Homeopatie a těhotenství

Komentáře

Transkript

Homeopatie a těhotenství
Homeopatie a tìhotenství
MVDr. Pavel Kocanda
Teï nastává úžasné období pøíprav
na nový pøírùstek. Nikdy tak
nezáleželo na dobré péèi o sebe
jako nyní: zdravá výživa,
dostateèný pøíjem tekutin,
pravidelné cvièení èi dostatek
spánku jsou všechno opatøení k
zajištìní zdravého tìhotenství a
narození šastného dítìte.
Ale i u nejzdravìjší maminky se
mohou objevit nepøíjemné obtíže
jako napøíklad ranní nevolnost,
pálení žáhy, zácpa.
Urèitì víte, že nyní je nutné se
vyhnout spoustì lékù, které mohou
znamenat zdravotní riziko pro
nenarozené dítì.
Mùžete udìlat nìco, abyste se cítila
lépe a pøitom neohrozila
tìhotenství?
Odpovìï zní ANO a najdete ji v této
brožurce.
www.kalendula.cz
Homeopatie a tìhotenství
Jemná a bezpeèná léèba homeopatiky provází ženy tìhotenstvím a pøi porodu již pøes 200 let.
Homeopatická léèba je neuvìøitelnì efektivní pøi udržování zdraví matek i dìtí, pøi zmíròování nebo léèbì
bìžných problémù pøed porodem, pøi i po porodu.
Pøi použití homeopatik se nemusíte obávat vedlejších úèinkù jako u bìžných lékù. Homeopatické léky
mùžete užívat i s bìžnými léky a snižovat tak jejich dávky.
Co je pozoruhodné na
homeopatických
lécích je jejich
absolutní bezpeènost.
To je pøedurèuje k
použití u tìhotných
žen, novorodièek,
kojencù a dìtí.
www.kalendula.cz
Jak používat homeopatika
Tento „poradníèek“ vznikl jako pomùcka pro snazší zvládnutí
období normálnì probíhajícího tìhotenství. Homeopatické
léky vám mohou ulehèit od bìžných komplikací provázejících
tìhotenství bez jakýchkoliv vedlejších úèinkù.
V žádném pøípadì nenahrazují odbornou lékaøskou péèi.
Pokud se setkáte se závažnými problémy a pøíznaky nebo po
podání homeopatik nedojde ke zlepšení, je nutné kontaktovat
vašeho ošetøujícího lékaøe.
Všimnìte si všech svých pøíznakù, hlavnì tìch
neobvyklých. Všimnìte si též svých pocitù, zmìny
nálad. Najdìte homeopatický lék, který ve svém
popisu obsahuje nejvíce tìchto pøíznakù a zaènìte
jej užívat.
Nejèastìjší zpùsob použití je
rozpuštìní kulièek pod jazykem.
Kulièky je také možné rozpustit na
umìlohmotné lžièce vody.
Homeopatika je možné použít v
pitném režimu - rozpuste 5-10
kulièek v 1 litru vody a popíjejte v
prùbìhu dne.
V nìkterých pøípadech lze
rozpuštìná homeopatika použít i
zevnì, lokálnì.
Homeopatika se komerènì
vyrábìjí i jako tablety a masti.
Obvyklá dávka je 3-5 kulièek homeopatika.
Vìtšinou postaèí 1-2 dávky pro zlepšení.
Další dávku si vemte pokud se pøíznak vrátí.
www.kalendula.cz
Ranní nevolnost
Dejte si nìco menšího (jako medvídek Pú) než vstanete z postele. Vhodné jsou
nesladké sušenky nebo rohlík. Urèitì se vyvarujte tuèného jídla.
Ipecacuanha:
nevolnost a pocit na
zvracení jsou neustálé
a vážné, neustávají ani
po vyzvracení. Máte
zvýšenou produkci slin,
ale èist? nepovlekl?
jazyk.
Nux vomica: pocit na
zvracení je velmi silný,
zvláštì po probuzení
ještì v posteli, ale je
obtížné se vyzvracet.
Cítíte hlad, ale
nevolnost se po jídle
zhorší. Po jídle se
mohou objevit i køeèe v
bøiše. Mùžete být
pøecitlivìlá na svìtlo a
hluk.
Colchicum: extrémní
citlivost na pach jídla,
dávení se mùže objevit
již pøi pomyšlení na
