Ekvitermní regulátor ATMOS SDC12

Komentáře

Transkript

Ekvitermní regulátor ATMOS SDC12
$7026-DURVODY&DQNDĜDV\Q
Ekvitermní regulátor ATMOS
SDC12-31ACD01
SERVISNÍ PĜÍRUþKA
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
SDC12-31ACD01
OBSAH
Obsah
9(5=('2.80(178 9(5=(62)7:$5( =È./$'1Ë323,6 29/È'$&Ë359.< =È./$'1Ë=2%5$=(1Ë',63/(-( 29/È'$&Ë7/$ýË7.$ 4.2.1 Otoþné tlaþítko (Stisknout / Otoþit) ......................................................................................................... 11
4.2.2 Tlaþítko "Komfortní teplota v místnosti" .................................................................................................. 11
4.2.2.1 Funkce rychlého pĜepnutí na režim „NÁVŠTċVA“ .......................................................................... 11
4.2.3 Tlaþítko "Útlumová teplota v místnosti" .................................................................................................. 11
4.2.3.1 Funkce rychlého pĜepnutí na režim „ABSENCE“ ............................................................................ 12
4.2.4 Tlaþítko "Teplota TUV v denním režimu"................................................................................................ 12
4.2.4.1 Funkce jednorázového plnČní v denním režimu.............................................................................. 12
4.2.5 Tlaþítko "Provozní režim"(Základní zobrazení) ...................................................................................... 13
4.2.5.1 Režim Prázdniny (krátkodobý program) .......................................................................................... 14
4.2.5.2 Režim Absence (krátkodobý program) ............................................................................................ 14
4.2.5.3 Režim NávštČva (krátkodobý program) ........................................................................................... 15
4.2.5.4 Automatický režim ........................................................................................................................... 15
4.2.5.5 Manuální režim Léto (Pouze ohĜev TUV) ........................................................................................ 15
4.2.5.6 Režim Komfort ................................................................................................................................. 16
4.2.5.7 Ekonomický režim............................................................................................................................ 16
4.2.5.8 Pohotovostní režim .......................................................................................................................... 17
4.2.6 Tlaþítko "Ekvitermní kĜivka" .................................................................................................................... 18
4.2.7 Tlaþítko "Informace o systému" .............................................................................................................. 19
4.2.8 Ventilátor / manuální (servisní) režim ..................................................................................................... 21
4.2.8.1 Zobrazení na displeji........................................................................................................................ 21
0(1863$5$0(75<5(*8/È7258 9é%ċ50(18 5.1.1 Vstup do menu........................................................................................................................................ 22
96783'29<ââË3ěË678329eÒ5291ċ0(18,167$/$7(52(0
3ě(+/('0(185(*8/È7258$&' 5.3.1 Menu DATUM ......................................................................................................................................... 24
5.3.1.1 Menu DATUM / par. 1 – ýas ........................................................................................................... 24
5.3.1.2 Menu DATUM / par. 2 - KalendáĜní rok ........................................................................................... 24
5.3.1.3 Menu DATUM / par. 3 - Den / mČsíc ............................................................................................... 24
5.3.1.4 Menu DATUM / par. 4 - Režim pĜestupného þasu .......................................................................... 24
5.3.2 Menu ýASOVÉ PROGRAMY................................................................................................................. 24
5.3.2.1 Menu ýASOVÉ PROGRAMY / par. 1,2,3 – výbČr okruhu MIX 1,2 a TUV...................................... 24
5.3.2.1.1
5.3.2.1.2
5.3.2.1.3
VýbČr programu................................................................................................................................................24
VýbČr týdne a cyklu ..........................................................................................................................................25
Programování spínacích þasĤ a teploty cyklu...................................................................................................25
5.3.2.3.1
Kopírování programĤ þasu zapnutí (Dny) .........................................................................................................27
5.3.2.1.3.1 ýas zapnutí...............................................................................................................................25
5.3.2.1.3.2 ýas vypnutí ...............................................................................................................................25
5.3.2.1.3.3 Teplota cyklu.............................................................................................................................25
5.3.2.1.3.4 Programování spínacích þasĤ (Programy P2 a P3 zakázány) .................................................26
5.3.2.2 Menu ýASOVÉ PROGRAMY / par. 4 - Znovunaþtení standardních programĤ.............................. 27
5.3.2.3 Menu ýASOVÉ PROGRAMY / par. 5 - Kopírování þas. programĤ (blokĤ) .................................... 27
5.3.2.3.1.1
5.3.2.3.2
Vyvolání funkce kopírování (Dny).............................................................................................27
Kopírování programĤ þasu zapnutí (otopné okruhy).........................................................................................28
5.3.2.3.2.1
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Vyvolání funkce kopírování (Otopné okruhy) ...........................................................................28
2
OBSAH
SDC12-31ACD01
5.3.3 Menu HYDRAULIKA ...............................................................................................................................29
5.3.3.1 Menu HYDRAULIKA - pĜehled parametrĤ .......................................................................................29
5.3.3.1.1.1 Regulátorem neovládaný kotel:................................................................................................ 30
5.3.3.1.1.2 Regulátorem ovládaný kotel:.................................................................................................... 30
5.3.3.1.2
5.3.3.2
Základní pĜehled hydraulických schémat ......................................................................................................... 30
Menu HYDRAULIKA / par.1 – Hydraulické schéma ........................................................................30
5.3.3.2.1
Nákresy hydraulických schémat....................................................................................................................... 31
5.3.4.4.1
5.3.4.4.2
5.3.4.4.3
Rozdílná denní teplota jednotlivých otopných okruhĤ ...................................................................................... 43
Rozdílná noþní teplota jednotlivých otopných okruhĤ ...................................................................................... 43
OddČlený provozní režim otopných okruhĤ...................................................................................................... 43
5.3.3.2.1.1 Hydraulický pĜíklad þ.1 – neregulovaný kotel zapojený bez akumulaþní nádrže..................... 31
5.3.3.2.1.2 Hydraulický pĜíklad þ.3 – neregulovaný kotel zapojený s akumulaþní nádrží.......................... 31
5.3.3.2.1.3 Hydraulický pĜíkl. þ.4 – neregulovaný kotel zapojený s akum. nádrží a zón. ventilem. ........... 32
5.3.3.2.1.4 Hydraulický pĜíklad þ.9 – kotel na pelety zapojený bez akumulaþní nádrže............................ 32
5.3.3.2.1.5 Hydraulický pĜíklad þ.10 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží............................... 33
5.3.3.2.1.6 Hydraulický pĜíklad þ.12 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží a zón. ventilem. .... 33
5.3.3.2.1.7 Hydraulický pĜíklad þ.17 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem bez akum. nádrže .......... 34
5.3.3.2.1.8 Hydraulický pĜíklad þ.19 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem s akum. nádrží ............... 34
5.3.3.2.1.9 Hydraulický pĜíklad þ.20 – kotel s ventilátorem, spalin. þidlem, zón. ventilem a akum. nádrží 35
5.3.3.3 Menu HYDRAULIKA / par.2 – výstup þerpadla TUV .......................................................................35
5.3.3.4 Menu HYDRAULIKA / par.3 – výstup smČšovacího okruhu 1 (MIX1) .............................................36
5.3.3.5 Menu HYDRAULIKA / par.4 – výstup smČšovacího okruhu 2 (MIX2) .............................................36
5.3.3.6 Menu HYDRAULIKA / par.6 – Variabilní výstup 1 (VA1) .................................................................36
5.3.3.7 Menu HYDRAULIKA / par.7 – Variabilní výstup 2 (VA2) .................................................................37
5.3.3.8 Menu HYDRAULIKA / par.8 – Variabilní vstup 1 (VE1) ...................................................................37
5.3.3.9 Menu HYDRAULIKA / par.9 – Variabilní vstup 2 (VE2) ...................................................................40
5.3.3.10 Menu HYDRAULIKA / par.10 – Variabilní vstup 3 (VE3).................................................................40
5.3.3.11 Menu HYDRAULIKA / par.11 – NepĜímá vratná kontrola ................................................................40
5.3.4 Menu SYSTEM........................................................................................................................................41
5.3.4.1 Menu SYSTEM - pĜehled parametrĤ................................................................................................41
5.3.4.2 Menu SYSTEM / par. 1 - Volba jazyka ............................................................................................42
5.3.4.3 Menu SYSTEM / par. 2 - ýasové programy ....................................................................................42
5.3.4.4 Menu SYSTEM / par. 2 - Ovládací režim (MÓD) .............................................................................42
5.3.4.5
5.3.4.6
Menu SYSTEM / par. 4 - Léto - letní vypnutí ...................................................................................44
Menu SYSTEM / par. 5 – Protimrazová ochrana systému ..............................................................44
5.3.4.6.1
5.3.4.6.2
5.3.4.7
5.3.4.8
5.3.4.9
5.3.4.10
5.3.4.11
5.3.4.12
5.3.4.13
Provoz bez indikace teploty v místnosti ........................................................................................................... 44
Provoz s indikací teploty v místnosti – viz. menu MIX1 / 2 par.8...................................................................... 44
Menu SYSTEM / par. 6,7 a 8 – Externí kontakt na variabilním vstupu............................................45
Menu SYSTEM / par. 9 – Klimatická zóna.......................................................................................45
Menu SYSTEM / par. 10 – Typ budovy ...........................................................................................45
Menu SYSTEM / par. 11 – Automatický þas ukonþení ....................................................................46
Menu SYSTEM / par. 12 – Ochrana proti zablokování....................................................................46
Menu SYSTEM / par. 13 – Zobrazení logických alarmĤ..................................................................46
Menu SYSTÉM / par. 14 – AUTO SET ............................................................................................46
5.3.4.13.1
Možnosti vyvolání funkce AUTO SET. ........................................................................................................... 46
5.3.4.13.1.1 Automatické volání ................................................................................................................. 46
5.3.4.13.1.2 Ruþní volání ........................................................................................................................... 47
5.3.4.13.1.3 PĜehled vstupĤ ....................................................................................................................... 47
5.3.4.14 Menu SYSTÉM / par. 18 – Potlaþení teploty cyklu na úrovni þasového programu .........................47
5.3.4.15 Menu SYSTÉM / par. 19 – Protimrazová ochrana cyklická .............................................................47
5.3.4.16 Menu SYSTÉM / par. 23 – Uživatelský zámek ................................................................................47
5.3.4.17 Menu SYSTÉM / par. 29 – KĜivka bez venkovního þidla .................................................................47
5.3.4.18 Vynulování parametrĤ ......................................................................................................................48
5.3.4.19 Plné vynulování ................................................................................................................................48
5.3.5 Menu TUV ...............................................................................................................................................49
5.3.5.1 Menu TUV - pĜehled parametrĤ .......................................................................................................49
5.3.5.2 Menu TUV / par. 1 - Útlumová teplota TUV .....................................................................................49
5.3.5.3 Menu TUV / par. 2 - Den nastavení ochrany TUV proti legionele....................................................49
5.3.5.4 Menu TUV / par. 3 - ýas ochrany TUV proti legionele ....................................................................50
5.3.5.5 Menu TUV / par. 4 - Teplota ochrany TUV proti legionele...............................................................50
3
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.5.6
5.3.5.7
5.3.5.8
5.3.5.9
OBSAH
Menu TUV / par. 5 – Typ mČĜení teploty TUV ................................................................................. 50
Menu TUV / par. 6 – Maximální teplota TUV................................................................................... 50
Menu TUV / par. 7 – Provozní režim ohĜevu TUV........................................................................... 51
Menu TUV / par. 8 - Ochrana vypouštČní nádrže............................................................................ 52
5.3.5.9.1
POZNÁMKA Provozní režim – pĜedkontrola TUV.............................................................................................52
5.3.5.10 Menu TUV / par. 9 – Paralelní provoz ohĜívaþe bČhem plnČní TUV ............................................... 53
5.3.5.11 Menu TUV / par. 10 – Diference sepnutí ohĜevu TUV..................................................................... 53
5.3.5.12 Menu TUV / par. 11 – Prodloužený þas provozu þerpadla TUV ..................................................... 53
5.3.5.13 Menu TUV / par. 12 – PĜiĜazený þasový program k cirkulaþnímu þerpadlu .................................... 53
5.3.5.14 Menu TUV / par. 13 – Ekonomický interval (Puls)........................................................................... 54
5.3.5.15 Menu TUV / par. 14 – Ekonomický interval (Perioda) ..................................................................... 54
5.3.5.16 Menu TUV / par. 16 – Provozní mód cirkulaþních þerpadel ............................................................ 54
5.3.5.17 Menu TUV / par. 17 – Provoz kotle pĜi bČhu cirk. þerpadla TUV .................................................... 54
5.3.6 Menu MIX 1............................................................................................................................................. 55
5.3.6.1 Menu MIX 1 - pĜehled parametrĤ..................................................................................................... 55
5.3.6.2 Menu MIX 1 / par. 1 - Typ útlumového režimu ................................................................................ 56
5.3.6.3 Menu MIX 1 / par. 2 - Otopný exponent (zakĜivení ekvitermní kĜivky) ............................................ 56
5.3.6.4 Menu MIX 1 / par. 3 - Vlivem místnosti s pokojovou jednotkou ...................................................... 56
5.3.6.5 Menu MIX 1 / par. 4 – Pokojový faktor otopného okruhu ................................................................ 58
5.3.6.6 Menu MIX 1 / par. 5 – Otopný okruh adaptace ekvitermní kĜivky ................................................... 58
5.3.6.7 Menu MIX 1 / par. 6 – Optimalizace zapnutí otopného okruhu ....................................................... 59
5.3.6.7.1
Menu MIX 1 / par. 6 – Start optimalizace s pok. jednotku SDW20 = (PR) ........................................................60
5.3.6.8 Menu MIX 1 / par. 7 – Funkce mez vytápČní................................................................................... 60
5.3.6.9 Menu MIX 1 / par. 8 – Mez pokojové protimrazové ochrany ........................................................... 60
5.3.6.10 Menu MIX 1 / par. 9 – Funkce pokoj. termostatu (max.pokoj.teplota)............................................. 61
5.3.6.11 Menu MIX 1 / par. 10 – PĜiĜazení venkovní teploty ......................................................................... 61
5.3.6.12 Menu MIX 1 / par. 11 – Konstantní teplota otopného okruhu.......................................................... 62
5.3.6.13 Menu MIX 1 / par. 12 – Minimální teplota okruhu............................................................................ 62
5.3.6.14 Menu MIX 1 / par. 13 – Maximální teplota okruhu........................................................................... 62
5.3.6.15 Menu MIX 1 / par. 14 – SoubČžný posuv otopného okruhu ............................................................ 63
5.3.6.16 Menu MIX 1 / par. 15 – Prodloužená doba bČhu þerpadla okruhu.................................................. 63
5.3.6.17 Menu MIX 1 / par. 16 – Funkce vysoušení ...................................................................................... 63
5.3.6.18 Menu MIX 1 / par. 17 – Maximální teplota vratné vody okruhu ....................................................... 65
5.3.6.19 Menu MIX 1 / par. 18 – Proporcionální pásmo Xp .......................................................................... 65
5.3.6.20 Menu MIX 1 / par. 19 – Vzorkovací þas Ta ..................................................................................... 66
5.3.6.21 Menu MIX 1 / par. 20 – Integrální akþní doba Tn ............................................................................ 66
5.3.6.22 Menu MIX 1 / par. 21 – Doba bČhu servomotoru ............................................................................ 67
5.3.6.23 PĜíklad spoleþného pĤsobení P-pásma, I-pásma, doby dostavení a vzorkovací doby................... 67
5.3.6.24 Menu MIX 1 / par. 22 – Funkce koncové polohy akþního þlenu...................................................... 67
5.3.6.25 Menu MIX 1 / par. 23 – P-pásmo pokojové jednotky SDW20 ......................................................... 67
5.3.6.26 Menu MIX 1 / par. 24 – I-pásmo pokojové jednotky SDW20........................................................... 68
5.3.6.27 Menu MIX 1 / par. 25 – Mód režimu PRÁZDNINY .......................................................................... 68
5.3.6.28 Menu MIX 1 / par. 26 – Název okruhu............................................................................................. 68
5.3.7 Menu MIX 2............................................................................................................................................. 68
5.3.8 Menu VRATNÁ KONTROLA .................................................................................................................. 69
5.3.8.1 Menu VRATNÁ KONTROLA - pĜehled parametrĤ .......................................................................... 69
5.3.8.2 Menu VRATNÁ KONTROLA / par. 1 – Teplota vratné vody ........................................................... 69
5.3.8.3 Menu VRATNÁ KONTROLA / par. 2 – Diference spínání .............................................................. 69
5.3.8.4 Menu VRATNÁ KONTROLA / par. 3 – Prodloužená doba vypnutí þerpadla .................................. 69
5.3.8.5 Menu VRATNÁ KONTROLA – PĜíklad zapojení VRATNÉ KONTROLY s nastavením parametrĤ. 70
5.3.9 Menu SOLAR.......................................................................................................................................... 71
5.3.9.1 Menu SOLAR - pĜehled parametrĤ.................................................................................................. 71
5.3.9.2 Menu SOLAR / par. 1 – Spínací diference þerpadla soláru ............................................................ 71
5.3.9.3 Menu SOLAR / par. 2 – Vypínací diference þerpadla soláru .......................................................... 71
5.3.9.4 Menu SOLAR / par. 3 – Min.doba bČhu þerpadla soláru................................................................. 71
5.3.9.5 Menu SOLAR / par. 4 – Max.limit solárního panelu ........................................................................ 72
5.3.9.6 Menu SOLAR / par. 5 – Max.limit solárního zásobníku................................................................... 72
5.3.9.7 Menu SOLAR / par. 6 – Provozní režim solárního okruhu .............................................................. 72
5.3.9.8 Menu SOLAR / par. 7 – Doþasné pĜerušení ohĜívaþe..................................................................... 72
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
4
OBSAH
SDC12-31ACD01
5.3.9.9 Menu SOLAR / par. 8 – PĜepínaþ solární priorita / paralela ............................................................72
5.3.9.10 Menu SOLAR / par. 9 – Tepelná rovnováha....................................................................................73
5.3.9.11 Menu SOLAR / par. 10 – Obnova tepelná rovnováhy .....................................................................73
5.3.9.12 Menu SOLAR / par. 11 – Objemový prĤtok .....................................................................................73
5.3.9.13 Menu SOLAR / par. 12 – Hustota kapaliny ......................................................................................73
5.3.9.14 Menu SOLAR / par. 13 – Tepelná kapacita kapaliny .......................................................................74
5.3.9.15 Menu SOLAR / par. 14 – Vypínací teplota.......................................................................................74
5.3.9.16 Menu SOLAR / par. 15 – Kontrolní cyklus .......................................................................................74
5.3.9.17 Menu SOLAR / par. 16 – PĜepínací teplota .....................................................................................74
5.3.9.18 Menu SOLAR – PĜíklady zapojení solárního okruhu s definicí parametrĤ ......................................75
5.3.10 Menu PEVNÉ PALIVO ............................................................................................................................77
5.3.10.1 Menu PEVNÉ PALIVO - pĜehled parametrĤ ....................................................................................77
5.3.10.2 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 1 – Typ kotle ......................................................................................77
5.3.10.3 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 2 – Minimální provozní teplota (KTmin) ............................................78
5.3.10.4 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 3 – Maximální provozní teplota (KTmax) ..........................................78
5.3.10.5 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 4 – Zapnutí kotlového þerpadla .........................................................79
5.3.10.6 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 5 – Diference zapnutí kotlového þerpadla.........................................79
5.3.10.7 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 6 – Spínací diference peletového hoĜáku..........................................79
5.3.10.8 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 7 – Spínací diference ventilátoru.......................................................80
5.3.10.9 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 8 – Typ ventilátoru .............................................................................80
5.3.10.10 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 9 – Perioda ventilátoru ......................................................................80
5.3.10.11 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 10 – Maximální teplota spalin............................................................80
5.3.10.12 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 11 – Teplota spalin pro servoklapku kotle.........................................80
5.3.10.13 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 12 – Spínací diference servoklapky kotle..........................................81
5.3.10.14 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 13 – Spínací diference zásobníku .....................................................81
5.3.10.15 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 14 – Ochrana kotle pĜi zapnutí ..........................................................81
5.3.10.16 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 15 – Spínací diference par.14 ...........................................................81
5.3.10.17 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 16 – Vynucené ztráty kotle ................................................................81
5.3.10.18 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 17 – ěízení kotlového þerpadla (DKP) ..............................................82
5.3.10.19 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 18 – Minimální teplota spalin.............................................................82
5.3.10.20 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 19 – Typ vypnutí kotle .......................................................................82
5.3.10.21 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 20 – Povolení ochrany kotle ..............................................................82
5.3.11 Menu ZÁSOBNÍK ....................................................................................................................................83
5.3.11.1 Menu ZÁSOBNÍK - pĜehled parametrĤ ............................................................................................83
5.3.11.2 Menu ZÁSOBNÍK / par. 1 – Minimální teplota zásobníku................................................................83
5.3.11.3 Menu ZÁSOBNÍK / par. 2 – Maximální teplota zásobníku...............................................................83
5.3.11.4 Menu ZÁSOBNÍK / par. 3 – Paralelní pĜepnutí kotle .......................................................................83
5.3.11.5 Menu ZÁSOBNÍK / par. 4 – Spínací diference zásobníku ...............................................................84
5.3.11.6 Menu ZÁSOBNÍK / par. 5 – Vynucené ztráty zásobníku .................................................................84
5.3.11.7 Menu ZÁSOBNÍK / par. 6 – Prodloužená doba diference zapnutí...................................................84
5.3.11.8 Menu ZÁSOBNÍK / par. 7 – Prodloužená doba diference vypnutí...................................................84
5.3.11.9 Menu ZÁSOBNÍK / par. 8 – Ochrana zásobníku pĜi nabíjení ..........................................................84
5.3.11.10 Menu ZÁSOBNÍK / par. 9 – Ochrana zásobníku pĜi vybíjení...........................................................84
5.3.11.11 Menu ZÁSOBNÍK / par. 10 – Provozní režim zásobníku nádrže .....................................................85
5.3.11.11.1
Tabulka provozních režimĤ zásobníku s pĜehledem vztahĤ......................................................................... 88
5.3.11.12 Menu ZÁSOBNÍK / par. 11 – Prodloužená doba chodu þerpadla....................................................88
5.3.11.13 Menu ZÁSOBNÍK / par. 14 – Nabíjecí teplota zásobníku ................................................................88
5.3.11.14 Menu ZÁSOBNÍK / par. 15 – Diference vypínaní kotl.þerpadla (DKP) ............................................89
5.3.11.15 Menu ZÁSOBNÍK / par. 16 – Diference znovuzapnutí kotl.þerpadla (DKP) ....................................89
5.3.12 Menu BUS ...............................................................................................................................................90
5.3.12.1 Menu BUS - pĜehled parametrĤ .......................................................................................................90
5.3.12.2 Menu BUS / par. 1 – Adresa sbČrnice regulátoru ............................................................................90
5.3.12.3 Menu BUS / par. 2 – PĜístupová úroveĖ jednotky SDW20 pĜímého okruhu....................................90
5.3.12.4 Menu BUS / par. 3 – PĜístupová úroveĖ jednotky SDW20 MIX 1....................................................90
5.3.12.5 Menu BUS / par. 4 – PĜístupová úroveĖ jednotky SDW20 MIX 2....................................................90
5.3.13 Menu TEST RELE...................................................................................................................................90
5.3.13.1 Menu TEST RELE - pĜehled parametrĤ...........................................................................................90
5.3.14 Menu ALARMY........................................................................................................................................91
5.3.14.1 PĜehled ALARMģ.............................................................................................................................92
5
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
OBSAH
5.3.15 Menu KALIBRACE.................................................................................................................................. 93
5.3.15.1 Menu KALIBRACE - pĜehled parametrĤ.......................................................................................... 93
1È67ċ11e-('127.<6': 35292=6',*,7È/1Ë0,1È67ċ11é0,-('127.$0,6': 35292=61È67ċ11é0,-('127.$0,6': ,167$/$&( =È./$'1Ë323,6 %(=3(ý12671Ë32.<1< 7.2.1 Použití ..................................................................................................................................................... 97
7.2.2 Podmínky pro zapnutí ............................................................................................................................. 97
7.2.2.1 Neodpojujte ovládací jednotku od síĢového pĜívodu ....................................................................... 97
7.2.2.2 Elektrická instalace .......................................................................................................................... 97
7.2.2.3 Bezpeþnostní naĜízení pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).............................................. 97
7.2.3 Minimální prĤĜezy kabelĤ ...................................................................................................................... 100
7.2.4 Maximální délka kabelu ........................................................................................................................ 100
7.2.5 Instalace kabelĤ .................................................................................................................................... 100
7.2.6 ZemnČní v rozvodných skĜíních............................................................................................................ 100
3ě,32-29$&Ë3ěË6/8â(1679Ë Ò'5ä%$$ý,â7ċ1Ë 128=29é5(ä,05(*8/È7258
3ě,32-29$&Ë6925.291,&(6&6 7.6.1 Propojovací diagram svorkovnice SCS12 ............................................................................................ 101
7.6.2 Popis propojení svorkovnice SCS12 .................................................................................................... 102
323,635232-(1Ë6925.291,&(6&6 0217Èä5(*8/È7258'23$1(/8 0217Èä5(*8/È7258'26925.291,&( 3ěË./$'<=$32-(1Ë$1$67$9(1Ë5(*8/È7258 3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.1.1 Hydraulický pĜíklad þ.1 – neregulovaný kotel zapojený bez akumulaþní nádrže. ................................ 107
8.1.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.1 ................................................................... 108
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.2.1 Hydraulický pĜíklad þ.3 – neregulovaný kotel zapojený do akumulaþní nádrže. .................................. 110
8.2.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.3 ................................................................... 111
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.3.1 Hydraulický pĜíkl. þ.4 – neregulovaný kotel zapojený s akum. nádrží a zón. ventilem......................... 113
8.3.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.4 ................................................................... 114
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.4.1 Hydraulický pĜíklad þ.9 – kotel na pelety zapojený bez akumulaþní nádrže. ....................................... 116
8.4.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.9 ................................................................... 117
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.5.1 Hydraulický pĜíklad þ.10 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží. .......................................... 119
8.5.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.10 ................................................................. 120
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.6.1 Hydraulický pĜíklad þ.12 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží a zón. ventilem. ................. 122
8.6.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.12 ................................................................. 123
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.7.1 Hydraulický pĜíklad þ.17 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem bez akum. nádrže ....................... 125
8.7.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.17 ................................................................. 126
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.8.1 Hydraulický pĜíklad þ.19 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem s akum. nádrží ............................ 128
8.8.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.19 ................................................................. 129
3ěË./$'3ě,32-(1Ë6925.291,&(6&6+<'5$8/,&.e6&+e0$ý 8.9.1 Hydraulický pĜíklad þ.20 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem, zón. ventilem a akum. nádrží .... 131
8.9.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.20 ................................................................. 132
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
6
OBSAH
SDC12-31ACD01
=.5$7.<328äË9$1e9'2.80(17$&,
7,3<$75,.< 32=1È0.<
3ě(+/('ý$629é&+352*5$0ģ 323,627231e62867$9<$1$67$9(1Ë5(*8/È7258± =$â.571ċ7($'23,â7(9/$671Ë.21),*85$&, 32=1È0.< 7(&+1,&.e3$5$0(75< 2%(&1e 12.1.1 Instalaþní doporuþení ............................................................................................................................138
'23258ý(1È,167$/$&(ý,'(/ +2'127<5(=,67,9,7<6(1=25ģ 0ċě,&Ë52=6$+<6(1=25ģ ',*,7È/1Ë96783< 7
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
1 Verze dokumentu
Tato servisní pĜíruþka byla aktualizována dne 18. bĜezna 2009
2 Verze software
Tuto servisní pĜíruþku lze použít pouze s verzí software V3.0. Verze softwaru, která
je nainstalovaná ve vašem regulátoru se zobrazí po dobu pĜibližnČ 8 sekund po
pĜipojení regulátoru k napájení.
3 Základní popis
Ekvitermní regulátor ACD01 je naprogramovaný k ovládání kotlového a systémového
okruhu dle specifických hydraulických schémat, pro správnou funkci je nutné nastavit
regulátor po prvním spuštČní na dané hydraulické schéma, pokud tak není provedeno,
nemĤže regulátor otopnou soustavu ovládat správnČ. Tato servisní pĜíruþka slouží jako
návod ke správné instalaci a nastavení regulátoru.
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
8
SDC12-31ACD01
4 Ovládací prvky
5
1
6
7
2
8
3
9
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
Tlaþítko "Manuální mód" / "Ventilátor”
Tlaþítko "Provozní mód" (základní zobrazení)
Tlaþítko "VytápČcí charakteristiky"
Tlaþítko "Informace"
Displej
Kryt pro pĜipojení servisního programátoru
Tlaþítko "Denní teplota v místnosti"
Tlaþítko "Noþní teplota v místnosti"
Tlaþítko "Teplota TUV"
Otoþné tlaþítko
Symboly provozních módĤ
9
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
4.1
Základní zobrazení displeje
Regulátor ATMOS obsahuje þtyĜi základní zobrazení displeje dle vybraného
hydraulického schématu.
1. Zobrazení – hydraulická schémata 1, 9
Displej obsahuje datum, þas a teplotu zdroje tepla (kotle).
Datum
ýas
Aktivní provozní režim
Symboly provozních režimĤ
+*- E9
ź
nY[Z\]_^
Teplota kotle
2. Zobrazení - hydraulická schémata 3, 4, 10, 12
Displej zobrazuje datum, teplotu akumulaþní nádrže a teplotu zdroje tepla
(kotle).
Datum
Teplota akumulaþní nádrže
Aktivní provozní režim
Symboly provozních režimĤ
+*- E9
E9
ź
nY[Z\]_^
Teplota kotle
3. Zobrazení – hydraulické schéma 17
Displej zobrazuje provoz ventilátoru, perioda vČtrání ventilátorem, stav
ventilátoru, þas a teplota zdroje tepla (kotle).
Provoz a perioda vČtrání ventilátoru
ýas
Aktivní provozní režim
Symboly provozních režimĤ
<< 14+
E9
ź
n Y [ Z \ ] _ ^
Stav ventilátoru
Teplota kotle
4. Zobrazení – hydraulické schéma 19 a 20
Displej zobrazuje provoz ventilátoru, perioda vČtrání ventilátorem, stav
ventilátoru, teplota akumulaþní nádrže a teplota zdroje tepla (kotle).
Provoz a perioda vČtrání ventilátoru
Teplota akumulaþní nádrže
Aktivní provozní režim
Symboly provozních režimĤ
<< 14+
E9
E9
ź
n Y [ Z \ ] _ ^
Stav ventilátoru
Teplota kotle
Zobrazení displeje se mĤže lišit v individuálních pĜípadech nastavení a stavu regulátoru.
Symbol sluneþníku qzobrazuje letní režim regulátoru.
Symbol snČhové vloþky vzobrazuje zimní režim regulátoru (aktivní protimrazová ochrana).
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
10
SDC12-31ACD01
4.2
Ovládací tlaþítka
4.2.1 Otoþné tlaþítko (Stisknout / Otoþit)

