Radiální potrubní ventilátory řady AXC-TP

Komentáře

Transkript

Radiální potrubní ventilátory řady AXC-TP
Radiální potrubní ventilátory øady
AXC-TP
Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní
bezpeènosti si pøed použitím ohøívaèe dùkladnì pøeètìte následující pøedpisy a dodržujte je ! Výrobce si vyhrazuje
právo na zmìnu vèetnì technické dokumentace na základì technologického vývoje ve výrobì. Elektrická schémata
uvedená na výrobku mají vyšší prioritu než-li schémata uvedená v tomto návodu !
ROZMÌRY
ZTZ
SBO
Typ
AXC TP
Rozmìry [mm]
a
c
Ød
Øe
AXC 100TP
238
25
212
98
AXC 125TP
238
25
212
123
AXC 150TP
232
28
253
147
AXC 160TP
232
28
253
157
Objemový prùtok
Pøíkon
Otáèky
LpA
[m 3 /h]
[W]
[1/min]
[dB(A)]
200
56
2700
53
270
56
2680
54
350
65
2500
57
380
67
2480
57
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je urèen pro provoz ve vnitøním základním prostøedí s okolní teplotou od -20°C do +55°C pro dopravu èistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparù chemikálií a dalších zneèištìní. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal
a nestékal do nìj a neusazoval se v nìm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí ventilátoru je IP 44, dvojitá izolace.
Ventilátory jsou vybaveny motory s jednofázovým napájením 230V/50Hz.
MONTÁŽ
Pøed montáží je nutno ventilátor peèlivì prohlédnout, zejména byl-li delší dobu skladován. Pøedevším je tøeba zjistit, zda
není nìkterý díl poškozen, zda jsou v poøádku izolace kabelù a zda se rotující èásti ventilátoru volnì otáèejí.
Ventilátor lze montovat do potrubí v jakékoliv poloze. Pøed a za ventilátor doporuèujeme použít pružnou manžetu MK
z dùvodu omezení pøenosu vibrací.
Dle konkrétní aplikace lze objednat následující pøíslušenství:
MK- spojovací manžeta
VRS - elektronický regulátor otáèek
RVN - elektronický regulátor otáèek
RVS - transformátorový regulátor otáèek
ROEx - transformátorový regulátor otáèek
ELEKTROINSTALACE
Pøipojení ventilátorù k elektrické síti musí provést pouze osoba s odbornou kvalifikací v souladu s vyhláškou ÈUBP
è.50/1978 Sb., §6. K elektrické síti musí být ventilátor pøipojen pomocí spínaného zaøízení u nìhož se vzdálenost
rozpojených kontaktù rovná nejménì 3mm. Pøed uvedením do provozu musí být provedena revize elektrické instalace.
Zkontrolujte zda napìtí a frekvence v síti odpovídají údajùm na štítku ventilátoru. Pøipojovací kabel nesmí být vystaven
nadmìrnému silovému namáhání. Do elektrické sítì musí být ventilátor vždy pøipojen pøes tepelnou ochranu motoru.
Ventilátory AXC TP mají vestavìnou tepelnou ochranu. Po zapojení je tøeba zmìøit protékající proud, který musí
odpovídat jmenovitému proudu na štítku motoru.
REGULACE OTÁÈEK
Provádí se elektronickými nebo transformátorovými regulátory otáèek zmìnou napìtí.
OBSLUHA A ÚDRŽBA
Obsluhu a údržbu ventilátoru mùže provádìt pouze osoba k této èinnosti tìlesnì i duševnì zpùsobilá, seznámená s tímto
návodem k používání a platnými obecnì závaznými bezpeènostními pøedpisy.
Ovládání chodu ventilátoru je provádìno v rámci ovládání vzduchotechnického systému, do kterého je zapojen.
Na ventilátoru je nutné provádìt pravidelné revize vyplývající z požadavkù pøíslušných bezpeènostních pøedpisù
a norem. Pøi provozu je tøeba dohlížet na správnou funkci ventilátoru, klidný chod, peèovat o èistotu ventilátoru a jeho
okolí, zatìžovat ventilátor pouze v rozsahu jeho výkonových charakteristik. Doporuèujeme prohlídku ventilátoru každých
6 mìsícù, pokud je ventilátor trvale v chodu. Pøed èištìním je tøeba odpojit ventilátor od hlavního pøívodu a zablokovat
hlavní spínaè. Poèkejte až se motor a obìžné kolo zastaví.
02/06
str.01
Multi-VAC spol. s r.o. - poboèky
Fáblovka 552, 533 52 Staré Hradištì, bílá linka +420 841 156 156, fax +420 466 769 209, [email protected], www.multivac.cz
Vodìradská 1853, 251 01 Øíèany u Prahy, bílá linka +420 841 156 156, fax +420 323 616 089, [email protected], www.multivac.cz
Vídeòská 120, 619 00 Brno, bílá linka +420 841 156 156, fax +420 547 423 159, [email protected], www.multivac.cz
VYØAZENÍ PRODUKTU
Z PROVOZU
Pøed tím, než výrobek zlikvidujete, uèiòte ho nepoužitelným. I staré výrobky obsahují suroviny,
které je možné znovu použít. Tyto odevzdejte do sbìrny druhotných surovin. Výrobek je lépe
nechat zlikvidovat v místì, které je na to specializované a bude tak možné dále využít
recyklovatelné materiály. Nepoužitelné èásti výrobku uložte na øízenou skládku.
ELEKTRICKÉ SCHEMA
modrý
ventilátor
N
L
èerný
èervený
Pøíslušenství
MK
Typ
02/06
str.02
VRS
ROE
RVS, RVN
SBO
ZTZ
MK
VRS
ROE
RVS
RVN
SBO
ZTZ
AXC 100TP
MK-100
VRS0.5U
ROEA2
RVS
RVN
SBO100
ZTZ-M8/1,0
AXC 125TP
MK-125
VRS0.5U
ROEA2
RVS
RVN
SBO125
ZTZ-M8/1,0
AXC 150TP
MK-150
VRS0.5U
ROEA2
RVS
RVN
SBO150
ZTZ-M8/1,0
AXC 160TP
MK-160
VRS0.5U
ROEA2
RVS
RVN
SBO160
ZTZ-M8/1,0
Práva zmìny vyhrazena ©Multi-VAC, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

