31 (jen pro čtení)

Komentáře

Transkript

31 (jen pro čtení)
FARNÍ ZPRAVODAJ
Zápis z pastorační rady farnosti ze dne 29. 8.
Přítomni: P. Adrian, P. Benedikt, Markéta Semeráková,
Mandysovi, Veronika Meisnerová, Nesvadbovi, Jana
Nováková, Jiří Špelda, Stanislav Freibert, Václav Jansa,
Zbyněk Meisner
Omluveni: Marie Hofmannová, Jana Bartoňová
Hodnocení uplynulých akcí
dle zápisu z minulé PR
Noc kostelů: časově
vyřešit výstup na věž, méně
programu oproti předchozím
letům vnímáno ze strany PR
spíše pozitivně, Pas poutníka
hodnocen jako dobrý nápad pokračovat
Hudební aparatura pro
kapelu – provést inventarizaci, ostatní věci, které nepatří farnosti, odstranit
Pane, uděl pokoj těm, kdo v
tebe doufají, aby se ukázalo,
že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého
lidu.
31/2012
16.9.2012
2.
Farní den: koordinátor akce Jirka Špelda, je potřeba více dobrovolníků při přípravě v pátek odpoledne.
Zajištěny uzené kýty.
3.
Party stan zakoupen hlavně pro
tábor a na Farní dny. Je možnost si ho
pronajímat
4.
Volby do Pastorační rady budou
dvoukolové, rada má 12 členů, 6 členů
je volených, 3 z úřadu (Henry Mandys,
Veronika Meisnerová, Markéta Semeráková) a 3 jmenovaní panem farářem
nebo delegovaní (Charita)
Volební komise – P. Adrian, M. Semeráková, V. Meisnerová
Volební kalendář: 16.9. rozdání lístků,
na kterých můžete navrhnout 3 kandidáty, do 23.9. odevzdání těchto lístků
s návrhy. 7.10. rozdání volebních lístků
se jmény kandidátů a do 14.10. jejich
odevzdání. 21.10. výsledky voleb, 4.11.
slib nových členů PR farnosti. Je zbytečné navrhovat ty, kteří jsou členy PR
z úřadu. Volby se týkají také Pilníkova.
5.
Ples lidí dobré vůle - navrhujeme
uspořádat tombolu, ale potřebujeme více ochotných spolupracovníků, kteří
zajistí dárky nebo dárce. Termín plesu
je 18.1. 2013. Chceme změnit kapelu.
Špatné ohlasy na kapelu na minulém
plese, náměty V. Meisnerové.
6.
Varhaník: po odchodu
Martina Matysky do jiné diecéze
se střídají V. Mišoň, ten může
hrát pouze Pá večer a Ne ráno a
Ne večer, a J. Špelda, hraje v Ne
9.30. Všední dny jsou bez doprovodu. Vítáme informace o někom,
kdo by mohl vypomoci. Na farním webu vytvořit samostatný
kalendář pro varhaníky.
né a schopné čtenáře, používat
aktuální přímluvy (www.vira.cz),
najít nové dobrovolníky do úklidových skupin, žehlení kostelního prádla – paní Hofmanová nemůže žehlit, je třeba najít někoho
na žehlení – SPĚCHÁ!
Zapsal: Václav Jansa
7.
KONCEPCE práce s dětmi a mládeží farnosti na celý Modlitby matek a modlitby otců
školní rok
V naší farnosti jsou v současné době tři
Misijní klubko – poběží dále modlitební skupiny matek a jedna otců. Otkaždou 1. sobotu v měsíci, 9 - cové se scházejí jednou za 14 dní v sudých
11hod na faře pro děti 5 – 10 let. týdnech v pondělí ve 20 hodin na faře. MatKapela – bude svolána schůzku
rodičů kapelních dětí, do kapely
pouze dobrovolná účast bez nátlaku rodičů. Dětské mše – nutná
kázeň dětí v průběhu mše. Návrh
vytvořit ze starších dětí samostatnou kapelu. Připravit kalendář
dětských mší. Zkoušky max. 2x
měsíčně.
ky seniorky, každé druhé a čtvrté pondělí v
měsíci v 16 hodin na faře. Večerní skupinka matek se schází jednou za čtrnáct dní v
