Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP)

Komentáře

Transkript

Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP)
Registr pacientů s renální insuficiencí (RIP) představení nového registru a principy
fungování
Vladimír Tesař,
Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN,
Praha
Roční KV mortalita dialyzovaných pacientů
Foley et al., AJKD, 1998
100
10
1
0,1
0,01
Černá populace
Bílá populace
Ženská populace
Mužská populace
: dialyzovaní pacienti
:obecná populace
25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 > 85
Age (years)
Mortalita
dialyzovaných
pacientů je
dramaticky
vyšší než
v obecné
populaci
Mortalitní studie u pacientů s CKD 5
Normal hematocrit study
normalizace hematokritu ESA nesnižuje KV mortalitu
u dialyzovaných pacientů
DCOR
sevelamer nesnižuje KV mortalitu dialyzovaných pacientů
4D
léčba dyslipidémie atorvastatinem nesnižuje KV mortalitu
dialyzovaných diabetiků
AURORA
léčba dyslipidémie rosuvastatinem nesnižuje KV mortalitu
dialyzovaných pacientů
Příčinou neúspěchu mortalitních studií může být
pozdní zahájení léčby,
změny jsou již příliš pokročilé a ireverzibilní
Prognóza dialyzovaných pacientů závisí
na echokg nálezu v době zahájení dialýzy
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Norm al
0,3
Concentric LVH
0,2
LV Dilatation
0,1
Systolic Dysfunction
0
0
6
12
18
24
30
36
42
48 Měsíce
54 60
66
72
LVH se systolickou dysfunkcí má nejhorší prognózu
Prevalence CKD v USA:
NHANES 1988–1994 a 1999–2004
Prevalence, % (95% CI)
CKD
stagea
1 ≥90
2 89−60
3 59−30
4 29−15
5 ESRD
Total
NHANES 1988−1994
NHANES 1999−2004
1.71 (1.28−2.18)
2.70 (2.17−3.24)
5.42 (4.89−5.95)
0.21 (0.15−0.27)
NA
10.03 (9.16−10.91)
1.78 (1.35−2.25)
3.24 (2.61−3.88)
7.69 (7.02−8.36)
0.35 (0.25−0.45)
NA
13.07 (12.04−14.10)
Prevalence ratio
for NHANES
1999−2004 to
1988−1994
(95% CI)
1.7%*
2.8%
5.6%
0.2%
10.3%
*Age-adjusted prevalence rates for CKD stages 1, 2, 3 and 4 in 1988–1994 adjusted to the 1999-2004 age distribution
5 ESRD
0.1
Coresh J et al. JAMA 2007;298:2038–2047
0.1
1.05 (0.85−1.30)
1.21 (1.03−1.41)
1.42 (1.25−1.62)
1.70 (1.11−2.51)
NA
1.30 (1.19−1.43)
Prevalence hypertenze ve vztahu k GF
KDOQI™ Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification.
http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/toc.htm
Prevalence anémie ve vztahu GF
KDOQI™ Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification.
http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/toc.htm
Prevalence of hyperfosfatémie a GF
KDOQI™ Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification.
http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/toc.htm
PTH ve vztahu ke GF
KDOQI™ Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification.
http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/toc.htm
Prevalence of metabolických komplikací
ve vztahu ke GF
100
hyperparatyreóza
anémie
acidóza
hyperkalémie
hyperfosfatémie
Prevalence (%)
80
60
40
20
0
0
0
89–80
n=127
69–60
n=59
49–40
n=167
39–30
n=232
29–20
n=229
>20
n=184
mGFR (mL/min/1.73L2)
HPT defined as PTH >60 pg/mL or active vitamin D treatment; anemia defined as Hb <110 g/L according to KDOQI ™ -based criteria or ESA treatment;
