322.2 kB

Komentáře

Transkript

322.2 kB
Statutární město Brno
Rada města Brna
ZÁPIS
schůze Rady města Brna č. R5/064
konané dne 29. dubna 2008
Program:
1. Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací – RM5/4209
2. Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Staňkova 14 – RM5/4215
3. Změna složení Komise sociální a zdravotní RMB a Komise pro kulturu RMB –
RM5/4211
4. Návrh na úpravu rozpočtu provozních výdajů Městské policie Brno spočívající v
aktualizaci jmenovitých náplní vybraných položek – RM5/4075
5. Projednání usnesení 13. Sněmu starostů – RM5/4208
6. Souhlas s konáním veřejné sbírky na území MČ Brno-Žebětín – RM5/4202
7. „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – dokumentace pro územní rozhodnutí“ – výzva
k podání nabídky – RM5/4151
8. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Stavební úpravy a restaurátorské obnovy Síně
rady na Nové radnici v Brně" – projektová dokumentace pro stavební řízení a pro výběr
zhotovitele díla – výběr nejvhodnější nabídky –smlouva – RM5/4147
9. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Regionální biocentrum Cacovický ostrov –
revitalizace“ – projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr
zhotovitele díla – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM5/4148
10. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno – rozšíření vodojemu VUT“ – zpracování
projektové dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a realizaci stavby –
výběr nejvhodnější nabídky – RM5/4184
11. „Chovánek – dětské centrum rodinného typu“ – novostavba – dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo na projektovou dokumentaci – RM5/4149
12. „Mimoúrovňová křižovatka Hradecká – Purkyňova – rampy, II. etapa“ – dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo – RM5/4152
13. „Dodatek č. 10 ke komisionářské smlouvě č. 56 02 9 008 na operativní nákup strojů a
zařízení investičního charakteru“ – RM5/4145
14. „Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních
akcích města Brna“ – dodatek č. 35 – RM5/4144
15. Smlouva o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí – RM5/4122
16. „Městský fotbalový stadion při ulici Srbská – vybudování vyhřívaného trávníku“ –
rozpočtové opatření a zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM5/4029
17. „Městský fotbalový stadion při ulici Srbská – vybudování vyhřívaného trávníku“ –
smlouva o dílo – RM5/4074
1
18. Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru ,,12. stavba
sekundárního kolektoru Česká-Středova“ – RM5/4123
19. Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru ,,Brno Obřany,
stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží – aktualizace TEZ“ – RM5/4133
20. Nájem částí 2. souboru sekundárních kolektorů – 7. a 10. stavby a 3. souboru – 11. stavby
v historickém jádru města Brna – RM5/4121
21. Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných
rozpočtů – RM5/4201
22. Veřejná zakázka malého rozsahu „Propagace statutárního města Brna při pořádání
festivalů Ignis Brunensis a Brno – město uprostřed Evropy“ – výběr nejvhodnější
nabídky – smlouva – RM5/4156
23. Návrh prodeje pozemků p. č. 1663/3,1664/2,1664/3,1664/4,1665/2 a 1665/3 v k. ú.
Komárov – RM5/4179
24. Návrh prodeje pozemků p. č. 1529/17,1529/18 a 1529/19 v k. ú. Horní Heršpice –
RM5/4178
25. Prodej pozemků p. č. 3438/6, 3438/7, 3438/8, 3438/9 k.ú. Kohoutovice – návrh na
zrušení usnesení – RM5/4177
26. Návrh prodeje pozemku p. č. 1776 k. ú Nový Lískovec – RM5/4171
27. Návrh nabytí pozemků p. č. 1383/1 a 1452/42 k. ú. Žebětín – RM5/4173
28. Návrh nabytí id. podílu 2/3 na pozemcích p. č. 707, p. č. 709, p. č. 744/4 k. ú. Bosonohy
– RM5/4172
29. Návrh směny pozemku p. č.776/2 za pozemek p. č. 775/3 v k. ú. Žebětín – RM2/4174
30. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 3778, 3779, 4178 v
k. ú. Bosonohy – RM5/4167
31. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p. č. 6243/1, 6244, 6245 v
k. ú. Žabovřeskv – RM5/4168
32. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 1376/1 a 1376/2, vše v k. ú.
Staré Brno – RM5/4170
33. Dispozice s objektem Křenová 53 a pozemkem p. č. 156 v k. ú. Trnitá – RM5/4193
Prodloužení lhůty k doložení právního vztahu k pozemkům dotčeným výměnou balkonů
za samonosné lodžie u bytového panelového domu Heyrovského 14. 16, 18, k. ú. Bystrc
– RM5/4180
35. Pronájem pozemků p.č. 2227/73, 2431/116, 2554/1, 2554/13, 2554/25, 2554/27, 2554/28
v k. ú. Bosonohy – změna usnesení – RM5/4175
36. Pronájem části pozemku p. č. 1106/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM5/4164
37. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62072056 uzavřené s TJ STADION BRNO, o. s. –
RM5/4176
38. Nájem bytů v celoměstském zájmu – nájem 3 bytů Národnímu divadlu Brno – RM5/4166
39. Záměr pronájmu parkovacích stání v obecním bytovém domě Jabloňová 22-28 v Brně –
RM5/4161
40. Středisko rané péče SPRP Brno – návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu
Nerudova 7 – návrh dohody o ukončení nájmu v objektu Nerudova 7 – RM5/4155
41. Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 – RM5/4153
42. Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu VUT Kraví hora, v objektu č. 16 –
RM5/4154
43. Žádost Divadelního studia Dialog II, o. s., o prominutí nájemného v objektu Stará radnice
v Brně – RM5/4150
44. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna – II. etapa 2008, návrh rozpočtového
opatření – RM5/4181
2
45. Návrh rozpočtových opatření – čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby,
1. termín roku 2008 – RM5/4165
46. Žádost o prominutí vrácení finančních prostředků do FBV města Brna – RM5/4169
47. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava oken v objektu Husova 12“ – výběr
nejvhodnější nabídky – smlouva – RM5/4162
48. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Údržba pozemků na březích toku Ponávky“ –
výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM5/4160
49. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Odstranění revizních závad v rekreačním
středisku Petříkov“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM5/4163
50. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. – RM5/4182
51. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové
organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury v roce 2008 – RM5/4137
52. Souhlas s podáním žádosti o účelovou dotaci na Státní fond České republiky pro podporu
a rozvoj české kinematografie a souhlas se zpracováním investičního záměru akce
„Modernizace technického vybavení hlavního promítacího sálu kina Art Brno“ –
RM5/4197
53. Schválení dodatku č. II ke smlouvě č.71039075 o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu mezi statutárním
městem Brnem, Dětským centrem Brno, p. o., a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi,
a. s. – RM5/4158
54. Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění fontány na Dominikánském náměstí v Brně –
RM5/4146
55. Pronájem nebytových prostor kanceláře č. 213 v kině ART v Brně a návrh na zrušení
části usnesení R5/049. schůze RMB bod č. 50 – RM5/4196
56. Sleva na nájemném pro vady části nebytových prostor kavárny v divadle Reduta v Brně –
RM5/4198
57. Žádost společnosti BOHÉMA Brno, s. r. o., na snížení nájemného za pronájem
nebytových prostor restaurace BOHÉMA v Janáčkově divadle a výpověď smlouvy o
nájmu nebytových prostor – RM5/4199
58. Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2007 – II – 25. soubor – RM5/4124
59. Změna Územního plánu zóny MČ Brno – Jundrov – RM5/4129
60. Změna Územního plánu zóny Řečkovice – centrální část č. RP 1/06 – I – RM5/4130
61. Regenerace veřejných prostranství a výstavba parkovacích objektů – zjednodušená studie
proveditelnosti – RM5/4190
62. Projekt Brno – město budoucnosti – informační a propagační materiály města Brna –
záměr projektu – RM5/4185
63. Projekt Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2009–2015 – záměr projektu –
RM5/4186
64. Záměr směny lesního pozemku p.č. 3272 v k. u. Kuřim, který je ve vlastnictví
statutárního města Brna za lesní pozemek p. č. 443/12 v k. ú. Svinošice – RM5/4058
65. Záměr směny části lesního pozemku p.č. 1747/1 v k. ú. Lelekovice, který je ve vlastnictví
statutárního města Brna za lesní pozemky p. č. 62/1, 64/3, 70/2, 70/3 a 70/5 vše v k. ú.
Blahoňov – RM5/4059
66. Záměr výkupu spoluvlastnického podílu u lesních pozemků p. č. 3752/1, 3849/1, 3849/2,
3849/3 vše v k. ú. Sečkovice – RM5/4060
3
67. Návrh dodatku č. 13 na zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada – sociální
a technické zařízení – lokalita Přístav“ k příkazní smlouvě č. 64 98 7 002 uzavřené mezi
statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., týkající se zajištění
provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady – Rozpočtové opatření –
RM5/4066
68. Návrh dodatku č. 7 na zajištění provozu a údržby objektu „Rozhledna – lokalita Ostrá
Horka v Brně“ k příkazní smlouvě č. 52 03 7 001 uzavřené mezi statutárním městem
Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., týkající se zajištění provozu a údržby ploch
ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města
Brna – rozpočtové opatření – RM5/4067
69. Žádost společnosti Lesy města Brna, a. s., o poskytnutí finančního příspěvku na demolici
svěřených objektů – RM5/4142
70. Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně – rozpočtové opatření – RM5/4207
71. Technicko-organizační opatření směřujících k odstranění negativního vlivu rekreantů na
stav lesního ekosystému v bezprostředním okolí města Brna – RM5/4195
72. Návrh dodatku č. 5 Zřizovací listiny Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové
organizace – RM5/4139
73. Pronájem nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen do správy
Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci – RM5/4140
74. Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Vyhodnocení aktuální kvality podzemních
vod ve vybraných areálech s ekologicky rizikovým provozem na území města Brna“ –
smlouva – RM5/4125
75. Lokalita Jaselská kasárna – úhrada pohledávky statutárního města Brna za společností
KLIMINVEST CZ, a. s., z titulu smluvní pokuty ve výši 3.000.000,- Kč – RM5/4203
76. Tvorba Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města –
RM5/4189
77. Rozšíření pracovní skupiny pro integraci sociálně vyloučených komunit – RM5/4233
78. Rezignace na funkci místopředsedy a člena představenstva společnosti Lesy města Brna,
a. s. – RM5/4245
79. Rezignace na funkci místopředsedy a člena představenstva společnosti JIŽNÍ
CENTRUM BRNO, a. s. – RM5/4246
80. Žádost Muzea města Brna, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z programu
Podpora pro památky UNESCO bez finanční účasti města – RM5/4248
81. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „VZ – Aplikace pro podporu technických
činností při správě majetku – FACILITY MANAGEMENT“ – výběr nejvhodnější
nabídky – RM5/4127
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
Přítomni:
Roman Onderka, MUDr. Daniel Rychnovský, Ladislav Macek, Ing. Oliver Pospíšil, Mgr.
Martin Ander, Ph.D., PhDr. Jiřina Belcredi, Ing. Jana Drápalová, JUDr. Jiří Oliva, Mgr.
Jaroslav Suchý, prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., MVDr. Vlastimil Žďárský , Ing. Pavel
Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.
4
1. Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací – RM5/4209
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
s účinností od 1. 5. 2008
- Ing. Jozefu Kasalovi, řediteli Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace,
- Mgr. Jiřímu Duškovi, PhD., zástupci ředitele Hvězdárny a planetária Mikuláše
Koperníka, příspěvkové organizace,
s účinností od 1. 7. 2008
- JUDr. Česlavu Gojnému, řediteli Lázní města Brna, příspěvkové organizace,
platové tarify uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na
Personálním oddělení MMB.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
2. Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Staňkova 14 – RM5/4215
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č.
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a
v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
s účinností k 1. 4. 2008 plat Stanislavě Červinkové – zástupkyni statutárního orgánu
Mateřské školy Brno, Staňkova 14, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je
uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.
Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky Mateřské školy Brno, Staňkova
14.
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat
zástupkyni statutárního orgánu Mateřské školy Brno, Staňkova 14 o stanovení platu.
***
úkol č.: [R5/064/02]
zodpovídá: OŠMT MMB
[18]
termín: [bezodkladně]
Schváleno jednomyslně 10 členy.
