APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk

Komentáře

Transkript

APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM Ing. Luděk
APLIKACE KOMPRESORŮ SCROLL S EVI SYSTÉMEM
Ing. Luděk Pospíšil
JDK, spol. s r.o., Pražská 2161, Nymburk, Česká republika
ABSTRAKT
Náklady na provoz chladicího zařízení s růstem cen elektrické energie tvoří podstatnou složku
provozních nákladů. Chladicí a klimatizační zařízení spotřebovává celkem cca 15% veškeré
elektrické energie vyrobené na Zemi a podíl neustále roste [1]. Zvláště v mrazírenském provozu pro
vypařovací teploty -25°C a nižší lze dosáhnout až 30% energetických úspor s využitím systému
EVI u scroll kompresorů v kombinaci s podchlazením chladiva.
EVI systém (Economized Vapor Injection)
Jedná se o aplikaci dobře známého principu dvoustupňové (dělené) komprese s možností
mezistupňového chlazení s ekonomizérem (podchlazovač chladiva). V minulosti byl používán
pouze pro velké šroubové nebo polohermetické kompresory. Je to vhodný způsob jak omezit
vysokou kompresní teplotu, zvláště při mrazírenském provozu a současně výrazně zlepšit COP a
tím ekonomické provozní parametry chladicího okruhu. Je známo, že dvoustupňový chladicí okruh
dosahuje při stejném chladicím výkonu lepší účinnosti než klasický jednostupňový okruh. Nyní je
k dispozici také komerční dvostupňové řešení pro malé hermetické kompresory typu scroll.
Konstrukční provedení kompresoru Copeland scroll vhodné pro dvoustupňovou kompresi je
známo pod označením EVI (Enhanced Vapour Injection). Konstruktérům se podařilo realizovat dva
kompresní stupně uvnitř jedné scroll sestavy a jednoho hermetického pláště kompresoru.. Zchlazené
páry chladiva o středním tlaku jsou vhodně umístěnými otvory ve scroll spirále přivedeny přímo do
kompresního prostoru. Optimalizací umístění sacích otvorů bylo dosaženo výjimečných
energetických parametrů kompresorů scroll EVI.
Rotující mechanismus scroll sady i nadále umožňuje oddálení scroll spirál (radial and axial
reliance) v případě nasátí kapalného chladiva nebo oleje, tak jak je tomu u celé řady scroll
kompresorů Copeland. Plášť kompresoru je opatřen třetím připojovacím portem pro přisávání par
chladiva do mezistupně. Výsledek působí velmi kompaktně a přehledně.
Jak pracuje chladicí okruh s EVI scroll kompresorem a ekonomizérem?
Typické zapojení chladivového okruhu s kompresorem Scroll EVI a podchlazovačem chladiva
(ekonomizérem) je uvedeno na obrázku 1.
Výměník ECO je využíván k podchlazení kapalného chladiva 4 z výstupu kondenzátoru.
Odpařením určitého množství chladiva mi při vypařovací teplotě Ti odpovídající mezistupňovému
tlaku ve výměníku ECO dojde k podchlazení protékajícího kapalného chladiva mE. Dodatečné
podchlazení kapalného chladiva 5 je tedy provedeno ve druhém (vysokotlakém) kompresním stupni
pracujícím s relativně vysokým chladicím faktorem COP. Výsledkem je navýšení chladicího
výkonu na výparníku bez nutnosti použití výkonnějšího kompresoru a zvýšení účinnosti COP
chladicího procesu realizovaného na výparníku při teplotě vypařování TE.
Odpařené, ale relativně chladné chladivo z výměníku ECO je přivedeno na sání druhého stupně
kompresoru. Zde dojde ke smísení s horkými parami výtlaku prvního stupně kompresoru mE+mi.
Nasátím zchlazené páry chladiva 2 je pak výsledná kompresní teplota v bodě 3 významně
redukována.
_______
Ing. Luděk Pospíšil, Product Manager, JDK, spol. s r.o., [email protected], www.jdk.cz, R1, 9/2011
Obr. 1 Chladicí okruh s kompresorem Scroll EVI
Chladicí faktor COP
Rostoucí kompresní poměr vede obecně ke zhoršení chladicího faktoru. Chladicí okruh
s kompresorem Scroll EVI a ekonomizérem dosahuje v praxi lepší chladicí účinnosti COP než
klasický jednostupňový okruh. Viz obrázek 2 průměrných hodnot % nárůstu chladicího faktoru
