Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009

Komentáře

Transkript

Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009
Ceny elektřiny a
souvisejících služeb
v roce 2009
Ing. Oldřich JAN
oddělení regulace cen
Energetický regulační úřad
Obsah
Regulované ceny v elektroenergetice pro rok
2009 a základní vlivy na změnu cen
• přenos a systémové služby
• distribuce a silová elektřina
• operátor trhu s elektřinou a decentrální výroba
• podpora ekologických zdrojů
• vývoj cen dodávky a její struktury pro konečné
zákazníky NN
Změny v cenových rozhodnutích pro rok 2009
2
Přenos elektřiny - rezervace kapacity
Cena pro rok 2009:
631 227 Kč/MW.rok
pro rok 2008:
513 336 Kč/MW.rok
pro rok 2007:
482 830 Kč/MW.rok
pro rok 2006:
511 266 Kč/MW.rok
Vliv na změnu ceny:
pokles WACC vlivem daně 7,012 % (v roce 2008: 7,085%)
pokles užití výnosů z aukcí do cen z 1,1 mld. Kč na 0,6 mld. Kč
vliv na náklady:
průmyslový eskal. faktor = 104,8 % (4/2008), mzdový eskalační faktor = 107,2 %
(váha 15 %), faktor efektivity = 2,085 %
metodika klíčování nákladů nezměněna
750
PREdistribuce, a.s.
8,71%
ACTHERM, s.r.o.
0,03%
700
tis.Kč/MW
650
EON Distribuce,a.s.
30,21%
600
550
ČEZ Distribuce, a.s.
61,05%
500
450
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
rok
3
S dotací z FA
Bez dotace z FA
Přenos elektřiny - použití sítí
Cena pro rok 2009:
49,56 Kč/MWh
pro rok 2008:
41,25 Kč/MWh
Vliv na změnu ceny:
cena silové elektřiny použita podle nového kontraktu (výběrové řízení)
nárůst ceny elektřiny na krytí ztrát z 1707 Kč/MWh
2122 Kč/MWh tj. o 24%
Vývoj míry ztrát v PS po dobu regulace
Vývoj ceny SE na ztráty v PS po dobu regulace
2,0
2 200
1. regulační
2 000
2. regulační
období
období
1,8
1 800
%
Kč/MWh
1,6
1 600
1 400
1,4
1 200
1,2
1 000
800
1,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2002
rok
Informativní průměrná cena za přenos pro rok 2008:
pro rok 2007:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
rok
128,67 Kč/MWh
114,97 Kč/MWh
4
Systémové služby
Výběrové řízení na nákup podpůrných služeb – 2008-2010
nakoupeno 40 až 80% potřeby podle typu služby
zbytek dokupován ve VŘ a denním trhu
náklady na nákup PpS 8,1 mld. Kč
8,3 mld. Kč
Nadvýnosy ze systému zúčtování odchylek snižují výnosy za
SyS - předpoklad 500 mil. Kč
Cena systémových služeb v Kč/MWh
Koneční zákazníci
Lokální spotřeba
2005
2006
2007
2008
2009
171,80
156,28
147,15
147,81
141,01
64,00
58,64
55,12
55,56
53,22
5
Distribuce elektřiny - rezervace kapacity
Vliv na změnu ceny rezervace kapacity:
zohlednění nákladů unbundlingu (naposledy v roce 2009)
přecenění majetku v průběhu II. RO neuznáno pro regulaci, ale částečné uznání
přeceněných odpisů (pro obnovu majetku)
povolené výnosy upravovány o meziroční přírůstek majetku
v důsledku změny daňové sazby změna WACC na 7,661 % (7, 731 %)
zohlednění příjmů z připojení
v cenách DS
vliv na náklady:
Průmyslový eskal. faktor
= 104,8 % (4/2008)
Mzdový eskalační faktor
= 107,2 % (váha 35 %)
Faktor efektivity = 2,085 %
Korekce tržeb:
ztráta u EON (-200 mil. Kč)
a PRE (-75 mil. Kč)
ČEZ přebytek (440 mil. Kč)
Úroveň
napětí
2008
2009
Kč/MW.měs. Kč/MW.měs.
2009/2008
%
VVN
43 098
51 544
19,6%
VN
104 349
120 237
15,2%
VVN
52 404
60 105
14,7%
VN
132 304
143 877
8,7%
VVN
47 747
55 964
17,2%
VN
120 926
135 844
2,3%
VVN
47 707
55 327
16,0%
VN
119 407
132 634
11,1%
6
E.ON
PRE
ČEZ
PDS
Distribuce elektřiny - použití sítí I.
Vliv na cenu – zvýšení průměrné ceny silové elektřiny na ztráty
Provedeno ocenění diagramů REAS produkty burzy EEX (koreluje s PXE, avšak je
likvidnější), zohledněn skutečný nákup elektřiny na ztráty
•
Vývoj cen produktů EEX BL a PL CAL-09
Vývoj ceny elektřiny na ztráty
2 500
3100
2900
Cena Kč/M W h
1 879
2 000
2700
1 612
2500
1 363
1 500
2300
1 033
2100
1 176
1 000
1900
1700
500
00
00
r2
be
m
pt
e
Se
EEX BL CAL 09
8
8
08
t2
gu
s
Au
ly
20
Ju
ne
Ju
ay
20
08
08
20
08
EEX PL CAL 09
•
M
ril
Ap
ch
M
ar
ry
ua
Fe
br
20
20
08
08
8
20
00
7
y2
00
ar
nu
Ja
be
r2
m
De
ce
m
ve
No
Oc
to
be
be
r2
r2
00
00
7
7
1500
0
2005
2006
2007
2008
2009
Nárůst ceny elektřiny na ztráty jako vážený průměr 3 obchodníků o 16,6% (včetně
ceny odchylky)
7
Distribuce elektřiny - použití sítí
Nárůst ceny (kumulativní známky) za použití sítí v průměru
VVN
9,8 %
VN
12,8 %
Vývoj průměrné ceny za použití sítí VVN a VN
