Život se stomií

Komentáře

Transkript

Život se stomií
Život se stomií
Kolostomie
Komfortní
a diskrétní
Úvod
Určitě jedním z nejtěžších úkolů ve Vašem
životě je naučit se žít s vývodem, zajistit
bezpečné a hygienické vyprazdňování a vše
ostatní s touto problematikou související.
Vývod (v lékařské terminologii stomie)
znamená přerušení a vyvedení některé
části střeva (tenké střevo - ileostomie,
tlusté střevo - kolostomie) nebo močovodu
(urostomie) na stěnu břišní. Tento zákrok se
provádí na celém světě stejným způsobem.
Operace končící založením stomie je
nezbytná v případě, kdy už nepřipadá
v úvahu jiný způsob léčby. Operatér
rozhodne o typu operace a seznámí Vás
se vším, co tento výkon obnáší. Na celém
světě je kolem 6 milionů stomiků, z toho je
přibližně 9 000 v naší republice.
V současné době jsou k dispozici takové
pomůcky a soupravy, které Vám ulehčí
život se stomií a maximálně Vám
umožní návrat do normálního života.
Stomaterapeuti (stomasestry) Vás
seznámí s pomůckami, jejich používáním
PharmDr. Jiří Lukeš
ředitel a jednatel společnosti
2
a zaopatřováním, případně Vám pomohou
s výběrem vhodnějšího zaměstnání, pokud
nemůžete vykonávat původní.
V České republice vzniklo v roce 1992
dobrovolné sdružení stomiků České ILCO.
Hlavním úkolem ILCO je péče o specifické
potřeby občanů postižených stomií
a obhajoba jejich zájmů s cílem zajistit jim
rovnoprávné postavení při jejich zdravotní
a sociální rehabilitaci a znovuzačlenění do
společnosti.
Pomocí této malé brožury bychom Vás
rádi seznámili se vším, s čím se budete
každodenně setkávat. A nejen Vy, ale i Váš
partner, rodina a vlastně celé okolí. Byli
bychom rádi, kdybychom Vám pomohli
v rozhodování, jak si bez úzkosti
zajistit za změněných okolností
plnohodnotný a důstojný život.
Mgr. Romana Mrázová, Ph.D.
odborný konzultant
Komfortní
a diskrétní
Obsah
Vývod tlustého střeva - kolostomie …………………………………………………… 4
Jak ošetřovat kolostomie…………………………………………………………………… 7
Přehled pomůcek… …………………………………………………………………………… 9
Flexima® … …………………………………………………………………………………………………… 10
Almarys® Twin+ … …………………………………………………………………………………………
11
Flexima® Key …………………………………………………………………………………………………
11
Kompletní sortiment podložek ………………………………………………………………………… 13
Aplikace pomůcky Flexima® Key … ………………………………………………… 14
Aplikace pomůcky Flexima® …………………………………………………………… 16
Irigace … ……………………………………………………………………………………… 17
Život se stomií… …………………………………………………………………………… 18
Jídelníček… …………………………………………………………………………………… 22
Odpovědi na nejčastější otázky… …………………………………………………… 24
Zelená linka…………………………………………………………………………………… 25
Vaši odborní poradci… …………………………………………………………………… 26
Poukaz … ……………………………………………………………………………………… 27
Zelená hvězda … …………………………………………………………………………… 28
Kluby stomiků … …………………………………………………………………………… 30
3
Vývod tlustého střeva - kolostomie
Tlusté střevo (colon) je dlouhé asi 1,5
metru. Rámuje břišní dutinu, začíná na
pravé straně dole, vede nahoru (vzestupný
tračník), pod žebry se stáčí vlevo napříč
(příčný tračník), vlevo se stáčí dolů (tračník
sestupný), pokračuje esovitou kličkou
a končí konečníkem (obr. 1).
Tlusté střevo přijímá zpracovanou potravu
z tenkého střeva, která je již bez výživné
hodnoty a tato řídká kaše se v tlustém
střevě zahustí.
Kolostomie je souhrnný název pro vývody
tlustého střeva. Názvy jednotlivých vývodů
se odvozují od místa vyvedení (obr. 1).
Coecostomie je na přechodu tenké střevo tlusté střevo, transversostomie na příčném
tračníku, sigmoideostomie se provádí na
esovité kličce.
Na začátku tlustého střeva je jeho obsah
ještě řídký, obsahuje trávicí enzymy, které
mohou podráždit až poleptat pokožku
kolem vývodu. V příčném tračníku je obsah
již kašovitý a v tračníku sestupném tuhý,
formovaný.