jídlo. Nevolnost
pøetrvává celý den a
zhoršuje se pohybem.
Chu na sycené
nápoje. Leží se vám
lépe s pokrèenýma
nohama, protože pøi
natažení nohy je vám
hùø.
Pulsatilla: nevolnost je
horší v teplé, nevìtrané
místnosti, zlepšuje se
èerstvým vzduchem a
pomalou chùzí. Máte
chu na sladká a tuèná
jídla, po kterých vám
ale bude hùø.
Nepociujete žízeò.
Máte plaètivé a
promìnlivé nálady.
Dìlá vám dobøe
utìšování a pocit
zabezpeèení. Pokud
sníte nevhodnou
stravu, mohou se
objevit bolesti hlavy
bolestí za oèima.
www.kalendula.cz
Sepia: nevolnost se
zhoršuje vùní jídla,
nebo i pouhým
pomyšlením na jídlo.
Pocit prázdnoty v
žaludku, který vyvolává
pocity na omdlení. Jídlo
tento pocit mùže
zahnat, ale jenom
krátce. Máte chu na
kyselé a sladké. Pocit
tíhy v pánvi. Mùžete být
lhostejná k nejbližším,
což je zpùsobeno
n a p r o s t ý m
vyèerpáním. Nicménì
fyzické cvièení vám
udìlá dobøe.
Pálení žáhy
Pálení žáhy je jedna z nepøíjemností se kterou se
tìhotné ženy setkávají hodnì èasto. Problém
zpùsobují pravdìpodobnì hormonální zmìny díky
nimž dochází k povolení napìtí jícnu a tím je
umožnìn návrat kyselé tekutiny ze žaludku zpìt do
jícnu.
Pøedejít pálení žáhy mùžete vyvarováním se
koøenìných a mastných jídel, spaním se zvednutou
hlavou a rameny. Pomoci mùže zázvorový èaj
požívaný pøed jídlem.
Úlevu mohou pøinést i uvedené homeopatické léky.
Iris versicolor: pálení
žaludku, øíhání, pocit
na zvracení. Migrény
spojené s bolestí za
oèima. Nevolnost
provází zvýšená
produkce slin.
Robinia: pøekyselení
žaludku, potíže se
mohou objevit hlavnì v
noci. Uplatòuje se
hlavnì pokud
pociujete pouze
kyselost žaludku.
Tyto léky se èasto užívají
spoleènì.
Pulsatilla: pálení žáhy
se objevuje v rùzné
dobì bìhem dne,
obzvláštì po pøíjmu
rùznorodého jídla
(zejména mastného).
Øíhání je kyselé,
nahoøklé. Máte pocit
prázdného žaludku i
bøicha, veèer se objevují
bublání a kruèení v
bøiše. Cítíte se lépe na
èerstvém vzduchu.
www.kalendula.cz
Carbo vegetabilis: typické je
hoøké, kyselé a zapáchající øíhání
doprovázející nevolnost spolu s
nafouklým bøichem. Øíhnutí na
chvilku uleví. Po bohatém jídle s
vysokým podílem tuku se vám udìlá
hùø. Prahnete po èerstvém vzduchu,
udìlá vám lépe otevøení okna nebo
spuštìní ventilátoru. Cítíte se
fyzicky vyèerpaná, psychika je
pomalá. Pøi lehnutí se nevolnost
zhorší. Máte sklon ke chladným
konèetinám a køeèovým žilám.
Hemoroidy a zácpa
Hormonální zmìny, které povolením pánevních svalù pøipravují pánev pro porod, mohou
zpomalit zažívání. Také se mìní dìloha. Tím jak se zvìtšuje, zvyšuje tlak na ostatní orgány a
cévy. Toto vše mùže zvýšit sklon k zácpì a hemoroidùm. Homeopatie mùže s tìmito
problémy pomoci spolu s pitím dostateèného množství èerstvé vody a pøíjmem ovoce a
zeleniny.
Lycopodium: hemoroidy
jsou bolavé a zanícené,
citlivé na dotyk. Pøi dotyku
mohou krvácet. Stolice je
objemná, tvrdá. Obtížnì
odchází s následným
pocitem pálení. Máte chu
na sladkosti. Bøicho je
nadmutí, plné plynu. Máte
hlad, ale hlad je rychle
utišitelný. Zácpa se
zhoršuje cestováním. I
když mùžete mít mírnou
povahu, doma vás mohou
vnímat jako panovaènou
osobu.
Hammamelis: pùsobí na
h e m o r o i d y, k t e r é
vystupují ze sliznice,
