zde ke stažení - Dub nad Moravou

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Dub nad Moravou
Lrřad městyse Dub nad Moravou, BrodeckáI,783
75
Č1.: onulI4l572lEDo
Spisová znaéka
Vyřizuje/tel.
Zl9lDnMl141572lEDo-B
Dub nad Moravou
Dohnálková Ev a l 585964262
19.05.2014
Úrao městyse Dub nad Moravou evidence obyvatel, ohlašovna v souladu
sustanovením $ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád), doručuje účastníkuřízení ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu
Denise Golové, nar.09.09.1972. byIem Dub nad Moravou'Tovačovská l70
" veřejnou vyhláškou
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Spisav á Znaěka: Z l 9 lDnMl I 4 l 57 2lED o -7
- oznámení o zabájeníŤízeni o návrhu na zrušení údaje o místě trvalého poby.tu podie
$
12 odst. 1 písm.c) zák' č' 13312000 Sb'. o evidenci obyvatel a rodných číslecha o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů avýzvu účastníkům
řízeník uplatnění práva
vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí podle $ 36 odst' 3 zák. č. 500/2004 Sb",
správrrí řád ve zněni pozdějších předpisů
Spisov á Znaěka: Z l 9 lDnMl
-
I4l
5] 2 lED o-6
Usnesení o ustanovení opatrovníka dle ust. $ 32 odst. 5 zák' č. 500/2004 Sb., správní
řád ve zněnipozdějších předpisů, (dálejen správní řád).
Tyto písemnosti je moŽno převzít na úřadu městyse Dub nad Moravou
ohlašovna" * do l5 dnů od sejmutí veřejné vyhlášky
Vítězslav Křesina,
starosta městyse
\-/
Toto oznámení bylo na úřednídesce správního orgánu: Dub nad Moravou
Vyvěšeno dne: 19.05.2014
Sejmuto
03.06.2014
dne
-
evidence obyvatel,

Podobné dokumenty

Osobní a dodávkové pneu

Osobní a dodávkové pneu 185l60R14 185l65R14 185l 65R15 82H 195/60R15 195l 65R15 H 195l 65R15 H Z05/55R1691H 205/55R16 91V 215l65 R16 C 195 l70R,15 C

Více

přerušení ÚŘ - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka

přerušení ÚŘ - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka katastráiním .iszemí Parclutlice' st. p. 77. parc. č. 4112.44l,?,44/t3. 44l,6,4qrc, 4919' 49/1*,49/29.49/3&, 5,3/|, 5312, 57!|, 57/Ž. 5713, 6B12, ó8/3. 6911. 7{}l|, 3|q1a. fi3f2, '53.111' 53412.534...

Více

zde ke stažení - Obec Bystřice

zde ke stažení - Obec Bystřice MěstskýúřadTřinec,odborŽivotnÍho podleustanovení předpisů, věcně přís|ušný $ 106 zák. e, natzooo sb., o obcich,ve zněnípozdějších předpisů pozdějŠÍch a zákon),ve zněnÍ o vodácha o změněněkieýchzáko...

Více

Příloha 1 - Praha 18 Letňany

Příloha 1 - Praha 18 Letňany parc.č. I425lI, k.ú'Cakovice. byla položena ochranná textilie, (stavebník předložil příslušné certifikóty a osvědčenípro použiý materiál), která při případném úniku provozních kapalin (olejů a pali...

Více