ZM - zápis č.12. ze dne 21.6.2016

Komentáře

Transkript

ZM - zápis č.12. ze dne 21.6.2016
ZÁPIS
z 12. řádného zasedání Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem, které se konalo dne
21. června 2016 od 17.00 hodin v I. poschodí restaurace Černý kůň v Třebechovicích p. O.
Přítomni: jednání zastupitelstva se dle prezenční listiny zúčastnilo 19 členů
Ověřovatelé zápisu: p. Michal Cimprich, p. Kamil Dörre
Návrhová komise: Ing. Stanislav Jech, p. Zdeněk Horák, za MěÚ p. Miroslav Pavlíček
Zapisovatelka: Mgr. Dagmar Želízková
Program:
1) zahájení a jmenování ověřovatelů zápisu
2) schválení návrhové komise
3) připomínky k předchozím zápisům
4) zápis z finančního a kontrolního výboru
a další materiály z finančního odboru
5) převody nemovitostí a další materiály z odborů MěÚ
6) informativní zpráva o činnosti rady
7) různé
8) diskuze
9) závěr
K bodu 1
12. veřejné zasedání zastupitelstva města zahájil a řídil starosta Ing. Jiří Němec. Přivítal
přítomné, sdělil, že v sále je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů - zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Upozornil, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který slouží pouze pro
potřebu vyhotovení zápisu.
Tento zápis není doslovným přepisem průběhu celého jednání zastupitelstva.
Starosta města přečetl výše uvedený program zasedání. Ještě dodal, že Bc. Malý chtěl zařadit
do programu jednání problematiku častých výpadků v rozvodné síti ze strany ČEZu. Tento
problém byl již projednán na poradě MěÚ a odbor správy majetku již činí dotazy na
kompetentních místech. Tento bod tedy nebude zařazen do programu jednání.
Hlasování: schváleno 14 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni: p. Michal Cimprich, p. Kamil Dörre
Hlasování: schváleno 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2
K bodu 2
Návrhová komise byla schválena ve složení: Ing. Stanislav Jech, p. Zdeněk Horák,
za MěÚ p. Miroslav Pavlíček
Hlasování: schváleno 12 hlasy, proti 0, zdržel se 2
K bodu 3
Připomínky k předchozím zápisům z 22. března a 18. května 2016
- Ing. Derner – zápis z 22. března str. 3: diskuze – chybí vyjádření starosty, kdy řekl, že město
provedlo porovnání mezi rekonstrukcí a novou výstavbou; porovnání mu nebylo dodáno
- Ing. Labuť – celkové náklady na demolici byly 690 tis. Kč
- starosta – co se týče nové výstavby, tak se zpracovává nová územní studie – cenu teď
neumíme určit
1
Ing. Derner požadoval doplnění do zápisu z 22.3.2016 k bodu 5, k diskuzi u vyjádření starosty
doplnit: starosta města konstatuje, že rozhodnutí o demolici bylo na základě porovnání nákladů
na rekonstrukci a novou výstavbu.
Hlasování: schváleno 3 hlasy, proti 0, zdržel se 11
Návrh nebyl přijat.
- Bc. Malý – nejdříve by se mělo ověřit, zda to opravdu bylo řečeno a pak to zařadit
- Ing. Derner – požaduje zvukový záznam poslat mailem
- starosta – zvukový záznam je k poslechu na MěÚ; nebude se zasílat mailem z důvodu obsahu
citlivých údajů
- Ing. Derner – zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstev je běžné
- tajemník – běžně to je u magistrátů měst a krajských úřadů; u obcí to není běžné
Další připomínky k předchozím zápisům:
- Ing. Derner – požaduje do zápisu ze dne 18.5.2016 doplnit to, že zastupitelé nemají přístup na
zápisy ze stavební komise a také, že stavební komise se shodla na tom, že areál vedený jako
průmysl by se měl v rámci dodatku přepracovat na bytové bydlení; dále, že se stavební komise
shodla na tom, že protihluková stěna vedle Hofrmetalu je nevhodná
K bodu 4
č. 23 – Zápis ze zasedání finančního výboru
Ing. Adamec – předseda finančního výboru seznámil přítomné s obsahem jednání
finančního výboru.
K této problematice byly vzneseny následující dotazy:
- Bc. Malý – z hlediska pohledávek by bylo dobré uvažovat o zřízení ubytovací kapacity ve
standartu „holobyt“ jako odstrašující případ pro neplatiče nájemného
- starosta – máme nastavený mechanismus, který má v kompetenci rada města – problémoví
dlužníci dostávají nájemní smlouvu na 3 měsíce, periodicky se obnovuje, jen když nájemník
řádně plní své závazky
- Ing. Jech – po rozklíčování je největší částí vyúčtování energií za rok 2008, 2005 a 2007;
dluhy na nájmu ve srovnání nejsou tak vysoké a asi nemá cenu uvažovat o holobytech
- Bc. Malý – město může v budoucnu potřebovat sociální bydlení
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí zápis finančního výboru ze dne 06.06.2016.
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Ing. Derner se opět vrátil k připomínkám k předchozímu zápisu ze dne 18.5.2016: v zápise je
pouze konstatování, že tam byl nějaký názor na stěnu u Hofrmetalu a na dodatek UP ale nebylo
tam, v čem spočíval – to jsou závažné informace, které byly na minulém zasedání sděleny a
v zápisu nejsou – požaduje i záznam z 18.5.2016
- tajemník – znovu připomněl přítomným, že zápis není doslovný a pokud dotyčný přímo
nekonstatuje, že to chce doslovně, tak to tam nemusí vždycky být
- starosta – vyzval Ing. Dernera, aby se postupovalo dle jednacího řádu ZM, aby tedy přednesl
návrh na usnesení
- Ing. Derner – stejně to neodhlasujete
č. 24 - Zápis č. 6 ze zasedání kontrolního výboru
P. Richter – předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s obsahem jednání
kontrolního výboru. Starosta ještě dovysvětlil žalobu od církve na Město Třebechovice pod
Orebem kvůli pozemkům, které byly vydány státem městu. Vzhledem k pochybnostem
z hlediska výkladu zákona nebylo vhodné dojít k dohodě, proto soud nezávisle rozhodne. Dále
2
seznámil přítomné s finančním darem na opravu varhan. Varhany jsou třebechovickou
památkou, a proto se dar poskytl.