sudých týdnech vždy v úterý ve 20 hod na
faře, dopolední pak každé liché úterý v 8.30
na faře. Dopolední skupinka maminek je
ochotna pořádat i výjezdní modlitby u těch,
kdo se nemohou dopravit z jakéhokoliv důvodu do Trutnova.
Spiritualita
Letní tábory – nutno rozdělit do Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matdvou věkových skupin
ky.
Společenství starších školních
dětí (2. st. ZŠ) – 1. a 3. sobotu v
měsíci odpoledne v 15.00 na faře,
vede P. Benedikt. Vikariátní setkání mládeže - každý měsíc.
8.
Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti
a své drahé do Ježíšových rukou ve velké
důvěře, že On může všechno.
"Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své
duše
a
dovolit
Ježíšovi,
Služby farníků při boho- aby nás přenesl v náručí na druhý břeh;
službách a pro farnost: jako dítě, které spí v matčině náručí."
využít pověřené lektory pro (Novéna odevzdanosti)
vedení čtenářů, najít ochotZákladní zásady:
Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme
Boží řešení konkrétního problému té které
matky.
Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči
bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných
vlastnostech druhých lidí.
Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví
matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.
Modlitby matek vznikly v Anglii. Zakladatelka Modliteb matek je Veronica Williams.
Matky ze skupinek MM spolu se svými
manžely se modlily za to, aby poznaly úlohu
mužů v MM. Po společných modlitbách
vznikla Denní modlitba otců a po ní první
skupina Modliteb otců, kterou založil Veroničin bratr Maurice, manžel Sandry a
otec osmi dětí . Po vzniku skupinek Modliteb otců vznikla komunita Útěcha –
Community Solace. Komunita zastřešuje Modlitby matek, Modlitby otců a Děti
víry.
Nyní jsou Modlitby matek
již do 105 zemí po celém světě.
rozšířeny
Informace z farnosti
1.Ve středu od 9:00 do 17:00 je
adorace Nejsvětější svátosti.
2. V pondělí 17.9. ve 20
hod. bude modlitba otců
na faře.
3.V úterý 18. 9. bude
modlitba matek ve 20
hod. na faře.
4. Na Slavnost sv. Václava 28. 9. 2012 bude
v Horním Starém Městě
v kostele sv. Václava
zpívání Svatováclavských chorálů. Program:
Mše sv., koncert a veřejné zpívání chorálů. Čas
bude ještě upřesněn.
5. Výuka náboženství začne v týdnu od 17. 9.
2012
(www.mothersprayers.org)
Fotbalový turnaj
V Pardubicích v sobotu 22.9. proběhne fotbalový turnaj, na který jsme pozváni. Jedná
se o třetí ročník turnaje v malé kopané, který
se uskuteční na venkovním hřišti Salesiánského střediska mládeže Pardubice. Začátek
je plánován na 13 hod. Je zajištěn doprovodný program pro děti, skákací hrad, bazén s
modely, stolní fotbal i prasátko a nápoje.
6. V sobotu 22. 9. je v Hradci
Králové VI. den s řeholnicemi v
klášteře Školských sester Notre
Dame. Odjezd v 6.40 hod vlakem. Kdo by měl zájem, nahlaste
se paní Stránské. Srdečně zváni
jsou nejen senioři. Více informací
ve vývěsce.
Datum
22. 9. 2012
Akce
Fotbalový turnaj - Pardubice
22. 9. 2012
VI. den s řeholnicemi v HK - zač. v 10 hod.
28. 9. 2012
Svatý Václav - Svatováclavské chorály v HSM

Podobné dokumenty