trouba tvaru KW, dynamické zatížení SLW60

Komentáře

Transkript

trouba tvaru KW, dynamické zatížení SLW60
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
S T A T I C K Á
A N A L Ý Z A
H L O U B E N Ý C H
P O T R U B Í
----------------------------------------------------------------------Be ton tva ru KW, ohyb.tuhy, dyna micky
SLW 60
E1
h= 1 .4m
max w=0 .4 5 m
+/- 0.00 m
E2
E3
E3
ß= 9 0 .°
min w=- 0 .8 3 m
E4
b= 1 .6 m
dle metodiky ATV A127: Smrnice pro statický výpoet
drenážních kanál a potrubí (software RIB *A127*)
beton.trouba Tvar K, Typ 2 dle DIN V 1201 / DIN EN 1916
-----------------------------------------------------------------------
Protokol zadání:
----------------------------------------------------------------------Rozm ry a parametry trouby:
Jmenovitý prmr
Vnjší prmr
Vnitní prmr
Tlouška stny
DN 500
da =
670 mm
di =
500 mm
t =
85 mm
Materiálové parametry:
Spec.tíha materiálu trouby
S.tíha.R
Modul pružnosti trouby
E.R
Minimální vrcholový tlak
FN
z toho vypoteno:
Výpotová hodnota ohybového naptí sigma.R
= 24.000 kN/m3
= 30000 N/mm2
=
80.0 kN/m
=
6.5 N/mm2
Zabudování:
Tyto trouby jsou spoteny pro uložení dle DIN EN 1610 a
ATV-DVWK-A 139:
- Lože typu 1, resp. 3 v písku/štrkopísku, resp. na rostlé zemin
dle DIN EN 1610, obr. 3 nebo 5, resp. ATV-DVWK-A 139, obr. 5
Stedový úhel 2*Alpha =
90 °
- Podmínka uložení B2:
Svislá pažící konstrukce uvnit zóny potrubí s fošnami nebo
tenkostnné tsnící profily, které se vytahují až po zásypu,
nebo pažící desky nebo boxy za pedpokladu,
že je po vytažení pažící konstrukce provedeno zhutnní zeminy.
(Fošny nebo tenkostnné tsnící profily se nezarážejí
do zeminy až pod dno trouby)
Zaplavení lože (není dle DIN EN 1610 pípustné!)
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Podmínka zásypu A2:
Svislá pažící konstrukce výkopu rýhy s fošnami nebo tenkostnnými
tsnícími profily, které se vytahují až po zásypu, nebo
pažící desky nebo boxy, které se po zásypu rýhy
postupn vytahují, nebo nezhutnný zásyp rýhy.
- Výpoet šíky rýhy
b =
1.6 m
Úhel svahu
Beta =
90 °
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
----------------------------------------------------------------------ZOHLEDNIT VÝMNU ZEMINY
Statický výpoet pedpokládá výmnu zeminy v celé zón potrubí.
Tato zahrnuje (A127, obr. 1):
celou šíku a výšku rýhy až po 0.3 m nad vrcholem trouby,
nebo v rozevené rýze nebo násypu pak prmrnou šíku = 2.68 m.
Jako materiál výmny zeminy se použije nesoudržná zemina skupiny G1
Ukládat po vrstvách a zhutnit na minimáln 95% Proctorovi hutnosti.
Výmna zeminy ztrácí na úinnosti, pokud se zemina boního obsypu
zóny potrubí uloží jen voln nebo je mkká
a pokud se nad zónou potrubí uloží namísto požadované zeminy
zemmina s menším podílem soudržnosti.
----------------------------------------------------------------------Pedpoklady zatížení:
Výška nadloží
h =
1.40 m
Relativní vyložení
a =
1.00
Dopravní zatížení:
SLW 60
Maximální vodní hladina max hw
=
0.45 m nad vrchol trouby
tj. podzemní voda v libovolné výšce
Minimální vodní hladina pod dnem trouby
Vliv podzemní vody zohlednn jen souinitelem f2!
Souinitele dílí bezpenosti a faktory:
Návrhová hodnota pro stálé úinky
Návrhová hodnota pro promnné úinky
Dílí souinitel betonu (concrete)
Faktor pro pokles pevnosti(t) betonu
Odolnost MSÚ
=
=
Dlouhodobý souinitel
Pi posouzení únavy se používá:
Dílí souinitel pro beton
=
=
=
=
=
gama.G
gama.Q
gama.c
alpha.D
gama.Tr
alpha.c,F
gama.c,fat
=
=
=
=
=
=
1.35
1.35
1.50
0.85
1.60
0.90
= 2.20
Parametry zemin:
----------------------------------------------------------------------Zóny zemin
Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4
Hlavní zásyp
Zóna potrubí Rostlá zemina Pod troubou
----------------------------------------------------------------------Podmínky uložení A2
