Publikace SVÚ Olomouc - Státní veterinární ústav Olomouc

Komentáře

Transkript

Publikace SVÚ Olomouc - Státní veterinární ústav Olomouc
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
http://
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc
585 225 641
585 557 111
585 222 394
[email protected]
www.svuolomouc.cz
Vážené dámy a pánové,
tato brožura o Státním veterinárním ústavu Olomouc si klade za cíl poskytnout Vám základní informaci o tomto ústavu, tedy o jakou organizaci
se jedná a čím se zabývá. Profese veterinárního
lékaře je veřejnosti dostatečně známá především
prostřednictvím praktických veterinárních lékařů
v chovech hospodářských zvířat, nebo na veterinárních ošetřovnách a klinikách. Existuje však
i další profesní skupina veterinárních lékařů,
kteří se zabývají laboratorně diagnostickou činností s cílem chránit zdraví zvířat i lidí. Významná
osobnost v boji proti infekčním chorobám, Louis
Pasteur, kdysi řekl: „Lékař léčí člověka, veterinární lékař léčí lidstvo.“ Tento výrok lze dobře demonstrovat právě na činnosti Státního veterinárního ústavu Olomouc. Vždyť většina prováděných
analýz má jediný cíl – chránit zdraví lidí a zvířat.
Ať už se jedná o ochranu konzumentů před zdravotně závadnými potravinami, nebo ochranu lidí
před infekčními chorobami přenosnými ze zvířat
na člověka. Na druhé straně jedině zdravá zvířata mohou poskytovat kvalitní produkty, stejně
tak zdraví domácí miláčci jsou podmínkou pro
spokojený život svých majitelů. U většiny chorob
a chorob infekčních zejména, je pro jejich diagnózu nezbytné právě laboratorní vyšetření. Stejně tak závadnost potraviny nelze prokázat jinak,
než laboratorní analýzou. Přesvědčí-li se o ní až
spotřebitel na úkor vlastního zdraví, je už pozdě.
ÚVODNÍ SLOVO
Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti potravin je také sledování (monitoring) cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka. Činnost olomouckého ústavu má
proto výrazně preventivní charakter, např. většina vyšetření potravin i krmiv je
prováděna ještě před vlastní distribucí do tržní sítě, takže nevyhovující výrobky
mohou být včas staženy.
Náplň práce olomouckého ústavu se však neomezuje pouze na problematiku
bezpečnosti potravin, kmiv a vody, nebo diagnostiku infekcí. Existuje celá řada
neinfekčních onemocnění domácích i hospodářských zvířat, které lze dořešit laboratorní analýzou, a to je další oblast činnosti ústavu. Ve spolupráci s Policií ČR
a orgány ochrany životního prostředí ústav šetří otravy ryb, včel, hospodářských
i domácích zvířat.
Určitou specifitou olomouckého ústavu je laboratorní kontrola léčiv, kosmetiky
a hygienických potřeb.
Budu velmi rád, když tato informační brožura přispěje k seznámení s náročnou
profesí nejen veterinárních lékařů, ale i dalších pracovníků, kteří laboratorní diagnostiku na tomto ústavu provádějí.
MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
ředitel SVÚ Olomouc
Státní veterinární ústav Olomouc (SVÚ Olomouc) je
moderní pracoviště provádějící komplexní veterinární laboratorní diagnostiku. Zřizovatelem ústavu je Ministerstvo zemědělství České republiky, nadřízeným
orgánem Státní veterinární správa ČR. Statutárním
zástupcem SVÚ Olomouc je ředitel, který přímo řídí
vedoucí jednotlivých oddělení.
Základním cílem činnosti ústavu je ochrana zdraví lidí
a zdraví zvířat. Nedílnou součástí pracovních aktivit
SVÚ Olomouc je odborná poradenská činnost v níže
uvedených oblastech a také v oblasti platné legislativy.
Laboratorní činnost SVÚ je rozsáhlá a zajišťuje ji
8 odborných oddělení s 27 laboratořemi. Součástí ústavu je Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL
č.1144), v rámci které pracuje většina laboratoří
v akreditovaném režimu systému jakosti podle ČSN
EN ISO/IEC 17025:2005.
Na SVÚ Olomouc je pět Národních referenčních laboratoří (NRL):
NRL pro chemické prvky
NRL pro kampylobaktery
NRL pro koaguláza pozitivní stafylokoky
NRL pro brucelózu
NRL pro parazity
a dvě Referenční laboratoře (RL)
RL pro Aujeszkyho chorobu prasat
RL pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku
Připravuje se zřízení RL pro nákazy včel.
CHARAKTERISTIKA
STÁTNÍHO VETERINÁRNÍHO ÚSTAVU OLOMOUC
Činnost laboratoří SVÚ lze stručně shrnout do tří základních okruhů:
1) laboratorní vyšetření zaměřené na zdravotní nezávadnost a jakost potravin, krmiv,
vody, prostředí, biologického materiálu, léčiv, kosmetických přípravků a hygienických
potřeb
2) laboratorní diagnostika infekčních a neinfekčních chorob zvířat všech kategorií a zjišťování příčin jejich úhynu
3) monitoring cizorodých látek v potravinovém řetězci člověka, zvířat a prostředí
Ústav také zajišťuje svoz vzorků k vyšetření prostřednictvím pravidelných svozových linek,
které využívají speciální skříňová vozidla, vybavená aktivním chlazením. Svozová vozidla
projíždějí oblastí Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Ústav zajišťuje i vlastní odběr vzorků kvalifikovanými
pracovníky.
Výsledky laboratorní činnosti SVÚ Olomouc jsou určeny orgánům státní správy, např.
veterinárním inspektorům, inspektorům v oblasti ochrany životního prostředí, Státní
zemědělské a potravinářské inspekci, orgánům humánní hygienické služby a Policii ČR,
ale i fyzickým a právnickým osobám pohybujícím se v oblasti zemědělství, potravinářství
(výrobci, zpracovatelé, dovozci), kosmetiky, léčiv, chovatelům domácích, hospodářských
i exotických zvířat a v neposlední řadě také privátním veterinárním lékařům. O výsledky
SVÚ, zejména v oblasti diagnostiky nákaz (např. vzteklina), se opírají v řadě případů také
humánní lékaři. Výstupů z činnosti ústavu využívá také samospráva měst, obcí i krajů. Kapacit ústavu využívají i zahraniční subjekty, které ve své zemi nedisponují potřebným laboratorním zázemím. Pracovníci ústavu se podílejí také na výuce na středních a vysokých
školách. Významná je i přednášková a publikační činnost.
NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE
NA SVÚ OLOMOUC
Do organizační struktury Státního veterinárního ústavu Olomouc jsou začleněny
tzv. Národní referenční laboratoře. Národní referenční laboratoře (NRL) jsou schváleny a jmenovány MZe ČR v souladu s článkem 33 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004, kde jsou ustanoveny základní povinnosti a činnosti NRL.
Národní referenční laboratoř pro kampylobaktery
Bakteriální alimentární infekce člověka způsobené termotolerantními kampylobaktery patří v dnešní době v ČR i Evropě k nejfekventovanějším alimentárním nákazám.
Jen v ČR onemocní touto nákazou ročně tisíce lidí. Vzhledem k tomu, že významným
zdrojem infekce pro lidi jsou suroviny a potraviny živočišného původu, ale i domácí
zvířata, zřídilo Ministerstvo zemědělství Národní referenční laboratoř pro kampylobaktery (NRL) na Státním veterinárním ústavu Olomouc.
Mezi základní úkoly NRL je organizace a provádění monitoringu kampylobakterů
u zvířat a sledování antibiotické rezistence u izolovaných kmenů. NRL metodicky řídí
ostatní veterinární laboratoře, které provádějí diagnostiku těchto baktérií a ověřuje
jejich způsobilost kontrolními testy. Je expertním a poradním pracovištěm pro Státní
veterinární správu ČR, Ministerstva zemědělství i zdravotnictví. Důležitá je spolupráce
NRL s Lékařskou fakultou UP v Olomouci i řadou infekčních klinik. NRL ověřuje a zkouší nové diagnostické postupy a metody. Významnou částí činnosti NRL je spolupráce
s Komunitární referenční laboratoří pro členské státy EU ve švédské Uppsale. Vedoucí
NRL se pravidelně zúčastňuje jednání v CRL a spolupodílí se na přípravě evropských
programů monitoringu. V rámci zahraničních aktivit NRL nelze pominout také spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), pro který NRL připravuje
část zprávy o zoonózách za ČR. Významná je také výuková, publikační a přednášková
činnost NRL.
NRL tvoří oddělení speciální
bakteriologie, laboratoř hygieny
potravin a laboratoř PCR. Na činnosti NRL se podílí částečně 5 veterinárních lékařů a 3 laboranti.
NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE
NA SVÚ OLOMOUC
Národní referenční laboratoř pro koaguláza pozitivní stafylokoky
Stafylokoky patří k nejrozšířenějším bakteriím, patogenní kmeny mohou způsobit invazivní infekce nebo toxinózy.
Ministerstvo zemědělství ČR s účinností od 1. července 2006 vyhlásilo na Státním veterinárním ústavu v Olomouci Národní referenční laboratoř pro koaguláza pozitivní
stafylokoky. Základní činností NRL je diagnostika bakterií Staphylococcus sp., jejich
identifikace, konfirmace a monitoring antibiotické rezistence. V souladu s platnou
legislativou ČR a EU provádí NRL v potravinách a surovinách kvantitativní stanovení
koagulázapozitivních stafylokoků a vyšetření stafylokokových enterotoxinů přístrojem VIDAS imunodetekcí. Významnou aktivitou je sledování meticilin rezistentních
kmenů Stapylococcus aureus (MRSA) v potravinovém řetězci.
NRL připravila ve spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin monitoring MRSA v chovech prasat v ČR. NRL jako první pracoviště v ČR popsalo výskyt MRSA
u zvířat.
NRL spolupracuje s Komunitární referenční laboratoří pro koaguláza pozitivní stafylokoky ve Francii (AFSSA LERQAP French Food Safety Agency - Laboratory for Study
and Research on Quality and Processing of Food, Maisons-Alfort cedex). Metodicky řídí
ostatní veterinární laboratoře a ověřuje jejich způsobilost kontrolními testy.
NRL poskytuje odbornou pomoc orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor při
organizaci systému kontroly zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, spolupracuje s Lékařskou fakultou UP v Olomouci.
NRL tvoří oddělení speciální bakteriologie, oddělení hygieny potravin a laboratoř PCR.
NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE
NA SVÚ OLOMOUC
Národní referenční laboratoř pro brucelózu
Brucelóza je obávané a velmi závažné onemocnění zvířat způsobené baktériemi rodu
Brucella, které je přenosné ze zvířat také na člověka. Česká republika je zemí, která
je brucelózy zvířat prostá, ale vzhledem k závažnosti onemocnění, jakož i nepříznivé
nákazové situaci v některých evropských a řadě mimoevropských zemí, je nutno této
nákaze věnovat stále pozornost.
Nositelem reference je oddělení sérologie a přidruženými pracovišti jsou laboratoř oddělení speciální bakteriologie, patologie a laboratoř PCR. Celkem je začleněno do NRL
9 pracovníků, z toho jsou čtyři veterinární lékaři a pět laborantů. Jednotlivé laboratoře
jsou akreditovány a pracují v systému ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. NRL je schopna provádět konfirmační vyšetření na brucelózu, a to jak sérologická, tak i bakteriologická
a provést i typizaci brucel metodou PCR.
NRL byla zřízena v souladu s veterinárním zákonem jako národní laboratoř zajišťující
koordinační činnost mezi jednotlivými laboratořemi provádějícími laboratorní diagnostiku brucelózy, dále pro zabezpečení rozhodčí úlohy při ověření pozitivních či sporných
výsledků (konfirmační činnost), pro sledování, ověřování a zavádění nových diagnostických metod do laboratorní praxe.
NRL vykonává sérologickou a bakteriologickou diagnostiku původců brucelózy, dále
identifikaci, konfirmaci a monitoring jejich antibiotické rezistence, zajišťuje činnost na
úseku laboratorních analýz, statistiky a hlášení výskytu brucelózy v souladu s platnou
legislativou ČR i EU.
NRL spolupracuje s infekčními klinikami, pro které zajišťuje konfirmační sérologické
vyšetření a odborné konzultace.
NRL se pravidelně zúčastňuje mezilaboratorních kruhových testů. NRL spolupracuje s komunitární referenční laboratoří (AFSSA Paříž), udržuje kontakty s dalšími NRL států EU.
NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE
NA SVÚ OLOMOUC
Národní referenční laboratoř pro chemické prvky
Chemické prvky jsou přítomny ve všech složkách potravinového řetězce. Jejich množství v potravinách a krmivech závisí na přirozeném obsahu a na podmínkách, ve kterých jsou produkovány a zpracovávány. Některé těžké kovy mají nutriční význam
a jsou nezbytné pro zdraví. Ale jiné jako např. olovo, kadmium, rtuť a arzen nutriční
význam nemají a naopak mohou způsobovat vážná onemocnění.
Aby se snížilo zdravotní riziko spojené s vyšším obsahem těžkých kovů v potravinách,
krmivech a vodě, jsou stanoveny v Evropské legislativě maximální limity jejich obsahu v důležitých komoditách a provádí se jejich laboratorní kontrola.
Národní referenční laboratoř pro chemické prvky byla jmenována SVS ČR v roce 2002
a Ministerstvem zemědělství ČR v roce 2006 na Státním veterinárním ústavu Olomouc. Nositelem reference je oddělení cizorodých látek na pracovišti v Kroměříži. Na
činnosti NRL se podílí 3 VŠ odborní pracovníci a 3 laboranti.
K hlavním bodům činnosti patří aktivní účast v monitoringu reziduí cizorodých látek
s odpovědností NRL za oblast chemických prvků, který se provádí v rámci EU. Důležitá
je spolupráce s NRL ostatních členských států a hlavně s komunitárními referenčními
laboratořemi (CRL) EU v Římě a v belgickém Geelu. Vedoucí NRL se pravidelně zúčastňuje jednání v obou CRL, získané odborné informace předává příslušným státním orgánům i úředním laboratořím v ČR, jejichž činnost koordinuje.
NRL je expertním a poradním pracovištěm pro Státní veterinární správu ČR, Ministerstva zemědělství i zdravotnictví, poskytuje vědeckou a technickou pomoc v oblasti
své působnosti. Potvrzuje pozitivní výsledky vyšetření prováděných v ostatních laboratořích, v případě sporných výsledků vydává referenční výsledek. Vyvíjí a aktualizuje
metody v závislosti na nových poznatcích vědy a techniky a zajišťuje jejich validaci
a akreditaci.
NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE
NA SVÚ OLOMOUC
Národní referenční laboratoř pro parazity
Parazitární infekce člověka, domácích i volně žijících zvířat patří k stále aktuálním zdravotním hrozbám pro lidskou i zvířecí populaci. Zejména dnes v době zvýšeného cestovního ruchu a celosvětového pohybu potravin a surovin živočišného původu dochází mnohdy
k zavlečení parazitárních infekcí netypických pro naše podnební pásmo.
Národní referenční laboratoř pro parazity (NRL pro parazity) na SVÚ Olomouc, jmenovaná Ministerstvem zemědělství ČR účinností od 1. ledna 2008, má za cíl sledování smrtelných a život ohrožujících parazitů člověka, zejména Trichinella sp., Echinococcus sp.,
a Anisakis sp..
Trichinelóza je kosmopolitně rozšířena. Původcem onemocnění je Trichinella spiralis (Svalovec stočený), dospělí červi jsou dlouzí jen několik milimetrů a usídlují se v příčně pruhované svalovině. Rezervoárem jsou divoce žijící masožravci a všežravci. Hlavním zdrojem
infekce pro člověka je maso prasat, zejména pak divoce žijících prasat.
Echinokokóza je kosmopolitní, zejména se vyskytuje tam, kde jsou používáni psi k hlídání pasoucích se zvířat. Původcem onemocnění je Echinococcus granulosus (Měchožil
zhoubný), malá tasemnice (2 – 10 mm) žijící v dospělém stavu ve střevě psovitých šelem
(definitivní hostitelé), s jejichž trusem vycházejí vajíčka parazita. V mezihostiteli, kterými
jsou různí býložravci a také člověk, se vytváří cysty v játrech, mozku, plicích atd. o velikosti
až 20 cm.
Anisakóza je parazitární onemocnění mořských ryb. Původcem je Anisakis simplex. Dospělí jedinci jsou přítomni v žaludku mořských kytovců, jako jsou velryby, delfíni nebo
tuleni. Přes drobné mořské obratlovce dochází ke kontaminaci svaloviny a orgánů mořských ryb larvami. Larvy jsou bílorůžové a mají velikost 20 – 30 mm.
Hlavní důraz na tyto parazitární nákazy je kladen také v Referenční laboratoři Společenství pro parazity – Instituto Superiore di Sanitá (ISS) v Římě, která laboratoře členských
zemí EU řídí. V rámci České republiky úzce spolupracujeme s Parazitologickým ústavem Veterinární
a farmaceutické univerzity v Brně.
NRL pro parazity poskytuje odborné zázemí pro pracovníky vykonávající státní veterinární dozor i pro
soukromé veterinární lékaře.
Veterinární služba až do roku 1950 spočívala převážně na soukromé činnosti zvěrolékařů a byla
zaměřena hlavně na úsek terapeutický. Laboratorní diagnostiku zajišťovaly převážně Státní
diagnostický a séroterapeutický ústav v Ivanovicích na Hané (dnes Bioveta), ústavy Vysoké školy
zvěrolékařské v Brně (dnes Veterinární a farmaceutická universita Brno) a později také laboratoře pro vyšetřování potravin živočišného původu,
které vznikaly při jatkách a tržních úřadech velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Hradec Králové, Karlovy Vary). Z těchto laboratoří se
postupně stávaly městské autorizované ústavy
pro zkoumání potravin.
Založení Státního veterinárního ústavu Olomouc
(SVÚ Olomouc) spadá do roku 1949, kdy 1. září
vznikl z Městského ústavu pro zkoumání potravin
Státní veterinární vyšetřovací ústav, pobočka Olomouc. Pracoviště bylo umístěno ve dvou budovách
na rohu Fierlingerovy třídy a Klášterní ulice (dnes
třída Svobody a ulice Křivá). Tyto budovy byly postaveny v 18. století jako součást pevnosti a sloužily jako vojenská věznice. V celách této věznice
byli žalářováni také aktivisté Pražského červnového povstání v roce 1848. Vojenská věznice byla
v tomto objektu až do roku 1904.
U kolébky Státního veterinárního vyšetřovacího
ústavu v Olomouci stáli prof. MUDr. Hons, ředitel
Státního zdravotního ústavu v Praze, MVDr. Antonín
Hrstka, úřední veterinář krajského národního výboru a MVDr. Karel Bureš, přednosta II. odboru
HISTORIE
STÁTNÍHO VETERINÁRNÍHO ÚSTAVU OLOMOUC
Státního zdravotního ústavu, pobočka Olomouc, který se stal prvním ředitelem nově
vzniklého Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci a ústav řídil až do
31. 5. 1953.
