Stichwortprobe halbterminologischer Art

Komentáře

Transkript

Stichwortprobe halbterminologischer Art
PŘÍLOHA K N-Č SLOVNÍKU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
– HESLA POLOTERMINOLOGICKÉ POVAHY
auftreten bei etw.
das tritt bei den Werken der Parler-Hütte immer wieder auf ~ to se opakovaně
objevuje (vyskytuje) u děl parléřovské huti
auftreten wann, wo
die Arte povera tritt ab Mitte der sechziger Jahre mit Schwerpunkt in Italien auf; beim
künstlerischen Verfahren der Reduktion bestehen Berührungspunkte mit der Minimal
Art ~ arte povera se objevuje v polovině šedesátých let s hlavním centrem v Itálii; v
jeho umělecké technice (v jeho umělecké metodě) redukce nacházíme (zjišťujeme,
existují, jsou) styčné body s minimal artem
aufwachsen aus etw.
die Silhouette der Burg wuchs aus dem Dunkel auf ~ silueta hradu se vynořila ze tmy
aufwachsen über etw.
über den in etwa einheitlicher Höhe hinter der Stadtmauer sichtbaren Dächern der
Bürgerhäuser wachsen die Monumentalbauten der Kirche und des Gemeindewesens
auf ~ nad střechami měšťanských domů, jež jsou vidět zhruba ve stejné výši nad
městskými hradbami, se tyčí (vyrůstají) monumentální stavby církevní i obecní
Aufwand, r
die Asamkirche ist zwischen 1975-1982 mit großem Aufwand restauriert worden ~
kostel bratří Asamů byl v letech 1975-1982 velmi nákladně (s velkými náklady)
restaurován (restaurování kostela ... bylo velmi nákladné, náročné)
Aufwand, r
das bescheidene Vermögen der Stifterin dieses Grabsteines ließ größeren Aufwand
nicht zu ~ skromné majetkové poměry nedovolily donátorce nákladnější (nákladnější
a honosnější, reprezentativnější) náhrobek
Aufwand, r
das Schloss wurde mit großem Aufwand fachkundig restauriert ~ na zámku byly
provedeny velmi náročné odborné restaurátorské práce (zámek byl velmi nákladně
odborně zrestaurován, restaurován)
aufwarten mit etw.
das an der baskischen Küste gelegene Biarritz erfreut sich einer ausgesprochen
schönen Lage; der mondäne Ort von internationalem Rang wartet mit einer Fülle von
Freizeiteinrichtungen auf ~ Biarritz, ležící na baskickém pobřeží, má vyloženě
krásnou polohu; toto mondénní místo mezinárodního významu nabízí řadu zařízení
pro trávení volného času
aufweisen, Ähnlichkeiten
tatsächlich weisen Maria Na slupi, die St.-Apollinaris- und die Katharinenkirche
manche Ähnlichkeiten auf ~ kostel Panny Marie Na slupi, sv. Apolináře a sv. Kateřiny
mají skutečně mnoho společného (jsou si skutečně v mnohém podobné)
aufweisen etw.
das Klementinum hat noch weitere Prunkräume aufzuweisen ~ Klementinum má
ještě další skvostné místnosti (se může pochlubit ještě dalšími skvostnými
místnostmi)
aufweisen etw.
der Klosterhof in Heiligenkreuz (Niederösterreich), ein verzogenes Viereck, weist
schöne Arkaden auf ~ klášterní dvůr (nádvoří) přibližně ve tvaru obdélníka (přibližně
obdélníkového tvaru) v Heiligenkreuzu (Dolní Rakousy) má hezké arkády
aufweisen etw.
der Ort weist die typische Struktur eines mittelalterlichen Dorfes auf mit eigenartigen
Steinhäusern ~ toto místo (tato obec) má (vykazuje) typickou strukturu (se vyznačuje
typickou strukturou) středověké vesnice se svéráznými (zvláštními) kamennými domy
aufweisen etw.
die Altstadt weist eine Anzahl stattlicher Profanbauten mit malerischen Erkern auf ~
ve staré části města je vidění (je) větší počet výstavných světských staveb s
malebnými arkýři
aufweisen etw.