5
3. Změna složení Komise sociální a zdravotní RMB a Komise pro kulturu RMB –
RM5/4211
Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.
RMB v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3, odst. 2, v platném znění
bere na vědomí rezignaci 1. náměstka primátora MUDr. Daniela Rychnovského na
funkci:
- místopředsedy a člena Komise sociální a zdravotní RMB
- člena Komise RMB pro kulturu
ke dni 30. 4. 2008.
jmenuje RNDr. Barboru Javorovou
- členkou a místopředsedkyní Komise sociální a zdravotní RMB
- RNDr. Barboru Javorovou
členkou Komise RMB pro kulturu
dnem 1. 5. 2008.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
4. Návrh na úpravu rozpočtu provozních výdajů Městské policie Brno spočívající v
aktualizaci jmenovitých náplní vybraných položek – RM5/4075
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu, z
důvodu aktualizace jmenovitých náplní vybraných položek provozních výdajů rozpočtu
Městské policie.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
5. Projednání usnesení 13. Sněmu starostů – RM5/4208
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí
- usnesení 13. Sněmu starostů konaného dne 3. dubna 2008
- stanoviska dotčených útvarů MMB k usnesením S 13-1, S 13-3, S 13-4, S 13-5, S 13-6
Schváleno jednomyslně 11 členy.
6
6. Souhlas s konáním veřejné sbírky na území MČ Brno-Žebětín – RM5/4202
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB
- souhlasí s konáním veřejné sbírky za účelem získání a shromažďování dobrovolných
peněžitých příspěvků od přispěvatelů na opravu presbytáře ve farním kostele sv.
Bartoloměje v Žebětíně formou dvou pokladniček, napevno umístěných na Radnici MČ
Brno-Žebětín, a bankovního účtu v době od 1. 5. 2008 do 30. 11. 2008;
- pověřuje starostu MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana jednáním ve věci veřejné sbírky v
souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů,
a podpisem „Oznámení o konání veřejné sbírky“.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
7. „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – dokumentace pro územní rozhodnutí“ –
výzva k podání nabídky – RM5/4151
Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu (výzva k podání
nabídky).
RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu;
- seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
1. HBH Projekt, spol. s r. o., Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
2. VIAPONT, s. r. o., Vodní 258/13, 602 00 Brno
3. PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno
4. AMBERG Engineering Brno, a. s., Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
5. DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r. o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace ve složení:
členové:
- Ing. Josef Veselý – člen ZMB
- Ing. Pavel Březa – člen ZMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník – ved. odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI
MMB
- Ing. Marek Bena – ved. odd. zakázky a výběrových řízení BKOM, a. s.
3.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:
- Ing. Josef Burda – člen ZMB
- Ing. Vít Beran – člen ZMB
- Aleš Jakubec – člen ZMB
- Ing. Arne Žurek, CSc. – generální ředitel BKOM, a. s.
- Ing. Jan Kaucký –vedoucí OI MMB
7
náhradníci:
- Mgr. Josef Haluza – člen ZMB
- Ing. Josef Veselý – člen ZMB
- MVDr. Vlastimil Žďárský – člen RMB
- Ing. Josef Luňáček – technický ředitel BKOM, a. s.
- Ing. arch. Radomír Kolomazník – ved. odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI
MMB
4.RMB pověřuje vedoucího oddělení zakázky a výběrového řízení společnosti Brněnské
komunikace, a. s. Ing. Marka Benu jednáním za statutární město Brno u této podlimitní
veřejné zakázky s tím, že je v souladu s ust. § 59 odst. 2, § 71 odst. 7 a § 75 odst. 6 zák.
č. 137/2006 Sb. oprávněn účastnit se jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a
to včetně svých asistentů.
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání
nabídky dodavatelům a její uveřejnění na internetových stránkách statutárního města
Brna v souladu s ustanovením § 38 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb.
***
úkol č.: [R5/064/07]
zodpovídá: OI MMB
[14]
termín: [bezodkladně]
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
8. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Stavební úpravy a restaurátorské obnovy
Síně rady na Nové radnici v Brně" – projektová dokumentace pro stavební řízení a
pro výběr zhotovitele díla – výběr nejvhodnější nabídky –smlouva – RM5/4147
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Stavební úpravy a
restaurátorské obnovy Síně rady na Nové radnici v Brně" – projektová dokumentace pro
stavební řízení a pro výběr zhotovitele díla" jako nejvhodnější nabídku firmy PROJECT
building, s. r. o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno.
2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou PROJECT
building, s. r. o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, na investici „Stavební úpravy a
restaurátorské obnovy Síně rady na Nové radnici v Brně", která tvoří přílohu č. 5 tohoto
zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
8
9. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Regionální biocentrum Cacovický ostrov
– revitalizace“ – projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro
výběr zhotovitele díla – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM5/4148
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Regionální biocentrum
Cacovický ostrov – revitalizace“ – projektová dokumentace pro územní řízení, stavební
řízení a pro výběr zhotovitele díla“ jako nejvhodnější nabídku firmy AGERIS, s. r. o.,
Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno.
2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou AGERIS, s.
r. o., Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno na investici „Regionální biocentrum Cacovický
ostrov – revitalizace", která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.
Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.
10. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Brno – rozšíření vodojemu VUT“ –
zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a
realizaci stavby – výběr nejvhodnější nabídky – RM5/4184
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení, pro stavební povolení a realizaci stavby „Brno –
rozšíření vodojemu VUT“ jako nejvhodnější nabídku firmy HYDROPROJEKT CZ, a. s.,
odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno.
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené
zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v
souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne
4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R5/064/10]
zodpovídá: OI MMB
[14]
termín: [bezodkladně]
Schváleno jednomyslně 11 členy.
9
11. „Chovánek – dětské centrum rodinného typu“ – novostavba – dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci – RM5/4149
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních
smluv u veřejné zakázky „Chovánek – dětské centrum rodinného typu“ – novostavba –
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
2.RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro podlimitní veřejnou
zakázku na službu „Chovánek – dětské centrum rodinného typu“ – novostavba – dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění.
3.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu „Chovánek – dětské centrum
rodinného typu“ – novostavba – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo jako nejvhodnější
nabídku firmy Arch. Design, s. r. o., Stránského 39, 616 00 Brno.
4.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a
firmou Arch. Design, s. r. o., Stránského 39, 616 00 Brno na projektovou dokumentaci k
územnímu řízení, k stavebnímu řízení a na dokumentaci pro výběr zhotovitele na
investiční akci „Chovánek – dětské centrum rodinného typu“ – novostavba, který tvoří
přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. l ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“
***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB po uplynutí lhůty pro podání
námitek podle § 110 odst. 4 respektive lhůty podle § 111 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.
podepsat dodatek č. l ke smlouvě o dílo.
***
úkol č.: [R5/064/11/01]
zodpovídá: OI MMB
[14]
termín: [bezodkladně]
***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o
výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“ k
uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R5/064/11/02]
zodpovídá: OI MMB
[14]
termín: [viz usnesení]
10
***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené
zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 330/2006 Sb., o uveřejňování
vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R5/064/11/03]
zodpovídá: OI MMB
[14]
termín: [bezodkladně]
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.
12. „Mimoúrovňová křižovatka Hradecká – Purkyňova – rampy, II. etapa“ – dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo – RM5/4152
Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 2 členové, 2 členové byli
proti, 7 členů se zdrželo hlasování – usnesení nebylo přijato.
13. „Dodatek č. 10 ke komisionářské smlouvě č. 56 02 9 008 na operativní nákup strojů
a zařízení investičního charakteru“ – RM5/4145
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje dodatek č.10 ke komisionářské smlouvě č. 56 02 9 008 na operativní
nákup strojů a zařízení investičního charakteru, uzavřené mezi statutárním městem
Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. Dodatek č. 10 komisionářské
smlouvy tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
14. „Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na
investičních akcích města Brna“ – dodatek č. 35 – RM5/4144
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje dodatek č. 35 k mandátní smlouvě č. 5/2000 o zajištění investorské a
investiční činnosti na investičních akcích města Brna, uzavíraný mezi statutárním městem
Brnem a společností Brněnské komunikace, a. s., Renneská třída la, 657 68 Brno, který
tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
11
15. Smlouva o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí – RM5/4122
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí
mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciovou společností,
IČ 25512285, se sídlem Barvířská 5, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem této smlouvy,
uzavíráním a podpisem dodatků souvisejících se změnou přílohy č. 1.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
16. „Městský fotbalový stadion při ulici Srbská – vybudování vyhřívaného trávníku“ –
rozpočtové opatření a zvýšení celkových rozpočtových nákladů – RM5/4029
Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
RMB schvaluje
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu;
- zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORJ 5600, § 3419, pol. 6121, ORG 3178
„Městský fotbalový stadion při ulici Srbská – vybudování vyhřívaného trávníku“
z 27 400 tis. Kč na 30 700 tis. Kč
z důvodu výběru nejvhodnější nabídky na provedení stavebních prací, která přesahuje
celkové rozpočtové náklady akce.
Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, 1 člen se zdržel hlasování.
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., a PhDr. Jiřina Belcredi hlasovali proti tomuto návrhu
(uvedeno na vlastní žádost do zápisu).
17. „Městský fotbalový stadion při ulici Srbská – vybudování vyhřívaného trávníku“ –
smlouva o dílo – RM5/4074
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou
PROSTAVBY, a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno na veřejnou zakázku na stavební
práce „Městský fotbalový stadion při ulici Srbská – vybudování vyhřívaného trávníku“,
která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním
odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem této smlouvy
- podpisem formuláře „Oznámení o zadání zakázky“.
12
***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o
výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře „Oznámení o zadání zakázky“
k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T.: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R5/064/17/01]
zodpovídá: OI MMB
[14]
termín: [viz usnesení]
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené
zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 330/2006 Sb., o uveřejňování
vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R5/064/17/02]
zodpovídá: OI MMB
[14]
termín: [bezodkladně]
Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, 1 člen se zdržel hlasování.
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., a PhDr. Jiřina Belcredi hlasovali proti tomuto návrhu