B2
Parametry zemin G3
G1
G3
Proctor.hutnost Dpr
= 90 %
Dpr = 90 %
Dpr = 90 %
Deformaní modul E1
= 2.0
E2 = 6.0
E3 = 2.0
E4 = 20.0
Úhel tení
Phi' = 25.0
Phi'= 25.0
Sec.tíha
Gamma = 20.0
pi vztlaku
Gamma'= 10.0
-----------------------------------------------------------------------
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
Význam skupin zemin (viz kapitola 3.1):
Skupina G1: nesoudržné písky a štrky, zhutnit na Dpr 95%
Skupina G2: mírn soudržné písky a štrky, zhutnit na Dpr 95%
Skupina G3: soudržné smíšené zeminy a slíny, zhutnit na Dpr 92%
Skupina G4: soudržné zeminy (jíl a hlinitá pda), zhutnit na Dpr 92%
Výsledky výpoþtu:
----------------------------------------------------------------------Zóny zemin
Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Zóna 4
----------------------------------------------------------------------Pomr tlak zeminy K1 = 0.500
K2
= 0.500
Mezní hodnota E2
E2
=
6.0
Sou. dotvar. f1
f1
=
1.0
Faktor f2
f2
= 0.750
Faktor Alpha.B
alp.B= 0.642
efektivní E
E1 = 2.0
E2
=
2.9 E3 = 2.0
E4 = 20.0
efektivní Phi'
phi'= 25.0
efektivní Delta
del = 8.3
----------------------------------------------------------------------Pro únosnost trub se pedpokládá, že stny rýhy zstanou trvale zachovány
a nebudou (nap. ani pro pípad sousedního výkopu) odstranny.
Efektivní relativní vyložení
a' = a*E1/E2 =
kappa
=
Redukní souinitel zatížení rýhy
Reduk. souinitel plošného zatížení kappa.0 =
Tuhost trouby
Vodorovná tuhost lože
Svislá tuhost lože
Tuhost systému trouba/zemina
Pomr tuhostí
Koncentraní souinitele
Zatížení:
Zatížení zeminou:
- v zemin nad troubou
- svisle
- vodorovn
- tlak reakce z lože
SR
zeta
SBh
SBv
VRB
K*
cv*
VS
max.lambda
lambda.R
lambda.RG
lambda.B
0.693
0.939
1.000
= 61.351 N/mm2
=
0.847
=
1.47 N/mm2
=
2.89 N/mm2
= 41.779
=
0.000
= -0.097
= 219.91
=
=
=
=
1.256
1.254
1.118
0.915
pE
lambda.RG * pE = ev
qh = eh
(ev - eh) * K* = eh*
=
=
=
=
26.3
29.4
15.4
0.0
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
Dopravní zatížení:
- dopravní zatížení
- rázový souinitel
- staticky úinný
- tlak reakce z lože
- dynamicky psobící
- tlak reakce z lože
s
spoteno pro rozhodující
Maximální celkové zatížení
p
phi
pV
pV * K* = ph*
dyn.pV
dyn.ph*
alpha =
h'
=
=
=
=
=
=
32.2 kN/m2
1.20
38.7 kN/m2
0.0 kN/m2
16.7 kN/m2
0.0 kN/m2
0.5
= h+0.3 (konstr.vozovky)
qv =
qh =
qh* =
68.0 kN/m2
15.4 kN/m2
0.0 kN/m2
----------------------------------------------------------------------Opra
Vrchol
Dno
-----------------------------------------------------------------------
ez
PrĤĜezové charakteristiky:
Plocha
v cm2/m :
850.000
850.000
850.000
Ohybový modul
v cm3/m :
1204.167
1204.167
1204.167
0.903
1.097
1.097
Korekní souinitel alpha.K =
----------------------------------------------------------------------Vnitní úinky dle kapitoly 8.1 (tabelární hodnoty dle tabulky T3)
----------------------------------------------------------------------Momenty (kNm/m):
M.g (vlastní tíha)
:
-0.085
0.073
0.112
:
-0.061
0.053
0.080
M.w (zaplnní/podzemní voda)
M.ev (zatížení zemina svisle)
:
-0.701
0.688
0.789
M.eh (zatížení zemina vodorovn):
0.329
-0.329
-0.329
M.pV (svislé dopravní zatížení) :
-0.923
0.907
1.039
----------------------------------------------------------------------=
-1.441
1.392
1.692
Souet M (celkové zatížení)
----------------------------------------------------------------------Momenty dopravního zatížení pi nepevládajícím klidovém zatížení:
M.pV (dyn) =
-0.398
0.391
0.448
----------------------------------------------------------------------M.Gk (souet stálých zatížení) =
-0.517
0.485
0.652
M.Qk (souet promnných za.)
=
-0.923
0.907
1.039
M.Gd = gamma.G*M.Gk = 1.35*M.Gk =
-0.699
0.655
0.881
M.Qd = gamma.Q*M.Qk = 1.35*M.Qk =
-1.247
1.224
1.403