Pokud stisknete otoþné tlaþítko jednou, mĤžete:
• Potvrdit vstupy/hodnoty
• Vstup do jednotlivých parametrĤ
• ZmČnit úroveĖ voleb v menu
Dlouhým stisknutím otoþného tlaþítka (cca. 3 s) mĤžete:
• Vstup do menu
Otáþením otoþného tlaþítka mĤžete:
• MČnit hodnoty (zvČtšení po smČru hodinových ruþiþek, zmenšení proti smČru)
• Listovat v menu/parametrech
4.2.2 Tlaþítko "Komfortní teplota v místnosti"
l
POZNÁMKA
Toto tlaþítko nastavuje teplotu v místnosti v automatickém režimu bČhem vytápČcího
cyklu a také v provozních režimech NAVSTEVA a VYTAPENI. Pokud je zvolen
v menu SYSTÉM parametr MOD na hodnotu 1 je zadaná hodnota identická pro
všechny vytápČcí okruhy. Pokud je zvolen v menu SYSTÉM parametr MOD na
hodnotu 2 mĤže být samostatnČ zadaná hodnota pro každý z vytápČcích okruhĤ.
Takto zadaná hodnota je výchozím bodem pro jednotlivá nastavení teplot bČhem
vytápČcích cyklĤ v menu þasových programĤ. Pokud se tato hodnota liší od
nastavené hodnoty, je v pĜípadČ následné zmČny teploty podle potĜeby upravena.
Nastavení:
+*&*%
)
E9
nY[Z\]_^
Výrobní nastavení
Rozsah nastavení
StisknČte tlaþítko "Denní teplota v místnosti" l.
Nastavte hodnotu požadované pokojové teploty otáþením otoþného tlaþítka ` na
požadovanou hodnotu. Potvrćte nastavenou hodnotu buć stisknutím tlaþítka "Denní
teplota v místnosti" l nebo stisknutím otoþného tlaþítka `.
20 °C
5 ... 30 °C
4.2.2.1 Funkce rychlého pĜepnutí na režim „NÁVŠTċVA“
Stisknutí tlaþítka "KOMFORT" l po dobu delší než 3s vede k rychlému pĜepnutí na
režim NÁVŠTċVA - viz. provozní režimy 4.2.5.3
4.2.3 Tlaþítko "Útlumová teplota v místnosti"
~
+*&*%
)*
E9
nY[Z\]_^
Toto tlaþítko nastavuje hodnotu útlumové teploty v automatickém programu mezi
vytápČcími cykly a také bČhem provozních režimĤ ABSENCE a REDUKOVANÝ
režim. Pokud je zvolen v menu SYSTÉM parametr MOD na hodnotu 1 je zadaná
hodnota identická pro všechny vytápČcí okruhy. Pokud je zvolen v menu SYSTÉM
parametr MOD na hodnotu 2 mĤže být samostatnČ zadaná hodnota pro každý
z vytápČcích okruhĤ.
Nastavení:
Ź StisknČte tlaþítko "Noþní teplota v místnosti" ~.
Ź Nastavte požadovanou hodnotu útlumové pokojové teploty otáþením otoþného
tlaþítka ` na požadovanou hodnotu.
11
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Ź
Výrobní nastavení
Rozsah nastavení
Potvrćte nastavenou hodnotu buć stisknutím tlaþítka "Noþní teplota v místnosti"
~ nebo stisknutím otoþného tlaþítka `
16 °C
5 ... 30 °C
4.2.3.1 Funkce rychlého pĜepnutí na režim „ABSENCE“
Stisknutí tlaþítka "ÚTLUM" ~ po dobu delší než 3s vede k rychlému pĜepnutí na
režim ABSENCE - viz. provozní režimy 4.2.5.2
4.2.4 Tlaþítko "Teplota TUV v denním režimu"
h
POZNÁMKA
/01
E9
) nY[Z\]_^
Výrobní nastavení
Rozsah nastavení
Toto tlaþítko nastavuje hodnotu teploty TUV v denním režimu v provozních þasech
v automatickém programu a také bČhem provozních režimĤ PARTY a VYTÁPċNÍ.
Takto zadaná hodnota je použita také pro režim, kdy je požadován pouze ohĜev TUV
(manuální letní režim).
Takto zadaná hodnota je výchozím bodem pro jednotlivá nastavení teplot bČhem
cyklĤ TUV v menu þasových programĤ. Pokud se tato hodnota liší od výchozího
nastavení, je v pĜípadČ následného pĜizpĤsobení zadané hodnoty podle potĜeby
upravena.
Nastavení:
Ź StisknČte tlaþítko "Teplota TUV" h.
Ź Nastavte teplotu zásobníku TUV otáþením otoþného tlaþítka ` na požadovanou
hodnotu.
Ź Potvrćte nastavenou hodnotu buć stisknutím tlaþítka "Teplota TUV" h nebo
stisknutím otoþného tlaþítka `
50 °C
Ekonomická teplota teplé vody ... maximální teplota zdroje tepla (servisní nastavení)
4.2.4.1 Funkce jednorázového plnČní v denním režimu
$./01
C?D
ź
nY[Z\]_^
Stisknutí tlaþítka "Teplota TUV" h po dobu delší než 3s vede k aktivaci funkce
jednorázového plnČní (ohĜátí) teplou vodou v denním režimu. Tato funkce potlaþí
aktuálnČ nastavený þasový program.
Po stisknutí tohoto tlaþítka se zobrazí hodnota þasu s následujícím významem:
0 s:
Funkce jednorázového plnČní bude provedena pouze jednou, dokud
není dosažena hodnota teploty TUV. Po dosažení nastavené hodnoty je
tato funkce opČt vypnuta.
>0 s:
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Perioda plnČní teplou vodou bude provedena pro nastavený þasový
interval (0 až 240 minut) použitím otoþného tlaþítka. To znamená, že
funkce plnČní se vypne po uplynutí nastaveného þasového intervalu
nezávisle na následnČ nastavené hodnotČ.
12
SDC12-31ACD01
4.2.5 Tlaþítko "Provozní režim"(Základní zobrazení)
f
Toto tlaþítko nastavuje požadovaný provozní režim. Provozní režim se objeví ve formČ textu a
zároveĖ na spodní stranČ displeje kurzor ukazuje symbol provozního režimu. Pokud je zvolen v menu
SYSTÉM parametr MOD = 1, je zadaná hodnota identická pro všechny vytápČcí okruhy. Pokud je
zvolen v menu SYSTÉM parametr MOD = 2, bude zadána hodnota pro každý okruh zvlášĢ.
PĜehled ovládacích režimĤ
Šipka na symbolu
n
Y
[
Z
\
Program
Zobrazení režimu
Nastavení
+-5)$)4*
Datum návratu z prázdnin
Prázdniny
ź
nY[Z\]_^
. ) *
ýas návratu
Absence
ź
nY[Z\]_^
)1./ 1*
Konec návštČvy
NávštČva
ź
nY[Z\]_^
+5-
ýasové programy
E9
1 (2, 3)
Automatický
ź
nY[Z\]_^
' /*
E9
Teplota TUV
Léto
ź
nY[Z\]_^
]
Režim stálého
vytápČní
_
Stálý omezený
režim
^
Stálý
pohotovostní
režim
&*(!*-/
E9
Komfortní teplota
ź
nY[Z\]_^
*)*($&(*
E9
Útlumová teplota
ź
nY[Z\]_^
./)4
E9
ź
nY[Z\]_^
13
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Nastavení:
StisknČte tlaþítko f
Ź Nastavte šipku na spodní stranČ displeje otoþením do polohy požadovaného
provozního režimu.
Ź Potvrćte nastavení stisknutím tlaþítka "Provozní režim" f nebo otoþného
tlaþítka `.
Ź V pĜípadČ krátkodobých provozních režimĤ (Prázdniny, Absence, Party) nastavte
požadovanou hodnotu otáþením otoþného tlaþítka ` a potvrćte nastavenou
hodnotu postupem uvedeným výše.
Ź
Návrat do
základního zobrazení
Stisknutím tlaþítka f po dobu pĜibližnČ 3 sekundy.
4.2.5.1 Režim Prázdniny (krátkodobý program)
+-5)$)4*
Pomocí tohoto režimu lze vypnout vytápČní a ohĜev teplé vody pro domácnost po
celou dobu trvání prázdnin. Protimrazová ochrana zĤstane aktivována.
ź
nY[Z\]_^
Použití
Ovládání v rež. Prázdniny
Nastavení
Ukonþení režimu
Prázdniny
Výrobní nastavení
Rozsah nastavení
Zobrazení
Dlouhá nepĜítomnost bČhem otopné sezóny.
Pokud jsou venkovní teploty nižší než teplota protimrazové ochrany, jsou vytápČcí
okruhy bez nástČnných modulĤ SDW ovládány na zadanou pokojovou teplotu 3
°C, s nástČnnými moduly SDW jsou ovládány na jejich individuálnČ nastavenou
protimrazovou mez (viz parametr 8 smČšovacího okruhu: pokojová mez
protimrazové ochrany).
viz. tlaþítko „Provozní režim.“
Probíhající režim „Prázdniny“ mĤže být pĜi dĜívČjším návratu pĜerušen. Jednoduše
stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f a nastavte na automatický režim.
Aktuální datum
Aktuální datum ... Aktuální datum + 250 dní
Aktivní režim „Prázdniny“ se objeví na displeji v základním zobrazení s oznaþením
datumu návratu.
4.2.5.2 Režim Absence (krátkodobý program)
. ) *
ź
nY[Z\]_^
Použití
Nastavení
Ukonþení režimu
Absence
Rozsah nastavení
Zobrazení
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Pomocí tohoto režimu lze doþasnČ vypnout vytápČní po dobu krátké nepĜítomnosti.
BČhem doby nepĜítomnosti jsou všechny vytápČcí okruhy ovládány v souladu se
specifikovanou teplotou v místnosti. Po uplynutí nastaveného þasu se vytápČcí
okruhy automaticky vrátí do provozního režimu, který byl aktivní pĜed nastavením
režimu „Absence“. Krátkodobé programy jako Party (NávštČva) nebo Prázdniny jsou
v tomto režimu vynechány.
Krátkodobá nepĜítomnost bČhem otopné sezóny
viz. tlaþítko „Pracovní režim“
Probíhající režim Absence mĤže být pĜi dĜívČjším návratu pĜerušen. Jednoduše
stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f a nastavte na automatický režim.
0,5 hodiny ... 24 hodin, P1 (P2, P3)
Aktivní režim Absence se objeví na displeji v základním zobrazení s oznaþením þasu
návratu.
14
SDC12-31ACD01
4.2.5.3 Režim NávštČva (krátkodobý program)
)1./ 1*
ź
nY[Z\]_^
Tento program nabízí jednorázové okamžité vytopení všech otopných okruhĤ až do
pĜednastaveného þasu a pĜeskoþí zcela nebo þásteþnČ nadcházející nebo již aktivní
redukovaný cyklus. Po uplynutí nastaveného þasu se vytápČcí okruhy automaticky
vrátí do provozního režimu, který byl aktivní pĜed nastavením režimu NávštČva.
Krátkodobé programy jako Absence nebo Prázdniny jsou v tomto režimu vynechány.
Použití
Jednorázové neplánované prodloužení doby vytápČní a nebo okamžité vytápČní
bČhem redukovaného režimu.
Nastavení
viz. tlaþítko „Provozní režim“
Ukonþení režimu NávštČva Probíhající režim NávštČva mĤže být pĜi dĜívČjším návratu pĜerušen. Jednoduše
stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f a nastavte na automatický režim.
Rozsah nastavení
0,5 hodiny ... 24 hodin, P1 (P2, P3)
Zobrazení
Aktivní režim NávštČva se objeví na displeji v základním zobrazení s oznaþením
doby trvání oslavy.
4.2.5.4 Automatický režim
+5-
E9
ź
nY[Z\]_^
POZNÁMKA
Nastavení
+5-
Z$$
E9
V automatickém režimu jsou k dispozici automatické þasové programy s rĤznou
dobou vytápČní. Standardní þasové programy nastavené z výroby lze podle potĜeby
pĜepsat vlastním nastavením þasĤ spínání.
Podle potĜeby lze použít až tĜi rĤzné spínací programy.
Všechny tĜi automatické programy obsahují pro každý den v týdnu až tĜi vytápČcí
cykly na okruh s vlastním þasem zapnutí, þasem vypnutí a teplotou cyklu.
Automatické programy P2 nebo P3 mohou být zvoleny pouze pokud byly povoleny v
menu Systém (Parametr 2 – ýas Program = P1-P3). Pokud nejsou povoleny, je
aktivní pouze program P1.
viz. tlaþítko „Pracovní režimy"
Povolit programy P2 - P3 (rozšíĜení na tĜí týdenní þasové programy)
Menu Systém - ýas.. Program = P1-P3
ź
nY[Z\]_^
Zobrazení
Zakázat/Povolit P2-P3
Aktivní automatický program se objeví v základním zobrazení s aktuálním þasem a
datumem. Pokud byly povoleny automatické programy P2 a P3, v závislosti na
zvoleném programu je vložen odpovídající symbol Z$, Z$$, nebo Z$$$
Zakázat programy P2 – P3 (aktivní jedno týdenní þasový program)
Menu Systém - ýas.. Program = P1
+5-
u
E9
ź
nY[Z\]_^
4.2.5.5 Manuální režim Léto (Pouze ohĜev TUV)
' /*
E9
ź
nY[Z\]_^
15
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
POZNÁMKA
PĜi aktivaci tohoto programu zĤstává aktivní pouze okruh ohĜevu TUV a teplota je
ovládána podle nastavené hodnoty pro teplou vodu a programem pro ohĜev TUV.
Systém ohĜevu je protimrazovČ ochránČn.
Manuální režim Léto lze zvolit pouze v ovládacím režimu 1, protože ovlivĖuje
celkovou funkci regulátoru (vytápČní + ohĜev TUV)
Nastavení
Ukonþení manuálního
režimu Léto
viz. tlaþítko „Provozní režimy“
Aktivní automatický režim mĤže být pĜerušen pĜi dĜívČjším návratu. Jednoduše
stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f a nastavte na automatický režim.
Zakázat/Povolit P2-P3
Zakázat programy P2 – P3 (aktivní jedno týdenní þasový program)
Menu Systém - ýas.. Program = P1
Zvolený automatický program je aktivován stisknutím otoþného tlaþítka. Všechny
vytápČcí okruhy a okruh TUV pracují výhradnČ podle standardních nebo
pĜizpĤsobených naprogramovaných spínacích þasĤ v automatickém programu P1.
Programy P1 se na displeji neobjevují.
+5-
u
E9
ź
nY[Z\]_^
+5-
Z$$
E9
ź
nY[Z\]_^
Zobrazení
Povolit programy P2 - P3 (rozšíĜení na tĜí týdenní þasové programy)
Menu Systém - ýas.. Program = P1-P3
Pokud byl automatický program potvrzen stisknutím otoþného tlaþítka, zaþne blikat
program P1. Pomocí otoþného tlaþítka lze zvolit programy P2 … P3.
Manuální program Léto se objeví v základním zobrazení s indikací LETO, aktuálním
þasem a datumem. Pokud byly povoleny automatické programy P2 a P3, v závislosti
na zvoleném programu je vložen odpovídající symbol Z, Z, nebo ZTo potom
odpovídá platnému programu pro ohĜev TUV.
4.2.5.6 Režim Komfort
&*(!*-/(*
E9
ź
nY[Z\]_^
Nastavení
Ukonþení režimu
Trvalé vytápČní
POZNÁMKA
Zobrazení
Tento program nabízí nepĜetržité vytápČní podle nastavené denní teploty
v místnosti. OhĜev TUV funguje nepĜetržitČ podle nastavené hodnoty pro ohĜev TUV.
viz.tlaþítko „Provozního režimu“
Aktivní režim Komfort mĤže být pĜedþasnČ ukonþen. Jednoduše
stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f a nastavte na automatický režim.
Provozní režim Komfort zĤstává aktivní, dokud není zvolen jiný režim.
Aktivní provozní režim Komfort je indikován na displeji nápisem &*(!*-/.
4.2.5.7 Ekonomický režim
*)*($&(*
E9
ź
nY[Z\]_^
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Tento režim nabízí trvalé omezené vytápČní podle nastavené útlumové teploty v
místnosti odpovídajícího režimu ECO (režim vypnuté protimrazové ochrany) nebo
ABS (omezený režim) nastavenému v otopném okruhu podle dolní meze
pĜíslušného otopného okruhu.
Viz nabídka menu NesmČšovaný okruh, SmČšovací okruh 1 nebo SmČšovací okruh
2) Parametr 1 = ECO. OhĜev TUV pracuje nepĜetržitČ podle nastavené ekonomické
teploty pro ohĜev vody (viz menu TUV /Parametr 1- TUV Ekonomická teplota).
16
SDC12-31ACD01
POZNÁMKA Provozní omezení zĤstává aktivní, dokud není zvolen jiný režim.
Nastavení
Ukonþení režimu
Economik
Zobrazení
viz.tlaþítko „Provozního režimu“
Aktivní Ekonomický režim vytápČní mĤže být pĜedþasnČ ukonþen. Jednoduše
stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f a nastavte na automatický režim.
Aktivní provozní režim Economik je zobrazen na displeji nápisem *)*($&.
4.2.5.8 Pohotovostní režim
./)4
E9
ź
nY[Z\]_^
Použití
Nastavení
Ukonþení Pohotovost.
režimu
POZNÁMKA
Zobrazení
V tomto režimu je celý systém vypnut a aktivní je pouze protimrazová ochrana
(všechny funkce protimrazové ochrany jsou aktivní). OhĜev TUV je zastaven a
funguje pouze protimrazová ochrana. PĜi teplotách nádrže pod 5 °C je voda oh Ĝátá
na 8 °C.
Celkové vypnutí vytápČní a ohĜevu TUV s kompletní protimrazovou ochranou.
viz.tlaþítko „Provozního režimu“
Aktivní Pohotovostní režim vytápČní mĤže být pĜedþasnČ ukonþen. Jednoduše
stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f a nastavte na automatický režim.
VytápČní a ohĜev vody jsou aktivovány externím požadavkem nebo požadavkem
ostatních vytápČcích okruhĤ pĜipojených po sbČrnici. ýerpadla systému vytápČní
jsou na krátkou dobu spouštČna každý den (ochrana proti zablokování þerpadel).
Aktivní Pohotovostní režim je na displeji zobrazen nápisem ./)4.
17
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
4.2.6 Tlaþítko "Ekvitermní kĜivka"
g
Toto tlaþítko umožĖuje nastavit vytápČcí charakteristiku pro otopné okruhy
v systému a jedná se o nastavení ekvitermní kĜivky dle charakteru budovy (hrubé
nastavení). K nastavení zakĜivení kĜivky
&1$/&-$1&
($3
PrĤtoþná teplota kotle (0C)
Sklon ekvitermní charakteristiky popisuje vztah mezi zmČnou teploty systému a
zmČnou venkovní teploty. V pĜípadČ rozmČrných vytápČcích ploch, napĜ. systému
podlahového vytápČní, je ekvitermní kĜivka ménČ strmá v porovnání s malými
vytápČcími plochami (napĜ. otopná tČlesa). Nastavená hodnota se vztahuje k
nejnižší venkovní teplotČ na základČ výpoþtu potĜebného ohĜevu.
nY[Z\]_^
Venkovní teplota (0C)
T room (0C)
UPOZORNċNÍ
Protože kĜivka definuje prĤtoþnou teplotu do systému podle venkovní teploty,
která se bČhem topného období poĜád mČní, je pravdČpodobné, že se kĜivka
nenastaví pĜesnČ napoprvé, tzn. hodnota kĜivky se musí dodateþnČ upravovat,
upravení hodnoty kĜivky je potĜeba provádČt vždy po delší dobČ a po malých
hodnotách a pĜesnČ sledovat vývoj teplot
Nastavení:
Ź StisknČte tlaþítko "Ekvitermní kĜivka" g.
Ź Otáþením tlaþítka ` a vyberte požadovaný vytápČcí okruh (pokud jsou další).
Ź Potvrćte volbu stisknutím otoþného tlaþítka `.
Ź ZmČĖte blikající hodnotu a potvrćte stisknutím.
Ź Pro návrat do základního zobrazení stisknČte tlaþítko "Ekvitermní kĜivka" g.
Rozsah nastavení
0,20 ... 3,5
Výrobní nastavení
SmČšovací otopný okruh 1
SmČšovací otopný okruh 2
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
18
(MIX-1):
(MIX-2):
= 1,00
= 1,00
SDC12-31ACD01
4.2.7 Tlaþítko "Informace o systému"
t
POZNÁMKA
Ruþní opuštČní zobrazení:
Stisknutím tlaþítka "Informace" t a otáþením otoþného tlaþítka lze zjistit všechny
informace o systému.
První údaj vždy odpovídá venkovní teplotČ. Otáþením tlaþítka ` po smČru
hodinových ruþiþek se objeví teploty systému a stav poþítadla a spotĜeby; otáþením
tlaþítka ` proti smČru hodinových ruþiþek se objeví provozní stavy pĜipojených
systémových komponent.
Toto tlaþítko umožĖuje návrat z urþité úrovnČ menu o jeden Ĝád zpČt.
Zobrazené informace závisí na instalovaných komponentech a Ĝídicích cyklech.
Do základního zobrazení se lze vrátit kdykoliv, stisknutím tlaþítka t.
Systémové teploty; stavy poþítadla
apod. jsou vyvolávána postupnČ
otáþením tlaþítka po smČru
hodinových ruþiþek
Zobrazení teplot – hodnota vpravo (velké þíslice) na displeji udává aktuální hodnotu
- hodnota vlevo (malé þíslice) na displeji udává požad. nebo vypoþtenou hodnotu (Stisknutím `)
Informace
Zobrazení
Podmínka zobrazení
Poznámky
PrĤmČrná hodnota/
Aktuální hodnota
Min./max. venkovní
teplota
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
Venkovní þidlo pĜipojeno
Žádná indikace chyb
Venkovní þidlo pĜipojeno
Žádná indikace chyb
ýidlo WF/KF pĜipojeno
Žádná indikace chyb
Min./max. za posledních 24 hodin
Externí blokace hoĜáku
kotle
ZAP/VYP
VnČjší kontakt pĜipojen k VE-1, VE-2
nebo VE-3
pouze kotel na pelety
Teplota spalin
Aktuální hodnota
Variabilní vstup nastaven jako AGF
Kotel na tuhá paliva s ventilátorem
PĜipojení pouze na Variabilní vstup VE-1
Teplota TUV
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
ýidlo TUV pĜipojeno
ZAP/VYP
VE 1 nastaven
VnČjší kontakt pĜipojen ke vstupu promČnné VE-1
ZAP/VYP
VE 2 nastaven
VnČjší kontakt pĜipojen ke vstupu promČnné VE-2
ZAP/VYP
VE 3 nastaven
VnČjší kontakt pĜipojen ke vstupu promČnné VE-3
Teplota vody MIX1
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
Pokud je použit smČšovací okruh 1
Teplota vody MIX2
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
Pokud je použit smČšovací okruh 2
Teplota v místnosti
MIX1
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
Pokud je použit smČšovací okruh 1
požadovaná teplota v místnosti / aktuální teplota v
místnosti – SmČšovací okruh 1
Teplota v místnosti
MIX2
Funkce termostatu
MIX1
Funkce termostatu
MIX2
Teplota zásobníku
horní
Teplota zásobníku
spodní
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
THERMOSTAT
MIX-1
ZAP/VYP
THERMOSTAT
MIX-2
ZAP/VYP
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
Nastavená hodnota/
aktuální hodnota
Pokud je použit smČšovací okruh 2
požadovaná teplota v místnosti / aktuální teplota v
místnosti – SmČšovací okruh 2
Venkovní teplota (1)
Venkovní teplota (1)
Teplota kotle
Požadavek ohĜevu pĜes
spínací kontakt (VE-1)
Požadavek ohĜevu pĜes
spínací kontakt (VE-2)
Požadavek ohĜevu pĜes
spínací kontakt (VE-3)
Pokud je termostatická funkce
Pokud je termostatická funkce
Senzor pĜipojen a VE nakonfigurován
Pokud je použit zásobník (akumulaþní nádrž)
Senzor pĜipojen a KSPF
nakonfigurován
Pokud je použit kotel na pelety nebo napĜ. solár
19
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Informace
Provozní stav (St. 1)
ventilátoru (FAN)
Funkce a stav
volitelného výstupu 1
Zobrazení
Podmínka zobrazení
1 )/$'/*-
Pokud je Ĝízen kotel
5+14+
14./0+1*
Definovaný variabilní výstup
.*+5+14+
Poznámky
Pouze pokud je typ kotle 4, tzn. s þidlem spalin
Informace o funkci spínacím stavu VA1
Funkce a stav
volitelného výstupu 2
14./0+1*
Definovaný variabilní výstup
.*+5+14F+
Informace o funkci spínacím stavu VA2
Provozní hodiny
kotlového þerpadla
+-*1*5#*
Informace o provozních hodinách þerpadla kotle na
pevná paliva
Testovací teplota pro
mČĜicí úþely
Senzor pĜipojen a VE
$)!*/ +'*/
e nakonfigurován
Nezávislá testovací teplota pĜipojená ke vstupu
promČnné VE-1, VE-2 nebo VE-3
Provozní režim
externí pĜepínací
modem
(* (
1 30/*
VE nakonfigurován jako externí
pĜepínací modem
Provozní režimy závislé na pĜepnutí modemu:
AUTO (automatické) STBY (pohotovostní), HEAT
(vytápČní), RED (omezený).
Teplota solárního
vytápČní
14/
+*2 -
A2.*'
VO1/2 nastaven jako þerpadlo
solárního panelu
Aktuální tepelná kapacita solárního systému v kW
Zisk solárního ohĜevu
14/
) -"4 VO1/2 nastaven jako þerpadlo
A2>.*' solárního panelu
Celková tepelná kapacita solárního systému v kWh
Poþet rozbČhĤ þerpadla
solárního panelu
VO1/2 nastaven jako þerpadlo
)-*!./-/.
.*' solárního panelu
Informace o poþtu rozbČhĤ plnicího þerpadla
solárního systému
Provozní hodiny
þerpadla solárního
panelu
*/ 1#*$)
.*'
VO1/2 nastaven jako þerpadlo
solárního panelu
Informace o poþtu rozbČhĤ plnicího þerpadla
solárního systému. Senzor nádrže zásobníku BU 1
pĜipojen ke vstupu promČnné 1 nebo 2, obsazený
vstup již nelze zvolit
Provozní stav TUV
0/*
)
/01*)
Pokud je pĜipojeno þidlo TUV
Provozní režimy: NávštČva, auto, letní vytápČní,
omezené vytápČní, komfort.
ýasový program: P1(P2,P3) režim: den, omez.,
ekonom. / Stav þerpadla ohĜevu
Provozní stav
smČšovacího okruhu 1
0/*
+ *
($3
*)
Provozní stav pohonu
MIX-1
($31 )/$'
*/1./*+51
Pokud je pĜipojen smČšovací
okruh 1
Pokud je pĜipojen smČšovací
okruh 1
Provozní režimy: Prázdniny, Absence, NávštČva,
auto, letní vytápČní, omezené vytápČní,
pohotovostní
ýasový program: P1(P2,P3) režim: den, omez.,
ekonom. / Stav þerpadla okruhu
SmČšovací ventil 1 otevírá / zavírá nebo stojí
Provozní stav
smČšovacího okruhu 2
0/*
+ * Pokud je pĜipojen smČšovací
($3
*) okruh 2
Provozní režimy: Prázdniny, Absence, NávštČva,
auto, letní vytápČní, omezené vytápČní,
pohotovostní
ýasový program: P1(P2,P3) režim: den, omez.,
ekonom. / Stav þerpadel okruhu
Provozní stav pohonu
MIX-1
($31 )/$'
*/1./*+51
SmČšovací ventil 2 otevírá / zavírá nebo stojí
Nastavení þasu pro
automat. návrat
.)1-/0
C?D
nY[Z\]_^
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Pokud je pĜipojen smČšovací
okruh 2
Pokud je stisknuto tlaþítko "Informace" t po dobu cca 3s
objeví se parametr CAS NAVRATU.
Tento parametr urþuje þas pro samoþinný návrat do základního zobrazení.
Rozsah nastavení
Výrobní nastavení
VYP, 1 ... 60 min
VYP
Poslední zobrazená informace zĤstává na displeji.
1 ... 60 min
Automatické opuštČní informaþní úrovnČ
po specifikované dobČ, nastavitelné s krokem 0,5 min.
VYP
20
SDC12-31ACD01
4.2.8 Ventilátor / manuální (servisní) režim
Tlaþítko "Manuální režim / Režim ventilátoru” slouží k ovládání ventilátoru kotle,
pokud je nadefinován typ kotle 4 (hydraulický pĜíklad þ.17, 19 a 20)
Funkce 1
Ventilátor ovládá provoz kotle podle teploty vody a spalin. Podle typu ventilátoru
(tlakový nebo odtahový) se liší zpĤsob ovládání, tzn. odtahový se nechá zapnutý pĜi
otevírání dvíĜek kotle, tlakový ventilátor se musí vypnout stiskem tlaþítka pĜed
otevĜením dvíĜek. Typ ventilátoru, teplotu vypnutí, diferenci apod. nastaví
INSTALATER pĜi definování parametrĤ, výchozí nastavený typ ventilátoru je
odtahový.
V pĜípadČ odtahového ventilátoru je manuální chod ventilátoru pouze v pĜípadČ
roztápČní nebo þištČní kotle, pĜi normálním provozu kotle je ventilátor vypnut až pĜi
dosažení provozní teploty, tzn. chod je zcela automatický a je Ĝízen regulátorem.
Pokud je potĜeba spustit ventilátor v pĜípadČ dosažené provozní teploty, stiskem
tlaþítka se aktivuje perioda ventilace, která je zobrazena na displeji odpoþítáváním
nastavené periody do 00:00, pokud by dosáhl kotel kritické teploty, dojde
k vynucenému vypnutí ventilátoru.
Provoz s tlakovým ventilátorem se liší od odtahového pouze v tom, že se musí
vypnout pĜed otevĜením dvíĜek ( stisknutím tlaþítka ), opČt se na displeji zobrazí
odpoþet periody ventilace, po jejím skonþení se ventilátor vrátí do normálního
automatického provozu.
PĜi roztápČní kotle, tzn. pĜi teplotČ spalin pod minimální hodnotou, se po skonþení
periody ventilace automaticky aktivuje režim 60 minutové doby sepnutého
ventilátoru, jako podpora pro rozhoĜení spalin z kotle.
Priority pro dobu bČhu ventilátoru:
• Priorita 1: Bezpeþnostní funkce – ventilátor vypne vždy pĜi kritické teplotČ kotle
• Priorita 2: Manuální ovládání ventilátoru – pĜi zatápČní nebo þištČní kotle
• Priorita 3: Automatický režim – pĜi provozu kotle
4.2.8.1 Zobrazení na displeji
Vyhasnutý kotel
14+
ƒ
ƒ
[DVċ šipky na displeji blikají]
ýekání na stisknutí tlaþítka
Teplota spalin je pod minimální hodnotou ( kotel vyhasnutý )
Start kotle … stisknout tlaþítko
……5+
ƒ
ƒ
[DVċ šipky na displeji jsou pevnČ
zobrazené]
Odpoþítávání periody vČtrání
Stisknutí tlaþítka zastaví þasovaþ a ventilátor.
Normální provoz kotle … ( v pĜípadČ potĜeby stisknout tlaþítko pro vypnutí tlakového ventilátoru )
5+
ƒ
ƒ
[JEDNA šipka = 60min, DVċ šipky = normál. provoz]
ýekání na stisknutí tlaþítka
Teplota spalin je nad minimální hodnotou (kotel hoĜí)
Poznámka: Pokud je nechtČnČ stisknuto tlaþítko, provoz ventilátoru mĤže být opČt
aktivován dalším stisknutím tlaþítka. V pĜípadČ, že je tlaþítko stisknuto bČhem
normálního provozu (po vypršení Ta), budou doby Ta a Tb opČt aktivovány.
Funkce 2
Použití
Ukonþení funkce 2
PĜidržením tlaþítka na dobu 3 sekundy bude spuštČn manuální servisní režim.
Manuální režim slouží k servisním úþelĤm.
Manuální provoz ventilátoru lze ukonþit kdykoliv stisk. tlaþítka "Provozní režim f".
21
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5 Menu s parametry regulátoru
Ekvitermní regulátor ATMOS ACD01 obsahuje menu, ve kterých jsou uloženy hodnoty parametrĤ sloužících
pro nastavování a funkci regulátoru. Parametry jsou udávány v rĤzných jednotkách nebo výrazech pĜíslušných
pro specifické funkce.
5.1
VýbČr menu
Regulátor obsahuje menu s parametry, které se liší podle rĤzných typĤ kotlĤ
ATMOS, hydraulických zapojení a pĜipojených zaĜízení.
5.1.1 Vstup do menu
Pro vstup do menu musí být otoþné tlaþítko `stisknuto po dobu alespoĖ 3 s. Menu
s parametry vždy zaþíná s nabídkou þasových programĤ, všechny ostatní nabídky
lze zvolit otáþením tlaþítka `. Pro vstup do požadované nabídky stisknČte otoþné
tlaþítko, pro vstup do parametru stisknČte otoþné tlaþítko.
5.2
Vstup do vyšší pĜístupové úrovnČ menu (INSTALATER/OEM)
Zadání kódu:
Po zadání technického kódu lze umožnit zobrazení dalších možností nastavení
v menu.
Souþasným podržením tlaþítek l a hvíce jak 3sek, se zobrazí požadavek na
þtyĜmístný kód
1./0+)$&*
Otoþným tlaþítkem se postupnČ nastaví od první do poslední blikající þíslice na
pĜíslušnou hodnotu (nejdĜíve bliká první þíslice, po potvrzení bliká druhá þíslice atd.)
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
22
0,;
789
6WDQGDUG
þDV
5RN
'HQ
PČVtF
=PČQD
þDVX
333
9êVWXS
þHUSDGOD789
9êVWXS
0,;
2FKUDQD
OHJLRQHO\
789QRF
789
.RQWDNWSUR9(
.RQWDNWSUR9(
.OLPDWLFNi]yQD
7\SEXGRY\
9ROLWHOQê
YêVWXS
9ROLWHOQê
YVWXS
9ROLWHOQê
YVWXS
9ROLWHOQê
YVWXS
6StQDFtGLIHUHQFH
þHUSDGOD789
5R]GtOPH]L
QDEtMHFtD789
2FKUDQDSĜHG
Y\SUi]GQČQtP
3URYR]QtPyG
789
0D[LPiOQtOLPLW
WHSORW\789
0Ï'(&2
32./
0L[RNUXK
5HVHWSDUDPHWUĤ
.ĜLYNDEH]$)
+HVORSURNRQF
XåLYDWHOH
3RYROHQt
WHSORWQtFKF\NOĤ
3URWLPUD]RYi
RFKUDQD
3Ui]GQLQRYê
PyG
3Ui]GQLQRYê
PyG
'REDVHUYRPRW
'REDVHUYRPRW
7HSORWDYUDWQp
YRG\
3URYR]Qt
WHSORWD
7\SNRWOH
3HYQpSDOLYR
3ĜHStQDFt
WHSORWD
7HVWRYDFt
F\NOXV
9\StQDFt
WHSORWD
7HSHOQi
NDSDFLWD
+XVWRWD
NDSDOLQ\
2EMHPRYê
SUĤWRN
2EQRYD
URYQRYiK\
7HSHOQi
URYQRYiKD
7HSORWQt
SĜHStQDþ
9\SQXWt
RKĜtYDþH
3URYR]QtPyG
VROiUX
0D[WHSORWD
QiGUåH
0D[WHSORWD
SDQHOX
5HåLPĜt]HQt
GOH
]iVREQtNX
'REDEČKX
þHUSDGOD
]iVREQtNX
2FKUDQD
Y\SUi]GQČQt
2FKUDQD
QDSRXãWČQt
'LIHUHQFH
Y\StQiQt
'LIHUHQFH
]DStQiQt
5(6(7
2FKUSĜL]DS
þHUSDGODNRWOH
0LQWHSORWD
VSDOLQ
7\SY\SQXWt
NRWOH
7\SRYOiGiQt
þHUSDGODNRWOH
9ROLWHOQêYêVWXS
9$
9ROLWHOQêYêVWXS
9$
ýHUSDGOR789
3RKRQ0,;
ýHUSDGOR0,;
3RKRQ0,;
ýHUSDGOR0,;
.RWORYpþHUSDGOR
6HUYRNODSNDNRWOH
.RWHO
7HVWUHOp
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
6StQDFt
GLIHUHQFH
]iVREQtNX
9\QXFHQp
]WUiW\
3ĜtVWXS~URYHĖ
6':0,;
3ĜtVWXS~URYHĖ
6':0,;
$GUHVDUHJXOiWRUX
%86
3DUDOHOQt
SRVXQ
0D[LPiOQt
WHSORWD
0LQLPiOQt
WHSORWD
=iVREQtN
7HSORWD
QDELWt
]iVREQtNX
'LIHUHQFH
'LIHUHQFH
Y\SQXWt
VHSQXWtRNUXKX
NRWOþHUSDGOD
'LIHUHQFH
9\QXFHQp]WUiW\
]DSQXWt
NRWOþHUSDGOD
6StQDFt
GLIHUHQFH
]iVREQtNX
6HSQXWt
RWRSQpKR
RNUXKX
'LIHUHQFH
VHUYRNODSN\
7HSORWD
VHUYRNODSN\
.ULWLFNiWHSORWD
VSDOLQ
3HULRGD
YHQWLOiWRUX
7\SYHQWLOiWRUX
'LIHUHQFH
YHQWLOiWRUX
'LIHUHQFH
SHOHWNRWOH
'LIHUHQFHNRWO
þHUSDGOD
6HSQXWtNRWO
þHUSDGOD
0LQGREDEČKX
.ULWLFNiWHSORWD
þHUSDGODVROiU
9\StQDFt
GLIHUHQFH
6StQDFt
GLIHUHQFH
VROiU
1DVWDYHQtSDUDPHWUĤ
9UDWQiNRQWUROD
23
,QWHJUiOQtGRED ,QWHJUiOQtGRED
3URSRUFLRQiOQt 3URSRUFLRQiOQt
SiVPR
SiVPR
)XQNFH
Y\VRXãHQt
)XQNFH
Y\VRXãHQt
6RXEČåQê
SRVXQWHSORW\
RNUXKĤ
3URGORXåHQi
GREDEČKX
þHUSDGOD
'pONDSHULRG\
FLUNXODFH
)XQNFH
DXWRPDWLFNpKR
QDVWDYHQt
6RXEČåQê
SRVXQWHSORW\
RNUXKĤ
3URGORXåHQi
GREDEČKX
þHUSDGOD
0D[LPiOQt
0D[LPiOQt
WHSORWDRNUXKX WHSORWDRNUXKX
'pONDSXOVX
FLUNþHUSDGOD
/RJLFNpDODUP\
7HSORWD
SURWLPUD]
RFKUDQ\
PtVWQRVWL
)XQNFH
SRNRMRYpKR
WHUPRVWDWX
3ĜLĜD]HQt
YHQNRYQtKR
þLGOD
+RGQRWD
NRQVWDQWQt
WHSORW\
7HSORWD
SURWLPUD]
RFKUDQ\
PtVWQRVWL
)XQNFH
SRNRMRYpKR
WHUPRVWDWX
3ĜLĜD]HQt
YHQNRYQtKR
þLGOD
+RGQRWD
NRQVWDQWQt
WHSORW\
0LQLPiOQt
0LQLPiOQt
WHSORWDRNUXKX WHSORWDRNUXKX
2WRSQiPH]
'RED
RSWLPDOL]DFH
3ĜL]SĤVRE
.ĜLYN\
3RNRMRYê
IDNWRU6':
5HåLP6':
2WRSQiPH]
'RED
RSWLPDOL]DFH
3ĜL]SĤVRE
.ĜLYN\
3RNRMRYê
IDNWRU6':
5HåLP6':
([SRQHQW
([SRQHQW
Y\WiSV\VWpPX Y\WiSV\VWpPX
0Ï'(&2
32./
0L[RNUXK
ýDVSURJUDP\
FLUNXODFH789
$QWLEORNRYi
RFKUDQD
1HSĜtPi
$XWRPDWLFNêþDV 3URGORXåHQiGRED
YUDWNRQWUROD
QiYUDWX
EČKXþHUSDGOD
.RQWDNWSUR9(
7\SPČĜHQt789
7HSORWD
SURWLPUD]RYp
RFKUDQ\
9ROLWHOQê
YêVWXS
7HSORWDSUR
RFKUDQXOHJLRQHO\
/pWR
0Ï'RYOiGDFtKR ýDVSURRFKUDQX
UHåLPX
OHJLRQHO\
-D]\N
+\GUDXOLFNp
VFKpPD
9êVWXS
0,;
6\VWpP
.RQILJXUDFH
+\GUDXOLND
.RStURYDW .RWOþHUSDGOR
RNUXK
),;
0,;
ýDV
ýDVRYp
SURJUDP\
'DWXP
3URJUDP\
PĜehled menu regulátoru ACD01
3DUD
PHWU
5.3
Ovládání
ýLGORYVWXSX9(
ýLGORYVWXSX9(
ýLGORYVWXSX9(
ýLGOR]iVREQtNX
ýLGOR62/$5
ýLGOR0,;
ýLGOR0,;
ýLGOR789
ýLGORNRWOH
9HQNRYQtþLGOR
.DOLEUDFHVQtPDþH
,QVWDODWpU
.RQFRYêXåLYDWHO
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP
$ODUP\
6HUYLVQtIXQNFH
SDC / DHC 43
SDC12-31ACD01
5.3.1 Menu DATUM
V menu Datum-þas je možno zvolit následující parametry:
5.3.1.1 Menu DATUM / par. 1 – ýas
- nastavení aktuálního þasu
5.3.1.2 Menu DATUM / par. 2 - KalendáĜní rok
- nastavení aktuálního roku
5.3.1.3 Menu DATUM / par. 3 - Den / mČsíc
- nastavení aktuálního dne v mČsíci.
5.3.1.4 Menu DATUM / par. 4 - Režim pĜestupného þasu
- automatické pĜepínání mezi letním / zimním þasem
Všechny výše uvedené hodnoty jsou pĜednastaveny z výroby a není potĜeba je
mČnit. VnitĜní pĜedprogramovaný kalendáĜ umožĖuje automatickou zmČnu þasu
z letního na zimní a naopak. V pĜípadČ potĜeby lze tuto funkci vypnout.
Aktuální den v týdnu PO až NE je automaticky odvozen z kalendáĜového data.
ZmČna
Ź
Vyberte menu stisknutím otoþného tlaþítka `.
V menu Datum – ýas vyberte požadovaný parametr (þas, rok, den-mČsíc)
otáþením tlaþítka `.
Ź
StisknČte otoþný voliþ ` a zmČĖte hodnotu otáþením tlaþítka `.
Ź
Ź
Ź
Ukonþení
Zadanou hodnotu potvrćte stisknutím otoþného tlaþítka `.
Podle potĜeby popsaným postupem zmČĖte a potvrćte i ostatní parametry
kalendáĜe otáþením tlaþítka `.
Pro ukonþení a návrat do základního zobrazení stisknČte tlaþítko "Provozní režim"
f.
5.3.2 Menu ýASOVÉ PROGRAMY
V tomto menu lze nastavit individuální þasové programy pro vytápČní a ohĜev teplé
vody pro domácnost. Standardní továrnČ pĜednastavený program P1 (také P2 a P3,
pokud jsou povoleny) pro každý vytápČcí okruh lze pĜepsat vlastními hodnotami
nastavení spínacích þasĤ a hodnot teploty. To je zejména výhodné pĜi tvorbČ
specifických, periodicky se opakujících osobních vytápČcích programĤ (napĜ. práce
na smČny atd.).
Pro programování spínacích þasĤ jsou k dispozici max. 3 vytápČcí cykly (P1-P3)
s vlastními þasy sepnutí a vypnutí pro každý den v týdnu. Každý vytápČcí cyklus lze
kombinovat také s volnČ volitelnou hodnotou nastavení teploty.
DģLEŽITÉ!
Ukonþení
Standardní programy nejsou ztraceny, pokud jsou pĜepsány vlastním nastavením. Vlastní
programy jsou po novém naþtení standardních programĤ smazány.
Pro ukonþení a návrat do zákl. zobrazení stisknČte tlaþítko "Provozní režim" f.
5.3.2.1 Menu ýASOVÉ PROGRAMY / par. 1,2,3 – výbČr okruhu MIX 1,2 a TUV
Po vstupu do spínacího menu lze vybrat pomocí otoþného tlaþítka požadovaný
parametr - otopný okruh, a to v následujícím poĜadí:
- SmČšovací otopný okruh 1 (MIX-1)
- SmČšovací otopný okruh 2 (MIX-2)
- Okruh teplé vody pro domácnost (TUV)
PĜístup k vybranému okruhu je proveden stisknutím otoþného tlaþítka.
5.3.2.1.1 VýbČr programu
Pokud jsou povoleny þasové programy P2 a P3 (viz menu Systém / ýas.. program = P1
– P3), objeví se nabídka výbČru programu.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
24
SDC12-31ACD01
Pokud nejsou povoleny spínací programy P2 a P3 (viz menu Systém / Parametr 2- ýas..
program = P1 – P3), nabídka výbČru programu je automaticky vynechána.
5.3.2.1.2 VýbČr týdne a cyklu
Po výbČru programu se objeví první cyklus prvního dne v týdnu (PO-1) a odpovídající
sekce zaþne blikat v horní lištČ þasu. Ostatní cykly lze zvolit otáþením tlaþítka po smČru
hodinových ruþiþek v poĜadí podle cyklĤ a dne v týdnu (napĜ. Po-1, Po-2, Po-3, Út-1, Út2, Út-3, atd.), zatímco po nastavení jsou zvoleny otáþením tlaþítka proti smČru
hodinových ruþiþek a potvrzeny stisknutím otoþného tlaþítka.
5.3.2.1.3 Programování spínacích þasĤ a teploty cyklu
5.3.2.1.3.1 ýas zapnutí
Zaþátek vytápČní, nebo se zapnutou optimalizací: zaþátek údržby
Po zvolení dne v týdnu a odpovídajícího cyklu zaþne blikat na displeji pĜíslušný þas
zapnutí a lze jej bezprostĜednČ nastavit otoþným tlaþítkem. ýasový sloupec v horní þásti
displeje poskytuje pĜehled všech naprogramovaných cyklĤ mezi 00:00 a 24:00
zvoleného dne v týdnu.
- ýas zapnutí nelze nastavit dĜíve než þas vypnutí pĜedchozího cyklu (pokud je
nastaven) a ne dĜíve než v 0:00 zvoleného dne v týdnu.
- Pokud je provedeno nastavení þasu zapnutí, odpovídající þasový údaj ve sloupci vlevo
se zmČní.
- Pokud nastane kolize mezi þasem zapnutí a þasem vypnutí, odpovídající cyklus je
smazán. Následující cyklus (pokud je k dispozici) automaticky nahradí smazaný cyklus.
- PĜi následném zadávání dĜívČjšího cyklu je nutno odpovídající den v týdnu
pĜeprogramovat.
- Blikající þas zapnutí je získán stisknutím otoþného tlaþítka.
DģLEŽITÁ POZNÁMKA
5.3.2.1.3.2 ýas vypnutí
DģLEŽITÁ POZNÁMKA
Konec vytápČní, nebo se zapnutou optimalizací: konec údržby
Po dosažení þasu zapnutí zaþne na displeji blikat odpovídající þas vypnutí a lze jej
bezprostĜednČ nastavit pomocí otoþného tlaþítka. ýasový sloupec v hodní þásti displeje
poskytuje pĜehled všech naprogramovaných cyklĤ mezi 00:00 a 24:00 zvoleného dne v
týdnu.
- ýas vypnutí nelze nastavit pozdČji než þas zapnutí následujícího cyklu (pokud je
nastaven).