Tondo ist ein kreisrundes Ornament der Renaissance, das in seinem gerahmten Feld
in der Regel Reliefschmuck aufweist ~ tondo je kruhový renesanční ornament, jenž
má ve svém orámovaném poli zpravidla reliéfní dekor (jehož orámované pole je
zpravidla zdobeno reliéfem)
aufweisen etw.
die Miniaturen des Evangeliars aus St. Pantaleon weisen einen ähnlichen Stil auf wie
die gleichzeitigen Wadmalereien aus dem Chor von St. Gereon ~ miniatury
evangeliáře z kostela sv. Pantaleona mají podobný styl (jsou provedeny v podobném
stylu) jako nástěnné malby z chóru kostela sv. Gereona ze stejné doby
aufweisen, Verwitterungsspuren
das Relief befand sich ursprünglich an der Außenseite des Turmes; es weist daher
auch starke Verwitterungsspuren auf ~ reliéf se původně nalézal (byl umístěn) na
vnější straně věže; nese proto zřetelné stopy zvětrávání (je proto značně zvětralý) (je
na něm proto zřetelně patrný vliv zvětrávání)
aufweisen, Zeichen
einzelne der sgn. spätgotischen Denkmäler aus der Zeit um 1500 weisen bereits
Zeichen einer in die Zukunft weisenden Stilbildung auf ~ jednotlivé památky z doby
kolem r. 1500, ještě tzv. pozdně gotické, nesou už znaky příštího (budoucího) stylu
(slohu) (..., předjímají již příští, další styl, sloh)
aufwendig
aufwendige Barockfiguren von Heinrich und Kunigunde am Hochaltar der
ehemaligen Klosterkirche in Rott am Inn ~ nákladně provedené barokní plastiky sv.
Jindřicha a Kunhuty na hlavním oltáři bývalého klášterního kostela v Rottu na Innu
aufwendig
das Kinsky-Palais war ursprünglich ein Renaissance-Bau von stattlicher Größe, mit
aufwendigem Portal und kunstvollem Erker ~ palác Kinských byla původně
renesanční stavba značných rozměrů, s bohatě zdobeným portálem a umělecky
hodnotným arkýřem (arkýřem vysoké umělecké kvality)
aufwendig
die aufwendige Restaurierung des Gebäudes wird sich noch über einige Jahre
hinziehen ~ náročné (nákladné) restaurátorské práce se potáhnou (potahnou,
potrvají) ještě několik let
aufwendig
die aufwendigen Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen ~ náročné (nákladné)
asanační práce jsou ukončeny
aufwendig
die wertvollste Figur ist die Marienstatue; ihr Standort ist gegenüber den
Kirchenvätern erhöht, wobei eine aufwendige Nische ihre Bedeutung unterstreicht ~
nejcennější skulpturou je socha Panny Marie, stojící (umístěná) výše než sochy
církevních otců (stojící oproti sochám církevních otců poněkud výše), přičemž její
význam podtrhuje i bohatě zdobená nika
aufwendig
nur diese hohe Staatsstellung erklärt das aufwendige Grabmal ~ jen toto (jeho)
významné postavení (významný úřad) vysvětluje bohatě zdobený (nákladný a bohatě
zdobený) náhrobek
aufwendig
es handelt sich um ein äußerst aufwendig gearbeitetes Relief ~ jde o velice jemně
vypracovaný reliéf (reliéf s jemně vypracovanými detaily)
aufwerten etw.
die zahlreichen schmucken Bürgerhäuser entlang der Langen Zeile werten das Bild
des Stadtkerns auf ~ četné hezké (pěkné) měšťanské domy v ulici Lange Zeile
zvyšují půvab celého městského jádra
aufzeigen etw.