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru č. 6 ze dne
8.6.2016.
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo města projednalo další materiály předložené finančním odborem
č. 25 - Hospodaření příspěvkových organizací k 31.3.2016 v tis. Kč
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí informaci o hospodaření
příspěvkových organizací k 31.3.2016 (mateřská škola, základní škola, dům dětí a mládeže,
základná umělecká škola, DD ChD- Zdislava, Heldova městská knihovna, Třebechovické
muzeum betlémů, technické služby).
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 0
č. 26 - Závěrečný účet Města Třebechovice pod Orebem za rok 2015 a zpráva o výsledcích
přezkoumání hospodaření města za rok 2015
Starosta města poděkoval pí. Horákové za svědomitou práci vzhledem k tomu, že při
auditu pí. auditorka neměla připomínek ani doporučení.
Připomínky k materiálu
- Ing. Derner – město zvýšilo od roku 2010 své příjmy o 50% a tudíž nemohu být
s hospodařením města spokojen
- starosta – město hospodaří dobře – výdaje jsou reálné a potřebné; Pokud se někde plýtvá, tak
kde? – již minule zval Ing. Dernera k diskuzi na MěÚ
- Ing. Derner – několik milionů se vyhodilo zcela zbytečně za různé věci; zboural se barák,
který nemusel stát ani korunu; úvěr, který ležel na účtu, a platily se z něho úroky
Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním hospodařením města za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování: schváleno 11 hlasy, proti 1, zdržel se 4
Zastupitelstvo města souhlasilo s účetní závěrkou za rok 2015 a převodem hospodářského
výsledku ve výši 12.916.875,52 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení)
na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let).
Hlasování: schváleno 11 hlasy, proti 0, zdržel se 5
č. 27 - Mezitímní účetní závěrka Města Třebechovice pod Orebem k 31.3.2016
Zastupitelstvo města průběžně posoudilo mezitímní účetní závěrku Města Třebechovice
pod Orebem k 31.3.2016 ve smyslu par. 26 odst. 1 vyhlášky 220/2013 o schvalování účetních
závěrek a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly
tomu, že účetnictví není úplné, průkazné, nebo že nastaly předvídatelné ztráty a rizika.
Hlasování: schváleno 11 hlasy, proti 0, zdržel se 5
č. 28 – Rozpočtová opatření
V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace projektu EHP-CZ06-OV-1-021-2014 –
Generální restaurování NKP Třebechovického betlému obdrželo Město Třebechovice p. O. od
Ministerstva financí 2.542.620,-- Kč, které budou použity na splacení revolvingového úvěru.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo předložená rozpočtová opatření:
Navýšení příjmů:
- neinvestiční převody z Národního fondu
2.542.620,-- Kč
Financování:
- uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků
2.542.620,-- Kč
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 1
3
č. 29 - Rozpočtová opatření
Dotazy k tomuto materiálu:
- Bc. Malý – druhá a třetí položka je již vysoutěžená cena? V jaké je to fázi?
- Ing. Labuť – 250 tis. je známá cena – schválena radou 16.5.; osvětlení ul. Hradecká je dle
rozpočtu PD
- Bc. Malý – je možné získat informace k lesu za 2 mil. Kč, který byl součástí původního
materiálu?
- Ing. Labuť – město obdrželo nabídku od prodejkyně, při jednání ohledně ceny nastaly
nesrovnalosti v posudcích, proto byla původně navrhovaná částka stažena z jednání.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo předložená rozpočtová opatření:
Navýšení výdajů:
- Kulturní dům – rekonstrukce severní části (fasáda, výměna oken,
zateplení)
1.000.000,-- Kč
- hřbitov – oprava oplocení
250.000,-- Kč
- veřejné osvětlení ulice Hradecká (až k přejezdu) – realizace
500.000,-- Kč
- JSDH Třebechovice p. O. – nákup strojů, přístrojů
a zařízení (nákup přístroje AED Lifepak 1000)
57.000,-- Kč
- městská policie – nákup strojů, přístrojů a zařízení
(nákup přístroje AED Lifepak 1000)
57.000,-- Kč
- silnice – budovy,haly,stavby (2 ks zastávkového přístřešku)
160.000,-- Kč
- rozpočtová rezerva
1.096.000,-- Kč
Celkem
3.120.000,-- Kč
Ponížení výdajů:
- Štěnkov – most přes řeku Orlici – oprava
3.000.000,-- Kč
Celkem
3.000.000,-- Kč
Navýšení příjmů:
- neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II
120.000,-- Kč
Celkem
120.000,-- Kč
Rozpočtová rezerva po schválení tohoto materiálu činí 2.723.870,-- Kč
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 1
č. 30 - Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu Města Třebechovice pod Orebem
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Třebechovice pod Orebem číslo C125/S-88/2015 uzavřené s MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., kde v článku 5. Vrácení návratné
finanční výpomoci se v bodě 1. mění termín splátky z 30.6.2016 na 31.7.2016.