- Pokud je provedeno nastavení þasu vypnutí, odpovídající þasový údaj ve sloupci
vpravo se zmČní.
- Pokud nastane kolize mezi þasem vypnutí a þasem zapnutí, odpovídající cyklus je
smazán. Následující cyklus (pokud je k dispozici) automaticky nahradí smazaný cyklus.
- PĜi následném zadávání dĜívČjšího cyklu je nutno odpovídající den v týdnu
pĜeprogramovat.
- Blikající þas vypnutí je získán stisknutím otoþného tlaþítka.
5.3.2.1.3.3 Teplota cyklu
Po dosažení þasu vypnutí zaþne na displeji blikat odpovídající teplota cyklu a lze ji
bezprostĜednČ nastavit pomocí otoþného tlaþítka. V pĜípadČ otopných okruhĤ se
zobrazená teplota cyklu vždy vztahuje k požadované teplotČ v místnosti, zatímco
v pĜípadČ okruhu ohĜevu TUV se vztahuje k požadované normální teplotČ TUV ve
zvoleném cyklu.
- Blikající teplota cyklu je získána stisknutím otoþného tlaþítka.
SouþasnČ zaþne blikat na displeji poslední cyklus k vyvolání a mĤže být zkontrolován.
Další cykly lze následnČ volit pĜímo v následujícím poĜadí: ýAS ZAPNUTÍ – ýAS
VYPNUTÍ – TEPLOTA CYKLU.
25
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.2.1.3.4 Programování spínacích þasĤ (Programy P2 a P3 zakázány)
Po zvolení menu na úrovni parametrĤ se objeví funkce programování þasu.
ZÁKLADNÍ
ZOBRAZENÍ
d`
MENU – VÝBċR
stisknČte na. 3 s
ýASOVÉ
PROGRAMY
ýAS KALENDÁě
Systémové
parametry
MIX1
d`
Návrat:
stisknČte na 3 s..
d`
Návrat:
stisknČte na 3 s..
d`
Návrat:
stisknČte na 3 s..
d`
Návrat:
stisknČte na 3 s..
d`
Návrat:
stisknČte na 3 s..
d`
Návrat:
stisknČte na 3 s..
atd.
d`
stisknČte
VytápČcí okruh
zvolte
MIX 1
MIX 2
TUV
STANDARD
Kopírování okruhĤ
d`
stisknČte
Den & cyklus
PO
otopný cyklus 1
zvolte
PO
Otopný cyklus 2
PO
Otopný cyklus 3
UT
Otopný cyklus 1
ST.– CT. – PA. –
SO.
NE
poslední otopný
cyklus
Kopírování dnĤ
d`
stisknČte
ýas zapnutí
ZmČĖte
Zaþátek vytápČní
d`
stisknČte
ýas vypnutí
ZmČĖte
Konec vytápČní
Návrat
d`
stisknČte
Teplota
NASTAVENÍ
TEPLOTY
ZmČĖte
Návrat do základního zobrazení stisknutím tlaþítka
d`
f.
stisknČte
Standardní þasový program P1
Otopný okruh
Den
ZpĤsob
vytápČní
od
do
Okruh ohĜevu
teplé vody
Po –
Ne
5:00 – 22:00
SmČšovací
okruh 1/2
Po –
Ne
6:00 – 22:00
Standardní þasový program (P1) pro vytápČní a ohĜev teplé vody
Automatická funkce vytápČní a ohĜevu teplé vody
Pro každý den v týdnu
V pĜípadČ povolení P1-P3 mĤže být þasový program nakonfigurován dle následujících tabulek.
Standardní program P1
Standardní program P2
Standardní Program P3
Den
ZpĤsob
vytápČní
od
do
Otopný okruh
Den
ZpĤsob vytápČní
od
do
Otopný okruh
Den
ZpĤsob
vytápČní
od
do
Okruh ohĜevu
teplé vody
Po – Ne
5:00 – 22:00
Okruh ohĜevu
teplé vody
Po – ýt
Pá
So – Ne
5:00-8:00 15:30-22:00
5:00-8:00 12:30-22:00
6:00-23:00
Okruh ohĜevu
teplé vody
Po – Pá
So – Ne
6:00 – 18:00
omezený
SmČšovací okruh
½
Po. – Ne
6:00 – 22:00
SmČšovací okruh
1/2
Po – ýt
Pá
So – Ne
6:00-8:00 16:00-22:00
6:00-8:00 13:00-22:00
7:00-23:00
SmČšovací okruh
1/2
Po – Pá
So – Ne
7:00 – 18:00
omezený
Otopný okruh
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
26
SDC12-31ACD01
5.3.2.2 Menu ýASOVÉ PROGRAMY / par. 4 - Znovunaþtení standardních programĤ
PĜizpĤsobené þasové programy P1, P2 nebo P3 lze v pĜípadČ potĜeby pĜepsat
standardními þasovými spínacími programy P1, P2 nebo P3.
Po vstupu do menu spínacích programĤ musí být zvolena funkce STANDARDNÍ
ýAS (STANDARD CAS.) v otopném cyklu.
Po potvrzení otoþným tlaþítkem zaþne na displeji blikat okruh, jehož nastavení se
má pĜepsat standardním (MIX-1, MIX-2, VŠE).(ALL)
Pokud jsou povoleny automatické programy P1, P2 a P3 (viz menu Systém
Parametr - ýas.. Program = P1-3), lze vybrat požadovaný spínací program P1, P2
nebo P3 okruhu, jehož nastavení má být pĜepsáno standardním. Pokud nejsou
povoleny, výbČr programu je vynechán.
Reset
UPOZORNċNÍ
Obnovení pĤvodních hodnot nastává souþasnČ se stiskem otoþného tlaþítka po
dobu cca 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví informace.
Reset je potvrzen zprávou ”KOPIROVANI OK”.
Funkce STANDARDNÍ ýAS je v pĜípadČ potĜeby volána znovu pĜi nahrazení
ostatních okruhĤ jejich pĜíslušnými standardními programy.
Nastavením VŠE budou všechny otopné okruhy a okruhy ohĜevu TUV týkající
se zvoleného programu pĜepsány jejich standardními spínacími þasy.
Po pĜepsání jsou všechny pĜizpĤsobené þasové programy nenávratnČ
ztraceny a je nutné je vytvoĜit znovu.
Návrat do základního zobrazení je možný stisknutím tlaþítka výbČru programu f.
5.3.2.3 Menu ýASOVÉ PROGRAMY / par. 5 - Kopírování þas. programĤ (blokĤ)
5.3.2.3.1 Kopírování programĤ þasu zapnutí (Dny)
Programování blokĤ nabízí kopírování þasĤ zapnutí a teplot cyklĤ dne v týdnu, který
si vyberete:
1 – specifický den v týdnu (Po, Út, St, ..., Ne)
2 – všechny pracovní dny (Po až Pá)
3 – víkend (So až Ne)
4 – celý týden (Po až Ne)
5.3.2.3.1.1 Vyvolání funkce kopírování (Dny)
Zdrojový den
Cílový den
Po zvolení funkce kopírování lze stisknutím otoþného tlaþítka vybrat zdrojový den,
který chcete kopírovat (Po až Pá). Na displeji se objeví pĜíslušný automatický
program P1 (P2, P3) zdrojového dne se symbolem hodin a indexem programu.
Po zvolení zdrojového dne stisknutím otoþného tlaþítka zaþne na displeji blikat
cílový den následující po zdrojovém dni. Pomocí otoþného tlaþítka mĤžete vybrat:
- jednotlivé následující zdrojové dny (Po – Pá)
- všechny dny v týdnu (1-7) jako týdenní blok;
- všechny pracovní dny (1-5) jako blok pracovních dnĤ;
- víkend (6-7) jako víkendový blok;
a potvrdit stiskem otoþného tlaþítka.
Funkce kopírování je ukonþena potvrzovací zprávou ”&*+$-*1)$*&”.
Po potvrzení se automaticky po stisku otoþného tlaþítka objeví jeden po druhém
další cílové dny. Ty mohou být podle potĜeby zvoleny nebo vynechány.
Návrat do základního zobrazení je možný stisknutím tlaþítka výbČru programu f.
POZNÁMKA
Kopírovat lze pouze kompletní dny s nastavením cyklĤ, teplot a odpovídajících
programĤ.
27
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.2.3.2 Kopírování programĤ þasu zapnutí (otopné okruhy)
- par.5 - Kopírování blokĤ umožĖuje kopírování þasĤ zapnutí a nastavení teplot z
jednoho otopného cyklu do jiného.
5.3.2.3.2.1 Vyvolání funkce kopírování (Otopné okruhy)
Zdrojový okruh
Po zvolení funkce kopírování lze stisknutím otoþného tlaþítka vybrat blikající
zdrojový smČšovací okruh, který chcete kopírovat (MIX-1, MIX-2, WW).
Pokud jsou povoleny automatické programy P1, P2 a P3 (viz menu Systém - ýas..
Program = P1-3), lze vybrat požadovaný spínací program P1, P2 nebo P3
zdrojového okruhu. Pokud nejsou povoleny, výbČr programu je vynechán.
Cílový okruh
Po zvolení zdrojového okruhu stisknutím otoþného tlaþítka lze stejným zpĤsobem
zvolit cílový okruh a lze vybrat a potvrdit požadovaný program, pokud je povolen.
Funkce kopírování je ukonþena potvrzovací zprávou ”&*+$-*1)$*&”.
Funkci kopírování lze v pĜípadČ potĜeby znovu vyvolat pro kopírování dalších
okruhĤ.
DģLEŽITÁ POZNÁMKA
Otopné okruhy nelze kopírovat na okruhy ohĜevu teplé vody a naopak z dĤvodu
rozdílného teplotního nastavení. Pokud je jako zdrojový okruh nastaven otopný
okruh (MIX-1, MIX-2), okruh ohĜevu teplé vody (TUV) je vyĜazen ze seznamu
možných cílových okruhĤ.
Zdrojový okruh ohĜevu teplé vody mĤže být cílovým a zdrojovým okruhem zároveĖ.
V tomto pĜípadČ lze mezi sebou kopírovat pouze spínací programy P1 - P3.
Návrat do základního zobrazení je možný stisknutím tlaþítka výbČru programu f.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
28
SDC12-31ACD01
5.3.3 Menu HYDRAULIKA
Parametry v tomto menu se vztahují k nastavení typu kotle a zapojení do systému,
typĤ vstupĤ a výstupĤ, typu okruhĤ apod.
5.3.3.1 Menu HYDRAULIKA - pĜehled parametrĤ
Par
.
01
02
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla ohĜevu TUV
03
Výstup smČšovacího okruhu 1 (MIX1)
04
05
06
Výstup smČšovacího okruhu 2 (MIX2)
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Výstup promČnné 1 (zónový ventil) - VA1
0001 - 0020
VYP
Bez funkce
1
Cirkulaþní þerpadlo ohĜevu TUV
4
ObČhové þerpadlo ohĜevu TUV
5
Elektrické topné tČleso ohĜevu TUV
VYP
Bez funkce
2
PĜímý okruh (pouze výstup þerpadla)
3
SmČšovací okruh 1 (OTC)
6
SmČšovací okruh 1 (jako konstantní regulátor)
7
SmČšovací okruh 1 (jako regulátor pevné
hodnoty)
8
SmČšovací okruh 1 (jako vratný regulátor kotle)
Rozsah nastavení a pĜiĜazení jako parametr 03
Pevné nastavení
VYP
Bez funkce
4
ObČhové þerpadlo ohĜevu TUV
5
Elektrické topné tČleso ohĜevu TUV
9
ýerpadlo kotle
10
Plnicí þerpadlo
11
ýerpadlo okruhu kotle 1
12
ýerpadlo okruhu kotle 2
13
Obecný poplachový výstup
15
Plnicí þerpadlo solárního vytápČní
16
Plnicí nebo vypouštČcí zásobníkové þerpadlo
17
ýerpadlo kotle na tuhá paliva
19
PĜepínaþ solárního plnČní
20
Nucené ztráty solárního systému
21
Paralelní tepelný ohĜev povolen
26
Hlavní þerpadlo
27
Podpora hydraulického zásobníku
07
8
Výstup promČnné 2 - VA2
Variabilní vstup 1 – VE1
09
Variabilní vstup 2 – VE2
10
Variabilní vstup 3 – VE3
11
NepĜímá zpČtná kontrola pĜes smČšovací okruh
Rozsah nastavení a pĜiĜazení jako parametr 06
VYP
Bez funkce
1
Venkovní senzor 2
2
Senzor kotle 2
3
Senzor nádrže ohĜevu TUV 2
4
Senzor zásobníku nádrže 2
5
Spínací kontakt
6
VnČjší vstup poplachu
7
Vratný senzor pro smČšovací obvod 1
8
Vratný senzor pro smČšovací obvod 2
9
Vratný senzor pro pĜeklenovací þerpadlo
10
VnČjší odpojení ohĜevu
11
VnČjší pĜepnutí modemu
12
VnČjší informace
13
Spoleþný senzor prĤtoku
14
Vratný senzor solárního panelu
16
Senzor spalin
18
Senzor zásobníku nádrže na pevná paliva
19
Senzor zásobníku nádrže 1
Rozsah nastavení a pĜiĜazení 08, ale bez nastavení 16
(Senzor spalin)
Rozsah nastavení a pĜiĜazení 08, ale bez nastavení 16
(Senzor spalin)
VYP, ZAP
29
Výrobní
nastavení
0019
1
Nastavení
3
3
KKPF
VYP
KKPF
VYP
16
VYP
19
VYP
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.3.1.1.1 Regulátorem neovládaný kotel:
Hydraulické schéma þ.1: kotel bez akumulaþní nádrže
Hydraulické schéma þ.3: kotel s akumulaþní nádrží
Hydraulické schéma þ.4: kotel se zónovým ventilem a akumulaþní nádrží
5.3.3.1.1.2 Regulátorem ovládaný kotel:
Hydraulické schéma þ.9: peletový kotel bez akumulaþní nádrže
Hydraulické schéma þ.10: peletový kotel s akumulaþní nádrží
Hydraulické schéma þ.12: peletový kotel se zónovým ventilem a akum. nádrží
Hydraulické schéma þ.17: kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem bez akum. nádrže
Hydraulické schéma þ.19: kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem s akumulaþní nádrží
Hydraulické schéma þ.20: kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem, zónovým ventilem a akum. nádrží
5.3.3.1.2 Základní pĜehled hydraulických schémat
Standardní kotel na
dĜevo (Typ 1)
Peletkový kotel
(Typ 2 a 3)
Kotel na dĜevo
s kontrolou prĤbČhu
spalování (Typ 4)
Bez akumulaþní nádrže
S akumulaþní nádrží
S akum.nádrží a zón.ventilem
Hydraulický pĜíklad 1
- kotl.þerpadlo je ovládáno
dle teploty vody kotle
- systém je ovládán dle
teploty vody kotle
Hydraulický pĜíklad 9
- kotl.þerpadlo je ovládáno
dle teploty vody kotle
- systém je ovládán dle
teploty vody kotle
-hoĜák je ovládán dle teploty
vody kotle
Hydraulický pĜíklad 17
- kotl.þerpadlo je ovládáno
dle teploty vody a spalin
kotle
- systém je ovládán dle
teploty vody kotle
Hydraulický pĜíklad 3
- kotl.þerpadlo je ovládáno dle
teploty vody kotle a nádrže
- systém je ovládán dle teploty
nádrže
Hydraulický pĜíklad 10
- kotl.þerpadlo je ovládáno dle
teploty vody kotle a nádrže
- systém je ovládán dle teploty
nádrže
-hoĜák je ovládán dle teplot
kotle, vrchu a dna nádrže
Hydraulický pĜíklad 19
- kotl.þerpadlo je ovládáno dle
teploty vody a spalin kotle a
nádrže
- systém je ovládán dle teploty
nádrže
-ventilátor je ovládán manuálnČ
dle teploty vody a spalin kotle
Hydraulický pĜíklad 4
- kotl.þerpadlo a zón.ventil je ovládán
dle teplot kotle vs. nádrže
- systém je ovládán dle teploty nádrže
Hydraulický pĜíklad 12
- kotl.þerpadlo a zón.ventil je ovládán
dle teplot kotle vs. nádrže
- systém je ovládán dle teploty nádrže
-hoĜák je ovládán dle teplot kotle,
vršku a dna nádrže
Hydraulický pĜíklad 20
- kotl.þerpadlo a zón.ventil je ovládán
dle teploty vody a spalin kotle a nádrže
- systém je ovládán dle teploty nádrže
-ventilátor je ovládán manuálnČ dle
teploty vody a spalin kotle
Pozn. – variabilní výstup VA, nadefinovaný jako zón.ventil, se mĤže použít k ovládání jakékoliv periferie se stejnou
funkcí a logikou ovládání ( napĜ. signalizace vypnutí kotle, sepnutí dalšího zdroje apod. )
UPOZORNċNÍ
ýíslo hydraulického pĜíkladu je vloženo jako par.þ.1 v menu HYDRAULIKA instalaþním
technikem. Pokud nesouhlasí þíslo hydraulického schématu a otopná soustava
s kotlem, nemĤže regulátor ovládat komponenty správnČ.
POZNÁMKA
Zapojení sekundárního automatického zdroje (solární vytápČní) lze pĜipojit do každého
hydraulického schématu nadefinováním Variabilního výstupu VA jako solární þerpadlo.
V pĜíruþce je zobrazen pĜíklad aplikace se solárním vytápČním. Pro vytápČní solárem není
pĜímo urþeno hydraulické schéma.
5.3.3.2 Menu HYDRAULIKA / par.1 – Hydraulické schéma
Funkce
PěÍKLAD
UPOZORNċNÍ
Po zadání þísla hydraulického schématu se regulátor automaticky nastaví pro zadaný typ
kotle a typ systému.Hydraulická schémata se liší v typu kotle, ve zpĤsobu ovládání a
v zapojení kotlového okruhu. Poþet a typ (podlahový, radiátorový apod.) mixovaných okruhĤ
se definuje v parametrech. Mixovaný okruh je tvoĜen trojcestným smČšovaþem se
servomotorem a þerpadlem okruhu, nemixovaný (pĜímý ) okruh je bez trojcestného
smČšovaþe.
napĜ. þíslo hydraulického schématu 12 se zadává jako hodnota výchozí tovární nastavení je hydraulické schéma þ.19, ale pokud hodnota ještČ
nebyla zmČnČna, na displeji bude zobrazena
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
30
SDC12-31ACD01
5.3.3.2.1 Nákresy hydraulických schémat
5.3.3.2.1.1 Hydraulický pĜíklad þ.1 – neregulovaný kotel zapojený bez akumulaþní nádrže.
5.3.3.2.1.2 Hydraulický pĜíklad þ.3 – neregulovaný kotel zapojený s akumulaþní nádrží.
31
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.3.2.1.3 Hydraulický pĜíkl. þ.4 – neregulovaný kotel zapojený s akum. nádrží a zón. ventilem.
5.3.3.2.1.4 Hydraulický pĜíklad þ.9 – kotel na pelety zapojený bez akumulaþní nádrže.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
32
SDC12-31ACD01
5.3.3.2.1.5 Hydraulický pĜíklad þ.10 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží.
9(
5.3.3.2.1.6 Hydraulický pĜíklad þ.12 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží a zón. ventilem.
33
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.3.2.1.7 Hydraulický pĜíklad þ.17 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem bez akum. nádrže
5.3.3.2.1.8 Hydraulický pĜíklad þ.19 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem s akum. nádrží
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
34
SDC12-31ACD01
5.3.3.2.1.9 Hydraulický pĜíklad þ.20 – kotel s ventilátorem, spalin. þidlem, zón. ventilem a akum. nádrží
5.3.3.3 Menu HYDRAULIKA / par.2 – výstup þerpadla TUV
Funkce
Rozsah hodnot
Hodnoty
Tento parametr definuje, zda regulátor bude ovládat ohĜev TUV.
VYP….5
VYP – regulátor neovládá ohĜev TUV
1 – nabíjecí þerpadlo do zásobníku TUV - Výstup ovládá na požádání plnicí þerpadlo
TUV bČhem odpovídajících provozních þasĤ.
4 – cirkulaþní þerpadlo rozvodu TUV
5 – elektrický ohĜev zásobníku TUV v letním režimu
Tovární nastavení
POZNÁMKA
1
V hydraulických pĜíkladech bez akumulaþní nádrže je nČkdy možné zásobník TUV
nabíjet i kotlovým þerpadlem, tzn. tento výstup mĤže namísto nabíjecího þerpadla
Ĝídit pouze elektroventil.
35
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.3.4 Menu HYDRAULIKA / par.3 – výstup smČšovacího okruhu 1 (MIX1)
Funkce
Rozsah hodnot
Hodnoty
Tento parametr definuje, jak regulátor bude ovládat ohĜev okruhu 1
VYP….8
VYP – regulátor neovládá okruh 1
2 – pĜímý okruh – pĜi požadavku na vytápČní je sepnuto pouze þerpadlo okruhu
(okruh mĤže být ovládán napĜ. kontaktem pĜipojeným jako
neobsazený variabilní vstup a nadefinovaný v menu
HYDRAULIKA par.8,9 nebo 10 a pĜihlášený k okruhu v menu
MIX1/2 par.6,7 nebo 8)
3 – standardní smČšovaný okruh (napĜ. radiátorový nebo podlahový)
6 – okruh s konstantní teplotou (okruh mĤže být ovládán napĜ. kontaktem
pĜipojeným jako neobsazený variabilní vstup a nadefinovaný
v menu HYDRAULIKA par.8,9 nebo 10 a pĜihlášený k okruhu
v menu MIX1/2 par.6,7 nebo 8)
7 – okruh s pevnou hodnotou (bude ovládán regulaþními a þasovými režimy)
8 – Ĝízení vratné vody do kotle
Tovární nastavení
3
5.3.3.5 Menu HYDRAULIKA / par.4 – výstup smČšovacího okruhu 2 (MIX2)
Funkce
nastavení obdobné jako v par.3 MIX1
5.3.3.6 Menu HYDRAULIKA / par.6 – Variabilní výstup 1 (VA1)
Funkce
Rozsah hodnot
Hodnoty
Tento parametr definuje, jak je ovládán variabilní výstup 1
VYP….33
VYP – regulátor neovládá VA1
4 – cirkulaþní þerpadlo rozvodu TUV – stejný princip jako u par.2 = 4
(viz.kap.5.3.3.3)
5 – elektrický ohĜev zásobníku TUV v letním režimu – stejný princip jako u par.2=5
(viz.kap.5.3.3.3)
9 – þerpadlo kotle – kontakt zapnut, jakmile je spuštČn kotel ( nepoužívá se )
10 – þerpadlo pĜímého okruhu - stejný princip jako u par.3 a 4=2
11 – þerpadlo kotle 1 ( nepoužívá se )
12 – þerpadlo kotle 2 (nepoužívá se )
13 – poplachový výstup – jakmile je vyhlášen alarm je tento kontakt sepnut (napĜ.
vstup do zabezpeþovacího zaĜízení, akustická,
optická signalizace nebo napĜ.výstup pro modem)
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
36
SDC12-31ACD01
15 – nabíjecí þerpadlo solárního okruhu - Funkce soláru umožĖuje zkombinovat
solární panely se systémy pro ohĜev TUV a
vytápČní k a napomáhá ekonomickému provozu
systému. Plnicí þerpadlo solárního systému lze
ovládat podle rĤzných podmínek.
16 – zónový ventil akumulaþní nádrže - (pevnČ zadáno jako hodnota VA2 u
hydr.schéma þ.4,12 a 20)
17 – þerpadlo kotle na tuhá paliva 2 (nepoužívá se)
19 – pĜepínaþ solárního plnČní – pĜi plnČní 2 nádrží ( nepoužívá se )
20 – ventil nucených ztrát soláru ( nepoužívá se )
21 – paralelní ohĜev povolen (nepoužívá se)
26 – hlavní þerpadlo – kontakt zapnut, jakmile je požadavek na vytápČní
(požadavek TUV neplatí)
27 – hydraulická podpora zásobníku (HBR)
BS
PF
Funkce Hydraulická podpora zásobníku (HBR) zpĤsobí pomocí tĜícestného ventilu
doþasný pĜívod do horní þásti nádrže zásobníku, pokud tato þást ještČ
nedosáhla své jmenovité teploty, takže pĜipojené okruhy vytápČní nebo
ohĜevu vody jsou zásobovány energií pĜednostnČ.
Pokud teplota zásobníku pĜekroþí nastavenou mez o 2,5 K, tĜícestný ventil
je hydraulicky propojen se spodní þástí nádrže zásobníku, takže mĤže být
naplnČna celá nádrž zásobníku. Další pĜepnutí do horní þásti nádrže je
zahájeno, jakmile teplota zásobníku poklesne o 2,5 K pod jmenovitou
teplotu zásobníku.
Aplikace
Nádrž
zásobníku
KSPF
ýásteþné plnČní zásobníku s prioritním zásobováním otopných
okruhĤ a okruhĤ ohĜevu vody pro všechny typy režimĤ kontroly plnČní (viz
provozní režimy zásobníku 1, 2 a 5)
Hydraulická funkce
SBUS
B
A
M
HBR
AB
Pokud je výstup neaktivní (odpojen), zásobník je zcela
naplnČn (poloha ventilu A–AB, podpora vypnuta).
Pokud je výstup aktivní (pĜipojen), je naplnČna pouze
horní þást nádrže zásobníku (poloha ventilu B–AB,
podpora zapnuta).
Spínací diference SDHBR:
5 K (pevné¨nastavení)
Zapínání: Nastavení zásobníku + ½ SD HBR
Vypínání: Nastavení zásobníku - ½ SD HBR
5.3.3.7 Menu HYDRAULIKA / par.7 – Variabilní výstup 2 (VA2)
Funkce
nastavení obdobné jako v par.6 VA1
5.3.3.8 Menu HYDRAULIKA / par.8 – Variabilní vstup 1 (VE1)
Funkce
Rozsah hodnot
Hodnota
Tento parametr definuje variabilní vstup 1
VYP….29
VYP – vstup neobsazen
1 – venkovní senzor 2 – možnost sledování venkovní teploty na 2 místech
37
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
2 – þidlo kotle 2 (nepoužívá se)
3 – þidlo 2 zásobníku TUV –
Pro celkové plnČní nádrže s teplou vodou pomocí
automatické zmČny mČĜicího bodu mezi senzory 1 a 2
nádrže (úrovĖové plnČní). Pro aktivaci plnicího þerpadla je
použita vyšší z mČĜených hodnot þidel (SF1 nebo SF2).
Zastavení plnČní je provedeno na základČ vyhodnocení
mČĜeného údaje þidla s nižší teplotou. Nastavená hodnota
teploty vody a specifikovaná spínací diference stále platí.
4 - þidlo 2 zásobníku – podobné jako 3, ale platí pro akumulaþní zásobník
5 – spínací kontakt –
Pokud byl kontakt promČnné definován jako spínací kontakt,
pĜíslušný parametr pro pĜiĜazení kontaktu k odpovídajícímu
otopnému okruhu (tzn. otopnému okruhu, který bude adresovaný
požadavkovým kontaktem) je zobrazen v menu “Systém” v par.
6,7 a 8. Rozsah nastavení zahrnuje všechny Ĝídicí okruhy v
regulátoru (pĜímý okruh, MIX-1, MIX-2, TUV, ALL), takže spínací
kontakt mĤže být pĜiĜazen buć ke každému individuálnímu
okruhu vytápČní nebo ohĜevu TUV a nebo podle potĜeby ke
všem okruhĤm. Provozní režimy a nastavení spínacích þasĤ
nejsou úþinné, pokud je pĜipojen spínací kontakt. PĜíslušný
otopný okruh reaguje pouze na požadavky ze spínacího
kontaktu. Provozní režimy ruþní (Manual), mČĜení výtoku s
kontrolou STB a vysoušecí funkce mají vyšší prioritu. Systémová
informace - OtevĜený spínací kontakt je signalizován ĜetČzcem
“Inhibit” (potlaþit) ve stavovém zobrazení; zkratovaný kontakt je
rozpoznán ĜetČzcem “request” (požadavek).
Funkce Variabilní vstup VE, který byl definován jako spínací kontakt, pĤsobí na otopný
okruh následovnČ:
• Variabilní vstup otevĜen: bez požadavku
Otopný okruh je nepodmínČnČ vypnut (bez protimrazové ochrany, bez
pohotovostního režimu).
• Variabilní vstup zkratován: požadavek
Otopný okruh je v provozním režimu KOMFORT (operace trvalého
vytápČní) a pracuje na základČ nastavení tohoto parametru.
UPOZORNċNÍ
Zákazník musí zajistit pĜimČĜenou míru protimrazové ochrany pro odpovídající
regulaþní okruh.
Tuto funkci lze aktivovat až tĜikrát (jednou pro každý dostupný VE).
POZNÁMKA
Není urþeno pro sbČrnicové systémy s nČkolika centrálními jednotkami.
6 – vnČjší vstup poplachu –
MĤže být použit napĜ. zabezpeþovací prvek, po spojení
kontaktu bude regulátor signalizovat poplach a chybová zpráva
se uloží do rejstĜíku chyb
7 – vratný senzor MIX 1 -
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
MĤže být použit ke sledování vratné vody z okruhĤ jako
„NepĜímá vratná kontrola“, ta je realizována pomocí
smČšovacích ventilĤ v otopných okruzích. Funguje pouze pro
otopné systémy bez pĜeklenovacího þerpadla a bez Ĝízeného
smČšování prĤtoku. Pokud je tato funkce aktivní, pro ovládání
každého ze smČšovacích okruhĤ jsou nezávisle vypoþteny dvČ
hodnoty. První hodnota je kontrolní promČnná pro nastavenou
hodnotu prĤtoku ohĜívaþe, druhá hodnota je kontrolní promČnná
pro nastavenou vratnou hodnotu. Kontrolní promČnná použitá
pro ovládání smČšovaþe (promČnná ovládání smČšovaþe)
vznikne složením obou hodnot. Potom je pĜizpĤsobení vratné
teploty zpracováno pĜednostnČ. NepĜímá vratná kontrola je
aktivní pouze se smČšovacími okruhy, které se také nacházení
38
SDC12-31ACD01
ve funkci vytápČní. Otopný okruh v omezeném režimu není
ovlivnČn. Pro zabránČní nadmČrnému rázovému režimu se
doporuþuje postupné zapínání pĜipojených spotĜebiþĤ (otopné
okruhy a okruhy TUV). Tato funkce neovlivní pĜímé otopné
okruhy.
8 – vratný senzor MIX 2 -
obdobnČ jako hodnota 7
9 – vratný senzor pro pĜeklenovací þerpadlo (RBP) - Nejjednodušší zpĤsob ovládání
vratné teploty prĤtoku je pomocí pĜeklenovacího þerpadla. Pokud
vratná teplota v ohĜívaþi poklesne pod nastavenou minimální
teplotu kotle, je zapnutím pĜeklenovacího þerpadla paralelnČ k
ohĜívaþi spuštČno smČšování prĤtoku. Jakmile teplota vzroste
nad minimální vratnou teplotu kotle plus diference vratného
spínání, je s urþitou þasovou prodlevou pĜeklenovací þerpadlo
vypnuto (prodloužená doba bČhu pĜeklenovacího þerpadla).
Protože samo smČšování není ovládáno, musí být pĜi návrhu
systému brán na zĜetel prĤĜez pĜeklenutí. Jakmile jsou splnČny
podmínky pro vypnutí, je pĜeklenovací þerpadlo vypnuto s urþitou
þasovou prodlevou odpovídající aktuálnímu nastavení.
POZNÁMKA
Pro omezení pĜerušovaného provozu pĜeklenovacího þerpadla musí být pro tento
režim ovládání vratné teploty umístČn vratný senzor vždy za místem smČšování.
10 – vnČjší vypnutí kotle – možnost vnČjšího odpojení kotle (vztahuje se pouze pro
automatické kotle – peletové. Pokud je kontakt zkratován, kotel
je vypnut.
PĜíklad: Vypnutí modem, kontrolním þidlem (napĜ. únik kouĜe), zabezpeþovacím
zaĜízením apod.
11 – ovládání pĜes modem - Toto uspoĜádání dovoluje pĜepínat mezi provozními režimy
PĜiĜazení
pomocí telefonu prostĜednictvím pĜepínacího modemu, který
bude uživateli dodán (pro prázdninová obydlí apod.).
PĜepínací modem lze pĜiĜadit ke každému ze tĜí vstupĤ
promČnné (VI1...VI3). Pokud byl k této funkci pĜiĜazen vstup
promČnné, pĜepíná pĜíslušný parametr pĜidČlení
k odpovídajícímu otopnému okruhu (stejný parametr pĜiĜazení a
oblast jako pro kontakt požadavku, tzn. modem pĤsobí buć na
pĜímý otopný okruh (DK), okruh 1 (MIX-1), okruh 2 (MIX-2), okruh
ohĜevu TUV, nebo na celý systém (ALL), tj. na všechny regulátory a
centrální jednotky na datové sbČrnici.
Provozní režim závisí na zapojení a odpovídajícím vstupu následovnČ:
Vstup VI1(2,3) otevĜen:
normální ovládání (auto, omezený režim, vytápČní, pohotovostní režim)
Vstup VI1(2,3) zkratován:
regulátor v pohotovostním režimu, vytápČní a TUV protimrazovČ chránČny
Vstup VI1(2,3) 2,2 kȍ:
trvalé vytápČní
Vstup VI1(2,3) 3.0 kȍ:
trvalé omezené vytápČní
POZNÁMKA
UPOZORNċNÍ
K jednomu vstupu promČnné (VI1, VI2 nebo VI3) regulátoru lze pĜipojit pouze jeden modem.
Kontakt zkratujte nebo zatČžujte rezistorem pouze proti zemnímu potenciálu
regulátoru!
12 - Externí informace - Tato funkce mĤže být využita pro zobrazení hodnoty þidla,
která je nezávislá na regulátoru – hodnota, která není
regulátorem využita pro ovládání
39
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
13 – Spoleþný senzor prĤtoku - Tato funkce mĤže být využita pro ovládání druhého
zdroje tepla zapojeného v kaskádČ (není nepodporováno).
14 – Vratný senzor solárního okruhu - Tato funkce mĤže být využita k mČĜení
tepelné energie solárního okruhu.
16 – Senzor spalin – Pouze pro kotle typ 4. Tato hodnota je pevnČ pĜiĜazena k VE1
pĜi nadefinování hydraulického pĜíkladu þ.17,19 nebo 20.
18 – Senzor nádrže kotle na tuhá paliva – pokud je zapojeno a sledováno více
nádrží, tento vstup platí pro nádrž kotle na tuhá paliva (
nepoužívá se )
19 – Horní þidlo zásobníku – Tato hodnota je pevnČ zadána pro hydraulická
schémata s akumulaþní nádrží
5.3.3.9 Menu HYDRAULIKA / par.9 – Variabilní vstup 2 (VE2)
Funkce
Poznámka
Tento parametr definuje variabilní vstup 1
Hodnota 19 (horní þidlo akumulaþní nádrže je automaticky pĜiĜazena pĜi
hydraulických schématech 4,12 a 20
5.3.3.10 Menu HYDRAULIKA / par.10 – Variabilní vstup 3 (VE3)
Funkce
Poznámka
Tento parametr definuje variabilní vstup 1
Hodnota 19 (horní þidlo akumulaþní nádrže je automaticky pĜiĜazena pĜi
hydraulických schématech 3,10 a 19
5.3.3.11 Menu HYDRAULIKA / par.11 – NepĜímá vratná kontrola
Funkce
Hodnota
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
viz. menu HYDRAULIKA / par. 8,9,10 = hodnota 7 nebo 8
VYP, ZAP
40
SDC12-31ACD01
5.3.4 Menu SYSTEM
Parametry v tomto menu se vztahují k obecným mezním parametrĤm a
pĜednastaveným hodnotám otopného systému, charakteru budovy a základní
ovládání regulátoru
5.3.4.1 Menu SYSTEM - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
Výrobní nastavení
Jazyk
VýbČr jazyka
CZ
CAS.
PROGRAM
MÓD
Poþet povolených þasových
programĤ
Povolení nastavení oddČleného
ovládacího režimu
D
GB
F
I
NL
CZ
H
PL
RO
E
S
N
TR
RUS
P
P1
P1-P3
1
LÉTO
Mezní teplota pro letní vypnutí
05
Teplota protimrazové ochrany
06
Spínací kontaktní modul pro VE1
07
08
09
10
Spínací kontaktní modul pro VE2
Spínací kontaktní modul pro VE3
Klimatická zóna
Typ budovy
11
Automatický þas návratu
(Návrat do základního zobrazení)
12
Ochrana proti zablokování
13
14
15*
Zobrazení logických alarmĤ
Automatická funkce nastavení
Heslo pro technika
18
Povolení teploty cyklu
19
Režim protimrazové ochrany
21*
23
29
PARA
RESET
Dostavení RTC
Heslo pro koncového uživatele
NČmþina
Angliþtina
Francouzština
Italština
Holandština
ýeština
Maćarština
Polština
Rumunština
ŠpanČlština
Švédština
Norština
Tureþtina
Ruština
Portugalština
Povolen pouze jeden þasový program
Povoleny tĜi spínací þasové programy
Spoleþné nastavení pro všechny otopné
okruhy
2
Samostatné nastavení pro jednotlivé
otopné okruhy
VYP
Bez funkce
10 ... 30 °C
VYP
Bez funkce
-20 ... +10 °C
2
SmČšovací okruh 1 (MIX1)
3
SmČšovací okruh 2 (MIX2)
4
Teplá voda pro domácnost
ALL
Kompletní regulátor
Nastavení viz parametr 06
Nastavení viz parametr 06
-20 ... 0 °C
1
Lehká konstrukce
2
StĜední konstrukce
3
TČžká konstrukce
VYP
Bez automatického návratu
0,5 ... 10 min Automatický návrat do základního
zobrazení podle nastaveného þasu
ZAP
Aktivní
VYP
Neaktivní
VYP, ZAP
VYP, ZAP
VYP Heslo zakázáno
0001 … 9999
VYP
Teplota cyklu zakázána
ZAP
Teplota cyklu povolena
VYP
Trvalá protimrazová ochrana jako
v parametru 5
0,5…60 min. cyklický provoz
-10 … 10 sec.
0000, …., 9999
Nastavení
P1
1
20 °C
3 °C
2
1
1
-12 °C
2
VYP
ZAP
VYP
VYP
1234
ZAP
VYP
0 sec.
VYP
Reset parametrĤ
*OEM
41
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.4.2 Menu SYSTEM / par. 1 - Volba jazyka
Funkce
Výrobní nastavení
Pro zobrazení všech informací na displeji lze zvolit nČkolik svČtových jazykĤ.
ýeština
Rozsah nastavení
ýíslo.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zkratka
DE
GB
FR
IT
NL
ES
PT
HU
Jazyk
NČmecký
Anglický
Francouzský
Italský
Holandský
ŠpanČlský
Portugalský
Maćarský
ýíslo.
9
10
11
12
13
14
15
Zkratka
CZ
PL
RO
RU
TR
S
N
Jazyk
ýeský
Polský
Rumunský
Ruský
Turecký
Švédský
Norský
5.3.4.3 Menu SYSTEM / par. 2 - ýasové programy
Funkce
Výrobní nastavení
Tento parametr urþuje možnost nastavení programových blokĤ na týdny
P1
Rozsah nastavení
P1 – jednotýdenní þasový program
P1-P3 – tĜítýdenní þasový program
Nastavení
Úþinek
P1:
P1-P3:
Program 1 povolen, programy 2 a 3 = zakázány
Všechny 3 programy povoleny
KromČ nastavení popsaného výše poskytuje povolení programĤ P1 až P3
následující možnosti nastavení rĤzných provozních režimĤ pro jednotlivé þasové
programy:
5.3.4.4 Menu SYSTEM / par. 2 - Ovládací režim (MÓD)
Funkce
Výrobní nastavení
Rozsah nastavení
Hodnoty nastavení
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
provozní režim urþuje spoleþné nebo samostatné nastavování hodnot smČšovacích
okruhĤ a TUV
1
1,2
1 Zvolené nastavení (provozní režim, denní teplota,
noþní teplota) se týká všech otopných okruhĤ souþasnČ.
2 Každému otopnému okruhu lze pĜiĜadit vlastní nastavení (provozní režim,
denní teplota, noþní teplota).
Tento parametr urþuje ovládací režim a má úþinek na:
- Provozní režim zvolený tlaþítkem "Provozní režim" f
- Denní teplotu zvolenou tlaþítkem "Denní teplota" l
- Noþní teplotu zvolenou tlaþítkem "Noþní teplota" ~
s ohledem na úþinek na rĤzné otopné okruhy.
42
SDC12-31ACD01
5.3.4.4.1 Rozdílná denní teplota jednotlivých otopných okruhĤ
Funkce
+*&*%
)
E9
ź
nY[Z\]_^
Výrobní nastavení
Rozsah nastavení
Pokud je provozní režim nastaven na 2, tak se pĜíslušná nastavená hodnota
vztahuje pouze na zvolený HC (= nesmČšovací okruh), MIX 1 (= smČšovací okruh
1) nebo MIX 2 (= smČšovací okruh 2)
Nastavení:
Ź StisknČte tlaþítko "Denní teplota" l.
Ź Vyberte požadovaný otopný okruh HC, MIX-1 nebo MIX-2 pomocí otoþného
tlaþítka`.
Ź Potvrćte vybraný okruh stiskem otoþného tlaþítka `.
Ź Nastavte blikající hodnotu teploty v místnosti otáþením tlaþítka ` na
požadovanou hodnotu.
Ź Potvrćte nastavenou hodnotu stiskem tlaþítka "Denní teplota" l nebo otoþným
tlaþítkem `)
.
20 °C
5 ... 30 °C
5.3.4.4.2 Rozdílná noþní teplota jednotlivých otopných okruhĤ
Funkce
+*&*%
)*
E9
($3
ź
nY[Z\]_^
Výrobní nastavení
Rozsah nastavení
Pokud je provozní režim nastaven na 2, tak se pĜíslušná nastavená hodnota
vztahuje pouze na zvolený HC (= nesmČšovací okruh), MIX 1 (= smČšovací okruh
1) nebo MIX 2 (= smČšovací okruh 2)
Nastavení:
Ź StisknČte tlaþítko "Noþní teplota" ~.
Ź Vyberte požadovaný otopný okruh HC, MIX-1 nebo MIX-2 pomocí otoþného
tlaþítka`.
Ź Potvrćte vybraný okruh stiskem otoþného tlaþítka `.
Ź Nastavte blikající hodnotu teploty v místnosti otáþením tlaþítka ` na
požadovanou hodnotu.
Ź Potvrćte nastavenou hodnotu stiskem tlaþítka "Noþní teplota" ~ nebo otoþným
tlaþítkem `
16 °C
5 ... 30 °C
5.3.4.4.3 OddČlený provozní režim otopných okruhĤ
Funkce
+-*1*5(*
($3
nY[Z\]_^
0/*(/$
($3
ź
nY[Z\]_^
Pokud je provozní režim nastaven na 2, tak se pĜíslušný provozní režim vztahuje
pouze na zvolený HC (= nesmČšovací okruh), MIX 1 (= smČšovací okruh 1) nebo
MIX 2 (= smČšovací okruh 2)
Nastavení:
Ź StisknČte tlaþítko "Provozní režim" f.
Ź Vyberte požadovaný otopný okruh, tzn. MIX-1 nebo MIX-2, pomocí otoþného
tlaþítka`.
Ź Potvrćte vybraný okruh stiskem otoþného tlaþítka `.
Ź Nastavte blikající hodnotu provozního režimu otáþením tlaþítka ` na
požadovanou hodnotu.
Ź Potvrćte nastavenou hodnotu stiskem tlaþítka "Provozní režim" f nebo
otoþným tlaþítkem `
Ź V pĜípadČ krátkodobých provozních režimĤ (Prázdniny, Absence, NávštČva)
nastavte požadovanou cílovou hodnotu stiskem otoþného tlaþítka ` a potvrćte
nastavenou hodnotu postupem popsaným výše..
43
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.4.5 Menu SYSTEM / par. 4 - Léto - letní vypnutí
Funkce
ZnázornČní na displeji
Tento parametr urþuje automatický konec otopné sezóny na základČ venkovní
teploty podle následujících kritérií:
SLUNEýNÍK q
Prudký nárĤst venkovní teploty
Pokud je prĤmČrná hodnota venkovní teploty pod nastavenou mezí a aktuální
venkovní teplota je o 2 K vyšší, než nastavená mez, vytápČní je vypnuto.
Pomalý nárĤst venkovní teploty
Vypnutí vytápČní je povoleno, pokud prĤmČrná a aktuální venkovní teplota pĜekroþí
nastavenou hodnotu.
Vypnutí otopné meze
Vypnutí vytápČní je zakázáno, pokud prĤmČrná a aktuální venkovní teplota klesnou
pod nastavenou mez plus 1 K.
Letní funkce vypnutí vytápČní je také zakázána:
• V pĜípadČ poruchy vnČjšího senzoru
• V pĜípadČ aktivní protimrazové ochrany
POZNÁMKA
Pokud je parametr þ.12 SYSTÉM MENU = ZAP ( funkce ANTIBLOK ), tak v pĜípadČ
vypnutí trvajícího déle než 24 hodin (Pohotovostní režim, Manuální letní režim, Letní
vypnutí) jsou každý den všechna þerpadla zapnuta po dobu 20 s pro ochranu pĜed
zatuhnutím zpĤsobeným korozí. SmČšovací ventily jsou po tuto dobu pĜechodnČ
otevĜeny.
Ve spojení s druhým venkovním teplotním senzorem je funkce vypnutí vytápČní
aplikována pro údaj prĤmČrné venkovní teploty mČĜené obČma venkovními senzory.
Výrobní nastavení
20 °C
Rozsah nastavení
VYP, 0,5 ... 40 °C
5.3.4.6 Menu SYSTEM / par. 5 – Protimrazová ochrana systému
Funkce