die Architekturkritik setzt sich vorrangig mit der zeitgenössischen Baukunst
auseinander und versucht hier Fehlleistungen aufzuzeigen ~ architektonická kritika
(kritika architektury) se zabývá především současnou architekturou a snaží se
poukazovat na (odhalovat) nezdařilá díla (chybná architektonická řešení)
augen|fällig
die lichtdurchwirkten Farben des Orphismus werden als poetisch oder musikalisch
beschrieben; sie stehen in augenfälligem Gegensatz zum Kubismus ~ světlem
prosvícené (prosycené) barvy orfismu se popisují jako poetické či hudební; tvoří
nápadný protiklad barev kubistických (kubismu) (jsou v nápadném protikladu k
barvám kubistickým)
augen|scheinlich
die Wandmalereien unterstützen die These, dass ihr Schöpfer Karl IV. nach Italien
begleitete und dort wesentliche Impulse empfing; vor allem an Tommaso da Modena
hat er sich augenscheinlich geschult ~ tyto nástropní malby podporují domněnku, že
jejich tvůrce doprovázel Karla IV. do Itálie, kde se mu dostalo důležitých impulsů
(podnětů); zřejmě se poučil (školil) hlavně na Tommasu da Modenovi
aus
wenn man aus der Richtung des Klementinum die Karlsgasse entlang kommt ~
přicházíme-li směrem od Klementina Karlovou ulicí
aus ... heraus
abstrakte Kunstwerke verlangen, dass man sich mit ihnen eingehend auseinander
setzt, wobei es dem Betrachter frei steht, sie aus seinem individuellen Verständnis
heraus zu interpretieren ~ abstraktní umělecká díla vyžadují, aby se jimi divák
(pozorovatel) důkladně zabýval a přemýšlel o nich, přičemž má naprostou volnost
(svobodu) ve způsobu jejich chápání a jejich individuální interpretace (má naprostou
volnost vykládat je, si je na základě vlastního, individuálního pojetí)
ausarbeiten etw.
sehr fein ausgearbeitetes Gefieder der Fabelwesen an den Kapitellen ~ velmi jemně
propracované peří bájných bytostí na hlavicích
ausbauen etw.
die Uhr stand still, bis Jan Táborský - und hier endet die Sage - in den Jahren 15521572 den Mechanismus instandsetzte und ausbaute ~ orloj nešel (nefungoval) až do
doby - a zde pověst končí -, kdy Jan Táborský v letech 1552-1572 opravil a zdokonali
jeho mechanismus
ausbauen etw. zu etw.
das Schloss Maretsch (Südtirol) ist in jüngster Zeit zu einem Tagungszentrum
ausgebaut worden ~ zámek Maretsch (Jižní Tyroly) byl nedávno (v nedávné době)
zrenovován (renovován, přestavěn) pro potřeby kongresového střediska (centra)
ausbauen etw. zu etw.
nach 1135 baute Sobieslav I. die Burg zu einer fürstlichen Pfalz im romanischen Stil
aus ~ po r. 1135 přestavěl Soběslav I. hrad v (na) rozsáhlou knížecí falc v
románském stylu
Ausbesserung, e
der Turm selbst hielt dem Angriff stand; nach Ausbesserung der Schäden schmückte
man die Westseite mit dem Altstädter Wappen ~ samotná věž (věž samotná) odolala
útoku; po opravě škod byla západní strana ozdobena staroměstským znakem
ausbilden etw.
Chor der Bartholomäuskirche in Kolin: die antiklassische Variante mit Dreistrahlen im
Umgang, die von den Zisterziensern in Mitteleuropa ca. 1300-52 ausgebildet worden
war ~ chór kostela sv. Bartoloměje v Kolíně: antiklasická varianta s trojpaprsky v
ochozu, jež byla vytvořena ve střední Evropě cisterciáky zhruba v letech 1300-52
ausbilden etw.
die Figur Ottokars I. ist unter allen sechs Grabmalsfiguren am reichsten ausgebildet
~ postava Otakara I. je ze všech šesti náhrobních skulptur nejbohatší na
propracované plastické detaily (je plasticky nejpropracovanější)
ausbilden etw.
