STAROVĚKÉ ŘECKO

Komentáře

Transkript

STAROVĚKÉ ŘECKO
STAROVĚKÉ
ŘECKO
ANTIKA – období dějin ve Středomoří zahrnující dobu starověkého
Řecka a Říma
Řekové
český výraz, v Řecku se používá termín Helénové
souhrnné označení pro tři starověké kmeny:
Achájové, Dórové, Iónové
Srovnej:
název dnešního řeckého
státu - Řecko, oficiálně
Helénská republika
(řecky Ελλάδα [elaða]
nebo Ελλάς [elas]).
2 tis. p.n.l.
minojská kultura - Kréta
palác v Knossu
legenda o bludišti a Minotaurovi
2 tis. p.n.l.
mykénská kultura - Mykény
1 tis. p.n.l.
homérské období
Trója
800 p.n.l.
vznik městských států (polis)
zárodky demokracie
800 p.n.l.
řecká kolonizace
700 p.n.l.
samovládci (tyranové)
Výraz tyrannis nebo počeštěně tyranida (řecky τυράννις) označuje druh státního zřízení řecké antiky, které
bylo obvyklé zejména v rozmezí let 600–200 př. n. l. Tyranida bývá chybně zaměňována s tyranií, ale
termín sám znamená „vládu jednoho člověka“, zatímco „tyranie“ je krutovláda. V obou případech je hlavou
takového systému tyran (řecky τύραννος – tyrannos), přičemž toto označení je dnes obecně chápáno
pouze ve svém negativním významu, zatímco v dobách antického Řecka to bylo běžné označení vládce.
Tyran se opíral o nespokojené vrstvy obyvatelstva a jeho cílem se stalo konečné odstranění nadvlády
rodové šlechty. Tyranové se snažili udržet svou moc a podporovali hopodářský rozvoj obce. Usilovali také
o dosažení jednoty v obci pořádáním náboženských slavností na počest bohů, ochránců obcí. Značné
finanční prostředky věnovali na stavební rozvoj města. Toto období se nazývá raná řecká tyranida.
(Wikipedia)
Vývoj řecké demokracie
700 p.n.l.
městský stát Sparta
2 vojenští králové
+ 5 volených úředníků
vojenská disciplína
700 p.n.l.
městský stát Athény
v čele volení úředníci
6. stol. p.n.l.
městský stát Athény
demokracie:
Jednou z největších
vymožeností Athén bylo, že
athénští občané se mohli
volně zapojovat do správ
veřejných záležitostí. Dnes
tento systém vlády známe
pod názvem demokracie,
vláda lidu. Ale na rozdíl ode
dneška nesměly volit ženy a
otroci. Odlišné od dnešní
doby jsou také věkové
hranice. V Athénách byli
považováni za občany a
mohli volit pouze muži starší
třiceti let.
(Wikipedia)
- Solón
- Kleisthenes
- Perikles
Sova symbolem moudrosti
Od 6. století př.n.l. byla sova oficiálním symbolem
Atén. Byla symbolem moudrosti a současně typickým
symbolem bohyně Palas Athény, která byla
ochránkyní tohoto města. Stříbrná desetidrachmová
mince dole je z roku 460 př. n. l.
5. stol. p.n.l.
řecko – perské války
bitvy u Marathonu, Thermopyl, Salaminy
3. stol. p.n.l.
řecké státy oslabeny
Makedonie
Alexandr Makedonský
rozšíření řecké kultury a jazyka po celém
Středomoří
2. stol. p.n.l.
ovládnutí Řecka Římem
Olympská božstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zeus – nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Héra – Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a
neporušitelnosti manželských svazků
Hádés – bůh podsvětí
Poseidón – bůh moří
Hestie – bohyně rodinného krbu
Deméter – bohyně plodnosti země a rolnictví
Athéna – bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva,
spravedlnosti a umění
Apollón – bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce
múz a věštíren
Artemis – bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Héfaistos – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků
pracujících s ohněm a kovářství
Arés – bůh války
Afrodité – bohyně krásy a lásky
Hermés – bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků
a zlodějů; posel bohů
Antické olympijské hry byly nejvýznamnější z všeřeckých her. Byly pořádány
od 8. stol. př. n. l. do přelomu 4. a 5. stol. n. l. každé čtyři roky v Olympii.
Konaly se v srpnu nebo září k poctě boha Dia.

Podobné dokumenty

velká kolonizace

velká kolonizace práva státu zasahovat do krevní msty omezil moc rodové šlechty

Více

Athény - Skladiste6

Athény - Skladiste6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/6265__Archaeological_Museum%2C_Athens_-_Silver_rhyton_from_Mycenae__Photo_by_Giovanni_Dall%27Orto%2C_Nov_13_2009.jpg?uselang=cs

Více

HOMÉR: ÍLIAS

HOMÉR: ÍLIAS XII. zpěv – Trojané v čele s Hektorem zdolávají řeckou obrannou hradbu. XIII. zpěv – bůh Poseidón podněcuje Řeky k boji, Aiás vyzývá Hektora k souboji. XIV. zpěv – Héra uspává Dia, Hektór je omráče...

Více

VY_32_INOVACE_D.56_b

VY_32_INOVACE_D.56_b dívky také sportovaly, aby byly zdatné a rodily silné děti.

Více

919_VY_32_INOVACE_D_6-9_283_Antičtí bohové

919_VY_32_INOVACE_D_6-9_283_Antičtí bohové Nebe a zemi ovládlo dvanáct olympských bohů, v jejich čele stál: a) Héfaistos (Vulcanus) b) Zeus (Jupiter) c) Áres (Mars)

Více

STAROVĚKÝ ŘÍM

STAROVĚKÝ ŘÍM STAROVĚKÝ ŘÍM

Více