Abstract - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Komentáře

Transkript

Abstract - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
VLIV OBSAHU CA V PŮDĚ NA VÝNOS A NA VÝSKYT STRUPOVITOSTI
(STREPTOMYCES SCABIES) U BRAMBOR - I. ČÁST
THE EFFECT OF CONTENT OF CALCIUM IN SOIL ON YIELD AND THE OCCURRENCE
OF WART DISEASE OF POTATOES (STREPTOMYCES SCABIES) – PART I.
J. Slipka
ABSTRACT
The effect of content of calcium in soil on yield and the occurrence of wart disease of potatoes were tested
in selected varieties of potatoes (Karin, Katka, Korneta) during 2002. It was detected, that the liming and
increased pH value of soil have positive effect on the occurrence of wart disease of potatoes. The experiment did
not acknowledge, that the increased content of calcium in soil have positive effect on yield. The effect of variety
on the occurrence of wart disease of potatoes was not found. The maximum of yield had variety Karin, the
minimum of yield had variety Korneta. Korneta had the least tubers too.
Keywords: potatoes; liming; yield; wart disease of potatoes; varieties
SOUHRN
U vybraných odrůd brambor (Karin, Katka, Korneta), byl v roce 2002 ověřován vliv obsahu Ca v půdě na výnos
a na výskyt strupovitosti. Na základě námi dosažených výsledků lze konstatovat, že přímé vápnění a vyšší pH
půdy podporuje výskyt obecné strupovitosti. Obecně uznávanou teorii, že větší obsah Ca v půdě zvyšuje výnos,
náš pokus nepotvrdil. Vliv odrůdy na výskyt strupovitosti nebyl prokázán. Nejvyšší výnos byl zjištěn u odrůdy
Karin, nejnižší u odrůdy Korneta, která měla i nejmenší hlízy.
Klíčová slova: brambory; vápnění; výnos; strupovitost; odrůdy
CONTACT ADDRESS
doc. Ing. Jiří Slipka, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra biologie,
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
SROVNÁNÍ TRANSFORMACE PŮDNÍHO UHLÍKU POD TRAVNÍM DRNEM
A V ORNÉ PŮDĚ
COMPARISON OF SOIL CARBON TRANSFORMATION UNDER TURF
AND IN ARABLE SOIL
L. Kolář, S. Kužel, M. Šindelářová
ABSTRACT
As far as the soil richness and the creation of humus acids as well as from the point of view of sufficient energy
supply to soil microorganisms, decomposable carbon Cdec is of great importance. This carbon has about 15 times
higher value than “active” carbon Chws determined in soils leached with hot water. In contrast to Chws, the
importance of Ccws, carbon soluble in cold water, is insignificant because it is processed by soil microorganisms
very quickly as energetic substrate without an apparent effect on humification. We have suggested to amend the
datum on Chws by assigning a speed constant k1 of mineralisation of the decomposable part of organic matter and
calculated from the data obtained by measuring biochemical oxygen demand (BOD) of soil suspensions using
the system Oxi Top Control produced by WTW Merck. This work presents the results obtained from the equally
fertilized sand-clay cambisoil in the variant with natural turf and in the variant arable soil with repeated
circulation of winter wheat. The turf variant contains less organic matter than the arable soil, it contains more
Chws though. The instability of decomposable part of soil organic matter is higher in the turf variant.
Keywords: soil organic matter, transformation, active carbon, kinetics of mineralisation, analytic method,
comparison of arable soil with permanent turf
SOUHRN
Z hlediska půdní úrodnosti a tvorby humusových kyselin i z hlediska zajištění dostatku energie pro půdní
mikroorganismy má značný význam rozložitelný uhlík Cdec, který má zhruba 15x vyšší hodnotu než „aktivní“
uhlík Chws, stanovený ve výluzích půd horkou vodou. Na rozdíl od Chws má podíl ve studené vodě rozpustného
uhlíku Ccws význam zanedbatelný, protože je půdními mikroorganismy velmi rychle zpracován jako energetický
substrát bez zřejmého vlivu na humifikaci. Navrhli jsme doplnit údaj o Chws ještě stanovením rychlostní
konstanty k1 mineralizace rozložitelné části půdní organické hmoty, vypočítané z údajů měření biochemické
spotřeby kyslíku (BOD = „biochemical oxygen demand“) půdních suspenzí systémem Oxi Top Control firmy
WTW Merck. V práci jsou uvedeny výsledky, získané na stejně hnojené kambizemi písčitohlinité ve variantě
s přirozeným travním drnem a ve variantě orné půdy s opakovaným pěstováním pšenice ozimé. Varianta
zatravněná má méně organických látek než je v orné půdě s pšenicí, má však více Chws. Labilita rozložitelné části
půdních organických látek je v zatravněné variantě vyšší.
Klíčová slova: půdní organická hmota, transformace, aktivní uhlík, kinetika mineralizace, analytická metoda,
srovnání orné půdy s trvalým travním porostem
CONTACT ADDRESS
prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta,
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 772 410, e-mail: [email protected]
HODNOCENÍ STABILITY AGROSYSTÉMŮ A JEJICH KRAJINNÝCH PRVKŮ POMOCÍ
METODY EKOOPTIMALIZACE
LANDSCAPE UNITS AND PATCHES STABILITY ASSESEMENT USING THE METHOD
OF ECOOPTIMALIZATION
P. Vlachová1, J. Váchal2, P. Ondr2
1
Jihočeská univerzita Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra obecné produkce rostlinné
2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra pozemkových úprav
ABSTRACT
Today's farming landscape is virtually completely under anthropogenic influence. It is caused by direct farming
activity and following secondary raised affects.
In order to create relatively stable agricultural landscape the landscape units are determinated in the cultural
landscape. The method of ecooptimalization involves zonation I., II. and limit parameters, which lead to the
ecological stability increase.
Substance projection ecological system economy is optimalization of territory location. The principle of
harmonizing farmland becomes more and more important also at the international level. The effort has resulted