eine außerordentliche Findigkeit der ägyptischen Handwerker, mit der sie die
Gesetzmäßigkeiten einer tektonischen Gestaltung anzuwenden und die Formen der
einzelnen Möbeltypen auszubilden verstanden ~ neobyčejná (nesmírná)
vynalézavost egyptských řemeslníků, se kterou dokázali používat zákonitosti
tektonické tvorby a vytvářet formy (tvary) jednotlivých typů nábytku
ausbilden etw.
einige Grabmäler waren auch in der römischen Zeit so ausgebildet ~ některé
náhrobky se dělaly (stavěly) tak i v římské době (takové byly i některé náhrobky v
římské době) (tak vypadaly i ...)
ausbilden etw.
das Chorhaupt wird in der Gotik durch Umgänge und Kapellen zu einem besonders
reich und mannigfaltig ausgebildeten Raumteil ~ chórový závěr je v gotice pojednán
(ztvárněn, propracován) obzvláště bohatě a různorodě připojováním ochozů a kaplí
(chórový závěr se se svými ochozy a kaplemi stává v gotice obzvláště bohatě a
různorodě ztvárněným prostorem (mnohotvárně pojednaným, propracovaným)
prostorem
ausbilden etw.
das Gewölbe mit parallel laufenden Rippenbahnen, die mit Hilfe der Dreistrahle auch
Rauten ausbilden können ~ klenba se souběžně (s paralelně, rovnoběžně)
vedoucími žebry, jež mohou pomocí trojpaprsků tvořit (vytvářet) i kosočtverce či
kosodélníky
ausbilden etw.
die Wand des Obergeschosses ist zweischalig ausgebildet; hinter den
Bogenstellungen wird ein emporenartig breiter Laufgang, der über zwei Treppen im
Anschluss an das Langhaus zugänglich ist, ringsumgeführt ~ stěna horního patra je
dvouplášťová (horní patro má stěnu složenou ze dvou plášťů); za oblouky vede
kolem dokola široká chodba podobná empoře, přístupná dvěma schodišti připojenými
k podélnému soulodí (hlavní lodi)
ausbilden etw.
in der Renaissance und im Barock wurde die Sakristei manchmal als ein
monumentaler Zentralraum ausgebildet ~ v renesanci a v baroku se sakristie někdy
stavěla (byla koncipována) jako monumentální centrální prostor (centrála)
ausbilden etw.
wie die Außenseite ausgebildet gewesen war, weiß man nicht ~ jak vypadala (byla
pojednána) vnější strana, nevíme
ausbilden jmdn.
Benedikt Ried, aus Piesting in Niederösterreich gebürtig, offensichtlich in
niederbayerischen Bauhütten ausgebildeter Baumeister ~ Benedikt Ried, pocházející
z dolnorakouského Pístova, stavitel vyškolený s velkou pravděpodobností v
dolnobavorských stavebních hutích
Ausbildung, e
die konsequente Ausbildung des Baldachinsystems ~ důsledné používání
baldachýnů
Ausbildung, e
kurvenförmige Ausbildung von Gewölberippen in der spätgotischen Baukunst ~
kroužený tvar / útvar / obrazec klenebních žeber v pozdně gotické architektuře
ausblenden etw.
den Blick im Elsass nur auf Sakralbauten, Burgen, Befestigungen und
Patrizierhäuser zu lenken hieße, die ausgeprägte Dorfarchitektur auszublenden ~
kdybychom si v Alsasku všímali jen sakrálních staveb, hradů, opevnění a
patricijských domů (kdybychom se ... zaměřili jen na sakrální stavby, hrady, ... ),
opomíjeli bychom výraznou (svéráznou, svébytnou) vesnickou architekturu (zaměřit
se na ... by znamenalo opomenout vesnickou ...)
