ke stažení - Pivovary Staropramen

Komentáře

Transkript

ke stažení - Pivovary Staropramen
Profil společnosti
Současná společnost Pivovary Staropramen s.r.o. vznikla 1. 2. 2013 v důsledku fúze společností Pivovary
Staropramen a.s. a společnosti Molson Coors Czech s.r.o., na kterou přešlo jmění zanikající společnosti
Pivovary Staropramen a.s. Od tohoto data nástupnická společnost používá obchodní název Pivovary
Staropramen s.r.o. Společnost Pivovary Staropramen s.r.o. má od 1. 3. 2013 do současnosti společníky
Molson Coors Netherlands B.V. a MOLSON COORS LUX 2.
Hlavním předmětem podnikání Společnosti je pivovarnictví a sladovnictví. Společnost vlastní nemovitosti,
ve kterých provozuje pivovar v Praze 5 na Smíchově a pivovar v Ostravě.
Společnost Pivovary Staropramen s.r.o. je druhým největším producentem piva v České republice a jedním
z největších českých vývozců piva. Klíčovou značku Staropramen si v současné době mohou spotřebitelé
vychutnat ve 36 zemích světa.
Společnost není závislá na žádných patentech, licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních
smlouvách či nových výrobních procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo
ziskovost společnosti. V současné době společnost nevede žádný významný soudní spor, jehož výsledek by
mohl mít závažný vliv na její podnikatelskou činnost. Společnost v roce 2015 a ani v předcházejících účetních
obdobích nepřerušila svoji podnikatelskou činnost.
V roce 2015 nevyvíjela Společnost žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost nemá organizační
složku v zahraničí.
Fakt, že se společnost Pivovary Staropramen s.r.o. stala v roce 2012 součástí skupiny Molson Coors,
napomáhá jejímu rozvoji nejen v obchodních vztazích, ale i na poli společenské odpovědnosti, kde může
čerpat z mnohaletých zkušeností skupiny Molson Coors, jejíž aktivity v této oblasti jsou celosvětově
oceňovány.
Úvodní slovo ředitelky právního oddělení a firemních záležitostí
Naše společnost Pivovary Staropramen s.r.o. se jako významný výrobce a zaměstnavatel zajímá o své okolí
a komunity, jichž je součástí. Aktivně se zapojuje do diskusí a aktivit, které vedou k následnému zlepšení
stavu věcí, a jako dobrý soused se snaží pomáhat potřebným.
Je tomu již 9 let, kdy vznikl náš první dobrovolnický projekt s názvem Community Days. Ten měl za cíl
pomoci městské části Prahy 5 revitalizovat prostředí Prokopského a Dalejského údolí. Kdo mohl tušit, že
z malé jednodenní akce, které se tehdy zúčastnilo 15 členů vedení společnosti, bude v roce 2015 akce, která
potrvá 4 dny a zúčastní se jí celkem 190 zaměstnanců na 6 lokalitách
v Praze a Ostravě!
Stejně tak se vyvíjel i projekt Sbírej víčka, postavíme…, který jsme v roce
2011 představili interně a jehož záměrem bylo ve spolupráci se
zaměstnanci, obchodními partnery a dodavateli, kteří plasty zpracovávají,
přetvořit víčka z PET lahví a nápojových kartonů na vybavení, jako
například lavičky, stoly nebo herní prvky. Tehdy jsme zdaleka netušili, že
v roce 2014 tuto iniciativu spojíme se značkou Staropramen a hudebními
zážitky, které k této značce neodmyslitelně patří. Toto spojení přineslo
ovoce a v roce 2015 jsme díky tomu oslavili 2. ročník Festivalů bez
zábran, který umožnil dvěma stům hendikepovaným prožít hudební
festivaly bez bariér a omezení, která jim život přináší.
Z obou uvedených případů je patrné, že vždy nezáleží na velikosti a rozpočtu projektu. Pokud je na počátku
dobrá myšlenka, která vychází ze zodpovědného přístupu, může se i z malé iniciativy lokálního charakteru
stát celonárodní projekt s výrazným přesahem.