100
90
80
Kč/MWh
•
70
60
50
40
30
20
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
rok
Průměr PDS VVN
Průměr PDS VN
8
Operátor trhu s elektřinou
Zachování ceny za zúčtování 4,75 Kč/MWh
Ostatní ceny za činnosti OTE nezměněny
Decentrální výroba
Ceny ponechány v úrovni předchozích let
Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005
stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS
Průměrný příspěvek na DV v roce 2009 9, 21 Kč/MWh
(2008 - 9,54 Kč/MWh)
příspěvek na DZ [Kč/MWh]
EON
PRE
ČEZ
2008
2,45
0,56
13,63
2009
3,22
0,46
12,82
9
Podpora ekologických zdrojů
Cena na krytí vícenákladů souvisejících s podporou OZE, KVET
a DZ pro rok 2009 - 52,18 Kč/MWh
60,0
50,0
40,0
Kč/MWh
30,0
OZE-KVET-DZ
20,0
10,0
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
rok
10
Cena dodavatele poslední instance
Vliv na změnu ceny dodavatele poslední instance:
cena silové elektřiny – použité podklady:
- ceny produktů obchodovaných na EEX
- zohledněny ceny podle skutečně nakoupené elektřiny
obchodní marže v případě MOO zvyšována o kombinovaný index PPI a MI
Průměrná cena DPI
2008
(Kč/MWh)
2009
(Kč/MWh)
2009-2008
(Kč/MWh)
2009-2008
(%)
ČEZ Prodej
1 652
1 861
209
12,6
E.ON Energie
1 734
2 105
372
21,4
Pražská energetika
1 791
2 122
332
18,5
11
Očekávané zvýšení cen elektřiny
v roce 2009 - domácnosti
6,6 % - regulované složky
12,6 % - silová elektřina
9,9 % - dodávka celkem
0,2 % - regulované složky
18,5 % - silová elektřina
9,9 % - dodávka celkem
9,9 % - regulované složky
21,4 % - silová elektřina
16,4 % - dodávka celkem
12
Očekávané zvýšení cen elektřiny
v roce 2009 - maloodběr podnikatelů
7,2 % - regulované složky
11,2 % - silová elektřina
9,4 % - dodávka celkem
1,1 % - regulované složky
25,5 % - silová elektřina
14,4 % - dodávka celkem
10,6 % - regulované složky
23,9 % - silová elektřina
18,0 % - dodávka celkem
13
Struktura ceny za dodávku elektřiny
pro domácnosti – bez DPH a ekologické daně
Elektřina včetně
obchodní marže
56,9%
Distribuce elektřiny
34,1%
Přenos elektřiny
3,0%
Decentrální výroba
0,3%
Operátor trhu
0,1%
Obnovitelné zdroje
a kogenerace
1,5%
Systémové služby
ČEPS
4,1%
14
Fungování trhu s elektřinou
Dodavatel elektřiny
(obchodník)
+
Výrobci elektřiny
Fyzický tok
elektřiny
=
Provozovatelé sítí
Smluvní vztah
(volba dodavatele)
Odběratel
Platby
15
Aktivní dodavatelé
Přehled dodavatelů dodávajících v současnosti domácnostem a malým
podnikatelům MOP (zdroj dat: Operátor trhu s elektřinou, a.s.)
ČEZ Prodej, s.r.o
E.ON Energie, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Ostatní dodavatelé – MOO
Bohemia Energy entitiy s.r.o
BICORN s.r.o
Centropol Energy a.s.
Armex Energy a.s.
Lumius, spol. s.r.o
… a další (avšak s méně
než 100 zákazníky)
…dodávají více než 98 % zákazníků
z řad domácností a malých
podnikatelů
Ostatní dodavatelé – MOP vedle
dodavatelů uvedených v kategorii MOO i:
Lumen Energy, a.s.
Moravia Energo, a.s.
Česká energie, a.s.
United Energy Trading, a.s.
Atel Česká republika s.r.o
Českomoravská energetická
Západomoravská energetická
Czech Karbon s.r.o
… a další (avšak s
méně než 200 zákazníky)
16
Změny v cenových
rozhodnutích
Změny ustanovení v cenovém
rozhodnutí ERÚ č. 9/2008
Úprava uplatnění výše ztrát v případě měření na sekundární straně transformátoru
nadále lze uplatnit 2 % (VVN) resp. 4 % (VN), nebo
požádat PDS o výpočet ztrát (postup výpočtu součástí CR)
Úprava penalizace za RK
snížena výše penále z 5 na 4 násobek ceny za RK
Zavedena výjimka z úhrady za překročení rezervovaného příkonu
Pro případy, kdy došlo ke snížení příkonu na hodnotu rezervované kapacity podle
vyhlášky č. 51/2006 Sb.
Upraveny podmínky pro zkušební provoz, nově vymezovaný novelou vyhlášky č.
541/2005 Sb.
RK při zkušebním provozu se nesjednává, ale hradí se v závislosti na maximální
naměřené hodnotě odebraného výkonu
Změna vyhodnocování účiníku
vyhodnocování po dobu 24 hodin
18
Změny ustanovení v cenovém
rozhodnutí ERÚ č. 10/2008
Upřesnění podmínek uplatnění topných sazeb
podíl výkonu tepelného spotřebiče se vyhodnocuje ve vztahu k příkonu
podle instalovaného hlavního jističe před elektroměrem
V případě sazeb D45d a D56d nová podmínka
odběr pro vytápění bytových domů musí být napájen a měřen samostatně,
odděleně od ostatních společných prostor
19
Děkuji Vám za
pozornost
www.eru.cz

