Návod - Rotabroach Cobra

Komentáře

Transkript

Návod - Rotabroach Cobra
Elektromagnetická vrtačka
Cobra
Modely CM/200/1 a CM/200/3
Návod na obsluhu
Schváleno v souladu s GM/RT 1310 CEF číslo 12280
Výrobce:
Rotabroach Limited
Cision house 65, Deep lane
S5 0DU
England
Tel.: 00441 142 572 530
www.cision.co.uk
Člen společnosti Unit Industries
Výhradní dovozce:
Cominvest CZ, s.r.o.
Škroupova 16
636 00 Brno
Tel./fax: 548 539 902
www.cominvest.cz
záruční i pozáruční servis
1
Nesvařujte elektrickým obloukem na ocelových konstrukcích, pokud je na
nich upnuta elektromagnetická vrtačka. Mohlo by tak dojít k poškození
magnetu a elektrických součástí vrtačky.
Na škody vzniklé takovým způsobem se záruka nevztahuje!
2
OBSAH
KAPITOLA
STRANA
1
TECHNICKÉ ÚDAJE
4
2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5-6
3
NÁVOD K OBSLUZE
6-7
4
VOLBA PRODLUŽOVACÍHO KABELU
7
5
MONTÁŽ JÁDROVÝCH VRTÁKŮ
7
6
VRTÁKY A TRNY
8
7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI VRTÁNÍ OTVORŮ
9-10
8
ÚDRŽBA (OBECNĚ)
11-12
9
SCHÉMA ZAPOJENÍ
12
10
SCHÉMA VRTAČKY A SEZNAM SOUČÁSTEK
13-15
11
SCHÉMA A SEZNAM SOUČÁSTEK PŘEVODOVKY
A MOTORU
16-17
12
VÝMĚNA KABELŮ K MOTORU
18
13
VÝMĚNA PŘÍVODNÍHO KABELU
19-20
14
PŘÍPRAVEK NA TRUBKY
21
15
ZAPOJENÍ SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY
22
16
RYCHLOSTI VRTÁNÍ
23
Kód
RD 4329
RA 356
RA 359
RA 3013
RA 3030
RA 3047
RA 3057
RD 4088
RD 4152
Seznam příslušenství dodávaného spolu s
Bezpečnostní pruh
Trn
Trn
Trn
Trn
Trn
Trn
4 mm šestihranný klíč s „vývrtkovým“ držadlem
3 mm šestihranný klíč
3
Kontrola v seznamu
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO/NE
ANO
ANO
1. ELEKTROMAGNETICKÁ VRTAČKA CISION ROTABROACH
MODELY CM/200/1 A CM/200/3
Maximální rozměry vrtaných otvorů v oceli .2 nebo .3C: Ø 50 mm, hloubka 50 mm.
Vrtání upínacího trnu: Ø 19, 05 mm (3/4“)
Motorová jednotka
Napětí
110 V
230 V
Normální plné zatížení
14 A
1400 W
6A
1400 W
Elektromagnet
0,4 A
45 W
0,2 A
45 W
Velikost
délka 165 mm x šířka 80 mm
Trakční síla elektromagnetu při 20ºC
750 kg
(minimální tloušťka desky 25 mm).
Použití materiálu o tloušťce menší než 25
mm výrazně sníží elektromagnetickou sílu.
V takovém případě pokud možno podložte
pod elektromagnet a obráběný kus ještě
doplňkový kus materiálu tak, abyste
dosáhli alespoň minimální tloušťky. Není-li
takové řešení možné, JE NUTNO použít
k zajištění vrtačky nějakou alternativní
metodu.
1445 W
1445 W
Celkové zatížení (elektromagnet + motor)
Celkové rozměry
Výška – při maximálním zvednutí
550 mm
Výška – minimální
470 mm
Šířka (včetně rukojeti zvedáku)
200 mm
Celková délka (včetně krytu)
270 mm
Hmotnost
16 kg
Rozsah rychlostí (průměr vrtáku závisí na typu materiálu – viz. Kapitola 14)
Vyšší převodový stupeň
Nižší převodový stupeň
Volba č.
Ot./min.
Průměr vrtáku
Volba č.
Ot./min.
Průměr vrtáku
1
300
32
1
150
62
2
360
26
2
180
52
3
430
22
3
215
46
4
500
19
4
250
68
5
600
16
5
300
62
6
650
14
6
330
30
Uvedené nástroje jsou navrženy i vyrobeny ve Velké Británii z komponentů od dodavatelů
z celého světa. Odpovídají požadavkům EEC uvedených v dokumentech HD.400.1.