Byla jsem u začátků budování konceptu a strategie společenské odpovědnosti v naší společnosti. U toho,
když jsme skládali jednotlivé aktivity a činnosti do ucelené CSR mapy a sledovali, jak se den za dnem
zaplňuje a jednotlivé kvadranty se vzájemně propojují a zapadají do sebe jako dílky skládačky. I po letech
mám radost z toho, že tento koncept, jakkoli se jedná o živý organismus, který se neustále proměňuje a vyvíjí,
má i dnes svůj původní záměr. Stále nám jde o to být zodpovědní a podle toho se také chováme - ke svému
okolí, životnímu prostředí, obchodním partnerům i zaměstnancům.
Pomáhat nás baví!
Edita Šilhánová
Ředitelka právního oddělení a firemních záležitostí
Pivovary Staropramen s.r.o.
Společenská odpovědnost ve společnosti Pivovary Staropramen
Koncept společenské odpovědnosti je dlouhodobou strategií společnosti Pivovary Staropramen.
Skládá se ze 4 pilířů, kterými jsou životní prostředí, zodpovědný výrobce, vztahy s komunitami a
zodpovědný zaměstnavatel. Náš koncept vnímáme jako ucelenou a vzájemně propojenou kompozici
toho, co jako firma na poli společenské odpovědnosti děláme a podporujeme. Naším mottem je
„Pomáhat nás baví“ a s tím také přistupujeme ke všem aktivitám v této oblasti.
1. pilíř - Životní prostředí
Péčí o životní prostředí a jeho ochranou se zabýváme již řadu let. Jako významná výrobní společnost, která
má své pivovary v Praze a Ostravě, nemůžeme a především ani nechceme pominout náš zásah a vliv na
životní prostředí. Proto se v našich pivovarech snažíme o minimalizaci těchto stop.
Díky investicím do modernizace se nám daří lépe šetřit zdroje a provozovat ekologičtější výrobu. V roce 2015
jsme dokončili několik významných inovací. Na Smíchově jsme zmodernizovali plechovkovou linku, díky které
je možné zvýšit kapacitu výroby plechovkového piva až o 30 % a nabízet nové typy těchto obalů. Provoz
modernizované linky zároveň šetří spotřebu vody a páry, díky čemuž je provoz ekologičtější a také
ekonomičtější. V pivovaru Ostravar byla dokončena rekonstrukce obou stáčíren. Nová zařízení zvyšují kvalitu,
kapacitu i flexibilitu stáčení lahví a sudů. Šetří ale také elektrickou energii a díky vylepšení sanitačních
procesů u přetlačných tanků šetří i vodní zdroje.
Dlouhodobě jsme v rámci snahy o udržitelné podnikání postupně snižovali naši energetickou závislost.
V pivovaru Staropramen na Smíchově jsme měrnou spotřebu vody (poměr ke stočenému pivu) snížili od roku
2011 ze 4 hl na 3,64 hl v roce 2015, spotřebu elektřiny z 6,81 kWh/hl na 6,42 kWh/hl a spotřebu tepla z 56,17
MJ/hl na 47,68 MJ/hl.
Nemalou pozornost věnujeme i odpadovému hospodářství. V současnosti třídíme přibližně 95 %
vyprodukovaného odpadu. Díky našemu příspěvku do systému recyklace EKO-KOM za rok 2014 byl zajištěn
zpětný odběr a recyklace 3 205 tun obalových odpadů. Podíl na celkovém snížení produkce skleníkových
plynů činí 7 370 tun CO2, což znamená úsporu energie ve výši 166 189 GJ. To odpovídá emisím CO2
vyprodukovaných například 3 464 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu.