Podobné dokumenty

Ceník na elektřinu 2015

Ceník na elektřinu 2015 Jak doma ušetřit za elektřinu? Počítejte s námi. Až 60 % z ceny za elektřinu na Vašem vyúčtování neovlivníte: - cenu za distribuci elektřiny - ostatní služby a příspěvek na obnovitelné zdroje - měs...

Více

elair 10 ut - Elmet spol. s r.o.

elair 10 ut - Elmet spol. s r.o. / ztrátovým teplem nebo zemní registr, což zajistí vyšší účinnost tepelného čerpadla i při velmi nízkých venkovních teplotách jako zvláštní příslušenství je možno objednat LCD zobrazovací jednotku ...

Více

Manuál kvality pro dodavatele

Manuál kvality pro dodavatele takovýchto outsourcovaných procesů musí být identifikováno v systému kvality managementu. Procesy potřebné pro systém kvality managementu by měly zahrnovat činnosti managementu, opatření zdrojů, re...

Více

informace pro pacienty

informace pro pacienty chemoterapií, která se liší podle stádia onemocnění. Dále jsou pacienti léčeni radioterapií (ozařování), v pokročilých stádiích není radioterapie v některých případech nutná. Chemoterapie a ozařová...

Více

KOMPLETNÍ VYTÁPĚNÍ NED RD 120 m2 = 80.000 Kč

KOMPLETNÍ VYTÁPĚNÍ NED RD 120 m2 = 80.000 Kč porovnávání celkových nákladů na vytápění, ohřev TUV a spotřebu elektrické energie na ostatní provoz. V kalkulaci je vhodné zohlednit cenu za pořízení systému (materiál + montáž), životnost systému...

Více

Ceník produktové řady KOMFORT FIX pro rok 2012

Ceník produktové řady KOMFORT FIX pro rok 2012 Ceny uvedené tučně jsou bez DPH, ceny uvedené v závorkách jsou včetně DPH. Souhrnné ceny a ceny včetně DPH slouží pouze k orientaci zákazníka, byly vypočteny z cen bez DPH a zaokrouhleny. Poznámky:...

Více

Uvod do financnich trhu - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Uvod do financnich trhu - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Hodnota firmy resp. akcie • Hodnota firmy (a tedy jejích akcií) je závislá na několika faktorech: • (Očekávaná) výše budoucích výnosů (zisků) firmy • (Očekávané) rozložení těchto budoucích výnosů ...

Více