acidosis defined as tCO2 <22 mmol/L or bicarbonate treatment; hyperkalemia defined as plasma K concentration >5 mmol/L or ion exchange resin
treatment; hyperphosphatemia defined as plasma P concentration >4.3 mg/dL or phosphate binder treatment
Moranne et al. J Am Soc Nephrol 2009;20:164–171
Cíle RIP
● Epidemiologie CKD 4 v ČR
● Výskyt komorbidit u českých pacientů s CKD 4
● Renální prognóza českých pacientů s CKD 4 – čas do terminálního
selhání ledvin, prediktory vývoje terminálního selhání ledvin
● Kardiovaskulární prognóza pacientů s CKD 4 a její prediktory
● Vliv komorbidit ve stadiu CKD 4 a jejich léčby na prognózu pacientů
ve stadiu CKD 5 (propojení s RDP)
Datová struktura RIP – vstupní kritéria
Vstupní kriteria:
Věk
>18 let
S- kreatinin: >300 μmol/l - muži
>250 μmol/l – ženy
Předpokládané další ambulantní sledování > 12 měsíce
Epidemiologie CKD 4 v ČR
Datová struktura RIP
Vstupní registrační data
Laboratorní data
Komorbidity a jejich léčba
Datová struktura RIP –
vstupní registrační data
Vstupní registrační data
– totožné s RDP (profiltrované – namísto vstup do RDP zahájení
léčby v poradně) + PSČ (lokalita)
●
●
●
●
●
●
věk [roky]
pohlaví [m/ž]
výška [cm]
hmotnost [kg]
primární nefrologická dg [kód MKN10]
datum vstupu do predialýzy (změna z POR na CHRI)
Datová struktura RIP –
laboratorní data
● - renální:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
S-kreat [μmol/l] ref.hodnota: 50-1500
GFR (stejně jako v RDP) [ml/s; ještě lépe ml/s/1,73m2] ref. hodnoty: 0,05-2,0
MDRD (stejně jako v RDP)
Proteinurie kvant. [g/24 hod.] ref.hodnota 0-25,0
Erytrocyturie/hematurie [ano/ne]
S-kalium [mmol/l] ref.h. 2,5 – 6,5
S-Albumin [g/l] ref.hodnoty 10-50
CRP [mg/l] ref.hodnota 0-300
S-kys. močová [μmol/l] ref. hodnota 150-750
● - anémie:
– S-hemoglobin [dg/l] ref.h. 50-150
– S-hematokrit [1] ref.h. 0,15-0,55
– S-ferritin [μg/l] ref.h. 10-1200
● - Ca-P metabolismus:
– S-Kalcium [mmol/l] ref.h. 1,5-3,2
– S-Fosfáty [mmol/l] ref.h. 0,7-3,5
– S-PTH [pg/ml nebo pmol/l] - nutno uvést jednotky, které pracoviště používá
● - lipidy:
–
S-cholesterol [mmol/l] ref.h. 3,0-9,0
-
S- triglyceridy [mmol/l] ref.h. 0,7 – 10,0
Datová struktura RIP –
komorbidity a jejich léčba
Hypertenze
Diabetes
Dyslipidémie
Kardiovaskulární choroby
Anémie
Poruchy Ca-P metabolismu
Datová struktura RIP –
sledování pacientů
Sledování pacientů
a. pokračuje
b. ukončeno
– úmrtí
•
•
–
–
–
–
kardiovaskulární příčina
• náhlá smrt
• jiná
jiná
zařazení do PDL
Tx ledvin
zlepšení/návrat funkce
ztracen z dalšího sledování
RIP – základní teze
-
RIP – nová aktivita ČNS, cílem je získání informací o CKD 4
dobrovolná a nehonorovaná aktivita
cíl - vstup minimálně 500 pacientů – kohorta CKD 4 pacientů
pacienti z epidemiologicky dobře definovaných spádových oblastí
(okresní nefrologické ambulance)
do budoucna event. technicky možné rozšířit na celou ČR
data shromažďována anonymně, není možnost identifikace pacientů
podle osobních údajů či podle zadávajícího střediska (ambulance)
zpětně lze identifikovat pouze svoje vlastní již zadaná data
(každý vidí jen svoje data a žádná jiná)
data z RIP by měla sloužit dalšímu zpracování epidemiologických
studií prováděných pod hlavičkou ČNS.
RIP – princip vkládání dat