in the elaboration and implementation of methods focusing on landscape planning and zoning.
Keywords: agricultural landscape; optimization of landscape structure; landscape units
SOUHRN
Dnešní zemědělská krajina je prakticky zcela ovlivněna antropogenními vlivy, které jsou způsobeny jak cílenou
činností člověka, tak jsou i druhotně vyvolané jako důsledek lidských aktivit. S ohledem na skutečnosti a snahu o
vytvoření relativně stabilní strukturálně - funkční krajiny je navržena ekooptimalizační metoda. Teoreticky
vychází z vymezení rovnovážného stavu zemědělsky využívané krajiny, z nově navrhované strukturální zonace
krajiny-zonace I, z vlastního ekooptimalizačního procesu prostřednictvím limitních parametrů a z integrální
soustavy ekooptimalizačních opatření- zonace II. Metoda ekooptimalizace vyžaduje komplexní přístup
k zemědělské krajině. Ověřována je v souvislosti se zpracováváním komplexních pozemkových úprav a
předběžné výsledky z ověřování naznačují její perspektivní uplatnění zejména v méně stabilních až nestabilních
oblastech.
Klíčová slova: zemědělská krajina; stabilita; metoda ekooptimalizace
CONTACT ADDRESS
Ing. Pavla Vlachová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra pozemkových
úprav, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, tel.: +420 602 234 393, e-mail: [email protected]
NÁVRH POSTUPU EXTRAKCE ECHINACEA PURPUREA PRO PROVOZNÍ PODMÍNKY
PROPOSAL OF EXTRACTION SCHEME FOR ECHINACEA PURPUREA
FOR OPERATIONAL CONDITIONS
S. Kužel, L. Kolář
ABSTRACT
A four element upstream extraction procedure for the extraction of mixture of bioactive compounds from fplant
Echinacea purpurea L Moench was proposed. The calculations were performed on the basis of laboratory
analyses and our own exact field experiment under soil and climatic conditions of South Bohemian region on
20 hectares field of this crop. We propose to extract the plant material with 75 vol. % aqueous ethanol with the
total volume of one element 2.56 m3, total production 3.8 m3 extract per day and ten months exploatation per
year. The concentration of extractives in liquid extract was 0.26 wt. %.
Keywords: Echinacea purpurea; extraction; extraction tower; calculation
SOUHRN
Byla navržena čtyřčlenná protiproudá extrakce směsi účinných látek rostliny Echinacea purpurea L. Moench.
Výpočty byly provedeny na základě laboratorních analýz a výsledků vlastního přesného polního pokusu v půdně
klimatických podmínkách Jihočeského kraje pro dvaceti hektarovou plochu této plodiny. Navrhujeme provedení
extrakce rostlinné hmoty směsí 75 obj. % etanolu a 25 obj. % vody s celkovým objemem jednoho členu 2,56 m3,
s produkcí 3,8 m3 extraktu denně při desetiměsíčním provozu při koncentraci extraktu 0,216% hm.
extrahovaných látek.
Klíčová slova: Echinacea purpurea; extrakce; extrakční kolona; výpočet
CONTACT ADDRESS
doc. Ing. Stanislav Kužel, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta,
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, tel.: 387 772 409, fax.: 385 310 122, e-mail: [email protected]
METODOLOGIE ANTROPOEKOLOGICKÉ STABILIZACE KRAJINY
METHODOLOGY OF THE ANTHROPOECOLOGICAL STABILIZATION OF LANDSCAPE
J. Váchal, R. Váchalová
ABSTRACT
The method presented for the anthropoecological stabilization of landscape (ASL) consists of four
interconnected stages. The first stage includes the analysis of the structure and function of the studied landscape
system (region). This is accomplished on the basis of broad investigations and processing of varied inputs. The
second stage is based on the subsequentsynthesis of abtained analytical facts.This results in the evaluation of the
structure and dynamics of the studied territory, and in formulation of its complex function. The third stage
consists in the antropoecological optimization of the structure and function of particular components within the
territorial system at chosen levels of the organized complexity.This optimization is achieved by regulating the
dynamics of material and energy flows in the studied system. Within the fourth stagey, monitoring the dynamics
of the holistic function in the studied territory is accomplished with a view to representative key factors. The aim
is to control the stability of the function of territory and possible changes in this function. This could facilitate
taking appropriate measures to prevent undesirable destabilizing processes leading to ecological crises.
Keywords: landscape; anthropoecological stabilization; ekology critical zones
SOUHRN
Je představena metodologie antropoekologické stabilizace krajiny (ASK). Sestává ze čtyř na sebe navazujících
postupových kroků. V prvém kroku jde o analýzu struktury a funkce systému řešeného území, obsahující
přípravné práce, průzkumy, rozbory a sestavení základních výchozích dat, informací a podkladů. Ve druhém
kroku jde o syntézu analytických poznatků, obsahující vyhodnocení struktury a dynamiky, systému řešeného
území a charakterizaci jako komplexní funkce. Ve třetím kroku jde o antropoekologickou optimalizaci struktury
a celosystémové funkce složek územního celku ve zvolené úrovni jeho organizované složitosti, založenou na
regulaci předpokladů a podmínek dynamiky celosystémových energomateriálových toků. Ve čtvrtém kroku jde
o založení a zprovoznění monitoringu dynamiky celostní funkce územního systému v jeho uzlových bodech.
Cílem je sledování stability funkce územního sytému a případných vývojových změn této funkce a umožnění
včasných opatření proti rozvoji nežádoucích destabilizačních procesů vyúsťujících do ekokrizových jevů.
Klíčová slova: krajina; antropoekologická stabilizace; ekokrizové zóny
CONTACT ADDRESS
prof. Ing. Jan Váchal, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13,
370 05 České Budějovice