Cíle v oblasti udržitelnosti jsou pro společnost Pivovary Staropramen v rámci skupiny Molson Coors
nastaveny do roku 2020. Do této doby skupina plánuje využívat 100 % odpadů, které jsou znovu
zpracovatelné nebo recyklovatelné. Dále plánuje snížit spotřebu energií o 25 %, spotřebu vody o 15 % a
celkově snížit uhlíkovou stopu o 15 %.
K aktivnímu přístupu v oblasti úspor a ekologickému smýšlení vedeme i naše zaměstnance, a to díky
programu Dobrý nápad, který vznikl v roce 2008. V rámci něj odborná komise odměňuje nápady, které vedou
k dalšímu snížení nákladů či vynaložených zdrojů na provoz našich pivovarů. V roce 2015 jsme tento program
podpořili interní komunikací v oddělení logistiky a výroby. Tyto změny měly velký dopad na fungování
programu. Zaregistrovali jsme čtyřnásobek podaných, ale i realizovaných nápadů. Celkem bylo podáno 164
nápadů, z nichž bylo 112 nápadů realizováno. Dobrý nápad podal každý druhý zaměstnanec oddělení výroby
a logistiky, realizoval se pak každý třetí nápad.
I v roce 2015 jsme si připomněli významné dny, jakými jsou Světový den vody, Den Země a Světový den
životního prostředí. Během nich jsme pro zaměstnance připravili zajímavé informační materiály, z nichž
mohli načerpat rady, jak se chovat k životnímu prostředí šetrně nejen na svém pracovišti, ale i doma.
Na životní prostředí myslíme i poté, co naše pivo vyrobíme – při skladování, dopravě piva k zákazníkům, ale i
při péči o ně v našich provozovnách. Efektivně využíváme prostor nákladních vozidel, sanitace výčepních
zařízení provádíme lehce odbouratelnými prostředky, používáme ekologické mycí tablety na sklo a ekologicky
likvidujeme světelné reklamy. Zodpovědný přístup se stal nedílnou součástí všeho, co děláme.
Příkladem tohoto zodpovědného přístupu je i 5. ročník projektu Staropramen EKO Rallye, který má za cíl
motivovat řidiče z obchodních týmů k hospodárnému nakládání s pohonnými hmotami. V roce 2015 bylo
v rámci tohoto projektu hodnoceno celkem 185 osob. Všichni soutěžící mohli vzájemně sledovat své výsledky,
což je vybízelo k úspornější jízdě, za kterou byli následně výherci odměněni.
V roce 2011 jsme v podpoře životního prostředí a recyklaci zašli ještě dál a představili nový interní projekt
Sbírej víčka, postavíme…. Jeho cílem bylo ve spolupráci se zaměstnanci, našimi partnery a dodavateli, kteří
plasty zpracovávají, přetvořit víčka z PET lahví a nápojových kartonů na vybavení, jako například lavičky,
stoly, odpadkové koše, nebo různé herní prvky. Těmi jsme následně obdarovávali neziskové organizace
v rámci lokalit, ve kterých se nachází naše pivovary.
Projekt jsme výrazně rozšířili v roce 2013, kdy jsme kromě plastových víček začali sbírat i kovové zátky.
Aktivity na poli společenské odpovědnosti jsme do té doby provozovali pouze pod hlavičkou společnosti.
V roce 2013 jsme do našich projektů poprvé zapojili i naše značky. První vlaštovkou se stala značka Braník,
která propojila odpovědnostní prvky se svojí reklamní kampaní. Díky této synergii se nám podařilo zapojit
do našich aktivit i naše spotřebitele, kteří tak společně s námi pomáhají.
Značka Braník pomáhala i v letech 2014 a 2015, kdy v rámci velké spotřebitelské promoce na začátku pivní
sezóny naši spotřebitelé střádali plastová a kovová víčka, aby za ně dostali výhry v podobě originálních
branických klobás. Výhry se u této akce každý rok počítaly na desetitisíce, získaná víčka jsme tak počítali
na tuny.