2.
TYPY VÝVODŮ
3.
1.Dočasné/přechodné vývody mohou být
založeny z důvodů střevních zánětů
nebo dočasné neprůchodnosti střev.
1.
2.
1.
3.
1. Coecostomie
2. Transversostomie
3. Sigmoideostomie
Obr. 1 - Tlusté střevo a typy kolostomií
4
2.Trvalý vývod se zakládá při vážném
onemocnění svěrače, který neplní svou
funkci, nebo je nutné jeho odstranění.
Teoreticky by bylo možné vyvést střevo
na místě konečníku, ale prakticky by
nastal velký problém s udržováním
čistoty a hygieny, protože stolice by
odcházela samovolně. Podstatně lepší je
vyvést střevo na stěnu břišní, kde se lépe
dodržuje hygiena, tj. zachycování stolice
do sáčků, odchod plynů přes filtry
a ochrana pokožky před poškozením.
Stomie jsou buď jednootvorové (odborně
jednohlavňové) nebo dvouotvorové
(dvou­hlavňové). Jednootvorová stomie
se zakládá po odstra­nění konečníku.
Dvouotvorová stomie může být dočasná.
JAK VÝVOD VYPADÁ
Kolostomie je malý kruhový otvor červené
barvy (zabarvení je dáno barvou střevní
sliznice) o průměru 2-5 cm, trochu
vyvýšený nad povrch pokožky (podobný
našpuleným rtům). Její povrch je neustále
vlhký a lesklý.
Kolostomie není citlivá na bolest, neboť ve
sliznici se nenacházejí nervová zakončení.
Přesto byste měli být při ošetřování stomie
velmi opatrní, sliznice se snadno poraní
a začne krvácet. Krvácení není nikdy silné,
stačí přiložit malý tamponek na několik
vteřin a krvácení samo ustane.
Obr. 3 - Resekce podle Hartmanna I.
FUNKCE VÝVODU
Za 1-3 hodiny po jídle vyvolá přijatá
potrava žaludeční reflexy a následné
peristaltické vlnění v žaludku a střevech,
které dopravuje obsah střev a střevní plyny
k vývodu.
Z vývodu tlustého střeva odchází plyny
a stolice samovolně, proto musíte
používat sáček k zachycení výměšků
a plynů. Po určité době nácviku se naučíte
vyprazdňování celkem dobře ovládat a po
vyprázdnění můžete použít k zabezpečení
vývodu zátku Iryfix®, která pohlcuje a
neutralizuje střevní plyny.
Tuto pomůcku je možné použít nejdříve
za 6-10 týdnů po operaci a po předchozí
domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem, který
Vás seznámí s technikou zavádění.
Obr. 2 - Odstranění konečníku
5
Vývod tlustého střeva - kolostomie
NEJČASTĚJŠÍ OPERACE
Častou příčinou operace je onemocnění
konečníku, kdy je nutné ho odstranit
(obr. 4). Po takovéto operaci je stomie na
sestupném tračníku nebo v oblasti esovité
kličky (stolice je již zformovaná) a její
název je sigmoideostomie.
(zanoří). Tyto operace bývají často akutní,
např. při neprůchodnosti střeva. Operační
výkon se provádí v několika fázích
a pacient musí být před každým dalším
operačním zásahem pečlivě připraven.
Častým důvodem k vývodu je odlehčení
střevu, např. při zánětu. Po vyléčení je
vývod zanořen (obr. 5).
Další typ operace na tlustém střevě se
nazývá resekce podle Hartmanna (obr.
3, 4). Při této operaci je odstraněna část
tlustého střeva před konečníkem, konečník
zůstane zachován, ale konec střeva
nemůže být z různých důvodů ihned spojen
s konečníkem. V takovém případě je někdy
možná další operace, při které se spojí
střevo s konečníkem.
Podobná operace se provádí i na horní
části sestupného tračníku (obr. 4).
Po těchto operacích (obr. 4 a 5) jsou
vývody dvouotvorové a později se odstraní
Obr. 4 - Resekce podle Hartmanna II.
