Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří

Komentáře

Transkript

Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří
Městský úřad Klášterec nad Ohří
Odbor stavebního úřadu a územního plánování
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
Čj.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
e-mail:
Ing.
Markéta
Vocilková
S EC 04523/2015
EC 10736/2015
Černáková Dagmar
474 359 638
[email protected]
Digitálně podepsal Ing. Markéta
Vocilková
DN: c=CZ, o=MĚSTO KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ [IČ 00261939], ou=OSU,
ou=0599, cn=Ing. Markéta
Vocilková,
serialNumber=P239586,
title=vedoucí odboru
Datum: 2015.08.06 12:59:04
+02'00'
V Klášterci nad Ohří dne 05. 08. 2015
Tomáš Větrovský
Petra Bezruče č. p. 306
431 51 Klášterec nad Ohří
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 23. 03. 2015 podal
Tomáš Větrovský, nar. 31. 01. 1981, Petra Bezruče č. p. 306, 431 51 Klášterec nad Ohří,
kterého na základě plné moci zastupuje Kristýna Knapová, nar. 14. 05. 1986, Za Korkem č. p.
121, 431 51 Klášterec nad Ohří
(dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
domovní ČOV
Perštejn, Údolíčko
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 814/1 (ostatní plocha), parc. č. 988 (vodní plocha) v katastrálním
území Rájov u Perštejna.
Druh a účel umisťované stavby:
Trvalá stavba čističky odpadních vod ACTIV CLEAR AC 5 kruhového průměru
Umístění stavby na pozemku:
Stavba bude umístěna na pozemku p. č. 814/1 k. ú. Rájov u Perštejna ve vzdálenosti 7 m od stávajícího
objektu umístěném na pozemku st. p. 172 k. ú. Rájov u Perštejna a ve vzdálenosti 2 m od společné
hranice s pozemkem p. č. 988 k. ú. Rájov u Perštejna. Z objektu RD bude ke stavbě ČOV vedeno
kanalizační potrubí, přečištěné splaškové vody budou svedeny do vodoteče Malopolského potoka, kde
bude proveden výústní objekt.
Určení prostorového řešení stavby:
Podzemní stavba
Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- Stavební záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, není třeba provádět zabezpečení
pro ochranu okolí.
Č.j. EC 10736/2015
str. 2
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním
stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.
2. V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. Praha 3 nebo její
ochranné pásmo.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Povodí Ohře s. p. Chomutov ze dne 11. 3. 2015:
• V souladu s ustanovením čl. 1.1.1. odst. a) závazné části PHP a s ohledem na stav vodního útvaru dle
POP bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků.
• V souladu s ustanovením čl. 3.1.1. odst. d) a čl. 3.1.3. odst. b) závazné části PHP a s ohledem na stav
vodního útvaru bude ČOV realizována pouze v případě, že splaškové vody nelze svést do veřejné
kanalizace zakončené obecní ČOV a bude umístěna a řešena tak, aby bylo možné výhledově napojit
RD na stokovou síť.
• PD pro stavební povolení řízení bude předložena našemu závodu Povodí Ohře, státní podnik
v Chomutově (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření.
• Vlastní technické řešení zaústění kanalizace do vodního toku Malodolský potok (IDVT 10102191)
bude v průběhu prací na projektu stavby projednáno s naším závodem Povodí Ohře, státní podnik
v Chomutově.
• S příslušným závodem v Chomutově bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku.
Č. 988 v k. ú. Rájov u Perštejna, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu
stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. Konkrétní způsob
majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz. Výše) před
vypracováním návrhu smlouvy.
4. ČOV bude povolena na základě žádosti o stavební povolení podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., vodní
zákon příslušným vodoprávním úřadem MěÚ Kadaň, odbor životního prostředí. Výš uvedené vodní dílo
povoleno na základě žádosti a příslušných dokladů uvedených ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu. K žádosti o stavební povolení bude předloženo pravomocné územní rozhodnutí a dále bude podle
§ 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon předložen souhlas stavebního úřadu. Projektová
dokumentace vodního díla bude vypracována autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby a
podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude obsahovat údaje podle vyhl. č. 414/2013 Sb., o
vodoprávní evidenci. K provozu ČOV je třeba povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních
vod do vod povrchových. Do projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude zahrnuto vypořádání se
s podmínkami z vydaných stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy a účastníků řízení.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Tomáš Větrovský, nar. 31. 01. 1981, Petra Bezruče č. p. 306, 431 51 Klášterec nad Ohří
Odůvodnění:
Tomáš Větrovský, Petra Bezruče 306, 431 51 Klášterec nad Ohří, kterého na základě písemné plné moci
zastupuje Kristýna Knapová, Za Korkem 121, 431 51 Klášterec nad Ohří (dále „žadatelé“), podali dne 23. 3.
2015 žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedený stavební záměr označený jako „domovní
ČOV“, na pozemku p. č. 814/1, 988, k. ú. Rájov u Perštejna. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Stavební úřad usnesením ze dne 1. 4. 2015 územní řízení přerušil a současně vyzval stavebníka k doplnění
podkladů k řádnému posouzení podané žádosti v termínu do 30. 6. 2015. V této lhůtě byly chybějící
podklady doplněny.
Stavební úřad se nejprve zabýval otázkou, zda předložená žádost o vydání územního rozhodnutí má příslušné
náležitosti podle ustanovení § 86 stavebního zákona. Stavební úřad zkoumal a dospěl k závěru, že podaná
žádost splňuje ustanovení § 86 odst. 1 stavebního zákona – žádost obsahuje kromě obecných náležitostí
podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemcích, na nichž se
má záměr uskutečnit.
Č.j. EC 10736/2015
str. 3
Stavební záměr je navržen na pozemcích, které jsou ve vlastnictví navrhovatele a dotknou se i pozemku ve
vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Ohře s.p. Chomutov. Vlastnictví k
pozemkům si stavební úřad ověřil výpisy z Katastru nemovitostí vyhotovených dálkovým přístupem pro
Město Klášterec nad Ohří (výpis z Katastru nemovitostí tvoří součást spisu).
Žadatel k žádosti připojil:
Projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení, dílčí části vypracovali: Pavel Zeman – ČKAIT 0401686,
Ing. Martin Škrobánek – ČKAIT 1201205, Ing. Alena Kůrková – ČKAIT 0401764, Libor Slavík – ČKAIT
0401956, Ing. Iva Pechoušová-Kocelská – ČKAIT 0301085, Ing. Miroslav Fokt – ČKAIT 0401137
Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k
podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:
- Stanovisko Povodí Ohře s. p. Chomutov ze dne 11. 3. 2015 zn. 037200-1487/2015
- Stanovisko Obce Perštejn ze dne 26. 1. 2015 č. j. ObP/44/015/ZKo
- Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o. Brno ze dne 29. 1. 2015 zn. 5001060427