Spádovou oblastí Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci byl tehdejší kraj Olomoucký. Rozvoj laboratorní činnosti byl zpočátk u pomalý, scházelo
laboratorní vybavení. Rovněž personální situace byla velmi svízelná – dva veterinární lékaři, pět laborantů, jeden pitevní zřízenec, jedna pomocná pracovnice a jeden
administrativní pracovník.
Laboratorní diagnostika byla zaměřena převážně na vyšetřování potravin živočišného původu, pitvy uhynulých zvířat, bakteriologické vyšetření orgánů kadaverů,
histologickou diagnostiku nakažlivé obrny prasat, od roku 1950 i sérologickou diagnostiku brucelózy skotu a parazitologickou diagnostiku roztočíkové nákazy a nosematózy včel.
Od 1. 6. 1953 se stal vedoucím pracoviště MVDr. Jiří Srna. Jeho zásluhou došlo
k dalšímu personálnímu posílení laboratoří. V roce 1958 se začala formovat vnitřní
struktura ústavu. V roce 1958 vzniklo oddělení diagnostické s laboratoří patomorfologickou, bakteriologickou, parazitologickou, umývárnou skla a várnou živných
půd. Dále vzniká oddělení veterinárně hygienické a oddělení hospodářsko-správní.
V roce 1959 vzniklo oddělení dietetiky a výživy hospodářských zvířat. V roce 1961
stoupl počet pracovníků na 27. Postupně docházelo také k rozšíření diagnostických
metod, např. o reakci vazby komplementu, hemaglutinační test, sérodiagnostiku
Q-horečky a parafinovou histologii. Rozšířila se bakteriologická diagnostika, fyzikálně chemické vyšetřování potravin i krmiv.
Stávající prostorová kapacita staré budovy nestačila v plném rozsahu pokrýt požadavky terénu, navíc bylo pracoviště velmi nevhodně situováno v historickém jádru
města Olomouce.
Proto bylo v polovině 50. let rozhodnuto přistoupit k výstavbě
nového ústavu. Město nabídlo tři
varianty pozemků, z nichž byla
vybrána lokalita Olomouc-Nové
Sady a 20. 12. 1960 započaly oficiálně Pozemní
stavby Olomouc s výstavbou nového ústavu.
Dne 1. července 1960 zrušil ministr zemědělství
svým výnosem Státní vědecký veterinární ústav
v Praze a jeho krajské pobočky. Tímto rozhodnutím byla olomoucká pobočka začleněna do Krajského veterinárního zařízení pod názvem „Stanice
laboratorní diagnostiky“. K 1. červenci 1961 byl vedením pracoviště pověřen MVDr. Stanislav Beneš.
Od 1. 7. 1963 bylo olomoucké pracoviště pověřeno
vykonáváním prosektorské činnosti v kafilerii Blatec. Tuto činnost provádělo do 31. 12. 1969.
V roce 1964 byla stavba nového pracoviště v Olomouci-Nové Sady dokončena. Náklady na výstavbu činily 5.500 000 Kčs a 11. listopadu 1964 byl
zahájen trvalý provoz. Rozvoj nového pracoviště
si vyžádal nárůst pracovníků. K 31. 12. 1964 činil
stav 39 zaměstnanců, z toho sedm veterinárních
lékařů, jeden promovaný biolog a jeden inženýr
chemie. Spádovou oblastí byly okresy Olomouc,
Přerov, Šumperk a Prostějov.
V roce 1964 se podařilo ozdravit chovy skotu od
brucelózy a v roce 1968 i od tuberkulózy. Nákazovou situaci v tehdejší době dokumentuje skutečnost, že v roce 1961 bylo v ČSSR 893 000 brucelózního skotu, tj. 22,7 % stavu hovězího dobytka.
Likvidace obou výše uvedených nákaz si vyžádala
mimořádné pracovní úsilí všech pracovníků veterinární služby, pracovníky diagnostiky nevyjímaje.
V roce 1968 dochází opět ke změně názvu pracoviště a podle pokynů ředitele veterinární správy ze dne
HISTORIE
STÁTNÍHO VETERINÁRNÍHO ÚSTAVU OLOMOUC
3. 1. 1968 byl ze Stanice laboratorní diagnostiky v Olomouci–Nové Sady a ze Stanice klinické diagnostiky a terapie v Olomouci-Chválkovicích zřízen Státní veterinární
ústav v Olomouci jako zálohová organizace Ústředního státního veterinárního ústavu
v Praze. Funkce vedoucího pracoviště se změnila na funkci ředitele, kterou zastával
MVDr. Stanislav Beneš. Činnost pracoviště zůstala zachována a rozšířila se na další
diagnostické činnosti. Úsek diagnostiky byl dále rozšířen o úsek klinický a terapeutický na pracovišti Olomouc-Chválkovice.
Ve druhé polovině roku 1972 došlo ke specializaci SVÚ podle druhů zvířat a vědních
oborů. SVÚ Olomouc byl pověřen specializační činností – veterinární péče v chovu
prasat pro území ČR.
Od 1. února 1984 zavedl SVÚ Olomouc laboratorní diagnostiku vztekliny pro území
celé Moravy.
V důsledku havárie jaderné elektrárny v Černobylu v SSSR započal ústav od 1. května
1988 s měřením radioaktivity. Od 1. října 1988 dochází ke změně ředitele ústavu. Novým ředitelem je jmenován MVDr. Zdeněk Králík. S nástupem MVDr. Králíka pokračuje modernizace a vybavování pracoviště, zároveň dochází k posílení personálního
obsazení příchodem nové generace veterinárních lékařů.
Listopad 1989 znamenal počátek podstatných společensko–ekonomických změn ve
všech oblastech naší společnosti, veterinární službu nevyjímaje. K 1. lednu 1991 byl
zrušen Ústřední státní veterinární ústav a ministr zemědělství zřídil k tomuto datu 15
samostatných Státních veterinárních ústavů.
K 31. 12. 1991 byl zrušen Státní veterinární ústav ve Zlíně. SVÚ Olomouc převzal podstatnou část činnosti zrušeného SVÚ Zlín.
K 31. 3. 1992 odešel na vlastní žádost z funkce ředitele ústavu MVDr. Zdeněk Králík.