Ausblick, r
empfehlenswert ist ein Rundgang entlang der Fenstungsmauer um die gesamte
Halbinsel mit schönen Ausblicken auf das Umland ~ doporučuje se procházka (lze
doporučit procházku) podél opevnění kolem celého poloostrova, odkud se naskýtají
krásné výhledy do okolí (s krásnými výhledy do okolí)
Ausblick, r
von beiden Stellen bietet sich ein zauberhafter Ausblick auf die von Buschwerk
gesäumte Mosel ~ z obou míst je (se naskýtá) (obě místa skýtají) kouzelný pohled na
Moselu, lemovanou keři
ausbreiten, sich wo
davor breitet sich ein französischer Park aus ~ před ním (ní, tím) se rozprostírá
francouzský park
ausbreiten, sich wohin
die für die Keramik entwicklungsgeschichtlich bedeutendste Erfindung, die
Töpferscheibe, ging im 4. Jahrtausend v. Chr. vom Orient aus und breitete sich um
2500 v. Chr. nach Griechenland aus ~ vynález, jenž měl pro vývoj (ve vývoji)
keramiky největší význam (nejvýznamnějším vynálezem pro vývoj keramiky) byl
hrnčířský kruh; svůj původ má v Orientu ve 4. tisíciletí př.Kr., odkud se kolem r. 2500
př.Kr. rozšířil do Řecka
ausbrennen
im Jahre 1945 brannte das Emmauskloster bei einem Luftangriff aus ~ v r. 1945
Emauzský klášter při náletu vyhořel
Ausbruch, r
1419 erlosch mit dem Ausbruch der Hussitenkriege jede Bautätigkeit am Veitsdom ~
po vypuknutí husitských válek v r. 1419 skončila (ustala, byla zastavena) jakákoli
stavební činnost na chrámu sv. Víta
Ausbruch, r
der Ausbruch der hussitischen Revolution (1419) brach diese in der Geschichte
Prags beispiellose Blütezeit jäh ab ~ vypuknutí husitské revoluce (1419) záhy (náhle)
přerušilo (husitská revoluce záhy, náhle přerušila) tuto dobu rozkvětu, v dějinách
Prahy dosud ojedinělou (nebývalou) (učinilo konec této době ... ojedinělé, nebývalé)
ausdehnen, sich wo
östlich der Altstadt dehnt sich der Stadtteil Lehel bis zur Isar aus; bisweilen wird
dieser Raum auch als St-Anna-Vorstadt apostrophiert ~ východně od starého jádra
města se až k Isaře rozkládá čtvrť Lehel; někdy se tomuto prostoru říká (někdy bývá
tento prostor nazýván) také předměstí sv. Anny (někdy bývá nazývána také
předměstím sv. Anny)
ausdrücken, sich durch etw.
Ziele der Arte povera liegen in der Bekämpfung des der Skulptur zumindest latent
innewohnenden Ästhetizismus, der sich z.B. durch die Verwendung ”edler”
Materialien wie Bronze oder Marmor ausdrückt ~ cíle arte povery spočívají v potírání
esteticismu, jenž je v sochách (ve skulpturách) alespoň latentně přítomen (obsažen)
a projevuje se používáním
…..
erhöht
etwas erhöht ist der hl. Veit dargestellt ~ poněkud výše je zobrazen sv. Vít
erhöht
im Sinne des basilikalen Systems, das dem erhöhten Mittelschiff eine eigene
Belichtung zuweist ~ ve smyslu bazilikálního systému, v němž má převýšená (vyšší)
střední loď vlastní osvětlení
erhöht gegenüber etw.
zwei Stufen gegenüber dem Hof erhöhte Arkaden ~ arkády, jež dělí od úrovně
nádvoří dva stupně (schody) (jež se nacházejí oproti úrovni nádvoří o dva schody
výše, výš) (jež jsou zvýšeny oproti nádvoří o dva schody)
erhöht über etw.
erhöht über dem Ort Burgeis steht weithin sichtbar der weiße Gebäudekomplex der
Benediktinerabtei Marienberg ~ nad obcí (vysoko nad obcí) Burgeis stojí z daleka
viditelný bílý komplex budov benediktinského opatství Marienberg
erinnern (jmdn.) an etw.
