UB 762115-06 Negrita Spiced Golden 0,7 (L300772

Komentáře

Transkript

UB 762115-06 Negrita Spiced Golden 0,7 (L300772
lc. Prohlášeníprovozovatelepotřavinářského podniku o |ihoviněuvedenéna trh v Českérepublice' kterÁ
by|a }Trobena mimo územíČeskéťepubliky
rCo' by]oJipřiděleno:
PřovozovÍtel potravinářskébo podniku
(iménoa Dřiimeníu fizických osob.název u !rá\.nicl.ýchosob)
25757270
United Brands, s.r.o.
Mistopodnikání(u
osob);
fozických
Obec:
Ulicě/č.p.:
PSC:
Tel.:
síd|o(u pÍávnických
osob):
.Íé|..
ob€ c : Modletic€
Ulice/č.p.:Modletice 98
PSC: 2510 l
323 666 042
obchodní náz€ v Iihoviny:
Kltegořie lihoviny:
cislo šářžďdatum
výroby:
NepÍitaspiced Golden ]5% 0.7
ostatní lihovina
L300772I 7.1.2n13
velikost spotřebitelskéhob!léní'včetDě% MnoŽstvík sDotřebite|ského
bÍlení:
MnožJtvív |itrech 100%
obsáhu álkoho|u:
0.71
Země původulihoviny:
3s.000/,
1200
Dodavatel:
LA MARTIMOUAISE
odpoÝědná osoba provozovatele DotřávinářskéhoDodniku:
Jnénor Příjn€ n í:
E-n!il:
Michal ŠtěDnička
sieDnickaaunit€ d brands.cz
Datum:
8.4.2013
otisk razítka:
Moď€íl.o 98.25l 0] Říj.Ív
le]':0c420323óóó 0l0
ÍnČ'C/)5?.1?7ao
Signature Not Verified
Elektronicky podepsal(a) Michal Štěpnička
Datum: 2013.04.09 10:55:46 CEST
294
Tel.:
323 666 042
Podpis:

Podobné dokumenty

,/(,eY?e +

,/(,eY?e + Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely,destilátu a lihovin

Více

0520 Závěrečný účet za rok 2015

0520 Závěrečný účet za rok 2015 platy,osr,Platby za plov,pl,a pojist, výdajé na

Více

magistrát města pardubic

magistrát města pardubic Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udÍŽovány ve sjízdném ýavu a lo i pro osobní automobi]y a bude zajištěn přístup kjednotlivým nemovitostem. v okolí slavby bude udlžovíl pořádek a čis...

Více

borovicka albanska 1,0l - Jaroslav Prymus

borovicka albanska 1,0l - Jaroslav Prymus Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) HERBA ALKO, spol. s r...

Více

25757270 L4VOlL //F6:/L etanotu: ?Cl+, Z

25757270 L4VOlL //F6:/L etanotu: ?Cl+, Z Sídlo(u právnickÝchosob): Obec: Modletice Tel.:323 666 042 U | i c e / č . pM. :o d l e t i c e9 8 | P S C :2 5 l 0 l Kategorie lihoviny:. vÝrobv: .^ obchodní název lihoviny: Cís|ošarže/datum Brand...

Více

UB 674713-06 Stolichnaya Elit 0,7-L1223609

UB 674713-06 Stolichnaya Elit 0,7-L1223609 íiménoa příimeníu fuzických osob.název u právnickÝchosob)

Více