Digitální 12/2011 č. 19 ročník 2

Komentáře

Transkript

Digitální 12/2011 č. 19 ročník 2
Digitální 12/2011 č. 19 ročník 2
PR Xerox DocuColor 8080
Spoleãnost XEROX CZECH REPUBLIC uvádí
na ãesk˘ a slovensk˘ trh novou archovou
barevnou tiskárnu, která doplÀuje portfolio
barevn˘ch produkãních strojÛ s vysok˘m
v˘konem.
Není náhodou, Ïe má v názvu uvedené ãíslo
8080. Jedná se o tiskárnu s rychlostí 80 A4
jednostrann˘ch barevn˘ch stránek za minutu
a vychází z generace osvûdãen˘ch
produkãních strojÛ, kter˘ch je po svûtû
provozováno nûkolik tisícovek. Kategorie
tûchto strojÛ se zaãala dodávat jiÏ v roce 2000
a od té doby vzniklo a bylo úspû‰nû nasazeno
do provozÛ celkem dvanáct typÛ tiskáren
v této v˘konnostní a technologické kategorii.
JiÏ z toho vypl˘vá, Ïe zku‰enosti z provozu
tûchto strojÛ se promítají do úrovnû servisu
a stále lep‰ích parametrÛ po sobû jdoucích
modelÛ.
âím je nov˘ model zajímav˘? Co pfiinesl
nového v oblasti kvality tisku, produktivity
a univerzálnosti nasazení do provozu?
Je naprosto zfiejmé, Ïe nejvût‰ím pokrokem
a pfiínosem v oblasti kvality tisku je sada
nástrojÛ zvaná ACQS – Automated Color
Quality Suite, tedy nástroje pro automatické
sledování a korigování kvality tisku.
Ve spolupráci se zabudovan˘m
spektrofotometrem lze automaticky spou‰tût
kalibraci tiskárny, v intervalech
nastaviteln˘ch podle typu provozu. Dále lze
vyrábût kompatibilní ICC barevné profily pro
media, která jsou právû zaloÏena ve stroji
a pojistit tak maximální barevnou vûrnost
a opakovatelnost. V neposlední fiadû lze
podobn˘m postupem kalibrovat vzorník
pfiím˘ch barev podle certifikátu Pantone
a poskytovat maximální barevnou vûrnost pro
grafické úlohy, které pfiímé barvy vyÏadují.
Na kvalitû tisku se pak podílejí je‰tû dal‰í
dÛleÏité tiskové parametry jako je tiskové
rozli‰ení 2400 dpi, ‰irok˘ v˘bûr tiskov˘ch
rastrÛ a nov˘ typ toneru. Tento toner
obsahuje nov˘ prvek zvan˘ LEX (Liquid
Extrusion), kter˘ pomáhá podstatnû sniÏovat
lesk tisku a zklidÀuje celkové podání mezi
místy s tonerem a bez nûj.
DÛleÏit˘m faktorem celkové kvality tisku jsou
i dal‰í parametry. Pfiedo-zadní registrace
je na hodnotû ± 0,5 mm a cesta papíru strojem
je o‰etfiena profily papíru. Nejedná
se o barevn˘ profil, ale takové nastavení
vlastností, aby tiskové medium pro‰lo pfii
tisku s poÏadovan˘mi parametry. Pfii v˘robû
profilu se nastaví korekce na zkosení obrazu
na stránce, natoãení obrazu, jeho zvût‰ení
ãi zmen‰ení pfii oboustranném tisku, pfiesné
umístûní na stfied a fiada dal‰ích parametrÛ.
V˘sledkem je kvalitní pravoúhl˘ obraz
na správném místû a ve správné velikosti.
Práce s profily papíru dále pfiibliÏuje kvalitu
tisku ofsetové kvalitû, protoÏe respektuje
v‰echny vlivy, které mohou celkov˘ v˘sledek
znehodnotit.
Z pohledu produktivity nabízí tiskárna dnes
jiÏ samozfiejm˘ automatick˘ oboustrann˘ tisk
na 300-gramové medium, stejnû tak
nezávislost plné rychlosti na gramáÏi
