PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA - STARTOVNÍ PODMÍNKY “OTOB” O

Komentáře

Transkript

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA - STARTOVNÍ PODMÍNKY “OTOB” O
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA - STARTOVNÍ PODMÍNKY
“OTOB” O trofej Outward Bound 2013
11.7.-13.7.2013
Jméno a příjmení:
trvalá adresa:
telefon:
email:
název týmu:
Vyjádřením souhlasu s těmito startovními podmínkami závodník potvrzuje svou účast v závodě,
přičemž následující prohlášení a účastnické podmínky jsou předmětem platného ujednání mezi níže
podepsaným účastníkem a pořadatelem závodu, Prázdninovou školou Lipnice.
Shora uvedený účastník prohlašuje a souhlasí, že:




se akce OTOB účastní na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní odpovědnost
si je vědom práva kdykoli z akce odstoupit
je fyzicky a psychicky způsobilý se akce OTOB zúčastnit
pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní soutěže, ani
během doprovodných akcí (čas před startem, po ukončení závodu, afterparty atd.)

disponuje požadovanými znalostmi o sportu v disciplínách sportovní soutěže

pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou
dopravní plochu, účastník dodrží na takových komunikacích pravidla silničního provozu

dodrží zásady šetrného pobytu a pohybu v přírodě a bude respektovat nařízení ochrany
přírody

jeho účast a sportovní výkon v závodě mohou být pořadatelem nebo osobou pořadatelem
zmocněnou (audio)vizuálně zaznamenány

poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovisuální záznamy a/nebo fotografie, vytvořené
před, během a po skončení sportovní soutěže OTOB 2013, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí
osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace
tohoto závodu, a to bez nároku účastníka na odměnu
Účastník bere na vědomí, že:

pořadatelem nebylo uzavřeno žádné pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi
v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel doporučuje uzavřít účastníkovi pojištění

všichni závodníci startující na MTB nebo jiném kole mají povinnost startovat s vhodnou
ochranou hlavy – přilbou

pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka

pořadatel neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí.
Vyjádřením souhlasu s tímto prohlášením účastník potvrzuje, že informace a prohlášení poskytnuté v
těchto startovních podmínkách jsou pravdivé a úplné.
Místo a datum
*Správné zaškrtněte
Souhlasím*
ANO
NE

Podobné dokumenty

HEROES RACE – podmínky závodu

HEROES RACE – podmínky závodu i z jiných příčin, které nemohou kontrolovat nebo která může ovlivnit zdraví a bezpečnost účastníků bez možnosti vracení startovného. 7. Souhlasím, aby má účast a sportovní výkon v závodě byly pořa...

Více