ZnázornČní na displeji
Pro zabránČní zamrznutí systému v útlumovém režimu je regulátor vybaven
elektronickou protimrazovou ochranou.
SNċHOVÁ VLOýKA v
5.3.4.6.1 Provoz bez indikace teploty v místnosti
Pokud venkovní teplota (aktuální hodnota) poklesne pod nastavenou mez, vytápČní
je opČt zapnuto. VytápČní je pĜerušeno, pokud venkovní teplota pĜekroþí
nastavenou mez o 1 K.
5.3.4.6.2 Provoz s indikací teploty v místnosti – viz. menu MIX1 / 2 par.8
Dokud je teplota v místnosti vyšší, než je nastavená mez, þerpadla otopného
okruhu pracují v pĜípadČ, že venkovní teploty se pohybují pod nastavenou mezí.
Pokud teplota v místnosti poklesne pod nastavenou pokojovou mez, vytápČní je
obnoveno.
VytápČní je vypnuto, pokud teplota v místnosti pĜekroþí nastavenou pokojovou mez
o 1 K. Pokud je v tento okamžik venkovní teplota stále pod mezí protimrazové
ochrany, þerpadla otopného okruhu zĤstanou aktivní.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
44
SDC12-31ACD01
POZNÁMKA
Pokud nejsou všechny otopné okruhy provozovány s indikací teploty v místnosti,
každému otopnému okruhu lze pĜiĜadit odlišnou funkci protimrazové ochrany. Pokud
je napĜ. smČšovací okruh provozován s indikací teploty v místnosti a pĜímý otopný
okruh není, ekvitermní kĜivka pĜímého okruhu a nastavení teploty v místnosti musí
být nastaveny co nejnižší.
Ve spojení s druhým venkovním senzorem je protimrazová ochrana aktivována,
jakmile údaj jednoho ze senzorĤ poklesne pod protimrazovou mez.
V pĜípadČ poruchy venkovního senzoru je protimrazová ochrana trvale aktivní.
UPOZORNċNÍ
Ve spojení s pokojovým senzorem a aktivní protimrazovou ochranou není
povolena funkce termostatu – viz. menu MIX1 / 2 par 9.
5.3.4.7 Menu SYSTEM / par. 6,7 a 8 – Externí kontakt na variabilním vstupu
POZNÁMKA
Funkce
parametr 5 se vztahuje na VE 1
parametr 6 se vztahuje na VE 2
parametr 6 se vztahuje na VE 2
Pokud je na variabilní vstup VE1,2 nebo VE3 pĜipojen externí ovládací kontakt,
urþený k ovládání okruhĤ, tento parametr definuje, co bude kontakt ovládat
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP, 1…..ALL
Hodnoty nastavení
POZNÁMKA
1 – nemixovaný okruh
2 – SmČšovací okruh 1 (MIX 1)
3 – SmČšovací okruh 2 (MIX 2)
ALL – Kompletní regulátor
viz. menu Hydraulika par. 8,9 a 10
5.3.4.8 Menu SYSTEM / par. 9 – Klimatická zóna
Funkce
Klimatické pásmo je nejnižší hodnota venkovní teploty, jakou lze oþekávat.
Pro požadavek tepelného pokrytí je tato hodnota pĜevzata jako základ pro návrh
otopného systému.
Tento parametr definuje odpovídající strmost otopné charakteristiky otopného
systému s ohledem na klimatické pásmo.
Rozsah nastavení
-20°C…0°C
Výrobní nastavení
-12°C
5.3.4.9 Menu SYSTEM / par. 10 – Typ budovy
Funkce
Lehká konstrukce
Tento parametr zohledĖuje odpovídající typ budovy pomocí rĤzných metod výpoþtu
pro urþení prĤmČrné hodnoty venkovní teploty podle nastavení.
PrĤmČrná hodnota je získána bČhem doby 2 hodin.
Použití: domy ze dĜeva, odlehþené cihlové domy
45
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
StĜední konstrukce
PrĤmČrná hodnota je získána bČhem doby 8 hodin.
Použití: stĜednČ tČžké zdivo nebo cihly
TČžká konstrukce
PrĤmČrná hodnota je získána bČhem doby 24 hodin.
Použití: tČžké zdivo nebo pĜírodní kámen
Hodnoty nastavení
1 – Lehká konstrukce
2 – StĜední konstrukce
3 – TČžká konstrukce
5.3.4.10 Menu SYSTEM / par. 11 – Automatický þas ukonþení
Funkce
Rozsah nastavení
Po skonþení práce se ovládací jednotka automaticky vrátí do základního zobrazení
po pĜednastaveném þase. ýas opuštČní se vztahuje na i na tlaþítka
fgl~ a hҠ, operace na úrovni výbČru a zadávání kódu.
VYP, 0.5 min … 5 min
5.3.4.11 Menu SYSTEM / par. 12 – Ochrana proti zablokování
Funkce
Rozsah nastavení
Pokud je tato funkce aktivní, všechna þerpadla jsou dennČ spuštČna po dobu cca 20
sekund pro ochranu pĜed jejich zablokováním v dĤsledku koroze pĜi delších
obdobích vypnutého stavu (> 24h). BČhem této doby jsou všechny smČšovací
ventily doþasnČ otevĜeny.
VYP, ZAP
5.3.4.12 Menu SYSTEM / par. 13 – Zobrazení logických alarmĤ
Poznámka
UPOZORNċNÍ
tento parametr definuje zobrazení logických alarmĤ
Viz. menu ALARMY
Pokud je pĜipojen na kontakt Variabilního výstupu poplachový vstup ( napĜ.
modem, zabezpeþovací zaĜízení apod. - viz. také menu Hydraulika par.6/7
hodnota 13, bude tato zpráva odeslána modemem dle nadefinování.
5.3.4.13 Menu SYSTÉM / par. 14 – AUTO SET
Funkce
Poznámka
Regulátor pĜi nadefinovaném hydraulickém schématu hledá þidla, která jsou
z výroby pĜednastavená, pokud tyto þidla a vstupy nejsou pĜipojeny, jsou avizovány
jako alarmy. Tento parametr odpojuje pĜíslušná þidla deaktivuje.
Funkce AUTO SET (automatické nastavení) je aktivní pouze pĜi zapínání jednotky.
5.3.4.13.1 Možnosti vyvolání funkce AUTO SET.
5.3.4.13.1.1 Automatické volání
Pokud datum spuštČní ještČ nebylo uloženo, pĜipojené nebo odpojené senzory jsou
automaticky registrovány, jakmile je Ĝídicí jednotka zapnuta. Chybová hlášení
senzorĤ (napĜ. zkrat) jsou v této fázi potlaþena. Po uložení data spuštČní jsou
zmČny v nastavení senzorĤ možné pouze s funkcí ruþního nastavení (Manual Set
function). Funkce AUTO SET mĤže být parametrem kdykoliv povolena.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
46
SDC12-31ACD01
5.3.4.13.1.2 Ruþní volání
Ruþní volání funkce AUTO SET je možné vždy. Volání je aktivováno stiskem
otoþného tlaþítka bČhem zobrazení verze, dokud se na displeji neobjeví funkce
AUTO SET. PĜepnutí do základního zobrazení je provedeno po vykonání funkce.
5.3.4.13.1.3 PĜehled vstupĤ
ZmČna v pĜiĜazení funkcí pomocí AUTO SET je provedena pouze v závislosti na
následujících vstupech a vybrané konfiguraci:
Vstup
Venkovní senzor
Senzor prĤtoku 1
Senzor prĤtoku 2
Senzor TUV
SpuštČno pouze když
(AF)
(VF1)
(VF2)
(SF)
MIX1:
MIX2:
SLP:
VYP / Ventil smČšovacího okruhu
VYP / Ventil smČšovacího okruhu
VYP / Plnicí þerpadlo nádrže
AktuálnČ nastavované hodnoty jsou pĜedem kontrolovány a nemĤže tak dojít
k tomu, že je pomocí funkce AUTO SET nastavena špatná konfigurace. ZmČna je
provedena pouze tehdy, pokud je nČkteré z výše uvedeného nastavení použitelné.
UPOZORNċNÍ
Pokud je tato funkce aktivní a dojde napĜ. k poškození þidla, funkce a ovládání
pĜíslušného okruhu bude vypnuto.
5.3.4.14 Menu SYSTÉM / par. 18 – Potlaþení teploty cyklu na úrovni þasového programu
PĜi programování spínacích þasĤ mĤže technik nastavit systémový parametr pro
potlaþení pĜíslušné místnosti nebo teploty vody v cyklu.
Funkce
Nastavení “ZAP“ zpĤsobí, že ovládání pĜíslušného okruhu bude založeno na
teplotách cyklu uložených v pĜepínacích cyklech.
Nastavení “VYP”:
• BČhem programování spínacích þasĤ jsou všechny teploty cyklu potlaþeny
• Jmenovité místnosti a teploty TUV jsou závislé výhradnČ na denní pokojové
teplotČ nebo denní teplotČ ohĜevu TUV
UPOZORNċNÍ
Všechny pĜipojené pokojové jednotky reagují identicky na zmČnu parametru
v centrální jednotce.
5.3.4.15 Menu SYSTÉM / par. 19 – Protimrazová ochrana cyklická
Funkce
Možnost cyklické protimrazové ochrany pĜi aktivním parametru 5 menu SYSTEM
Rozsah nastavení
VYP – pĜi aktivní protimrazové ochranČ je systém standardnČ chránČn (spuštČn)
0.5 min … 60 min – systém bude v provozu v nastaveném cyklu
5.3.4.16 Menu SYSTÉM / par. 23 – Uživatelský zámek
Funkce
Rozsah nastavení
Možnost uzamþení klávesnice regulátoru, ovládání je možné až po vložení kódu
viz.5.2
– všechna tlaþítka jsou aktivní
… – tlaþítka se odemknout až po zadání kódu
5.3.4.17 Menu SYSTÉM / par. 29 – KĜivka bez venkovního þidla
47
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Popis funkce
Rozsah nastavení
Pokud dojde k poškození venkovního þidla, regulátor automaticky pĜejde do zimního
režimu. PĜi požadavku na vytápČní bude ekvitermní kĜivka stanovena dle zadané
teploty a protimrazová ochrana aktivní ( viz.5.3.4.6 )
VYP – pĜi aktivní protimrazové ochranČ je systém standardnČ chránČn (spuštČn)
0.5 min … 60 min – systém bude v provozu v nastaveném cyklu
5.3.4.18 Vynulování parametrĤ
Pomocí vynulování parametrĤ ("RESET") mĤžete znovu obnovit Výrobní nastavení
v pĜípadČ chybného zadání v menu parametrĤ.
UPOZORNċNÍ
Reset nastaví všechny parametry na výrobní hodnoty.
Nastavení:
Ź Pokud bliká na displeji nápis +-(
- . / , stisknČte otoþné koleþko.
Ź Objeví se blikající indikace pĜipravenosti k vynulování (. /).
Ź StisknČte otoþné koleþko po dobu cca 5 sekund.
V pĜípadČ vynulování se ihned objeví potvrzení - . /*&.
5.3.4.19 Plné vynulování
V pĜípadČ potĜeby je možné regulátor resetovat souþasným stiskem tlaþítek f, l,
~ a h, dokud se regulátor znovu nespustí. Dojde k vypnutí a automatickému
zapnutí regulátoru.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
48
SDC12-31ACD01
5.3.5 Menu TUV
Toto menu obsahuje všechny parametry potĜebné k programování ohĜevu TUV,
s výjimkou þasového programu.
POZNÁMKA
Toto menu lze vyvolat pouze v pĜípadČ, že je definované plnicí nebo obČhové
þerpadlo pro ohĜev TUV.
5.3.5.1 Menu TUV - pĜehled parametrĤ
Par.
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
TUV NOC Ekonomická teplota TUV
LEGION.
Den ochrany proti legionele
OCHRANA.
03
04
05
ýas pro ochranu proti legionele
Teplota pro ochranu proti legionele
Typ mČĜení teploty ohĜevu TUV
06
07
Max. teplotní limit ohĜevu TUV
Provozní režim ohĜevu TUV
08
09
10
11
12
13
14
17
10 °C ... Normální teplota T UV
VYP
Bez ochrany proti legionele
Po ... Ne
Ochrana proti legionele ve specifikovaný den
ALL
Každodenní ochrana proti legionele
0 ... 23 h
10 °C ... max. teplota ohĜevu TUV
1
Senzor teploty ohĜevu TUV
2
Ovladaþ teploty ohĜevu TUV (termostat)
Výrobní
nastavení
40 °C
VYP
Nastavení
02:00
65 °C
1
20 °C ... Max. teplota TUV
1
Paralelní režim
2
Prioritní režim
3
PodmínČná priorita
4
Paralelní režim reagující na poþasí
5
Prioritní režim s pomocným ohĜevem
6
Priorita vypnuta
7
VnČjší provoz
Ochrana vyprázdnČní nádrže
VYP
Bez ochrany proti vyprázdnČní
ZAP
Ochrana proti vyprázdnČní aktivní
Paralelní provoz ohĜívaþe bČhem plnČní 0 ... 50 K;
ohĜevu TUV
Rozdíl mezi plnicí a nastavenou teplotou ohĜevu TUV
Spínací rozdíl ohĜevu TUV
0 ... 20 K;
65 °C
1
Prodloužený þas provozu þerpadla TUV 0 ... 60 min
ýasový program obČhového þerpadla
AUTO Aktivní þasový program ohĜevu TUV
1
P1, pĜímý otopný okruh
2
P2, pĜímý otopný okruh
3
P3, pĜímý otopný okruh t
4
P1, SmČšovací okruh 1
5
P2, SmČšovací okruh 1
6
P3, SmČšovací okruh 1
7
P1, SmČšovací okruh 2
8
P2, SmČšovací okruh 2
9
P3, SmČšovací okruh 2
10
P1, Okruh ohĜevu TUV
11
P2, Okruh ohĜevu TUV
12
P3, Okruh ohĜevu TUV
Ekonomický interval obČhového
0 min ... Nastavení parametru 14; provozní þas cirk,
þerpadla
þerpadla leží v ekonomickém intervalu
Ekonomický interval (perioda trvání)
10 ... 60 min
Provoz kotle bČhem rozšíĜené doby
AUTO/ OFF
bČhu þerpadla
5 min
AUTO
ZAP
15 K
5K
5 min
20 min
AUTO
5.3.5.2 Menu TUV / par. 1 - Útlumová teplota TUV
Funkce
Tento parametr urþuje útlumovou teplotu v zásobníku TUV v útlumovém režimu.
Výrobní nastavení
40 °C
Rozsah nastavení
10 °C ... komfortní teplota TUV
POZNÁMKA
Pokud je ke zjištČní teploty TUV použit termostat, je tento parametr vynechán.
5.3.5.3 Menu TUV / par. 2 - Den nastavení ochrany TUV proti legionele
49
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP, PO až NE, VŠE
Hodnoty nastavení
POZNÁMKA
VYP:
PO – NE
Funkce ochrany proti legionele není aktivní.
Ochrana proti legionele je aktivována ve zvolený den v týdnu v þase,
který je s rozdílnými parametry nastaven instalaþním technikem.
VŠE:
Ochrana proti legionele je aktivována každý den ve zvolený þas.
Pokud je ke zjištČní teploty ohĜívaþe použit termostat pro teplou vodu, je tento
parametr vynechán.
5.3.5.4 Menu TUV / par. 3 - ýas ochrany TUV proti legionele
Výrobní nastavení
02:00
Rozsah nastavení
00:00…23:00
POZNÁMKA
Pokud je výchozí teplota pro ohĜev dosažena, bude provedeno jednorázové ohĜátí
zásobníku.
5.3.5.5 Menu TUV / par. 4 - Teplota ochrany TUV proti legionele
Výrobní nastavení
02:00
Rozsah nastavení
10°C…maximální teplota TUV viz.par.6
POZNÁMKA
Pokud je výchozí teplota pro ohĜev dosažena, bude provedeno jednorázové ohĜátí
zásobníku na zadanou teplotu, která by mČla být vyšší než 50°C ke zni þení
legionely.
5.3.5.6 Menu TUV / par. 5 – Typ mČĜení teploty TUV
Funkce
Tato funkce urþuje typ mČĜení teploty v nádrži s teplou vodou.
Obvykle je k tomuto úþelu použita elektronická teplotní sonda (ponorná sonda v
nádrži), která využívá teplotnČ promČnnou rezistivitu sondy.
Jinou možností je použití mechanického teplomČru (termostatický spínací kontakt).
Termostat je pĜipojen ke vstupu SF nádrže a nastaven na požadovanou jmenovitou
teplotu. Pokud je termostat ovládán signálem ze senzoru v nádrži (spojený kontakt),
nádrž je plnČna teplou vodou s nastavenou maximální teplotou, dokud není kontakt
opČt rozpojen.
POZNÁMKA
Ovládáním teploty vody pomocí termostatu nelze mČĜit a registrovat aktuální
teplotu vody a tudíž nebude zobrazena jako souþást systémových informací. Taktéž
jmenovité teploty vody nelze nastavit.
Výrobní nastavení
1
Rozsah nastavení
1 – Senzor teploty TUV
2 – Termostat
5.3.5.7 Menu TUV / par. 6 – Maximální teplota TUV
Výrobní nastavení
65°C
Rozsah nastavení
20°C…maximální teplota TUV viz.par.6
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
50
SDC12-31ACD01
POZNÁMKA
Pokud je výchozí teplota pro ohĜev dosažena, bude provedeno jednorázové ohĜátí
zásobníku na zadanou teplotu, která by mČla být vyšší než 50°C ke zni þení
legionely.
5.3.5.8 Menu TUV / par. 7 – Provozní režim ohĜevu TUV
Funkce
Tato funkce nastavuje, jak bude otopný systém reagovat na požadavek ohĜevu
z nádrže TUV. Existuje 5 rĤzných možností nastavení.
Výrobní nastavení
1
Rozsah nastavení
1…7
Hodnoty
1 - Paralelní režim
BČhem plnČní nádrže zĤstává otopný okruh aktivní.
2 - Prioritní režim
BČhem plnČní nádrže jsou otopné okruhy vyĜazeny z þinnosti a jsou opČt obnoveny
po uplynutí pĜídavné doby bČhu plnicího þerpadla.
3 - PodmínČná priorita
BČhem plnČní nádrže zĤstávají otopné okruhy vyĜazeny, dokud nedosáhne teplota
v ohĜívaþi aktuální hodnotu TUV mínus polovina spínací diference hoĜáku.
Otopné okruhy budou povoleny na základČ následujících kritérií:
Povolení otopných okruhĤ:
aktuální teplota otop. okruhu > nastavení TUV + spínací diference TUV/2 + 10K
VyĜazení otopných okruhĤ:
aktuální teplota otop. okruhu < nastavení TUV + spínací diference TUV/2 + 5K
POZNÁMKA
V tomto provozním režimu musí být nastaveno zvýšení plnicí teploty nádrže tak, aby se
ohĜívaþ nevypnul pĜed povolením otopných okruhĤ. Pro správnou þinnost této funkce musí
být nastaven paralelní posun alespoĖ 10K.
4 - Paralelní režim závislý na poþasí
Nad nastavenou hranicí protimrazové ochrany je ohĜev TUV provozován v prioritním režimu;
v pĜípadČ aktivní protimrazové ochrany je k dispozici pĜepínaþ do paralelního režimu.
5 - Prioritní režim s pomocným vytápČním
S tímto nastavením je doba plnČní TUV omezena na max. 20 minut, aby se umožnilo 10minutové pomocné vytápČní. Proces plnČní pokraþuje po skonþení pomocného vytápČní.
PlnČní TUV a pomocné vytápČní jsou provádČny stĜídavČ, dokud není nádrž TUV plná.
6 - Priorita pĜepínání ventilu
PlnČní nádrže je provedeno pomocí tĜícestného pĜepínacího ventilu; þerpadlo otopného
okruhu je zároveĖ plnicím þerpadlem TUV. Po skonþení plnČní TUV a po uplynutí pĜídavné
doby bČhu je tĜícestný ventil pĜepnut zpČt do režimu vytápČní.
ýerpadlo otopného okruhu je v tomto pĜípadČ pĜipojeno na výstup DKP a tĜícestný
ventil k výstupu SLP.
7 - VnČjší provoz (Požadavek nepĤsobí na ohĜívaþ a otopný okruh)
V režimu externího provozu je plnČní teplou vodou spínáno pouze na základČ
nastavené spínací diference. Není zde ani požadavek vytápČní pro ohĜívaþ, ani
prioritní režim nádrže pro otopné okruhy. Parametry Paralelní provoz kotle, Ochrana
pĜi vypouštČní nádrže, Prodloužená doba bČhu þerpadla a Ochrana pĜi zapnutí kotle
nepĤsobí na plnicí þerpadlo TUV.
51
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
8 - PodmínČná paralelní operace pro smČšovací okruhy
Tato funkce je realizována pouze pro mČstské otopné regulátory.
Funkce
UPOZORNċNÍ
Funkce stejná jako pro operaci priority TUV (nastavení 2) s rozdílem, že hybridní
otopné okruhy (ovládání smČšovacího okruhu, konstantní ovládání, ovládání
pevnou hodnotou) lze stále pĜenastavit na jejich jmenovité hodnoty. BČhem
probíhajícího plnČní teplou vodou otopné okruhy posílají jmenovitou hodnotu do
systému energetického Ĝízení. SmČšovací obvody musí pracovat na teplotČ zadané
požadavkem. PĜímé otopné okruhy zĤstávají vypnuty.
PlnČní teplou vodou s operací priority má v systému pĜednost. SmČšovaþ se musí v
tomto pĜípadČ vypnout
V pĜípadČ nastavení teploty vody nad 60°C by tato funkce nem Čla být
aktivována pro zabránČní bezpeþnostnímu vypnutí (zejména pro ohĜívaþe s
nízkou kapacitou vody).
V pĜípadČ plnČní ze zásobníkových nádrží musí být ochrana vypouštČní
nádrže patĜiþnČ nastavena.
Výrobní nastavení
1
Rozsah nastavení
1…8
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud je výchozí teplota pro ohĜev dosažena, bude provedeno jednorázové ohĜátí
zásobníku na zadanou teplotu, která by mČla být vyšší než 50°C ke zni þení
legionely.
Pokud není dosažena nastavená hodnota TUV po 4 hodinách, je na displeji
indikován poplach.
5.3.5.9 Menu TUV / par. 8 - Ochrana vypouštČní nádrže
Funkce
POZNÁMKA
S aktivovanou ochranou vypouštČní a pĜijetím požadavku z okruhu TUV je plnicí
þerpadlo zapnuté pouze tehdy, pokud teplota v ohĜívaþi vzroste o více než 5 K nad
aktuální teplotu v nádrži s teplou vodou.
Toto opatĜení zabraĖuje jakémukoliv sekundárnímu vypouštČní nádrže pĜes ohĜívaþ.
Jakmile klesne rozdíl teplot mezi ohĜívaþem a nádrží TUV pod 2 K, je plnicí
þerpadlo opČt vypnuto.
Minimální teplotní mez ohĜívaþe pĤsobí stále a chrání tak ohĜívaþ a blokuje plnicí
þerpadlo ohĜevu vody v pĜípadech, kdy teplota poklesne pod nastavenou hodnotu.
Výrobní nastavení
ZAP
Rozsah nastavení
VYP / ZAP
5.3.5.9.1
POZNÁMKA Provozní režim – pĜedkontrola TUV
Provoz
PĜi provozu v kombinaci s pĜedkontrolou TUV nepĤsobí parametr 08 (ochrana
odtékání nádrže) pĜímo na ohĜívaþ, ale na funkci pĜedkontroly TUV.
Pro funkci s pĜedsmČšovaþem je parametr 08 vždy nastavitelný. V tomto pĜípadČ
mají nastavení VYP a ZAP jiný úþinek, jak bude popsáno dále.
Funkce
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
PĜi nastavení VYP nebude provedena ochrana pĜi spuštČní bČhem pĜedkontroly
TUV. SFP je zapnuto ihned bez jakékoliv prodlevy.
PĜi nastavení ZAP je SFP zapnuto pouze pĜi dosažení meze jmenovité teploty vody
+ ½ spínací diference (bez offsetu) na senzoru prĤtoku.
- HWPC nom = WWnom + P 09( HW )
52
SDC12-31ACD01
- SFP=ON if
HWPC act ≥ HWnom +
- SFP=OFF if
HWPC act ≤ HWnom
1
SDHW
2
VysvČtlivky:
HWPC act = Aktuální teplota na pĜedkontrole senzoru prĤtoku TUV
HWnom = Jmenovitá teplota TUV
P09( HW ) = Hodnota parametru 09 (offset teploty plnČní TUV)
SDHW = spínací diference TUV)
ObČ þerpadla (SFP a HWPC) jsou vypnuta po naplnČní nádrže, pĜiþemž se bere v
úvahu i jejich dobČhový þas. Pokud jsou vypnuta souþasnČ, musí pro nČ být zvolen
stejný dobČhový þas.
5.3.5.10 Menu TUV / par. 9 – Paralelní provoz ohĜívaþe bČhem plnČní TUV
Funkce
Tato funkce urþuje rozdíl mezi plnící a požadovanou teplotou TUV
V pĜípadČ nČkolika ovládacích jednotek pĜipojených pĜes sbČrnici a nČkolika okruhĤ
TUV, jejichž nádrže jsou plnČny souþasnČ, závisí teplota plnČní nádrže na nejvyšší
z nastavených hodnot
Výrobní nastavení
15 K
Rozsah nastavení
0…50K
5.3.5.11 Menu TUV / par. 10 – Diference sepnutí ohĜevu TUV
Funkce
Tato funkce urþuje velikost spínací diference TUV. Spínací diference potom
symetricky ovlivĖuje pĜíslušnou nastavenou hodnotu TUV
Výrobní nastavení
5K
Rozsah nastavení
0…20K
5.3.5.12 Menu TUV / par. 11 – Prodloužený þas provozu þerpadla TUV
Funkce
Plnicí þerpadlo nádrže je zastaveno po vypnutí ohĜívaþe s urþitou þasovou
prodlevou pro zabránČní bezpeþnostnímu vypnutí ohĜívaþe v dĤsledku zvýšené
teploty. Nastavení lze pĜizpĤsobit vzhledem ke kapacitČ nádrže TUV.
Výrobní nastavení
5 min
Rozsah nastavení
0…60min
5.3.5.13 Menu TUV / par. 12 – PĜiĜazený þasový program k cirkulaþnímu þerpadlu
Funkce
V této funkci mĤže být obČhové þerpadlo TUV spojeno s existujícím automatickým
programem ovládacího okruhu s ohledem na þasy vypínání a zapínání. BČhem
cyklĤ vytápČní nebo ohĜevu vody vybraného okruhu a programu je obČhové
þerpadlo TUV v þinnosti.
Výrobní nastavení
AUTO
Rozsah nastavení
AUTO - Aktivní þasový program ohĜevu TUV
1
P1, pĜímý otopný okruh
53
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
P2, pĜímý otopný okruh
P3, pĜímý otopný okruh t
P1, SmČšovací okruh 1
P2, SmČšovací okruh 1
P3, SmČšovací okruh 1
P1, SmČšovací okruh 2
P2, SmČšovací okruh 2
P3, SmČšovací okruh 2
P1, Okruh ohĜevu TUV
P2, Okruh ohĜevu TUV
P3, Okruh ohĜevu TUV
5.3.5.14 Menu TUV / par. 13 – Ekonomický interval (Puls)
Funkce
Použití ekonomického intervalu minimalizuje obvyklé obČhové ztráty díky
nastavitelným zapínacím intervalĤm bČhem provozu a urþuje dobu bČhu obČhového
þerpadla TUV bČhem nastavitelné periody (ekonomický interval).
Výrobní nastavení
5 min
Rozsah nastavení
0…par.14 – provozní þas þerpadla leží v ekonomické intervalu
5.3.5.15 Menu TUV / par. 14 – Ekonomický interval (Perioda)
Funkce
Tento parametr urþuje délku periody a tím trvání pauzy v pulsním režimu
obČhového þerpadla.
Ekonomický interval Pauza = Ekonomický interval Trvání periody – Ekonomický interval Puls
–
Zapínací interval je vypoþten z následujícího pomČru:
n = Doba pulsu / Trvání periody x 100 (%)
PĜíklad:
S ekonomickou pauzou 15 min a ekonomickou periodou 20 min pobČží obČhové
þerpadlo 5 min pĜed následující 15 min pauzou.
ýinitel využití n je vypoþten jako: n = 5 / 20 = 25 %
Výrobní nastavení
20 min
Rozsah nastavení
10 min…60 min
5.3.5.16 Menu TUV / par. 16 – Provozní mód cirkulaþních þerpadel
Funkce
BČhem naplnČní systému je možné vypnout cirkulaþní þerpadla.
PĜístup
Specialista instalatér
Funkce
1: Stejná funkce jako dĜíve
2: Pokud je plnČní systému aktivní, jsou cirkulaþní þerpadla vypnutá.
5.3.5.17 Menu TUV / par. 17 – Provoz kotle pĜi bČhu cirk. þerpadla TUV
Funkce
Tento parametr urþuje zda bude ohĜívaþ v zapnut bČhem provozu cirkulaþního
þerpadla
Výrobní nastavení
AUTO
Rozsah nastavení
AUTO / VYP
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
54
SDC12-31ACD01
5.3.6 Menu MIX 1
Tato menu obsahují všechny parametry potĜebné k programování otopných okruhĤ.
K dispozici jsou max. 2 smČšovací okruhy na regulátor (smČšovací okruh 1 a
smČšovací okruh 2) jako otopné okruhy.
Parametry otopného okruhu popsané níže jsou k dispozici pro každý otopný okruh a
nastavují se oddČlenČ.
5.3.6.1 Menu MIX 1 - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
Výrobní nastavení
MÓD
Typ omezeného režimu
ECO
Sklon
kĜivky
03
Otopný systém (exponent)
ECO Vypnutý režim
POKL Omezený režim
1,00 ... 10,00
VYP
VYP
Vliv místnosti (s pokojovou
jednotkou)
1
2
3
04
Pokojový faktor
05
06
07
08
09
10
PĜizpĤsobení otopné kĜivky
Zapnutí optimalizace
Otopná mez
Mez protimrazové ochrany
Funkce pokojového termostatu
Urþení venkovní teploty
11
Nastavená hodnota konstantní
teploty
12
Minimální teplotní mez
13
Maximální teplotní mez
14
15
16
Paralelní provoz otopného okruhu
Prodloužený þas provozu þerpadla
Funkce vyrovnávacího
(vysoušecího) vytápČní
17
18*
20*
21*
22*
Mez vratné teploty
Proporcionální pásmo XP
Integrální akþní doba Tn
Doba þinnosti pohonu
Funkce pohonu v koncové poloze
23
24
25
Název
otopného
okruhu
pouze SDW20
pouze SDW20
Prázdninový mód
Zobrazení teploty ohĜevu, pokojový
senzor VYP, provoz aktivní
Zobrazení pokojové teploty, pokojový
senzor aktivní, provoz aktivní
Zobrazení pokojové teploty, pokojový
senzor aktivní, provoz vypnut
Zobrazení pokojové teploty, pokojový
senzor VYP, provoz aktivní
0,
10 ... 500 % úþinek aktivní
PR
Pokojový regulátor aktivní
VYP, ZAP
VYP, 1 ... 8 h
VYP, 0,5 … 40 K
5 ... 30 °C
VYP, 1 ... 5 K
0
Ovládání stĜ. hodnotou venkovních
senzorĤ 1 + 2
1
Ovládání venkovním senzorem 1
2
Ovládání venkovním senzorem 2
10 ... 95 °C;
Jen pokud je výstup nastaven na konstantní
ovládání (CC)
10 °C ...
Maximální teplotní mez (Parametr 13)
Nastavení minimální teplotní meze (parametr 12)
... WEZ parametr 30
0 ... 20 °C
0 ... 60 min.
VYP
1
Funkce vysoušení
2
Funkce vysoušení pro podlahové
vytápČní
3
Funkce 1+2
10 ... 90 °C
1 ... 50 %/K
1 ... 600 sec.
10 ... 600 sec.
1 Konstantní kontrolní signál v koncové poloze
2 Kontrolní signál potlaþen v kontrolní poloze
(pohon bez proudu)
1 … 50%/K
5…240 min
STBY, REDU
Nastavení
1,10
VYP
VYP
VYP
VYP
10 °C
VYP
0
20 °C
20 °C
75 °C
8 °C
5 min
VYP
90 °C
5.0 %/K
180 sec.
120 sec.
2
8 %/K
35 min
STBY
*OEM
55
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.6.2 Menu MIX 1 / par. 1 - Typ útlumového režimu
Funkce
BČhem omezeného režimu si mĤžete vybrat mezi dvČma útlumovými režimy:
Výrobní nastavení
ECO
Rozsah nastavení
ECO, POKL
Hodnoty nastavení
POKL (Omezený režim)
ýerpadlo topného okruhu zĤstává bČhem omezeného režimu aktivní. Teplota
prĤtoku je urþena na základČ odpovídající redukované otopné charakteristiky podle
snížené teploty v místnosti. Teplota neklesne pod nastavenou dolní mez.
Použití:
Budovy s nízkými hodnotami izolace a vysokými tepelnými
ztrátami.
ECO (Vypnutý režim)
BČhem omezeného režimu je pĜímý otopný okruh zcela vypnut, pokud jsou
venkovní teploty vyšší, než nastavená protimrazová teplota. ýerpadlo otopného
okruhu je vypnuto s krátkou prodlevou pro zabránČní pĜetopení kotle v dĤsledku
setrvaþnosti tepla (prodloužená doba bČhu þerpadla).
Použití:
POZNÁMKA
Budovy s vysokými izolaþními hodnotami
Výše nastavený režim se vztahuje i na tyto provozní režimy: Absence a Trvalý
omezený režim.
5.3.6.3 Menu MIX 1 / par. 2 - Otopný exponent (zakĜivení ekvitermní kĜivky)
Funkce
Tento parametr se vztahuje k typu otopného systému (podlahové vytápČní, otopná
tČlesa, cirkulace teplého vzduchu).
V závislosti na typu otopného systému jsou doporuþena následující nastavení:
1,10
1,30
2,00
>3,00
Zvolna rostoucí ekvitermní kĜivka pro podlahové nebo jiné systémy
plošného vytápČní.
StandardnČ rostoucí ekvitermní kĜivka pro systémy s otopnými tČlesy s
m-hodnotami mezi 1,25 a 1,35.
Rostoucí ekvitermní kĜivka pro systémy s cirkulací teplého vzduchu a
panelového vytápČní.
Velmi rychle rostoucí ekvitermní kĜivka pro použití ventilace s vysokou
poþáteþní teplotou.
Výrobní nastavení
1,10 (podlahové vytápČní) pro smČšovací okruhy
Rozsah nastavení
1,00 ... 10,00
5.3.6.4 Menu MIX 1 / par. 3 - Vlivem místnosti s pokojovou jednotkou
Funkce
V závislosti na aplikaci tato funkce urþuje povolení pokojového senzoru v pokojové
jednotce nebo povolení pokojového senzoru pĜipojeného k pĜímému otopnému
okruhu a všech parametrĤ týkajících se mČĜení pokojové teploty.
Výrobní nastavení
VYP…3
Rozsah nastavení
1 - Aktivní pokojový senzor
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
56
SDC12-31ACD01
Se zapnutým pokojovým senzorem je otopný okruh Ĝízen v režimu reagujícím na
poþasí s pĜihlédnutím k aktuální pokojové teplotČ. Odchylka pokojové teploty je
brána v úvahu podle nastavení parametru “Room factor” (Pokojový faktor).
• Pokud je pĜipojena pokojová jednotka SDW 20, místo teploty ohĜívaþe je na
displeji v základním zobrazení indikována aktuální teplota v místnosti.
• Pokud aktuální teplota v místnosti klesne pod jmenovitou pokojovou teplotu +
1K, je vypnuta funkce Letní vypnutí (pokud nebyl zvolen Automatický režim).
2 - Aktivní pokojový senzor, provoz vypnut:
Toto nastavení umožĖuje práci s funkcemi pokojové teploty, pokud je provoz
prostĜednictvím pokojové jednotky zakázán.
Použití
VeĜejné budovy (vláda, školy, veĜejné podniky apod.) kde je požadováno pouze
zaznamenávání pokojové teploty.
3 - Pokojový senzor vypnut, provoz aktivní:
V tomto nastavení je pokojový senzor použit pouze pro mČĜení aktuální teploty
v místnosti a nemá vliv na funkce ovlivĖující pokojovou teplotu. Provoz pokojové
jednotky je možný bez omezení.
Použití
Všechna uspoĜádání systému, která vyluþují vliv místnosti, zatímco je stále
požadováno zobrazení aktuální pokojové teploty (v rozporu s nastavením VYP).
57
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.6.5 Menu MIX 1 / par. 4 – Pokojový faktor otopného okruhu
Funkce
Tato funkce urþuje, v jakém rozsahu ovlivĖuje odchylka pokojové teploty od
nastavené hodnoty kontrolu prĤtoþné teploty kotle.
Pokud není žádná odchylka mezi požadovanou (TARGET) a aktuální (ACTUAL)
pokojovou teplotou, prĤtoþná teplota pĜímého otopného okruhu je kontrolována
podle nastavené otopné charakteristiky.
V pĜípadČ odchylky mezi pokojovou teplotou a nastavenou hodnotou je prĤbČh
otopné charakteristiky posunut rovnobČžnČ s osou pokojové teploty, þímž se
odchylka kompenzuje. Velikost posunutí závisí na nastavení pokojového faktoru.
PĜíklad
Platí následující vztah:
Opravená hodnota = pĜizpĤsobená hodnota – (odchylka x pokoj. faktor)
100
PĜizpĤsobená pokojová hodnota =
21 °C
Aktuální pokojová teplota =
20 °C
Odchylka = – 1 K
Pro 100% vliv místnosti:
Opravená hodnota = 21 °C (-1K · 100 ) = 22 °C.
100
Teplota kotle je Ĝízena podle otopné charakteristiky, která odpovídá nastavené
hodnotČ pokojové teploty 22 °C.
Vysoké hodnoty nastavení vedou k rychlejšímu pĜizpĤsobení odchylky, pĜiþemž
snižují stabilitu ovládacího okruhu a pĜíliš vysoké hodnoty mohou vést dokonce
k oscilacím kontrolní hodnoty (= pokojové teploty).
V tomto nastavení lze pĜíslušný otopný okruh Ĝídit prostĜednictvím pokojové
jednotky. To vyžaduje pokojovou jednotku SDW 20 s funkcí kontroly pokojové
teploty. Pokojová jednotka pĜímo urþuje požadovanou hodnotu prĤtoku a pĜenáší
tuto informaci do centrální jednotky.
Hodnota „PR“ - V tomto nastavení je kontrola pĜíslušného otopného okruhu plnČ Ĝízena
pokojovou jednotkou. Závislost na poþasí je vypnuta, nicménČ parametry pro
odezvu na poþasí (nastavení kĜivky otopné charakteristiky) lze stále zadávat.
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP, 10…500%, PR
5.3.6.6 Menu MIX 1 / par. 5 – Otopný okruh adaptace ekvitermní kĜivky
Funkce
Adaptací je mínČno automatické pĜizpĤsobení sklonu otopné kĜivky k charakteristice
budovy pĜi trvalém mČĜení venkovní, prĤtokové a pokojové teploty. Urþení optimální
otopné kĜivky vyžaduje delší otopná období, aby byla zajištČna rovnováha mezi
dodávkou a redukcí tepla. Adaptace zpĤsobí cílené pĜizpĤsobení otopné kĜivky
v závislosti na kontrolní odchylce.
Hodnoty urþené adaptací nejsou uloženy. ýím vyšší odchylka, tím vČtší korekþní
kroky a naopak. Otopná kĜivka je pĜi každé pozdČjší zmČnČ nastavení parametrĤ
sklonu novČ adaptována.
Probíhající adaptace je indikována blikajícím symbolem v uživatelském menu.
Adaptace je užiteþný nástroj pro urþení správné charakteristické kĜivky budovy. Po
dokonþení adaptace doporuþujeme tento parametr vypnout a v uživatelském menu
ruþnČ zadat hodnoty sklonu nalezené bČhem adaptace.
POZNÁMKA
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Adaptace je povolena za následujících podmínek:
58
SDC12-31ACD01
•
•
•
•
•
•
Pokojový senzor zapnut (vliv místnosti = ZAP)
Adaptace otopné kĜivky zapnuta
VytápČní bČží v automatickém režimu
Trvalé vytápČní
PrĤmČrná venkovní teplota nižší než 16 °C
Odchylky pokojové teploty od nastavené hodnoty > ±1K.
Adaptace nebude spuštČna za následujících podmínek:
• Otopný okruh je vypnut
• BČhem fáze optimalizace
• Pokud je vypnuta adaptace otopné kĜivky
• Pokud je vypnut pokojová senzor (vliv místnosti = VYP)
• Pokud je venkovní senzor porouchaný nebo vypnutý
• BČhem omezeného provozu v jakémkoliv automatickém programu
• BČhem režimu trvalé omezení
• Pokud je dosažena maximální teplota kotle
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP, ZAP
5.3.6.7 Menu MIX 1 / par. 6 – Optimalizace zapnutí otopného okruhu
Funkce
Pomocí této funkce je vypoþtena doba trvání posledního spuštČní vytápČní
s ohledem na venkovní a pokojovou teplotu (tepelná ztráta) k zajištČní požadované
pokojové teploty a nastavena jako þas potĜebný pro „obyvatelnost“ místnosti.
Doby zapnutí uložené ve spínacích programech pĜíslušných otopných okruhĤ se již
dále neodvolávají na dobu trvání zapnutí vytápČní, ale na þas potĜebný k zajištČní
požadované teploty v místnosti.
spínacího
þasu
calculation
of the
advanced sw itch on time
tvor Výpoþet
tvor max
ϑANorm
ϑRTSoll
( −12°C )
( 20° C )
ϑA
ϑ RTSoll
=
nastavení místnosti v dobČ zapnutí (upravená zapínací doba)
t vor max
=
max. doba optimalizace (Parametr 06)
ϑ ANorm
=
venkovní teplota
t vor
=
aktuální doba optimalizace
ϑA
=
aktuální venkovní teplota
59
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.6.7.1 Menu MIX 1 / par. 6 – Start optimalizace s pok. jednotku SDW20 = (PR)
Pro provoz pokojové jednotky je adaptací zjištČna podpĤrná doba. Pro tuto funkci je
nutno pĜipojit pokojovou jednotku SDW 20, jejíž parametry musí být nastaveny
v menu otopného okruhu (parametr 4 = RC). Funkce nebude aktivní ve spojení
s pokojovou jednotkou SDW 10.
Funkce
S vypnutou optimalizací uplyne urþitá doba pĜi pĜechodu z omezeného režimu do
režimu vytápČní, dokud teplota v místnosti nedosáhne jmenovité denní teploty
(nastavená hodnota pro denní dobu).
Tato doba je mČĜena k urþení podpĤrného faktoru, který definuje množství þasu,
které zabere proces vytápČní na jeden kelvin vzrĤstu teploty. PodpĤrný faktor je
vypoþten z doby zmČĜené pro x pĜedchozích cyklĤ zapnutí vytápČní, kde x slouží
jako faktor zeslabení.
Maximální podpĤrný þas je odvozen z nastavení parametru pro optimalizaci zapnutí
(parametr 06 pĜímého okruhu nebo smČšovacího okruhu 1, 2).
Adaptace klouzavého bodu nastavení zaþínající z podpĤrného þasu není
provedena, protože celý Ĝídicí algoritmus je navržen pro výrazné skoky nastavené
hodnoty.
Hraniþní podmínky
Optimalizace zapnutí je provedena pouze když:
• jednotka je v automatickém režimu
• jednotka je v omezeném režimu, tzn. nevyskytne se žádné podpĤrné zapnutí
mezi dvČma následujícími otopnými cykly s rozdílnou hodnotou nastavení
pokojové teploty
• nová nastavená pokojová teplota je vČtší než teplota pro omezený režim
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP, ZAP
5.3.6.8 Menu MIX 1 / par. 7 – Funkce mez vytápČní
Tento parametr nahrazuje funkci letní vypnutí. Vypíná odpovídající otopný okruh,
jakmile vypoþtená hodnota prĤtoþné teploty dosáhne souþasné nastavené hodnoty
pokojové teploty.
Parametr meze vytápČní lze aktivovat oddČlenČ pro každý otopný okruh.
Funkce
Vypnutí: Nast. prĤtoku < (nast. místnosti + nast. otopné meze)
Zapnutí: Nast. prĤtoku > (nast. místnosti + nast. otopné meze + 2K)
PĜíklad:
Nastavení místnosti = 22 °C, nastavení otopné mez e = 2 K
Vypnutí na nast. hodnotČ prĤtoþné teploty 24 °C (22°C + 2K)