Plastová víčka jsme recyklovali a ze získaných materiálů nechali podle potřeb našich partnerů vyrobit
užitečné předměty pro naše dlouhodobé partnery, kterými jsou například Centrum výcviku psů pro postižené
Helppes, Stanice přírodovědců či Městská část Moravská Ostrava a Přívoz. Kovová víčka jsme pak odevzdali
k dalšímu zpracování a získané finanční prostředky opět použili pro pomoc potřebným.
V roce 2014 jsme představili projekt Staropramen Festivaly bez zábran. Využili jsme velkého potenciálu
původního projektu Sbírej víčka, postavíme… a dlouholetého spojení značky Staropramen s hudbou a
hudebními akcemi v celé České republice a vyzvali účastníky festivalů, aby nám pomohli bourat bariéry, které
brání vozíčkářům užít si festivaly naplno. Díky plastovým víčkům a kovovým zátkám, které návštěvníci
vybraných letních akcí donesli, jsme mohli postavit přejezdy a vyhlídkové plošiny pro vozíčkáře a z peněz
utržených za prodej zátek, jsme zajistili pronájem a výstavbu sociálních zařízení, odpočinkových zón a
dalšího vybavení, díky kterému vznikly první bezbariérové festivaly v České republice.
Sami bychom to ale pochopitelně nezvládli, proto jsme se v dalších letech spojili s několika organizacemi,
které zastupují vozíčkáře, s našimi partnery, kteří umí recyklovat a vyrábět potřebná zařízení a v neposlední
řadě se stovkami lidí a institucí, kteří nám pomohli materiál na recyklování a stavbu sesbírat.
Zatímco v roce 2014 se projekt Festivaly bez zábran zúčastnil 5 akcí pod širým nebem (festivalu Votvírák,
Rock for People v Hradci Králové i v Havlíčkově Brodě, Mezi ploty a Nouvelle Prague), v roce 2015 už se
jednalo o 6 akcí (festival Rock for People, Votvírák, Vysmáté léto, Rock for Churchill, Mezi ploty a Nouvelle
Prague). Koncerty pod širým nebem si díky Festivalům bez zábran mohlo v roce 2015 užít přes dvě stě
vozíčkářů.
Internetové stránky projektu: http://festivalybezzabran.cz/
Na to, jak vypadá HUDBA BEZ ZÁBRAN, se můžete podívat zde
2. pilíř - Zodpovědný výrobce
Jako zodpovědný výrobce alkoholických nápojů si uvědomujeme rizika spojená s nezodpovědnou konzumací
našich výrobků. Pravidla naší firemní i oborové komunikace se řídí striktními etickými pravidly zakotvenými
v kodexu komerční komunikace. Dlouhodobě podporujeme a aktivně propagujeme zodpovědný přístup ke
konzumaci, prodeji i marketingu piva – a to jak na půdě Českého svazu pivovarů a sladoven, jehož jsme
aktivními členy, tak i v našich marketingových aktivitách. Pravidelně pořádáme školení a tréninky pro naše
zaměstnance z oddělení obchodu a marketingu a také pro agentury, s kterými spolupracujeme.
Jako jeden ze zakládajících členů Iniciativy zodpovědných pivovarů, která vznikla v roce 2003 pod záštitou
Českého svazu pivovarů a sladoven a pořádá několikrát v roce pravidelné preventivní akce zaměřené na pití
alkoholu a řízení, jsme se i v roce 2015 zapojili do projektu Řídím, piju nealko pivo.
Tento projekt má již 5. rokem za cíl minimalizovat konzumaci alkoholu za volantem, který je příčinou vážných
dopravních nehod, a zvýšit povědomí řidičů o nealkoholickém pivu jako bezpečné alternativě z hlediska
dodržování zákona a bezpečnosti při řízení. Partnerem projektu jsou členské pivovary Českého svazu
pivovarů a sladoven, Policie České republiky a oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
V roce 2015 byl tento projekt realizován formou edukativních akcí zaměřených na řidiče připravených
společně s Policí České republiky a BESIPem a dále v podobě akcí na letních hudebních festivalech, které
byly zaměřeny na vliv konzumace alkoholických nápojů na řízení motorových vozidel.