Na základě výběrového řízení byl k 1. 4. 1992 jmenován novým ředitelem MVDr. Jan
Bardoň, Ph.D., MBA.
Pokračující změny společensko-ekonomických
podmínek
se odrazily také na problematice laboratorní diagnostiky.
Zavedení tržního mechanismu
a konkurence mezi pracovišti přineslo podstatné
zvýšení nároků na odbornost, přesnost a rychlost
vyšetření. Došlo k zásadnímu rozvoji olomouckého
pracoviště, a to jak na úseku přístrojového vybavení, tak zavedením řady zcela nových vyšetřovacích
metodik.
K 30. červnu 1992 byl zrušen SVÚ – Veterinární nemocnice Hranice. Veškerá práva a pohledávky převzal SVÚ Olomouc.
V 90. letech pokračoval rychlý rozvoj olomouckého
ústavu. Postupně vznikala další nová diagnostická
pracoviště, např. pro detekci cizorodých látek (detašované pracoviště v Kroměříži), pro molekulárně
biologické metody atp., čímž se okruh diagnostiky
podstatně rozšiřoval. Protože stávající prostory pro
rozvíjející se diagnostiku nestačily, přistavěl ústav
jedno patro na vedlejší budově (budova C) a následně také patro nad stávajícím komplexem laboratoří patologické morfologie (budova B). V nových
prostorách vznikl komplex laboratoří pro monitoring cizorodých látek, hygienickou kontrolu léčiv
a kosmetických potřeb.
Ústav zavedl systém jakosti akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, akteditaci se
podařilo postupně rozšířit téměř na všechna
odborná vyšetření. Všechny laboratoře byly
postupně kompletně zrekonstruovány a vybaveny moderním přístrojovým vybavením,
včetně odpovídající počítačové techniky. Od
1. října 2001 zahájil SVÚ Olomouc diagnostiku
transmisivních spongioformních encefalopatií,
HISTORIE
STÁTNÍHO VETERINÁRNÍHO ÚSTAVU OLOMOUC
zejména BSE. Olomoucký ústav byl první v ČR, který zavedl tuto diagnostiku metodou
ELISA.
K 31. prosinci 2001 byl zrušen SVÚ Opava a SVÚ Olomouc převzal komplexně veterinární laboratorní diagnostiku vznikajícího Moravskoslezského kraje. Ústav vybudoval
nový komplex laboratorních prostor v budově C, poté následovala kompletní rekonstrukce šaten pro pracovníky, včetně zavedení černobílého provozu.
Koncem roku 2005 začíná přebírat olomoucký ústav část činnosti SVÚ Brno, které
přechází do útlumového programu. V areálu končícího SVÚ Brno vzniká tzv. „příjmové a konzultační středisko“ jako detašované pracoviště SVÚ Olomouc s úkolem zajistit a koordinovat svoz vzorků z bněnské oblasti do olomouckého ústavu a zároveň
zde zůstává zachována laboratoř na vyšetření trichinel trávicí metodou a laboratoř
pro mykotoxiny. Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci u aviární influenzy zahájil
olomoucký ústav v březnu 2006 diagnostiku této virové choroby u ptáků V roce 2006
byla dokončena rozsáhlá přístavba administrativních prostor hlavní budovy a rekonstrukce náhradního zdroje energie.
V současné době pracuje na SVÚ Olomouc 90 pracovníků, ústav zajišťuje komplexní
laboratorní diagnostiku pro Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj, podstatnou
část Jihomoravského kraje a část Královehradeckého kraje. Získává zakázky i ze zahraničí.
Na ústavě pracuje pět Národních referenčních laboratoří (NRL) a dvě Referenční laboratoře (RL).
Ústav ležící ve středu Moravy, která představuje významný zemědělsko-potravinářský region, si klade za cíl pokračovat v zajišťování kvalitní laboratorní diagnostiky
a přispívat tak k ochraně zdraví lidí a zvířat.
ODDĚLENÍ
HYGIENY POTRAVIN
Zdravotní nezávadnost potravin (bezpečnost potravin) patří mezi nejvýznamnější atributy ochrany
lidského zdraví. Alimentární infekční onemocnění,
zejména bakteriální zoonózy (choroby přenosné
ze zvířat na člověka) patří v současnosti mezi významné problémy humánní i veterinární medicíny.
Jedná se zejména o problematiku salmonel, kampylobakterů a listerií.
Oddělení zahrnuje laboratoř hygieny mléka, laboratoř hygieny ostatních potravin a laboratoř bakteriologie masa. Výše uvedené laboratoře provádějí
komplexní senzorické analýzy, komplexní bakteriologické a mykologické analýzy potravin všech
komodit a surovin určených k výrobě potravin.
Laboratoř disponuje vyšetřovacími postupy podle
národní i mezinárodní legislativy včetně legislati-
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
MVDr. Jarmila Ondrušková
vedoucí oddělení
585 225 641, 585 557 240
585 222 394
[email protected]
ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN
vy EU. Zajišťuje laboratorní verifikaci systému kritických kontrolních bodů (HACCP),
mikrobiologickou kontrolu prostředí potravinářských provozů stěrovou i otiskovou
metodou, kontrolu mikrobiální kontaminace ovzduší a stanovení provozní účinnosti
desinfekčních prostředků. Součástí práce oddělení je poradenská a konzultační činnost, včetně značení potravin podle národní legislativy. Laboratoř zajišťuje potřebné
analýzy při exportech a importech. V případě potřeby provádí odběr vzorků. Náplní
práce oddělení je také detekce reziduí inhibičních látek (např. antibiotik a chemoterapeutik) v potravinách, především v mase, mléce a vejcích mikrobiologickými metodami.
Při průkazu závažných patogenů v potravinách laboratoř disponuje i metodami PCR.
Pomocí těchto metod a metod ELISA je laboratoř schopna zajistit např. tzv. „druhové
určení masa“, což představuje druhovou identifikaci živočišné bílkoviny použité při
výrobě potraviny. Naprostá většina metod používaných na oddělení je akreditovaná.
Oddělení se výrazně podílí také na činnosti Referenční laboratoře pro mikrobiologii
dětské výživy a NRL pro koaguláza pozitivní stafylokoky, které jsou na SVÚ Olomouc
zřízeny.
ODDĚLENÍ CHEMIE,
BIOCHEMIE A RADIOLOGIE
Chemické analýzy potravin detekují v potravinovém řetezci škodliviny ohrožující lidské zdraví.
Řada analýz zároveň objektivně hodnotí jakostní
parametry výrobků.