tiskového media. Doporuãené mûsíãní
zatíÏení je kolem 250 000 A4 stran.
Spojením vysoké a konzistentní kvality tisku
s v˘jimeãn˘mi produkãními parametry,
spoleãnû se spolehlivostí a servisním
zabezpeãením, daném více neÏ desetiletou
historií, se dostává na nበtrh digitální
tiskárna, která osloví v˘znamné segmenty
na‰í polygrafické i jiné produkce.
Xerox DocuColor 8080 novû instalován
v tiskárnû Tercie Nov˘ barevn˘ digitální
tiskov˘ stroj Xerox DocuColor 8080 byl
na zaãátku listopadu tohoto roku instalován
v tiskárnû Tercie v Praze, která se zamûfiuje
na komerãní tisk. Zeptali jsme se majitele
tiskárny Tercie pana Milana Mar‰a, jak
je s nov˘m zafiízením spokojen.
Vyti‰tûno na stroji Xerox DocuColor 8080, Xerox Premium Never Tear 145 mikronÛ, dodan˘ spoleãností Xerox
1. Proã jste se rozhodl pro koupi nového
barevného digitálního tiskového stroje Xerox
DocuColor 8080?
Na základû na‰ich zku‰eností se stroji Xerox
to byl logick˘ krok pfii v˘mûnû stroje za nov˘.
2. V ãem vidíte hlavní v˘hody nového zafiízení
oproti nabídce konkurence?
V kvalitû tisku a servisních sluÏeb dodavatele.
3. Vyhovuje Vám rozsah materiálÛ, které
zafiízení Xerox DocuColor 8080 umí potisknout?
Ano.
4. Dáváte pfiednost tisku na speciální papíry
pro digitální tisk nebo pouÏíváte i papíry bûÏné
pro ofset?
Zpoãátku práce na digitálních strojích jsme
pouÏívali i papíry bûÏné pro ofset, dnes
dáváme pfiednost digitálním papírÛm.
5. Lze tisky bez problémÛ laminovat, skládat
nebo vysekávat?
Ano.
6. V jakém nákladu se vám vyplatí více barevn˘
digitální tisk oproti ofsetovému tisku?
Velmi individuálnû. V˘hody digitálního tisku
nejsou jen v poãtu v˘tiskÛ, ale souvisí
i s ostatním vybavením ãi zamûfiením tiskárny.
7. Co pfiiná‰í nov˘ stroj va‰im zákazníkÛm?
Splnûní jejich poÏadavkÛ. ×
Dûkujeme Vám za rozhovor.
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
Vinohradská 151/2828 (vchod C)
130 00 Praha 3
T 227 036 111, 800 126 126, F 227 036 555
E [email protected]
www.xerox.cz
Obsah
Contents
2 PR Xerox DocuColor 8080
Sada pro bezokrajov˘ tisk
PR Xerox DocuColor 8080
3 Sada pro bezokrajov˘ tisk
Set for borderless printing
4 Kulat˘ stÛl – Individualizace tiskovin – Fotoknihy II.
Roundtable – Individualization prints – Photo Books II.
8 Aktuality digitální
Digital actualities
10 SoutûÏ Czech Press Photo 2011
Competition Czech Press Photo 2011
11 PR Polyester v digitální tiskárnû? Ano!
Polyester in a digital printing house? Yes!
Typografia digitální 12/2011/ã. 19/roãník 2
Pfiíloha ãasopisu Typografia 12/2011/ã. 1230/roãník 114
Odborn˘ ãasopis ãesk˘ch polygrafÛ a typografÛ
Vydavatel Digirama s.r.o., Tuchomûfiická 343, Praha 6,
164 00
Adresa redakce Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
www.typografiacz.cz
UÏivatelÛm tiskáren Epson Stylus Pro GS6000
s podáváním papíru v rolích je nyní
k dispozici adaptaãní sada pro bezokrajov˘