Klee bedient sich einer an Kinderzeichnungen erinnernden Manier dünner Linien und
zarter farblicher Tönungen, die seinen Bildern häufig Zerbrechlichkeit und
Empfindsamkeit verleihen ~ Klee používá techniku připomínající dětské kresby, v níž
převládají tenké linie (linky) a jemné barevné tóny, jež jeho obrazům propůjčují
(dodávají) často křehkost a citovost
erkennbar
sie ist nur noch in Umrissen erkennbar ~ je rozeznatelná (patrná) už jen v obrysech
erkennbar
auch in der Darstellung Mariens ist eine Entwicklung erkennbar ~ i na (v)
zobrazování Panny Marie je patrný (je vidět) (lze vidět, lze poznat, lze rozeznat)
určitý vývoj
erkennen etw.
schon diese kleinen Veränderungen lassen seine Eigenart erkennen ~ již tyto malé
změny prozrazují jeho originalitu (již z, podle těchto malých změn poznáváme jeho
originalitu) (... změny ... svědčí o jeho originalitě)
erkennen etw.
weiter links erkennt man deutlich die Allerheiligenkapelle und den Wladislawsaal,
dessen riesige Fenster sich als dunkle Flächen abzeichnen ~ dále vlevo
rozeznáváme zřetelně kapli Všech svatých a Vladislavský sál, jehož obrovská okna
vnímáme (se jeví) jako tmavé plochy
erkennen etw.
wie nirgendwo anders mehr können an diesem umfänglichem Zyklus die Gesetze der
karolingischen Monumentalmalerei erkannt werden ~ nikde jinde než na tomto
rozáhlém cyklu si již nelze tak dobře ozřejmit zákonitosti karolínské monumentální
malby (nelze již tak dobře poznat zákonitosti ...)
erkennen etw.
eine durch die Malschicht schimmernde, mit bloßem Auge erkennbare weiße
Linienführung lässt vermuten, dass auch dieses Gemälde mit Bleiweiß unterzeichnet
wurde ~ z bílých linií viditelných pouhým okem, prosvítajících vrstvou malby, se lze
domnívat, že i tento obraz byl podkreslen kremžskou bělobou (že i tato malba byla
podkreslena ...) (na obraze jsou pouhým okem viditelné bílé linie prosvítající vrstvou
malby; z tohoto důvodu se lze domnívat, že ...)
erkennen etw.
schwer erkennbare Signaturen ~ těžko rozeznatelné signatury
erkennen etw.
von den Terrassen der Burg aus erkennt man ihre einmalige Lage: gegen Nordosten
liegen die grünen Höhenzüge des Plantaurel, nach Osten zu sieht man ... ~ z teras
hradu je dobře patrná jeho jedinečná poloha (pohled z teras hradu dobře ukazuje,
dokládá jeho jedinečnou polohu): na severovýchodě (směrem na severovýchod) leží
zelené vrchy Plantaurelu, na východě vidíme ...
erkennen jmdn., etw. an etw.
die Gemälde wurden nicht selten durch Ansetzen von Leinwandstreifen vergrößert;
diese Anstückungen lassen sich häufig an anders gearteten Oberflächenstrukturen
erkennen ~ obrazy (malby) se nezřídka zvětšovaly (byly zvětšovány) přidáváním
pruhů (pásů) plátna; tyto přidané části lze často rozpoznat (poznat) podle jinak
utvářené (jiné) povrchové struktury
erkennen jmdn., etw. an etw.
zu beiden Seiten des Portaltores stehen zwischen den schlanken Säulen je zwei
Evangelistenstandbilder, die an ihren Symbolen zu erkennen sind ~ po obou
stranách brány portálu (... stranách portálu) stojí mezi štíhlými sloupy vždy dvě sochy
(postavy) evangelistů, jež lze poznat podle jejich symbolů (atributů)
erker|geschmückt
mit ihren Stadttoren und den erker- sowie freskengeschmückten steilgiebeligen
Häusern gilt Stein am Rhein neben Murten als die am besten erhaltene
mittelalterliche Kleinstadt der Schweiz ~ se svými městskými branami a domy s
vysokými úzkými trojúhelníkovými štíty zdobenými arkýři a freskami je Stein am
Rhein (nad Rýnem) pokládán (považován) vedle Murtenu za nejlépe zachovalé
středověké malé město ve Švýcarsku (Švýcarska)
erklären etw.