(uvedeno na vlastní žádost do zápisu).
18. Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru ,,12. stavba
sekundárního kolektoru Česká-Středova“ – RM5/4123
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru „12. stavba sekundárního kolektoru
Česká – Středova“.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
19. Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru ,,Brno
Obřany, stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží – aktualizace TEZ“ –
RM5/4133
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru „Brno Obřany, stoková síť v ulicích
Hradiska a Mlýnské nábřeží – aktualizace TEZ“.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
13
20. Nájem částí 2. souboru sekundárních kolektorů – 7. a 10. stavby a 3. souboru – 11.
stavby v historickém jádru města Brna – RM5/4121
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje pronájem částí 2. souboru sekundárních kolektorů – 7. a 10. stavby a 3.
souboru – 11. stavby nájemci obchodní společnosti Global Communications, s. r. o., se
sídlem Brno, Poštovská 657/4, PSČ 602 00, IČ 269 74 525 dle základních podmínek
nájemní smlouvy a dle základních cenových podmínek nájemní smlouvy, schválených
R4/062. schůzí RMB.
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB učinit další kroky dle
Metodiky postupu pronájmu sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města
Brna schválené Radou města Brna.
***
úkol č.: [R5/064/20]
zodpovídá: OTS MMB
[39]
termín: [bezodkladně]
Schváleno jednomyslně 11 členy.
21. Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných
rozpočtů – RM5/4201
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje na základě usnesení Z5/011. Zastupitelstva města Brna, bod 10.4.,
rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů,
dle přílohy č. 13 tohoto zápisu.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
22. Veřejná zakázka malého rozsahu „Propagace statutárního města Brna při pořádání
festivalů Ignis Brunensis a Brno – město uprostřed Evropy“ – výběr nejvhodnější
nabídky – smlouva – RM5/4156
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Propagace statutárního města Brna
při pořádání festivalů Ignis Brunensis a Brno – město uprostřed Evropy“ jako
nejvýhodnější nabídku společnosti SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o.,
Špitálka 41, 660 18 Brno.
2.RMB schvaluje smlouvu o propagaci statutárního města Brna na festivalech Ignis
Brunensis a Brno – město uprostřed Evropy mezi statutárním městem Brnem a
společností SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 14 tohoto
zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem této smlouvy.
14
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.
23. Návrh prodeje pozemků p. č. 1663/3,1664/2,1664/3,1664/4,1665/2 a 1665/3 v k. ú.
Komárov – RM5/4179
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II. společně s body 24-28.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků p. č. 1663/3 o
výměře 9 m², p. č. 1664/2 o výměře 9 m², p. č. 1664/3 o výměře 7 m², p. č. 1664/4 o
výměře 7 m², p. č. 1665/2 o výměře 8 m² a p. č. 1665/3 o výměře 7 m², vše v k. ú.
Komárov, vlastníkům jednotek v domě č. p. 640, 641, postaveném na pozemcích p. č.
1685 a 1686 v k. ú. Komárov, dle podílů na společných částech domu (dle aktuálního
výpisu z KN), za kupní cenu 20.240,- Kč za podmínek kupní smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
24. Návrh prodeje pozemků p. č. 1529/17,1529/18 a 1529/19 v k. ú. Horní Heršpice –
RM5/4178
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků p. č. 1529/17 o
výměře 190 m², p. č. 1529/18 o výměře 767 m² a p. č. 1529/19 o výměře 327 m², vše v
k. ú. Horní Heršpice, společnosti MAXPROGRES, s. r. o. za kupní cenu 1.719.276,- Kč
za podmínek kupní smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
25. Prodej pozemků p. č. 3438/6, 3438/7, 3438/8, 3438/9 k.ú. Kohoutovice – návrh na
zrušení usnesení – RM5/4177
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z5/009. zasedání ZMB ze
dne 9. 10. 2007, bod 45, které zní:
„ZMB schvaluje prodej pozemků p. č. 3438/6 o výměře 6 m², p. č. 3438/7 o výměře 6m²,
p. č. 3438/8 o výměře 6 m², p. č. 3438/9 o výměře 6 m² , vše v k. ú. Kohoutovice za účelem
výstavby lodžií na domě č. p. 532, Axmanova 15, postaveném na pozemku p. č. 1688/1 v
k. ú. Kohoutovice, vlastníkům jednotek v tomto domě, za dohodnutou kupní cenu 17 300,Kč + DPH a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č.32 těchto usnesení.“
Schváleno jednomyslně 11 členy.
26. Návrh prodeje pozemku p. č. 1776 k. ú Nový Lískovec – RM5/4171
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1776 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 156 m² k. ú. Nový Lískovec spol. TEZA Brno, a. s., za
dohodnutou kupní cenu 321 860,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.
15
Schváleno jednomyslně 11 členy.
27. Návrh nabytí pozemků p. č. 1383/1 a 1452/42 k. ú. Žebětín – RM5/4173
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
-nabytí ideální poloviny pozemků
p. č. 1383/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 328 m²
p. č. 1452/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m²
v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za
dohodnutou kupní cenu 137 610,-Kč ;
- nabytí ideální poloviny pozemků
p. č. 1383/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 328 m²
p. č. 1452/42 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m²
v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za
dohodnutou kupní cenu 137 610,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
28. Návrh nabytí id. podílu 2/3 na pozemcích p. č. 707, p. č. 709, p. č. 744/4 k. ú.
Bosonohy – RM5/4172
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- nabytí ideálního podílu 4/9 na pozemcích
p. č. 707 – zahrada, o výměře 35 m²
p. č. 709 – zahrada, o výměře 682 m²
p. č. 744/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²
vše v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna
za dohodnutou cenu 390 848,- Kč;
- nabytí ideálního podílu 1/9 na pozemcích
p. č. 707 – zahrada, o výměře 35 m²
p. č.709 – zahrada, o výměře 682 m²
p. č. 744/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²
vše v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna
za dohodnutou cenu 97 712,- Kč;
- nabytí ideálního podílu 1/9 na pozemcích
p. č. 707 – zahrada, o výměře 35 m²
p. č. 709 – zahrada, o výměře 682 m²
p. č. 744/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²
vše v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna
za dohodnutou cenu 97 712,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
16
29. Návrh směny pozemku p. č.776/2 za pozemek p. č. 775/3 v k. ú. Žebětín – RM2/4174
Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 30–32.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
p. č. 776/2 – zahrada, o výměře 57 m²
k. ú. Žebětín ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
p. č. 775/3 – zahrada, o výměře 57 m²
k. ú. Žebětín ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bez doplatku a za
podmínek směnné smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
30. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 3778, 3779, 4178 v
k. ú. Bosonohy – RM5/4167
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření
pozemků :
- p. č. 3778 – ostatní plocha, o výměře 1 371 m²
- p. č. 3779 – ostatní plocha, o výměře 8 219m²
- p. č. 4178 – ostatní plocha, o výměře 3 543 m²
v k. ú. Bosonohy v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie:
část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 54 přílohy č. 4.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
31. Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p. č. 6243/1, 6244,
6245 v k. ú. Žabovřeskv – RM5/4168
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření
pozemků :
- p. č. 6243/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²
- p. č. 6244 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²
- p. č. 6245 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²
v k. ú. Žabovřesky v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie:
část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 54 přílohy č. 4.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
17
32. Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 1376/1 a 1376/2, vše v
k. ú. Staré Brno – RM5/4170
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed svěření pozemků
p. č. 1376/1 – zastavěná plocha a nádvoří pod bytovým domem Křídlovická 61, 61a
p. č. 1376/2 – zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr
vše v k. ú. Staré Brno,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění do kategorie: část II – bytové domy a
pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek uvedený jako doplněk č. 42, přílohy č. 4
vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 – Statutu města Brna, v platném znění.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
33. Dispozice s objektem Křenová 53 a pozemkem p. č. 156 v k. ú. Trnitá – RM5/4193
Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.
1.RMB bere na vědomí
 protokol z otevření obálek doručených na základě vyhlášeného nabídkového
řízení na budoucí prodej části pozemku p. č. 156 – zastavěná plocha a nádvoří v
k. ú. Trnitá za podmínky demolice stávajícího objektu
 žádosti o odkoupení objektu Křenová 53
- společnosti FREEHOLD, s. r. o. ze dne 14. 5. 2007
- společnosti KBM plus, s. r. o. ze dne 5. 2. 2007
- pana Vladimíra Šepela ze dne 27. 9. 2007
- společnosti PRORES, spol. s r. o. ze dne 9. 10. 2007
- společnosti LIERO, s. r. o. ze dne 14. 11. 2007
- pana Roberta Kuthera ze dne 15. 11. 2007
- pana Aleše Rozkydálka ze dne 27. 11. 2007
- společnosti Reality Fajmon ze dne 3. 3. 2008
- pana Pavla Škacha ze dne 6. 3. 2008
2.RMB ruší nabídkové řízení na budoucí prodej části pozemku p. č. 156 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Trnitá za podmínky demolice stávajícího objektu vyhlášené na základě
usnesení R4/156. schůze Rady města Brna konané dne 6. 9. 2006, bod č. 78.
3.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 156 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 711 m² v k. ú. Trnitá formou nového nabídkového řízení za minimální kupní
cenu ve výši 1.600.000,- Kč
***
4.RBM ukládá vedoucí oddělení právních služeb ÚH zveřejnit záměr prodeje zákonem
stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R5/064/33]
zodpovídá: OPS MMB
[3215]
18
termín: [bezodkladně]
5.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na prodej pozemku p. č. 156 v k. ú.
Trnitá, které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
6.RMB určuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
- Ing. Oliver Pospíšil – náměstek primátora
- MVDr. Vlastimil Žďárský – člen RMB
- Ing. Jana Drápalová – členka RMB
- Mgr. Libor Šťástka – člen ZMB
- Ing. Pavel Březa – člen ZMB
- JUDR. Robert Kerndl – člen ZMB
Schváleno jednomyslně 11 členy.
34. Prodloužení lhůty k doložení právního vztahu k pozemkům dotčeným výměnou
balkonů za samonosné lodžie u bytového panelového domu Heyrovského 14. 16, 18,
k. ú. Bystrc – RM5/4180
Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.
1. RMB schvaluje dodatek č. 7 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a
EKONOMSERVIS, s. r. o., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k
řízením dle stavebního zákona ze dne 14. 7. 2006, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dispozic s majetkem Magistrátu města Brna
podpisem tohoto dodatku.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
35. Pronájem pozemků p.č. 2227/73, 2431/116, 2554/1, 2554/13, 2554/25, 2554/27,
2554/28 v k. ú. Bosonohy – změna usnesení – RM5/4175
Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 36.
RMB mění usnesení R5/048. schůze RMB ze dne 18. 12. 2007, bod 87, které zní:
„RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 2227/73 – orná půda, o výměře 3645 m²
- p. č. 2431/116 – orná půda, o výměře 228 m²
- p. č. 2554/1 – orná půda, o výměře 94395 m²
- p. č. 2554/13 – orná půda, o výměře 56933 m²
- p. č. 2554/25 – orná půda, o výměře 4158 m²
- p. č. 2554/27 – orná půda, o výměře 3717 m²
- p.č. 2554/28 – orná půda, o výměře 3492 m²
vše v k. ú. Bosonohy společnosti ZEVO Střelice, a. s. za roční nájemné 17 900,- Kč a za
podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu".
takto:
19
RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 2227/73 – orná půda, o výměře 3645 m²
- p. č. 2431/116 – orná půda, o výměře 228 m²
- p. č. 2554/1 – orná půda, o výměře 94395 m²
- p. č. 2554/13 – orná půda, o výměře 56933 m²
- p. č. 2554/25 – orná půda, o výměře 4158 m²
- p. č. 2554/27 – orná půda, o výměře 3717 m²
- p.č. 2554/28 – orná půda, o výměře 3492 m²
