pod tímto odkazem

Komentáře

Transkript

pod tímto odkazem
The Edison students said about our school:
Co stážisté z projektu Edison řekli o naší škole:
Ömrüm Arınç Özaydın (Turecko)
“This week was really impressive. Teachers, sisters and students helped us so much. Students´
English level is very high and they are all friendly and respectful to us. Thanks for everything.”
“Tento týden byl opravdu působivý. Učitelé, řádové sestry a studenti nám hodně pomáhali.
Úroveň angličtiny těchto žáků je velmi vysoká, všichni jsou k nám přátelští a uctiví. Díky za vše.”
Megi Tsuladze (Gruzie)
“Firstly, I want to say thank you for everything, for helping, for supporting us. I feel pleased towards
your school, your great students, teachers and of course sisters. Also, I want to say: don´t stop, keep
going this way!”
“Nejdříve bych chtěla poděkovat za všechno, za pomoc a podporu. Potěšila mě vaše škola, skvělí
studenti, učitelé a samozřejmě sestry. Chci také říct: Nepřestávejte, jděte touto cestou!”
Pham Le Hoai (Vietnam)
“OMG!!! The first day at school was impressive for me. Thank you for everything you did for me.
Students´ English level is great. I was really happy that they could understand us. Thank you and hope
to see you soon.”
“Úžasné! První den ve škole byl pro mne strhující. Děkuji za vše, co jste pro mne udělali. Úroveň
angličtiny studentů je skvělá. Byla jsem skutečně šťastná, že nám rozuměli. Děkuji vám a doufám,
že se brzy uvidíme.”
Zubair Tariq (Pákistán)
“This school I can say is the most amazing. The students and teachers are just awesome. The students
listened to my presentation carefully, they were interactive, asking questions and everything. I just
love this school and if I get a chance to come here again I will.”
“Tato škola, co mohu za sebe říct, je nejúžasnější. Studenti a učitelé jsou prostě skvělí. Studenti
pozorně naslouchali, reagovali, byli interaktivní, ptali se... Nesmírně se mi tato škola líbí, a pokud se
mi naskytne příležitost zase se sem vrátit, určitě ji využiji.”
Ben Xiong (Čína)
“I really like this school and appreciate what you‘ve done for us. All the teachers, students and even
the stuff they were really nice to us. Especially the sisters… actually this is the first time that I have
seen a real sister. They are nice and kind. Always wearing a smile on their faces. I enjoy myself here,
feeling like home. And I hope I made the same for them.”
“Tuto školu mám skutečně rád a vážím si toho, co jste pro nás udělali. Všichni učitelé, studenti
a dokonce zaměstnanci k nám byli velice milí, zvláště řádové sestry… v podstatě jsem se setkal
s opravdovou řádovou sestru poprvé. Jsou milé a příjemné, stále mají úsměv na tváři. Velmi se mi
tady líbilo a cítil jsem se jako doma. Doufám, že jsem byl užitečný.”
Dwi Wahyuni Syafputri (Indonésie)
“Awesome!!! That is one word that can describe this school. Seriously, I like your school, everything
is well prepared, I think you are the best Edison system so far, you really gave me a new experience
and this is my first time to interact with sisters and I really like it, it made us more tolerable and
understanding each other .OOO I love this school!!! See you at another occasion. I will miss this
school.”
“Úžasné!!! Toto jediné slovo může popsat tuto školu. Opravdu se mi líbí vaše škola, všechno je velmi
dobře připraveno. Myslím, že jste doposud nejlepší v projektu Edison, dali jste mi vážně nové zážitky
a poprvé jsem měla možnost být s řádovými sestrami a líbí se mi to. Pomohlo nám to navzájem se více
tolerovat a porozumět si.  Jak moc se mi líbí ve vaší škole!!! Na viděnou při další příležitosti. Tato
škola mi bude chybět.”
Xin Ru Zheng (Taiwan)
“When I first came here, the students were so talented. I also like teacher here, because you help us
a lot. I am so sorry that I got sick on Wednesday. If I can I want to present for them again. I like the
school and I enjoy the time with students. I love U.”
“Když jsem sem poprvé přišla, studenti byli tak nadaní. Líbili se mi také učitelé, protože jste nám
velmi pomáhali. Je mi líto, že jsem ve středu onemocněla. Kdyby to bylo možné, chtěla bych žákům
znovu ukázat svou prezentaci. Školu jsem si oblíbila a měla jsem radost z času stráveného
se studenty. Miluji vás!”

Podobné dokumenty