Hlasování: schváleno 17 hlasy, proti 0, zdržel se 0
K bodu 5
Zastupitelstvo města projednalo materiál předložený stavebním odborem
č. 06 - Projednání návrhu na Změnu UP – xxxxxxx
Dne 16.3.2016 obdržel stavební odbor návrh xxxxxxxxxxx na změnu Územního plánu
Třebechovice pod Orebem. Návrh se týká změny z plochy železnice na plochy pro výrobu a
skladování. V souladu se stavebním zákonem byl návrh postoupen k posouzení orgánu
územního plánování Magistrátu města Hradec Králové. Bylo konstatováno, že návrh je v
souladu s požadavky stavebního zákona a že jej lze předložit k rozhodnutí Zastupitelstvu města
Třebechovice pod Orebem.
4
Zastupitelstvo
města
rozhodlo
zařadit
návrh
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do Změny č. 1 Územního plánu Třebechovice pod Orebem.
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 1
Zastupitelstvo města projednalo materiál předložený správním odborem
č. 02 - Dodatek jednacího řádu ZM
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18.5.2016 uložilo radě města připravit
dodatek jednacího řádu zastupitelstva města do příštího zasedání zastupitelstva města tak, aby
zápisy z komisí byly přístupny pro zastupitele na webových stránkách města určených
zastupitelům. V současné době jsou pro členy zastupitelstva zpřístupněny, na základě
schváleného jednacího řádu ZM, materiály pro jednání zastupitelstva, včetně zápisů, usnesení a
podkladových materiálů z rady města, včetně zápisů a usnesení z výborů zastupitelstva města a
včetně usnesení z komisí rady města. Vzhledem k tomu, že v komisích se často projednávají
osobní a i citlivé údaje (např. zdravotní komise), nedoporučila rada města upravit jednací řád
ZM tak, jak bylo zastupitelstvem uloženo 18.5.2016. Přesto byl radě města předložen dodatek,
kde je řešena pouze úprava jednacího řádu v zpřístupnění těchto materiálů. Dříve na webových
stránkách, nově na „vzdáleném úložišti“. Rada města na svém zasedání dne 15.6.2016
projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2013
jednacího řádu Zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem.
K materiálu bylo vzneseno několik dotazů:
- Bc. Malý – členové komisí jsou snad nějakým způsobem prověřeni? Nevolení členové komisí
mohou mít přístup k citlivým informacím a volení zástupci lidu tyto informace mít nesmějí?
- tajemník – seznámil s metodikou z Ministerstva vnitra; zastupitel má nárok na informace,
které jsou zákonem o obcích specifikovány; jestliže člen komise bude šířit citlivé údaje dále je
to jeho zodpovědnost; zastupitel, který není členem komise, nemá na tyto údaje nárok; může
žádat podle zákona o poskytnutí informací
- Bc. Malý – není řešením psát zápisy tak, aby tam nebyly citlivé údaje?
- tajemník – komise je poradní orgán rady města a ta potřebuje vědět vše, co vedlo komisi
k jejich závěru
- Ing. Derner – je absurdní, aby člen komise neměl přístup k zápisu
- tajemník – upozornil Ing. Dernera, že se nejedná o členy komisí, ale o ostatní zastupitele, kteří
nejsou členy komisí; pokud mu nebyl zaslán zápis z komise, tak se to napraví a členům komisí
budou zasílány zápisy i usnesení v plném rozsahu
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2013 jednacího řádu Zastupitelstva
města Třebechovice pod Orebem.
Hlasování: schváleno 9 hlasy, proti 5, zdržel se 1
Návrh nebyl přijat.
- tajemník – podklady se vrátí znovu na webové stránky, tak aby byl původní dodatek naplněn
- Ing. Jech – zda si ti, co hlasovali proti, přečetli, o čem hlasovali?
- Ing. Derner – stačí mu ujištění, že mu budou zasílány maily
- Ing. Jech – mailem bude chodit pouze zápis z komise, ale podklady pro ZM budou těžce
přístupny na internetových stránkách
Zastupitelstvo města projednalo materiály předložené odborem správy majetku
č. 15 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 1989/28 v k. ú. Třebechovice pod Orebem
Dne 18. 4. 2016 požádala Správa silnic Královéhradeckého kraje o majetkové
vypořádání pozemku p. č. 1989/28 v k. ú. Třebechovice pod Orebem. V tomto případě se jedná
o součást části vyřazené silnice II/298, která je v současnosti v majetku Města Třebechovice
pod Orebem. Převod na město proběhl v roce 2015 v rámci převodu pozemků pod
komunikacemi darem.
5
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 1989/28 o
výměře 247 m2 v k. ú. Třebechovice pod Orebem, z vlastnictví Královéhradeckého kraje
(dárce) do vlastnictví Města Třebechovice pod Orebem (obdarovaný) s podmínkou, že dárce si
vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděné nemovitosti, které se zřizuje bezúplatně
mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru
zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.
Hlasování: schváleno 17 hlasy, proti 0, zdržel se 0
č. 16 - Nabídka pozemku k odkoupení p. č. 1545/7 v k. ú. a obci Třebechovice pod
Orebem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve svém dopise ze dne
11. 4. 2016 zaslal Městu Třebechovice pod Orebem nabídku k odkoupení pozemku p. č. 1545/7
v k. ú. Třebechovice pod Orebem o výměře 13 m2 za kupní cenu ve výši 13.040,- Kč (tj. 1003,Kč/m2). Zmíněný pozemek sousedí s pozemky firmy ELEGA, spol. s r.o., které byla také
předložena nabídka k odkupu a která tuto nabídku odmítla. Zastupitelstvo města dne 9. 2. 2016
na svém zasedání projednalo a neschválilo odkoupení sousedního pozemku p. č. 1545/2 v k. ú.
Třebechovice p. O., který též nabízel ÚZSVM k odkoupení za neúměrně vysokou cenu.
Zastupitelstvo města projednalo a neschválilo nákup pozemku p. č. 1545/7, o výměře 13 m2
v k. ú. a obci Třebechovice pod Orebem za kupní cenu 13.040,- Kč od ÚZSVM, územní
pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové.