Zapnutí na nast. hodnotČ prĤtoþné teploty 26°C (22°C + 2K + 2K)
Hraniþní podmínky
Funkce Letní vypnutí (menu Systém - parametr 04) má prioritu pĜed funkcí Otopná
mez.
Funkce Protimrazová ochrana (menu Systém - parametr 05) má prioritu pĜed funkcí
Otopná mez .
5.3.6.9 Menu MIX 1 / par. 8 – Mez pokojové protimrazové ochrany
Funkce
Tato funkce urþuje nastavenou hodnotu místnosti odpovídajícího otopného okruhu
bČhem vypnutého režimu s aktivní protimrazovou ochranou.:
•
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
bČhem režimu dovolené
60
SDC12-31ACD01
•
•
v automatickém režimu mezi otopnými cykly s aktivní funkcí ECO
v trvalém omezeném režimu s aktivní funkcí ECO
Ve spojení s pokojovou jednotkou je otopný okruh Ĝízen podle nastavené teploty
protimrazové ochrany.
Bez pokojové jednotky nastavení slouží jako výchozí hodnota pro redukovanou
teplotu místnosti a je ovládáno na základČ dalšího (parametr 08)
POZNÁMKA
Pokud se v domČ nacházejí citlivé objekty, jako jsou starožitnosti, kvČtiny atd., a je
aktivní protimrazová ochrana, je tĜeba nastavenou hodnotu patĜiþnČ upravit.
Výrobní nastavení
10°C
Rozsah nastavení
5…30°C
5.3.6.10 Menu MIX 1 / par. 9 – Funkce pokoj. termostatu (max.pokoj.teplota)
Funkce
Tato funkce urþuje teplotnČ závislou pokojovou mez s nastavitelnou spínací
diferencí. Pokud pokojová teplota pĜíslušného otopného okruhu pĜekroþí souþasné
nastavení pokojové nebo omezené pokojové teploty o hodnotu spínací diference,
vytápČcí režim je doþasnČ pozastaven (þerpadlo otopného okruhu vypnuto).
Režim vytápČní je obnoven, jakmile pokojová teplota odpovídajícího otopného
okruhu klesne o 0,5 K pod vypínací teplotu.
PĜíklad:
Nastavení denní pokojové teploty = 22 °C
Nastavení funkce termostatu = 4 K
PĜerušení režimu vytápČní:
TPokoj > (22 °C + 4 K) > 26.0 °C
Obnovení režimu vytápČní:
TPokoj < (26 °C – 0.5 K) < 25.5 °C
Nastavení VYP vypíná funkci termostatu.
POZNÁMKA
Funkce termostatu je úþinná v režimu Heating mode (VytápČní) a Reduced mode
(Omezený režim).
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP,1…5K
5.3.6.11 Menu MIX 1 / par. 10 – PĜiĜazení venkovní teploty
POZNÁMKA
Funkce
Funkce je aktivní pouze pĜi použití druhého venkovního senzoru, viz. VE1-3=2
Pokud byl v centrální jednotce pĜipojen ke vstupu promČnné druhý senzor (AF2),
otopný okruh mĤže být pĜiĜazen buć k venkovnímu senzoru 1, 2, nebo k prĤmČrné
hodnotČ obou senzorĤ.
Pro každý z venkovních senzorĤ platí následující:
V pĜípadČ poruchy jednoho ze senzorĤ automatika pĜepne na druhý senzor a
souþasnČ se objeví chybové hlášení. V pĜípadČ poruchy obou senzorĤ je otopný
okruh regulován na základČ nastavené otopné charakteristiky a otopného programu
odpovídajícího fiktivní venkovní teplotČ 0 °C s ohledem na nastavení minimální
teploty.
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
0 – ovládání stĜední hodnotou obou senzorĤ
61
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
1 – ovládání dle senzoru 1
2 – ovládání dle senzoru 2
5.3.6.12 Menu MIX 1 / par. 11 – Konstantní teplota otopného okruhu
POZNÁMKA
Funkce
Tato funkce musí být aktivována v menu "Hydraulics" (Hydraulika) pro odpovídající
otopný okruh (pĜímý otopný okruh, smČšovací okruh 1, smČšovací okruh 2) na
hodnotu 6
Kontrolní okruh je udržován na konstantní hodnotČ prĤtoþné teploty. Hodnota
požadavku je pĜenesena do ohĜívaþe.
Nastavení konstantní teploty je provedeno pomocí odpovídajícího parametru
”Nastavená hodnota konstantní teploty”.
Výrobní nastavení
20°C
Rozsah nastavení
10…95°C
5.3.6.13 Menu MIX 1 / par. 12 – Minimální teplota okruhu
POZNÁMKA
Funkce
Tato funkce není aktivní, pokud je ovládání otopného okruhu nastaveno na
Konstantní (CC).
Tato funkce omezuje prĤtoþnou teplotu otopného okruhu. Minimální teploty
nastavené v pĜíslušných parametrech otopného okruhu nesmí pĜekroþit nebo
klesnout pod nastavené meze.
Výrobní nastavení
20°C
Rozsah nastavení
10…par.13
POZNÁMKA
Použití
Omezení minimální teploty není aktivní:
• v pĜípadČ vypnutí v pohotovostním režimu nad mezí protimrazové ochrany
• v pĜípadČ vypnutí v omezeném automatickém režimu s aktivovanou funkcí ECO
nad mezí protimrazové ochrany
• v pĜípadČ vypnutí v trvalém omezeném režimu s aktivovanou funkcí ECO
• v pĜípadČ automatického letního vypnutí
- Minimální mez pro podlahové vytápČní
- PĜednastavení ventilace (stČna z teplého vzduchu)
- VytápČní cirkulací vzduchu
5.3.6.14 Menu MIX 1 / par. 13 – Maximální teplota okruhu
POZNÁMKA
Funkce
Tato funkce není aktivní, pokud je ovládání otopného okruhu nastaveno na
Konstantní (CC).
Tato funkce omezuje prĤtoþnou teplotu otopného okruhu. Maximální teploty
nastavené v pĜíslušných parametrech otopného okruhu nesmí pĜekroþit nebo
klesnout pod nastavené meze.
Výrobní nastavení
75°C
Rozsah nastavení
par.12…75°C
POZNÁMKA
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Omezení minimální teploty není aktivní:
• v pĜípadČ vypnutí v pohotovostním režimu nad mezí protimrazové ochrany
• v pĜípadČ vypnutí v omezeném automatickém režimu s aktivovanou funkcí ECO
nad mezí protimrazové ochrany
62
SDC12-31ACD01
•
•
UPOZORNċNÍ
v pĜípadČ vypnutí v trvalém omezeném režimu s aktivovanou funkcí ECO
v pĜípadČ automatického letního vypnutí
Pro ochranu podlahových vytápČcích systémĤ pĜed nahodilým pĜehĜátím
(porucha – manuální režim) musí být zajištČna maximální teplotní mez
nezávislá na regulátoru. V tomto pĜípadČ je doporuþen kontaktní termostat.
ěídicí fáze pĜíslušného þerpadla otopného okruhu je zacyklena pomocí jejího
spínacího kontaktu. Termostat musí být nastaven na maximální povolenou
hodnotu teploty v systému.
5.3.6.15 Menu MIX 1 / par. 14 – SoubČžný posuv otopného okruhu
Funkce
Tato funkce nabízí pro speciální použití povolit otopnou kĜivku pĜímého okruhu s
konstantní hodnotou posunu. Hodnota požadavku plus posunutá hodnota jsou
pĜeneseny do ohĜívaþe. Funkce posuvu ekvitermní kĜivky slouží pro vylepšení
vytápČní v nepĜíznivých klimatických podmínkách.
Posuv otopné charakteristiky je proveden soubČžnČ s prĤtoþnou teplotou.
Použití
Základní korekce otopné charakteristiky pro dostavení na požadovanou teplotu v
místnosti bez nutnosti mČnit hodnotu nastavené teploty v místnosti.
Výrobní nastavení
4K
Rozsah nastavení
0…20 K
5.3.6.16 Menu MIX 1 / par. 15 – Prodloužená doba bČhu þerpadla okruhu
Funkce
Pokud nedojde k žádnému požadavku z otopného okruhu, je þerpadlo otopného
okruhu vypnuto teprve po urþité nastavené dobČ pro zabránČní bezpeþnostnímu
vypnutí ohĜívaþe pĜi vysokých teplotách.
Výrobní nastavení
0 min
Rozsah nastavení
0…60 min
5.3.6.17 Menu MIX 1 / par. 16 – Funkce vysoušení
POZNÁMKA
Nefunguje pokud je okruh nastaven jako konstantní
Funkce
Vysoušecí funkce vytápČní je vhodná pro nové stavby. Tato funkce vychází z
German Bundesverbandes Flächenheizungen (Federal Association for Surface
Heating)
Tato funkce není funkþní v manuálním a mČĜícím režimu. Vysoušení je možné
nastavit pro pĜímé i smČšované okruhy. BČhem aktivní funkce není brán zĜetel na
venkovní vlivy a okruhy pracují nezávisle na všech režimech jako je konstantní
teplota. Funkce mĤže být kdykoli zrušena zmČnou parametru na VYP.
Vysoušecí funkce pracují ve 2 krocích:
Krok 1:
Funkþní vytápČní dle DIN 4725 odst. 4 (hodnota 1)
• Konstantní teplota 25 °C b Čhem 3 dnĤ.
• VytápČní na maximální hodnotu, limit je 55 °C.
63
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
ýasový profil pro vysoušení
Krok 2:
VytápČcí funkce pro podlahové vytvrdnutí (hodnota 2)
VytápČcí funkce v první den startuje na 25°C a postupn Č stoupá každý den o 5°C,
pĜed koncem cyklu se opČt teplota po 5°C snižuje
PĜíklad:
Maximální teplota pro okruh = 40 °C
1. Den: konstantní teplota na 25 °C
2. Den: konstantní teplota na 30 °C
3. Den: konstantní teplota na 35 °C
4. Den: konstantní teplota na 40 °C
5.-15. Den: konstantní teplota na max. teplotu
16. Den: sníženo na 35 °C
17. Den: sníženo na 30 °C
18. Den: sníženo na 25 °C
V první den je vytápČní na 25°C do p Ĥlnoci, dále se hodnoty mČní v 00:00 na
následující den.
ýasový profil pro podlahové vytvrdnutí
Krok 1+2: kombinace kroku 1 a 2 (hodnota 3)
Oba kroky se stĜídají, nejprve 1, potom 2. Doba vysoušení je 21 dní celkem.
Jedná se o 7 dní vysoušení a potom 21 dní tvrdnutí cemento betonové podlahy.
Po skonþení se regulace vrací zpČt ke standardnímu vytápČní a lze ji vždy
vyvolat. Vysoušecí funkci lze nastavit ke každému okruhu – pokud je však
funkce nastavena pro pĜímý okruh, bude dle prĤbČhu teplot regulován ohĜívaþ.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
64
SDC12-31ACD01
Pokud došlo bČhem cyklu k vypnutí regulátoru, bude po zapnutí proces
pokraþovat od místa pĜerušení.
ýasový profil pro krok 1+2
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP,1…3
5.3.6.18 Menu MIX 1 / par. 17 – Maximální teplota vratné vody okruhu
Pomocí pĜídavného vratného senzoru pro smČšovací okruh lze aktivovat kontrolu
horní meze vratné teploty tohoto smČšovacího okruhu.
U nČkterých aplikací mĤže pĜíliš vysoká vratná teplota zpĤsobit technické problémy
(obecní vytápČní, kondenzaþní kotle). Toto mĤže nastat v pĜípadČ, že otopný
systém nespotĜebuje dodanou tepelnou energii (napĜ. ventily otopných tČles jsou
uzavĜeny).
Pokud vratná teplota pĜekroþí maximální hodnotu, regulátor pĜepne z prĤtoþné
kontroly na vratnou kontrolu a tím zabrání vzniku pĜíliš vysokých teplot.
POZNÁMKA
viz. kap. 5.3.3.8 (VE1-3 = 7,8 - þidlo vratné teploty okruhu)
Výrobní nastavení
90°C
Rozsah nastavení
10…90°C
5.3.6.19 Menu MIX 1 / par. 18 – Proporcionální pásmo Xp
Funkce
Proporcionální pásmo Xp urþuje, jak velkou zmČnu pĜíslušného akþního þlenu (
smČšovaþe ) zpĤsobí skoková zmČna nastavené hodnoty.
PĜíklad:
PĜedpokládejme akþní þlen ( smČšovaþ ) otáþející se o úhel 90° b Čhem akþní doby
2 minut. Pokud nastane kontrolní odchylka prĤtoþné teploty 10 K (napĜ. pokud je
systém pĜepnut z omezeného do denního režimu) a nastavení P-pásma je 5%/K,
akþní þlen se musí otevĜít o 50 % (= 5%/K x 10K). NáslednČ je trvání akþního pulsu 1
minuta (= 50 % akþního þasu þlenu).
Výrobní nastavení
2%K°C
Rozsah nastavení
1…50%K
65
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.6.20 Menu MIX 1 / par. 19 – Vzorkovací þas Ta
Vzorkovací þas je vnitĜní veliþinou regulátoru, která definuje þasový interval mezi
dvČma následujícími pulsy akþního þlenu za pĜítomnosti kontrolní odchylky. Kratší
vzorkovací doba umožĖuje jemnČjší nastavení.
Výrobní nastavení
20 sek – fixní hodnota
Rozsah nastavení
1…600 sek
5.3.6.21 Menu MIX 1 / par. 20 – Integrální akþní doba Tn
Integrální doba (= doba dostavení) urþuje dynamické chování regulátoru a tím þas
potĜebný k pĜizpĤsobení aktuální kontrolní odchylky. Integrální akþní þas je závislý
na velikosti odchylky.
PĜíklad:
PĜi náhlém výskytu kontrolní odchylky prĤtoþné teploty 10 K (napĜ. pokud je systém
pĜepnut z omezeného do denního režimu) a nastavení Tn na 7 minut pĜizpĤsobí
regulátor po nastaveném þase novou (o 10 K vyšší) prĤtoþnou teplotu.
POZNÁMKA
Dobu pĜizpĤsobení lze urþit pomocí Ziegler-Nicholsovy metody: SmČšovaþ je
nejprve uzavĜen a ohĜívaþ je provozován pĜi maximální teplotČ pĜíslušného
otopného okruhu. Jakmile je polovina spotĜebiþĤ v mČĜeném okruhu otevĜena, je
smČšovaþ naplno otevĜen ze studeného stavu (= pokojová teplota) pomocí funkce
testu relé. Charakteristická kĜivka zapnutí vytápČní, tzn. vývoj teploty v závislosti na
þase, vykazuje inflexní bod. PrĤseþík teþny ke kĜivce a þasové osy urþuje dobu
zpoždČní. Tato hodnota vynásobena 3,3 odpovídá optimální integrální akþní dobČ
pro tento otopný okruh.
PĜíklad: Funkce skokové odezvy (plošné vytápČní)
V pĜíkladu napravo teplota smČšovacího okruhu
dosahuje úroveĖ teploty ohĜívaþe po cca 17 minutách,
se smČšovaþem naplno otevĜeným.
Teþna kĜivky v inflexním bodČ ukazuje dobu zpoždČní
5 minut.
Výsledná optimální doba pĜizpĤsobení (Tv x 3.3) je
cca 16,5 minuty (nastavení: 17)
Aplikace
Tn
Podlahové vytápČní a
ostatní statické otopné
plochy
10 - 30 min
VytápČní otopnými
tČlesy
6 -10 min
VytápČní cirkulací
vzduchu
3 - 6 min
Teplota (°C)
Teþna v inflexním bodČ
Inflexní bod
Doba zpoždČní Tv
Doporuþené základní nastavení pro integrální akþní dobu pro rĤzné otopné
systémy:
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
66
SDC12-31ACD01
5.3.6.22 Menu MIX 1 / par. 21 – Doba bČhu servomotoru
Tato funkce umožĖuje dostavit akþní þlen k ovládací charakteristice, vzhledem
k jeho omezené dobČ bČhu. To znamená, že akþní þleny s rĤznými dobami bČhu
(napĜ. 1 min, 2 min, 4 min) reagují na stejnou odchylku pĜizpĤsobením o stejnou
hodnotu pomocí adaptace doby bČhu. Integrální akþní doba Tn zĤstává
nezmČnČna, nicménČ musí být vČtší, než doba bČhu pĜíslušného akþního þlenu.
Výrobní nastavení
180 sek
Rozsah nastavení
10…600 sek
5.3.6.23 PĜíklad spoleþného pĤsobení P-pásma, I-pásma, doby dostavení a vzorkovací
doby
Skoková odezva na rĤzné kontrolní odchylky
(kontrolní okruh otevĜen, akþní þlen zastaven)
Integrální akþní doba Tn=7 min
Vzorkovací doba Ta=20 sec
Doba bČhu smČšovaþe = 2 min
OtevĜení smČšovaþe (%)
Poloha OTEVěENO
P-puls, který je úmČrný kontrolní odchylce, je následován
dalšími pulsy akþního þlenu, pokud v tomto bodČ nebyla
odstranČna kontrolní odchylka (I-pásmo)
Integrální akþní doba zĤstává nezmČnČna pro rĤzné
kontrolní odchylky.
Charakteristika akþního þlenu
pro kontrolní odchylku 50%
integrální akþní doba Tn=7 min
Charakteristika akþního þlenu
pro kontrolní odchylku 25%
integrální akþní doba Tn=7 min
Doba dostavení Tn (XW =25%)
Doba dostavení Tn (XW =50%)
Akþní doba (min)
Pulsy akþního þlenu pro kontrol. odchylku XW=50%
Pulsy akþního þlenu pro kontrol. odchylku XW=25%
P-pásmo
I-pásmo
5.3.6.24 Menu MIX 1 / par. 22 – Funkce koncové polohy akþního þlenu
Tato funkce urþuje typ ovládacího signálu v koncových polohách OPEN (otevĜeno)
a CLOSED (uzavĜeno) každého akþního þlenu.
1 = NepĜetržitý napČĢový signál na konektoru OPEN nebo CLOSED v pĜíslušné
koncové poloze
2 = Bez buzení v koncové poloze OPEN nebo CLOSED.
5.3.6.25 Menu MIX 1 / par. 23 – P-pásmo pokojové jednotky SDW20
POZNÁMKA
Hodnota P-pásma SDW20
Výrobní nastavení
8%K
Rozsah nastavení
1…100%K
67
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.6.26 Menu MIX 1 / par. 24 – I-pásmo pokojové jednotky SDW20
POZNÁMKA
Hodnota I-pásma SDW20
Výrobní nastavení
35 min
Rozsah nastavení
5…240 min
5.3.6.27 Menu MIX 1 / par. 25 – Mód režimu PRÁZDNINY
Funkce
Možnost volby druhu útlumu v režimu PRÁZDNINY
Výrobní nastavení
STBY
Rozsah nastavení
STBY / POKL
5.3.6.28 Menu MIX 1 / par. 26 – Název okruhu
Funkce
Pojmenování otopného okruhu pro lepší orientaci
Výrobní nastavení
prázdný
Rozsah nastavení
00000...ZZZZZ
5.3.7 Menu MIX 2
POZNÁMKA
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Nastavení stejné jako u MIX 1
68
SDC12-31ACD01
5.3.8 Menu VRATNÁ KONTROLA
Toto menu je urþeno k nadefinování parametrĤ vratné vody. Menu je zobrazeno
pokud je nadefinován parametr þ.3 nebo 4 = 8 v MENU HYDRAULIKA viz. 5.3.3.4
5.3.8.1 Menu VRATNÁ KONTROLA - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Rozsah nastavení
Výrobní nastavení
01
02
03
Nastavená hodnota vratné teploty
Spínací diference
Prodloužený þas provozu þerpadla
10 ... 95 °C
2 ... 20 K
0 ... 60 min
70 °C
2K
1 min
Nastavení
5.3.8.2 Menu VRATNÁ KONTROLA / par. 1 – Teplota vratné vody
Funkce
Nastavení teploty vratné vody
Výrobní nastavení
70°C
Rozsah nastavení
10…95°C
5.3.8.3 Menu VRATNÁ KONTROLA / par. 2 – Diference spínání
Funkce
Nastavení odchylky sepnutí
POZNÁMKA
Tento parametr je aktivní pouze pĜi nadefinování þidla vratné vody definovaného
jako VE1-3 v menu HYDRAULIKA par.8-10 = 7,8 a 9
Výrobní nastavení
2K
Rozsah nastavení
2…20 K
5.3.8.4 Menu VRATNÁ KONTROLA / par. 3 – Prodloužená doba vypnutí þerpadla
Funkce
Nastavení prodloužené doby vypnutí þerpadla, aby nedošlo k pĜetopení ohĜívaþe.
POZNÁMKA
Tento parametr je aktivní pouze pĜi nadefinování þidla vratné vody definovaného
jako VE1-3 v menu HYDRAULIKA par.8-10 = 7,8 a 9
Výrobní nastavení
1 min
Rozsah nastavení
0…60 min
69
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.8.5 Menu VRATNÁ KONTROLA – PĜíklad zapojení VRATNÉ KONTROLY s nastavením
parametrĤ
Menu Hydraulika
Parametr
Popis
Nastavení
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV (Plnicí þerpadlo TUV)
Výstup MIX 1(SmČšovací ventil 1, Ventil + þerpadlo)
Výstup MIX 2(SmČšovací ventil 1, Ventil + þerpadlo)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
0019
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
8 (Vratná kontrola)
3 (SmČšovací okruh)
VYP
VYP
16 (AGF)
VYP
19 (PF)
Menu MIX 1 je nahrazeno za Menu VRATNÁ KONTROLA
01
Nastavená hodnota vratné teploty
70 °C
Menu Pevné palivo
1
Typ kotle
4
Vliv místnosti (s pokojovou jednotkou)
1 – pokud je použita
Menu MIX 2
3
.
.
.další parametry odpovídají individuální aplikaci
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
70
SDC12-31ACD01
5.3.9 Menu SOLAR
Toto menu je urþeno k nadefinování parametrĤ solárního okruhu
POZNÁMKA
Tyto funkce jsou pĜístupné po nadefinování þerpadla Solárního vytápČní jako VA1,2
v menu HYDRAULIKA par.6,7
5.3.9.1 Menu SOLAR - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
Výrobní nastavení
01
02
03
Spínací diference
Vypínací diference
Min. doba bČhu þerpadla solárního
panelu
Max. limit solárního panelu
Max. limit zásobníku
Provozní režim soláru
(Vypínací diference + 3 K) ... 30 K
2 K ... (Spínací diference - 3 K)
0 ... 60 min
10 K
5K
3 min
100 ... 210 °C
50 ... 110 °C
1
Prioritní režim
2
Paralelní režim
VYP, 0,5 … 24 h
210 °C
75 °C
2
VYP, 1 … 30 K
VYP
04
05
06
07
08
Doþasné pĜerušení ohĜívaþe
(pouze pokud PARA 06=1)
PĜepínaþ solární priorita / paralelní
09
Tepelná rovnováha
10
Obnova tepelné rovnováhy
Žádná tepelná rovnováha
VYP
Tepelná rovnováha s pevným objemovým
prĤtokem
2
Tepelná rovnováha s pulsním vstupem
SET stisknutím otoþného tlaþítka
11
12
13
14
Objemový prĤtok
Hustota kapaliny
Tepelná kapacita kapaliny
Vypínací teplota
0,0 ... 30 l/min. nebo l/ puls
0,8 ... 1,2 kg/l
3,0 ... 5,0 kJ/kg K
VYP, 90 ... 210 °C
15
Kontrolní cyklus solárního pĜepínání 1 ... 60 min
10 min
16
PĜepínací teplota
75 °C
Nastavení
VYP
VYP
1
50 ... 110 °C
0,0
1.05 kg/l
3.6 kJ/kg K
210 °C
5.3.9.2 Menu SOLAR / par. 1 – Spínací diference þerpadla soláru
Funkce
S dostatkem solární tepelné energie se zvČtší teplotní rozdíl mezi prĤtokem panelu
a nádrží solárního zásobníku nad nastavenou hodnotu a þerpadlo solárního panelu
se zapne pro naplnČní nádrže zásobníku.
Minimální hodnota
min 3K nad hodnotou vypínací diference.
Výrobní nastavení
10K
Rozsah nastavení
par.2+3K…30K
5.3.9.3 Menu SOLAR / par. 2 – Vypínací diference þerpadla soláru
Funkce
Pokud teplotní rozdíl mezi prĤtokem panelu a nádrží zásobníku poklesne pod
nastavenou diferenci, þerpadlo se vypne a plnČní je ukonþeno.
Maximální hodnota
min 3 K pod hodnotou spínací diference.
Výrobní nastavení
5K
Rozsah nastavení
2K…par.1-3K
5.3.9.4 Menu SOLAR / par. 3 – Min.doba bČhu þerpadla soláru
Funkce
ýerpadlo solárního systému zĤstane bČžet po tuto nastavenou dobu. Minimální
doba bČhu má prioritu pĜed vypínací diferencí.
Výrobní nastavení
3 min
71
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Rozsah nastavení
0…60 min
5.3.9.5 Menu SOLAR / par. 4 – Max.limit solárního panelu
Funkce
Tato mez slouží pro teplotní ochranu solárních panelĤ. Spouští þerpadlo panelu,
pokud je pĜekroþena nastavená teplota. Pokud teplota panelu opČt poklesne pod
nastavenou mez, všechny funkce a nastavení solárního systému se opČt aktivují.
Výrobní nastavení
210°C
Rozsah nastavení
100…210°C
5.3.9.6 Menu SOLAR / par. 5 – Max.limit solárního zásobníku
Funkce
Pokud teplota v nádrži zásobníku pĜekroþí nastavenou mez, je deaktivována i
funkce maximální meze solárního panelu, takže þerpadlo se vypne. Tato funkce
mĤže být opČt aktivována, jakmile teplota v nádrži zásobníku poklesne o více než
10 K pod její nastavenou maximální mez.
Výrobní nastavení
75°C
Rozsah nastavení
50…110°C
5.3.9.7 Menu SOLAR / par. 6 – Provozní režim solárního okruhu
Funkce
Tato funkce definuje režim plnČní:
1 - Režim priority solárního systému
BČhem plnČní solárního systému není do ohĜívaþe posílán požadavek na vytápČní,
pokud není aktivní. Aktivní ohĜívaþ zĤstává pracovat až do dalšího cyklu vypnutí.
2 - Paralelní režim solárního systému
BČhem plnČní solárního systému je povolen požadavek na vytápČní pro ohĜívaþ.
Výrobní nastavení
2
Rozsah nastavení
1,2
5.3.9.8 Menu SOLAR / par. 7 – Doþasné pĜerušení ohĜívaþe
POZNÁMKA
Pouze pokud je par.6=1
Funkce
Doþasné pĜerušení slouží k pĜedcházení þastému pĜepínání mezi solárním plnČním
a plnČním pomocí ohĜívaþe. Po vypnutí þerpadla solárního systému musí uplynout
nastavená doba, než lze nádrž solárního zásobníku znovu naplnit ohĜívaþem
(kotlem).
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP, 0,5…24 hod
5.3.9.9 Menu SOLAR / par. 8 – PĜepínaþ solární priorita / paralela
POZNÁMKA
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Pouze pokud je par.6=1
72
SDC12-31ACD01
Funkce
Pokud teplota v nádrži solárního systému poklesne pod jmenovitou hodnotu plnČní
v prioritním režimu, systém se okamžitČ pĜepne do paralelního režimu (doþasné
pĜerušení zakázáno, ohĜívaþ povolen). Prioritní režim je opČt aktivován, jakmile
teplota v nádrži vzroste nad aktuální nastavenou hodnotu plus spínací diferenci
ohĜevu vody.
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP, 1…30 K
5.3.9.10 Menu SOLAR / par. 9 – Tepelná rovnováha
POZNÁMKA
Pouze pokud je pulsní vstup na IMP
Funkce
Vyrovnávání tepla je aktivováno nastavením tohoto parametru. Uživatel mĤže zvolit
mezi výpoþtem prĤtoku z doby bČhu þerpadla a urþením prĤtoþného množství
pomocí vstupu pulsního signálu jednotky, pokud je takový vstup k dispozici.
K pulsnímu vstupu lze pĜipojit jakýkoliv komerþní prĤtokomČr.
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP
1 – pevný objemový prĤtok
2 – pulsní vstup
5.3.9.11 Menu SOLAR / par. 10 – Obnova tepelná rovnováhy
POZNÁMKA
Pouze pokud je par.9 = ZAP
Funkce
Pokud je aktivní vyrovnávání tepla, lze tímto parametrem vynulovat poþítadlo.
Rozsah nastavení
SET – stisknutím otoþného tlaþítka
5.3.9.12 Menu SOLAR / par. 11 – Objemový prĤtok
POZNÁMKA
Pouze pokud je pulsní vstup na IMP
Funkce
Toto nastavení umožĖuje zvolit mezi objemovým prĤtokem vypoþteným v:
• litrech / min
• litrech / puls pĜi použití pulsního vstupu odpovídajícího pĜíslušné þerpací
kapacitČ plnicího þerpadla solárního systému.
POZNÁMKA
Pokud je nastavení 0, vyrovnávání tepla není aktivní.
Výrobní nastavení
0,0
Rozsah nastavení
0,0…30 l/min nebo l/puls
5.3.9.13 Menu SOLAR / par. 12 – Hustota kapaliny
POZNÁMKA
Pouze pokud je par.9 = ZAP
Funkce
Tento parametr definuje hustotu kapaliny podle údajĤ výrobce
73
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Výrobní nastavení
1.05kg/l
Rozsah nastavení
0.8…1.2 kg/l
5.3.9.14 Menu SOLAR / par. 13 – Tepelná kapacita kapaliny
POZNÁMKA
Pouze pokud je par.9 = ZAP
Funkce
Tento parametr definuje tepelnou kapacitu kapaliny podle údajĤ výrobce
POZNÁMKA
Fyzikální veliþiny objemový prĤtok, hustota a specifická kapacita tvoĜí základ pro
výpoþet výstupu tepla.
W = (V / t) · ȡ · cW · ǻį · tSOP
Výsledky lze vidČt v informaþní úrovni – viz.tlaþítko „i“.
W = tepelná kapacita
V/t = objemový prĤtok teplonosného média
ȡ = hustota teplonosného média
cW = specifická tepelná kapacita teplonosného média
ǻį = teplotní rozdíl (napájení solárního panelu / vratná tok)
Výrobní nastavení
3.6 kJ/kgK
Rozsah nastavení
3.0…5.0 kJ/kgK
5.3.9.15 Menu SOLAR / par. 14 – Vypínací teplota
Funkce
Tento parametr definuje vypínací teplotu solárního okruhu
Výrobní nastavení
210°C
Rozsah nastavení
VYP, 90…210°C
5.3.9.16 Menu SOLAR / par. 15 – Kontrolní cyklus
Funkce
Tento parametr definuje kontrolní cyklus k propláchnutí solárního okruhu
Výrobní nastavení
10 min
Rozsah nastavení
1…60 min
5.3.9.17 Menu SOLAR / par. 16 – PĜepínací teplota
Funkce
Tento parametr definuje teplotu pĜepnutí
Výrobní nastavení
75°C
Rozsah nastavení
50…110°C
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
74
SDC12-31ACD01
5.3.9.18 Menu SOLAR – PĜíklady zapojení solárního okruhu s definicí parametrĤ
Obrázek 8: Hydraulický pĜíklad 10 se solárním ohĜevem (Typ 3) - aktivace soláru viz. kap.1.1.1
Obrázek 9: Hydraulický pĜíklad 10 se solárním ohĜevem (Typ 3) - aktivace soláru viz. kap.1.1.1
75
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Menu HYDRAULIKA
Parametr
1
2
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
3
4
5
6
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
7
8
9
10
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
Výrobní nastavení
0010
1 (Plnicí þerpadlo
TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
15 (Plnící þerpadlo
soláru)
VYP
VYP
VYP
19 (PF)
Menu SOLAR
01
02
03
04
05
06
07
Spínací diference
Vypínací diference
Min. doba bČhu þerpadla solárního panelu
Max. limit solárního panelu
Max. limit zásobníku
Provozní režim soláru
Doþasné pĜerušení ohĜívaþe
(pouze pokud PARA 06=1)
PĜepínaþ solární priorita / paralelní
Tepelná rovnováha
Obnova tepelné rovnováhy
Objemový prĤtok
Hustota kapaliny
Tepelná kapacita kapaliny
Vypínací teplota
Kontrolní cyklus solárního pĜepínání
PĜepínací teplota
08
09
10
11
12
13
14
15
16
10 K
5K
3 min
210 °C
75 °C
2
VYP
VYP
VYP
0,0
1.05 kg/l
3.6 kJ/kg K
210 °C
10 min
75 °C
Menu PEVNÁ PALIVA
1
2
3
4
5
6
14
15
16
17
19
20
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Sepnutí rozdílového þerpadla
Spínací diference peletového kotle
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
3
80°C
95°C
30°C
5K
6K
36°C
4K
3
1 (WF)
1
VYP
Menu ZÁSOBNÍK
2
4
5
6
7
14
15
16
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Maximální teplota
Diference spínání zásobníku
Vynucené ztráty
Prodloužená doba diference zapínání
Prodloužená doba diference vypínání
Teplota zásobníku
Diference vypínání DKP (mezi zásobníkem a kotlem)
Diference opČtovného zapnutí DKP
76
105°C
2K
VYP
0K
-3 K
60°C
-3 K
0K
SDC12-31ACD01
5.3.10 Menu PEVNÉ PALIVO
Toto menu je urþeno k nadefinování parametrĤ pro kotel
5.3.10.1 Menu PEVNÉ PALIVO - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
1
Typ kotle
VYP
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
Minimální teplota KTmin
Maximální teplota KTmax
Kotlové þerpadlo ZAP
Spínací diference kotlového þerpadla
Spínací diference peletového hoĜáku
Spínací diference ventilátoru
Typ ventilátoru
9
10
Doba pro pĜikládání paliva
Maximální teplota spalin odtah
ventilátoru
Maximální teplota spalin pro
servoklapku
Spínací diference pro servoklapku
Spínací diference zásobníku
Ochrana ohĜívaþe pĜi zapnutí –
VyĜazení otopného okruhu
Ochrana ohĜívaþe pĜi zapnutí –
Spínací diference otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle do
WF/AGF
Minimální teplota spalin
Typ vypnutí kotle
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ochrana pĜi zapnutí obČhového
þerpadla kotle
Výrobní
nastavení
4
Nastavení
Kotel na dĜevo (standard)
Peletky
Peletkový / zásobníkový provoz
Kotel na dĜevo s kontrolou prĤbČhu
spalování
20….80
30…110
30…80°C
2…40K
2…40K
2…30
1 – Odtahový ventilátor
2 – Tlakový ventilátor
1…10
50…500
80°C
95°C
30°C
5K
6K
3K
1
3 Min.
500°C
50…500
180°C
2…50
2…40°C
5…KTmin
5K
5K
36°C
2…20
4K
VYP, 1 – do MIXu,2 – do TUV ,3 – do MIXu a TUV
1 WF
2 AGF
50°C…500°C
1 WF
2 AGF
ZAP, VYP
3
2
80°C
1
VYP
RESET
5.3.10.2 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 1 – Typ kotle
Funkce
Tento parametr definuje typ kotle. Parametr je automaticky zadán po zadání
þ.hydraulického schématu
Výrobní nastavení
4
Rozsah nastavení
VYP – k regulátoru není pĜipojen žádný kotel
PĜíklad
regulátor mĤže být použit k ovládání solárního vytápČní, nebo je tento parametr
vypnut v sekundárním regulátoru ( BUS adresa 20 apod.viz. kap. ), který je použit
napĜ. k Ĝízení tĜetího topného okruhu
1 – neregulovaný kotel
POZNÁMKA
Jedná se o typ kotle, který regulátor nemá jak ovládat - kotel nemá napĜ. ventilátor.
Z kotle je snímána pouze teplota a slouží k Ĝízení kotlového þerpadla.
POZNÁMKA
Tato hodnota je automaticky zadána v hydraulických pĜíkladech 1,3 a 4
2 – peletový kotel – bez akumulaþní nádrže
POZNÁMKA
Jedná se o typ automatického kotle, který je regulovaný. Kotel není zapojen do
akumulaþní nádrže a je regulován tak, že pĜi dosažení provozní teploty je vypnut a
pĜi ochlazení o diferenci je sepnut.
77
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
POZNÁMKA
Tato hodnota je automaticky zadána v hydraulických pĜíkladech 9
3 – peletový kotel – s akumulaþní nádrží
POZNÁMKA
Jedná se o typ automatického kotle, který je regulovaný. Kotel je zapojen do
akumulaþní nádrže a je regulován dle teplot v akumulaþní nádrži.
POZNÁMKA
Tato hodnota je automaticky zadána v hydraulických pĜíkladech 10 a 12
4 – regulovaný kotel na tuhá paliva (se sledováním teploty spalin)
POZNÁMKA
Jedná se o kotel na tuhá paliva, který je regulovaný ovládáním ventilátoru.
POZNÁMKA
Tato hodnota je automaticky zadána v hydraulických pĜíkladech 17,19 a 20
5.3.10.3 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 2 – Minimální provozní teplota (KTmin)
Funkce
Tento parametr definuje minimální provozní teplotu regulovaného kotle. PĜi poklesu
pod nastavenou hodnotu je sepnut ovládaný kontakt
Výrobní nastavení
80°C
Rozsah nastavení
20…95°C
POZNÁMKA
Funkce tohoto parametru se vztahuje k par.6 – diference hoĜáku nebo k par.7 –
diference ventilátoru
POZNÁMKA
Aby se kotel pĜi provozu mohl naplno pĜipojit k okruhu,musí být hodnota KTmin
zadána dle teploty vratné vody (záleží na použité armatuĜe na zpČtném potrubí do
kotle).
Hodnota musí být zadána dle následujícího pĜíkladu:
Teplota vratné vody
je zajištČna termoarmaturou Laddomat 21 s použitým termoventilem 72°C.
Tepelný spád systému
je 12°C (rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou s ystému – ochlazení vody
prĤchodem pĜes okruh).
Vypoþtená hodnota KTmin
72°C + 12°C = 84°C
5.3.10.4 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 3 – Maximální provozní teplota (KTmax)
Funkce
Tento parametr definuje kritickou provozní teplotu kotle. PĜi dosažení této hodnoty
regulátor pĜepne do havarijního stavu a pokud jsou povoleny Vynucené ztráty
(viz.par.16), bude odvádČna teplota z kotle do pĜidČlených okruhĤ dle zadaných
maximálních teplot.
Výrobní nastavení
95°C
Rozsah nastavení
20…95°C
POZNÁMKA
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Hodnota musí být zadána vyšší než KTmin + par.5 (typ kotle 2,3) nebo par.6 (typ
kotle 4)
78
SDC12-31ACD01
5.3.10.5 Menu PEVNÉ PALIVO / par. 4 – Zapnutí kotlového þerpadla
Funkce
Tento parametr definuje zapnutí kotlového þerpadla.
POZNÁMKA
Sepnutí kotlového þerpadla je dle zvolené hydrauliky vázáno dalšími podmínkami:
Hydraulický pĜíklad 1,9
ZAP…Teplota kotle WF je rovna nebo vyšší než nastavená hodnota
Hydraulický pĜíklad 3,4
ZAP…Aktuální teplota kotle WF > = par.4
a zároveĖ
Aktuální teplota kotle WF je > = aktuální tepl. nádrže PF + spínací diference
(par.15 menu ZÁSOBNÍK)
Hydraulický pĜíklad 17
ZAP…Aktuální teplota kotle WF > = par.4
a zároveĖ
Aktuální teplota kotle AGF je > = min. teplota spalin AGFmin (par.18)
Hydraulický pĜíklad 19,20
ZAP…Aktuální teplota kotle WF > = par.4
a zároveĖ
Aktuální teplota kotle WF je > = aktuální tepl. nádrže PF + spínací diference
(par.15 menu ZÁSOBNÍK)
a zároveĖ
Aktuální teplota kotle AGF je > = min. teplota spalin AGFmin (par.18)
Výrobní nastavení
dle hydr.pĜíkladu
Rozsah nastavení
30…80°C
UPOZORNċNÍ
Doporuþení
Hodnota musí být zadána nižší než KTmin + par.5 (typ kotle 2,3) nebo par.6 (typ
kotle 4), aby byl schopen kotel teplotu sepnutí vĤbec dosáhnout, þerpadlo by bylo
sepnuto pĜi dosažení KTmax a bude docházet k cyklování.
Aby se pĜedešlo nechtČnému rázování vlivem prudkého otevĜení armatury na
vratném potrubí kotle, platí:
Nastavená hodnota sepnutí < teplota vratné vody do kotle
5.3.10.6
PĜíklad
Teplota sepnutí 65°C < použitý termoventil 72°C. v Laddomatu 21
POZNÁMKA
V nČkterých aplikacích mĤže dojít vlivem samotížné cirkulace k nechtČnému
proplachu pĜes obchvat armatury na vratné vodČ do kotle, potom je tĜeba teplotu
sepnutí kotlového þerpadla snížit ( tlakem kotlového þerpadla dojde k uzavĜení
obchvatu )
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 5 – Diference zapnutí kotlového þerpadla
Funkce
Tento parametr definuje diferenci zapnutí kotlového þerpadla, tzn. o kolik klesne
teplota kotle WF pod spínací teplotu kotlového þerpadla
Výrobní nastavení
5K
Rozsah nastavení
2…40 K
5.3.10.7
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 6 – Spínací diference peletového hoĜáku
Funkce
Tento parametr definuje diferenci zapnutí peletového hoĜáku, tzn. o kolik stoupne
teplota kotle WF nad KTmin k vypnutí hoĜáku.
Výrobní nastavení
6K
Rozsah nastavení
2…40 K
79
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.10.8
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 7 – Spínací diference ventilátoru
Funkce
Tento parametr definuje diferenci sepnutí ventilátoru, tzn. o kolik stoupne teplota
kotle WF nad KTmin k vypnutí ventilátoru.
Výrobní nastavení
3K
Rozsah nastavení
2…30 K
Doporuþení
5.3.10.9
Nastavení diference by mČla být nastavena spolu s KTmin s ohledem na
setrvaþnost kotle, aby nedošlo k pĜehĜátí kotle.
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 8 – Typ ventilátoru
Funkce
Tento parametr definuje typ ventilátoru.
Odtahový
Odtahový ventilátor zĤstává bČžet pĜi otevĜení dvíĜek pro podporu odsátí spalin
Tlakový
Tlakový ventilátor se musí vypnout pĜed otevĜením dvíĜek, aby nedošlo k úniku
spalin, popĜ. otevĜeného ohnČ z kotle
Výrobní nastavení
1
Rozsah nastavení
1 – odtahový
2 - tlakový
5.3.10.10
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 9 – Perioda ventilátoru
Funkce
Tento parametr definuje þas manuální zmČny stavu ventilátoru bČhem provozu kotle
Odtahový
Pokud je ventilátor vypnutý, perioda stanoví dobu bČhu po stisknutí tlaþítka
Tlakový
Pokud je ventilátor zapnutý, perioda stanoví dobu vypnutí po stisknutí tlaþítka
Výrobní nastavení
3 min
Rozsah nastavení
1…10 min
5.3.10.11
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 10 – Maximální teplota spalin
Funkce
Tento parametr definuje maximální teplotu spalin, která by mohla poškodit souþásti
kotle (napĜ. odtahový ventilátor)
Výrobní nastavení
500 °C
Rozsah nastavení
50…500°C
Doporuþení
5.3.10.12
Nastavení hodnoty je nutné provést s ohledem na maximální teplotu pro všechny
dotþené komponenty kotle vþetnČ þidla spalin.
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 11 – Teplota spalin pro servoklapku kotle
Funkce
Výrobní nastavení
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Tento parametr definuje teplotu spalin, pĜi které se zavĜe servoklapka kotle
180 °C
80
SDC12-31ACD01