Oddělení je tvořeno rozsáhlým komplexem laboratoří, který představuje laboratoř chemie potravin a krmiv, laboratoř biochemie a vod, laboratoř
radiologie, laboratoř toxikologie a laboratoř kapalinové chromatografie.
Chemická, biochemická a toxikologická vyšetření
potravin, krmiv, vod a biologického materiálu se
provádí v naprosté většině akreditovanými zkouškami.V případě potřeby je možno zajistit akreditované odběry vzorků.
Laboratoř chemie potravin je zaměřena na chemické parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
RNDr. Mirjana Koláčková
vedoucí oddělení
585 225 641, 585 557 261
585 222 394
[email protected]
ODDĚLENÍ CHEMIE,
BIOCHEMIE A RADIOLOGIE
potravin včetně stanovení biogenních aminů, čistých svalových bílkovin v masných
výrobcích, obsahu masa v masných a rybích výrobcích, tuku, soli, aw, TDF vlákniny,
sojové bílkoviny, lepku, atd. Tato laboratoř se zabývá i chemickým vyšetřením krmiv.
Stanovení biochemických parametrů krve a moče se provádí na automatizovaném
biochemickém analyzátoru firmy ASSISTA. Bachorové tekutiny se vyšetřují na ITP
analyzátorech.Rovněž se provádí vyšetření kostí na obsah minerálů.
V laboratoři radiologie je radiospektrometrickou metodou detekována radioaktivita 134 Cs a 137Cs.
V toxikologické laboratoři jsou chemickými postupy zjišťovány v potravinách, krmivech a tkáních zvířat, toxické látky a jedy, které způsobují otravy zvířat a lidí,
včetně celého spektra mykotoxinů
Laboratoř kapalinové chromatografie je zaměřena na speciální analýzy vyžadujícící
vysokou instrumentaci. Pro vyšetření je používána nejmodernější přístrojová technika – kapalinová chromatografie (HPLC/DAD,RI,FLD), kapalinová chromatografie
ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS/MS) a vysokoúčinná tenkovrstevná chromatografie (HPTLC).
Z širokého spektra prováděných analýz lze uvést například stanovení polyaromatických uhlovodíků, sacharidů, dusitanů, dusičnanů, mykotoxinů, konzervačních
a aditivních látek, reziduí léčiv v potravinách a krmivech. V krmivech a premixech
se provádí též ověření deklarovaného obsahu léčiva.
ODDĚLENÍ
CIZORODÝCH LÁTEK
Oddělení je tvořeno dvěma komplexy laboratoří:
pro stanovení anorganických cizorodých látek a organických cizorodých látek.
Jedná se o analýzy vyžadující vysokou instrumentaci. Na špičkových analytických přístrojích jsou
metodami atomové absorpční spektrometrie
(AAS-F, AAS-GF, AAS-HG, AMA), metodami hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, popř. s kapalinovou předseparací (ICP-MS
a LC-ICP-MS), metodami plynové chromatografie
(GC) a plynové chromatografie s hmotnostní detekcí(GC-MS) detekovány anorganické a organické
cizorodé látky včetně stopových množství v životním prostředí, biologickém materiálu a potravinovém řetězci člověka a zvířat.
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
SVÚ Olomouc
detašované pracoviště Kroměříž
Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž
Ing. Alena Šimáková – vedoucí oddělení
573 343 644, 724 144 922
573 343 644
[email protected]
ODDĚLENÍ CIZORODÝCH LÁTEK
Těžiště činnosti akreditovaných laboratoří spočívá:
v detekci anorganických cizorodých látek – prvků, zejména Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Ni,
Co, Mn, Al, Sn, As, Se, Hg , Ca, Sb …
v detekci organických cizorodých látek, zejména polychlorovaných bifenylů, chlorovaných a organofosforových pesticidů, pyrethroidů …
v detekci těkavých látek, sterolů, mastných kyselin, triglyceridů…
V případě cizorodých látek se jedná o škodlivé látky, které kontaminací potravinového řetězce mohou poškozovat zdraví lidí i zvířat.
Součástí pracoviště je i Národní referenční laboratoř pro chemické prvky, která se
věnuje problematice výskytu a detekce těžkých kovů v biologických materiálech, potravinách, krmivech a prostředí. Z pozice Národní referenční laboratoře pro chemické
prvky se pracoviště mimo jiné zaměřuje na vyvíjení nových metod pro speciace těžkých kovů, například methylrtuti a anorganického arzenu.
Oddělení, zejména NRL, aktivně spolupracuje na přípravě plánu monitoringu cizorodých látek na každý rok, jakož i na jeho následném zhodnocení a analýze rizik pro
spotřebitele.
ODDĚLENÍ
SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE
Infekční choroby přenosné ze zvířat na člověka
(tzv. zoonózy) představují stále výrazný medicinský problém.
Oddělení se skládá z laboratoří speciální mikrobiologie, laboratoře mikrobiologie hygienických
potřeb a léčiv, várny živných půd a umývárny laboratorního skla. Laboratoř speciální mikrobiologie zajišťuje komplexní bakteriologické vyšetření
a základní mykologické vyšetření vzorků klinického i sekčního materiálu ze zvířat, včetně ryb
a včel a z prostředí. Dále provádí diagnostický servis v případě nutnosti bakteriologické identifikace
bakterií izolovaných při analýzách na jiných odděleních. Oddělení používá rozsáhlou škálu aerobních
i anaerobních kultivačních postupů, biochemické
i mikroskopické vyšetřovací metody. Je schopno
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí oddělení
585 225 641, 585 557 111
585 222 394
[email protected]
ODDĚLENÍ
SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE
vyšetřit vzorky na převážnou většinu patogenních i podmíněně patogenních baktérií, včetně např. původce paratuberkulózy. Laboratoř se specializuje na problematiku
diagnostiky bakteriálních zoonóz, zejména stafylokoků a kampylobakterů. Součástí
oddělení je Národní referenční laboratoř pro kampylobaktery, zřízená MZe ČR. Oddělení funguje zároveň jako veterinární antibiotické středisko. Konfirmace řady izolovaných kmenů je vedle klasických metod prováděna i molekulárně-biologickými metodami.U bakteriálních patogenů je zjišťována citlivost na širokou škálu používaných
antibiotik, včetně kvalitativního průkazu antibiotické rezistence vybraných bakteriálních druhů metodou stanovení minimálních inhibičních koncentrací.
