zde

Komentáře

Transkript

zde
Pravidla soutěže
„Nakupte lahev Captain Morgan, Johnnie Walker, J&B nebo
Smirnoff, odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte
Johnnie Walker Black Label!“
Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „Nakupte lahev Captain Morgan,
Johnnie Walker, J&B nebo Smirnoff, odpovězte na soutěžní otázku a vyhrajte Johnnie Walker Black
Label!“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla
uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být
pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
•
Pořadatel a zadavatel soutěže:
Pořadatelem soutěže je společnost 4 P & P, spol. s r.o., IČ: 256 18 768, se sídlem Za Kovárnou 422/23,
109 00 Praha 10, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 55284 (dále jen „pořadatel“).
Zadavatelem akce je STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., IČ: 279 04 636, se sídlem Palírenská 641/2, 326 00
Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 (dále
jen „zadavatel“).
•
Doba a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v termínu od 1.6.2016 00:00:01 hod. do 28.6.2016 23:59:59 hod. (dále jen „doba
konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím konkrétních prodejen Tesco provozovaných
společností Tesco Stores ČR a.s., IČ: 453 08 314, na území České republiky, kterých je celkem 40
(dále jen „místo konání soutěže“). Kompletní seznam naleznete v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí těchto pravidel.
•
Účastník soutěže:
Soutěže se může zúčastnit pouze plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky starší 18 let
s doručovací adresou a trvalým pobytem na území ČR, který splní všechny podmínky zapojení se do
soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
•
Soutěžní výrobky:
Soutěž se vztahuje na všechny následující výrobky zadavatele soutěže:
-
Captain Morgan Original Spiced Gold 0,7l
Captain Morgan White Rum 0,7l
Captain Morgan Black Spiced 0,7l
Captain Morgan Jamaica Rum 0,7l
Johnnie Walker Red Label 0,7l
Johnnie Walker Black Label 0,7l
J&B Rare 0,7l
J&B Rare Urban Honey 0,7l
Smirnoff Red 0,7l
-
Smirnoff Blue 0,7l
(dále jen "soutěžní výrobky").
•
Účast v soutěži:
Účastník se do soutěže zapojí tak, že:
1.
nakoupí v době konání soutěže, tedy v termínu od 1.6.2016 00:00:01 hod. do 28.6.2016 23:59:59
hod. a v místě konání soutěže resp. na konkrétních prodejnách Tesco jednorázově (tedy na jednu
účtenku) alespoň jeden soutěžní výrobek (dále jen „soutěžní nákup“) a pečlivě si uschová
daňový doklad resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto
soutěžního nákupu.
Originál dokladu o soutěžním nákupu resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to
nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného
soutěžního nákupu a případně vydání výhry.
2.
následně odešle do soutěže SMS zprávu s odpovědí na soutěžní otázku, která přesně zní:
„Kolik gólů nastřílel vítězný tým evropského fotbalového šampionátu konaného v roce 1976
v Bělehradě, počítáme-li pouze góly nastřílené v základní hrací době vč. nastavení (tedy vyjma
prodloužení a penaltových rozstřelů) v rámci utkání uvedeného turnaje a kvalifikace k němu?“
(dále jen „soutěžní otázka“)
na telefonní číslo +420 777 08 08 23, a to v době konání soutěže od 1.6.2016 00:00:01 hod. do
28.6.2016 23:59:59
Rozsah SMS je max. 180 znaků. Delší zprávy nebudou v soutěži akceptovány. SMS musí
obsahovat pouze odpověď na soutěžní otázku, která bude vyjádřena celou číslovkou,
k ostatním informacím se nepřihlíží. V případě, že nebude ze soutěžní SMS jasně vyplývat
odpověď na soutěžní otázku, nebude k této soutěžní SMS v rámci soutěže přihlédnuto.
Cena jedné SMS dle tarifu soutěžícího u svého operátora.
Za službu technicky odpovídá AXIMA spol. s r.o., IČ: 494 51 308, infolinka [email protected]
3.
soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem doručení soutěžní SMS (splňující pravidla této
soutěže) do soutěže.
Nákup soutěžních výrobků resp. produktů Stock, a odeslání SMS musí být řádně a úplně realizováno
v řádném termínu konání soutěže, tj. od 1.6.2016 00:00:01 hod. do 28.6.2016 23:59:59. Na SMS
nesplňující podmínky soutěže, neúplně provedené, či provedené dříve či později, či nákupy provedené
dříve či později, než je termín konání soutěže, nebude brán zřetel.
Účastníci odesláním SMS s odpovědí na soutěžní otázku výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno,
příjmení a město trvalého bydliště bude případně uveřejněno na webu v případě, že se stanou výherci
v soutěži.
Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, která
dokumentuje nový soutěžní nákup (tedy jednorázový nákup soutěžních výrobků v termínu konání
soutěže, v prodejně Tesco, která je zapojena do soutěže). Každá účast soutěžícího musí být doložena
platnou účtenkou, splňující podmínky této soutěže, jakož i všemi soutěžními účtenkami, s nimiž se
účastník zapojil do soutěže.
Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, o jaké množství přesahuje
množství výrobků soutěžního nákupu, tedy je nerozhodné zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 3
výrobky Johnnie Walker, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou
opakovaně účastnit soutěže s jedinou účtenkou, budou ze soutěže bez uvedení důvodu zcela
vyloučeni.
Každý soutěžící může však vyhrát pouze jednou.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto
pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny, ze kterých bude
jednoznačně vyplývat provedení příslušného soutěžního nákupu v příslušném obchodním řetězci.
•
Určení výherců a výhra v soutěži:
Do soutěže je vloženo celkem 60 výher: Johnnie Walker Black Label 0,7l (dále jen „výhra“).
Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
Výhercem 1 kusu výhry se stane ten soutěžící, který zcela splnil podmínky soutěže a jehož odpověď
na položenou soutěžní otázku se z hlediska míry přesnosti umístila na 1. až 60 místě v hodnocení
odpovědi na soutěžní otázku. Celkem je tedy určeno 60 výherců.
V případě, že se dva nebo více soutěžících umístí z hlediska míry přesnosti své odpovědi na soutěžní
otázku na stejném pořadovém místě ve vztahu k objektivně správné odpovědi na soutěžní otázku, získá
lepší pořadí ten z nich, který se do soutěže s danou odpovědí zapojil dříve (rozhodující je datum a čas
příslušné soutěžní registrace uvedený na soutěžním formuláři).
Za jedinou, objektivně správnou odpověď na soutěžní otázku se považuje výsledek stanovený
pořadatelem.
Každý výherce dostane jako výhru 1 x lahev Johnnie Walker Black Label 0,7l
Soutěž bude vyhodnocena jednorázově po jejím ukončení, nejpozději však do 7 dnů od ukončení
soutěže.
Výherci budou kontaktováni SMS zprávou na telefonní číslo, ze kterého poslali soutěžní SMS
s odpovědí na soutěžní otázku a to obratem po skončení soutěže, nejpozději však do 8. 7. 2016,
17:00:00 hod.
Výherce bude v rámci této informační SMS vyzván, aby nejpozději do 7 dnů ode dne odeslání této
informační zprávy, zaslal na e-mailovou adresu pořadatele soutěže [email protected]:
své jméno, příjmení,
- doručovací adresu na území České republiky, kam má být výhra zaslána
- telefonní číslo,
- e-mail a
- čitelný scan nebo fotografii účtenky prokazující nárok na výhru (v případě pochybností
o dodržení stanovené lhůty je rozhodující datum obdržení e-mailu) a všech účtenek,
prostřednictvím nichž se zapojil do této soutěže.
Pokud soutěžící v uvedené lhůtě neprokáže svůj nárok na výhru výše uvedeným způsobem řádně a
včas, bude ze soutěže vyřazen a výhra bude dle shora uvedených pravidel předána dalšímu účastníkovi
soutěže v pořadí, přičemž tento postup bude zopakován maximálně 3x.
Výhry budou výhercům doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zadavatel ani
pořadatel nenese odpovědnost za vady na výhrách vzniklé v průběhu přepravy a doručování.
V případě, že výherci nebude možné výhru oznámit či doručit (např. z důvodu neexistujícího telefonního
čísla, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené
provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch
pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, příp. užít k dalším
marketingovým či charitativním účelům.
Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat při předávání výhry podpis předávacího protokolu a předložení
dokladu totožnosti prokazujícího, že osoba přebírající výhru je osobou výherce a starší 18 let.
Odmítnutím podpisu předávacího protokolu či předložení dokladu totožnosti, je soutěžící vyřazen ze
soutěže a výhra mu nebude předána. Výhra tedy propadá pořadateli soutěže, který dále rozhodne o
jejím využití.
•
Obecná ustanovení
a) Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla
bezvýhradně dodržovat, a současně prohlašuje, že je starší 18 ti let.
b) Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici infolinka – 739 532 212 a e-mailová adresa
[email protected] Infolinka i e-mailová adresa budou v provozu v době konání soutěže vždy ve
všední den od 9,00 do 16,00 hodin. Náklady na volání hradí volající a to dle tarifního nastavení
daného mobilního operátora volajícího resp. účastníka soutěže.
c)
Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné
účtenky nebude výhra předána. Pořadatel nebude akceptovat účtenky poškozené, nečitelné či
jinak znehodnocené, jakož ani účtenky nesplňující tato soutěžní pravidla, tedy zejména
neprokazující provedení jednorázového soutěžního nákupu se stanovenými parametry.
d)
Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek
soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od
soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je
povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních
nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění
soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.
e)
Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
f)
Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry
výherci.
g)
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené
s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není
možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani
výhry není možné vymáhat soudní cestou.
h)
Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli,
pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na
ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich
sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží vrátí,
s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.
i)
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou
do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v
důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru.
Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším
užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné
podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné
osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
j)
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že zadavatel a pořadatel soutěže je oprávněn užít
v souladu s § 77 a násled. zákona č. 89/20012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
bezplatně jméno, příjmení a město účastníků a zejména výherců v médiích (včetně internetu),
propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a službami uvedené
společnosti s tím, že mohou být bezplatně pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem
i zvukové, obrazové a audiovizuální záznamy výherců soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení
soutěže.
k)
Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená
v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech
záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající
hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby
mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani zadavatel soutěže není
odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo
prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly
a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
l)
Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné
soudní cestou.
m) Neuplatněné výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné
v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch pořadatele soutěže,
k dalším marketingovým a charitativním účelům.
•
n)
Zadavatel a pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek
soutěže jednotlivými soutěžícími. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže leží důkazní
povinnost na soutěžícím.
o)
V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže,
nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
p)
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto
učiněno písemně ve formě dodatku.
q)
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.4pap.cz/soutez
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Každý účastník v soutěži uděluje odesláním soutěžní SMS v souladu s ustanoveními zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zadavateli soutěže resp. společnosti
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., IČ: 279 04 636, se sídlem Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň, jako správci
databáze, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail a
doručovací adresa za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže,
předání výhry v soutěži, a to na dobu do 31. 12. 2016. Každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho
osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně.
Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a dále další práva dle
ustanovení §11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení
nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu,
doplnil nebo zlikvidoval. Případně je oprávněn se obrátit přímo na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů je ze strany účastníka poskytnut dobrovolně a
účastník je oprávněn jej kdykoliv odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla správce.
Účastník bere na vědomí, že odvoláním souhlasu s poskytnutím osobních údajů bude ze soutěže
vyřazen, přičemž ztrácí nárok na výhru. Účastník nemá žádný nárok na úhradu výdajů s tím spojených.
V Praze 26. 5. 2016
Pořadatel
4 P & P, spol. s r.o.
IČ: 25618768
se sídlem Za Kovárnou 422/23, 109 00, Praha 10
Příloha č. 1:
Seznam prodejen Tesco, zapojených do soutěže:
Brno Dornych
Dornych 4, Brno 658 02
Brno Heršpice
Skandinávská 2, Brno 619 01
Brno Královo pole
Cimburkova 4, Brno 612 00
Brno Vídeňská
Vídeňská 100, Brno 619 00
Břeclav
České Budějovice
Lidická 3341/137, Břeclav 690 02
J. Boreckého 1590, České Budějovice 370 02
Děčín
Ústecká 1905/8, Děčín 405 02
Frýdek - Místek
Příborská 2270, Frýdek Místek 738 02
Havířov
Železničářů 8/1303, Havířov 736 01
Hradec Králové
Nám. 28. října 1610, Hradec Králové 501 51
Hradec Králové Futurum
Hradec Králové Rašínova
Brněnská 1825, Hradec Králové 500 09
Rašínova 1669, Hradec Králové 500 02
Jihlava
Brněnská 74, Jihlava 586 01
Karlovy Vary
Chebská 370/81A, Karlovy Vary 360 06
Karviná
Tř. 17. listopadu 883/2a, Karviná 734 01
Kladno
Americká 2777, Kladno 272 01
Kolín
V Kasárnách 1019, Kolín 280 02
Liberec
Soukenné nám. 669/2a, Liberec 460 01
Mladá Boleslav
Most
Havlíčkova 1842, Chotěboř 583 01
Rudolická 1706, Most 434 01
Olomouc
Kafkova 8, Olomouc 771 27
Opava
Těšínská 2914/44, Opava 746 01
Ostrava Futurum
Novinářská 3178/6b, Ostrava 702 00
Ostrava Hrabová
Prodloužená 807, Ostrava 720 00
Ostrava Třebovice
Sjízdná 5554/2, Ostrava-Třebovice 722 00
Pardubice
nám. T. G. Masaryka 1950, Pardubice 531 71
Plzeň Americká
Americká 47, Plzeň 301 50
Plzeň Borská Pole
U Letiště 2, Plzeň 318 00
Plzeň Rokycanská
Plzeň Rokycanská 1385/130 Plzeň 312 00
Praha Eden
Praha Letňany
U Slávie 1527/3, Praha 10 - Vršovice 100 00
Veselská 663, Praha 9, 199 06
Praha Národní
Národní 63/26, Praha 1, 113 89
Praha Skalka
Přetlucká 3295/50, Praha 10, 100 00
Praha Smíchov
Praha Zličín
Radlická 1b, Praha 5, 150 00
Prostějov
Konečná 25, Prostějov 796 01
Tábor
Soběslavská 3038, Tábor 390 02
Trutnov
Obchodní 135
Skandinávská 25, Praha 5, 155 05
Uherské Hradiště
tř. M. Malinovského 1304, Uherské Hradiště 686 01
Zlín
Tř. 3 května 1170, Zlín 763 02