tisk. Jedná se o vÛbec první fie‰ení v kategorii
ekosolventních ‰irokoformátov˘ch tiskáren,
které umoÏÀuje zpracování tiskov˘ch úloh bez
okrajÛ.
Fax 220 961 441
ManaÏerka ãasopisu ZdeÀka Mar‰ová, 776 664 427
[email protected]
·éfredaktor Vladislav Najbrt
Redakce Jitka Böhmová, 776 613 647
[email protected]
Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o
Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Jan Král, Milan Mar‰o,
ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Alan Záruba, Jifií Zápotock˘
Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf,
ªubomír Krátky
Obálka: Marek Fanta, Orange Factory Soukromá vy‰‰í
odborná ‰kola umûní a reklamy
Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris Melu‰
Pfiedtisková pfiíprava Tercie servis s.r.o.
Pfiíjem inzerce v redakci Tuchomûfiická 343, Praha 6, 164 00
Cena ãísla 60 Kã, Pfiedplatné v redakci, Roãní pfiedplatné
700 Kã + 10 % DPH
Název a ãíslo úãtu Digirama s.r.o., ã.ú. 51-2279360247/0100
Komerãní banka, pob. Praha 6
ISSN 0322-9068, Registrováno pod MK âR 7504
Podávání zásilek povolila âeská po‰ta pod ã.j. nov. 6084/96
Vydavatel a redakce neodpovídají za obsah autorsk˘ch
ãlánkÛ.
Vnitfiní listy pfiílohy jsou vyti‰tûny na stroji
Xerox Nuvera 200 EA na papífie Xerox Colotech+
100 g/m2 ve spoleãnosti Agentura 5, s.r.o.
Obálka pfiílohy je vyti‰tûna na stroji DocuColor 8080
ve spoleãnosti Tercie Praha s.r.o., na materiálu
Xerox Premium Never Tear 145 mikronÛ, kter˘
sponzorsky dodala spoleãnost
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.,
Vinohradská 151/2828 (vchod C), 130 00 Praha 3,
T 227 036 111, 800 126 126, F 227 036 555
E [email protected], www.xerox.cz
Uvedená sada je k dispozici jak ve formû
upgradu pro stávající majitele tiskáren GS6000,
tak i jako voliteln˘ doplnûk k nov˘m
tiskárnám. UÏivatelé tak mohou vyuÏít nové
obchodní pfiíleÏitosti, které s sebou pfiiná‰í
rostoucí poptávka po v˘robû poutaãÛ a prvkÛ
pro prodejny slouÏících k dekoraci interiéru,
kter˘mi mohou b˘t napfiíklad vlastní tapety
a grafické materiály urãené k umístûní
do v˘loh.
64palcová tiskárna GS6000 s podáváním papíru
v rolích nabízí dosud nej‰ir‰í barevn˘ rozsah
na trhu. Je urãena pro v˘robu materiálÛ
pouÏívan˘ch venku i v interiéru a nabízí funkci
snadného pfiepínání mezi fiadou rÛzn˘ch
koutovan˘ch i nekoutovan˘ch podkladÛ vãetnû
vinylÛ, ãímÏ se stává dokonal˘m flexibilním
fie‰ením pro fiadu komerãních aplikací.
Adaptaãní sada roz‰ifiuje moÏnosti tiskárny
GS6000 o schopnost tisku bezokrajov˘ch
v˘stupÛ v ‰ífikách od 11,8 palcÛ (300 mm)
do 62,5 palcÛ (1.590 mm). Upgrade stávajících
tiskáren v místû uÏivatele zvládne servisní
technik spoleãnosti Epson pfiibliÏnû za hodinu;
sadu lze také dodat spoleãnû s novou tiskárnou
GS6000.
Po instalaci sady tiskárna nadále mÛÏe tisknout
v˘stupy s okraji a zachovává si stejnou rychlost
tisku; nemûní se ani trvanlivost a kvalita
v˘tiskÛ. Zákazníci budou pouze potfiebovat