●
●
●
fungování RIP analogické fungování RDP
(shromáždění vybraných dat pacientů na jednom serveru
a
jejich následné periodické aktualizaci)
data jsou soustředěna na centrálním serveru pomocí software
vytvořeného firmou ProDos
množinu sledovaných dat určuje ČNS (Datová struktura RIP)
pro vkládání dat do RIP je možné využít dva způsoby:
a) po přihlášení na web RIP/RDP zadat data do připravených webových
formulářů RIP (manuální vložení dat pacienta, předpokládaná
periodicita 1x ročně).
b) odeslání dat pomocí připravené funkce v NEFRISu
(vložení dat stejné jako v RDP, načtení probíhá automaticky kvartálně)
RIP – ochrana dat

●
●
●
●
●
●
ochrana dat podléhá stejným principům jako data
shromažďovaná v RDP, t.j. jejich sběr a skladování platí
stejné zabezpečovací podmínky:
- certifikovaný PC a certifikovaná osoba (referující lékař)
- certifikovaný přístup do systému v kombinaci s osobním
heslem
- používání zabezpečné privátní sítě RDP (ProDos-ČNS)
- používání speciálního šifrovacího systému.
pacient podepisuje se vstupem do RIP Souhlas pacienta s
registrací dat
data budou soustředěna na centrálním serveru pomocí
software vytvořeného firmou ProDos
RIP – finance
●
●
●
●
●
●
a) paušální platba za provoz RIPu na účet firmy Prodos každý měsíc vždy
k 15. daného měsíce 12.500,- Kč (základní fungování systému)
b) 1 x ročně (k 31.12.) platba podle počtu pacientů registrovaných k 31.12.:
za 1.-500. pacienta částku 100,- Kč/pac., za 501.-1000. pac. částku 75,Kč/pac, počínaje 1001. za každého dalšího pac. částku 50,- Kč/pac.
Ceny vedeny bez DPH.
Na r. 2010 výborem na RIP vyčleněna částka 290.000 Kč.
Fixní paušál - 12,5 tis. měs., tj. 150 tis. ročně (178,5 tis. vč. DPH 19%).
Odměna za registrovaného pac., tj. 500 pac. á 100 Kč = 50 tis. ročně,
resp. 59,5tis.ročně vč. DPH.
Celková suma - 238 000,- Kč ročně vč. DPH za prvních 500 pac.
V případě registrace dalších např. 1000 pac. (tj. celkem 1500),
naroste celková suma vč. DPH na 312.375,- Kč,
překročení limitu o cca 22 tis. Kč.
Smlouva s firmou Prodos uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1
měsíc.
RIP – řídící výbor
Řídící výbor RIP:
V.Tesař
I.Rychlík
R.Ryšavá
O.Viklický
S.Dusilová Sulková
RIP – úkoly pro rok 2010
● základní informace o RIP podána členům ČNS dne 9.12.09
● zkušební provoz zahájen 1.3.2010
● po ukončení sběru dat za rok 2010 budou zhodnoceny
základní informace o provozu RIP, především počet
zařazených pac.
● bude vypracován systém periodického - ročního základního
statistického zpracování dat a návrh on-line prezentace dat
na webu RDP/RIP (podobně jako funguje pro RDP).
RIP - závěry
● RIP doplní informace, které ČNS získává z RDP
● kromě epidemiologie, komorbidit a léčby umožní RIP získat
informace o renální a kardiovaskulární prognóze CKD 4
pacientů
● vytvoření sérové a genetické banky vybrané kohorty
pacientů s CKD 4 umožní studovat prediktory prognózy
● získané informace bude možno srovnat z výsledky z
podobných aktivit v zahraničí (např. v Německu)

Podobné dokumenty

Ceník Cena CZK Číslo výrobku Rok Auto AUDI BMW BENZ

Ceník Cena CZK Číslo výrobku Rok Auto AUDI BMW BENZ CIVIC EK 3D CIVIC EK 4D ACCORD CB7/ CD5/7 ACCORD CE1 (USA) ACCORD CL1 (JAPAN) ACCORD (CM4:2.0L/CM6:3.0L) ACCORD EUROR CL7 (JAPAN) ACURA TSX (CL9) ACCORD 2.0 4CYL ACCORD 2.4 4CYL ACCORD 3.5 V6 INTEG...

Více

Lokalizace neurologické léze z pohledu klinika

Lokalizace neurologické léze z pohledu klinika Léze UMN: velký, flacidní, lze ho snadno manuálně vybavit, tonus sfinkteru ↓ - močová inkontinence; u koček může být obtížně vybavitelný (↑tonus sympatiku z n.hypogastricus)

Více

ročník 1 – číslo 1/2007

ročník 1 – číslo 1/2007 Tváří v tvář rostoucímu počtu časopisů i elektronických zdrojů informací se občas hovoří o „informační explozi“ – s tímto fenoménem moderní doby mají však zpravidla největší problém ti, kteří si ne...

Více

Myo a perikarditidy V. ročník

Myo a perikarditidy V. ročník • zlatý standard, ale i tak senzitivita 30-70% proti autopsii (sampling error) • vysoká specificita

Více

Intenzivní péče a urgentní medicína

Intenzivní péče a urgentní medicína se na pohovoru chováte. Jako tvor bez sebevědomí? Nebo naopak jako „ředitel zeměkoule“? Sedněte si před zrcadlo, abyste se viděli celí, a zkuste si odpovědět na pár základních otázek, které jsou vž...

Více

Chlopenní vady I

Chlopenní vady I - morfologie chlopně (kalcifikace, počet cípů …) - hemodynamické důsledky aortální stenózy:

Více

Nadace Františka Faltuse

Nadace Františka Faltuse Celkové roční náklady související se správou Nadace nesmí převýšit částku ve výši 5% z celkové hodnoty nadačního jmění podle jeho stavu k 31. prosinci příslušného roku, ale zákonem požadované nejme...

Více

ke stažení ve formátu

ke stažení ve formátu i s účinností dialyzačního léčení a řadou dalších faktorů. Zájem o tuto problematiku v posledních letech výrazně stoupá, neboť se ukazuje, že hyperfosfatemie má velký dopad nejen na morbiditu, ale ...

Více