ZDRAVí n pntnooNí poonníNKY (MEoIcíNn A GEoLocIE)

Komentáře

Transkript

ZDRAVí n pntnooNí poonníNKY (MEoIcíNn A GEoLocIE)
ZDRAVí n pntnooNí poonníNKY (MEoIcíNn A GEoLocIE)
Medicína a geologie mají mnolrem víc společného, tasttoficky. Hodně se dozvíme o historii klimatických
než by se na prv.ní pohled zdá|o, o tom poiednává kni. změn, něktench příčináchtěchto změn a samozřejmě
ha autorů prof. MUDr.Yladtmita Bencka, DtSc, doc' i o vlivu na lidskou spo1ečnost.
MUDr. Jaroslava Nováka, CSc. a ptof. RNDr' I\{iloše
Následující kapitolv jclou ještě dál v pohledu na jed'
Suka, DISC. ,,Zdnvi a přírodní podmínky (medicína notlivé přítodní r4ivv působícína člověka: v pasáži
a geologie)..' Je to vůbec pwrrí soustavnÝ pokus uvést o f;zikálních r.lir'ech ie věnor'ána pozoťnost jednomu
u nás tuto vědní disciplínu na fótum vědecké i laické.
z nejr,ryššíchnztk _ radioaktivitě - která již několik.át
Lékařská geologie (dále .'Geomedicínď.) ie poměrně ohroz1la velké populace při jaderných katastrofách;
nově se rozvijejícívědnídisciplína, jež zapadá do širšíbo Žrrovu si pi.ipomerreme podrobněji případ Cernobylu
kontextu enrritonmentální medicíny. Geomedicína se a samozže:1mě i nejnověji japonskou Fukušimu. Dtuhý.m
pak soustřed'uie na vliv geologických matedálů a procesů tématem je stále aktuální problérn uvolňování tadonu
na život lidí i zvířat. Zkoumá iak vlivv pto zdtavípÍíznt- z pod|oží clo lidských obydlí _ dodnes ne zcela uspokové, tak r'livv škodiir,é, ptotože z'dtavi můžepoškozor.at jivě dořešený ptoblém.
jak nedostatek, tak nadbytek přírodních pr-vků'
Dalšíobsahor'ě bohatě dokumentovanou kapitolou je
Základnim paradigmatem geomedicín,v e skutečno st, ,'Příznivé a škodlivéviivv litosfétv... Tato kapitola obže lidský. a z,*ířecí organismus je uzce spojea s horninasahuje podkapitoiu,'Toxické kor''v, znečištěníprostředí
mi' kteté isou zákiadní siožkou povrchu plaoetv. Rada toxickr'1mi kow..... obsahující obsáhlé informace o vý*
iejich pn'ků se dostává do otganismu potfavou' vodou, skytu a škodlirém účinkuvšech význarriaých toxický'cfu
vdechovarým r'zduclrem. Potravinový řetězec a tnhaLa- kovů. Tematicky neméně závažnou jekapitola ,,Příznivé
ce atmosférickÝch plynů a prachor1ich částic tak před- a škodlivévlivy hydrosférv... Problemadka dostatku
Stavuie přímé spo|eni mezi geochemickým prostředím a zďtavotni nezávadnosti vody se čímdál víc stává exisa otganismem s důsledky pto ieho zdtavi'
tenčníotázkou pro čímdál většípopulace. ,,Plizrrivé
Kniha ,,Zd'tavi a přírodní podmínky (medicína a škodlivé vlivy atmosfétv.. je kapito7a, která r'lastně
a geologie).. tento komplexní a rnu1tifaktoriální vztah uzavitá výčet globálně působícíchfaktod potenciálně
tak složitých ier'ů jako je geo1ogie a zdtavipopisuje' tří ohtožujicích zdraví a dokonce i žir-otv lidí'
di, anal,tzu)e a pokouší se r',vsvětlovat. Stěžejnípasáže
Kromě těchto velkoplošných kapitol, obsahuie kni.
knihy psali tenomot'aní odborníci v obou imenor.aných ha několik ktatších,monotematických statí, například