vhodn˘ RIP software od prodejce. Kromû
nov˘ch obchodních pfiíleÏitostí spoãívá pfiínos
této sady také ve zkrácení doby pro koneãné
úpravy, v omezení profiezu a nutnosti pouÏívat
speciální fiezací a stfiihací nástroje.
Duncan Ferguson, fieditel divize
velkoformátov˘ch tiskáren spoleãnosti Epson
Europe, dodává: „Tato úprava zahrnuje osazení
nového válce do tiskárny GS6000. To umoÏní
promûnlivé polohování zapu‰tûn˘ch porézních
podloÏek urãen˘ch k zachytávání inkoustu,
kter˘ se dostává pfies okraj média po obou
stranách role. Sada vymezovaãÛ pro tyto
podloÏky umoÏÀuje nastavení oblíben˘ch ‰ífiek
médií, vãetnû standardních formátÛ tapet. Díky
nastavitelnému pfiítlaãnému válci mohou
uÏivatelé zpracovávat strukturovaná i hladká
média, aniÏ by docházelo ke zvlnûní okrajÛ
v˘tisku. Souãástí dodávky je také uÏivatelská
pfiíruãka, která vysvûtluje, jak nastavit
vymezovaãe a pfiítlaãné válce a upravit velikost
obrazu a dal‰í parametry tiskového softwaru,
aby funkce bezokrajového tisku fungovala
správnû.“
Sada pro bezokrajov˘ tisk urãená pro tiskárny
Epson Stylus Pro GS6000 je jiÏ v prodeji. ×
Podle tiskové zprávy z 31. fiíjna.
Hlavní vlastnosti
■
UmoÏÀuje bezokrajov˘ tisk na kompletní fiadu médií podporovan˘ch tiskárnou Epson Stylus
Pro GS6000 aÏ do ‰ífiky 62,5 palce (1.590 mm)
■
Nové moÏnosti vyuÏití v oblasti tisku tapet a v˘roby dal‰ích typÛ interiérov˘ch dekorací
■
Instalace sady servisním technikem spoleãnosti Epson v místû uÏivatele trvá pouhou 1 hodinu
■
Sadu lze pofiídit také spoleãnû s novou tiskárnou Stylus Pro GS6000
■
PÛvodní funkce a produktivita tiskárny zÛstávají zachovány
■
Vlastnosti v˘tiskÛ se nemûní – odolnost vÛãi vodû a UV záfiení aÏ 1,5 roku bez laminace
■
Funkce nastavení pfiítlaãného válce zabraÀuje zvlnûní okrajÛ strukturovan˘ch médií
■
Po vyti‰tûní není nutné ofiezávat okraje médií, coÏ ‰etfií ãas a sniÏuje profiez materiálu
■
Bezokrajov˘ tisk eliminuje potfiebu pouÏívat speciální fiezací nástroje
■
UÏivatelská pfiíruãka popisuje mechanické a softwarové nastavení pro bezokrajov˘ tisk
■
I po instalaci bezokrajové sady lze nadále zpracovávat v˘tisky s okraji
Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, papír DNS premium 100 g/m2
Individualizace tiskovin
Fotoknihy #2
následnû naráÏíme na urãité technologické
potíÏe. Je tedy dÛleÏité vnímat v‰echny tyto
aspekty a to, Ïe jednoduchost pro uÏivatele
„z ulice“ je vÛdãí téma.
Reklamní kufr na leti‰ti
Galle: Doplním to je‰tû sv˘m osobním
záÏitkem, kter˘ s tématem Jak pfiistupovat, jak
hledat a jak oslovovat zákazníka, velmi úzce
souvisí. Vraceli jsme se z dovolené pfies
vídeÀské leti‰tû. KdyÏ vyjdete z letadla, jdete
si nejprve vyzvednout svoje zavazadlo. Kolem
pásu bylo velké mnoÏství lidí, ktefií netrpûlivû
ãekali na svÛj kufr, a najednou se na tom pásu
vynofiil kufr, na kterém bylo napsáno CEWE
FOTOBUCH. A tento kufr tam jezdil nûkolik