Pouze pro napájení jednofázovým střídavým proudem 25-60 Hz
NENAPÁJEJTE STEJNOSMĚRNÝM PROUDEM
Elektromagnetickou vrtačku nepožívejte na stejné konstrukci nebo materiálu, na nichž
se svařuje elektrickým obloukem. Svařovací stejnosměrný proud by se uzemnil přes
elektromagnet vrtačky a trvale ji poškodil.
UPOZORNĚNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO!
POZNÁMKA:
JAKÉKOLIV ZÁSAHY DO TOHOTO STROJE ČINÍ ZÁRUKU NEPLATNOU!
4
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE
•
Při práci s elektrickými nástroji vždy dodržujte bezpečnostní opatření. Snížíte tím
riziko úrazu mechanickým pohybem či elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
•
NEPOUŽÍVEJTE stroj v mokrém nebo vlhkém prostředí. V opačném případě
riskujete úraz.
•
NEPOUŽÍVEJTE stroj v blízkosti hořlavých kapalin či plynů. Jinak můžete přijít ke
zranění.
•
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE VRTAČKU VŽDY ZAJISTĚTE BEZPEČNOSTNÍM
POPRUHEM RD 4329 z důvodu ochrany uživatele při výpadku napětí nebo
případném uvolnění elektromagnetu při používání. V opačném případe riskujete úraz.
•
JE-LI ZAŘÍZENÍ V PROVOZU, POUŽÍVEJTE VŽDY PŘEDEPSANÉ
OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OCHRANU ZRAKU A SLUCHU, jinak můžete
přijít k úrazu.
•
Při manipulaci nebo při výměně vrtáků odpojte vrtačku ze sítě.
•
Při výměně vrtáků nebo odstraňování špon VŽDY používejte předepsané rukavice.
•
VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA-LI JSOU UPEVŇOVACÍ ŠROUBY VRTAČKY
DOTAŽENY. Při dlouhodobém používání stroje se mohou vibracemi uvolnit.
•
Pracoviště i vrtačku pravidelně čistěte od špíny a pilin (špon). Zvláštní pozornost
věnujte spodní straně desky magnetu.
•
Jestliže se kolem vrtáku či upínacího trnu nahromadily piliny (špony). Zvláštní
pozornost věnujte spodní straně desky magnetu.
•
Před zahájením práce vždy sejměte kravatu, prsten, hodinky a jakékoliv další
předměty, které by se mohly zachytit do běžícího stroje.
•
Jestliže se nástroj v materiálu „zakousne“, okamžitě vypněte motor. Zabráníte tak
úrazu. Odpojte od sítě a upínacím trnem pootočte dopředu a dozadu.
NEPOKOUŠEJTE SE VRTÁK UVOLNIT ZAPÍNÁNÍM A VYPÍNÁNÍM
MOTORU.
•
Jestliže vám vrtačka upadne, vždy nezapomeňte pečlivě zkontrolovat, nejeví-li
známky poškození, a předtím než začnete s vrtáním dalšího otvoru, ověřte její
funkčnost.
•
Vrtačku pravidelně kontrolujte, zda-li má dotažené všechny šrouby a matice.
5
•
Při vrtání v obrácené poloze VŽDY používejte pouze minimální množství chladícího
roztoku a dohlížejte na to, aby neodkapával do prostoru motoru.
•
Vrtací nástroje se při práci mohou roztříštit. Před zapnutím vrtačky VŽDY nad
vrtákem sklopte ochranný kryt. V opačném případě riskujete úraz.
•
Po dokončení otvoru se uvolní jádro vrtu. Vrtačku NEPOUŽÍVEJTE, pokud by jádro
mohlo někoho zranit.
3. NÁVOD K OBSLUZE
•
Vnitřek jádrového vrtáku udržujte čistý od pilin. Nahromaděné piliny snižují jeho
řeznou hloubku.
•
Dbejte na to, aby v zásobníku bylo vždy dostatečné množství chladící emulze pro
potřebnou dobu provozu. Emulzi dle potřeby doplňujte.
•
Občas trn stlačte a zkontrolujte, zda-li správně dávkuje chladící emulzi.
•
Vrtačku spouštějte tak, že nejprve otočením otočného vypínače do polohy <1> zapnete
elektromagnet a pak stiskem ZELENÉHO tlačítka spustíte motor.
•
Motor vypínejte VŽDY stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Neypínejte ho vypnutím
elektromagnetu (otočným vypínačem do polohy <0>).
