Vynosnost do splatnosti

Komentáře

Transkript

Vynosnost do splatnosti
výnos do splatnosti
Výnos do splatnosti dluhopisu nebo jiného cenného papíru s pevným úročením je vnitřní výnosové
procento, které získá investor, jenž dnes koupí dluhopis za tržní cenu a bude jej držet až do doby jeho
splatnosti, a to za předpokladu, že všechny kupónové platby a splátka jmenovité (nominální)
hodnoty proběhnou podle plánovaného splátkového kalendáře. Jednoduše řečeno jde o diskontní
míru, při které se součet všech budoucích peněžních toků plynoucích z držby dluhopisu (kupónové
platby a jmenovitá hodnota) rovná ceně dluhopisu.
Výnos do splatnosti je tedy dlouhodobým výnosem z dluhopisu, který je vyjádřen jako roční míra.
Výpočet výnosu do splatnosti bere v úvahu aktuální tržní cenu dluhopisu, jeho jmenovitou hodnotu,
kupónovou platbu a dobu do splatnosti. Výpočet předpokládá, že jsou všechny kupónové platby
reinvestovány při shodném výnosu, jako je výnos dluhopisu.
Pro výpočet výnosu do splatnosti se používá následující vzorec:
−
+
ý
= +
2
kde: C = kupónová platba
F = jmenovitá (nominální) hodnota
P = cena
n = doba do splatnosti
Výnos do splatnosti je výpočtem návratnosti, který investorům pomáhá při srovnávání dluhopisů
s různými splatnostmi a různou výší kupónových plateb.
• Pokud je kupónová míra nižší než výnos do splatnosti, dluhopis se prodává s diskontem.
• Pokud je kupónová míra vyšší než výnos do splatnosti, dluhopis se prodává s prémií.
• Pokud je kupónová míra rovna výnosu do splatnosti, dluhopis se prodává za par.
Yield to Maturity (YTM)
The Yield to maturity (YTM; or Redemption Yield) of a bond or other fixed-interest security is the
internal rate of return earned by an investor who buys the bond today at the market price, assuming
that the bond will be held until maturity, and that all coupon and principal payments will be made on
schedule. Yield to maturity is simply the discount rate at which the sum of all future cash flows from
the bond (coupons and principal) is equal to the price of the bond
YTM is considered a long-term bond yield expressed as an annual rate.
The YTM calculation takes into account the bond’s current market price, par value, coupon interest
rate and time to maturity. It is also assumed that all coupon payments are reinvested at the same
rate as the bond’s current yield.
Following formula is used for YTM calculation:
−
+
=
+
2
Where: C = coupon payment
F = face value
P = price
n = years to maturity
YTM is a calculation of a bond’s return that helps investors to compare bonds with different
maturities and coupons.
• If a bond's coupon rate is less than its YTM, then the bond is selling at a discount.
• If a bond's coupon rate is more than its YTM, then the bond is selling at a premium.
If a bond's coupon rate is equal to its YTM, then the bond