minut, neÏ vyjeli ostatní kufry, a v‰ichni lidé
co tam ãekali, naprosto upfienû tento kufr
rentgenovali a mnohokrát si pfieãetli ten krásn˘
nápis, krásnou reklamu. Mnû se to moc líbilo.
Myslím si, Ïe to byla opravdu trefa do ãerného.
Ti lidé zrovna pfiijeli z dovolené, data
ve fotoaparátech byla je‰tû teplá a na leti‰ti
se jim zjeví kufr s takovou reklamou. Nevím,
jestli to byla oficiální reklama nebo ne, ale bylo
to skvûlé, protoÏe kufr tam koloval nûkolik
minut pfied upfien˘mi zraky lidí.
·anûk: Myslím, Ïe to mohlo b˘t oficiální,
protoÏe CEWE má reklamu na druhé stranû
letenky. KdyÏ Vám vytisknou na leti‰ti letenku
tak na druhé stranû mají urãité aerolinky
voucher na fotoknihu se slevou, takÏe tam
to byla asi opravdu zaplacená reklama.
Galle: TakÏe to bylo skvûlé. Já samozfiejmû
souhlasím s tím, co jste, pane Voboro, fiekl
o klíãov˘ch slovech a o dostání pojmu
fotokniha do podvûdomí, na kterém mÛÏete
v‰ichni participovat.
·anûk: Teì Vám mÛÏu, pane Galle, odpovûdût
na co jste se ptal, coÏ je cena softwaru. Cena
se odvíjí od produktu – mÛÏe stát stovky tisíc,
mÛÏe stát miliony, záleÏí, co od toho chcete.
My prodáváme systém od více firem, záleÏí,
kolik do toho chcete investovat. Produkt,
o kterém tu oba pánové mluvili, se cenou
i kvalitou trefil do urãitého segmentu trhu. Dal‰í
otázky, na které jste se ptal, ohlednû velikosti
Martin Kováfi
Jednoduchost a naãasování – to je propagace
fotoknihy
Mar‰o: Vy jste mi, pane Voboro, neodpovûdûl
na otázku, jakou reklamní kampaní podpofiíte
svÛj vstup na trh?
Vobora: Já Vám samozfiejmû nefieknu ná‰
marketingov˘ plán, ale mÛÏeme se o tom bavit
v obecnûj‰ím mûfiítku. Tady padl i dotaz ohlednû
ceny, jestli kdyÏ Album Maker nûco umoÏÀuje,
jestli mÛÏe b˘t cena fotoknihy vy‰‰í. Podle mého
názoru je cena vÏdycky souãástí urãité obchodní
strategie. A jak fiíkám já: Produkt mÛÏu mít tak
drah˘ jak ho dokáÏu „okecat“. Musím umût
zákazníkovi prodat ty v˘hody. Je to o tom, jakou
hodnotu fotoknize dokáÏu dát, jak to zákazníkÛm
dokáÏu prodat. Jak dovedu vyzdvihnout v˘hody
Album Makeru, kter˘ máme my, máte vy, pane
Kováfii, a tfieba vy si vyberete nûjakou funkci,
kterou budete nabízet jako tu nejvût‰í v˘hodu
a na tom to mÛÏete postavit a v zásadû dvû firmy
pracující se stejn˘m softwarem mÛÏou mít rÛzné
úspûchy, protoÏe ten software dovedou prodat
zákazníkovi jinak nebo Album Maker vÛbec
nevezmou jako svou obchodní v˘hodu.
Samozfiejmû jsou dÛleÏité webové stránky –
co kde tam zákazník najde, jaké informace, jak
je to pfiehledné, jak je web strukturovan˘. Ale
zákazník se na ten web musí dostat. Zde je více
moÏností napfi. pfies klíãová slova, kdy
se do vyhledávaãe zadá, slovo fotokniha a va‰e
stránky musí b˘t nûkde nahofie, aby
se na nû ãlovûk dostal. ZáleÏí na tom, jak
vizuálnû vypadají, jestli na nich ten ãlovûk
zÛstane nebo jde jinam. Dále je to ‰kála vûcí,
kter˘mi jde vstup na trh podpofiit napfi. inzerce