die Verwendung des besonders schwierig zu bearbeitenden Lavasteins erklärt die
Armut an bildhauerischem Dekor ~ použití lávového kamene, jenž se velmi těžko
oprácovává, vysvětluje chudý sochařský dekor
erklären etw.
von daher ist es zu erklären, dass in Köln so auffallend wenige Baudenkmäler der
Renaissance zu finden sind ~ to vysvětluje skutečnost, proč je v Kolíně na Rýnem
tak nápadně málo renesančních stavebních památek
erklären etw. durch etw.
wenn man genau hinschaut, sind alle Figuren durch kurze Inschriften erklärt ~
podíváme-li se pozorně, jsou všechny postavy blíže určeny (charakterizovány,
vysvětleny) krátkými nápisy
erklären etw. zu etw.
das Agneskloster wurde zum nationalen Kulturdenkmal erklärt ~ Anežský klášter byl
prohlášen národní kulturní památkou (za národní kulturní památku)
erklären jmdn., etw. für jmdn.,etw.
1619 erklären die böhmischen Stände den Habsburger Ferdinand II. für abgesetzt
und wählen den Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zum König ~ v r. 1619
prohlašují české stavy Habsburka Ferdinanda II. za sesazeného a volí králem kurfiřta
Friedricha V. Falckého
erklären jmdn. zu jmdm.
1158 wird Herzog Vladislav II. zum König von Böhmen erklärt ~ v r. 1158 je kníže
Vladislav II. prohlášen králem
erklären, sich aus etw.
das ursprüngliche Urbanus-Patrozinium der heutigen Barbara-Kapelle erklärt sich
aus den Bemühungen, Wien endlich zum Bistum zu erheben, was 1469 tatsächlich
gelang ~ původní patrocinium sv. Urbana dnešní kaple sv. Barbory lze vysvětlit
snahou (vyplývalo ze snahy) povýšit konečně Vídeň na biskupství, což se r. 1469
skutečně podařilo
erklären, sich aus etw.
den Hauptschmuck der Fassade bildet ein kleiner Erker; seine Anlage erklärt sich
aus der Absicht des Besitzers, die Fassade neben dem Giebel weiterhin zu
akzentuieren ~ hlavní ozdobu průčelí tvoří malý arkýř; jeho existenci vysvětluje úmysl
majitele akcentovat průčelí ještě jinak než pouze štítem
erkunden etw.
den mittelalterlichen Stadtkern Strassburgs muss man zu Fuß erkunden ~
středověké městské jádro Štrasburku je nutno prozkoumávat pěšky (abychom dobře
poznali středověké městské jádro Štrasburku, musíme ho projít pěšky)
erlangen, Beliebtheit
die Korbmöbel erlangten im 19. Jh. große Beliebtheit ~ proutěný nábytek dosáhl v
19. stol. velké obliby
erlangen, Berühmtheit
Berühmtheit hat Andechs auch durch seine Klosterbrauerei erlangt ~ věhlas získal
Andechs i svým klášterním pivovarem
erlangen etw.
dank der Messen und des Leinwandhandels erlangte Genf im 15. Jh. einen
blühenden Wohlstand ~ díky trhům a obchodu s plátnem (plátenictví) dosáhla
Ženeva v 15. stol. rozkvětu a blahobytu
erlassen etw.
Papst Martin V. erlässt 1420 die Kreuzzugsbulle gegen die Ketzer in Böhmen ~
papež Martin V. vydává v r. 1420 křižáckou bulu proti kacířům v Čechách
Erläuterung, e
es wurden eingeweihte Erläuterungen gegeben ~ byl podán zasvěcený výklad

Podobné dokumenty