Podobné dokumenty

Úplná pravidla soutěže „Pošli svůj tým za nároďákem“

Úplná pravidla soutěže „Pošli svůj tým za nároďákem“ Nákup soutěžních produktů, registrace na soutěžních stránkách včetně vložení, odeslání a doručení soutěžních účtenek musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže, tj. od 15. 8...

Více

Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Případně je oprávněn se obrátit přímo na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo j...

Více

dotace na výměnu plastových oken

dotace na výměnu plastových oken s časopisem Oknorevue: „Okna pro Váš spokojený život… (TAJENKA)“ Z úspěšných luštitelů vylosujeme tři výherce, kteří se mohou těšit na dárkové poukazy na plastová okna a dveře od společnosti VPO Pr...

Více

Ceník předplacených služeb O2 *1 Při jednorázovém dobití nad 300

Ceník předplacených služeb O2 *1 Při jednorázovém dobití nad 300 - SMS o víkendech do mobilní sítě O2 za 0,50 Kč včetně DPH. K aktivaci této výhody je nutné odeslat SMS ve tvaru VS na číslo 999 111. - volání o víkendech do mobilní sítě O2 za 0,50 Kč včetně DPH /...

Více

Jak dobíjet kredit

Jak dobíjet kredit S OpenCall můžete díky nové službě Datový roaming surfovat po internetu, i když jste v zahraničí. Pro správné fungování služby Datový roaming je nejprve nutné část svého kreditu vyhradit na používá...

Více

Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium

Obecná pravidla pro poskytování Služeb prostřednictvím Premium 4.3 tohoto Kodexu. Zpětná MT PR SMS/MMS je zpoplatněna cenou určenou Short code a může být sama nosičem objednané Služby. Služby založené na MT PR SMS/MMS mohou fungovat ve dvou modelech: a) v mode...

Více