Hlasování: schváleno 17 hlasy, proti 0, zdržel se 0
č. 17 - Záměr prodeje nemovitosti – pozemek p. č. 590/4 v k. ú. Třebechovice pod
Orebem
Dne 6. 5. 2016 xxxxxxxxxxxxxxxx podal žádost o odkoupení pozemku p. č. 590/4 v k.
ú. Třebechovice p. O. o celkové výměře 290 m2, druh pozemku orná půda. Dne 27.5.2016 pan
xxxxxxxxx upřesnil svoji žádost, kde uvedl, že již nemá zájem o celý zmiňovaný pozemek, ale
pouze o část pozemku. Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemek je udržovaný. Předmětný
pozemek byl získán do majetku města v roce 2002 na základě směnné smlouvy od manželů
xxxxxxxxxxxxx (v té době vlastníků p. č. 590). Město Třebechovice p. O. tento pozemek
získalo za účelem možného rozšíření příjezdové komunikace (v územním plánu je tento
pozemek veden jako komunikace).
Zastupitelstvo města projednalo a neschválilo prodej pozemku p. č. 590/4, ani jeho části v k. ú.
a obci Třebechovice pod Orebem.
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 1
č. 18 - Záměr prodeje nemovitosti – pozemků p. č. 701/2, p. č. 701/18 a p. č. 711/11 vše
v k. ú. Polánky nad Dědinou
Dne 21. 3. 2016 pan xxxxxxx podal žádost o odkoupení pozemků p. č. 701/2, p. č.
701/18 a p. č. 711/11 vše v k. ú. Polánky n. Dědinou, které jsou ve vlastnictví Města
Třebechovice pod Orebem. Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemky města jsou oploceny
společně se sousedními pozemky, které vlastní p. xxxxxx a který tyto pozemky získal na
základě kupní smlouvy ze dne 6. 5. 2002. Město Třebechovice pod Orebem vyzve pana
xxxxxxxxx k jednání.
Zastupitelstvo města projednalo a neschválilo prodej pozemků p. č. 701/2, p. č. 701/18 a p. č.
711/11 vše v k. ú. Polánky nad Dědinou a obci Třebechovice pod Orebem.
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 1
- Bc. Malý – požádal o to, aby zastupitelé byli informováni o tom, až se problematika vyřeší
6
č. 19 - Převod pozemku p. č. 1566/2 v k. ú. Třebechovice p.O. do vlastnictví města - sad
na Orebu
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 5. 2016 schválilo bezúplatný převod
pozemku p. č. 1566/2 v k. ú. Třebechovice pod Orebem z vlastnictví ČR - Státního
pozemkového úřadu do vlastnictví Města Třebechovice pod Orebem. Na SPÚ v Hradci Králové
byla poté zaslána žádost o bezúplatný převod zmiňovaného pozemku se všemi příslušnými
dokumenty. Dne 16. 6. 2016 byla SPÚ Hradec Králové zaslána Městu Třebechovice pod
Orebem smlouva o bezúplatném převodu pozemku p. č. 1566/2 v k. ú. Třebechovice pod
Orebem. Starosta ještě dodal, že bezúplatný převod pozemku je nutný proto, aby bylo možné
podat žádost o dotaci na revitalizaci sadu na Orebu.
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č.
1566/2 v k. ú. Třebechovice pod Orebem z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IČ 01312774 do vlastnictví Města Třebechovice
pod Orebem.
Hlasování: schváleno 17 hlasy, proti 0, zdržel se 0
č. 20 - Předkupní právo – zahrádka na Orebu
Paní xxxxxxxx zaslala dne 24. 5. 2016 nabídku ke koupi nemovitosti – stavby
v zahrádkářské kolonii Oreb. Stavba č. e. 222 (stavba pro rodinnou rekreaci) na pozemku p. č.
st. 1521. Pozemek p. č. st. 1521 a okolní pozemek p. č. 1573/21 jsou ve vlastnictví Města
Třebechovice pod Orebem. Výše uvedenou nemovitost, tj, stavbu pro rodinnou rekreaci
umístěnou na pozemku p. č. st. 1521 nabízí paní xxxxxxxx k odkoupení za kupní cenu
110.000,- Kč. Dle § 3056 OZ (předkupní právo) musí být stavba nabídnuta vlastníkovi
pozemku.
K materiálu byly vzneseny následující připomínky:
- Bc. Malý – nestálo by za úvahu nemovitost koupit – chtít nabývat majetek v této lokalitě a
pokusit se majetek směnit s majiteli zahrádek u průmyslové zóny
- tajemník – jedná se o desítky chat, které můžeme nabývat 10 až 20 let
- Bc. Malý – za celou dobu co je v zastupitelstvu neslyšel moc myšlenek a úvah jak projekt
průmyslové zóny rozjet
- starosta – před několika lety se již zkoušeli oslovit vlastníci pozemků mezi ul. Pardubickou a
ul. Na Stavě; záměrem bylo odkoupení pozemků části pozemků; město by na to získalo dotaci
na zainvestování, tím by se okolní pozemky zhodnotily; ne všichni majitelé měli zájem, proto
projekt ztroskotal; uznává, že průmyslová zóna je z části jen na papíře a lze se tím dále zabývat
Zastupitelstvo města projednalo a neschválilo nákup stavby e. č. 222 umístěné na pozemku p. č.
st. 1521 v k. ú. Třebechovice pod Orebem a nevyužije tak předkupního práva k této nemovité
věci.