Podobné dokumenty

Schválené interní granty na rok 2003

Schválené interní granty na rok 2003 družstev na vstup ČR do EU Česká republika v procesu harmonizace oceňování nemovitostí ve světě Využití geosttických metod pro hodnocení intenzity socioekonomických aktivit v území Analýza politiky...

Více

ANALGETICKÉ ÚČINKY KAPSAICINU: TISÍCE LET NEPOZNANÝ

ANALGETICKÉ ÚČINKY KAPSAICINU: TISÍCE LET NEPOZNANÝ is the Ca2+/calmodulin-dependent phosphatase 2B, calcineurin, which dephosphorylates TRPV1 receptors. 2. The second hypothesis proposes that TRPV1 Ca2+-dependent desensitization is mediated by calm...

Více

ankyrinový receptor – iontový kanál v nocicepčních drahách

ankyrinový receptor – iontový kanál v nocicepčních drahách from mustard oil and horse radish, phytocannabinoids, nicotin, environmental irritants contained in air polution, cigarette smoke and tear gas, but also by inflammatory mediators and endogenous pro...

Více

Vlhkostí řízená ventilace - Vzduchotechnika

Vlhkostí řízená ventilace - Vzduchotechnika • Připojení pomocí flexibilního potrubí např. Algaine, nebo pevného potrubí např. Minigaine nebo Flexigaine. Potrubí mimo vytápěné prostory musí být izolováno. • Kuchyňská mřížka ovládaná tlačítkem...

Více

2013-01-16 Setkání kateder 2012

2013-01-16 Setkání kateder 2012 products with main purpose of providing a transparent and reliable system that figures out differences between products; motivate the producers to provide data sets of their products; convince arch...

Více

za rok 2007 - Ústav pro hydrodynamiku.

za rok 2007 - Ústav pro hydrodynamiku. nekoreluje s průběhem změny schopnosti roztoku snižovat třecí ztráty v průběhu stárnutí. Podrobněji byly zkoumány schopnosti surfaktantu CTAB snižovat tření, které jsou stabilní až do kritického te...

Více

specifikační příručka

specifikační příručka Pursuant to the Directive for Noise Emission 2000/14/EC Annex VI applied procedure) Na základě směrnice 2006/42/ES příloha VIII; NV č.176/2008 Sb., příloha č.8 Pursuant to the Machinery Directive 2...

Více