•
Když začínáte vrtat, tlačte na vrták pouze mírně – dokud se do obrobku nezavrtá. Pak
můžete přítlak zvýšit a motor zatížit. Příliš velký přítlak není žádoucí. Rychlost
pronikání vrtáku do materiálu se nezrychlí, ale ochrana proti přetížení může vypnout
motor. (Ten se dá znovu spustit stisknutím tlačítka pro start motoru.) Zároveň může
vznikat velké teplo, které může způsobit nestejné vytahování odvrtaných jader.
•
Než přejdete na další otvor, vždy z právě dokončeného otvoru vyjměte odvrtané jádro.
•
Používejte pouze doporučené chladící emulze. Složení chladící emulze CISION je
přizpůsobeno pro maximalizaci výkonu vrtáků. Dodává se v balení po 1 litru (RD
208), po 5 litrech (RD 229) a 25 litrech (RD 220).
6
VOLBA RYCHLOSTI
Vrtačka je vybavena dvěma rychlostními rozsahy – vysokým a nízkým – s plynulou změnou
otáček (rychlosti) v rámci každého rozsahu.
Rychlostní rozsah se mění otočným spínačem umístěným na boku převodovky. Je-li motor
v pohybu, neměňte převod.
Bezstupňová změna otáček se provádí otáčením kotouče nahoře na motoru. Kotouč je
rozdělen na šest číselně označených segmentů.
Před zahájením vrtání je třeba se seznámit se specifikací vrtaného materiálu obrobku, aby
bylo možno stanovit správnou rychlost vrtání (viz kapitola 15 – Rychlost vrtání). Při volbě
rychlosti je nutno brát v úvahu i další parametry, jako jsou průměr a opotřebení vrtáků, stav
materiálu, jeho tloušťka atd. Otáčky vrtáku i rychlost zavrtávání do materiálu se musí neustále
sledovat, aby bylo možno zajistit optimální podmínky vrtání.
4. VOLBA PRODLUŽOVACÍHO KABELU
Vrtačky jsou dodávány s přívodním kabelem o délce 3 metry, který obsahuje 3 vodiče o
průřezu 1,5 mm²: fázový, nulový a zemnící. Budete-li potřebovat delší přívodní kabel,
použijte pouze kabel odpovídající průřezu. Nedostatečná kapacita kabelu by mohla způsobit
ztrátu trakce elektromagnetu a nižší výkon motoru.
Za předpokladu běžného napájení správným střídavým napětím doporučujeme použít
prodlužovací kabel do maximální délky.
Napájení 110 V:
3,5 m se 3 vodiči 1,5 mm²
Napájení 230 V:
26 m se 3 vodiči 1,5 mm² nebo
17 m se 3 vodiči 1,0 mm²
PŘED ZAHÁJENÍM MANIPULACE S VRTÁKY VRTAČKU VŽDY ODPOJTE OD
SÍTĚ.
5. MONTÁŽ JÁDROVÝCH VRTÁKŮ
Vrtačka pracuje s vrtáky se stopkou o průměru 19,05 mm (3/4“).
Při montáži vrtáků postupujte následovně:
Uchopte odpovídající trn a prostrčte jej otvorem ve stopce vrtáku. Stopku vrtáku zasuňte do
¾“ vrtání v upínacím trnu a vzájemnou polohu dvou hnacích plošek zajistěte šrouby RD
4066. Oba šrouby dotáhněte imbusovým klíčem RD 4088.
7
6. VRTÁKY A TRNY
Vrták
Standardní řada
(1“ DOC)
RC120
RC130
RC140
RC150
RC160
RC170
RC180
RC190-RC520
Dlouhá řada
(2“DOC)
RCL120
RCL130
RCL140
RCL150
RCL160
RCL170
RCL180-RCL650
Průměr
Trn
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm-52 mm
RA3057
RA359
"
"
"
"
"
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
27 mm
RA3013
RA3030
"
"
"
"
RA356
8
7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI VRTÁNÍ OTVORŮ
Problémy
1., Elektromagnetický blok
řádně nepřidržuje.
Příčiny
Řešení
Vrtaný materiál je pro řádnou Pod materiál (pod vrtané
funkci elektromagnetu příliš místo) umístěte další kus
tenký.
kovu nebo blok
elektromagnetu připevněte
k materiálu mechanicky.
Pod elektromagnetem je
Elektromagnet očistěte.
nečistota nebo piliny.
Nerovnosti na povrchu
S nejvyšší opatrností opilujte
obrobku nebo
z povrchu vystupující
elektromagnetu.
nerovnosti.
Při vrtání prochází
Zkontrolujte přívod proudu a
elektromagnetem
jeho parametru.
nedostatečný proud.