Hlasování: schváleno 13 hlasy, proti 0, zdržel se 4
č. 21 - Nabídka nemovitostí k odkoupení – pozemků st. p. č. 118/1 včetně budovy čp. 108,
p. č. 583/5 a p. č. 583/10 vše v k. ú. Polánky nad Dědinou
Dne 26. 5. 2016 město obdrželo od Mysliveckého sdružení Dědina Třebechovice p.O.
nabídku k odkoupení pozemků st. p. č. 118/1 včetně budovy čp. 108, p. č. 583/5 a p. č. 583/10
vše v k. ú. Polánky n. Dědinou o celkové výměře 1343 m2. Tato nabídka byla předložena
k projednání radě města dne 1. 6. 2016. Rada města tento materiál odložila s tím, že Město
Třebechovice bude jednat se zástupci Komise pro místní část Polánky n. D., a se spolkem PRO
Polánky ve věci využití objektu myslivny v Polánkách n. D. a dále využití objektu prodejny
v Polánkách n. D. (vlastníkem je Město Třebechovice pod Orebem). Toto jednání se
7
uskutečnilo dne 6. 6. 2016. Z tohoto jednání vyplynulo, že v případě, že zastupitelstvo města
neodsouhlasí vlastnictví obou objektů, preferují zástupci místní části Polánky nad Dědinou
financování prodejny. Starosta doplnil, že s technickými službami, s Komisí pro místní část
Polánky a Sdružením PRO Polánky bude připravena rekonstrukce prodejny, tak že z jedné části
bude prodejna a v druhé části by byl objekt pro kulturní a společenský život v Polánkách. Na
základě výše uvedeného rada města na svém zasedání dne 15. 6. 2016 projednala a
nedoporučila zastupitelstvu města schválit nákup objektu myslivny – st. p. č. 118/1 vč. budovy
čp.108, p. č. 583/5 a p. č. 583/10 vše v k. ú. Polánky n.D.
Dotaz:
- Ing. Jech – při nabízení byla uvedena i cena?
- Ing. Labuť – při jednání cena nebyla uvedena
- starosta – pokud bychom měli zájem to koupit, tak by myslivecké sdružení nechalo udělat
odhad, i kdybychom objekt získali za 1 Kč, tak co s ním?
- Bc. Malý – alespoň se dotázat na nabídkovou cenu, případně znát odhadní cenu
Materiál č. 21 byl ODLOŽEN, s tím, aby vlastník navrhl cenu k prodeji.
č. 22 – Hajnišův mlýn
Dne 11.11.2016 Město Třebechovice pod Orebem ve veřejné dražbě vydražilo a dne
24.11.2015 převzalo mj. nemovitost (tzv. „Hajnišův mlýn“) na pozemku stp. č. 109/1 včetně
tohoto pozemku v kat. území a obci Třebechovice pod Orebem. Dne 5.4.2016 byl městu
doručen dopis od Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, ve kterém jsou
členové zastupitelstva informováni o podání podnětu na prohlášení stavby za kulturní památku
podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči §2 odst. 1 v platném znění, u objektu
Hajnišův mlýn.
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí dopis Společnosti ochránců památek ve
východních Čechách, Orlické nábřeží 1, 500 03 Hradec Králové, evidovaný pod č. j.
1583/2016.
Hlasování: schváleno 17 hlasy, proti 0, zdržel se 0
č. 23 - Prodej nemovitosti – nově vzniklého pozemku p. č. 568/147 v k. ú. Třebechovice
pod Orebem
Paní xxxxxxx (jako spoluvlastník p. č. 570/5 v k. ú. Třebechovice p.O.) požádala dne
11. 4. 2016 Město Třebechovice pod Orebem o prodej části pozemku p. č. 568/2 v k. ú.
Třebechovice pod Orebem, druh pozemku ostatní plocha – neplodná půda, výměra cca 120 m2.
Rada města schválila záměr prodeje části výše uvedeného pozemku. K vyvěšenému záměru se
přihlásili jako jediní zájemci paní xxxxxxx a pan xxxxxxxx jako spoluvlastníci sousedního
pozemku p. č. 570/5 v k. ú. Třebechovice pod Orebem.
Dotazy:
- Bc. Andrysová – již byli zájemci o koupi ale z důvodu, že škola tam chtěla udělat rybníček,
tak se to neprodalo
- Mgr. Drašnar – pozemek je v hrozném stavu a proto byl záměr tam z dotačních peněz
vybudovat nebeský rybníček; v tuto chvíli vzhledem k finanční náročnosti projektu se od
tohoto projektu ustupuje
- starosta – doplnil, že myšlenka dotovat hladinu možného ekologického rybníčku u školy z
rybníčku v Boře je nereálná
- Ing. Derner – výškové posazení dřevostavby u křižovatky ulice Týnišťská a Pod zahrady je
nešťastné, jak to vzniklo?
- Ing. Šťovíčková – vzniklo to tak, jak to projektant nakreslil
- starosta – toto neřeší samospráva
8
- Ing. Derner – je na místě stanovit regulativy
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi Městem Třebechovice pod
Orebem (prodávající) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
panem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (kupující) na prodej pozemku
p. č. 568/147, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 568/2 vše v k. ú. Třebechovice pod
Orebem, druh pozemku ostatní plocha – neplodná půda, výměra 120 m2 za kupní cenu 24.000,Kč (tj. cena za pozemek dle znaleckého posudku – 200,- Kč/m2) a za úhradu znaleckého
posudku ve výši 800,- Kč.
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 1
č. 24 - Oprava mostu přes Orlici ve Štěnkově
Dne 18.5.2016 byla rada města seznámena s možnými postupy ve věci řešení
problematiky realizace opravy mostu ve Štěnkově, které byly konzultovány s právním
zástupcem města a Ing. Adamcem. Celá záležitost byla projednána ve finančním výboru za
přítomnosti zástupců zhotovitele a některých zastupitelů ZM. Finanční výbor doporučil
ukončení platnosti smlouvy o dílo. Po dalším jednání vyplynulo, že zástupci zhotovitele
předběžně souhlasí s předloženým konceptem Dohody o možném jednostranném ukončení
smlouvy o dílo postupem dle ust. §1992 obč. zák., tj. zrušením smlouvy o dílo ze strany
zhotovitele zaplacením dohodnutého odstupného zhotovitelem objednateli a jsou ochotni
zaplatit 250 tis. Kč na odstupném nejpozději do 31.8.2016. Starosta ještě doplnil, že se jedná o
případ, kdy firma vyhraje výběrové řízení a za krátký čas ohlásí, že není schopná naplnit
smlouvu. Za posledních 15 let je to první případ. Bylo třeba najít takové řešení, které bude pro
město nejvýhodnější.