základních disciplinách: prof. MUDI. \rladimít Bencko, o zdravotnírn dziku danóm expozicí tůzlým xenobiDtSc., dlouholetý přednosta Ustavu hygieny a epidemr- otikům, nebo o jódu, iakožto prvku nezbytném pro
ologie 1' I,F UK v Praze, medicínskou část. geologickou lidské zdtal'í.
paÍtii pak sepsal dalšípřední odbotník svého obotu,
Metodicky koncipované kapltoly (hygrená a epidemiovysokoškolský ptofesor MU v Brně, prof. RNDI. Miloš logie, mineralogrcké, pettogtafické a biologrcké metody,
Suk, DrSc. Speciální pasáže pakvhodně doplnili další geografi cké infotmačnísystémy _ GIS) vysvětiují, jaloími
vynl,ka1ici odbotníci (jako např. prof. MUDI.Yáclav Zanástroji pracují v praxi i r.e výzkumu odborníci klíčových
mtazl), DtSc, RNDr. Jaroslav I{adlec, dr. Ing. N{iloslav oborů geomedicínv _ geologové _ lékaři-přítodor.ědci
Dutiš' CSc. a další).Kniha obsahuie konečně i exkurzi a mnozí daiší.Modetně je poiata pasáž o systému GIS
do jednoho klínického oboru utologie, ve formě do- a jeho aplikaci na problematiku veřeiného zdra''.otnicwí.
plňkové případor'é srudie' Její autot je nedávno zesnulý
Knihu uz'arítá,,Případová studie _ urologicko-onšpičkor,1lurolog-onkolog doc. \,{UDr. Jatoslav Nor.ák'
kologická onemocnění. Klinické infotmace o ne1záCSc. Pohled na obsah knihy črcrráři sdělí jak široce je r'ažnějšíchfotmách nádorů urogenitálního tfaktu isou
i
za|ožeta a koncipována'
V úr'odníchkapitolách,'Čiovék jako součást systému
planetv Zemé* a následné stati ,,YŽnik a výr'oj člověka
v závislosti na přírodních podmínkácf, ie obsažena zá'
kladní kvintesence a filozofie této knihy: Člověk vděčíza
svůi vznik a původ. Kapitoia ,,Clověk a prostředí.. pak
promítnuty do geografického znázotnění distribuce
a dynamiky změn těchto nemocí nauzemiČR, u někte.
složk'v,,prostředí.. (půda, voda, ovzduší, flóta, fauna) rre
vztahu ke zdraví. obsáhlá kapitola
or4ivňující
''Faktot1'
zdravi a existence člolěka: mocná příroda a (ne)mocný
člověk... Tato kapitola probírá podrobněji elementární
přítodníjer''v a r,'livy ovlir'ňujícížir'ot člověka. Jde vlivy
vesrlírné: Slunce _ kosmické a slunečnízáření či v1ivy
Měsíce nebo pohy-by zemské osi.' Dál isou vr'počteov
vlivl. geologické (sopečná činnost, zemětře seni, sesuvv
půdy a jiné). Velký pÍostoÍje prár,.em věnor'án vlivům
a zméná;n klimatu. Klima čímdál razantnějt zasahuje
dc; žk-ota lidských populací, pÍevážně negativně až ka-
r'budoucnosti: přelidnění _ nedostatek r,'ody _ koncen.
trace obyvatel r,.e městech _ změny klimatickÝch podmínek a polemizují s názotv
1'ýr'oj těchto problémů.
tých onemocněni i Er'ropy.
Kromě Slor'níčkuodboroých tetmínůa Seznamu
literatury uzavírajíautoři knihu závěrečnou úvahou
,,Některá přírodní úskalídalšíhovývoje člověkď', kde
tuto základní tezi dále konkfetiŽuie, vvpo čttávápiixodní taxativně vypočítávajíona ,,úskalí..,jež hrozi lidstvu
'12
Závětem z,d,3vadňují autoři správnost fi 1o zofre,,udt:žitelného životď, (nikoli rozvoje) z hlediska ekologického
i geopolitického'
.Je třeba konstatovat, že v domácí literatuře jde o pr-r,.
ní titul pojednávající o relatir'ně recentně etablovaném
oborrr -,,Lékařské geologii _ geonredicíně...
hÍUDr ]\[ic]:ae/L/it
Ť1
1.
z
!-1"1
ts,
I
c
N)
I
(tt
--t
N)