Vedle bakteriálních zoonóz se oddělení specializuje také na choroby včel.
Zvláštní součástí činnosti oddělení je mikrobiologická kontrola léčiv, zdravotnického
a kosmetického materiálu, včetně mikrobiologické kontroly výrobních prostor. Laboratoř je držitelem povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv k mikrobiologické kontrole léčiv a prostředí.
Várna živných půd připravuje kultivační média pro všechny mikrobiologické provozy
ústavu a umývárna zajišťuje dekontaminaci, asanaci a sterilizaci laboratorně používaného skla.
Pracovníci oddělení se podílejí na výukové, přednáškové a publikační činnosti v oboru
bakteriologie.
ODDĚLENÍ
PATOLOGICKÉ ANATOMIE
Oddělení patologie provádí kompletní patologicko-anatomickou pitvu a odběr vzorků pro veškerá navazující vyšetření všech druhů zvířat (včetně
exotů) a jejich orgánů. Výsledky vyšetření slouží
jak majitelům zvířat, tak veterinárním lékařům
a v některých případech i orgánům činným v trestním řízení.
Odebraný materiál je v případě potřeby dále vyšetřován histologickými technikami s cílem stanovení
konkrétní diagnózy. Dle indikací je materiál odebraný při pitvě dále postoupen k bakteriologickému, virologickému, mykologickému, toxikologicko-chemickému vyšetření či k vyšetření metodou
PCR.
Oddělení zajišťuje také vyšetření příčiny hromadných úhynů ryb nebo včel.
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
MVDr. František Blaha – vedoucí oddělení
585 225 641, 585 557 233
585 222 394
[email protected]
ODDĚLENÍ
PATOLOGICKÉ ANATOMIE
Součástí oddělení, vedle pitevny a histologické laboratoře, je také parazitologická
laboratoř, která provádí ze sekčního i klinického materiálu diagnostiku ektoparazitů a endoparazitů vyvolávajících choroby zvířat. Důležitý význam má pak vyšetření
vnímavých zvířat na trichinelózu pomocí trávicí i kompresní metody. V laboratoři se
provádí také vyšetření včel (např. varroáza, roztočíková nákaza, nosematóza).
Na oddělení pracuje Národní referenční laboratoř pro parazity, zřízená v roce 2007
MZeČR.
Součástí oddělení je rovněž laboratoř reprodukce, která provádí laboratorní vyšetření spermatu, inseminačních dávek, poševních výtěrů a sekretů z pohlavních orgánů zvířat. Zajišťuje hygienickou kontrolu inseminačních stanic, skladů inseminačních
dávek a míst pro odběr spermatu. Provádí sledování zdravotního stavu zvířat pomocí
metabolických testů a na základě zjištěných hodnot navrhuje řešení ke zlepšení zdravotních a ekonomických ukazatelů stáda. Pracoviště zajišťuje výjezdy do chovů zvířat s odběrem a vyhodnocením odebraných vzorků přímo na místě nebo v laboratoři
SVÚ.
Oddělení patologické morfologie úzce spolupracuje s oddělením speciální mikrobiologie, sérologie a virologie při komplexní diagnostice nákaz zvířat.
ODDĚLENÍ VIROLOGIE
Oddělení se zabývá především problematikou
diagnostiky virových a prionových nákaz hospodářských, domácích i volně žijících zvířat.
Součástí oddělení je virologická laboratoř, ELISA
laboratoř a laboratoře molekulární biologie (PCR).
Podstatná část virologických metod je akreditována. K diagnostice virových nákaz jsou využívány
komerčně vyráběné ELISA sety na průkaz protilátek (Ab-antibody) a na průkaz virů (Ag-antigenu),
neutralizační testy a izolace viru na tkáňových kulturách. V poslední době jsou k diagnostice virových
antigenů (virů) hlavně využívány molekulárně-biologické metody (PCR).
Od roku 2007 oddělení zastává i funkci Referenční
laboratoře pro Aujeszkyho chorobu. Zajišťuje koordinační činnost mezi jednotlivými laboratořemi
v ČR provádějícími laboratorní diagnostiku Aujeszkyho choroby, dále zabezpečuje rozhodčí úlohu při
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
MVDr. Zuzana Návělková – vedoucí oddělení
585 225 641, 585 557 215
585 222 394
[email protected]
ODDĚLENÍ VIROLOGIE
ověřování pozitivních či sporných výsledků (konfirmační činnost), sleduje, ověřuje
a zavádí nové diagnostické metody do laboratorní praxe. Pravidelně se zúčastňuje
mezinárodních kruhových testů.
Součástí oddělení virologie je akreditovaná laboratoř pro diagnostiku transmisivních spongiformních encefalopatií zvířat (BSE, scrapie a CWD). Laboratoř provádí
detekci prionového proteinu TSE z nervové tkáně skotu, ovcí a jelenovitých, pomocí
diagnostických ELISA testů a metodou imunochromatografie. Tato laboratoř pracuje ve dvousměnném provozu z důvodu okamžitého zpracování doručeného vzorku
a tím i rychlého získání a vyřízení výsledku.
Také v oblasti virologických infekcí se objevují nové nákazy, které je zapotřebí diagnosticky řešit. Velmi významná je aviární influenza (ptačí chřipka), zejména pro
svůj zoonotický potenciál možnosti přenosu na člověka. Nově se objevuje na území ČR nákaza přežvýkavců katarální horečka ovcí (Bluetongue – modrý jazyk), jejíž
diagnostika byla na oddělení zavedena.
ODDĚLENÍ SÉROLOGIE
Průkaz specifických protilátek proti řadě virových,
bakteriálních a parazitárních infekcí patří mezi nepostradatelné postupy při diagnostice nákaz.
Oddělení sérologie zajišťuje sérologickou diagnostiku nákaz hospodářských, domácích i volně
žijících zvířat, založenou na průkazu specifických
protilátek v krevním séru, případně mléce zvířat.
Celý rozsah diagnostické činnosti oddělení je akreditován. Oddělení se skládá s laboratoře sérologie
a laboratoře pro diagnostiku vztekliny.
Laboratoř sérologie využívá v diagnostice jak klasické sérologické metody (aglutinační reakce, reakce
vazby komplementu, precipitace v agar – gelu), tak
i moderní metody ELISA s použitím diagnostických
souprav tuzemské i zahraniční provenience. Laboratoř provádí sérologickou diagnostiku brucelózy, leukózy, chlamydiózy, Q – horečky, listeriózy, tularémie,
vozhřivky, hřebčí nákazy a infekční anemie koní.