COP pro kompresory Scroll EVI. Příčinou navýšení chladicího výkonu je skutečnost, že
podchlazení chladiva je realizováno chladicím okruhem s menším kompresním poměrem (střední
tlak/kondenzační tlak) a tedy s lepší účinností. Data byla získána z podkladu [2].
COP (kW/kW)
Porovnání COP
(%)
3.0
% nárůstu COP
50
Scroll ZF‐EVI + ECO
Scroll ZF‐EVI + ECO / Scroll ZF
2.5
40
2.0
30
Scroll ZF
1.5
20
1.0
10
Data pro: R404A, Tc=+45°C
Data pro: R404A, Tc=+45°C
0.5
0
0
‐10
‐20
‐30
‐40
0
‐10
‐20
Vypařovací teplota (°C)
‐30
‐40
Vypařovací teplota (°C)
Obr. 2 Porovnání COP scroll kompresorů ZF a ZF-EVI
Z grafu % nárůstu COP je patrný progresivní nárůst chladicího faktoru pro nízké vypařovací
teploty. Významný přínos lze zaznamenat především při použití pro mrazírenské aplikace. Při
provozních vypařovacích teplotách -25 až -35°C lze dosáhnout s kompresory ZF-EVI
s podchlazením chladiva přímých úspor na příkonu kompresoru při zachování stejného chladicího
výkonu v rozmezí 30 až 42%. Kompresory ZF-EVI ve srovnání se standardními kompresory scroll
ZF dosahují v širokém rozsahu vypařovacích teplot s podchlazením energetické úspory více jak
30% [2].
Chladicí výkon
Výhodou kompresorů scroll ve srovnání s tradičními pístovými kompresory je, že výkon je
méně závislý na kompresním poměru (např. stálá vypařovací teplota a měnící se kondenzační
respektive okolní teplota). Důvodem je neexistence škodného prostoru a tím konstantní objemová
účinnost [3].
Obrázek 3 porovnává hodnoty chladicího výkonu pro standardní kompresory ZF a scroll ZFEVI s podchlazením.
Porovnání průměrného % nárůstu výkonu je provedeno pro provoz kompresorů ZF bez
podchlazení a kompresorů ZF-EVI s podchlazením kapalného chladiva. Z grafu % průměrného
nárůstu chladicího výkonu lze pro mrazírenský provoz v rozsahu -25 až -35°C zjistit 50 až 65%
narůst chladicího výkonu. Pro stejný chladicí výkon stačí tedy analogicky menší kompresor.
Například při potřebě chladicího výkonu 6kW při vypařovací teplotě -32°C lze zvolit
kompresor ZF33 ve standardním provedení. Vhodnou alternativou však může být menší kompresor
ZF18-EVI, který dává stejný chladicí výkon při elektrickém příkonu o 29.8% nižším (6.55kW vs.
4.6kW).
(%)
Porovnání chladicího výkonu
Oo (kW)
Data pro: R404A, To/Tc=‐32/+45°C
% průměrný nárůstu výkonu
70
15.0
60
STD
ZF‐EVI + ECO / ZF
EVI+ECO
10.0
50
40
5.0
30
Data pro: R404A, Tc=+45°C
0.0
ZF13
ZF18
ZF24
ZF33
ZF40
ZF48
20
0
‐10
‐20
‐30
‐40
Vypařovací teplota (°C)
Obr 3 Porovnání výkonů kompresorů scroll ZF a ZF-EVI
Kompresory ZF-EVI dosahují běžně hodnot navýšení výkonu přes 60%. Pro dosažení stejného
chladicího výkonu s podchlazením pak stačí snížený hmotnostní průtok chladiva o více než 40%
[2].
Úspory energie a návratnost investice (ROI)
Shora uvedené technické parametry umožňují při aplikaci kompresoru ZF-EVI pro mrazírenské
aplikace generovat významné finanční úspory a dosáhnout tak krátké doby návratnosti investic.
Pro zde uvedený modelový výpočet uvažujeme náhradu mrazírenské kondenzační jednotky
s kompresorem ZF48 jednotkou s kompresorem ZF33-EVI. Předpokládáme, že jednotka pracuje při
průměrné vypařovací teplotě -25°C a kondenzační teplotě +45°C. Doba chodu jednotky se uvažuje
16hod/den. Chladicí výkon kompresoru ZF48 při To/Tc=-25/+45°C je 13.3kW, chladicí výkon
kompresoru ZF33-EVI je také 13.3kW.
Z komerční nabídky standardních kondenzačních jednotek byly pro modelový výpočet vybrány
jednotky JLE-ZF48 a JLE-ZF33 EVI. Průměrné pořizovací (investiční) náklady jsou 3730,-€
respektive 3935,-€.
Dle [2] je provozní příkon kompresorů Pel:
ZF48 ……..
11.55 kW
ZF33 EVI … 8.25 kW (úspora na el. příkonu kompresoru 29%)
(Pracovní podmínky To/Tc=-25/+45°C, R404A, 5K podchlazení, 20K přehřátí v sání, 7K
využitelné přehřátí na výparníku)
Pro jednoduchost není uvažován rozdíl ve spotřebě el. energie ventilátorů kondenzátoru. Příkon