2., Jádrový vrták při zahájení Elektromagnet nedostatečně
Viz. „Příčiny“ a „Řešení“
vrtání vyskakuje
nedrží.
výše
z průbojníkem označeného
Opotřebený vyhazovač nebo Vyměňte!! Přijatelné
bodu.
ložisko upínacího trnu.
opotřebení pouze několik
tisícin.
Příliš velký přítlak při
Než se vyvrtá prohlubeň,
zahájení vrtání.
tlačte jen zlehka. Později
prohlubeň slouží jak
stabilizátor.
Jádrový vrták je tupý,
Nabruste jej nebo vyměňte.
olámaný nebo nesprávně
Nabroušení je možno
nabroušený.
objednat.
Slabě vyznačená středová
Vyznačte lépe středovou
značka, slabá pružina v trnu, značku nebo vyměňte
trn není přesně na značce.
opotřebované díly.
Opotřebovaný nebo ohnutý
Díly vyměňte.
trn, vychozený otvor pro trn.
Povolené šrouby v ložiskové Dle potřeby nastavte.
konzole nebo povolené
nastavovací šrouby vodící
lišty.
3., Vrtání vyžaduje velký tlak. Špatně nabroušený, tupý nebo Nabruste jej nebo vyměňte.
olámaný jádrový vrták.
Na povrchu obrobku jsou pod Dbejte na to, aby jste
jádrovým vrtákem piliny.
nezačínali vrtat přes piliny.
Špatně nastavené vodící
Promažte vodící vložky nebo
vložky nebo nedostatečné
seřiďte stavěcí šrouby.
mazání.
Uvnitř jádrového vrtáku se
Vrták očistěte
nahromadily (natlačily)
piliny.
Nízké otáčky motoru.
Zvolte vhodné otáčky.
9
4., Časté poškozování
jádrového vrtáku.
Pod vrtákem jsou piliny nebo
nečistoty.
Špatně nabroušený nebo tupý
vrták.
Jádrový vrták vyskakuje.
Vodítka potřebují nastavit.
Jádrový vrták není pevně
připevněn k upínacímu trnu.
Nedostatek řezacího oleje
nebo nevhodný typ oleje.
5., Rychlé opotřebování
jádrového vrtáku.
Nesprávně zvolené otáčky.
Viz „Příčiny“ a „Řešení“
výše.
Špatně nabroušený vrták.
Nedostatečný nebo
nestejnosměrný přítlak.
10
Vrták odejměte a plochy
důkladně očistěte.
Vždy uschovejte návod
k použití jádrového vrtáku a
jeden náhradní kus na němž
uvidíte správnou geometrii
zubů.
Viz. „Příčiny“ a „Řešení“
výše.
Vodítka dotáhněte.
Dotáhněte.
Upínací trn naplňte olejem
s nízkou viskozitou a
zkontrolujte, dochází-li při
stlačení trnu k jeho
dávkování. Jestliže ne,
zkontrolujte drážku v trnu i
upínacím trnu, není-li
zanesena nečistotami, nebo
dodávejte olej zvenčí. (I malé
množství oleje je velmi
účinné.)
Zvolte vhodné otáčky.
Dle návodu k použití
jádrového vrtáku a dle nového
vrtáku správně nabruste.
Aplikujte dostatečný a
neměnný přítlak, který
poznáte podle optimální
rychlosti vrtání a optimální
třísky.
8. ÚDRŽBA – PROVÁDĚT SMÍ POUZE OPRÁVNĚNÉ OSOBY
Chcete-li, aby vrtačka pracovala co nejlépe, je nutno dodržovat základní požadavky na
údržbu. Pravidelná kontrola zajistí delší životnost jádrových vrtáků a celkově snadnější práci
s vrtačkou.
Dříve než zahájíte jakoukoliv údržbu, musí být přívodní kabel vytažen ze zásuvky.
NASTAVENÍ KLUZNÉ DESKY A KONZOLY UPÍNACÍHO TRNU
Zde platí základní požadavek, že kluzná deska RD35521 se musí pohybovat hladce bez
bočních pohybů a vibrací.
Toho je možné dosáhnout pravidelným seřizováním kluzné desky. Provádí se následovně:
•
Vrtačku postavte do svislé polohy a pomocí zvedáku spusťte kluznou desku RD35521
do nejnižší. Očistěte mosazné vodicí vložky a na kluzné povrchy naneste několik
kapek lehkého strojního oleje. Vytáhněte kluznou desku zpět do nejvyšší polohy.
•
Desku přesuňte do středu hlavní skříně a povolte šrouby RD4517, čímž uvolníte volný
pohyb konzoly upínacího trnu RD35520.
