Orace k officiu: liturgické mezidobí

Komentáře

Transkript

Orace k officiu: liturgické mezidobí
386
Liturgické mezidobí – orace
L��������� �������� –
�����
1. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, náš nebeský Otče, vyslyš naše prosby a provázej nás svou ochranou: dej nám poznat, co máme dělat, a posiluj nás, abychom to skutečně konali. Prosíme o to skrze …
Vota, quǽsumus, Dómine, supplicántis pópuli cælésti pietáte proséquere, * ut et quæ agénda sunt vídeant, † et ad implénda quæ víderint convaléscant.
Per Dóminum …
2. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi
i na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim
dnům svůj řád a mír. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui cæléstia simul et
terréna moderáris, † supplicatiónes pópuli tui cleménter exáudi, * et pacem tuam nostris concéde
tempóribus. Per Dóminum …
3. N����� � �������� – �����
ORACE
Liturgické mezidobí – orace
387
Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle
tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. Prosíme
o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † dírige actus nostros
in beneplácito tuo, * ut in nómine dilécti Fílii tui mereámur bonis opéribus abundáre. Per Dóminum …
4. N����� � �������� – �����
ORACE
Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom
tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Prosíme o to skrze …
Concéde nobis, Dómine Deus noster, * ut te tota
mente venerémur, † et omnes hómines rationábili
diligámus afféctu. Per Dóminum …
5. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí Bože, opatruj nás, svůj lid, s otcovskou
láskou; a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Prosíme
o to skrze …
Famíliam tuam, quǽsumus, Dómine, contínua pietáte custódi, * ut, quæ in sola spe grátiæ cæléstis innítitur, † tua semper protectióne muniátur. Per Dóminum …
388
Liturgické mezidobí – orace
6. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné
srdce; dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom
byli tvým důstojným příbytkem. Prosíme o to skrze …
Deus, qui te in rectis et sincéris manére pectóribus
ásseris, * da nobis tua grátia tales exsístere, † in quibus habitáre dignéris. Per Dóminum …
7. N����� � �������� – �����
ORACE
Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom
vždycky poznávali, co se ti líbí, a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli. Prosíme o to skrze …
Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus, * ut, semper
rationabília meditántes, † quæ tibi sunt plácita, et
dictis exsequámur et factis. Per Dóminum …
8. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem
a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. Prosíme o to skrze …
Da nobis, quǽsumus, Dómine, * ut et mundi cursus
pacífico nobis tuo órdine dirigátur, † et Ecclésia tua
tranquílla devotióne lætétur. Per Dóminum …
Liturgické mezidobí – orace
389
9. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme: odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno,
co nám dáváš, ať nám prospívá. Prosíme o to skrze …
Deus, cujus providéntia in sui dispositióne non fállitur, † te súpplices exorámus, * ut nóxia cuncta submóveas, † et ómnia nobis profutúra concédas. Per
Dóminum …
10. ������ � �������� – �����
ORACE
Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. Prosíme o to skrze …
Deus, a quo bona cuncta procédunt, † tuis largíre
supplícibus, * ut cogitémus, te inspiránte, quæ recta sunt, † et, te gubernánte, éadem faciámus. Per Dóminum …
11. ������ � �������� – �����
ORACE
Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská
slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili
390
Liturgické mezidobí – orace
tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé
vůle. Prosíme o to skrze …
Deus, in te sperántium fortitúdo, † invocatiónibus
nostris adésto propítius, * et, quia sine te nihil potest mortális infírmitas, grátiæ tuæ præsta semper
auxílium, † ut, in exsequéndis mandátis tuis, et voluntáte tibi et actióne placeámus. Per Dóminum …
12. N����� � �������� – �����
ORACE
Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou
k tobě; vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako
Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze …
Sancti nóminis tui, Dómine, timórem páriter et amórem fac nos habére perpétuum, * quia numquam tua
gubernatióne destítuis, † quos in soliditáte tuæ dilectiónis instítuis. Per Dóminum …
13. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys
nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať
v nás září světlo tvé pravdy. Prosíme o to skrze …
Deus, qui, per adoptiónem grátiæ, lucis nos esse fílios voluísti, † præsta, quǽsumus, * ut errórum non
involvámur ténebris, † sed in splendóre veritátis
semper maneámus conspícui. Per Dóminum …
Liturgické mezidobí – orace
391
14. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Prosíme o to skrze …
Deus, qui in Fílii tui humilitáte jacéntem mundum
erexísti, † fidélibus tuis sanctam concéde lætítiam, *
ut, quos eripuísti a servitúte peccáti, † gáudiis fácias
pérfrui sempitérnis. Per Dóminum …
15. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se
mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje
křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se
s ním shoduje. Prosíme o to skrze …
Deus, qui errántibus, ut in viam possint redíre, veritátis tuæ lumen osténdis, * da cunctis qui christiána
professióne censéntur, et illa respúere, quæ huic inimíca sunt nómini, † et ea quæ sunt apta sectári. Per
Dóminum …
16. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom
ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru,
392
Liturgické mezidobí – orace
naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze …
Propitiáre, Dómine, fámulis tuis, † et clémenter grátiæ tuæ super eos dona multíplica, * ut, spe, fide et
caritáte fervéntes, † semper in mandátis tuis vígili
custódia persevérent. Per Dóminum …
17. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám
správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je
věčné. Prosíme o to skrze …
Protéctor in te sperántium, Deus, sine quo nihil est
válidum, nihil sanctum, † multíplica super nos misericórdiam tuam, * ut, te rectóre, te duce, sic bonis
transeúntibus nunc utámur, † ut jam possímus inhærére mansúris. Per Dóminum …
18. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš
naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali. Prosíme o to skrze …
Adésto, Dómine, fámulis tuis, et perpétuam benignitátem largíre poscéntibus, * ut his, qui te auctó-
Liturgické mezidobí – orace
393
rem et gubernatórem gloriántur habére, † et creáta
restáures, et restauráta consérves. Per Dóminum …
19. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha
svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě
smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.
Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † quem, docénte
Spíritu Sancto, patérno nómine invocáre præsúmimus, * pérfice in córdibus nostris spíritum adoptiónis filiórum, † ut promíssam hereditátem íngredi
mereámur. Per Dóminum …
20. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce
vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a abychom tak dosáhli toho, že se
na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze …
Deus, qui diligéntibus te bona invisibília præparásti, † infúnde córdibus nostris tui amóris afféctum, *
ut, te in ómnibus et super ómnia diligéntes, † promissiónes tuas, quæ omne desidérium súperant,
consequámur. Per Dóminum …
394
Liturgické mezidobí – orace
21. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč
nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce
pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze …
Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis voluntátis, †
da pópulis tuis id amáre quod præcipis, id desideráre quod promí�is, * ut, inter mundánas varietátes,
ibi nostra fixa sint corda, † ubi vera sunt gáudia. Per
Dóminum …
22. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich
srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost
k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá
všechno dobré. Prosíme o to skrze …
Deus virtútum, cujus est totum quod est óptimum, †
ínsere pectóribus nostris tui nóminis amórem, et
præsta, * ut in nobis, religiónis augménto, quæ sunt
bona nútrias, † ac, vigilánti stúdio, quæ sunt nutríta
custódias. Per Dóminum …
23. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za
své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej,
Liturgické mezidobí – orace
395
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Prosíme o to skrze …
Deus, per quem nobis et redémptio venit et præstátur adóptio, † fílios dilectiónis tuæ benígnus inténde, * ut in Christo credéntibus et vera tribuátur libértas, † et heréditas ætérna. Per Dóminum …
24. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás,
ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme o to skrze …
Réspice nos, rerum ómnium Deus creátor et rector, *
et, ut tuæ propitiatiónis sentiámus efféctum, † toto
nos tríbue tibi corde servíre. Per Dóminum …
25. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze …
Deus, qui sacræ legis ómnia constitúta in tua et próximi dilectióne posuísti, * da nobis, ut, tua præcépta
servántes, † ad vitam mereámur perveníre perpétuam. Per Dóminum …
396
Liturgické mezidobí – orace
26. N����� � �������� – �����
ORACE
Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali
o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské
slávy. Prosíme o to skrze …
Deus, qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et
miserándo maniféstas, † multíplica super nos grátiam tuam, * ut, ad tua promíssa curréntes, † cæléstium bonórum fácias esse consórtes. Per Dominum …
27. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají;
smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui abundántia pietátis tuæ et mérita súpplicum excédis et vota, † effúnde super nos misericórdiam tuam, * ut dimí�as
quæ consciéntia métuit, † et adícias quod orátio non
præsúmit. Per Dóminum …
28. N����� � �������� – �����
ORACE
Liturgické mezidobí – orace
397
Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Prosíme o to skrze …
Tua nos, quǽsumus, Dómine, grátia semper et prævéniat et sequátur, † ac bonis opéribus iúgiter præstet esse inténtos. Per Dóminum …
29. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme
vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným
srdcem. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † fac nos tibi semper
et devótam gérere voluntátem, * et majestáti tuæ
sincéro corde servíre. Per Dóminum …
30. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději
a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na
nás splnilo, co slibuješ. Prosíme o to skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, † da nobis fídei, spei
et caritátis augméntum, * et, ut mereámur ássequi
quod promí�is, † fac nos amáre quod præcipis. Per
Dóminum …
31. N����� � �������� – �����
ORACE
398
Liturgické mezidobí – orace
Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně
a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání. Ať bezpečně směřujeme
k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. Prosíme
o to skrze …
Omnípotens et miséricors Deus, de cujus múnere venit, ut tibi a fidélibus tuis digne et laudabíliter serviátur, * tríbue, quǽsumus, nobis, † ut ad promissiónes tuas sine offensióne currámus. Per Dóminum …
32. N����� � �������� – �����
ORACE
Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. Prosíme o to skrze …
Omnípotens et miséricors Deus, † univérsa nobis
adversántia propitiátus exclúde, * ut, mente et córpore páriter expedíti, † quæ tua sunt líberis méntibus exsequámur. Per Dóminum …
33. N����� � �������� – �����
ORACE
Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše
prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Prosíme o to skrze …
Liturgické mezidobí – orace
399
Da nobis, quǽsumus, Dómine Deus noster, in tua
semper devotióne gaudére, * quia perpétua est et
plena felícitas, † si bonórum ómnium iúgiter serviámus auctóri. Per Dóminum …
P������� ������ � �������� – �����: J����� K����� K����
ORACE
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl
Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Prosíme o to
skrze …
Omnípotens sempitérne Deus, qui in dilécto Fílio
tuo, universórum Rege, ómnia instauráre voluísti, †
concéde propítius, * ut tota creatúra, a servitúte liberáta, tuæ majestáti desérviat ac te sine fine colláudet. Per Dóminum …
400
Zakončení orací
Z�������� ����� ��� �������, ����� � �������
… skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť
on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po
všechny věky věků.
Nebo:
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.
Nebo:
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků.
Latinsky:
… per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium
tuum, † qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus
sancti Deus, * per omnia sæcula sæculórum.
… qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus sancti
Deus, * per omnia sæcula sæculórum.
… qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus sancti Deus, * per omnia sæcula sæculórum.
Z�������� ����� ��� ���� �������
… skrze Krista, našeho Pána.
Latinsky:
… per Christum, Dóminum nostrum.

Podobné dokumenty

Orace k officiu: společné o svatých

Orace k officiu: společné o svatých … per Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, † qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus sancti Deus, * per omnia sæcula sæculórum. … qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus sancti ...

Více