Společnost Pivovary Staropramen nad rámec zákonných požadavků uvádí na veškerých marketingových
materiálech zodpovědnostní vzkazy týkající se zákonného věku pro konzumaci svých produktů a výzvu
k jejich zodpovědné konzumaci.
Jedním z problematických témat našeho oboru, kterému se snažíme dlouhodobě předcházet, je prodej
alkoholu nezletilým. Stejný problém samozřejmě řeší i naši zákazníci. Jelikož jde o problém celospolečenský,
rozhodli jsme se v boji proti tomuto chování využít kooperace pivovarů v rámci Českého svazu pivovarů a
sladoven, jehož jsme významným členem. Výsledkem spolupráce pivovarů je projekt Člověče nezlob se!
zaměřený na pomoc obchodním řetězcům a jejich pokladním v řešení každodenních pokusů mladistvých o
koupi alkoholu.
Projekt, který Český svaz pivovarů a sladoven realizuje od roku 2013, je z oblasti prevence a je zacílený
především na vzdělávání personálu prodejem, který nejčasněji čelí nezákonným požadavkům nezletilých na
prodej alkoholických výrobků. V minulých letech se do projektu jako první aktivně zapojil maloobchodní
řetězec COOP, který umožnil na více než stovce svých provozoven provézt průzkum s cílem odhalit hlavní
důvody prodeje alkoholu nezletilým. Následně bylo proškoleno 400 zaměstnanců COOP pomocí vyškolených
instruktorů.
V roce 2015 se k účasti na projektu přihlásilo dalších 190 prodejen z několika regionálních řetězců. Zároveň
byla dohodnuta spolupráce i s obchodním řetězcem Kaufland, kde již byly v průběhu počátku roku vyškoleny
všechny pokladní a vedoucí pokladen na 120 provozovnách! Odhadem bylo k dnešnímu dni proškoleno 6000
pokladních!
Jako efektivní prostředek osvěty bylo v letošním roce vytvořeno instruktážní video zachycující modelové
situace, ve kterých dochází ke konfrontaci pokladní s mladistvou osobou pokoušející se nakoupit alkoholické
výrobky. Video nabádá k důsledné kontrole věku kupujícího a poskytuje personálu prodejen řadu praktických
rad, jak se při kontrole nákupu vyhnout konfliktním situacím a přitom dostát zákonnému zákazu prodeje
alkoholu nezletilým.
Projekt Člověče, nezlob se! je praktickou ukázkou, že i v tak citlivé oblasti, jako je konzumace alkoholu
nezletilými, umíme efektně přispět k řešení tohoto celospolečenského problému.
3. pilíř - Vztahy s komunitami
Řadu let se snažíme být dobrým sousedem, který se zajímá o dění ve svém okolí, aktivně se zapojuje a
pomáhá. Každoročně se proto v Praze i Ostravě účastníme kulturních a společenských akcí organizovaných
místními městskými částmi, ale také mezinárodních veletrhů, jakými jsou např. MIPIM nebo Expo Real, kde
naše domovská města také hrdě reprezentujeme.
Abychom si mohli být jisti tím, že pomáháme efektivně a způsobem, který nejvíce pomůže, úzce
spolupracujeme s vedením městských částí, ve kterých naše pivovary sídlí, a průběžně zjišťujeme potřeby
místních komunit.
Mezi nejstarší projekt zaměřený právě na konkrétní pomoc komunitám patří Dny, kdy pomáháme aneb
Community Days. V roce 2015 se konal již 9. ročník této akce, která se každoročně setkává s velkým
ohlasem v řadách zaměstnanců v Praze i Ostravě. Počet účastníků této akce se v průběhu let výrazně
rozrostl a i díky tomu se podařilo za 9 ročníků odpracovat celkem 7.800 dobrovolnických hodin. Akce se od 1.
ročníku pravidelně účastní i členové nejvyššího vedení společnosti, kteří jsou jejími ambasadory a vedou
jednotlivé pracovní skupiny.
