Otitis media - Výukový portál LF UP Olomouc

Komentáře

Transkript

Otitis media - Výukový portál LF UP Olomouc
Předmět DET/VC061, 2015/2016
Lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DŮKAZU
Prof. MUDr. V. Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP v Olomouci
Mgr. J. Potomková, Ph.D.
Dětská klinika LF UP v Olomouci
Mgr. K. Langová, Ph.D.
Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci
11
Struktura předmětu
o Teoretický úvod, základní pojmy a osobnosti.
o Kazuistika a formulace klinické otázky
o
Formát PICO
o Vyhledávání důkazů, informační zdroje.
o Časopisecký klub – kritické hodnocení metaanalýzy.
o Zkušenosti s uplatněním EBM na Dětské klinice
LF UP v Olomouci
o Kolokvium, závěr.
2
5 základních kroků
Inkorporace nejlepších dostupných vědeckých důkazů
při vytváření klinického rozhodnutí má 5 fází:
1. Formulovat zodpověditelné otázky (Asking)
2. Získat nejlepší informaci (Accessing)
3. Kriticky hodnotit přesvědčivost a významnost
informace (Appraising)
4. Aplikovat informaci v praxi (Applying)
5. Posoudit praktický dopad aplikace (Assessing)
Základní fakta o medicíně založené na důkazu. Informační leták projektu Inno-Med. FN Olomouc
3
2007. http://public.fnol.cz/www/tm/innomed/letaky/EBM.pdf
Formulace klinické otázky
Kazuistika
Chlapec, 2 roky
o
o
o
o
Zánět středního ucha (otitis media);
Horečka, bolest ucha, nespal celou noc;
Matka přichází do ordinace PLDD;
Farmakologická anamnéza
o
o
antibiotika v posledním půlroku neguje;
pneumokoková vakcína nebyla
o Matka chce vědět, zda ATB léčba je doporučována
okamžitě?
Indian J Sex Transm Dis & AIDS 2010;31
4
Specifická otázka : PICO
Patient (pacient/problém/populace
o Otitis media u dětí mladších 3 let
Intervention (intervence/expozice)
o Okamžitá antibiotická léčba (amoxicilin)
Comparison (srovnání intervencí)
o Placebo; „Wait and see“
Outcome (výsledek)
o Účinnost zvolené intervence
5
Typologie dokumentů – předpoklad
pro získání nejlepšího důkazu
Doporučení typu studie pro řešení této klinické
otázky (terapeutického charakteru) :
o
Systematický přehled několika
randomizovaných kontrolovaných pokusů
o
Alespoň jeden randomizovaný
kontrolovaný pokus
Pozor na aktuálnost zdrojů (datum vydání publikace, aktualizace
databáze apod.).
BMJ Learning: EBM Users´ Guide 2008; http://learning.bmj.com
6
Hierarchie (pyramida) důkazů
Systematické
přehledy, meta-analýza
Randomizované
kontrolované pokusy
Hierarchické uspořádání
vědeckých důkazů
v biomedicíně zahrnuje
výsledky:
Kohortové studie
Studie případů a kontrol
Kazuistiky
Odborné posudky, konzultace
Laboratorní výzkum
1. Primárního výzkumu
(klinické studie)
2. Sekundárního výzkumu
(systematické přehledy a
meta-analýzu).
7
Specifická otázka : PICO
Anglická terminologie
Patient (pacient/problém/populace
o
Otitis media; middle ear inflammation;
middle ear infection; birth – 23 months
Intervention (intervence/expozice)
o
Antibiotics; antimicrobial; amoxicillin
Comparison (srovnání intervencí)
o
Placebo; „Wait and see“
Outcome (výsledek)
o
Effect of intervention
8
Internet a kvalita zdravotnických
webových stránek
eEurope 2002: Quality Criteria for
Health related Websites
o Autorství
o Aktuálnost
o Aj.
Communication from the Commission to the Council,
the European Parliament, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions
9
Internet a kvalita dokumentů
Doporučujeme: Google Scholar
http://www.scholar.google.com
Rozšířené vyhledávání služby Scholar
o Se všemi slovy:
otitis media children
o
Alespoň s jedním slovem:
antibiotic antibiotics antimicrobial amoxicillin
o
Kde se vyskytnou slova:
v názvu článku
o Kdykoli – vlastní období
10
Odborné zdroje
Haynesův model „5S“ (1)
11
Haynes RB. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the ‘‘5S’’ evolution of information
services for evidence-based healthcare decisions . Evid Based Med 2006;11:162-164.
12
2nd Conference of International Society for EBHC & 6th International Conference
for EBHC Teachers and Developers, Taormina (Itálie),, 2013
Odborné zdroje
Haynesův model „5S“ (2.1)
Systémy (Systems)
elektronické systémy pro podporu
rozhodovacích procesů, propojené
s pacientskými databázemi a
doporučenými postupy (guidelines).
 Příklady zatím nejsou veřejně dostupné
13
Odborné zdroje
Haynesův model „5S“ (2.2)
Souhrny (Summaries)
Tématicky zaměřené, komplexně zpracované
dokumenty
 Příklady:
 E-knihy a kapitoly v nich (licence LF UPOL)
http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf
http://ebooks.thieme.com