M.Ed = M.Gd + M.Qd
=
-1.945
1.879
2.284
----------------------------------------------------------------------Normálové síly (kN/m):
N.g (vlastní tíha)
:
-0.937
0.199
-0.199
N.w (zaplnní/podzemní voda)
:
0.184
0.571
1.140
N.ev (zatížení zemina svisle)
:
-8.590
0.455
-0.455
N.eh (zatížení zemina vodorovn):
0.000
-4.499
-4.499
N.pV (svislé dopravní zatížení) :
-11.314
0.600
-0.600
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
----------------------------------------------------------------------=
-20.658
-2.675
-4.612
Souet N (celkové zatížení)
----------------------------------------------------------------------Normálové síly dopravního zatížení pi nepevládajícím klidovém zatížení:
N.pV (dyn) =
-4.877
0.258
-0.258
----------------------------------------------------------------------N.Gk (souet stálých zatížení) =
-9.344
-3.274
-4.012
N.Qk (souet promnných za.)
=
-11.314
0.600
-0.600
N.Gd = gamma.G*N.Gk = 1.35*N.Gk =
-12.614
-4.420
-5.417
N.Qd = gamma.Q*N.Qk = 1.35*N.Qk =
-15.275
0.810
-0.810
N.Ed = N.Gd + N.Qd
=
-27.888
-3.611
-6.226
----------------------------------------------------------------------Výpoet naptí z úink pi dlouhodobém namáhání
(Jednotky N/mm2)
----------------------------------------------------------------------Opra
Vrchol
Dno
ez
----------------------------------------------------------------------(M.Gk+M.Qk)/W=sigma.M,Ek =
-1.197
1.156
1.405
(N.Gk+N.Qk)/A=sigma.N,Ek =
-0.243
-0.031
-0.054
|sigma.M,Ek|*alpha.K
+sigma.N,Ek =sigma.BZR,Ek =
0.838
1.236
1.487
max sigma.BZR,Ek =
1.487 N/mm2 (charakter.hodnota,
tahové naptí v kruhovém ohybu vlivem dlouhodobých úink)
Posudek naptí na mezním stavu únosnosti
----------------------------------------------------------------------Opra
Vrchol
Dno
ez
----------------------------------------------------------------------(M.Gk*gamma.G+M.Qk*gamma.Q)/W
=sigma.M,Ed =
-1.615
1.561
1.896
(N.Gk*gamma.G+N.Qk*gamma.Q)/A
=sigma.N,Ed =
-0.328
-0.042
-0.073
|sigma.M,Ed|*alpha.K
+sigma.N,Ed =sigma.BZR,Ed =
1.131
1.669
2.007
max sigma.BZR,Ed =
2.007 N/mm2 (návrhová hodnota,
tahové naptí v kruhovém ohybu vlivem dlouhodobých úink)
sigma.BZR*alpha.c,F
=sigma.BZR,Rk =
sigma.BZR,Rk/gamma.Tr
=sigma.BZR,Rd =
5.818 N/mm2 (charakter.hodnota,
dlouhodobá pevnost)
3.636 N/mm2 (návrhová hodnota,
kruhová ohybová tahová
pevnost)
max sigma.BZR,Ed =
2.007 N/mm2 < 3.64 = sigma.BZR,Rd
Únosnost je VYHOVUJÍCÍ
-----------------------------------------------------------------------
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
Posudek napČtí dle kapitoly 8.2 a 9.2 v N/mm2
----------------------------------------------------------------------Opra
Vrchol
Dno
----------------------------------------------------------------------sigma.M
=
(M*alfa/W)
1.1
1.3
1.5
sigma.N
= N/A
-0.2
0.0
-0.1
stávající sigma = N/A + (M*alfa/W)
0.8
1.2
1.5
dov.beta
o.sigma.q(krátkodobá)
6.5
6.5
6.5
Souinitele bezpenosti:
stávající
gama =
7.72
5.23
4.35
nutné gama
=
2.20
2.20
2.20
----------------------------------------------------------------------Výpoet ekvivalentního vrcholového tlaku
(Krátkodobé zatížení pi zkoušce vrcholového
tlaku)
----------------------------------------------------------------------Tíhová síla trouby
G =
3.75 kN/m
ez
Naptí ve vrcholu pi krátkodobém zatížení ze zkoušky vrcholového tlaku
má být rovno nebo vtší než nejvtší návrhová hodnota tahových naptí
pi kruhovém ohybu vlivem dlouhodobých úink:
Z podmínky - návrhové hodnoty maximálních tahových naptí v kruhovém ohybu
vlivem úink musejí být minimáln rovné nebo vtší než návrhová
hodnota kruhové ohybové tahové pevnosti trouby pi zkoušce vrcholového tlaku
sigma.BZR,Ed = max sigma.BZR,Ed = sigma.BZR,Rd =
2.01 N/mm2
lze stanovit odpovídající vrcholový tlak a zatžovací tídu:
[sigma.BZR,Rd*W/(alpha.K*rm) - 0.07*G] / 0.30