vše v k. ú. Bosonohy společnosti ZEVO Střelice, a. s., za roční nájemné 17 900, - Kč a za
podmínek nájemní smlouvy, doplněných o souhlas s přenecháním pozemku p. č.
2431/116 k. ú. Bosonohy do náhradního užívání xxxxxxxxxxxxxxxx, které tvoří přílohu
č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
36. Pronájem části pozemku p. č. 1106/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice – RM5/4164
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1106/2 – ostatní plocha, o výměře 23 m² v
k. ú. Brněnské Ivanovice xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 207,- Kč/rok a za
podmínek, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na
Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
37. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62072056 uzavřené s TJ STADION BRNO, o. s. –
RM5/4176
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62072056 uzavřené dne 1. 11. 2007
mezi statutárním městem Brnem a TJ STADION BRNO, o. s., který tvoří přílohu č. 19
tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
38. Nájem bytů v celoměstském zájmu – nájem 3 bytů Národnímu divadlu Brno –
RM5/4166
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném a doplněném návrhu usnesení.
1.RMB schvaluje nájem 2 bytů Národnímu divadlu Brno na dobu neurčitou s tím, že výše
nájemného bude stanovena při rozhodování o nájmu konkrétního bytu, dle návrhu
ředitele Národního divadla Brno ak. arch. Daniela Dvořáka.
20
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru dispozic s majetkem MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R5/064/38]
zodpovídá: ODM MMB
[107]
termín: [dle možností odboru]
Schváleno jednomyslně 11 členy.
39. Záměr pronájmu parkovacích stání v obecním bytovém domě Jabloňová 22-28
v Brně – RM5/4161
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje
- záměr pronájmu parkovacích stání v obecním bytovém domě Jabloňová 22-28 v Brně,
- výši nájemného za jedno parkovací stání v obecním bytovém domě Jabloňová 22-28 pro
nájemníky bytů obecního bytového domu na ulici Jabloňová 22-28 ve výši 800,- Kč vč.
DPH/měsíc + služby a energie,
- výši nájemného za jedno parkovací stání v obecním bytovém domě Jabloňová 22-28 pro
nájemníky nebytových prostor tohoto objektu a pro ostatní zájemce ve výši 1.000,- Kč
vč. DPH/měsíc + služby a energie.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
40. Středisko rané péče SPRP Brno – návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v
objektu Nerudova 7 – návrh dohody o ukončení nájmu v objektu Nerudova 7 –
RM5/4155
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje
- smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Nerudova 7, 2.NP, uzavíranou mezi
statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Střediskem rané péče SPRP Brno,
Nerudova 7, Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu;
- dohodu o ukončení nájmu v objektu Nerudova 7, 4.NP, uzavíranou mezi statutárním
městem Brnem jako pronajímatelem a Střediskem rané péče SPRP Brno, Nerudova 7,
Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy o nájmu a
dohody o ukončení nájmu.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
21
41. Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 – RM5/4153
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 uzavíranou
mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a občanským sdružením Ženy50,
Výstavní 26, Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená
příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy o nájmu
Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
42. Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu VUT Kraví hora, v objektu č. 16 –
RM5/4154
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v areálu VUT Kraví hora, v
objektu č. l7 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a
xxxxxxxxxxxxxx, Palackého 95, 612 00 Brno
jako nájemcem,
která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním
odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy o nájmu.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
43. Žádost Divadelního studia Dialog II, o. s., o prominutí nájemného v objektu Stará
radnice v Brně – RM5/4150
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.
1.RMB bere na vědomí
- žádost Divadelního studia Dialog II, o.s. o prominutí nájemného za rok 2007
- stanovisko Odboru kultury MMB
které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prominutí nájemného za rok 2007
v celkové výši 94 414,-Kč, včetně příslušných úroků z prodlení v objektu Stará radnice v
Brně vyplývajících z nájemní smlouvy ze dne 9. 8. 2001, ve znění dodatku č.l-2
uzavřených mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a občanským
sdružením Divadelní studio Dialog II jako nájemcem.
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.
22
44. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna – II. etapa 2008, návrh rozpočtového
opatření – RM5/4181
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
1. poskytnutí půjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a
bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z
Fondu rozvoje bydlení města Brna
- ve výši až 1 320 000,- Kč
pro xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Mášova 6 (smlouva č. 6208 9
341),
- ve výši až 400 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Jeneweinova 19
(smlouva č. 6208 9 342),
- ve výši až 480 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Bílovická 59
(smlouva č. 6208 9 343),
- ve výši až 350 000,- Kč
pro Bytové družstvo NÁVRAT, družstvo na opravu a modernizaci bytového domu
Merhautova l23 (smlouva č. 6208 9 344),
- ve výši až 800 000,- Kč
pro Bytové, družstvo Pellicova 3, družstvo na opravu a modernizaci bytového domu
Pellicova 3 (smlouva č. 6208 9 345),
- ve výši až 1 345 000,- Kč
pro xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Helceletova 10 (smlouva č.
6208 9 346),
- ve výši až 950 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Havelkova 39 (smlouva č.
6208 9 347),
- ve výši až 107 500,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1343/1 v bytovém
domě Podsednická 7 (smlouva č. 6208 9 348),
- ve výši až 60 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Francova 21 (smlouva
č. 6208 9 349),
- ve výši až 107 500,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1343/3 v bytovém
domě Podsednická 7 (smlouva č. 6208 9 350),
- ve výši až 107 500,- Kč
pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1343/2 v bytovém domě
Podsednická 7 (smlouva č. 6208 9 351),
- ve výši až 1 050 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového
domu Dřevařská 6 (smlouva č. 6208 9 352),
- ve výši až 140 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu
Teslova 13 (smlouva č. 6208 9 353),
- ve výši až 160 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Hejdukova
23
16 (smlouva č. 6208 9 354),
- ve výši až 80 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu
Ořechovská 1 (smlouva č. 6208 9 355),
- ve výši až 650 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Královopolská 50
(smlouva č. 6208 9 356),
- ve výši až 80 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu
Bílovická 47 (smlouva č. 6208 9 357),
- ve výši až 300 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu V Pískách 10 (smlouva č.
6208 9 358),
- ve výši až 600 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Domažlická 2
(smlouva č. 6208 9 359),
- ve výši až 80 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu
Langrova 28 (smlouva č. 6208 9 360),
- ve výši až 107 500,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1343/4 v bytovém
domě Podsednická 7 (smlouva č. 6208 9 361),
- ve výši až 60 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č.
2082/25 v bytovém domě Elplova 36 (smlouva č. 6208 9 362),
- ve výši až 200 000,-Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Žebětínek 7A
(smlouva č. 6208 9 363),
- ve výši až 80 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 463/16
v bytovém domě nám. Vojtěšky Matyášové 1 (smlouva č. 6208 9 364),
- ve výši až 230 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Hejdukova 14
(smlouva č. 6208 9 365),
- ve výši až 80 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu
Skorkovského 103 (smlouva č. 6208 9 366),
- ve výši až 80 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 463/14 v
bytovém domě nám. Vojtěšky Matyášové 1 (smlouva č. 6208 9 367),
- ve výši až 3 260 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu
Provazníkova 42 (smlouva č. 6208 9 368),
- ve výši až 80 000,- Kč
pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu
Rolencova 51 (smlouva č. 6208 9 369),
- ve výši až 2 160 000,- Kč
pro Bytové družstvo Milady Horákové 34, Brno na opravu a modernizaci bytového domu
Milady Horákové 34 (smlouva č. 6208 9 370),
24
2. vzorovou smlouvu o půjčce na opravu rodinného - bytového domu a vzniku zástavního
práva výše uvedeným žadatelům, která je přílohou.
3. poskytnutí půjček dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu
rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci bytových domů ve vlastnictví
statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Žabovřesky
- ve výši až 1 840 000,- Kč na opravu a modernizaci bytového domu Vychodilova 7,
- ve výši až 1 840 000,- Kč na opravu a modernizaci bytového domu Vychodilova 9,
- ve výši až 1 840 000,- Kč na opravu a modernizaci bytového domu Vychodilova 11
podle vzorového protokolu, který je přílohou.
4. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu, v souvislosti s konkrétními
požadavky na jednotlivé půjčky.
Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
45. Návrh rozpočtových opatření – čerpání finančních prostředků z Fondu bytové
výstavby, 1. termín roku 2008 – RM5/4165
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky č. 1 až 3 v souvislosti s navrženým čerpáním finančních
prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna,
- rozpočtové opatření dle tabulky č. 4 v souvislosti se zvýšením upraveného rozpočtu na
položce přijaté splátky půjček od MČ,
- zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3157 „DPS Renčova" z 1 000 tis.
Kč na 35 000 tis. Kč,
- protokol o poskytnutí půjčky z Fondu bytové výstavby,
- zařazení nové akce ORG 3129 „Bytový dům B vč. komunikace a TI Jeneweinova“ o
celkových rozpočtových nákladech 79 800 tis. Kč a dobou realizace 2008-2011 do
rozpočtu kapitálových výdajů města.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brno uložit příslušným městským částem
- předložit všechny doklady požadované „Zásadami pro zapojení finančních prostředků
FBV do rozpočtu města“ k příslušné akci před zasláním finančních prostředků na
městskou část,
- provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v
účetnictví UZ 773 za příslušný kalendářní rok do 18. 2. 2009,
- předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního
rozhodnutí na Odbor dispozic s majetkem MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné
akce.
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru dispozic s
majetkem MMB podpisem protokolu o poskytnutí půjčky z FBV městské části.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
25
46. Žádost o prominutí vrácení finančních prostředků do FBV města Brna – RM5/4169
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upravené variantě a).
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s prominutím vrácení části
příspěvku z Fondu bytové výstavby města Brna ve výši 661 200,- Kč, poskytnutého
městské části Brno-Černovice, zpět do Fondu bytové výstavby města Brna.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
47. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava oken v objektu Husova 12“ –
výběr nejvhodnější nabídky – smlouva – RM5/4162
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava oken v objektu
Husova 12“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Maltez International, s. r. o.,
Božetěchova 15/11, 612 00 Brno.
2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Maltez
International, s. r. o., Božetěchova 15/11,612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 24 tohoto
zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
48. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Údržba pozemků na březích toku
Ponávky“ – výběr nejvhodnější nabídky; smlouva – RM5/4160
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba pozemků na
březích toku Podávky“ jako nejvhodnější nabídku společnosti KAVYL, spol. s r.o.,
Mohelno 452/1, 675 75 Mohelno.
2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností KAVYL, spol.
s r. o., Mohelno 452/1, 675 75 Mohelno, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
26
49. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Odstranění revizních závad v