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
MVDr. Přemysl Skalka – vedoucí oddělení
585 225 641, 585 557 245
585 222 394
[email protected]
ODDĚLENÍ SÉROLOGIE
V případě potřeby lze v indikovaných případech vyšetřit i lidská séra na protilátky
proti vybraným zoonózám.
Laboratoř pro diagnostiku vztekliny vyšetřuje mozkovou tkáň zvířat imunofluorescenční technikou na přítomnost viru vztekliny. V indikovaných případech využívá
akreditovaného zvířetníku k provádění biologického pokusu na myších.
Oddělení provádí sérologická vyšetření v rámci plošného monitoringu zdravotního
stavu zvířat, dále kontroly zdraví zvířat při jejich přesunech nebo prodeji v rámci
i mimo území ČR (exporty a importy) a také šetření v případě onemocnění zvířat. Diagnostiku vztekliny provádí u lišek v rámci kontroly orální vakcinace a dále u zvířat
podezřelých z nákazy nebo která způsobila poranění lidí a domácích zvířat.
Od roku 2002 oddělení zastává i funkci Národní referenční laboratoře pro brucelózu. Zajišťuje koordinační činnost mezi jednotlivými laboratořemi v ČR provádějícími
laboratorní diagnostiku brucelózy, dále zabezpečuje rozhodčí úlohu při ověření pozitivních či sporných výsledků (konfirmační činnost), sleduje, ověřuje a zavádí nové
diagnostické metody do laboratorní praxe. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních
kruhových testů.
ODDĚLENÍ KRMIV
Obdobně jako bezpečnost potravin má v rámci
potravinového řetězce svůj význam i zdravotní
nezávadnost a jakost krmiv. Kvalitní a bezpečná krmiva jsou nepostradatelná pro uspokojivý
zdravotní stav a kondici zvířat.
Oddělení se skládá ze tří komplexů laboratoří,
a to laboratoře bakteriologie krmiv, mikrobiologie vod a mykologie. Laboratoře pro vyšetření
krmiv jsou zaměřeny na stanovení organoleptických, bakteriologických, mykologických a fyzikálně-chemických ukazatelů krmiv, krmných
směsí a dalších komponentů používaných v krmivářském průmyslu se zřetelem na sledování
zdravotní nezávadnosti.
Laboratoř zajišťuje kontrolu prostředí výroben
krmiv stěrovou metodou.
Pracoviště konzultuje příčiny zjištěných závad.
Pomocí metod PCR a metod ELISA je labora-
KONTAKT:
telefon
fax
e-mail
MVDr.Irena Blahová – vedoucí oddělení
585 225 641, 585 557 203
585 222 394
[email protected]
ODDĚLENÍ KRMIV
toř schopna zajistit druhovou identifikaci živočišné bílkoviny použité při výrobě
krmiva, zejména masokostní moučky.
Mykologická laboratoř provádí kvalitativní i kvantitativní vyšetření vzorků krmiv,
potravin, vody i prostředí a zjišťuje druhy a počty mikromycét kontaminujících
tyto komodity.
Laboratoř zajišťuje i diagnostiku plísňových a kvasinkových infekcí zvířat, způsobujících jak kožní, tak i systémová onemocnění (dermatofytózy, aspergilomykózy, kandidózy).
Laboratoř vod provádí senzorické, bakteriologické vyšetření (včetně průkazu
Legionella pneumophila) a stanovení mikroskopického obrazu a abiosestonu dle
platné legislativy, včetně vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR, Českého lékopisu a směrnic EU. Vyškolení pracovníci zajišťují akreditovanými postupy odběry
vzorků vod.
Laboratoř se pravidelně zúčastňuje kruhových mezilaboratorních testů.
Převážná část prováděných analýz je akreditovaná.
KVALIFIKACE SVÚ OLOMOUC
Akreditovaná zkušební laboratoř (AZL č.1144)
Předmět činnosti: potraviny, krmiva, voda, léčiva, kosmetika, biologický materiál, prostředí
Certifikát správné laboratorní praxe pro kontrolu léčiv vydaný SÚKL
Předmět činnosti: léčiva, voda, prostředí
Certifikát správné laboratorní praxe pro kontrolu veterinárních léčiv vydaný ÚSKVBL
Předmět činnosti: veterinární léčiva, medikované krmné směsi
NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE (NRL):
NRL pro chemické prvky
NRL pro kampylobaktery
NRL pro koaguláza pozitivní stafylokoky
NRL pro brucelózu
NRL pro parazity
REFERENČNÍ LABORATOŘE (RL):
RL pro Aujeszkyho chorobu prasat
RL pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SVÚ OLOMOUC
ODDĚLENÍ HYGIENY POTRAVIN
ODDĚLENÍ PATOLOGICKÉ MORFOLOGIE
Laboratoř bakteriologie masa
Laboratoř mikrobiologie potravin
Laboratoř hygieny mléka
Pitevna
Laboratoř bakteriologie
Laboratoř parazitologie
Laboratoř histologie
Laboratoř reprodukce
ODDĚLENÍ CHEMIE, BIOCHEMIE
A RADIOLOGIE
Laboratoř chemie potravin, krmiv
Laboratoř vod a biochemie
Laboratoř HPLC
Laboratoř toxikologie
Laboratoř radiologie
ODDĚLENÍ VIROLOGIE
ODDĚLENÍ CIZORODÝCH LÁTEK
ODDĚLENÍ KRMIV
Laboratoř detekce ACL
Laboratoř detekce OCL
Laboratoř bakteriologie krmiv
Laboratoř mykologie
Laboratoř bakteriologie vod
Laboratoř virologie
Laboratoř ELISA
Laboratoře PCR
Laboratoř BSE
ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE
Laboratoř speciální mikrobiologie
Laboratoř mikrobiologie hyg. potřeb a léčiv
Várna živných půd
Umývárna laboratorního skla
PŘÍJMOVÉ A KONZULTAČNÍ
PRACOVIŠTĚ BRNO
ODDĚLENÍ SÉROLOGIE
ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ
Laboratoř sérologie
Laboratoř vztekliny
Mzdová účtárna
Účtárna
Fakturace
Laboratoř trichinel
Laboratoř mykotoxinů
SEKRETARIÁT ŘEDITELE
Sekretariát
Podatelna-telefonní ústředna
Asistent – obchodní zástupce
Informatik
HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK
Doprava
Údržba
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV OLOMOUC

Podobné dokumenty