- Sdělení ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne 29. 1. 2015 zn. 0100371050
- Sdělení ČEZ ICT Services a.s. Praha ze dne 29. 1. 2015 zn. 0200279310
- Vyjádření O2 Czech Republic a.s. Praha ze dne 29. 1. 2015 č. j. 518721/15, 30. 4. 2015
Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních
předpisů:
- Souhrnné stanovisko MěÚ Kadaň – odbor ŽP ze dne 19. 2. 2015 č. j. MUKK/2094/2015 K-22
- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň – odbor ŽP souhlas se zásahem do VKP vodního toku a jeho údolní
nivy ze dne 13. 4. 2015 č. j. MUKK/9585/2015
- Závazné stanovisko MěÚ Kadaň – odbor ŽP souhlas s návrhem územního rozhodnutí o umístění, jímž
mají být dotčeny pozemky ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa ze dne 16. 2. 2015 č. j. MUKK-3082/2015
- Vyjádření MěÚ Kadaň – odbor dopravy ze dne 28. 1. 2015 č. j. ODPK/2860/2015/14/Pa
- Vyjádření MěÚ Kadaň – odbor RR, ÚP a PP ze dne 18. 2. 2015 č. j. MUKK/2861/2015
- Stanovisko SÚS ÚK Dubí ze dne 9. 2. 2015 zn. SUSUKSL7745138
Doklady prokazující vlastnické právo k pozemku si stavební úřad ověřil dálkovým přístupem v katastru
nemovitostí (pořízené výpisy jsou součástí spisu) ve smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. a), § 110 odst. 2 písm. a)
stavebního zákona, rovněž ověřil i případná jiná existující práva k těmto pozemkům, mimo jiné pro možnost
vymezení okruhu účastníků územního řízení a stavebního povolení.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení dle § 85 stavebního zákona:
- odst. 1 písm. a) žadatel – Tomáš Větrovský, Petra Bezruče 306, 431 51 Klášterec nad Ohří, kterého na
základě písemné plné moci zastupuje Kristýna Knapová, Za Korkem 121, 431 51 Klášterec nad Ohří
- odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Perštejn
- odst. 2 písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - Povodí Ohře s. p.,
Chomutov, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Dubí u Teplic, CETIN a.s., Praha 2, ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín.
Dne 30. 6. 2015 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení podle ust. § 87 stavebního zákona známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona upustil
od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní
jednání, které se konalo dne 3. 8. 2015. O výsledku jednání byl sepsán protokol. Konání veřejného ústního
jednání bylo veřejnosti oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena nejméně 30 dnů předem.
Stavební úřad v souladu s ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona upozornil dotčené orgány a účastníky řízení a
veřejnost, že mohli závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při veřejném ústním
jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Dle ust. § 90 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu:
a) s vydanou územně plánovací dokumentací
Obec Perštejn nemá schválený územní plán, stavební záměr je mimo zastavěné území.
Dle ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem
umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu
Č.j. EC 10736/2015
str. 4
nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále taková opatření a
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.
K záměru stavby bylo vydáno vyjádření Městského úřadu Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče dne 18. 2. 2015.
b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území
Záměrem nejsou dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo
památkových rezervací a památkových zón.
K záměru stavby bylo vydáno vyjádření Městského úřadu Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a památkové péče dne 18. 2. 2015.
c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na
využívání území
Záměr splňuje ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
vyhlášky č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb. zejména:
požadavky na vymezování a využívání pozemků - § 20
§ 23 – obecné požadavky na umisťování staveb
§ 24b – žumpy a malé čistírny
d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Navrhovaný objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu v RD, dopravní obslužnost bude
zajištěna po stávající příjezdové cestě přes pozemky navrhovatele.
Městský úřad Kadaň-odbor dopravy, jako orgán místně příslušný podle ust. § 11 Sb., zákona č. 500/2004
Sb., správní řád a orgán věcně příslušný podle ust. § 40 odst. 4, písm. c) zákona č. 13/1997 o pozemních
komunikacích vydal dne 28. 1. 2015 vyjádření.
e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků
řízení
Záměr je v souladu se stanovisky dotčených orgánů, zejména MěÚ Kadaň – odbor životního prostředí, MěÚ
Kadaň – odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Povodí Ohře s.p. Chomutov.
Podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a
výroku tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení,
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Stavební úřad do výrokové části tohoto rozhodnutí zapracoval pouze podmínky účastníků územního
řízení týkající se umístění stavby. Podmínky uvedené ve vyjádření SÚS ÚK Dubí ze dne 9. 2. 2015 se
týkají způsobu provádění stavby, nikoliv umístění stavby a proto se jimi stavební úřad v tomto řízení
nezabýval.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Připomínky veřejnost neuplatnila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Č.j. EC 10736/2015
-
str. 5
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvedou údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15
dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u odboru stavebního úřadu a územního
plánování Městského úřadu Klášterec nad Ohří. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí
nad Labem, odbor územního plánování a stavebního řádu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního
zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
"otisk úředního razítka"
Ing. Markéta Vocilková
vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dní.
Vyvěšeno dne………………………………… Sejmuto dne ………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši
300 Kč byl zaplacen dne 13. 07. 2015.
Č.j. EC 10736/2015
str. 6
Obdrží:
účastníci řízení (do vlastních rukou)
Tomáš Větrovský, Petra Bezruče č. p. 306, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří 1
zmocněnec: Kristýna Knapová, Za Korkem č. p. 121, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad
Ohří 1
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u
Teplic 3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č. p. 268/6, 130 00 Praha 3- Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Obec Perštejn, IDDS: 985bb3v
sídlo: Hlavní č. p. 159, 431 63 Perštejn
dotčené správní úřady
Městský úřad Kadaň, odbor RR, ÚP a PP, IDDS: uaybdrx
sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1
Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, IDDS: uaybdrx
sídlo: Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň 1
veřejnost: veřejná vyhláška