radiální ventilátory cb 100 plus

radiální ventilátory cb 100 plus Odsávání do potrubí s max. délkou 13 m. Ventilátory lze montovat jak ve svislé, tak i v horizontální poloze. Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0 do...

Více

Ventilátory

Ventilátory ventilátoru ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635. Elektrická instalace Připojení ventilátorů k elektrické síti musí provést pouze osoba s odbornou kvalifikací v souladu s vyhláškou ČUBP č. 50/1978Sb., ...

Více

Výprodejový ceník pro Českou republiku platný od 1.týdne

Výprodejový ceník pro Českou republiku platný od 1.týdne radiální ventilátor na omítku / strop, časový doběh radiální ventilátor na omítku, časový doběh - výrobek radiální ventilátor na omítku / strop, časový doběh radiální ventilátor, na zeď, protipožár...

Více

Ventilátory - E

Ventilátory - E PODMÍNKY PROVOZU Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových vzduchotechnických rozvodech větších délek. Ventilátor je určen pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a da...

Více

lo-carbon silhouette

lo-carbon silhouette Vhodný pro toalety, koupelny (vel. 100, 125) a kuchyně (vel. 150)

Více

Produktový list - ČEKO IMPORT a.s.

Produktový list - ČEKO IMPORT a.s. Výhradní dovozce a distributor: ČEKO IMPORT a.s., Klášterní 3, 550 01 BROUMOV

Více