ventilátorů kondenzátoru by měl být pro jednotku s kompresorem EVI nižší, neboť kondenzační
teplo kompresoru s ZF-33 EVI je pouze 21.4kW ve srovnání s 24.7kW pro ZF48 (pokles cca 13%).
Při uvažované optimistické ceně 0.12 €/1kWh elektrické energie jsou denní provozní náklady
22.18€ respektive 15.84€.
Lze snadno určit návratnost počáteční nárůstu investice 205,-€ danou rozdílem ceny jednotek JLEZF48 a JLE-ZF33 EVI. Viz obrázek č. 4.
Náklady (€)
5 000
Návratnost investice
Náklady (€)
Návratnost investice
Data pro: R404A, Te/Tc=‐25/+45°C
Data pro: R404A, Te/Tc=‐25/+45°C
4 500
17 500
P
15 500
13 500
JLE ZF48
11 500
JLE‐ZF33‐EVI
9 500
JLE‐ZF33‐EVI
4 000
7 500
231€
JLE ZF48
5 500
3 500
0
10
20
30
40
50
3 500
0
100
200
Délka provozování (dny)
300
400
500
600
700
Délka provozování (dny)
Obr č. 4 Návratnost investice při použití
kondenzační jednotky s kompresorem EVI
Z grafické interpretace je vidět že navýšení investice o 205,-€ je „splaceno“ získanými úsporami na
elektrické energii již do 33 dnů! Při provozu delším než 657 dní je již rozdíl v nákladech P=3958,-€
což je pořizovací cena nové kondenzační jednotky JLE-ZF33 EVI. Energeticky úspornější jednotka
se tedy zaplatí do necelých dvou let.
V každém dalším provozním roce generuje úspornější jednotka se systémem EVI roční úsporu
v provozních nákladech 2107,-€. Při uvažované životnosti kondenzační jednotky 10 až 12 let jsou to
nemalé finanční úspory.
Přínosy chladicího systému s kompresory EVI a podchlazením
• Menší příkon při stejném chladicím výkonu (vyšší COP)
• Při provozu s podchlazovačem vzhledem k navýšení výkonu stačí volit menší a tím
levnější kompresor
• Možnost regulace výkonu okruhu provozem bez podchlazení
• Ztráty na sacím potrubí mohou být redukovány v porovnání s konvenčním okruhem.
Důvodem je menší potřebné obíhající množství chladiva vzhledem k dodatečnému
podchlazení chladiva. Například při snížení obíhajícího množství o 40% dojde ke snížení
tlakové ztráty o 64%! (Tlakové ztráty jsou úměrné druhé mocnině hodnoty průtoku)
• Dimenze kapalinového potrubí a tím i náplň chladiva může být redukována vzhledem
k menšímu obíhajícímu množství chladiva přes výparník
•
Nutnost odvádět menší kondenzační teplo umožňuje pře stejném kondenzátoru uspořit
další elektrickou energii
Závěr
Aplikace dvoustupňového chladicího okruhu pro komerční nasazení s využitím technologie
kompresorů scroll EVI je investičně i technicky velmi lákavá. Energetické úspory kolem 30% při
mrazírenském provozu ve srovnání s konvenční technologií jsou atraktivní. Také možnost snížení
náplně chladiva je přínosem pro potenciální redukci emisí při případném úniku náplně. Příklad
výpočtu návratnosti investice je proveden na komerčně dostupném modelu kondenzační jednotky v
mrazírenském provozu při vypařovací teplotě -25°C. Pro nižší vypařovací teploty budou přínosy
ještě významnější.
Vzhledem k prezentovaným ekonomickým faktům lze očekávat komerční nasazení ještě ve větším
rozsahu i přes komplikovanější propojení chladicího okruhu s podchlazováním chladiva.
Také redukce tlakových ztrát v sacím potrubí je způsob jak zvýšit účinnost stávajícího
mrazicího okruhu. Aplikace okruhů s podchlazením chladiva toto umožní bez nutnosti investovat
do rozvodů s větším průměrem.
Dodatečným využitím tepla přehřátých par na výtlaku kompresoru lze snadno získat odpadní
energii pro ohřev vody na teplotu +60°C i více.
Seznam literatury:
[1] IIR, Report on Refrigeration Sector Achievements and Challenges. The World Summit on
Sustainable Development, Johannesburg, 2002.
[2] Copeland Selection software 7.4 / 40654 (04/11)
[3] Walter Bianchi, Dr. Eric Winandy: Performance improvements in commercial refrigeration
with vapour injected scroll compressors, Emerson Climate Technologies.