mohou svìdit a pulzivat.
Køeèové žíly se mohou
objevit na bøiše a na
nohách spolu s otokem
kotníkù, obzvláštì po
stání celý den. Køeèové
žíly zhoršuje teplo a
mo h o u zn e mo žò o va t
chùzi. Objevit se mùže
také krvácení z nosu.
Sepia: pociujete
nafouklé a plné bøicho.
Neúspìšné nutkání a
namáhání støeva vedou k
tvorbì hemoroidù a
varixù. Pocit tíže v pánvi.
Mùžete mít pocit
vyèerpání po pøedchozím
porodu nebo z péèe o
domácnost.
www.kalendula.cz
Bolesti zad a vazù
Jak se mìní velikost dìlohy, zaèínají se ozývat bolesti v podbøišku a v tøíslech. Dochází k nim
v dùsledku zmìn na pánevních vazech. Vazy se protahují a ztenèují. S ohledem na tyto
zmìny se doporuèuje spaní na mìkkém lùžku a nošení pohodlných bot na nízkém podpatku.
Úlevu od bolestí pøináší i použití homeopatik.
Kalium carbonicum:
pocity zhmoždìní s
náhlou ostrou bolestí
vyzaøující nahoru i dolù.
Obvyklá je bolest v
kyèelních kloubech. Silné
stlaèení bolestivého místa
pøináší úlevu, ale dotyk
bolest zhoršuje.
Pociujete velkou citlivost
na zmìnu poèasí chlad a
prùvan. Chcete být v
teple, ale ne v horku.
Mùžete se cítit
podráždìnì, nedùtklivì a
panovaènì.
Sepia: záda cítíte jako
bolavá z únavy. Objevuje
se tíha v pánvi s
vystøelováním do beder a
køížové oblasti. Levá
strana se mùže jevit jako
horší. Tíži v pánvi ulevuje
sezení se zkøíženýma
nohama.
Bellis perenis: mùže
napomoci s ischiatickými
bolestmi i s bolestmi v
tøíslech vystøelujícími dolù
po noze. Tyto bolesti
znepøíjemòují chùzi a
objevují se spíše ke konci
tìhotenství.
Belladona: bolest se
objevuje náhle a stejnì
náhle mizí. Zhoršuje se
náhlým prudkým
pohybem a dotykem. Jste
velmi neklidná. Tváøe
hoøí, jsou zarudlé, zornice
mohou být rozšíøené.
Vìtšinou pociujete žízeò.
Na Belladonu dobøe
reagují starší matky
prvorodièky s bolestmi
zad.
www.kalendula.cz
Rekonvalescence po porodu
Bellis perennis: její
synonymum je arnika
malé pánve. Z toho
vyplývá i její použití:
hluboké bolesti,
podráždìní v pánvi,
vìtšinou následující po
císaøském øezu, použití
porodních kleští nebo
podobném traumatu. Lze
použít pokud nepomáhá
Arnica.
Arnica montana: asi
n e j d ù l e ž i t ì j š í
homeopatický lék
rekonvalescence s pocity
pohmoždìní, které
pociuje snad každá žena
po porodu. Pøináší úlevu
pøi bolesti, snižuje
krvácení. Napomáhá
hojení porodních cest pøi
normálním porodu a
operaèní rány pøi
císaøském øezu.
Calendula: používá se
hlavnì u infikovaných ran.
Použít lze jako standardní
homeopatický lék, nebo
jako krém a gel. Je možné
také rozpustit kulièky ve
vodì a roztok aplikovat
pøímo na
ránu. Krém
výbornì úèinkuje na
zapaøenoukùži pod
plenami nebo popraskané
bradavky.
Hypericum: úleva od
bolesti v oblasti s
mnohými nervovými
zakonèen?mi. Napøíklad
intenzivní bolest po
nástøihu hráze nebo po
epidurální anestezii.
Pomoci mùže též pøi
vystøelujících bolestech
kostrèe nebo perinea.
Staphysagria: používá
se pøi bolestech po
chirurgickém výkonu
(císaøský øez, nástøih
hráze). Pomáhá též pøi
prudkých bolestech
genitálních orgánù,
zhoršujících se vsedì.
Matky mohou pociovat
pokoøení, stud nebo zlobu
v souvislosti s porodem.
www.kalendula.cz
Homeopatie a tìhotenství
© MVDr. Pavel Kocanda, 2013
www.kalendula.cz