Byly vzneseny následující dotazy:
- MUDr. Kopecký – jaký byl důvod odstoupení?
- Ing. Labuť – nepochopení jedné položky v položkovém rozpočtu, zpětně byl osloven
projektant kvůli té nesrovnalosti, ale ten si stojí za tou položkou, kterou nacenil na 40 tis. Kč;
firma PONVIA na té položce měla 8 tis. Kč
- tajemník – konkurenční firma na té stejné položce měla 1 mil Kč; rozdíl mezi oceněním
projektanta a nabídkou firmy PONVIA byl 32 tis. Kč, což nejspíše nebylo předmětem
odstoupení od smlouvy
- MUDr. Kopecký – musí v tom být i něco jiného, když teď nechají 250 tis. Kč jen tak; Jak to
bude s mostem dál?
- starosta – pokud se schválí tato dohoda, tak firma do konce srpna zaplatí tuto částku a bude se
moci vypsat nové výběrové řízení; podle toho co víme, tak bude technologická doba opravy
mostu trvat půl roku; cílem je teď vypsat výběrové řízení a začít s realizací projektu hned na
jaře příštího roku
- Ing. Derner – pro příště by měla být zajištěna prevence v podobě institutu skládání jistoty a
zdůvodnění nepřiměřeně nízké ceny, kterou musí dodavatel zdůvodnit
- tajemník – cena nebyla nepřiměřeně nízká ve vztahu k rozpočtu
- Ing. Labuť – rozpočet byl zhruba 3 mil. Kč; nejnižší nabídková cena byla 2,5 mil. Kč
- tajemník – u kulturního domu byla rozpočtová cena 15 mil Kč a vysoutěženo bylo 10 mil. Kč
- Bc. Malý – kdo prověřoval kvalitu projektu a rozpočtu?; Na kolik je správná nízká anebo
vysoká cena?; cenový rozpor v položce je buď chybou rozpočtu, kdy je položka špatně
zpracovaná nebo to není úplně normální situace
- tajemník – vypíše se nové výběrové řízení a položka bude znovu prověřena, aby byla jasná
- Ing. Adamec – na finanční výbor byli pozváni všichni zastupitelé, právě aby se tam mohlo
takhle diskutovat, ale přišli pouze čtyři; s firmou se jednalo a byly dvě možnosti: buď vyzvat
9
firmu, aby začala stavět – až od září by běželo penále (429 tis. by naběhlo za 8 měsíců) a začít
se s ní soudit – nebo začít jednat o pokutě ihned
- p. Cimprich – byl na jednání s firmou a dotazoval se na roční obrat firmy, která mu řekla, že
zhruba 6 mil Kč, ale pak se dohledalo, že je to více; došlo ke shodě, že pokuta by měla být
vyšší, než co původně nabízeli- 20 tis. Kč
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Dohodu o možném jednostranném ukončení
smlouvy o dílo (na plnění veřejné zakázky „Oprava mostu přes Orlici ve Štěnkově“) postupem
dle ust. §1992 obč. zák., tj. zrušením smlouvy o dílo zhotovitelem zaplacením odstupného
městu ve výši 250.000,-Kč nejdéle do 31.8.2016 uzavíranou mezi Městem Třebechovice p.O.
a společností PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, IČ:
04381823. Hlavními důvody k uzavření citované Dohody jsou skutečnosti uvedené v popisu
problému.
Hlasování: schváleno 16 hlasy, proti 0, zdržel se 1
Zastupitelstvo města projednalo materiál předložený starostou města
č. 04 - Vyjádření majitelů a uživatelů pozemků a nemovitostí sousedících s Hajnišovým
mlýnem
Majitelé a uživatelé pozemků a nemovitostí sousedících s Hajnišovým mlýnem dne
18.5.2016 předali vyjádření svého názoru k budově Hajnišovu mlýnu. Starosta doplnil, že
v současné době se musí vyčkat na rozhodnutí Ministerstva kultury, co se týká prohlášení nebo
neprohlášení Hajnišova mlýna kulturní památkou. Až bude toto rozhodnutí k dispozici, tak se
budou řešit ostatní věci.
Bc. Malý požádal o zaprotokolování jeho prohlášení do zápisu:
"Považuji za mimořádně nešťastné, že diskuse problému kolem budoucnosti HajnišovaDotřelova mlýnu se omezila na kategorická vymezování se k otázce, zda zbourat nebo
nezbourat a to bez posuzování v co nejširších souvislostech možného rozvoje centra města.
Jsem přesvědčen, že problém má poměrně jasné řešení, které snad ani nemá alternativu a to
vypracování nové studie využití a rozvoje celé dotčené lokality v centru města včetně nově
nabytých nemovitostí. Až na základě vypracování a schválení takového materiálu by mělo být
rozhodováno o nezvratných krocích, jakým jsou demolice."
Bc. Malý ještě dodal, že nejsou k dispozici všechny informace. I z projevu Ing. arch. Kramáře
vyplynulo, že on jako autor studie není přesvědčen o její správnosti. Měly by se předložit co
nejkomplexnější parametry, které by ideálně tato lokalita mohla a měla pro město splňovat,
včetně kapacit parkování.
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí vyjádření majitelů a uživatelů pozemků a
nemovitostí sousedících s Hajnišovým mlýnem.