nebo udûlat bilboardovou kampaÀ jako jeden
z v˘robcÛ fotoknih. CoÏ bylo urãitû hodnû
nákladné, ale na druhou stranu je to dobfie pro
nás v‰echny, protoÏe lidé koneãnû vûdí,
co je to fotokniha.
Galle: Já bych podpofiil nûkteré vûci, které jste
vy, pane Voboro, zmínil, protoÏe cítím, Ïe jsou
dÛleÏité. Napfiíklad postfieh, jak se k Vám
dostávají data. My jsme si tu definovali nûjakou
cílovou skupinu a v této skupinû mÛÏe nastat
problém, kdyÏ fotoaparát vygeneruje fotografie,
které mají velikost tfieba 5 MB. ZpÛsob, jak
je na web dostat, mÛÏe b˘t jedním ze zásadních
problémÛ. Na‰e zku‰enost je, Ïe je velmi
dÛleÏitá jednoduchost, která mÛÏe eliminovat
problémy z nedbalosti. Obecná jednoduchost
v ovládání softwaru a práce s ním také hraje
svoji v˘znamnou roli. KaÏd˘, kdo chce udûlat
fotoknihu, ji dûlá vût‰inou prvotnû a musí
projít pomûrnû sloÏit˘m procesem: instalace
softwaru, v˘bûr ‰ablony, rozhodování, v˘bûr
a úprava fotografií, apod. A jestliÏe je jeden
ãlánek slab˘, pak je slab˘ cel˘ fietûzec. TakÏe
jednoduchost zpracování je klíãem k úspûchu.
Jednoduchost není jen software sám,
ale je i jasnost a jednoznaãnost, jak fotoknihy
na webu prezentovat, tak aby ãlovûk nemûl
pfiíli‰ mnoho variantních cest. KdyÏ nabídnete
pfiíli‰ velikou strukturu rozhodování, uÏivatel
utíká, protoÏe je to pro nûj komplikované.
VÏijme se do pocitu toho, kdo fotoknihu
vyhotovuje. Já osobnû to povaÏuji za velice
cennou zku‰enost a doporuãuji kaÏdému z Vás
si nûkde nûjakou fotoknihu objednat
a vyzkou‰et si cel˘ ten proces. UÏ jen v˘bûr
poãtu fotografií, které chci vloÏit, je dost velk˘
problém. ProtoÏe ãím více fotografií chcete
vloÏit, tím je to obtíÏnûj‰í, protoÏe mají
rozdíln˘ vzhled, jsou z rÛzn˘ch ãasÛ atd. S tím
pak souvisí dal‰í téma, ke kterému
se dostaneme, a to je obecné zpracování
fotoknihy, která je pfiíli‰ velká. Myslím tím
z hlediska knihafiského zpracování. Tam
Pavel Galle
S rozvojem barevného digitálního se v˘raznû
roz‰ífiila nabídka individualizovan˘ch
tiskovin, které si mohou dovolit i obyãejní lidé
tzv. „z ulice“. Jednou z takov˘ch tiskovin jsou
fotoknihy, sestavené napfi. z osobních fotografií
z dovolené. Tato oblast fotoknih má velk˘
rÛstov˘ potenciál. O obchodních modelech,
pouÏívan˘ch softwarech, dokonãovacích
zafiízeních a dal‰ích aspektech prodeje
a v˘roby fotoknih hovofiili hosté na‰eho
kulatého stolu. V tomto ãísle pokraãujeme
v debatû u kulatého stolu, které se tentokrát
zúãastnili: Milan Mar‰o, pfiedseda redakãní
rady ãasopisu Typografia, Ing. Pavel Galle
obchodní fieditel spoleãnosti Pala,
Patrik Sigrot obchodní zástupce spoleãnosti
Pala, Jindfiich Vobora uÏivatel technologií Pala
pro fotoknihy ze spoleãnosti LSE Integration
s.r.o., Martin ·anûk System & SW analitik
spoleãnosti Xerox, Martin Kováfi uÏivatel
technologií Xerox a provozovatel serveru
TiskProRadost a Jitka Böhmová, redaktorka
ãasopisu Typografia.
Milan Mar‰o
KULAT¯ STÒL