•
Začněte se středními šrouby a postupně všechny šrouby RD4312 lehce dotahujte, až
ucítíte mírný odpor.
•
Kluznou desku několikrát přesuňte nahoru a dolů, čímž zkontrolujete její pohyb,
případně proveďte další nezbytná nastavení. Snažte se, aby všechny šrouby odshora až
dolů tlačily na desku stejně.
•
Perfektně seřízená kluzná deska se bude ve svislém směru pohybovat volně a
v příčném směru nevykazovat žádnou vůli.
•
Spusťte kluznou desku do nejnižší polohy a pouze prsty dotáhněte šrouby RD4517,
které drží kontrolu upínacího trnu RD35520.
•
Vrtačku postavte na kovovou plochu, zapojte do zásuvky a zapněte elektromagnet.
Spusťte motor. Pokud by byl upínací trn usazen nesprávně, bude konzola viditelně
vibrovat. Proveďte všechna další nutná nastavení konzoly, tak aby vřeteno sedělo
správně a přesně, nakonec klíčem dotáhněte šrouby RD4517.
VÝMĚNA LOŽISKA UPÍNACÍHO TRNU
Jakmile začnou jádrové vrtáky „drnčet“ a vrtačka bude viditelně vibrovat, je nutné ložisko
vyměnit.
•
Vyšroubujte šrouby RD4517 s hexagonální hlavou, které drží sestavu konzoly
s ložiskem a otočte konzolu o 90°.
11
•
Sejměte sestavu konzoly s ložiskem vysunutím z vřetene upínacího trnu.
•
Osaďte novou ložiskovou sestavu.
Je možné vyměnit pouze ložisko, k tomuto úkonu je však potřeba lis a přípravek RD3524 na
ložiska.
9. SCHÉMA ZAPOJENÍ
12
10. SKLADEBNÉ SCHÉMA CELÉ VRTAČKY
13
PŘEHLED SOUČÁSTEK VRTAČKY CM/200/1 A/CM/200/3
Číslo souč. Položka Součástka
31
Vložka nýtu
Číslo souč.
sestava.
RD 35522
32
RD 45501
RD 4077
33
RD 3246
34
4
Šroub s kuželovou
hlavou M4
Konzola ochranného
krytu
Sestava kabelu motoru
RD 25502
35
5
Zápustný šroub M5
RD 4347
36
6
7
Ložisko upínacího trnu
Nosná konzola upínacího
trnu
Rozpěrný pojistný
kroužek
Přítlačný kus pružiny
Tlačná pružina
Přídržný šroub vrtáku
M8
Sestava motoru 110V
Sestava motoru 230V
RD 43301
RD 35520
37
38
RD 4056
39
RD 354
RD 355
RD 4066
40
41
42
RD 25521
RD 25523
43
44
Koleno chladící kapaliny
Přídržný šroub hřeben
Antivibrační podložka
M5
Klínek
Kluzná deska
Závrtný šroub
s vybráním M5
Držák vodítka
Nastavitelné vodítko
Hřeben
RD 43324
RD 4091
RD 4092
45
46
47
Podsestava skříně
Matice zemnění M4
Antivibrační podložka
M4
Obyčejná podložka M4
Šroub s kuželovou
hlavou M4
Úchytka kabelu
Obyčejná podložka M4
Napínací kolík
RD 3009
RD 35521
RD 4091
48
49
50
Seřizovací šroub vodítka RD 4312
Šroub s vybráním M6
RD 4098
Pružinová podložka M6 RD 4027
RD 3505
RD 3504
RD 4048
51
52
53
Pevné vodítko
Závrtný šroub
s vybráním M4
Antivibrační podložka
M4
Sestava kabelového
řetězu zahrnuje
Šestihranná matice M3
RD 3503
RD 4414
54
55
RD 4069
56
Manžeta hřídele pastorku
Ložisko pastorku
Rozpěrný pojistný
kroužek
Pastorek
Sestava středu a hřídele
zvedáku
Rukojeť zvedáku
RD 2505
57
Kulová koncovka
RD 43302
Prodává
58
RD 272
se
59
Šest. napájecího kabelu
(230V)
Řídící jednotka 110V
jako
59
Řídící jednotka 230V
RD 23313
Položka Součástka
Sestava ochranného
krytu zahrnuje:
1
Ochranný kryt
2
3
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
29
26
27
28
30
Antivibrační podložka
M3