= F.Rd,D =
(Dlouhodobá návrhová hodnota vrcholového tlaku)
[sigma.BZR,Rd*W/(alpha.c,F*alpha.K*rm) - 0.07*G] / 0.30
(Krátkodobá návrhová hodnota vrcholového tlaku na MSÚ)
kN/m
24.23 kN/m
=
= F.Rd =
F.Rd*gamma.Tr
= F.Rk =
43.24 kN/m
(Minimální krátkodobý vrcholový tlak na MSÚ)
-----------nutný minimální vrcholový tlak na MSÚ pro ešenou stavbu
F.Rk / (DN/1000)
= min LC =
86.5 kN/m
korespondující zatžovací tída LC =
90
kN/m
= minimální zatžovací tída dle zatížení stavby
-----------------------------------------------------------------------
27.02
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
Výpoet nutného vrcholového tlaku pro zadanou kruhovou oyhabovou
tahovou pevnost beta.BZR (spoteno z F.n = minimální krátkodobá hodnota
limitního zatížení ze zkoušky vrcholového tlaku)
sigma.BZR,Ed <= sigma.BZR,Rd
<= sigma.BZR,Rk / gamma.Tr = beta.BZR*alpha.c,F/gamma.Tr
pro návrh nad sigma.BZR,Rk (krátkodobá hodnota)
----------------------------------------------------------------------Tíhová síla trouby
G =
3.75 kN/m
sigma.BZR,Ed * gamma.Tr = sigma.BZR,Rk =
(charakteristická dlouhodobá pevnost)
[sigma.BZR,Rk*W/(alpha.K*rm) - 0.07*G] / 0.30
(Dlouhodobá hodnota vrcholového tlaku)
= F.Rk,D =
[sigma.BZR,Rk*W/(alpha.c,F*alpha.K*rm) - 0.07*G] / 0.30 =
(= min F.n (krátkodobý vrcholový tlak na MSÚ)
=
F.Rk =
F.Rk / (DN/1000)
= min LC =
(Minimální hodnota pro definici zatžovací tídy)
5.82 N/mm2
71.91 kN/m
80.00 kN/m
----------160.0
kN/m
korespondující zatžovací tída LC = 165
kN/m
================================================
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Program RIB ATV A127 H16.0
STATIKA TROUBY
Beton tvaru KW, ohyb.tuhy, dynamicky
Posudek únavy na mezním stavu únosnosti
(Únavová pevnost dle DIN V 1201)
Posudek se provádí analogicky s metodikou DIN 1045-1
dyn.pV = p.dyn = alpha*q(h+0.3m);
gamma.F = 1.00,
gamma.Q.G = 1.00
gamma.c,fat = 2.20,
psi.1 = 1.00
----------------------------------------------------------------------Vnitní úinky s dynamickými úinky:
(momenty v kNm/m, normálové síly v kN/m)
----------------------------------------------------------------------Opra
Vrchol
Dno
ez
----------------------------------------------------------------------gamma.Q.G*M.Qk,dyn = M.Qk,dyn(G)
-0.398
0.391
0.448
gamma.F*M.Gk
= M.Gd,min
-0.517
0.485
0.652
psi.1*gamma.F*M.Qk,dyn(G)
= M.Qd,dyn(Komb)
-0.398
0.391
0.448
M.Gd,min+M.Qd,dyn(Komb)
= M.Ed,dyn
-0.915
0.876
1.100
----------------------------------------------------------------------gamma.Q.G*N.Qk,dyn = N.Qk,dyn(G)
-4.877
0.258
-0.258
gamma.F*N.Gk
= N.Gd,min
-9.344
-3.274
-4.012
psi.1*gamma.F*N.Qk,dyn(G)
= N.Qd,dyn(Komb)
-4.877
0.258
-0.258
N.Gd,min+N.Qd,dyn(Komb)
= N.Ed,dyn
-14.221
-3.016
-4.271
----------------------------------------------------------------------Naptí (v N/mm2):
|M.Qd,dyn(Komb)|*alpha.K/W+
N.Qd,dyn(Komb)/A = sigma.Qd,dyn
0.241
0.359
0.405
----------------------------------------------------------------------0.40*sigma.BZR,Rk
(Únavová pevnost) = sigma.Rk,dyn =
2.327
sig.Rk,dyn/gamma.beton,fat (Návrhová hodnota) = sigma.Rd,dyn =
1.058
max sigma.Qd,dyn =
0.405
<
1.058 = sigma.Rd,dyn
Únavová pevnost betonu není pekroena!
----------------------------------------------------------------------Trouba se chová jako ohybov tuhá.
Posouzení deformací a stabiility nejsou nutná.
----------------------------------------------------------------------Program ROHR: konec výpotu ROHR-KW-dynamicky.ror
-----------------------------------------------------------------------
RIB stavební software s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
CZ-140 00, Praha 4
tel.: +420 241 442 078
email: [email protected]
http://www.rib.cz
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Podobné dokumenty

