Zde ke stažení

Komentáře

Transkript

Zde ke stažení
Druhé ej e ší
ěsto v republice o hájilo vítězství ve Skle ě é popel i i
Ústí ad La e , . červ a
- Zá eček Větruše vytvořil kulisy slav ost í u vyhláše í
výsledků tradič í soutěže „Skle ě á popel i e“ za rok 2015. V třídě í odpadů se
ša pio kou mezi obcemi stala Doubice, mezi ěsty pak yla ejlepší Louč á pod
Klínovcem. Ta je se svými 124 obyvateli druhý
ej e ší
ěste v České repu li e.
Soutěž o í v třídě í odpadů každoroč ě vyhlašuje Úste ký kraj a Autorizovaná obalová
společ ost EKO-KOM, a.s.
Město Louč á pod Klí ov e obhájilo své prvenství z před hozího roč íku. Podle rad i e je
to důkaz toho, že třídě í odpadů ve ěstě fu guje tak, jak má. „O ča é u ás třídí a třídí
hod ě. A kdy y ho
ěli ož ost rozšířit počet sta ovišť, třídili y ještě ví e,“ říká Klára
Durecová z Městského úřadu v Louč é pod Klí ov e . Ve ěstě y í ají šest s ěr ý h
míst, kde jsou zpravidla u ístě y dvě s ěr é ádo y od každé ko odity, ale potře a y ji h
ylo os až deset. Za Louč ou pod Klínovcem se v kategorii ěst a druhé
ístě, stej ě
jako v i ulé roč íku soutěže, u ístil ěstys Ročov, na bronzové příčce se usadil ěstys
Broza y ad Ohří.
V kategorii o í se a před í příčky posouvali fi alisté z roku 2014 a objevil se i jeden
ováček. Z třetího a prv í ísto za rok
poskočila o e Doubice. Je o ěkolik álo
odů é ě ěla druhá o e Mědě e , která v před hozí fi ále vů e efigurovala, a ze
čtvrtého a třetí ísto v eziroč í srov á í vystoupala o e Kryštofovy Ha ry. „S
třídě í odpadů á e do ré zkuše osti, s írá e po ěr ě velké
ožství třídě ého
odpadu. Aktuál ě se s aží e do luvit s okol í i o e i a určité optimalizaci a sjednocení
elého systé u třídě í v elé Šluk ovské vý ěžku,“ prozrazuje starosta Dou i Ja Drozd.
O e ě í každoroč ě pře írá také „Skoka roku“, tedy ěsto či o e , která se v eziroč í
srov á í výsledků třídě í odpadů posu ula o ejví e příček s ěre
ahoru. Te to titul
v rá i soutěže Skle ě á popel i e
získala o e Otvice na Chomutovsku, která
poskočila o
íst.
V rá i soutěže Skle ě á popel i e, do které jsou auto ati ky zapoje y vše h y o e
v systému EKO-KOM v Ústeckém kraji, jsou vypisová y dvě kategorie. Ta prv í je urče a
o í , druhá ěstů , ěstysů a statutár í
ěstů . Hod otí se
ožství vytřídě ého
odpadu za jede kale dář í rok přepočte ý a oso u, ale v rá i doplňkového hod o e í
tře a i hustota s ěr é sítě či úči ost třídě ého s ěru.
„V Úste ké kraji v porov á í se soused í i regio y si e připadá ej é ě o yvatel a jed o
prů ěr é s ěr é h ízdo, ale v elkové výtěž osti třídě ého odpadu stále trošku
pokulhává e. Doufej e, že fi a č í od ě a za u ístě í v této soutěži ude otivač í
prvkem k rozvoji s ěru třídě ého odpadu,“ říká regio ál í a ažerka EKO-KOM, a.s. Alice
Karlíková. Vítěz é o e a ěsta si úste ké Větruše odváží od ě u
000 koru , stří r í
20 000 korun, o e a ěsta a třetí
ístě pak získávají od ě u ve výši
korun.
Soutěž Skle ě á popel i e je součástí projektu realizova ého kraje a společ ostí EKO-KOM
azva ého I te zifika e odděle ého s ěru v Ústeckém kraji. V Úste ké kraji každý
o yvatel roč ě vytřídí a
kilogra ů odpadů, což je o při liž ě sed kilogra ů ví e ež
před pěti lety. V sousedním Libereckém kraji prů ěr ě každý o ča za rok vytřídí 40
kilogra ů a v Karlovarské kraji ještě o jede kilogra ví e. Středočeši vytřídí
,
kilogra u papíru, skla, plastů a ápojový h karto ů a o yvatele a rok. Rekordmanem
v mezikrajském srovnání je Pardubický kraj s 47,3 kilogramy.
Součástí soutěže Skle ě á popel i e jsou i ceny kolektiv í h systé ů ASEKOL a
ELEKTROWIN. V rá i prv ího j e ova ého se hod otí s ěr dro ého elektra
prostřed i tví ko tej erů v obcích a na s ěr ý h dvore h. V rámci tohoto systému si
v kategorii ěsta ad
000 obyvatel nejlépe vedla Roudnice nad Labem, v kategorii obcí
do 10 000 o yvatel zvítězilo Jílové a v kategorii ej e ší h o í do 000 o yvatel patří
prvenství obci Kra či e.
ELEKTROWIN je kolektiv í systé pro zpět ý od ěr a využití elektrozaříze í a elektroodpadu,
jako jsou velké i alé do á í spotře iče či elektri ké ástroje a ářadí. V rá i vyhlašová í
výsledků Skle ě é popel i e ELEKTROWIN uděluje „Elektrooskary“. Ty si za rok
z Ústí
odváží v kategorii obcí nad 1 500 obyvatel Úštěk a v kategorii obcí do 1 500 obyvatel
Li ědi e. V kategorii s nejvyšší vytížeností tzv. Wi tej erů zvítězilo ěsto Most.
SKLENĚNÁ POPELNICE
5 - VÝSLEDKY
kategorie OBCE
1.
Obec Doubice
2.
O e Mědě e
3.
O e Kryštofovy Ha ry
4.
Obec Blatno
5.
O e Kyškovi e
6.
O e Li čeves
7.
O e Hrušova y
8.
O e Droužkovi e
9.
O e Staré Křeča y
10.
O e Lovečkovi e
SKOKAN ROKU
kategorie MĚSTA
1.
Město Louč á pod Klí ov e
2.
Městys Ročov
3.
Městys Broza y ad Ohří
4.
Město Dol í Poustev a
5.
Město Li o hovi e
6.
Město Úštěk
7.
Město Krás á Lípa
8.
Město Kadaň
9.
Město Česká Ka e i e
10.
Město Roud i e ad La e
obec Otvice
ASEKOL
Obec nad 10 000 obyvatel:
Obec do 10 000 obyvatel:
Obec do 3 000 obyvatel:
Roudnice nad Labem
Jílové
Kra či e
ELEKTROWIN
Obec nad 1 500 obyvatel
Obec do 1 500 obyvatel
Nejvyšší vytíže ost Wi tej erů
Úštěk
Li ědi e
Most

Podobné dokumenty