Rozsah nastavení
5.3.10.13
50…500°C
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 12 – Spínací diference servoklapky kotle
Funkce
Tento parametr definuje diferenci sepnutí servoklapky, tzn. o kolik klesne teplota
spalin AGF pod par.11 pro otevĜení servoklapky
Výrobní nastavení
5K
Rozsah nastavení
2…50 K
Doporuþení
5.3.10.14
Nastavení diference by mČla být nastavena spolu s KTmin s ohledem na
setrvaþnost kotle, aby nedošlo k pĜehĜátí kotle.
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 13 – Spínací diference zásobníku
Funkce
Tento parametr definuje diferenci sepnutí zásobníku.
Výrobní nastavení
5K
Rozsah nastavení
2…40 K
5.3.10.15
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 14 – Ochrana kotle pĜi zapnutí
Funkce
Tento parametr definuje min. teplotu kotle, pĜi které je nutné zavĜít propojení kotle
se spotĜebiþem tepla (otopné okruhy, zásobník pod.)
Výrobní nastavení
dle hydraulického schématu
Rozsah nastavení
2…KTmin
5.3.10.16
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 15 – Spínací diference par.14
Funkce
Tento parametr definuje dostateþnou teplotu kotle, je možné projit kotel s dalším
okruhem
Funkce
Dostateþná teplota = par.14 + nastavená hodnota diference
Výrobní nastavení
4K
Rozsah nastavení
2…20 K
5.3.10.17
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 16 – Vynucené ztráty kotle
Funkce
Tento parametr definuje kam se mĤže odvést pĜebyteþné teplo z kotle pĜi dosažení
KTmax
Výrobní nastavení
dle Hydraulického schématu
Rozsah nastavení
VYP – není povoleno (kotel musí být ochránČn jinak)
1 – okruh TUV
2 – otopné okruhy
3 – akumulaþní nádrž
81
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 17 – ěízení kotlového þerpadla (DKP)
5.3.10.18
Tento parametr definuje podle þeho je ovládáno kotlové þerpadlo (DKP)
Funkce
Výrobní nastavení
dle Hydraulického schématu
Rozsah nastavení
1 – dle teploty vody kotle WF
2 - dle teploty spalin kotle AGF
5.3.10.19
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 18 – Minimální teplota spalin
Tento parametr definuje u kotle s þidlem AGF minimální teplotu spalin k vypnutí
kotle
Funkce
Výrobní nastavení
80°C
Rozsah nastavení
50…AGFmax
POZNÁMKA
Tato teplota Ĝídí vypnutí ventilátoru a þerpadla kotle takto:
Pokud je aktuální teplota spalin kotle AGFaktuální nižší než nastavená hodnota, je
kotlové þerpadlo (DKP) vypnuto a ventilátor mĤže být zapnut pouze stiskem tlaþítka
Ventilátor
na dobu periody ventilátoru
Pokud je teplota spalin kotle AGFaktuální vyšší než nastavená hodnota, sepnutí
ostatních komponentĤ je Ĝízeno dle teploty vody kotle WF
DOPORUýENÍ
5.3.10.20
Dbejte na správné umístČní þidla spalin. Pokud nebude þidlo snímat teplotu
správnČ, nebudou funkce regulátoru pracovat správnČ. V pĜípadČ selhání þidla
(WF/KF nebo AGF ) dojde k bezpeþnostnímu vypnutí (KKPF ZAP, FAN VYP).
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 19 – Typ vypnutí kotle
Funkce
Tento parametr definuje typ ovládání kotle
Výrobní nastavení
1
Rozsah nastavení
1 – podle þidla kotle WF
2 – externí ovládání
UPOZORNċNÍ
5.3.10.21
Pro dodržení správných funkcí regulátoru nechte nastavení na hodnotu 1.
Menu PEVNÉ PALIVO / par. 20 – Povolení ochrany kotle
Funkce
Tento parametr definuje ochranu kotle dle par.14, proti proplachu spuštČnými
þerpadly okruhĤ
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
ZAP – zapojení bez akumulaþní nádrže
VYP – s akumulaþní nádrží
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
82
SDC12-31ACD01
5.3.11 Menu ZÁSOBNÍK
Toto menu je urþeno k nadefinování parametrĤ akumulaþní nádrže
5.3.11.1 Menu ZÁSOBNÍK - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
Výrobní nastavení
01
02
03
04
05
Minimální teplota
Maximální teplota
Paralelní pĜepnutí kotle
Spínací diference zásobníku
Vynucené ztráty
40 °C
10 5 °C
8K
2K
VYP
06
X K ... (Spínací diference – 2 K)
-3 K
08
Prodloužená doba diference
zapínání
Prodloužená doba diference
vypínání
Ochrana zásobníku pĜi zapnutí
5 °C ... Maximální teplota
Minimální teplota ... 95 °C
-10 ... 50 K
1 ... 20 K
VYP
1
Do nádrže TUV pro domácnost
2
Do otopných okruhĤ
(Vypínací diference + 2 K) ... 30 K
ZAP
09
Ochrana pĜi vypouštČní zásobníku
10
Provozní režim zásobníku nádrže
11
RozšíĜená doba bČhu zásobníku
VYP
ZAP
VYP
ON
1
2
3
4
5
6
3…60
14
Nastavení teploty zásobníku
VYP, 5…100 °C
VYP
15
Diference WF < VE (DKP VYP)
(Vypínací diference + 2 K) ... 30 K
-3 K
16
Diference WF > VE (DKP ZAP)
X K ... (Spínací diference – 2 K)
0K
07
5.3.11.2
Bez ochrany pĜi zapnutí
Aktivní ochrana pĜi zapnutí
Bez ochrany pĜi vypouštČní
Ochrana pĜi vypouštČní aktivní
Kontrola napouštČní SMO a TUV
Kontrola napouštČní SMO bez TUV
Kontrola vypouštČní SMO a TUV
Kontrola vypouštČní SMO bez TUV
Kontrola napouštČní s pĜepínáním TUV
Kontrola vypouštČní na ohĜívaþ
ZAP
1
3 min
Tento parametr definuje nejnižší teplotu zásobníku = teplota sepnutí okruhĤ
Výrobní nastavení
40°C
Rozsah nastavení
5°C…par.2
Menu ZÁSOBNÍK / par. 2 – Maximální teplota zásobníku
Funkce
Tento parametr definuje kritickou teplotu zásobníku
Výrobní nastavení
105°C
Rozsah nastavení
par.1…105°C
POZNÁMKA
5.3.11.4
0K
Menu ZÁSOBNÍK / par. 1 – Minimální teplota zásobníku
Funkce
5.3.11.3
Nastavení
Maximální teplota je potlaþena, pokud jsou vynucené ztráty kotle povoleny ( menu
PEVNÉ PALIVO par.16 = 3 )
Menu ZÁSOBNÍK / par. 3 – Paralelní pĜepnutí kotle
Funkce
Tento parametr definuje rozdíl teplot pĜi použití nČkolika zdrojĤ tepla.
Výrobní nastavení
8K
Rozsah nastavení
-10…50 K
83
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.11.5
Menu ZÁSOBNÍK / par. 4 – Spínací diference zásobníku
Funkce
Tento parametr definuje spínací diferenci zásobníku – použito ve funkcích nabíjení
a vybíjení zásobníku.
Výrobní nastavení
2K
Rozsah nastavení
1…20 K
5.3.11.6
Menu ZÁSOBNÍK / par. 5 – Vynucené ztráty zásobníku
Funkce
Tento parametr definuje kam se bude odebírat energie pĜi dosažení max.teploty
(par.2) v zásobníku
Výrobní nastavení
VYP
Rozsah nastavení
VYP
1 – TUV
2 – otopné okruhy
5.3.11.7
Menu ZÁSOBNÍK / par. 6 – Prodloužená doba diference zapnutí
Funkce
Výrobní nastavení
DOPORUýENÍ
5.3.11.8
Tento parametr zvyšuje par.4
0K
NASTAVENOU HODNOTU NEMċNIT
Menu ZÁSOBNÍK / par. 7 – Prodloužená doba diference vypnutí
Funkce
Výrobní nastavení
DOPORUýENÍ
5.3.11.9
Tento parametr definuje diferenci vypnutí nabíjení zásobníku
-3 K
NASTAVENOU HODNOTU NEMċNIT
Menu ZÁSOBNÍK / par. 8 – Ochrana zásobníku pĜi nabíjení
Funkce
Jakmile je povolena funkce ochrany spuštČní zásobníku a minimální teplota
zásobníku (menu„Zásobník“ parametr 01) je nižší o 2K, všechna þerpadla otopných
okruhĤ (smČšovací okruhy a TUV) budou zastaveny (VYP). Odstavení ochrany
spuštČní zásobníku (všechna þerpadla ZAP) bude ve chvíli, jakmile teplota
zásobníku pĜesáhne minimální teplotu zásobníku plus1/2 hodnoty spínací diference.
Pokud je ochrana spuštČní zásobníku zakázaná, jsou všechny otopné okruhy
aktivní.
Výrobní nastavení
ZAP
Rozsah nastavení
VYP / ZAP
5.3.11.10
Menu ZÁSOBNÍK / par. 9 – Ochrana zásobníku pĜi vybíjení
Funkce
Výrobní nastavení
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Tento parametr definuje ochranu zásobníku proti vybíjení zásobníku þerpadly
okruhĤ, pokud nebČží nabíjecí þerpadlo.
ZAP
84
SDC12-31ACD01
Rozsah nastavení
5.3.11.11
VYP / ZAP
Menu ZÁSOBNÍK / par. 10 – Provozní režim zásobníku nádrže
Funkce
Pro podporu celé škály možných kombinací v mnohoznaþných otopných
systémech s podporou zásobníku nabízí regulaþní systém možnost nastavení rĤzných
provozních režimĤ pro provoz zásobníku. Rozdílná nastavení rĤzné zpĤsoby zpracování
tepelných požadavkĤ pro otopné okruhy. V následujícím textu jsou ilustrovány rĤzné
provozní režimy pomocí ukázkových hydraulických uspoĜádání.
Provozní režim 1 – Požadavky HC a TUV na kontrolu plnČní
Hydraulický systém
VF2
VF1
AF
D KP
MK2
MK1
PF
SF
SLP
KF
W arm wasserspeicher
Pufferspeicher
PLP
BR 1
Wärmeerzeuger
PF2
Otopný okruh a okruh ohĜevu TUV zasílají své požadavky do Ĝízení zásobníku. ěízení
zásobníku si vyžádá dodateþnou energii z ohĜívaþe prostĜednictvím plnicího þerpadla
zásobníku.
Viz tabulka níže pro upĜesnČní vzájemných vztahĤ.
Provozní režim 2 – Pouze požadavky HC na kontrolu plnČní
VF1
AF
VF2
DKP
MK1
MK2
PF
KF
BR1
PLP
W ärm eerzeuger
Pufferspeicher
PF2
SF
SLP
W arm wasserspeicher
85
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
ěízení otopného okruhu zasílá požadavek do Ĝízení zásobníku. ěízení zásobníku a TUV
požaduje podle potĜeby energii z ohĜívaþe.
S aktivovanou prioritou TUV pĤsobí tato funkce na plnicí þerpadlo zásobníku, ale ne na otopné
okruhy.
Viz tabulka níže pro upĜesnČní vzájemných vztahĤ.
Provozní režim 3 – Požadavky HC a TUV na kontrolu vypouštČní
AF
VF2
VF1
DKP
MK1
MK2
PF
KF
SF
PLP
BR 1
Pufferspeicher
SLP
Wärmeerzeuger
W arm wasserspeicher
Systém hydraulicky
ěízení otopných okruhĤ a okruhĤ ohĜevu TUV posílají své požadavky do Ĝízení zásobníku.
Pokud lze energetický požadavek hradit ze zásobníku, zapne se plnicí þerpadlo. Pokud je
energie v zásobníku nedostateþná, Ĝízení zásobníku si vyžádá další energii z ohĜívaþe a plnicí
þerpadlo se vypne.
Pokud nepĜichází žádný požadavek z otopných okruhĤ a okruhĤ TUV, plnicí þerpadlo je
vypnuto.
Viz tabulka níže pro upĜesnČní vzájemných vztahĤ.
Provozní režim 4 – Pouze požadavky HC na kontrolu vypouštČní
Systém hydrauliky
VF2
VF1
AF
D KP
MK1
MK2
PF
KF
PLP
BR1
Pufferspeicher
Wärm eerzeuger
SF
SLP
W arm wasserspeicher
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
86
SDC12-31ACD01
Stejné jako Provozní režim 3, s výjimkou toho, že požadavky z Ĝízení TUV jsou posílány pĜímo
do ohĜívaþe.
Pokud neprobíhá vypouštČní zásobníku, pĤsobí aktivní priorita TUV pouze na otopné okruhy.
Viz tabulka níže pro upĜesnČní vzájemných vztahĤ.
Provozní režim 5 – Kontrola plnČní s pĜepínáním TUV
Systém hydrauliky
VF2
VF1
AF
SF
\
DKP
MK2
MK1
SLP
PF
KF
PLP
Wärmeerzeuger
Pufferspeicher
PF2
ěízení otopných okruhĤ posílá své požadavky. ěízení okruhĤ ohĜevu a Ĝízení zásobníku
požadují podle potĜeby energii z ohĜívaþe. Výstup plnicího þerpadla je bČhem vypouštČní
zásobníku a plnČní okruhu TUV zapnutý.
Jakékoliv aktivní priorita okruhu TUV v tomto režimu není úþinná.
Provozní režim 6 – Kontrola vypouštČní do ohĜívaþe
Systém hydrauliky
AF
VF1
VF2
D KP
MK1
PLP
MK2
KF
PF
SF
SLP
W ärm eerzeuger
BR 1
Pufferspeicher
W arm wasser
-speicher
Toto hydraulické uspoĜádání je použito, pokud je do existujícího systému pĜidán náhradní
zásobník energie. V takových systémech þasto existují kotlové agregáty s vestavČnou nádrží
pro teplou vodu a plnČním okruhĤ TUV.
Všechny tepelné požadavky jsou zasílány do ohĜívaþe.
Pokud mĤže nádrž zásobníku pokrýt energetický požadavek, je jmenovitá teplota ohĜívaþe
udržována nikoliv hoĜákem, ale zásobníkem prostĜednictvím plnicího þerpadla.
Tímto zpĤsobem je ohĜívaþ vždy provozován na své jmenovité teplotČ a nelze jej vystavit
nadmČrným teplotám zásobníku.
87
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.11.11.1
Tabulka provozních režimĤ zásobníku s pĜehledem vztahĤ
Provozní režim zásobníku
2
3
HC/
HC
DHW
BUFFER/
BUFFER
DHW
Požadavek zásobníku z
1
HC/
DHW
Požadavek kotle
z
BUFFER
ěídicí režim zásobníku
PlnČní
PlnČní
HC/ DHW
Ochrana pĜi zapnutí
zásobníku pĤsobí na
Ochrana vypouštČní
zásobníku
Sledování protimrazové
ochrany zásobníku
Sledování minimální
teploty zásobníku
Sledování maximální
teploty zásobníku
Vynucené ztráty
zásobníku do
Funkce akumulace
zásobníku
ěízení plnicí teploty z
Ochrana pĜi zapnutí
ohĜívaþe BULP
Funkce BULP bez
požadavku
Funkce BULP pro
manuální ovládání
Funkce BULP pro
poruchu senzoru
Funkce BULP pro
vypnutý ohĜívaþ
4
5
6
HC
HC
---
BUFFER/
DHW
BUFFER
/ DHW
HC/ DHW
VypouštČní 1
VypouštČní 1
PlnČní
VypouštČní 2
HC
HC/DHW
HC
HC
---
X
X
---
---
X
---
X
X
---
---
X
---
X
X
---
---
X
---
X
X
X
X
X
X
HC/ DHW
HC
HC/ DHW
HC
HC
HC/ DHW
X
X*
---
---
X*
---
HC/ DHW
HC
---
---
HC
---
X
X
---
---
X
---
VYP
VYP
VYP
VYP
VYP
VYP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
ZAP
VYP
ZAP
ZAP
VYP
VYP
ZAP
VYP
---
---
ZAP
ZAP
---
---
Výrobní nastavení
1
Rozsah nastavení
1…6
5.3.11.12
Menu ZÁSOBNÍK / par. 11 – Prodloužená doba chodu þerpadla
Funkce
Tento parametr definuje prodloužený chod nabíjecího þerpadla
Výrobní nastavení
3 min
Rozsah nastavení
3…60 min
5.3.11.13
Menu ZÁSOBNÍK / par. 14 – Nabíjecí teplota zásobníku
Funkce
Tento parametr urþuje teplotu na þidle KSPF, které vypne automatický zdroj tepla
(SOLAR, PELETY apod.) pĜi dosažení nastavené hodnoty
Výrobní nastavení
60°C (dle aplikace)
Rozsah nastavení
VYP, 5…100°C
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
88
SDC12-31ACD01
5.3.11.14
Menu ZÁSOBNÍK / par. 15 – Diference vypínaní kotl.þerpadla (DKP)
Funkce
Výrobní nastavení
DOPORUýENÍ
5.3.11.15
Tento parametr definuje diferenci vypnutí nabíjení zásobníku (rozdíl mezi teplotou
zdroje tepla – napĜ. kotle a teplotou nádrže), tzn. pokud je teplota zdroje nižší o
nastavenou hodnotu než teplota nádrže tak se nabíjecí þerpadlo vypne.
-3 K
NASTAVENOU HODNOTU NEMċNIT
Menu ZÁSOBNÍK / par. 16 – Diference znovuzapnutí kotl.þerpadla (DKP)
Funkce
Výrobní nastavení
DOPORUýENÍ
Tento parametr definuje diferenci znovuzapnutí nabíjení zásobníku nabíjecím
þerpadlem (rozdíl mezi teplotou zdroje tepla – napĜ. kotle a teplotou zásobníku), tzn.
pokud je teplota zdroje tepla – napĜ. kotle vyšší o min. 1 °C (par.4+par.15+par.16)
než teplota nádrže, mĤže se nabíjecí þerpadlo zapnout.
0K
NASTAVENOU HODNOTU NEMċNIT
89
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.12 Menu BUS
Toto menu je urþeno k nadefinování parametrĤ BUS sbČrnice
5.3.12.1 Menu BUS - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
Výrobní nastavení
01
03
Adresa Ĝadiþe sbČrnice
PĜístupová úroveĖ sbČrnice SDW
20 SmČšovací okruh 1
PĜístupová úroveĖ sbČrnice SDW
20 SmČšovací okruh 2
10, 20, 30, 40, 50
1
rozšíĜená pĜístupová úroveĖ
2
základní pĜístupová úroveĖ
1
rozšíĜená pĜístupová úroveĖ
2
základní pĜístupová úroveĖ
10
1
04
Nastavení
1
5.3.12.2 Menu BUS / par. 1 – Adresa sbČrnice regulátoru
Funkce
Tento parametr definuje adresu pĜíslušného regulátoru
Výrobní nastavení
10
Rozsah nastavení
10,20,30,40,50
5.3.12.3 Menu BUS / par. 2 – PĜístupová úroveĖ jednotky SDW20 pĜímého okruhu
Funkce
Tento parametr definuje pĜístupovou úroveĖ z jednotky SDW20
Výrobní nastavení
1
Rozsah nastavení
1 – rozšíĜená pĜístupová úroveĖ – možnost nastavování hodnot pro všechny
pĜipojeným okruhĤm – napĜ.nájemce
2 – základní pĜístupová úroveĖ – možnost nastavení hodnot pouze pro pĜipojený
okruh – napĜ. nájemník
5.3.12.4 Menu BUS / par. 3 – PĜístupová úroveĖ jednotky SDW20 MIX 1
Funkce
Stejné zadání jako par.2
5.3.12.5 Menu BUS / par. 4 – PĜístupová úroveĖ jednotky SDW20 MIX 2
Funkce
Stejné zadání jako par.2
5.3.13 Menu TEST RELE
Toto menu je urþeno k otestování všech ovládaných komponentĤ po instalaci
regulátoru.
5.3.13.1 Menu TEST RELE - pĜehled parametrĤ
Parametr Popis
Rozsah nastavení / Hodnoty nastavení
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
PromČnná spínací sekvence relé v závislosti na nastavení ohĜívaþe
VYP-ZAP-VYPVYP-ZAP-VYPVYP-ZAP-VYPSTOP-OTEVěÍT-STOP-ZAVěÍTVYP-ZAP-VYPSTOP-OTEVěÍT-STOP-ZAVěÍTVYP-ZAP-VYPVYP-ZAP-VYPVYP-ZAP-VYP-
Test ventilátoru
Test servoklapky
Test laddomatu
Test þerpadla MIX1
Test pohonu MIX 1
Test þerpadla MIX2
Test pohonu MIX 2
Test þerpadla TUV
Test promČnného výstupu 1 VA1
Test promČnného výstupu 2 VA2
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
90
Výrobní
nastavení
VYP
VYP
VYP
STOP
STOP
VYP
STOP
VYP
VYP
VYP
SDC12-31ACD01
5.3.14 Menu ALARMY
Funkce
Ovládací jednotka obsahuje záznam chybových zpráv, kde mĤže být uloženo max.
5 chybových zpráv. Chybové zprávy jsou zobrazeny s datem, þasem a typem
selhání (chybovým þíslem).
Poslední (= nejnovČjší) chybová zpráva je na první pozici; pĜedchozí chybové
zprávy jsou posunuty o pĜíslušný poþet pozic dolĤ. PĜi výskytu chyby je údaj
poslední (páté) chybové zprávy smazán
Existují 4 rozdílné typy chybových zpráv:
Poplach. zprávy senzoru
Hodnoty senzoru, které neleží v jeho mČĜicím rozsahu jsou zpĤsobeny buć
pĜerušením nebo zkratováním senzoru. V závislosti na typu senzoru bude indikace
mezi 10 a 20 s indexem 0 pro zkrat a 1 pro pĜerušení.
Poplach. zprávy KOTLE
Tyto zprávy závisí na aktuálních nastavených podmínkách a indikace bude mezi 30
a 40 s indexem 0,1 nebo 2.
Logické poplach. zprávy
Tyto zprávy reagují na aktuální kontrolní výsledek. MĤžou nabývat hodnot mezi 50 a
60 s indexem 0,1 nebo 2.
Zobrazení je povoleno v menu SYSTÉM par.13.
Poplach. zprávy sbČrnice
Tyto zprávy znamenají problémy typu dvojitá adresa, nerozpoznání adresy atd.
Nabývají hodnoty 70 s indexem 0 nebo 1.
Poplachové zprávy budou zobrazeny:
•
•
•
•
Registr chybových zpráv
v zobrazení ovládací jednotky
v menu INFO
záznamníku chybových hlášení
pĜes pĜiĜazený výstup (pokud je k dispozici)
ěídicí jednotka je vybavena registrem chybových zpráv, ve kterém mĤže být
uloženo až 5 zpráv. Zprávy jsou zobrazeny s datem, þasem a typem selhání
(poplachovým kódem). Uložené chybové zprávy mohou být vyvolány v opaþném
þasovém sledu v menu “Malfunction messages” (chybová hlášení).
Poslední (= nejnovČjší) chybová zpráva je na první pozici; pĜedchozí chybové
zprávy jsou posunuty o pĜíslušný poþet pozic dolĤ. PĜi výskytu chyby je údaj
poslední (páté) chybové zprávy smazán
V pĜípadČ selhání ohĜívaþe (kódy 30-1 nebo 31-3) pĜi zapnuté protimrazové ochranČ
je vypnuta ochrana pĜi spouštČní kotle a þerpadla otopného okruhu jsou zapnuta pro
omezení rizika zamrznutí systému.
91
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
5.3.14.1 PĜehled ALARMģ
Typ
Prvek
Zkratka
DĤvod poplachu
kód
Systém
Venkovní senzor
AF
pĜerušení
10-0
Systém
Venkovní senzor
AF
Zkrat
10-1
Systém
Senzor kotle
WF
pĜerušení
11-0
Systém
Senzor kotle
WF
zkrat
11-1
Systém
PrĤtokový senzor 1
VF1
pĜerušení
12-0
MIX=VYP, þerp=VYP
MIX=VYP, þerp=VYP
Systém
PrĤtokový senzor 1
VF1
zkrat
12-1
Systém
Senzor TUV
SF
pĜerušení
13-0
Systém
Senzor TUV
SF
zkrat
13-1
Systém
VI 2
VE2
pĜerušení
14-0
Systém
VI 2
VE2
zkrat
14-1
Systém
VI 2
VE2
alarm
14-7
Systém
VI 3
VE3
pĜerušení
15-0
Systém
VI 3
VE3
zkrat
15-1
Poznámky
Systém
VI 3
VE3
alarm
15-7
Systém
VI 1
VE1
pĜerušení
16-0
Systém
VI 1
VE1
zkrat
16-1
Systém
VI 1
VE1
alarm
16-7
Systém
Spodní þidlo nádrže
KSPF
pĜerušení
17-0
Systém
Spodní þidlo nádrže
KSPF
zkrat
17-1
Systém
PrĤtokový senzor 2
VF2
pĜerušení
18-0
MIX=VYP, þerp=VYP
Systém
PrĤtokový senzor 2
VF2
Zkrat
18-1
MIX=VYP, þerp=VYP
Systém
Senzor solárního panelu
KVLF
pĜerušení
19-0
Systém
Senzor solárního panelu
KVLF
zkrat
19-1
Systém
Pokojový senzor (RSC/RS)
SDW
pĜerušení
20-0
Systém
Pokojový senzor (RSC/RS)
SDW
zkrat
20-1
Logical
HoĜák 1
Br1
nevypnutí
30-2
Logical
HoĜák 1
Br1
nezapnutí
30-3
Logical
HoĜák 2
Br2
nevypnutí
31-2
Logical
HoĜák 2
Br2
nezapnutí
31-3
Systém
TeplomČr
Systém
Teplota spalin
Systém
Teplota spalin
logical
Teplota kotle
Systém
Teplota kotle
Logical
Teplota TUV
Logical
PrĤtoþná teplota MIX1
Logical
PrĤtoþná teplota MIX2
Logical
Pokojová teplota HC
Logical
Pokojová teplota MIX1
Logical
Pokojová teplota MIX2
SDW
nedosažení
56-4
Systém
Adresa
BUS
kolize adres
70-0
žádný impuls
32-3
pĜekroþení
33-5
AGF
SLT aktivace
33-8
WF
nedosažení
50-4
WF
pĜekroþení
50-5
SF
nedosažení
51-4
VF1
nedosažení
52-4
VF2
nedosažení
53-4
SDW
nedosažení
54-4
SDW
nedosažení
55-4
AGF
Systém
ýinnost
Systém
EEPROM
71-0
Systém
EEPROM defekt
71-1
bez signálu sbČrnice
70-1
Systém
Selhání
uzamþení
EnXX
Selhání kontroly zažehnutí
Systém
Selhání
blokování
BnXX
Selhání kontroly zažehnutí
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
92
SDC12-31ACD01
5.3.15 Menu KALIBRACE
Funkce
Pokud mČĜené hodnoty pĜipojených senzorĤ neodpovídají skuteþným hodnotám, je
v tomto možná úprava hodnot senzoru. V tomto menu mohou být všechny senzory
pĜipojené k Ĝídicí jednotce dostaveny o ± 5 K oproti Výrobnímu nastavení.
Na displeji se objeví aktuální hodnota plus minus specifikovaná korekce a také nová
hodnota teploty. Korekce je možná s krokem 0,5 K.
UPOZORNċNÍ
VnitĜní obvody senzorĤ jsou nastaveny pĜi výrobČ pomocí pĜesných mČĜicích
pĜístrojĤ. Dostavení lze provést pouze v pĜípadČ, že je odchylka konstantní
v celém mČĜeném pásmu.
V pĜípadČ kalibrace senzoru musí být pĜíslušná hodnota bezpodmíneþnČ
zaznamenána, protože Výrobní nastavení již není platné a referenþní hodnota
je tím ztracena.
PĤvodní Výrobní nastavení nelze obnovit ani resetem.
Použití
- Kompenzace pro velmi dlouhé pĜívody k senzoru
- Vliv konstantní vnČjší teploty na senzor
- Senzor mimo toleranci (>1%)
5.3.15.1 Menu KALIBRACE - pĜehled parametrĤ
Parametr
Popis
Oznaþení
Rozsah nastavení / Hodnoty
nastavení
NASTAVENO
01
Venkovní senzor
AF
-5 ... +5 K
0K
02
Senzor ohĜívaþe
WF
-5 ... +5 K
0K
03
Senzor ohĜevu TUV
SF
-5 ... +5 K
0K
04
Senzor prĤtoku smČšovací okruh 1
VF1
-5 ... +5 K
0K
05
Senzor prĤtoku smČšovací okruh 2
VF2
-5 ... +5 K
0K
06
Senzor solárního panelu
KVLF
-5 ... +5 K
0K
07
Senzor zásobníku
KSPF
-5 ... +5 K
0K
08
Variabilní vstup 1
VE1
-5 ... +5 K
0K
09
Variabilní vstup 2
VE2
-5 ... +5 K
0K
10
Variabilní vstup 3
VE3
-5 ... +5 K
0K
93
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
6 NástČnné jednotky SDW10/20
6.1
Provoz s digitálními nástČnnými jednotkami SDW 20
Funkce
0.
($3
5"
nY[Z\]_^
- .
nY[Z\]_^
UPOZORNċNÍ
S digitální nástČnnou jednotkou je možné kromČ sledování teploty v místnosti navíc
dálkové ovládání centrální jednotky (napĜ. z obývacího pokoje) v nastavování
režimĤ, þasových programĤ apod. Nastavení lze provést pro všechny existující
otopné okruhy.
Pokojové jednotky komunikují s regulátorem datovČ, tzn. musí být pĜipojeny
datovým kabelem. Aby regulátor rozpoznal, ke kterému otopnému okruhu je
jednotka urþena, musí se nastavit BUS adresa jednotky.
Pokud je SDW 20 pĜipojen ke sbČrnicovému systému poprvé, je nutné vybrat
adresu otopného okruhu, ke kterému má být SDW 20 pĜiĜazena (sbČrnicová
adresa).
Po potvrzení zadání je vrácena odezva s informací, ke kterému otopnému okruhu
(DK, MIX-1, MIX-2) a ke které centrální jednotce (ZG) byla nástČnná jednotka
pĜiĜazena.
PĜiĜazení je provedeno na základČ následující tabulky:
Adresa
Adresa centr.
jednotky
PĜiĜazení k otopnému okruhu
11
10
ZG 1 – PĜímý otopný okruh
12
10
ZG 1 – SmČšovací okruh 1
13
10
ZG 1 – SmČšovací okruh 2
21
20
ZG 2 – PĜímý otopný okruh
22
20
ZG 2 – SmČšovací okruh 1
23
20
ZG 2 – SmČšovací okruh 2
31
30
ZG 3 – PĜímý otopný okruh
32
…atd.
…
…
…
…
Duplicitní pĜiĜazení adres není dovoleno a povede k pĜenosovým chybám a
následnČ k selhání regulace celého otopného systému.
ZmČna sbČrnicové adresy
SbČrnicová adresa mĤže být pozdČji upravena následujícím postupem:
• Odpojte všechny nástČnné jednotky od datové sbČrnice (odpojte konektorové
pĜipojení v dolní þásti jednotky)
• Znovu pĜipojte jednotku a držte stisknutý otoþný voliþ, dokud není na displeji
zobrazeno nastavení adresy.
• Nastavte a potvrćte novou sbČrnicovou adresu.
6.2
Provoz s nástČnnými jednotkami SDW 10
Funkce
NástČnnou jednotku SDW 10 lze pĜipojit k Ĝídicí jednotce.
S jednotkou SDW 10 je možné sledovat teplotu v místnosti, vzdálenČ nastavovat
hodnotu teploty a mČnit provozní režim otopného okruhu. Nastavení platí pouze pro
pĜíslušný otopný okruh.
SbČrnicová adresa nástČnné jednotky je použita k urþení, na jaký otopný okruh mají
pĤsobit pokojový senzor a nastavení provozního režimu.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
94
SDC12-31ACD01
PĜipojení je provedeno pomocí datové sbČrnice.
Nastavení sbČrnicové
adresy
Sledování aktuální
teploty v místnosti
Nastavení provozního
režimu
Adresa SDW 10 je nastavena pomocí otáþení kódového pĜepínaþe
uvnitĜ pokojové jednotky podle následující tabulky:
Adresa
Adresa centr.
jednotky
PĜiĜazení
0
Nedefinováno
Nedefinováno
1
10
ZG 1 – PĜímý otopný okruh
2
10
ZG 1 – SmČšovací okruh 1
3
10
ZG 1 – SmČšovací okruh 2
4
20
ZG 2 – PĜímý otopný okruh
5
20
ZG 2 – SmČšovací okruh 1
6
20
ZG 2 – SmČšovací okruh 2
7
30
ZG 3 – PĜímý otopný okruh
8
30
ZG 3 – SmČšovací okruh 1
9
30
ZG 3 – SmČšovací okruh 2
A
40
ZG 4 – PĜímý otopný okruh
B
40
ZG 4 – SmČšovací okruh 1
C
40
ZG 4 – SmČšovací okruh 2
D
50
ZG 5 – PĜímý otopný okruh
E
50
ZG 5 – SmČšovací okruh 1
F
50
ZG 5 – SmČšovací okruh 2
Integrovaný pokojový senzor vyhodnocuje aktuální pokojovou teplotu pro všechny
funkce, které jsou svázány s nastavením pokojové teploty a pĜenáší ji do centrální
jednotky každých 20 s.
Požadovaný provozní režim je zvolen tlaþítkem (stisknČte po dobu cca 2–3 sekund)
a indikován pĜíslušnou LED. Po stisknutí tlaþítka je provozní režim nastaven
v následujícím poĜadí:
AUTOMATIC MODE (automatický režim)– HEATING (vytápČní) /– REDUCED
(omezený režim) – AUTOMATIC MODE (automatický režim) – ...
Automatický režim
Po nastavení provozního režimu je tato informace pĜenesena do centrální jednotky.
ZmČna se projeví pouze v otopném okruhu, do kterého je SDW 10 pĜiĜazena.
Otopný okruh je regulován konstantnČ podle specifikace automatického programu
P1 - P3 nastaveného v centrální jednotce s pĜiþtením nebo odeþtením korekce
nastavení místnosti zadané otoþným tlaþítkem.
VytápČní
Otopný okruh je regulován konstantnČ podle požadované denní teploty v místnosti
s pĜiþtením nebo odeþtením korekce nastavení místnosti zadané otoþným tlaþítkem.
Omezený režim
Otopný okruh je regulován konstantnČ podle požadované denní teploty v místnosti
s pĜiþtením nebo odeþtením korekce nastavení místnosti zadané otoþným tlaþítkem.
Funkce závisí na nastavení parametrĤ pro otopný okruh, parametr REDUCED
OPERATING MODE (omezený provozní režim).
Korekce hodnoty
Otoþný voliþ umožĖuje zmČnit pokojovou teplotu nastavenou v centrální jednotce o
± 6 K vzhledem ke stĜední poloze.
Otáþení doprava:
Otáþení doleva:
95
Zvýšení teploty
Snížení teploty
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Indikace provozu
Indikace provozu je provedena pomocí tĜí LED diod. Možné stavy jsou shrnuty
v následující tabulce:
Provozní režim / Funkce
LED „mČsíc“
LED „hodiny“
Automatický
VYP
ZAP
VYP
Trvalé vytápČní
VYP
VYP
ZAP
Trvale omezený
ZAP
VYP
VYP
SpouštČcí fáze
rychlé blikání
Chyba v nastavení adresy
blikání
Selhání sbČrnice a indikace blokování
parametrĤ
ZAP
rychlé blikání
ZAP
LED „slunce“
rychlé blikání
ZAP
blikání
ZAP
NávštČva (lze nastavit na ZG)
VYP
VYP
Absence (lze nastavit na ZG)
blikání
VYP
VYP
Dovolená (lze nastavit na ZG)
VYP
záblesky
VYP
blikání
Definice:
Blikání
0.8 sec ZAP a 0.8 sec VYP
Rychlé blikání
0.08 sec ZAP a 0.7 sec VYP
Záblesky
0.08 sec ZAP a 1.4 sec VYP
PĜi nastavení na SDC 10 je indikace operace aktualizována ihned a nejdéle do 20
sekund pĜi nastavení na centrální jednotce.
POZNÁMKA
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Ve všech ostatních provozních režimech, které nejsou definovány ve výše uvedené
tabulce svítí trvale všechny tĜi LED.
96
SDC12-31ACD01
7 INSTALACE
7.1
ZÁKLADNÍ POPIS
Ekvitermní regulátor ATMOS ACD01 se instaluje nČkolika zpĤsoby:
Do svorkovnice SCS12 U této instalace se pĜedpokládá, že bude svorkovnice vložena do panelu kotle.
Všechny kotle ATMOS od modelu 2008 mají pĜípravu na instalaci regulátoru do
vrchního panelu kotle. Otvor je dĤmyslnČ skrytý pod nálepkou panelu a
elektrorozvod je vložen pod panel. PĜi tomto zpĤsobu instalace vždy dodržujte
pravidla daného typu kotle a jeho elektrosvazku. Pod panelem je elektrické schéma,
na kterém je popsáno, jak nakládat s elektrickou instalací kotle.
Do svorkovnice SWSS12 U této instalace se pĜedpokládá, že bude svorkovnice uchycena na stČnČ
v blízkosti kotle, zvlášĢ pokud bude ovládán i kotel. Pod panelem je elektrické
schéma, na kterém je popsáno, jak nakládat s elektrickou instalací kotle.
7.2
Bezpeþnostní pokyny
7.2.1 Použití
Ekvitermní regulátor SDC12-31ACD01 je navržen výhradnČ pro ovládání kotlĤ na
tuhá paliva spoleþnosti ATMOS dle doporuþených hydraulických schémat zapojení.
Tyto systémy by nemČly pĜekroþit maximální teplotu 120 °C.
7.2.2 Podmínky pro zapnutí
7.2.2.1 Neodpojujte ovládací jednotku od síĢového pĜívodu
UPOZORNċNÍ
DģLEŽITÉ!
Aby se pĜedešlo poškození jakýchkoliv souþástí systému, musí být otopná
soustava správnČ zapojena a naplnČna vodou.
Regulátor musí být nainstalován podle montážních pokynĤ uvedených
v tomto dokumentu. Všechna elektrická pĜipojení (síĢový pĜívod, ventilátor,
hoĜák, pohon ventilĤ, þerpadla a þidla) musí být provedena podle místních
pĜedpisĤ a standardĤ a musí souhlasit s pĜipojenými diagramy propojení.
Pokud je zapojen systém podlahového vytápČní, musí být na tomto okruhu
zapojen bezpeþnostní termostat pro vypnutí þerpadla, jako ochrana proti
pĜekroþení maximální teploty.
PĜed zapnutím regulátoru musí být celá instalace prohlédnuta odborným
technikem.
PĜi zapnutí regulátoru je aktuální datum a þas již pĜednastaven z výroby a
zálohován baterií. Regulátor má již aktivován základní þasový program, který je již
aktivován a regulátor je pĜednastaven na ovládání hydraulického schématu þ. 19
7.2.2.2 Elektrická instalace
Všechna elektrická pĜipojení musí být provedena kvalifikovanou osobou.
7.2.2.3 Bezpeþnostní naĜízení pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Kabely síĢového napájení musí být vždy vedeny oddČlenČ od kabelĤ snímaþĤ a
datových sbČrnic s minimálním rozestupem 2 cm mezi kabely. KĜížení kabelĤ je
povoleno.
Pro regulátory napájené oddČleným pĜívodem musí být za všech okolností
dodržena minimální vzdálenost mezi napájecími kabely a kabely snímaþĤ nebo
sbČrnic. Pokud jsou použity kabelové kanály, musí být opatĜeny oddČlovacími
sítČmi.
PĜi instalaci regulátorĤ nebo pokojových jednotek musí být dodržena minimální
vzdálenost 40 cm mezi jednotkou a ostatními elektrickými zaĜízeními produkujícími
elektromagnetické záĜení, napĜ. stykaþovými pĜepínaþi, motory, transformátory,
97
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
mikrovlnnými troubami, televizními pĜijímaþi, reproduktory, poþítaþi, mobilními
telefony atd.
PĜívod 230 V~
40 cm
Datová sbČrnice 12 V~
2cm
Pokojové a centrální jednotky musí být oddČleny vzdáleností alespoĖ 40 cm. Více
centrálních jednotek pĜipojených k datové sbČrnici je možno instalovat pĜímo vedle
sebe.
Pojistka 16 A
Nouzový vypínaþ vytápČní místnosti
VytápČní místnosti a síĢové
zásuvky musí být pĜipojeny do
oddČleného obvodu!
Pokojová jednotka
OhĜívaþ
SíĢové pĜipojení otopného systému (kotel – ovládací panel – ovládací jednotka)
musí být vedeno jako nezávislý obvod, ke kterému nesmí být pĜipojené žádné
zdroje rušení. Pro datové kabely a sbČrnice musí být použity stínČné vodiþe.
Doporuþené provedení: viz Technické údaje, strana 139.
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
98
SDC12-31ACD01
StínČní kabelu musí být uzemnČno pouze na jedné stranČ na zemnicím konektoru,
napĜ. na kovovém pouzdĜe ohĜívaþe, zemnicí svorce atd. Vícenásobné pĜizemnČní
jednotlivých kabelĤ není dovoleno (vznik šumu v zemnicí smyþce).
Zde neuzemĖovat!
Centrální jednotka
Zem
V hvČzdicových strukturách datových sbČrnic není dovoleno dvojité zemnČní.
Zemnicí spojení musí být provedeno pouze na jedné stranČ, v neutrálním bodČ!
StínČní
2-žilový kabel
datové sbČrnice
Svorkovnice
Krabiþka
VnČjší snímaþ nesmí být instalován v blízkosti vysílaþĤ nebo pĜijímaþĤ (napĜ. na
zdích garáže v blízkosti pĜijímaþe pro dálkové otevírání dveĜí, v blízkosti antén
amatérských rádiových stanic nebo v pĜímé blízkosti velkých vysílaþĤ atd.).
99
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
7.2.3 Minimální prĤĜezy kabelĤ
Doporuþené minimální pĜĤĜezy kabelĤ jsou následující:
1,5 mm² pro všechny 230 V kabely (síĢový pĜívod, hoĜák, þerpadla, pohony).
0,5 mm² pro senzory, tlaþítka, sbČrnici a analogové vstupy a výstupy.
7.2.4 Maximální délka kabelu
Snímaþe, tlaþítka a analogové vstupy
Maximální doporuþená délka kabelu je 200 metrĤ. Delší kabely jsou možné, ale
zvyšuje se riziko interferencí.
Výstupy relé
Libovolná délka kabelu.
SbČrnicové pĜipojení
Maximální doporuþená délka kabelu je 100 metrĤ.
7.2.5 Instalace kabelĤ
Kabely pro 230 V je nutno instalovat oddČlenČ od kabelĤ nízkého napČtí (snímaþe,
voliþ, sbČrnice).
7.2.6 ZemnČní v rozvodných skĜíních
Ovládací jednotky instalujte ve shodČ s místními naĜízeními a standardy!
7.3
PĜipojovací pĜíslušenství
UPOZORNċNÍ
Podle normy VDE 0730 musí mít síĢový pĜívod pro regulátor oddČlený hlavní
vypínaþ pro živý i nulový vodiþ. PĜi instalaci se Ĝićte místními naĜízeními a
standardy pro uzemĖování skĜíní!
Jakmile je síĢový pĜívod na svorkách 21, 22, 2, 6, 12 a 18, objeví se napČtí
230 V také na svorkových Ĝadách X3 a X4!
V pĜípadČ, že je pro þerpadla vyžadována funkce ruþního vypínání, musí být
nainstalovány vnČjší vypínaþe. Všechna pĜíslušenství (snímaþe, tlaþítka, atd.)
musí být propojena podle pĜiloženého schématu.
7.4
Údržba a þištČní
Regulátor nevyžaduje speciální údržbu. ýištČní lze provést zvenku pomocí vlhkého
hadĜíku.
7.5
Nouzový režim regulátoru
Po odpojení regulátoru SDC12-31ACD01 od napájení bude nastavení systému
následující:
• Ventilátor pobČží (VEN ZAP)
• ýerpadlo okruhu kotle bude v bČhu (CERP ZAP)
• Vzduchová klapka (svorky 17, 18) bude otevĜena (Klapka OTEV)
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
100
SDC12-31ACD01
7.6
PĜipojovací svorkovnice SCS12
7.6.1 Propojovací diagram svorkovnice SCS12
POZNÁMKA:
Svorkovnice SCS12 - nutno doplnit o propojovací klemu X6:4 / X7:6 pokud regulátor ovládá ventilátor kotle
Svorkovnice SCS12 - nutno doplnit o propojovací klemu X7:6 / X8:8 pokud regulátor ovládá servoklapku
kotle
101
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
7.6.2 Popis propojení svorkovnice SCS12
YVWXS\þLGOD
Qi]HY
SRSLV
SR]Q
$)
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
9(
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9(
YDULDELOQtYVWXS
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXSDSRG
9(
YDULDELOQtYVWXS
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXSDSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXPQiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
SRSLV
SR]Q
9+]
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
NOHPD
W\SNRWOHD
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
)$1/
YHQWLOiWRUKRĜiN/
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQPL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGORRNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQtYêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQtYêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQPL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGORRNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
YêVWXS\]DĜt]HQt
Qi]HY
6(592
*6(
9\VYČWOLYN\
SR]Q
EDUYD
YRGLþH
VYRUNRYQLFH
SR]LFH
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD
YRGLþH
VYRUNRYQLFH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