rekreačním středisku Petříkov“ – výběr nejvhodnější nabídky – smlouva –
RM5/4163
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odstranění revizních závad
v rekreačním středisku Petříkov“ jako nejvhodnější nabídku společnosti PETRUS, spol. s
r. o., Palackého 14, 790 01 Jeseník.
2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PETRUS, spol.
s r. o., Palackého 14, 790 01 Jeseník, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
50. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
pro Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. – RM5/4182
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje„ mezi Jihomoravským krajem, Nemocnici Milosrdných bratří, p. o., a statutárním
městem Brnem, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na
Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví podpisem této smlouvy.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
51. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové
organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury v roce 2008 –
RM5/4137
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro
příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury:
- Brněnské kulturní centrum, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . ve výši 50 000,- Kč
na projekt: NA PRKNECH, DLAŽBĚ I TRÁVĚ – mezinárodní festival pouličních
divadel
a skupin 10. ročník;
- Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci . . . . . ve výši 50 000,- Kč
na projekt: NOC KEJKLÍŘŮ – 1. denní divadelněkulturní festival 2008;
- Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci . . . . . .ve výši 50 000,- Kč
na projekt: Originální festival divadelních žánrů v Brně – HaDivadlo 08;
- Dům umění města Brna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 30 000,- Kč
na projekt: Formáty fransformace – Identity;
27
- Dům umění města Brna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 70 000,- Kč
na projekt: 21. srpen 1968 – Výstava fotografií ke 40. výročí srpnových událostí roku
1968;
- Dům umění města Brna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 40 000,- Kč
na projekt: BIG DEAL – první česká prezentace úspěchu mladých architektů;
- Knihovnu Jiřího Mahena v Brně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 30 000,- Kč
na projekt: Muzejní noc – Magická osmička v historii Brna;
- Loutkové divadlo Radost, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . ve výši 45 000,- Kč
na projekt: Radostné letní večery;
- Loutkové divadlo Radost, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . ve výši 70 000,- Kč
na projekt: Festival Radosti;
- Muzeum města Brna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ve výši 50 000,- Kč
na projekt: Výstava „100 000 let sexu" o lásce, rozkoši a plodnosti;
- Muzeum města Brna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 35 000,- Kč
na projekt: Brněnská muzejní noc.
Smlouvy o poskytnutí dotací tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
52. Souhlas s podáním žádosti o účelovou dotaci na Státní fond České republiky pro
podporu a rozvoj české kinematografie a souhlas se zpracováním investičního
záměru akce „Modernizace technického vybavení hlavního promítacího sálu kina
Art Brno“ – RM5/4197
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí
- se zpracováním investičního záměru akce;
- s podáním žádosti o účelovou dotaci ve výši 1 000 000,- Kč na Státní fond České
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na projekt „Modernizace
technického vybavení hlavního promítacího sálu kina Art Brno“;
***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB ve spolupráci s Odborem kultury
MMB zpracovat žádost o účelovou dotaci ve výši 1 000 000,- Kč na Státní fond České
republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na projekt „Modernizace
technického vybavení hlavního promítacího sálu kina Art Brno“.
***
úkol č.: [R5/064/52]
zodpovídá: OI MMB, OK MMB
[14,12]
termín: [bezodkladně]
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB jednáním ve věcech vyřizování a
podepisování dokumentů souvisejících s projektem „Modernizace technického vybavení
hlavního promítacího sálu kina Art Brno“.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
28
53. Schválení dodatku č. II ke smlouvě č.71039075 o dodávce vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
mezi statutárním městem Brnem, Dětským centrem Brno, p. o., a Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, a. s. – RM5/4158
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje návrh dodatku č. II ev.č. 71039075.002 ke smlouvě č. 71039075 mezi
statutárním městem Brnem, Dětským centrem Brno, p. o., a Brněnskými vodárnami a
kanalizacemi, a. s., který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřena příloha je uložena na
Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem tohoto dodatku.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
54. Výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění fontány na Dominikánském náměstí v Brně –
RM5/4146
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s použitím „soutěže o návrh“ pro získání návrhu na ztvárnění fontány na
Dominikánském náměstí v Brně v souladu s § 102 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
2. RMB schvaluje
- soutěžní podmínky výtvarné soutěže o návrh na ztvárnění fontány na Dominikánském
náměstí v Brně, které tvoří přílohu č. 30a tohoto zápisu;
- text inzerátu k výtvarné soutěži o návrh na ztvárnění fontány na Dominikánském
náměstí v Brně, který tvoří přílohu č. 30b tohoto zápisu;
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
3. RMB pověřuje vedoucího Odboru kultury MMB:
- jednáním za statutární město Brno u této soutěže o návrh;
- podpisem formuláře „Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon“.
4. RMB jmenuje
 soutěžní porotu ve složení:
- Roman Onderka, primátor statutárního města Brna
- PhDr. Jiřina Belcredi, členka Rady města Brna, předsedkyně Komise Rady města Brna
pro kulturu
- PhDr. Mgr. Martin Reissner, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Brna
- Mgr. Rostislav Koryčánek, ředitel Domu umění města Brna
- Mgr. Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně
- PhDr. Ing. Pavel Liška, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
- doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., předseda Poradního sboru RMB pro kulturní
politiku
29
 náhradníky soutěžní poroty ve složení:
- MUDr. Daniel Rychnovský, I. náměstek primátora města Brna
- Mgr. Jasná Flamiková, členka Zastupitelstva města Brna
- Ing. Vladimír Adam, vedoucí Useku sociálně kulturního Magistrátu města Brna
- PhDr. Kaliopi Chamonikola
- prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
- Ing. arch. Petr Uhlíř
doc. akad. sochař Jan Ambrůz
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění soutěžních
podmínek.
***
úkol č.: [R5/064/54/01]
zodpovídá: OK MMB
[12]
termín: [2008-05-15]
***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru kultury MMB zveřejnění oznámení o veřejné soutěži
prostřednictvím formuláře „Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon“ v Informačním
systému o veřejných zakázkách.
T.: do 15 dnů od zpřístupnění soutěžních podmínek
***
úkol č.: [R5/064/54/02]
zodpovídá: OK MMB
[12]
termín: [viz usnesení]
***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru kultury MMB další náležitosti stanovené zákonem č.
137/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely
zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R5/064/54/03]
zodpovídá: OK MMB
[12]
termín: [průběžně]
Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.
55. Pronájem nebytových prostor kanceláře č. 213 v kině ART v Brně a návrh na
zrušení části usnesení R5/049. schůze RMB bod č. 50 – RM5/4196
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB ruší usnesení R5/049. schůze RMB ze dne 8. 1. 2008 bod č. 50 v části, která zní:
„2. RMB vybírá jediného zájemce o pronájem nebytových prostor kanceláře č. 213 se
zázemím v II. nadzemním podlaží objektu kina ART v Brně, Cihlářská 19 – Botanická 16,
Ing. arch. Břetislava Hetmera, IC 151 95 856.
3. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor – kanceláře č. 213 se zázemím v
II. nadzemním podlaží objektu kina ART v Brně, Cihlářská 19 – Botanická 16, s Ing.
30
arch. Břetislavem Hetmerem, IC 151 95 856, za nájemné 72 400,- Kč ročně. Smlouva o
nájmu nebytových prostor tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena
na Organizačním odboru MMB.
4. RMB pověřuje vedoucího Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor."
2.RMB vybírá zájemce o pronájem nebytových prostor kanceláře č. 213 v II. nadzemním
podlaží objektu kina ART v Brně, Cihlářská 19 – Botanická 16, obchodní společnost
FTM Communications, s. r. o., IČ: 27 67 30 06, DIČ: CZ27673006.
3.RMB schvaluje úplné znění smluv č. 73 07 2 004 a č. 73 07 2 011 o nájmu nebytových
prostor v objektu kina ART v Brně, Cihlářská 19 – Botanická 16, mezi statutárním
městem Brnem a obchodní společností FTM Communications, s. r. o., IČ: 27 67 30 06,
které tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním
odboru MMB.
4.RMB pověřuje vedoucího Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
56. Sleva na nájemném pro vady části nebytových prostor kavárny v divadle Reduta
v Brně – RM5/4198
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se slevou z nájemného ve výši 84 406 Kč za období 3. 12. 2007 31. 1. 2008 z důvodu nemožnosti nájemce xxxxxxxxxxxxxxx užívat část nebytových
prostor kavárny v divadle Reduta v Brně v souladu se smlouvou o nájmu nebytových
prostor č. 73 07 9 018.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
57. Žádost společnosti BOHÉMA Brno, s. r. o., na snížení nájemného za pronájem
nebytových prostor restaurace BOHÉMA v Janáčkově divadle a výpověď smlouvy
o nájmu nebytových prostor – RM5/4199
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I. zvlášť o jednotlivých odrážkách.
1.RMB bere na vědomí žádost společnosti BOHÉMA Brno, s. r. o., o snížení nájemného
za pronájem nebytových prostor kavárny a restaurace o výměře 775,10 m² v objektu
Janáčkova divadla dle smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu pozemku
č. 73 06 2 005 o 50% na 112 995 Kč ročně od l. 1.2008.
2.RMB nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem nebytových prostor kavárny a
restaurace o výměře 775,10 m² v objektu Janáčkova divadla dle smlouvy o nájmu
nebytových prostor a nájmu pozemku č. 73 06 2 005 o 50% na 112 995 Kč ročně od
1. 1. 2008;
31
3.RMB schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor a nájmu pozemku
č. 73 06 2 005 mezi statutárním městem Brnem a společností BOHÉMA Brno, s. r. o.,
která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním
odboru MMB.
4.RMB pověřuje vedoucího Odboru kultury MMB podpisem výpovědi smlouvy
č. 73 06 2 005 mezi statutárním městem Brnem a společností BOHÉMA Brno, s. r. o.
Pro odrážku 1 hlasovalo jednomyslně 11 členů, pro odrážku 2 hlasovalo 9 členů, 1 člen
byl proti, 1 člen se zdržel hlasování, pro odrážku 3 hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti,
1 člen se zdržel hlasování.
58. Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2007 – II – 25. soubor –
RM5/4124
Bylo hlasováno bez rozpravy. PhDr. Jiřina Belcredi oznámila střet zájmů (podjatost) a
k tomuto bodu nehlasovala.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr pořízení změn Územního
plánu města Brna 2007 –11 – 25. soubor.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
59. Změna Územního plánu zóny MČ Brno – Jundrov – RM5/4129
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu Územního plánu zóny MČ
Brno – Jundrov č. RP 4/04 - I a vydat ji formou opatření obecné povahy.
2.RMB doporučuje vzít na vědomí zprávu o projednání návrhu změny Územního plánu
zóny MČ Brno – Jundrov č. RP 4/04 – I.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
60. Změna Územního plánu zóny Řečkovice – centrální část č. RP 1/06 – I – RM5/4130
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu Územního plánu zóny
Řečkovice – centrální část č. RP 1/06 - I a vydat ji formou opatření obecné povahy.
2.RMB doporučuje vzít na vědomí zprávu o projednání návrhu změny Územního plánu
zóny Řečkovice – centrální část č. RP 1/06–I.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
32
61. Regenerace veřejných prostranství a výstavba parkovacích objektů – zjednodušená
studie proveditelnosti – RM5/4190
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB schvaluje zjednodušenou studii proveditelnosti „Regenerace veřejných
prostranství a výstavba parkovacích objektů“, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu.
***
2.RMB ukládá řídícímu výboru Integrovaného plánu rozvoje města Brna zařadit