Konzola pro upevnění
řetězu
Zápustný šroub M3
celá
14
Šroub s kuželovou
hlavou M4
Upevňovací šroub
magnetu M6
Antivibrační podložka
M6
Šroub konzoly upínacího
trnu M8
Antivibrační podložka
M8
Obyčejná podložka M8
Rozpěrka konzoly
upínacího trnu
Sestava elektromagnetu
RD 4098
RD 4096
RD 4517
RD 4079
RD 4078
RD 3507
RD 2303
RD 2507
RD 4068
RD 4069
RD4070
RD 4077
RD 45532
RD 4070
RD 4102
RD 3502
RD 403
RD 22876
RD 4049
RD 2506
RD 3014
RD 23311
60
RD 23303
68
RD 33338
64
65
Sestava zásobníku
s olejem
Pevné řehtačkové
kolečko
Šroub M4 s vybráním
Nastavitelné řehtačkové
kolečko
Přítlačná destička
Šroub s vybráním M6
66
67
61
62
63
RD 4077
69
Šroub s kuželovou
hlavou M4
Štítek s logem
RD 4414
RD 33319
70
71
Informační štítek
Čelní panel (110V)
RD 4502
RD 3561
RD 33320
RD 4269
71
72
RD 3563
RD 4069
Kryt kabelu
RD 33321
73
Čelní panel (230V)
Antivibrační podložka
M4
Šroub s kuželovou
hlavou M4
Zápustný šroub M5
RD 4418
15
RD 4503
RD 4077
11. SKLADEBNÉ CHÉMA MOTORU A PŘEVODOVKY
16
SEZNAM SOUČÁSTEK MOTORU A PŘEVODOVKY
Položka
1
2
3
Součástka
Vřeteno
Kohout chladící kapaliny
Kuličkové ložisko
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22-1
22-2
22-3
22-4
Vnitřní hřídel
Podložka
Přítlačná podložka
Ozubené kolo
Vložka
Přítlačná podložka
Podložka
Kotoučová pružina
Zajišťovací matice
Kuličkové ložiško
Těsnění
Převodová skříň
Šroub
Kuličkové ložisko
Rozpěrný pojistný
kroužek
Rozpěrný pojistný
kroužek
Pružina
Ozubené kolo
Vložka
Rozpěrný pojistný
kroužek
Kroužek řadiče rychlosti
Pojistný kroužek
Ozubené kolo
Vložka
22-5
23
24
Pružina
Kuličkové ložisko
Vnitřní kryt převodovky
19
20
21
21-1
22
Číslo souč. Položka Součástka
RD 35501
25
Řadič rychlosti
RD 43319
25-1 Vložka
RD 45502
25-2 Rozpěrný pojistný
kroužek
RD 35505
25-3 Ocelová kulička
RD 45504
25-4 Pružina
RD 45505
25-5 Stavěcí šroub s vybráním
RD 35503
26
Ložisko
RD35502
27
Kotva (110V)
RD 45505
27
Kotva (230V)
RD 35504
28
Budící cívka (110V)
RD 45506
28
Budící cívka (230V)
RD 45503
29
Šroub
RD 45507
29-1 Antivibrační podložka
RD 45508
30
Kuličkové ložisko
RD 35506
31
Vložka
RD 45510
32
Vnitřní kryt
RD 45511
33
Skříň motoru
RD 45512
34
Stavěcí šroub
s šestihranným vybráním
RD 45509
35
Čidlo otáček
Číslo souč.
RD 35530
RD 45521
RD 45513
RD 45514
RD 35507
RD 35514
RD 45518
36
37
38
39
Držák kartáčku
Uhlíkový kartáček
Kryt kartáčku
Ovladač otáček
RD 35517
RD 35518
RD 35519
RD 35534
RD 35509
RD 45519
RD 35512
RD 35508
39-1
40
40-1
41
RD 45501
RD 35520
RD 45528
RD 45531
RD 45520
RD 45522
RD 35511
41-1
41-2
Šroub
Koncový kryt
Zápustný šroub
Závrtný šroub
s vybráním
Antivibrační podložka
Podložka
17
RD 45515
RD 45516
RD 45524
RD 45517
RD 35510
RD 35523
RD 35531
RD 35553
RD 45525
RD 4092
RD 45526
RD 35532
RD 35513
RD 35516
RD 45527
RD 35515
RD 4092
RD 4205
12. VÝMĚNA NAPÁJECÍCH KABELŮ RD271 A RD272
Nová sestava je z výroby již kompletní.
DEMONTÁŽ STARÉHO KABELU
Zkontrolujte, zda-li je vrtačka odpojena od všech zdrojů elektrického proudu.
•
Vyšroubujte čtyři upevňovací šrouby s podložkami z řídící jednotky a vyjměte
jednotku ze skříně.