 UpToDate
Znalostní databáze pro EBM (licence LF UPOL + FNOL)
http://www.uptodate.com/online
14
Odborné zdroje
Haynesův model „5S“ (2.3)
Synopse (Synopses)
jsou výsledkem recenze a kritické interpretace
původních odborných článků. Hlavním smyslem
tvorby tohoto typu literatury je úspora času při
rozhodování, zda daný dokument splňuje
očekávání uživatele a pomůže mu řešit vlastní
klinickou otázku.
 Příklad: DARE (Database of Abstracts of
Reviews of Effectiveness); volně dostupná
http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/HomePage.asp
15
Odborné zdroje
Haynesův model „5S“ (2.4)
Syntézy (Syntheses)
Tato kategorie zahrnuje systematické přehledy,
případně meta-analýzy.
 Příklad: COCHRANE LIBRARY je typickým
zdrojem pro vyhledávání systematických přehledů,
volně dostupná do úrovně strukturovaných
abstrakt http://www.cochrane.org
16
Odborné zdroje
Haynesův model „5S“ (2.5)
Studie (Studies)
nejčastější zdroje informací o nových
výsledcích lékařského a zdravotnického
výzkumu.
 Příklad: bibliografická databáze MEDLINE, zlatý
standard pro medicínu a zdravotnictví.
Volně dostupná na platformě PubMed
http://pubmed.gov
17
UKÁZKY ONLINE
18
Kolekce E-knih Elsevier
Souhrny/Summaries
http://elsevierelibrary.co.uk/bookshelf
o
Možnost vyhledávání podle klíčových slov
Vyhledat – navigace:
Search: otitis media AND amoxicillin
Page 353
19
UpToDate
Souhrny/Summaries
http://www.uptodate.com/online
V síti LF UPOL + FNOL, vzdálený přístup přes VPN
Přehledy založené na důkazu (tj. aktuálních literárních
pramenech)
o
o
o
o
o
o
o
Více než 8000 témat
14 lékařských oborů
80 000 stran (text, grafika, prolinkování na PubMed)
cca. 260 000 literárních citací
Léková databáze
Pro pacienty
Aktualizace 4x ročně
Vyhledat navigace:
otitis media antibiotics
20
Booleovská logika
G. Boole (1815-1864)
AND
Dokumenty obsahují všechny hledané terminy
otitis media AND antibiotics
OR
Dokumenty obsahují jeden (nebo všechny) hledané termíny.
otitis media OR middle ear inflammation OR middle ear
infections
NOT
Vylučuje daný termín
otitis media NOT vaccines
21
DARE
Synopse/Synopses
http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/HomePage.asp
Volně dostupná
Autoři databáze se orientují na vyhledávání a kritické hodnocení
potenciálních systematických přehledů, případně klinických
doporučených postupů.
Vyhledat - navigace:
otitis media/Title AND antibiotics /Title (v názvu)
22
23
COCHRANE LIBRARY
Syntézy/Syntheses
http://www.cochrane.org
Volně dostupná do úrovně strukturovaných abstrakt
http://www.lf.upol.cz --- Knihovna LF --- Databáze -- EBM
Reviews…… - fulltextová licence
Databáze systematických přehledů a meta-analýz
o
Priority
o Diagnostika + léčba
o Randomizované kontrolované pokusy
o Aktualizace 4x ročně
o Neaktualizované dokumenty jsou staženy
(„withdrawn“)
Vyhledat – navigace:
To the Cochrane Library – Advanced Search
otitis media/Record Title AND antibiotics/Title, abstract, keywords
24
25
MEDLINE/PubMed
Studie/Studies
o
o
o
o
Volně dostupná http://www.pubmed.gov
25 mil. záznamů o publikovaných časopiseckých
článcích, retro 60 let
Jazyk databáze: angličtina
Možnost expertního vyhledávání (Advanced search)
o
o
o
o
Booleovské operátory (AND, OR, NOT)
Výskyt klíčových slov v různých úrovních záznamu (název,
název/abstrakt, kdekoliv)
Filtry, např. věkové kategorie, typologie studií
Navigace na plné texty článků
o
Linkout – More resources
Potomková J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu.
Ped pro Praxi 2004; (2): 105-106.
26
MEDLINE/PubMed
Příprava vyhledávací strategie
http://www.pubmed.gov ---
Advanced Search
o Title: otitis media OR middle ear infection
o Title/Abstract: antibiotic OR antibiotics OR
amoxicillin
o Kombinace : #1 AND #2
o Filters: Ages / birth–23 months
Article types/ Meta-analysis,
Randomized controlled trial
Potomková J. Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu.
Ped pro Praxi 2004; (2): 105-106.
27
NAKLADATELSKÉ KOLEKCE ČASOPISŮ
Studie/Studies
Projekt MEDINFO „Informační zdroje pro medicínu a příbuzné
obory“.1.05/3.2.00/12.0225
MU Brno – hlavní řešitel
Spolupracující instituce:
UP v Olomouci, FN u sv. Anny Brno, OU Ostrava, Univerzita
Pardubice, UJEP Ústí n.L., UTB Zlín, ZČU Plzeň
Webová stránka projektu: http://medinfo.ics.muni.cz – Pro uživatele
Webová stránka knihovny LF UPOL: http://www.lf.upol.cz –
Knihovna – Časopisy
Vyhledat – navigace:
BMJ Journals Collection – Search Journals – More Search Options –
Title – otitis media antibiotics/All
28