Program RIB ATV A127 H16.0 STATIKA TROUBY Opis vstupního

Program RIB ATV A127 H16.0 STATIKA TROUBY Opis vstupního celou šíku a výšku rýhy až po 0.3 m nad vrcholem trouby, nebo v rozevené rýze nebo násypu pak prmrnou šíku = 2.03 m. Jako materiál výmny zeminy se použije nesoudržná zemina skupiny G1 Ukládat...

Více

Výsledky_2015

Výsledky_2015 Bike centrum Štěrbík Cykloch Team

Více

Textová část ÚP Lukavec

Textová část ÚP Lukavec p⌥írodními katastrofami (záplavy, sesuvy, eroze apod.), s cílem minimalizovat rozsah kod. ⌅e ené území je okrajov↵ dot eno stavbou I. Lovosicko – Lovosice, pr⇣myslová ást – protipovod ová ochrana Q...

Více

Sebeevaluační nástroje

Sebeevaluační nástroje V rámci realizace projektu Klíče pro život vzniklo Osobní kompetenční portfolio (OKP). Základní informace k jeho vytvoření najdete v závěru této publikace. OKP přináší metodiku pro definování cílů ...

Více

rozbory - Správa CHKO Litovelské Pomoraví

rozbory  - Správa CHKO Litovelské Pomoraví Nejstarší sedimenty, které v Litovelském Pomoraví vystupují na povrch, jsou devonského stá í. Mají zna n odlišný vývoj severn a jižn od eky Moravy. Devonského stá í jsou nap . sv tle šedé vápence m...

Více

Standard RD LUNA

Standard RD LUNA RD LUNA STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Více

PDF version.

PDF version. středověkém období dozděny základy mohutné stavby, která byla J. Kohoutkem interpretována jako část původního královského hradu situovaného ve výhodné poloze nad brodem řeky Bečvy (Janiš, Ko...

Více