jednotlivé investiční akce do Integrovaného plánu rozvoje města Brna s názvem
„Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“.
***
úkol č.: [R5/064/61]
zodpovídá: Úsek rozvoje
[3216]
termín: [bezodkladně]
Schváleno jednomyslně 11 členy.
62. Projekt Brno – město budoucnosti – informační a propagační materiály města Brna
– záměr projektu – RM5/4185
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí
 se záměrem projektu Brno – město budoucnosti – informační a propagační
materiály města Brna
 se zpracováním Posouzení projektu Brno – město budoucnosti – informační a
propagační materiály města Brna.
2.RMB schvaluje Manuál přípravy žádosti projektu, který tvoří přílohu č. 34 tohoto
zápisu.
3.RMB zřizuje ř ídící skupinu Brno – město budoucnosti – informační a propagační
materiály města Brna ve složení:
- Mgr. Marek Havlík, vedoucí ŘSP
- Ing. Michal Jelínek (Kancelář primátora města Brna)
- Mgr. Markéta Uhnavá (Kancelář primátora města Brna)
- Ing. Šárka Kludská (zástupce Odboru rozpočtu a financování)
***
4.RMB ukládá řídící skupině projektu zpracovat posouzení projektu a předložit jej
Výboru implementace evropských projektů k projednání.
***
úkol č.: [R5/064/62/01]
zodpovídá: OIEF MMB
[3218]
termín: [2008-05-31]
33
***
5.RMB ukládá Výboru implementace evropských projektů předložit posouzení projektu
Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí o přípravě žádosti o
dotaci z evropských fondů.
***
úkol č.: [R5/064/62/02]
zodpovídá: OIEF MMB
[3218]
termín: [2008-05-31]
Schváleno jednomyslně 11 členy.
63. Projekt Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2009–2015 – záměr projektu
– RM5/4186
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí
 se záměrem projektu Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2009–2015
 se zpracováním Posouzení projektu Program rozvoje cestovního ruchu města
Brna 2009–2015
2.RMB schvaluje Manuál přípravy žádosti projektu, který tvoří přílohu č. 35 tohoto
zápisu.
3.RMB zřizuje řídící skupinu projektu program rozvoje cestovního ruchu města Brna
2009–2015 ve složení:
- Mgr. Marek Havlík, vedoucí ŘSP
- Ing. Michal Jelínek (Kancelář primátora města Brna)
- Mgr. Markéta Uhnavá (Kancelář primátora města Brna)
- Ing. Šárka Kludská (zástupce Odboru rozpočtu a financování)
***
4.RMB ukládá řídící skupině projektu zpracovat posouzení projektu a předložit jej
Výboru implementace evropských projektů k projednání.
***
úkol č.: [R5/064/63/01]
zodpovídá: OIEF MMB
[3218]
termín: [2008-05-31]
***
5.RMB ukládá Výboru implementace evropských projektů předložit Posouzení projektu
Radě města Brna a následně Zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí o přípravě žádosti o
dotaci z evropských fondů.
***
úkol č.: [R5/064/63/02]
zodpovídá: OIEF MMB
[3218]
termín: [2008-05-31]
34
Schváleno jednomyslně 11 členy.
64. Záměr směny lesního pozemku p.č. 3272 v k. u. Kuřim, který je ve vlastnictví
statutárního města Brna za lesní pozemek p. č. 443/12 v k. ú. Svinošice – RM5/4058
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem směny lesního pozemku p. č. 3272 o výměře 1591 m² v k. ú.
Kuřim, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za lesní pozemek p. č. 443/12 o
výměře 2928 m² v k. ú. Svinošice, který je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
Fučíkova 861, Kuřim.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
65. Záměr směny části lesního pozemku p.č. 1747/1 v k. ú. Lelekovice, který je ve
vlastnictví statutárního města Brna za lesní pozemky p. č. 62/1, 64/3, 70/2, 70/3 a
70/5 vše v k. ú. Blahoňov – RM5/4059
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem směny části lesního pozemku p.č. 1747/1 v k. ú. Lelekovice,
který je ve vlastnictví statutárního města Brna za lesní pozemky p. č. 62/1, 64/3, 70/2,
70/3 a 70/5 vše v k. ú. Blahoňov, které jsou ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
66. Záměr výkupu spoluvlastnického podílu u lesních pozemků p. č. 3752/1, 3849/1,
3849/2, 3849/3 vše v k. ú. Řečkovice – RM5/4060
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem výkupu spoluvlastnického podílu u lesních pozemků p. č.
3752/1, 3849/1, 3849/2, 3849/3 vše v k. ú. Řečkovice od Lesů České republiky, s. p., do
vlastnictví statutárního města Brna.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
67. Návrh dodatku č. 13 na zajištění provozu a údržby objektu „Brněnská přehrada –
sociální a technické zařízení – lokalita Přístav“ k příkazní smlouvě č. 64 98 7 002
uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s.,
týkající se zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady
– Rozpočtové opatření – RM5/4066
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- dodatek č. 13 k příkazní smlouvě č. 64 98 7 002 na zajištění provozu a údržby objektu
„Brněnská přehrada – sociální a technické zařízení – lokalita Přístav“ uzavřené mezi
statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s.
35
- rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu finančního zajištění provozu a údržby
objektu „Brněnská přehrada – sociální a technické zařízení – lokalita Přístav“.
2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
podpisem dodatku.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
68. Návrh dodatku č. 7 na zajištění provozu a údržby objektu „Rozhledna – lokalita
Ostrá Horka v Brně“ k příkazní smlouvě č. 52 03 7 001 uzavřené mezi statutárním
městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., týkající se zajištění provozu a
údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních
oblastech města Brna – rozpočtové opatření – RM5/4067
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- dodatek č. 7 k příkazní smlouvě č. 52 03 7 001 na zajištění provozu a údržby objektu
„Rozhledna – lokalita Ostrá Horka v Brně“ uzavřené mezi statutárním městem Brnem a
společností Lesy města Brna, a. s.
- rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu finančního zajištění provozu a údržby
objektu „Rozhledna – lokalita Ostrá Horka v Brně“.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.
Schváleno jednomyslně 11 členy.
69. Žádost společnosti Lesy města Brna, a. s., o poskytnutí finančního příspěvku na
demolici svěřených objektů – RM5/4142
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 11
členů.
70. Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně – rozpočtové opatření – RM5/4207
Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- zařazení nové akce ORG 7002 „Nízkoenergetická ZŠ Kamínky v Brně“ s celkovými
rozpočtovými náklady ve výši 39 000 tis. Kč a dobou realizace 2008-2009 do rozpočtu
kapitálových výdajů města Brna;
- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zapojení Fondu kofinancování evropských
projektů.
Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
36
71. Technicko-organizační opatření směřujících k odstranění negativního vlivu
rekreantů na stav lesního ekosystému v bezprostředním okolí města Brna –
RM5/4195
Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu – pro hlasovalo jednomyslně 10
členů.
72. Návrh dodatku č. 5 Zřizovací listiny Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové
organizace – RM5/4139
Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 5 Zřizovací listiny
Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace.
Schváleno jednomyslně 10 členů.
73. Pronájem nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen do správy
Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci – RM5/4140
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB souhlasí se záměrem pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, který
je svěřen do správy Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci, v souladu se
Zřizovací listinou Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, čl. VI., bod
9, za podmínek, které tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na
Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 11 členů.
74. Veřejná zakázka malého rozsahu na službu „Vyhodnocení aktuální kvality
podzemních vod ve vybraných areálech s ekologicky rizikovým provozem na území
města Brna“ – smlouva – RM5/4125
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu „Vyhodnocení aktuální
kvality podzemních vod ve vybraných areálech s ekologicky rizikovým provozem na
území města Brna“ jako nejvhodnější nabídku firmy AQUA ENVIRO, s. r. o. sídlem
Ječná 29a, 621 00 Brno.
2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou AQUA
ENVIRO, s. r. o., která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
37
75. Lokalita Jaselská kasárna – úhrada pohledávky statutárního města Brna za
společností KLIMINVEST CZ, a. s., z titulu smluvní pokuty ve výši 3.000.000,- Kč –
RM5/4203
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1. RMB bere na vědomí dopisy společnosti KLIMINVEST CZ, a. s., ze dne 13. 2. 2008 a
20. 3. 2008 ve věci úhrady smluvní pokuty ve výši 3.000.000,- Kč za porušení povinnosti
zahájit výstavbu objektů a podmiňující infrastruktury na pronajatých pozemcích ve lhůtě
do 10. 8. 2007 dle článku 11.8. nájemní smlouvy a smlouvy o budoucím prodeji pozemků
č. 60062050 ze dne 29. 3. 2007.
2. RMB schvaluje užití kauce složené společností KLIMINVEST CZ, a. s., dle článku
13.1. nájemní smlouvy a smlouvy o budoucím prodeji pozemků č. 60062050 ze dne
29. 3. 2007 na úhradu smluvní pokuty ve výši 3.000.000,- Kč za porušení povinnosti této
společnosti zahájit výstavbu objektů a podmiňující infrastruktury na pronajatých
pozemcích ve lhůtě do 10. 8. 2007 dle článku 11.8. této smlouvy.
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
76. Tvorba Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města –
RM5/4189
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí se záměrem přípravy Integrovaného plánu rozvoje města Brna v
problémové obytné zóně města.
2.RMB schvaluje vymezení problémové obytné zóny města v území městských částí
Brno-střed a Brno-sever, zahrnující části ulic Stará, Francouzská, Hvězdova, Přadlácká,
Spolková, Cejl, Soudní, Körnerova a Bratislavská dle zákresu v katastrální mapě
„Vymezení problémové obytné zóny města Brna“, který tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.
3.RMB jmenuje náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila politickým garantem projektu
zaměřeného na oblast zlepšení prostředí v problémové obytné zóně města.
4.RMB zřizuje řídící skupinu pro přípravu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v
problémové obytné zóně města ve složení:
- Mgr. Marek Havlík, vedoucí ŘSP
- Ing. Marian Böhm (Oddělení implementace evropských fondů)
- Ing. Jitka Kalášková (Odbor dispozic s majetkem)
- Ing. Eva Jandová (Odbor dispozic s majetkem)
- JUDr. Jitka Tesařová (Odbor sociální péče)
- PhDr. Zdenka Hašová (Odbor sociální péče)
- Ing. Jana Pelikánová (Odbor územního plánování a rozvoje)
- Ing. Iva Venclíková (zástupce MČ Brno-sever)
- Ing. Michaela Němcová (zástupce MČ Brno-sever)
- MUDr. Dagmar Hrubá (zástupce MČ Brno- střed)
- Ing. Jana Květoňová(zástupce MČ Brno-střed)
38
***
1.RMB ukládá Řídící skupině zpracovat žádost 1 Integrovaného plánu rozvoje města do
Integrovaného operačního programu.
***
úkol č.: [R5/064/76]
zodpovídá: OIEF MMB
[3218]
termín: [dle vyhlášení výzvy]
Schváleno jednomyslně 9 členy.
77. Rozšíření pracovní skupiny pro integraci sociálně vyloučených komunit –
RM5/4233
Bylo hlasováno bez rozpravy.
RMB bere na vědomí rozšíření pracovní skupiny pro integraci sociálně vyloučených
komunit v gesci 1. náměstka primátora Daniela Rychnovského a náměstka primátora
Olivera Pospíšila o Kateřinu Dubskou, předsedkyni Výboru pro národnostní mešiny
ZMB a Davida Oplatka, pracovníka Agentury pro odstraňování sociálního vyloučení –
lokální středisko Brno.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
78. Rezignace na funkci místopředsedy a člena představenstva společnosti Lesy města
Brna, a. s. – RM5/4245
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Brna, a. s.
 bere na vědomí rezignaci MUDr. Daniela Rychnovského na funkci místopředsedy
a člena představenstva společnosti Lesy města Brna, a. s.
 schvaluje zánik funkce ke dni 29. 4. 2008
 pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
Lesy města Brna, a. s.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dát návrh na zvolení
nového člena představenstva společnosti Lesy města Brna, a. s.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
79. Rezignace na funkci místopředsedy a člena představenstva společnosti JIŽNÍ
CENTRUM BRNO, a. s. – RM5/4246
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.
 bere na vědomí rezignaci MUDr.
Daniela Rychnovského na funkci
místopředsedy a člena představenstva společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.
39