Kþ
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiEEtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VHUYRNODSND*6(
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
102
SDC12-31ACD01
7.7
Popis propojení svorkovnice SCS12
6925.291,&(; 6925.291,&(; þ
6925.291,&(;
R]QDþ
þ R]QDþ
þ R]QDþ
þ R]QDþ
7%%
7%$
7
*1'
$)
*1'
:).)
*1'
6)
*1'
9)
*1'
9(
*1'
9(
*1'
9(
*1'
9)
*1'
.9/)
*1'
.63)
*1'
,03
6925.291,&(;
6925.291,&(;
6925.291,&(;
þ R]QDþ
þ R]QDþ
79
&/26(
1
3(
'.3
1
3(
6/3
1
3(
0.23(1
1
3(
/
0.&/26(
1
0.3
3(
1
3(
9$
1
3(
9$
1
3(
7
0.23(1
1
3(
7
0.&/26(
1
3(
7
923(1
0.3
1
3(
1
3(
1
3(
NOHPDSURRYOiGiQtNRWOĤ$7026W\SNRWOHD
NOHPDSURRYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOH$7026
NOHPDSURRYOiGiQtVHUYRNODSN\NRWOĤ$7026*6(
=.5$7.$
323,6
7%$ VEČUQLFH%86$
7%%
VEČUQLFH%86%
$)
9(1.291Ë6(1=25
:).)
ý,'/27(3/27<92'<.27/(
6)
ý,'/2789
9)
ý,'/20,;
9(
9$5,$%,/1Ë96783
9(
9$5,$%,/1Ë96783
9(
9$5,$%,/1Ë96783
9)
ý,'/20,;
.9/)
ý,'/262/È51Ë+23$1(/8
.63)
632'1Ëý,'/2$.801È'5ä(
,03
,038/61Ë96783
7
967833525(/e9(17,/È7258+2ěÈ.8.27/($7026
7
9(17,/È725+2ěÈ..27/($7026
7
967833525(/e6(592./$3.<.27/($7026
7
6(592./$3.$.27/($7026*6(
7
9é67835(/e2+ěË9$ý(6783ĕ29e+2
'.3
ý(53$'/2.27/29e+22.58+8
6/3
ý(53$'/2789
0.3
ý(53$'/20,;X
0.23(1
60ċâ29$&Ë9(17,/2.58+827(9Ë5È
0.&/26(
60ċâ29$&Ë9(17,/2.58+8=$9Ë5È
9$
9$5,$%,/1Ë9é6783
9$
9$5,$%,/1Ë9é6783
0.3
ý(53$'/20,;X
0.23(1
60ċâ29$&Ë9(17,/2.58+827(9Ë5È
0.&/26(
60ċâ29$&Ë9(17,/2.58+8=$9Ë5È
*1'
8=(01ċ1Ë352ý,'/$
1
35$&291Ë18/$
/
96Ëġ29e1$3È-(1Ë
3(
8=(01ċ1Ë352ý(53$'/$6(59$$32'
103
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
7.8
Montáž regulátoru do panelu
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
104
SDC12-31ACD01
7.9
Montáž regulátoru do svorkovnice
105
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
8 PĜíklady zapojení a nastavení regulátoru
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.1
8.1
YVWXS\þLGOD
Qi]HY
SRSLV
SR]Q
$)
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
9(
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9(
YDULDELOQtYVWXS
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXSDSRG
9(
YDULDELOQtYVWXS
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXSDSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXPQiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
Qi]HY
9+]
NOHPD
)$1/
YêVWXS\]DĜt]HQt
'.3
6/3
0.
0.3
9$
9$
0.
0.3
6(592
*6(
9\VYČWOLYN\
SR]Q
SRSLV
SR]Q
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
;
;
;
;;
W\SNRWOHD
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
;;
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
Kþ
;
YHQWLOiWRUKRĜiN
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
P
;
/
]å
;
Kþ
;
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
P
;
]å
;
Kþ
;
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
P
;
]å
;
RWHYtUi
þ
;
VHUYRSRKRQPL[
]DYtUi
K
;
SUDFRYQtQXOD
P
;
Kþ
;
þHUSDGORRNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
P
;
]å
;
Kþ
;
YDULDELOQtYêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
P
;
]å
;
Kþ
;
YDULDELOQtYêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
P
;
]å
;
RWHYtUi
þ
;
VHUYRSRKRQPL[
]DYtUi
K
;
SUDFRYQtQXOD
P
;
Kþ
;
þHUSDGORRNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
P
;
]å
;
YRGLþRWHYtUi
K
;
VHUYRNODSND*6(
YRGLþ]DYtUi
E
;
YRGLþSUDFRYQtQXOD
P
;
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiEEtOi SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRX
VYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
QDSiMHQt
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
106
Kþ
P
]å
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
107
8.1.1 Hydraulický pĜíklad þ.1 – neregulovaný kotel zapojený bez akumulaþní nádrže.
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
16
17
19
20
15
Menu PEVNÁ PALIVA
1
2
3
4
5
14
Menu HYDRAULIKA
108
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Diference þerpadla
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.1.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.1
SDC12-31ACD01
3
1 (WF)
1
ZAP
4K
1
80°C
95°C
30°C
5K
36°C
Nastavení
0001
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
VYP
VYP
VYP
VYP
SDC12-31ACD01
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.3
8.2
Qi]HY
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
YVWXS\þLGOD
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXP
QiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
9(
9(
9(
SR]Q
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
W\SNRWOHD
Kþ
P
]å
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
)$1/
YHQWLOiWRU
KRĜiN/
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
6(592
*6(
VHUYRNODSND
*6(
NOHPD
YêVWXS\]DĜt]HQt
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
9+]
9\VYČWOLYN\
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SRSLV
Qi]HY
SR]Q
$)
9)
SRSLV
SR]Q
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiE EtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
109
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
110
8.2.1 Hydraulický pĜíklad þ.3 – neregulovaný kotel zapojený do akumulaþní nádrže.
SDC12-31ACD01
Menu ZÁSOBNÍK
Menu PEVNÁ PALIVA
Menu HYDRAULIKA
16
17
19
20
15
1
2
3
4
5
14
2
4
5
6
7
14
15
16
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
111
Maximální teplota
Diference spínání zásobníku
Vynucené ztráty
Prodloužená doba diference zapínání
Prodloužená doba diference vypínání
Teplota zásobníku
Diference vypínání DKP (mezi zásobníkem a kotlem)
Diference opČtovného zapnutí DKP
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Diference þerpadla
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.2.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.3
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
105°C
2K
VYP
0K
-3 K
60°C
-3 K
0K
3
1 (WF)
1
VYP
4K
1
80°C
95°C
30°C
5K
36°C
Nastavení
0003
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
VYP
VYP
VYP
19 (PF)
SDC12-31ACD01
SDC12-31ACD01
8.3
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.4
Qi]HY
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
YVWXS\þLGOD
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYê
YVWXSDSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXP
QiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
9(
9(
9(
SR]Q
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
W\SNRWOHD
Kþ
P
]å
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
)$1/
YHQWLOiWRU
KRĜiN/
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
6(592
*6(
VHUYRNODSND
*6(
NOHPD
YêVWXS\]DĜt]HQt
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
9+]
9\VYČWOLYN\
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SRSLV
Qi]HY
SR]Q
$)
9)
SRSLV
SR]Q
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
=yQYHQWLO
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiE±EtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
112
113
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
8.3.1 Hydraulický pĜíkl. þ.4 – neregulovaný kotel zapojený s akum. nádrží a zón. ventilem.
SDC12-31ACD01
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Menu ZÁSOBNÍK
Menu PEVNÁ PALIVA
Menu HYDRAULIKA
16
17
19
20
15
1
2
3
4
5
14
2
4
5
6
7
14
15
16
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
114
Maximální teplota
Diference spínání zásobníku
Vynucené ztráty
Prodloužená doba diference zapínání
Prodloužená doba diference vypínání
Teplota zásobníku
Diference vypínání DKP (mezi zásobníkem a kotlem)
Diference opČtovného zapnutí DKP
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Sepnutí rozdílového þerpadla
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.3.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.4
SDC12-31ACD01
105°C
2K
VYP
0K
-3 K
60°C
-3 K
0K
3
1 (WF)
1
VYP
4K
1
80°C
95°C
30°C
5K
36°C
Nastavení
0004
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
16
VYP
VYP
19 (PF)
SDC12-31ACD01
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.9
8.4
Qi]HY
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
YVWXS\þLGOD
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYê
YVWXSDSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXP
QiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
9(
9(
9(
SR]Q
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
W\SNRWOHD
Kþ
P
]å
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
)$1/
YHQWLOiWRU
KRĜiN/
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
6(592
*6(
VHUYRNODSND
*6(
NOHPD
YêVWXS\]DĜt]HQt
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
9+]
9\VYČWOLYN\
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SRSLV
Qi]HY
SR]Q
$)
9)
SRSLV
SR]Q
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiE EtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
115
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
116
8.4.1 Hydraulický pĜíklad þ.9 – kotel na pelety zapojený bez akumulaþní nádrže.
SDC12-31ACD01
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
17
19
20
15
Menu PEVNÁ PALIVA
1
2
3
4
5
6
14
Menu HYDRAULIKA
117
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Diference þerpadla
Spínací diference hoĜáku
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.4.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.9
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
3
1 (WF)
1
ZAP
4K
2
80°C
95°C
30°C
5K
6K
36°C
Nastavení
0001
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
VYP
VYP
VYP
VYP
SDC12-31ACD01
SDC12-31ACD01
8.5
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.10
Qi]HY
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
YVWXS\þLGOD
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYê
YVWXSDSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXP
QiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
9(
9(
9(
SR]Q
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
W\SNRWOHD
+þ
P
]å
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
)$1/
YHQWLOiWRU
KRĜiN/
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
6(592
*6(
VHUYRNODSND
*6(
NOHPD
YêVWXS\]DĜt]HQt
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
9+]
9\VYČWOLYN\
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SRSLV
Qi]HY
SR]Q
$)
9)
SRSLV
SR]Q
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiE±EtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
118
9(
119
8.5.1 Hydraulický pĜíklad þ.10 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží.
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Menu ZÁSOBNÍK
16
17
19
20
15
2
4
5
6
7
14
15
16
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Menu PEVNÁ PALIVA
1
2
3
4
5
6
14
Menu HYDRAULIKA
120
Maximální teplota
Diference spínání zásobníku
Vynucené ztráty
Prodloužená doba diference zapínání
Prodloužená doba diference vypínání
Teplota zásobníku
Diference vypínání DKP (mezi zásobníkem a kotlem)
Diference opČtovného zapnutí DKP
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Sepnutí rozdílového þerpadla
Spínací diference peletového kotle
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.5.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.10
SDC12-31ACD01
105°C
2K
VYP
0K
-3 K
60°C
-3 K
0K
3
1 (WF)
1
VYP
4K
3
80°C
95°C
30°C
5K
6K
36°C
Nastavení
0010
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
VYP
VYP
VYP
19 (PF)
SDC12-31ACD01
8.6
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.12
Qi]HY
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
YVWXS\þLGOD
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYê
YVWXSDSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXP
QiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
9(
9(
9(
SR]Q
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
W\SNRWOHD
Kþ
P
]å
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
)$1/
YHQWLOiWRU
KRĜiN/
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
6(592
*6(
VHUYRNODSND
*6(
9+]
YêVWXS\]DĜt]HQt
NOHPD
9\VYČWOLYN\
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
SRSLV
Qi]HY
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SR]Q
$)
9)
SRSLV
SR]Q
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
=yQYHQWLO
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiEEtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
121
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
122
8.6.1 Hydraulický pĜíklad þ.12 – kotel na pelety zapojený s akumulaþní nádrží a zón. ventilem.
SDC12-31ACD01
Menu ZÁSOBNÍK
Menu PEVNÁ PALIVA
Menu HYDRAULIKA
2
4
5
6
7
14
15
16
16
17
19
20
15
1
2
3
4
5
6
14
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
123
Maximální teplota
Diference spínání zásobníku
Vynucené ztráty
Prodloužená doba diference zapínání
Prodloužená doba diference vypínání
Teplota zásobníku
Diference vypínání DKP (mezi zásobníkem a kotlem)
Diference opČtovného zapnutí DKP
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Sepnutí rozdílového þerpadla
Spínací diference peletového kotle
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.6.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.12
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
105°C
2K
VYP
0K
-3 K
60°C
-3 K
0K
3
1 (WF)
1
VYP
4K
3
80°C
95°C
30°C
5K
6K
36°C
Nastavení
0012
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
16
VYP
19 (PF)
VYP
SDC12-31ACD01
SDC12-31ACD01
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.17
8.7
YVWXS\þLGOD
Qi]HY
SRSLV
SR]Q
$)
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
9(
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9(
YDULDELOQtYVWXS
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXSDSRG
9(
YDULDELOQtYVWXS
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXSDSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXPQiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
Qi]HY
9+]
YêVWXS\]DĜt]HQt
NOHPD
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
Kþ
P
]å
W\SNRWOHD
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQPL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGORRNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQtYêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQtYêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQPL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGORRNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
6(592
*6(
VHUYRNODSND*6(
SR]Q
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SR]Q
YHQWLOiWRUKRĜiN
/
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
SRSLV
)$1/
9\VYČWOLYN\
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiEEtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
124
125
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
8.7.1 Hydraulický pĜíklad þ.17 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem bez akum. nádrže
SDC12-31ACD01
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
16
17
19
20
15
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Menu PEVNÁ PALIVA
1
2
3
4
5
7
14
Menu HYDRAULIKA
126
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Diference þerpadla
Spínací diference ventilátoru
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.7.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.17
SDC12-31ACD01
3
1 (WF)
1
ZAP
4K
4
80°C
95°C
30°C
5K
3K
36°C
Nastavení
0017
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
VYP
16 (AGF)
VYP
VYP
SDC12-31ACD01
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.19
8.8
Qi]HY
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
YVWXS\þLGOD
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXP
QiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
9(
9(
9(
Qi]HY
9+]
NOHPD
)$1/
YêVWXS\]DĜt]HQt
'.3
6/3
0.
0.3
9$
9$
0.
0.3
6(592
*6(
9\VYČWOLYN\
SR]Q
$)
9)
SRSLV
SR]Q
SRSLV
SR]Q
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
;
;
;
W\SNRWOHD
;;
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
;;
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
GOHDSOLNDFH
Kþ
;
YHQWLOiWRU
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
QHREVD]HQR
P
;
KRĜiN/
]å
;
Kþ
;
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
P
;
]å
;
Kþ
;
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
GOHDSOLNDFH
P
;
]å
;
RWHYtUi
þ
;
VHUYRSRKRQ
]DYtUi
K
;
PL[
SUDFRYQtQXOD
P
;
Kþ
;
þHUSDGOR
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
P
;
RNUXKX
]å
;
Kþ
;
YDULDELOQt
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
GOHDSOLNDFH
P
;
YêVWXS
]å
;
Kþ
;
YDULDELOQt
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
GOHDSOLNDFH
P
;
YêVWXS
]å
;
RWHYtUi
þ
;
VHUYRSRKRQ
GOHDSOLNDFH
]DYtUi
K
;
PL[
SUDFRYQtQXOD
P
;
Kþ
;
þHUSDGOR
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
GOHDSOLNDFH
P
;
RNUXKX
]å
;
YRGLþRWHYtUi
K
;
VHUYRNODSND
QHREVD]HQR
YRGLþ]DYtUi
E
;
*6(
YRGLþSUDFRYQtQXOD
P
;
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiEEtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
127
Kþ
P
]å
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
128
8.8.1 Hydraulický pĜíklad þ.19 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem s akum. nádrží
SDC12-31ACD01
Menu ZÁSOBNÍK
16
17
19
20
15
2
4
5
6
7
14
15
16
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Menu PEVNÁ PALIVA
1
2
3
4
5
7
14
Menu HYDRAULIKA
129
Maximální teplota
Diference spínání zásobníku
Vynucené ztráty
Prodloužená doba diference zapínání
Prodloužená doba diference vypínání
Teplota zásobníku
Diference vypínání DKP (mezi zásobníkem a kotlem)
Diference opČtovného zapnutí DKP
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Sepnutí rozdílového þerpadla
Spínací diference hoĜáku
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.8.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.19
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
105°C
2K
VYP
0K
-3 K
60°C
-3 K
0K
3
1 (WF)
1
VYP
4K
4
80°C
95°C
30°C
5K
3K
36°C
Nastavení
0019
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
VYP
16 (AGF)
VYP
19 (PF)
SDC12-31ACD01
SDC12-31ACD01
8.9
PĜíklad pĜipojení svorkovnice SCS12 - hydraulické schéma þ.20
Qi]HY
YHQNRYQtþLGOR
þLGORYHQNRYQtWHSORW\
:)
NRWORYpþLGOR
þLGORWHSORW\YRG\YNRWOL
6)
þLGOR789
þLGORNRPELQRYDQpKRERMOHUXSRNXGMHRYOiGiQRKĜHY
YVWXS\þLGOD
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
YDULDELOQtYVWXS
$*)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYê
YVWXSDSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
3)K\GUSĜtNODþLGORVStQDFtNRQWDNWPRGHPSRSODFKRYêYVWXS
DSRG
9)
WRSQêRNUXK
þLGORWRSQpKRRNUXKX
.9/)
VROiUSDQHO
þLGORVROiUQtKRSDQHOX
.63)
GQRDNXP
QiGUåH
þLGORGQDQiGUåHXDXWRPDWLFNpKR]GURMHWHSODVROiUSHOHW\DSRG
,03
LPSXOVQtYVWXS
SĜLSRMHQtSUĤWRNRPČUXSRþtWDGODDSRG
%86$%
GDWVEČUQLFH
SĜLSRMHQtGDWRYpKRYVWXSXQDSĜRG6':GDOãtKRUHJXOiWRUXDSRG
9(
9(
9(
SR]Q
QDSiMHQt
KODYQtSĜtYRGQDSiMHQtGRUHJXOiWRUX]HNWHUpKRMVRXQDSiMHQ\RYOiGDQp
VSRWĜHELþH
W\SNRWOHD
Kþ
P
]å
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQYHQWLOiWRUQHERKRĜiNNRWOH
Kþ
W\SNRWOH
SURSRMHQtIi]HSRNXGMHRYOiGiQDVHUYRNODSNDNRWOH*6(
Kþ
)$1/
YHQWLOiWRU
KRĜiN/
RYOiGiQtYHQWLOiWRUXKRĜiNXNRWOHSRNXGMHGHILQRYiQW\SNRWOHD
'.3
þHUSDGORNRWOH
þHUSDGORNRWORYpKRRNUXKXODGGRPDWDSRG
6/3
þHUSDGOR789
QDEtMHFtþHUSDGOR789VHUYRYHQWLOSĜtYRGXQDEtMHQt789DSRG
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜþHUSDGORVROiUXFLUNþHUS789HOHNWURVSLUiOD789DSRG
9$
YDULDELOQt
YêVWXS
QDSĜ]yQYHQWLOXK\GUSĜtNOD
0.
VHUYRSRKRQ
PL[
RWHYtUi
]DYtUi
SUDFRYQtQXOD
0.3
þHUSDGOR
RNUXKX
þHUSDGORV\VWpPRYpKRRNUXKX0,;
6(592
*6(
VHUYRNODSND
*6(
NOHPD
YêVWXS\]DĜt]HQt
K
P
K
P
K
P
K
P
þHUY
E
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
K
P
$
%
9+]
9\VYČWOLYN\
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
SRSLV
Qi]HY
SR]Q
$)
9)
SRSLV
SR]Q
YRGLþRWHYtUi
YRGLþ]DYtUi
YRGLþSUDFRYQtQXOD
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
EDUYD VYRUNRYQLFH
YRGLþH
SR]LFH
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
Kþ
P
]å
þ
K
P
Kþ
P
]å
K
E
P
;
;
;
;;
;;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
SR]Q
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
=yQYHQWLO
GOHDSOLNDFH
GOHDSOLNDFH
QHREVD]HQR
Ii]HþþHUQiKKQČGiSUDFRYQtQXODPPRGUi3(]å]HOHQRåOXWiþHUYþHUYHQiE EtOi
SRNXGMHSRWĜHEDSURGORXåLWYRGLþHGRGUåXMWHSODWQpHOWHFKQRUP\PRQWiåHEDUY\D]QDþHQtYRGLþĤ
VYRUN\SUDFRYQtQXO\1MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQpVYRUN\1;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
VYRUN\X]HPQČQt3(MVRXQDVYRUNRYQLFLVSRMHQ\YSĜtSDGČSRWĜHE\MHWHG\PRåQpXPtVWLWSĜtVOXãQêYRGLþQDMLQRXVYRUNX
SURSRMHQtVYRUHN3(;;;;;;YL]HOVFKpPDVYRUNRYQLFH
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
130
131
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
8.9.1 Hydraulický pĜíklad þ.20 – kotel s ventilátorem, spalinovým þidlem, zón. ventilem a akum. nádrží
SDC12-31ACD01
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
16
17
19
20
15
1
2
3
4
5
7
14
2
4
5
6
7
14
15
16
Parametr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
105°C
2K
VYP
0K
-3 K
60°C
-3 K
0K
Menu ZÁSOBNÍK
Maximální teplota
Diference spínání zásobníku
Vynucené ztráty
Prodloužená doba diference zapínání
Prodloužená doba diference vypínání
Teplota zásobníku
Diference vypínání DKP (mezi zásobníkem a kotlem)
Diference opČtovného zapnutí DKP
132
3
1 (WF)
1
VYP
4K
4
80°C
95°C
30°C
5K
3K
36°C
Nastavení
0020
1 (Plnicí þerpadlo TUV)
3 (SmČšovací okruh)
3 (SmČšovací okruh)
KKPF (pevný)
VYP
16
16 (AGF)
19 (PF)
VYP
Menu PEVNÁ PALIVA
Typ kotle
Minimální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Maximální teplota (Typ kotle 2,3,4)
Zapnutí kotlového þerpadla
Sepnutí rozdílového þerpadla
Spínací diference hoĜáku
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Odpojení otopného
okruhu
Ochrana pĜi spuštČní ohĜívaþe – Sepnutí rozdílového
otopného okruhu
Vynucené ztráty ohĜívaþe
PĜepnutí obČhového þerpadla kotle na WF/AGF
Typ vypnutí kotle
Ochrana obČhového þerpadla kotle pĜi zapnutí
Menu HYDRAULIKA
Popis
Hydraulický diagram
Výstup þerpadla TUV
Výstup smČšovacího okruhu 1
Výstup smČšovacího okruhu 2
Výstup þerpadla otopného okruhu (HC)
Variabilní výstup 1
Variabilní výstup 2
Variabilní vstup 1
Variabilní vstup 2
Variabilní vstup 3
8.9.2 PĜíklad nastavení parametrĤ pro hydraulické schéma þ.20
SDC12-31ACD01
SDC12-31ACD01
9 Zkratky používané v dokumentaci
ABS
AF
AF 2
AGF
AGK
AGFmin
AT
Redukovaný mód
Venkovní þidlo
Venkovní þidlo 2
Teplotní þidlo spalin
Vzduchová klapka
Minimální teplota spalin
Pevná hodnota zásobníku (typ kotle 3)
HBR
IMP
HK/HC
KKPF
KP
KRLF
KSPF
Hydraulický zásobník
Pulsní vstup
Otopný okruh
Cirkulaþní þerpadlo kotle na tuhá paliva
Cirkulaþní þerpadlo kotle
Solární þidlo vratné vody
Solární þidlo / spodní þidlo zásobníku
ATW-Temp.1
Teplota spalin / PĜepínací hodnota pro
servoklapku
KTmax
Maximální teplota kotle
ATW1 SD
PĜepínací diference pro servoklapku
KTmin
Minimální teplota kotle
ATW Temp.2
Teplota spalin / ěízení ventilátoru
KTpein
Povolení þerpadla kotle
BR1
BRS/BRSP
BCP
BS
BS2
BULP
BUS
BZ1
BZ2
CC
CHP
CIR
DHW
DHWP
DKP
ECO
ELH
ERR
FAN
Stav hoĜáku 1
Externí kotel: Olejový/plynový kotel
Kotlové cirkulaþní þerpadlo
ýidlo zásobníku (horní)
ýidlo zásobníku (dolní)
Nabíjecí þerpadlo zásobníku
Datová sbČrnice
ýítaþ hodin pro hoĜák 1
ýítaþ hodin pro hoĜák 2
Konstantní Ĝízení
Nabíjecí þerpadlo
Cirkulaþní þerpadlo
Teplá voda TUV
Nabíjecí þerpadlo pro teplou vodu
ýerpadlo pĜímého okruhu
Ekonomický mód
Elektrické vytápČní
Sensor Malfunction
Ventilátor (ZAP/VYP)
KVLF
MIMO
MK/MIX
MKP
P1
P2
P3
PF
PF1
PF2
PFsoll
PLP
PLV
PWF
RBP
RED
RG
RLP
SBUS
Solární þidlo
Motor smČšovacího ventilu
SmČšovaný otopný okruh
ýerpadlo smČšovaného okruhu
ýasový program 1
ýasový program 2
ýasový program 3
ýidlo zásobníku (horní)
ýidlo zásobníku 1 (horní)
ýidlo zásobníku 2 (spodní)
Pevná hodnota zásobníku (typ kotle 3)
Nabíjecí þerpadlo zásobníku
Ventil zásobníku
Povolení paralelního vytápČní
ýerpadlo na vratném pĜívodu
Redukovaný mód
Pokojová jednotka
ýerpadlo na vratném potrubí
Solární þidlo zásobníku
FKF
ýidlo kotle na tuhá paliva
SD I
PĜepínací diference I
FPF
ýidlo zásobníku
SD II
PĜepínací diference II
FR
Konstantní regulace
SDaus
Vypínací diference FSK
FSK
Kotel na tuhá paliva
SDbr
Spínací diference zásobníku (Peletový nebo zásobníkový mód)
FSP
Nabíjecí þerpadlo
SDein
Spínací diference FSK
SDF
SDpein
SDplv
SF
SFB
SFD
SFS
SFP
SLP
SLV
SLVS
SOP
SPFS
SPRS
SSP
Spínací diference ventilátoru
Zapínací diference þerp. (odpovídá KTpein)
PĜepínací diference ventilu zásobníku
ýidlo zásobníku
ýidlo zásobníku u tuhých paliv
Solární rozptyl
ýidlo kotle na tuhá paliva
Nabíjecí þerpadlo pro tuhá paliva
Nabíjecí þerpadlo pro zásobník
PĜepínací nabíjení solárního vytápČní
Solární þidlo u pĜepínání nabíjení
Nabíjecí þerpadlo solárního vytápČní
PrĤtokové þidlo solárního vytápČní
ýidlo na vratném potrubí u solárního vytápČní
ýerpadlo pro laminární prĤtok
133
Ta
Tb
VA
VA/VO1
VA/VO2
VE/VI
VE/VI1
VE/VI2
VE/VI3
VF1
VF2
WEZ
WF/KF
ZKP
ZUP
Doba bČhu ventilátoru v ruþním módu (Burnout)
Doba bČhu ventilátoru v ruþním módu (Start)
Volitelný výstup (obecný)
Volitelný výstup 1
Volitelný výstup 2
Volitelný vstup (obecný)
Volitelný vstup 1
Volitelný vstup 2
Volitelný vstup 3
ýidlo smČšovaného okruhu 1
ýidlo smČšovaného okruhu 2
Obecný zdroj vytápČní / OhĜívaþ
Teplota kotle
Cirkulaþní þerpadlo
Nabíjecí þerpadlo
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
SDC12-31ACD01
10 Tipy a triky
Tato kapitola slouží k pochopení nČkterých stavĤ komponentĤ ovládaných
regulátorem ACD01. Protože je v regulátoru mnoho nastavitelných možností,
volitelných vstupĤ a parametrĤ, nelze zde vysvČtlit všechny pĜíþiny a problémy a
k tomu slouží Servisní pĜíruþka, tato tabulka slouží pouze k rychlé orientaci..
- Teplota je uvádČna ve °C, teplotní rozdíl ( diference ) je uvád Čna v Kelvinech a
platí že 1 K = 1 °C
- Tlaþítko „i“ slouží jako náhled na stav a teploty celého systému, proto je nutné
nejdĜíve provČĜit všechny informace o aktuálních a požadovaných teplotách,
stavech jednotlivých komponentĤ, aby bylo jasné, jestli se jedná o závadu.
- Pokud se bČhem provozu mČní parametry, které mají vliv na funkci a výpoþty
regulátoru, je nutné regulátor vypnout a zapnout, aby se provedli výpoþty znovu.
Základní pojmy
Komponent
Problém
Vypnuté ikdyž
se v kotli topí
Kotlové
þerpadlo
Typ kotle
Kotel neregulovaný
nebo na pelety
Kotel se spalinovým
þidlem
Kotel se spalinovým
þidlem
Sepnuté ikdyž je
teplota kotle
nižší než teplota
nádrže
Bez akumulaþní
nádrže
S akumulaþní
nádrží
S pokojovou
jednotkou
Nezáleží
Bez pokojové
jednotky
S akumulaþní
nádrží
S pokojovou
jednotkou
Nezáleží
BČží
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
Bez pokojové
jednotky
Bez akumulaþní
nádrže
Stojí
Systémové
þerpadlo
Zastaví se po 1
hodinČ od
zátopu
S pokojovou
jednotkou
Systémové
þerpadlo bČží
Nezáleží
Kotel se spalinovým
þidlem
Možná pĜíþina
Teplota sepnutí þerpadla je vyšší
než aktuální teplota vody v kotli
Nízká teplota spalin
S akumulaþní
nádrží
Bez akumulaþní
nádrže
Je stále
otevĜený ikdyž je
teplota
v místnosti vyšší
než požadovaná
Ventilátor
kotle
Pozn.
S akumulaþní
nádrží
Je stále zavĜený
ikdyž není
dosažena
požadovaná
teplota
v místnosti
Trojcestný
smČšovaþ
Zapojení
Teplota vody v kotli je nižší než
v nádrži o více než 3°C
Pokud je aktuální teplota kotle
vyšší než kritická, je þerpadlo
sepnuté, aby se z kotle odvedla
energie
Aktuální teplota kotle je nižší než
teplota sepnutí systému
ChybnČ nastavená ekvitermní
kĜivka nebo její zakĜivení, aktivní
letní režim apod.
Nízká teplota akumulaþní nádrže
Nízká teplota akumulaþní nádrže,
aktivní protimrazová ochrana
Aktuální teplota kotle je vyšší než
kritická, þerpadlo je sepnuté a
smČšovaþ otevĜený, aby se z kotle
odvedla energie
ChybnČ nastavená ekvitermní
kĜivka nebo její zakĜivení, aktivní
letní režim apod.
Aktuální teplota kotle je vyšší než
kritická, þerpadlo je sepnuté a
smČšovaþ otevĜený, aby se z kotle
odvedla energie
Není výchozí teplota do systému
Je nastaven MOD ECO a teplota
v místnosti dosažena
Je aktivní funkce termostatu
Je aktivní protiúrazová ochrana
V letním režimu je aktivní
ANTIBLOK
Není dosažena minimální teplota
spalin
134
SDC12-31ACD01
11 Poznámky
11.1 PĜehled þasových programĤ
Zaþátek
PondČlí
:
Úterý
:
StĜeda
:
Den v týdnu
ýtvrtek
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Pátek
:
Sobota
:
NedČle
:
P1
1.cyklus
2.cyklus
3.cyklus
2.cyklus
3.cyklus
2.cyklus
3.cyklus
PondČlí
:
Úterý
:
StĜeda
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Pátek
:
Sobota
:
NedČle
:
Zaþátek
PondČlí
:
Úterý
:
StĜeda
:
Den v týdnu
ýtvrtek
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Pátek
:
Sobota
:
NedČle
:
Zaþátek
PondČlí
:
Úterý
:
StĜeda
:
Den v týdnu
ýtvrtek
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
Zaþátek
:
:
:
:
:
:
:
Konec
:
:
:
:
:
:
:
TUV
1.cyklus
2.cyklus
3.cyklus
NedČle
:
Zaþátek
P3
1.cyklus
Sobota
:
Den v týdnu
ýtvrtek
:
P2
1.cyklus
Pátek
:
135
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Hydraulické prvky a jejich funkce
SDC12-31ACD01
Zapojení
Bez akum.
S akum.
nádrží
S akum.
nádrží a
zón.ventilem
1 - neregulovaný
1
3
4
2 – peletový
9
10
12
4 – s þidlem spalin
AGF
17
19
20
TUV
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
MIX-1
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
MIX-2
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
AGF
AGF
Variabilní
vstup
Variabilní
výstup
VA1
KSPF
BUS
VE1
ýIDLA
Okruhy
Typ kotle
11.2 Popis otopné soustavy a nastavení regulátoru –
- zaškrtnČte a dopište vlastní konfiguraci
PF
VE2
PF
VE3
Zón.ventil
VA2
HYDR.10 /
SOLAR
HYDR.12 /
SOLAR
SDW 10 / 20
SDW 10 / 20
SDW 10 / 20
SDW 10 / 20
KVLF
Pokojová jednotka
SDW 10 / 20
SDW 10 / 20
11.3 Poznámky
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
136
SDC12-31ACD01
Hydraulické prvky a jejich funkce
137
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Technické údaje
12 Technické parametry
12.1 Obecné
Napájecí napČtí
230 V +6%/ -10%
Kmitoþet napájení
50 ... 60 Hz
PĜíkon
max. 5.8 VA
Doporuþený jistiþ
max. 6.3 A pomalý
Zatížení kontaktu výstupního relé
2 (2) A
Rozhraní sbČrnice
pro pĜipojení vnČjších zaĜízení (nástČnné jednotky, PC, modem nebo
gateway)
Max. délka sbČrnice
100 m
Napájení pĜes sbČrnici T2B
12 V / 150 mA
Okolní teplota
0 ... +50 °C
Teplota skladování
-25 ... +60 °C
StupeĖ ochrany
IP 30
TĜída ochrany podle EN 60730:
II
TĜída ochrany podle EN 60529:
III
VyzaĜování
EN 55014 (1993)
Odolnost proti rušení
EN 55104 (1995)
Shoda CE
89/336/CEE
RozmČry pouzdra
144 x 96 x 75 mm (šíĜka x výška x tloušĢka)
Materiál pouzdra
RED s antistatickým povlakem
PĜipojení panelové varianty
Zásuvné pĜipojení
PĜipojení nástČnné varianty
Zásuvky ve zdi
12.1.1 Instalaþní doporuþení
Napájecí kabely
(síĢový pĜívod, hoĜáky, þerpadla, servopohony):
PrĤĜez
1,5 mm²
Maximální délka
neomezená
Bezpeþnostní kabely nízkého napČtí
(senzory, vnČjší spínaþe, kabely modemu, analogové signální kabely atd.)
PrĤĜez
0.5 mm²
Max. délka
100 m (dvojitý vodiþ); delší propojovací kabely by se nemČly používat pro
pĜedcházení vzniku elektromagnetického rušení.
Kabely datové sbČrnice
PrĤĜez
0.6 mm ²
Max. délka
50 m (dvojitý vodiþ; nejdelší vzdálenost mezi centrální jednotkou a obsluhovanou
jednotkou); delší propojovací kabely by se nemČly používat pro pĜedcházení
vzniku elektromagnetického rušení
Doporuþené typy kabelĤ
J-Y(St)Y 2 x 0.6
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
138
SDC12-31ACD01
Technické údaje
12.2 Doporuþená instalace þidel
ýidlo kotlové teploty WF v jímce, pĜidané k ostatním þidlĤm termostatĤ pĤvodní elektromechanické
regulace kotle
PĜiložené þidlo spalin na kouĜovodu kotle ( CxxS, DCxxS, DCxxR, DCxxSX, DCxxGS ), pĜidané k
þidlu termostatu pĤvodní elektromechanické regulace kotle
!!! toto þidlo musí být pĜekryto izolací !!!
139
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Technické údaje
PĜiložené þidlo spalin na kouĜovodu kotle ( DCxxGSE, DCxxGSX, DCxxRS) pĜidané k þidlu
termostatu pĤvodní elektromechanické regulace kotle
!!! toto þidlo musí být pĜekryto izolací !!!
ýidlo teploty vrchní þásti nádrže PF (VE), nebo þidlo TUV v kombinovaném ohĜívaþi TUV zasunuté
v jímce.
!!! þidlo PF (VE) musí být vždy alespoĖ 10 cm pod zaústČním potrubí do nádrže, nedoporuþujeme
pĜiložit k potrubí z dĤvodĤ optimální funkce regulátoru !!!
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
140
SDC12-31ACD01
Technické údaje
ýidlo teploty spodní þásti nádrže KSPF zasunuté v jímce.
!!! þidlo KSPF musí být vždy alespoĖ 10 cm nad zaústČním potrubí do nádrže, nedoporuþujeme
pĜiložit k potrubí z dĤvodĤ optimální funkce regulátoru !!!
PĜíložné þidlo za mísícím ventilem do otopného okruhu.
141
Servisní pĜíruþka ATMOS - CZ
Technické údaje
12.3 Hodnoty rezistivity senzorĤ
Rezistance senzoru Honeywell NTC 20 kǷ, senzory pro AF, WF/KF, SF, VF1, VF2, VE1, VE2, VE3, KSPF
°C
kǷ
°C
kǷ
°C
kǷ
°C
kǷ
-20
220.6
0
70.20
20
25.34
70
3.100
-18
195.4
2
63.04
25
20.00
75
2.587
-16
173.5
4
56.69
30
15.88
80
2.168
-14
154.2
6
51.05
35
12.69
85
1.824
-12
137.3
8
46.03
40
10.21
90
1.542
-10
122.4
10
41.56
45
8.258
95
1.308
-8
109.2
12
37.55
50
6.718
100
1.114
-6
97.56
14
33.97
55
5.495
-4
87.30
16
30.77
60
4.518
-2
78.23
18
27.90
65
3.734
Hodnoty rezistance senzorĤ PT 1000 pro VI1 (dostavení AGF), KVLF
°C
Ƿ
°C
Ƿ
°C
Ƿ
°C
Ƿ
0
1000.00
80
1308.93
140
1535.75
280
2048.76
10
1039.02
85
1327.99
150
1573.15
300
2120.19
20
1077.93
90
1347.02
160
1610.43
320
2191.15
25
1093.46
95
1366.03
170
1647.60
340
2261.66
30
1116.72
100
1385.00
180
1684.65
360
2331.69
40
1155.39
105
1403.95
190
1721.58
380
2401.27
50
1193.95
110
1422.86
200
1758.40
400
2470.38
60
1232.39
115
1441.75
220
1831.68
450
2641.12
70
1270.72
120
1460.61
240
1904.51
500
2811.00
75
1289.84
130
1498.24
260
1976.86
12.4 MČĜicí rozsahy senzorĤ
Název
Zkratka na zadní stranČ Typ senzoru
jednotky
MČĜicí rozsah
Venkovní senzor
AF
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 90 °C
Senzor kotle
KF
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 125 °C
Senzor prĤtoku 1
VF1
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 125 °C
Senzor prĤtoku 2
VF2
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 125 °C
Senzor TUV
SF
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 125 °C
Senzor solárního panelu
KVLF
PT1000
-50 °C ... 500 °C
Senzor zásobníku
KSPF
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 125 °C
Variabilní vstup VI1 *)
VE1
Honeywell NTC 20 kǷ
PT1000
-50 °C ... 125 °C
-50 °C … 500 °C
Variabilní vstup VI2
VE2
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 125 °C
Variabilní vstup VI3
VE3
Honeywell NTC 20 kǷ
-50 °C ... 125 °C
12.5 Digitální vstupy
Název
Zkratka na zadní stranČ Typ vstupu
jednotky
MČĜicí rozsah
Poþítadlo pulsĤ
Imp
nízké napČtí
” 10 Hz
Poþítadlo provozních hodin
BZ1
230 V
VYP, ZAP
BZ2
230 V
VYP, ZAP
StupeĖ 1
Poþítadlo provozních hodin
StupeĖ 2
Servisní pĜíruþka ATMOS CZ
142