•
Stáhnutím dvou izolačních krytů ze svorkovnice uvolněte přístup ke šroubovým
svorkám. Povolte šrouby a odpojte fázový a nulový vodič napájecího kabelu.
•
Napájecí kabel je nyní připojen pouze k zemnící svorce, která se nachází uvnitř skříně
(Viz. strana 16 napravo). Uvolněte spodní šroub sestavy a vytáhněte vodič zpod
sedlové svorky.
•
Pomocí 27 mm klíče uvolněte průchodku napájecího kabelu zašroubovanou přímo do
skříně. Celá sestava kabelu se uvolní.
OSAZENÍ NOVÉHO KABELU
•
Začněte zavedením příslušného konce kabelu přes otvor závitem opatřené průchodky
dovnitř skříně. Zašroubujte průchodku a pevně utáhněte pomocí 27 mm klíče.
•
Nový kabel je nyní na místě a upevněn v požadované poloze. Proveďte zemnící
spojení zavedením vodiče označeného zelenou a žlutou barvou do sedlové svorky
popsané výše.
•
Uchopte hnědý fázový vodič označený písmenem L a modrý nulový vodič označený
písmenem N a připojte je ke šroubovým svorkám se stejným označením.
•
Zatlačením vraťte na místo dva kryty svorkovnice a zkontrolujte, zda-li jsou oba
jazýčky na každém krytu správně zasazeny.
•
Vložte řídící jednotku zpět do skříně tak, aby nedošlo k zachycení žádného vodiče.
Upevněte ji na místě pomocí čtyř šroubů a podložek pro tlumení otřesů.
•
Nyní proveďte zkoušku popsanou níže.
Zkouška uzemnění
•
Mezi zemnícím kolíkem v síťové zástrčce a rámem stroje nechte procházet proud 25 A
při napětí 6 V bez zatížení. Při standardní délce kabelu 3 m odpor nesmí překročit
hodnotu 0,3 Ohmů. Jestliže je tato hodnota překročena, uzemnění není provedeno
správně. Vadné místo je třeba najít a opravit.
18
13. VÝMĚNA NAPÁJECÍCH KABELŮ RD271 A RD272
Nový kabel k výměně je z výroby dodáván již kompletní, verze RD272 (230V) vypadá dle
následujícího obrázku:
DEMONTÁŽ STARÉHO KABELU
•
Před zahájením jakékoliv údržby práce MUSÍ být vrtačka odpojena od zdroje
elektrického proudu.
•
Vyjměte řídící jednotku vyšroubováním čtyř šroubů RD4077 s podložkami RD4069
umístěných v rozích čelní desky a vytažením jednotky ze skříně.
•
Opatrně vytáhněte devítikilový konektor v zadní části řídící jednotky.
•
Vodiče, které jsou připevněny ke konektoru (svorkovnici) a nevedou z napájecího
kabelu se nesmějí odpojovat. Povolte šroubové svorky označené jako L a N a
vytáhněte zpod nich vodiče napájecího kabelu.
•
Přívodní kabel je nyní připojen pouze k zemnící svorce uvnitř skříně vrtačky. Povolte
horní matici sestavy a vodič vytáhněte zpod sedlové svorky. Nyní jsou všechny vodiče
kabelu volné.
•
Pomocí 27mm klíče uvolněte kabelovou průchodku zašroubovanou přímo do skříně
vrtačky. Celá sestava přívodního kabelu sestávající z ochranného návleku, průchodky
a kabelu je nyní volná.
MONTÁŽ NOVÉHO KABELU
•
•
Volný konec kabelu protáhněte otvorem dovnitř skříně. Zašroubujte průchodku a
dotáhněte ji klíčem.
Kabel je nyní na místě a upevněn ve správné poloze. Žlutozelený vodič připevněte pod
šroubek svorky uzemnění a dotáhněte.
•
Zbývající vodiče přívodního kabelu označené jako L a N připojte svorky L a N
svorkovnice. Šrouby svorek dotáhněte.
•
Devítikolíkový konektor zastrčte do zadní části řídící jednotky.
19
•
Řídící jednotku osaďte zpět do skříně a zajistěte ji na místě čtyřmi šrouby RD4077
s antivibračními podložkami RD4069.
•
Proveďte zkoušku uzemnění. Ta se provádí následovně:
Zkouška izolačního odporu
Hlavní vypínač dejte do polohy zapnuto (ON) a přiveďte napětí 1,5 kV mezi fázovým
kolíkem v síťové zástrčce a rámem stroje po dobu 7 sekund. Naměřená hodnota nesmí
klesnout pod nekonečno. Při indikaci závady je třeba závadu najít a opravit.