schvaluje zánik funkce ke dni 29. 4. 2008
pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti
JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dát návrh na zvolení
nového člena představenstva společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
80. Žádost Muzea města Brna, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z programu
Podpora pro památky UNESCO bez finanční účasti města – RM5/4248
Bylo hlasováno bez rozpravy.
1.RMB souhlasí s podáním žádosti Muzea města Brna, příspěvkové organizace, o dotaci
z Ministerstva kultury ČR ve výši 540 000,- Kč na realizaci sborníku příspěvků
přednesených na mezinárodním sympoziu „Materiality“, zaměřené na prezenci výsledků
průzkumů realizovaných v rámci přípravy na památkovou obnovu vily Tugendhat.
Žádost o dotaci tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na
Organizačním odboru MMB.
2.RMB pověřuje ředitele Muzea města Brna, příspěvkové organizace, podpisem
dokumentů souvisejících s podáním žádosti.
Termín: bezodkladně
Schváleno jednomyslně 10 členy.
81. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „VZ – Aplikace pro podporu technických
činností při správě majetku – FACILITY MANAGEMENT“ – výběr nejvhodnější
nabídky – RM5/4127
Bylo hlasováno po kratší rozpravě.
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku VZ – Aplikace pro
podporu technických činností při správě majetku – FACILITY MANAGEMENT – jako
nejvhodnější nabídku firmy Software Solutions, s. r. o., Šumavská 519/35, 602 00 Brno.
2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Software Solutions, s. r. o.,
Šumavská 519/35, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha
je uložena na Organizačním odboru MMB.
Schváleno jednomyslně 10 členy.
40
Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna
1.Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v
oblasti kultury za rok 2007
2.Zápis z jednání Poradního sboru RMB pro kulturní politiku konaného 8. 4. 2008
Roman Onderka, v. r.
primátor
MUDr. Daniel Rychnovský, v. r.
1. náměstek primátora
Ověřovatelé:
Ing. Jana Drápalová, v. r.
Mgr. Jaroslav Suchý, v. r.
Zapsala:
Lenka Kadlecová
41
42