Podobné dokumenty

2009 únor

2009 únor 2'%251e+28ý,/,â7ċ6752-Ë5(16.e+2$(/(.7527(&+1,&.e+2

Více

KN 25C, 28B - návod k instalaci, obsluze a údržbě

KN 25C, 28B - návod k instalaci, obsluze a údržbě 1È92' .,167$/$&,2%6/8=($Ò'5ä%  1È67 11e+23/<129e+2 .21'(1=$ý1Ë+2.27/(

Více

stáhnout

stáhnout stiskněte jednou stiskněte jednou stiskněte na 5 sekund stiskněte jednou stiskněte na 5 sekund stiskněte jednou nebo stiskněte a držte stiskněte jednou nebo stiskněte a držte stiskněte na 5 sekund ...

Více

Instalace a provoz - CZ český - 2 MB

Instalace a provoz - CZ český - 2 MB a. pro aplikace bez čidla pokojové teploty. V případě aplikací bez čidla pokojové teploty lze vzdálenou ovládací jednotku umístit kdekoli uvnitř objektu. b. pro aplikace s čidlem pokojové teploty. ...

Více

Technický list | Technická data | typ SV2C/D a SH2C

Technický list | Technická data | typ SV2C/D a SH2C DNU\W]HVROiUQtKRVNODVQt]NêPREVDKHPåHOH]LWêFKSUYNĤMVRX ]iUXNRXY\VRNêFKVROiUQtFKYêWČåNĤ

Více

w w w .pcm .ch - PM

w w w .pcm .ch - PM GSE-306-DE011 Radial / Radial / Radial / Radiale Pince / Spannzange / Collet / Pinza

Více

02I16 - Cenik vnitrek_cz_cb RGB.indd

02I16 - Cenik vnitrek_cz_cb RGB.indd Zásobníkové ohřívače TV, anody Akumulační nádrže s integrovanou přípravou TV Akumulační nádrže a izolační sady, žebrované výměníky Nerezové deskové výměníky, čerpadlové skupiny pro průtokový ohřev ...

Více

MinitempMT4

MinitempMT4 Pøístroj je urèen pro bezkontaktní mìøení teploty. Výhodná volba pro údržbu, výrobu a kontrolu. - mìøení teploty spojù v rozvadìèi pod napìtím - mìøení teploty na tìžko pøístupných místech - pøesné...

Více