Nyní zkontrolujte správnou funkci stroje. Umístěte vrtačku na ocelový povrch v bezpečné
poloze a připojte k síti. Několikrát stiskněte tlačítka START a STOP, tím ověříte jejich
funkčnost. Chvíli ponechejte ještě motor běžet a poté vrtačku vypněte a odpojte ze sítě.
20
14. PŘÍPRAVEK RD2311 NA TRUBKY
NÁVOD K MONTÁŽI
•
Dle průměru trubky, kterou je třeba vrtat (viz obrázky), připevněte pomocí šroubů
RD4325 s podložkami RD4205 (4 kusy) k bokům elektromagnetu nastavitelné úhlové
desky R3328. Nedotahujte.
•
Vrtačku umístěte na střed trubky tak, aby elektromagnet ležel na její podélné ose.
•
Zapněte elektromagnet a posuvné desky přesuňte dolů ke stěně trubky. Rukou
dotáhněte šrouby na obou stranách, znovu zkontrolujte, zda-li se obě desky po celé
délce dotýkají trubky a pevně je dotáhněte. Vrtačku nyní zabezpečte bezpečnostním
popruhem, který provlečete bezpečnostním držadlem vrtačky a odepnete kolem trubky
a dotáhnete.
•
Při vrtání na vrták příliš NETLAČTE, ale nechte jej volně proniknout do povrchu
materiálu.
21
15. ZAPOJENÍ SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY
Vodiče přívodního kabelu jsou barevně značeny následovně:
ZELENOŽLUTÝ
ZEMNÍCÍ
MODRÝ
NULOVÝ
HNĚDÝ
FÁZOVÝ
Vzhledem k tomu, že barvy vodičů přívodního kabelu nemusí korespondovat s barevným
kódováním uvedeným na kontaktech Vaší zástrčky, zapojení proveďte následovně:
•
Vodič se zelenožlutou izolací musí být připojen na kontakt označený písmenem E,
nebo barvou zelenou či zelenožlutou.
značkou
•
Vodič s hnědou izolací musí být připojen na kontakt označený písmenem L nebo
barvou červenou.
•
Vodič s modrou izolací musí být připojen na kontakt označený písmenem N nebo
barvou černou.
Ve Velké Británii použijte pro napájení 230V zástrčku s pojistkou 13 A, pro napájení
110V zástrčku s transformátorem 15A.
UPOZORNĚNÍ: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO!
22
16. RYCHLOST VRTÁNÍ
Běžné rychlosti vrtání (otáček za minutu) pro různé materiály.
Vnější
Povrchová rychlost
Vnější
Povrchová rychlost
průměr
průměr
9
15
30
45
9
15
30
12
239
398
796
1194
39
73
122
245
13
220
367
734
1102
40
72
119
239
14
205
341
682
1023
41
70
116
233
15
191
318
637
955
42
68
114
227
16
179
298
597
895
43
67
111
222
17
168
281
562
842
44
65
109
217
18
159
265
530
796
45
64
106
212
19
151
251
503
754
46
62
104
208
20
143
239
477
716
47
61
102
203
21
136
227
455
682
48
60
99
199
22
130
217
434
651
49
58
97
195
23
125
208
415
623
50
57
95
191
24
119
199
398
597
51
56
94
187
25
115
191
382
573
52
55
92
184
26
110
184
367
551
53
54
90
180
27
106
177
354
530
54
53
88
177
28
102
171
341
512
55
52
87
174
29
99
165
329
494
56
51
85
171
30
95
159
318
477
57
50
84
168
31
92
154
308
462
58
49
82
165
32
90
149
298
448
59
49
81
162
33
87
145
289
434
60
48
80
159
34
84
140
281
421
61
47
78
157
35
82
136
273
409
62
46
77
154
36
80
133
265
398
63
45
76
152
37
77
129
258
387
64
45
75
149
38
75
126
251
377
65
44
73
147
Uvedené rychlosti je nutno považovat za doporučené rychlosti při startu.
Rychlost vrtačky je možné opravit tak, aby odpovídala konkrétní aplikaci.
23
45
367
358
349
341
333
326
318
311
305
298
292
286
281
375
270
265
260
256
251
247
243
239
235
231
227
224
220

Podobné dokumenty

Návod - Rotabroach Puma

Návod - Rotabroach Puma Chcete-li, aby vrtačka pracovala co nejlépe, je nutno dodržovat základní požadavky na údržbu. Pravidelná kontrola zajistí delší životnost jádrových vrtáků a celkově snadnější práci s vrtačkou. Dřív...

Více