Podobné dokumenty

úvod do problematiky

úvod do problematiky antibiotika v posledním půlroku neguje; pneumokoková vakcína nebyla

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Aktualizovaný GM EPC nabízí zlepšené filtrování a zdokonalené rozložení informací o VIN. Například nový indikátor Poznámka k VIN zobrazuje informace o VIN předtím, než začnete pracovat v katalogu. ...

Více

MEDLINE/PubMed – vyhledávání Systematické přehledy, guideline

MEDLINE/PubMed – vyhledávání Systematické přehledy, guideline Prof. MUDr. V. Mihál, CSc, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc MUDr. B. Ludíková, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Mgr. J. Potomková, Ph.D., Knihovna LF UP v Olomouci P. Hilšer, Dětská klinika LF UP...

Více

(2015). Evidence-Based Health Care

(2015). Evidence-Based Health Care Management (zdravotnický management) atd. Komplexnost přístupu EBHC se opírá o vědecké důkazy generované kvantitativním a rovněž kvalitativním výzkumem. Využití přístupu Evidence-Based Healthcare v...

Více

sborník přednášek - České centrum evidence

sborník přednášek - České centrum evidence k zajištění tohoto způsobu. US a CZ patent.

Více

zobrazit/stáhnout - Česká Neonatologická Společnost

zobrazit/stáhnout - Česká Neonatologická Společnost ČESKÁ NEONATOLOGICKÁ SPOLEČNOST MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. Předseda Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc tel.: 602784668, 588 442 791 e-mail: lumir.kan...

Více

Lumigan, INN- Bimatoprost

Lumigan, INN- Bimatoprost zaznamenán 0,5% výskyt hyperpigmentace duhovky při používání očních kapek bimatoprost 0,1 mg/ml, roztok. Po stejné době byl výskyt tohoto účinku u očních kapek bimatoprost 0,3 mg/ml, roztok, 1,5% (...

Více