Podobné dokumenty

ZF - alfaco.cz

ZF - alfaco.cz samostatná ochrana proti překročení výtlačné teploty chladiva u všech modelů povrchy spirál se vzájemně odvalují jen po jedné ploše Rozdíly mezi ZF a ZS typová řada ZF může pracovat až do vypařovac...

Více

8. References - Lesnická a dřevařská fakulta

8. References  - Lesnická a dřevařská fakulta silviculturae Mendelianae Brunensis, sv. LIV, č. 2, p. 23­30., 2006. Dániel, V., Frekvenční charakteristiky kytary pomocí MKP. In 4th International Symposium Material ­ Acoustic ­ Place   2008. 1. ...

Více

Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lin

Abies grandis /Douglas ex D. Don/ Lin et al. (2009). Ve zmíněných studiích bylo zjištěno, že opad jedle obrovské je relativně bohatý na živiny, poměrně dobře a rychle mineralizuje. Díky rychlému růstu spotřebovává sice tato dřevina vět...

Více

JDK-KnJ - JDK, spol. s ro

JDK-KnJ - JDK, spol. s ro jižních stranách nebo v  místech s  horším přísunem čerstvého vzduchu (strojovny atd.) je nutné uvažovat i  s  vyššími teplotami okolí.

Více

AR009 - JDK, spol. s ro

AR009 - JDK, spol. s ro Spolehlivost a ekonomika provozu kompresorového chladicího zařízení je závislá na správném dimenzování a provedení potrubního systému. Nesprávně navržené a provedené potrubí chladicího okruhu může ...

Více

CT003 - JDK, spol. s ro

CT003 - JDK, spol. s ro Přehled typů CL-EVI Chladicí výkon (kW)

Více

Ekologická výroba tepla a elektrické energie

Ekologická výroba tepla a elektrické energie • rychlé najíždění a odstavování v řádu několika minut, • dobrá účinnost i u kogeneračních jednotek středních výkonů až 35 %. Každé najetí a odstavení turbíny při rychlých startech ze studeného sta...

Více