domu
Dlouhá 19 v Novém Jičíně
Bytové záležitosti (dle materiálu OSV)
Bytové záležitosti (dle materiálu BPM)
Žádost o prominutí smluvní pokuty
Vzájemný zápočet pohledávek
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Pravidla pro užívání vybraných nebytových prostor města ve správě Bytového
podniku města, příspěvkové organizace
Schválení dohod o úhradě nákladů jednotlivých odborů a organizačních složek
města Nový Jičín s Bytovým podnikem města, příspěvkovou organizací
Nesouhlas s vyúčtováním služeb za rok 2010
Návrh na odpis nedobytných pohledávek
Novelizace obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitostí
Novelizace obecně závazných vyhlášek č. 5/2010, 7/2010, 9/2010
Dopis p. Vahalíka ze dne 8.4.2011 a žádost p. Vahalíka o prominutí pokuty
Poskytování externích právních služeb advokátem
Problematika místní komunikace na pozemku parc. č. 479 v k.ú. Bludovice u
Nového Jičína
Informace o dělení majetku s Libhoští
Majetkoprávní problematika
Veřejnoprávní smlouva s obcí Libhošť
61 Pověření člena zastupitelstva města přijímáním prohlášení o uzavření manželství
62 Doplnění jednacího řádu výborů ZM
Různé: Žádost o přemístění kontejnerů v obci Kojetín; Schválení hodnotící komise
63
na Novojičínský zpravodaj
Diskuse a podněty členů RM

Podobné dokumenty

CZ 12 - Let`s Give (Wo)men a Chance 2. round, Small grant scheme

CZ 12 - Let`s Give (Wo)men a Chance 2. round, Small grant scheme Through improvement of anti-discriminatory and social legislation towards Alternativa 50+, o.p.s. benefits for vulnerable women JILEHA SLOVO 21, z.s. Spectrum of womens´developement Spiralis Equal ...

Více

Přehled poskytnutých finančních grantových prostředků

Přehled poskytnutých finančních grantových prostředků žijí a tvoří v Novém Jičíně a jeho okolí (projekt inspirován tvorbou a odkazem novojičínského rodáka Antonína Koliga) pokračování otevřeného projektu Připomínka a oživení starých řemesel, národních...

Více

zde ke stažení - Obec Starý Jičín

zde ke stažení - Obec Starý Jičín strategického plánu jako základního programového dokumentu obce. Strategie je zpracována komunitně týmovým způsobem se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů ze všech místních částí s ohledem ...

Více

Základní škola a mateřská škola Ivaň

Základní škola a mateřská škola Ivaň e/ Inventarizace majetku Příkaz k provedení inventarizace dne 27.11.2014 ředitele školy. Zpracování inventurních soupisů, porovnání stavu se stavem v účetnictví, vyčíslení inventarizačních rozdílů ...

Více

Víkend přinesl krásné májové počasí, které se nabízelo

Víkend přinesl krásné májové počasí, které se nabízelo Zápas Kujavy – Mankovice (1:0) měl podobný závěr, když hráč hostí Juřík Tomáš pojmenoval rozhodčího slovem, které nepatří do vybraných slov a za urážku rozhodčího od něj obdržel taktéž kartu červen...

Více

HŮrka - Jeseník nad Odrou

HŮrka - Jeseník nad Odrou velkých tratí, které přímo navazovaly na  selské grunty, ve  vzdálenějších tratích měl zpravidla každý sedlák ještě kus pole. Hůrka leží na hranici území, které bylo ještě ve 12. století v majetk...

Více