Hlasování: schváleno 18 hlasy, proti 0, zdržel se 0
K bodu 6
Informativní zpráva o činnosti rady města
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí informativní zprávu o činnosti rady města
od posledního řádného zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: schváleno 18 hlasy, proti 0, zdržel se 0
10
K bodu 7
Různé
- Bc. Andrysová – zda jsou informace k železničním přejezdům?
- starosta – informace byla v novinách; s realizací se začne na podzim a dokončení by mělo být
na jaře; v Třebechovicích se jedná o tři železniční přejezdy, které budou stát 27 mil. Kč
Bc. Andrysová požádala o zaprotokolování níže uvedeného vyjádření:
V loňském roce 2015 na červnovém zasedání zastupitelstva jsem vyslechla spoustu nejasností
kolem cesty, která vede k domu č.p.3 ve Štěnkově.









Že, xxxxxxxxxxxxx se budou finančně spolupodílet na opravě této cesty ve výši 20.tis.
korun, a že chtějí nadstandartní-asfaltový povrch.
Na můj dotaz, zda se jedná o komunikaci či vjezd, odpověděl p.starosta, že se jedná o
komunikaci. Na jednání zm byli přítomni vedoucí SM Ing. Labuť i vedoucí silničního
správního úřadu Ing.Šťovíčková, kteří na odpověď p.starosty nijak nereagovali.
Druhý den po jednání zm mi byl předložen na SM pasport místních komunikací, kde
byl tento úsek cesty veden jako vjezd.
P.Labuť mi také dodal, že xxxxxxxxxxx již dříve podali žádost do RM o změnu z
vjezdu na komunikaci a že tato žádost byla RM zamítnuta.
Na jedné straně RM nesouhlasí se změnou a na straně druhé provede SM v roce 2015
během července změnu na komunikaci účelovou.
RM si byla vědoma, že provedenou změnou by nastaly městu finanční náklady na
údržbu, opravy apod. neb v případě vjezdu si tyto náklady hradí majitel přilehlé
nemovitosti.
Provedená změna v r.2015 tedy odporuje vydanému usnesení RM a navíc takovouto
změnu nelze provézt jinak, než na základě pravomocného rozhodnutí vydaného
silničním správním odborem, kterým ale nebylo potřené rozhodnutí vydáno.
Pasport místních komunikací, které Město Třebechovice vede, nemá žádná rozhodnutí.
Ani původní, které by stvrzovalo jeho vznik, kým a kdy byl vypracován.
Žádám o prošetření správnosti vedení této agendy-evidence a zařazení komunikací,
vjezdů atd.
- Bc. Andrysová – postrádá přehled pozemků, které Rada města doporučuje k prodeji nebo
k pronájmu města; žádá mapu, kde by bylo vidět, co je naše a co není
-xxxxxxxxxxxxxx– zda město obdrželo mail od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dne 13.6.2016, který
má zájem Hajnišův mlýn odkoupit a vytvořit v něm ateliér?
- starosta – chodí do emailů různé nabídky, musí se znova podívat, zda ten email obdržel,
podívá se; čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury o kulturní památce
- RNDr. Derner – zda dostali email, prověřit podatelnu města
- tajemník - pokud to bylo elektronicky podané, tak to v žádném případě nezmizelo z evidence;
ostatní emaily se všechny neevidují
- p. Horák – navrhuje, že pokud něco kupuje, tak to pošle doporučeně a ne emailem
- p. Cimprich- doporučuje se zaměřit na koupi jiných objektů na náměstí
-xxxxxxxxxxx– informovala o petici za zachování Hajnišova mlýna a předala petici 23
archů
- starosta – informoval o článku v Hradeckých novinách a citoval xxxxxxxxxxxx, dále upřesnil
výdaje na kulturu a sport – srovnání, kolik činily investiční výdaje do kultury a do sportu
investice do sportu od r. 2011 – do r. 2016 - 11,6 mil. Kč, investice do kultury od r. 2011 – do
r. 2016 -72mil. Kč
- p. Horák – zda článek prošel korekturou, zda došlo k odsouhlasení článku
- xxxxxxxxxx sdělila, že nevěděla, že článek vychází
- Bc. Malý – Betlém je kapitola sama pro sebe, podpora sportu je vysoká, kultura pro občany
11
nedostává tolik, co dostává sport
- Mgr. Drašnar – desetina mládeže do 18 let dělá sport
- Bc. Malý – je pro všechny dotace i příspěvky všem sportovním oddílům
- Bc. Andrysová – jaká byla částka dotací z rozpočtu
- starosta – vše je uvedeno v rozpočtu letošního roku (na kulturu)
- Bc. Andrysová – jaká je celková dotace organizacím a spolkům
- starosta – dotace byla 3.427.tis. Kč – skutečnost loňského roku
- p. Kynos – SK Třebechovice p.O. dostává od města 1.715 tis. Kč, ale „vrací“ do rozpočtu
technických služeb za pronájem zimního stadionu 800.000,-Kč, ostatní finance shání jako
dotace z ministerstva školství, z hospodářské činnosti, dále dostávají sponzorské dary atd.