V rámci tohoto projektu dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi, které sídlí v okolí našich pivovarů
v Praze a Ostravě. V Praze jsme v roce 2015 pomáhali už tradičně v Centru výcviku psů pro postižené
Helppes, ve Stanici přírodovědců a prvním rokem v Komunitním centru Prádelna, které sdružuje obyvatele
Prahy 5 různých věkových skupin a pořádá volnočasové aktivity, výlety a jazykové, hudební či pohybové
kurzy. V Ostravě jsme ve spolupráci s městskou částí Moravská Ostrava a Přívoz vybrali Husův park,
Indiánské městečko a nemalou péči jsme věnovali i bezprostřednímu okolí pivovaru Ostravar. Všichni
účastníci se s radostí a vervou zapojili do práce a na její výsledek byli náležitě pyšní.
S organizací Helppes spolupracujeme již 5. rokem. V roce 2012 jsme se stali generálním partnerem této
organizace a podařilo se nám vzájemně propojit naše aktivity. Vedle akce Dny, kdy pomáháme aneb
Community Days, jsme v roce 2015 spolupracovali i v rámci dalších aktivit - podporovali jsme produktově
jejich akce, poskytovali jsme bezplatné právní poradenství, zajistili návštěvu Helppsa a jejich psích svěřenců
v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě, se kterým rovněž dlouhodobě spolupracujeme, a v neposlední
řadě jsme se zúčastnili rekondičně integračního pobytu klientů organizace Helppes, kde náš obchodní sládek
již třetím rokem za sebou přednášel klientům Helppsa o pivu.
Zaměstnanci, klienti a příznivci Helppsa jsou rovněž několik let aktivně zapojeni do projektu Sbírej víčka,
postavíme…. V roce 2015 jsme jimi nasbíraná víčka přidali k ostatním a podpořili tak společně Festivaly bez
zábran.
O tom, že naše partnerství skvěle funguje, svědčí i zájem zaměstnanců naší společnosti o akce pořádané
organizací Helppes, ať už to je Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství České
republiky ve výkonu vodících psů nebo podzimní akce Superden, kdy Helppes slavnostně předává vycvičené
psy jejich novým majitelům.
Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-Porubě podporují zaměstnanci pivovaru Ostravar již od roku 2009.
V roce 2015 jsme již potřetí požádali zástupce naší partnerské organizace Helppes, aby navštívili děti
ve stacionáři a předvedli jim ukázku výcviku asistenčních psů. Dětem tato akce vykouzlila úsměv na tváři, ale
především jim pomohla po zdravotní stránce. Díky tzv. canisterapii, tedy léčebnému kontaktu psa s člověkem,
se děti mohly odreagovat a zklidnit, což s ohledem na jejich diagnózu řada z nich potřebuje. Jsme rádi, že se
za uplynulé tři roky stala návštěva Helppsa milou a vítanou součástí podzimního programu dětí i zaměstnanců
stacionáře.
V prosinci pak zaměstnanci pivovaru Ostravar uspořádali pro dětský rehabilitační stacionář dobrovolnou
sbírku, jejíž výtěžek následně předali na Mikulášské besídce. K tomuto obnosu přidala naše společnost více
než dvojnásobek vybrané částky a pomohla tak pořídit potřebné technické vybavení pro komunikaci
hendikepovaných dětí s jejich ošetřujícím personálem.
4. pilíř - Zodpovědný zaměstnavatel
Základem úspěšné společnosti jsou kvalitní produkty, dobré prodejní a finanční výsledky a v neposlední řadě
pak spokojení a tedy loajální zaměstnanci. I my si důležitost péče o zaměstnance uvědomujeme a věnujeme
jí proto velkou pozornost. Poskytujeme jim v první řadě zdravé a bezpečné prostředí pro práci, podporujeme
jejich vzdělávání a nabízíme jim možnost rozvoje v naší společnosti, ale i v rámci skupiny Molson Coors.