Podobné dokumenty

398 kB

398 kB 86. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3197/3 v k. ú. Bohunice z vlastnictví ČRÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna – RM5/11846 87. Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2825/4 v ...

Více

244.1 kB

244.1 kB Ing. Leo Venclík – člen ZMB Ing. Josef Luňáček – technický ředitel BKOM, a. s. Ing. arch. Radomír Kolomazník – ved. Odd. přípravy a realizace inž. staveb OI MMB

Více

391.1 kB

391.1 kB 25. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Dopravní telematika 2010–2013, část II – Výstavba dohledového subsystému“ – dokumentace pro stavební povolení – výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o díl...

Více

Listy ODS 5/2007

Listy ODS 5/2007 držíte v rukách poslední letošní vydání Listů ODS.Toto číslo je v mnoha ohledech jiné, a to nejenom tím, že je poslední, ale především svým obsahem, kterým se vracíme k jednání 18. kongresu ODS. Pr...

Více

259.6 kB

259.6 kB 68. Zrušení usnesení ZMB č. Z6/010, bod č. 41 - „Prodej pozemku p. č. 2142 v k. ú. Řečkovice v ul. Terezy Novákové a zřízení věcného břemene“ – ZM6/1881 69. Zrušení části usnesení ZMB č. Z5/035 kon...

Více

Fragmenty - Fedor Gál

Fragmenty - Fedor Gál protože mrtvých bylo plno po cestách, okolo té cesty. A tehdy, v té vesnici, přesně ve dvanáct se ti esesáci vyměnili a jeden ten sviňák říká: „Tak když nemůže...“ Tak G. si dal takto ten vězeňský ...

Více