- starosta – v Třebechovicích je prezentováno, že kultura je potlačovaná na úkor sportu; starosta
doložil, že je to naopak – čtenáři jsou uváděni v omyl
- RNDr. Derner – kultura je nesmírně důležitá stejně jako sport, dohadovat se je scestné; dávat
oběma stejnou měrou
- MUDr. Kopecký – kolik z toho je dotace a kolik vložilo město (do kultury)
- Ing. Derner – došlo k manipulaci s čísly; základní funkce města z titulu svého poslání – starat
se o svůj majetek; míchat věci s podporou běžné činnosti je nerelevantní; vytrvale se zkreslují
věci, je to manipulace s vybranými fakty
- starosta –jako představitel města musím hájit město a jsem povinen pravdivě informovat;
vysvětlil zastupitelům, jak to je ohledně článku v Hradeckých novinách
- p. Richter – zamyslet se nad tím, v čem město dává málo na kulturu; podpora sportu pro
mládež je nutná, dát návrhy na podporu kultury
- Bc. Malý – proč se mluví o sportu proti kultuře, nešikanovat se navzájem; v novinách šlo jen
o vyjádření názoru
- starosta – musí reagovat na článek, čtenáři jsou uváděni v omyl
-xxxxxxxxxxxx– údaje a dokumenty v Haló ohledně Hajnišova mlýna i na vývěsce u „Erka“ –
body jsou z jejich pohledu diskutabilní
- starosta - odložení debaty, až bude výsledek z ministerstva kultury
-xxxxxxxxxxx– Betlém jako samostatná kapitola, nelze započítávat do rozpočtu kultury města,
nelze porovnávat
- starosta – nelze oddělovat - je jen jedna kasa a z ní se bere
-xxxxxxxxx– článek mu vadí, je to vytvořeno díky Hajnišovu mlýnu; ptá se, zda se za dané
peníze vytváří podmínky na fungování kultury - zda je to v penězích nebo v lidech; kulturu
dělají lidé
- Ing. Derner – je to otázka názoru, na který má každý právo
- p. Horák – všechny články souvisí s Hajnišovým mlýnem; vadí mu to, je nutné oddělit
Hajnišův mlýn, kulturu a sport
-xxxxxxx– zvážit diskuzi s redaktorem, aby se věci uvedly na pravou míru
- RNDr. Derner – co je pravá míra, každý interpretuje po svém
- MUDr. Pellar - očekával by, že i opoziční zastupitelé budou hájit zájmy města
- RNDr. Derner – do kultury ČR dává málo, v Třebechovicích není urbanistické řešení
-xxxxxxxx– Štěnkovský most – co když firma nezaplatí pokutu
- starosta – dojde k soudní žalobě
-xxxxxxx– požádal o provedení zásypu rozkopané komunikace (křižovatka Tyršova ul. –
Žižkova ul.)
- xxxxxxxxxxx– omezení provozu v Trčkově ulici
- tajemník – po dobu objížďky je zažádáno na Magistrátě města Hradec Králové o snížení
rychlosti na 30 km/h v ul. Čsl.legií a Trčkově ulici
- xxxxxxxxxx – sekání trávy v ul. Slovenská
- p. Jakubec – veřejný pořádek ve městě, sociální problémy - osoby bez přístřeší – žebrání,
obtěžování občanů – zvážit vydání vyhlášky o zákazu žebrání
- tajemník – vyhlášku lze vydat, je však otázkou její naplňování některými osobami
12
- p. Jakubec – měl dotaz na minulém zasedání ohledně zákazu požívání alkoholu na veřejnosti
– rozšířit zákaz na Heldův park a okolí a jiné ulice (Pod Domy, Na Tvrzi atd.);
dále dotaz na zákaz těžké nákladní dopravy Tyršova ul., Heldův park, Hradecká ul. a zpět vytěsnit těžkou nákladní dopravu z města
- ing. Labuť – tranzit nákl.dopravy městem – bylo jednáno o spojení s obcemi Nový Ples,
Libřice, Výrava, Librantice za účelem společného postupu – 2 obce se ale nepřipojí; dále nelze
zrealizovat umístění značek zákazu tranzitu nákladní dopravy přes Třebechovice p.O. (jaké
značky a kde je umístit) ani po konzultaci s projektantem,
- byla podána informace o dopravě v Hustopečích
- starosta – označení schvaluje krajský úřad – v tomto případě Pardubický a Královéhradecký
kraj – kraje by se musely dohodnout; projektant si s tím neví rady, jak to kontrolovat
- p. Jakubec – využít momentální situaci zákazu v náš prospěch
- p. Cimprich – v Libníkovicích řeší stejný problém
- Ing. Derner – řešení je zakotveno v ÚP kraje - silnice z Hradce Králové, mimoúrovňové
křížení u Felicity, odbočka směr Jaroměř – je to dlouhodobá záležitost
- starosta – do budoucna je plánován obchvat Krňovic
- Bc. Andrysová – chybí velké informační tabule o TMB na hlavních trasách při vjezdu do
Třebechovic p.O.
- Ing. Jech – na trase od Hradce Králové je velká informační tabule o TMB
- Bc. Andrysová – na trase od Týniště n.Orl. je malá tabule
- starosta – Rada města jedná s ředitelkou TMB; pracuje se na tom, aby na hlavních okolních
trasách byly velké informační tabule.
K bodu 8
Diskuzní příspěvky byly projednány společně v bodě 7 – různé.
K bodu 9
Starosta města poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil ve 20,00 hod.
Vypracováno v Třebechovicích pod Orebem
dne 30. června 2016
------------------------Ing. Jiří Němec
starosta města
------------------------Mgr. Roman Drašnar
místostarosta
13
----------------------------------ověřovatelé

Podobné dokumenty

Haló 08 - Třebechovice pod Orebem

Haló 08 - Třebechovice pod Orebem a Jan Veselý (oba MO ČRS Třebechovice p. O.) spolu s trenérem Lukášem Urbanem (MO ČRS Hradec Králové) a vedoucím družstva Janem Jarkovským (MO ČRS Třebechovice p. O.). Účasti na MS předcházelo pět ...

Více

ZM - zápis č.20 ze dne 24.9.2013

ZM - zápis č.20 ze dne 24.9.2013 MUDr. Pellar – máme nově schválený řád ZM, a v případě změn by bylo třeba jej přepracovat Ing. Derner podal návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání v následujícím pořadí...

Více

ZM - usnesení č.12. ze dne 21.6.2016

ZM - usnesení č.12. ze dne 21.6.2016 12/263-2016 - s účetní závěrkou za rok 2015 a převodem hospodářského výsledku ve výši 12.916.875,52 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhra...

Více