Podobné dokumenty

Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří

Ing. Markéta Vocilková - Město Klášterec nad Ohří Dne 9. 12. 2015 stavební úřad oznámil zahájení společného řízení podle ust. § 94a stavebního zákona známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně podle ustanovení § 94a odst. 2 ...

Více

zde ke stažení - Město Vejprty

zde ke stažení - Město Vejprty Dne 7.ll.201l podal stavebníkŽádosto vydánírozhodnutí o umístění a provedenístavby.Uvedeným dnembylo zahájenoúzemnía stavebnířízeni,kteréstavebníúřadspojil podle $ 78 odst' l stavebního zákonav sou...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Stavební úřad zkoumal a dospěl k závěru, že podaná žádost splňuje ustanovení § 94a odst. 1 stavebního zákona – žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požad...

Více

2007 - Povodí Ohře, státní podnik

2007 - Povodí Ohře, státní podnik zahájeno pět akcí, ale také rekonstrukcí ke zlepšení parametrů, kde z celkem třinácti bylo zahájeno osm akcí. Ve všech případech se jedná o akce na vodních tocích. Čtyři z nich již byly v minulém r...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad v Radonicích, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví...

Více

A2_oduvodneni - Městský úřad

A2_oduvodneni  - Městský úřad 1. postup při pořízení územního plánu O pořízení Územního plánu Nové Město na Moravě rozhodlo Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě na zasedání dne 28. listopadu 2011. Dále bylo na tomto jednán...

Více