Podobné dokumenty

abeceda

abeceda pak pfied Vánocemi opût sinusitida aÏ do ledna 2008. Pfiidala se jí konjunktivitida vpravo, coÏ je oko, kter˘m vidí (vlevo má pokroãilou kataraktu a tupozrakost po onemocnûní z dûtství). Zaãíná jí za...

Více

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl

Bezpečná práce s motorovou pilou Stihl je nutné dodržovat pøídavná bezpeènostní opatøení, protože práce s ní je rychlejší než se sekyrou èi ruèní pilou a protože pracovní rychlost pilového øetìzu je velmi vysoká. Pøeètìte si bezpodmíneè...

Více

Bulletin Vedag 2001 02

Bulletin Vedag 2001 02 investorùm, stavebníkùm, ale i laické veøejnosti, provést si vlastní návrh sanace støešního pláštì. Tímto originálním programem lze vybrat nejen vhodný materiál ze sortimentu spoleènosti VEDAG, ale...

Více

na základě manželského slibu

na základě manželského slibu Nakolik zapojuji Boží všemohoucnost do této oblasti?

Více

Adams 199KB 1.11. 2011 01:28:59

Adams 199KB 1.11. 2011 01:28:59 "Urèitì to nìjak vyøešíme," ujistil ho Ford. "Promiòte, že ruším," zavolal. Pan Prosser (který se právì hádal s mluvèím øidièù buldozerù, jestli Arthur Dent pøedstavuje riziko pro jejich duševní zd...

Více

Sociální opora u žžen se zkuššeností perinatální ztráty

Sociální opora u žžen se zkuššeností perinatální ztráty smutek, hnìv, obavy, pocity viny i naprostého zoufalství. Èasto trpí dojmem vylouèení, vyøazení, velkého osamocení nebo dokonce potrestání. Nìkdy mají dojem, že pøed sebou již nemají žádnou budoucn...

Více

TV Beskyd krachuje, město zaplatí dluh 130 tisíc korun

TV Beskyd krachuje, město zaplatí dluh 130 tisíc korun ruského vlivu, ale pak to byli také naši lidé, kteøí komunistickou vlajku nesli a my ostatní pod ní køivili páteø a kradli v malém nebo ve velkém. Takto generacemi vychováváni máme nad to blbou nál...

Více

Homeopatie č. 28/2000

Homeopatie č. 28/2000 nezlepším, budu si muset vzít antibiotika“. Kali carbonicum mùže být ve stejném stavu zoufalství podobné pøedešlým lékùm, ale pamatujte na jeho sklon k rezignaci. Nemyslí si, že ho nìkdo mùže uzdra...

Více