V roce 2015 pokračoval již šestým rokem projekt Staropramen Prodejní akademie, po jehož úspěšném
absolvování si několik desítek zaměstnanců obchodního oddělení zvýšilo kvalifikaci. O tento projekt je od jeho
vzniku velký zájem, mimo jiné i díky tomu, že zaměstnanci se mohou přesvědčit u svých kolegů o tom, že
takto mohou řídit svůj rozvoj a další kariéru v rámci naší společnosti.
Dlouhodobě se můžeme chlubit nízkou dobrovolnou fluktuací a velkým množstvím dlouholetých
zaměstnanců. Pivovarnictví je tradiční obor, ve kterém v mnoha případech pracuje již několikátá generace
zaměstnanců. Nejinak je tomu i u nás.
Mezi
zaměstnanci
máme
zastoupeny
všechny
ekonomicky
aktivní
věkové
kategorie
a
rovněž
zaznamenáváme i velký podíl žen, a to celých 33 %. To je na výrobní společnost nebývale vysoké číslo,
kterého dosahujeme mimo jiné i díky mnohaleté spolupráci s vybranými vysokými a středními školami
prostřednictvím stáží pro studenty, odborných přednášek či exkurzí, trainee programu a sponsoringu. Mix
těchto aktivit a příležitostí pro nové i stávající zaměstnance z nás činí atraktivního zaměstnavatele, o kterého
je na trhu práce zájem.
Po roční pauze jsme v obou našich pivovarech uspořádali setkání pro zaměstnance a jejich rodiny s názvem
Family Day. Mezi nejžádanější část programu patřila bezesporu prohlídka pivovaru, a to včetně výrobních
prostor, a poté pivovarská škola pod vedením našeho obchodního sládka. Pro děti byly připraveny různé
atrakce a soutěže o zajímavé ceny. Řady účastníků rozšířil i tým z organizace Helppes, který ukázal, co vše
se asistenční psi dokáží naučit za dobu výcviku, tedy 8 – 10 měsíců. Velkou pozornost budil i první vodící mini
kůň, kterého cvičí ředitelka organizace Helppes a který byl v pivovaru na Family Day již podruhé a řada
zaměstnanců si na něj pamatovala ještě z předchozího ročníku.
V září 2015 proběhl Zaměstnanecký průzkum společnosti Molson Coors. Průzkum se koná jednou za dva
roky a jeho prostřednictvím mohou zaměstnanci sdělit, jak si vedeme v oblastech vedení, vize, komunikace,
rozvoje talentů i pracovního prostředí. Tyto názory jsou pro nás velmi důležité, neboť nám umožňují následně
pracovat na zlepšování v oblastech, na kterých zaměstnancům nejvíce záleží.
Společnost Pivovary Staropramen je aktivním členem největší odborné platformy pro sdílení a šíření principů
CSR a udržitelného podnikání v ČR Byznys pro společnost, která sdružuje firmy, které ve své činnosti
uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.
V roce 2013 podepsali zástupci naší společnosti Memorandum diverzita 2013+ o podpoře rovných
příležitostí na pracovním trhu a aktivním uplatňování principu genderové vyváženosti. V roce 2014 pak
společnost přistoupila spolu s dalšími významnými firmami v České republice k podpisu Evropské charty
diverzity.
Mapa aktivit v oblasti společenské odpovědnosti
Naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti jsme zakreslili do CSR mapy, kterou naleznete na
internetových
bavi/csr-mapa/.
stránkách
naší
společnosti:
http://www.pivovary-staropramen.cz/cs/o-nas/pomahat-nas-

Podobné dokumenty

2014 - Pivovary Staropramen

2014 - Pivovary Staropramen I proto péči o naše zaměstnance věnujeme velkou pozornost. Poskytujeme jim v první řadě zdravé a bezpečné prostředí pro práci, podporujeme jejich vzdělávání a nabízíme jim možnost kariérního růstu ...

Více