Podobné dokumenty

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Veronika Mar‰álková, AVE ART Ostrava Koncepce úpravy vnitfiních stran Boris M...

Více

Psí invalidní vozík

Psí invalidní vozík • S v˘jimkou krátkonoh˘ch plemen si pejsek ve vozíku nemÛÏe lehnout, pro ten úãel ho vÏdycky musí pán vyprostit. Nûktefií pejsci se nauãí lehnout si na vyv˘‰ené místo, ke kterému mohou s vozíkem pfii...

Více

Untitled - Typografia

Untitled - Typografia Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal, Jan Sehnal, Alan Záruba, Jan âinãera, Jifií Zápotock˘ Zahraniãní partner Thomas Helbig, Kurt K. Wolf Obálka: Iveta Michalcová, AVE ART Ost...

Více

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117

(objevování je radost) 1–2 2014 č. 1252 117 ·éfredaktor Vladislav Najbrt Redakce Jitka Böhmová, +420 776 613 647 [email protected] Pfiedseda redakãní rady Milan Mar‰o Redakãní rada Jaroslav Hru‰ka, Milan Mar‰o, ZdeÀka Mar‰ová, Vlad...

Více

Servisní info Pokyny pro montáĎ

Servisní info Pokyny pro montáĎ - Zmûfite vzdálenost L1 a L2. - Vypoãítejte v˘‰ku pedálu: X = L2 – L1. PoÏadovaná hodnota: X = 130 _ + 5 mm. - Pokud je namûfiená hodnota odli‰ná od poÏadované hodnoty, hodnotu X nastavte uvolnûním n...

Více

Návod k pouĎití - Dolmar

Návod k pouĎití - Dolmar Dbát na pfiedpisy k zabránûní nehody pfiíslu‰n˘ch odborn˘ch spoleãností a poji‰Èoven. V Ïádném pfiípadû neprovádût na vyÏínaãi konstrukãní zmûny, tím by se ohrozila Va‰e bezpeãnost. ÚdrÏba a opraváfisk...

Více

Hygiena rukou – výzva k akci

Hygiena rukou – výzva k akci klinicky relevantním mikroorganizmÛm. A za druhé: je velice dÛleÏité, aby pfiípravek byl dobfie sná‰en pokoÏkou. I tento fakt by mûl b˘t vûdecky prokázán a ovûfien v praxi.

Více

Album Maker 6.0

Album Maker 6.0 • M-Photo umožňuje použití ořezu, ořezových značek, tisk informací o zakázce do ořezu atd. ve fázi přípravy stránek alba pro tisk - mnoho balíčků tyto důležité kroky neumí. • S M-Photo je možno adr...

Více

stáhnout

stáhnout Pokud inÏen˘fii pfied lety od nástupu CAD systémÛ ãekali, Ïe o co dfiíve a o co kvalitnûji svou práci odvedou, o to více budou ohodnoceni a o to ménû budou mít pfiesãasÛ, mohou b˘t dne‰ní realitou ãást...

Více