6
Obr. 5 - Zanoření vývodu
Jak ošetřovat kolostomie
Před samotným ošetřením si připravte následující pomůcky:
T užku – k zakreslení velikosti stomie
na ochrannou fólii stomického
sáčku
N
ůžky – k vystřižení požadované
velikosti otvoru v podložce nebo
v sáčku
Š
ablonu – ke změření průměru
stomie
Č
isticí film – k odstranění nečistot
O
chranný film – k ochraně pokožky
před aplikací nové pomůcky
Antideodorační prostředky pro
odstranění zápachu do sáčků
Stomickou pastu – pro vyrovnání
nerovnosti a k utěsnění otvoru mezi
stomií a vystřiženou pomůckou
Holicí strojek
Zrcátko – nezbytná pomůcka pro
kontrolu
Vatovou štětičku
Sáček na odpad
B
uničitou vatu nebo gázu
P otřebnou stomickou pomůcku
- novou
7
Jak ošetřovat kolostomie
Pro nového stomika je výměna stomické
pomůcky velmi náročná na zapamatování
si jednotlivých kroků, a proto mají stomické
sestry u sebe návod na výměnu pomůcky
sepsaný krok za krokem, aby novému
uživateli usnadnili život.
První výměny pomůcek provádí stomická
sestra, ale ty další by si měl stomik
provádět sám.
Odstraníme starou stomickou pomůcku
a důkladně očistíme stomii a okolí
stomie pomocí vlažné vody, jednorázové
žíňky nebo proudu vody ze sprchy a pro
odstranění zbytků hydrokoloidní želatiny
(z lepicíce ploch podložek či sáčků)
můžeme použít čisticí film. Zkontrolujeme
okolí stomie a u mužů ověříme, zda není
nutné oholit ochlupení v okolí stomie.
Pokud ano, nesmíme zapomenout na to,
že nevhodně tupá či ostrá žiletka může
způsobit podráždění pokožky v okolí stomie
a nová pomůcka nemusí dobře držet. Po
oholení musíme vždy použít ochranný film.
Pomocí plastové šablony (šablona
s různými velikostmi stomií) vyměříme
velikost a tvar stomie a zakreslíme na
ochrannou šablonu stomické pomůcky.
Pokud se rozhodneme pro pomůcku
dvoudílnou nebo adhezivní technologie,
zakreslíme velikost stomie na podložku
dvoudílného systému. Pokud používáme
pomůcku jednodílnou, překreslíme
velikost stomie přímo na sáček. Pro lepší
8
kontrolu požadovaného tvaru lze sáček či
podložku adhezivní technologie přeložit
v polovině a přiložit do spodní části
stomie. Tímto způsobem lze tužkou lépe
zakreslit požadovaný tvar stomie, protože
málokterá stomie má přesný kruhový tvar.
Po vyměření tvaru překreslíme velikost
na podložku dvoudílné pomůcky nebo na
sáček a požadovaný otvor vystřihneme. Při
vystřihování musíme dbát na to, abychom
otvor nevystřihli příliš malý (pomůcka by
byla těsná) nebo příliš velký (pomůcka by
netěsnila).
Z podložky dvoudílné pomůcky nebo
ze sáčku jednodílné pomůcky sejmeme
krycí fólii a vystřiženou podložku nebo
sáček nalepíme na stomii a opatrně prsty
přitiskneme po obvodu kolem stomie, aby
nám pomůcka lépe přilnula k pokožce.
K nalepené podložce připevníme stomický
uzavřený sáček béžové nebo průhledné
barvy.
Co dělat v případě, že se nám nepodařilo
vystřihnout požadovaný otvor v pomůcce
odpovídající velikosti stomie? V tomto
případě je vhodné použít stomickou pastu,
která je vyrobena z hydrokoloidní želatiny
a utěsní nám mezeru mezi stomií a vlastní
stomickou pomůckou. Pastu vymáčkneme
z tuby a navlhčenou vatovou štětičkou
aplikujeme do prostoru mezi stomii a otvor
v pomůcce.
Přehled pomůcek
Jednodílné pomůcky
F lexima®
Dvoudílné pomůcky
A
lmarys® Twin+
Adhezivní technologie
F lexima® Key
Příslušenství
Biotrol® Protect
Ochranný film na kůži stomických pacientů
před aplikací stomické pomůcky
Zaručuje zvýšenou odolnost namáhané
pokožky
V balení 30 ks jednotlivě balených
ubrousků
Biotrol® Solvant
Čisticí film na kůži stomických pacientů
Čisticí prostředek na odstranění zbytků
lepicí hmoty nebo stolice
V balení 30 ks jednotlivě balených
ubrousků
Biotrol Iryfix®
Speciální krytka stomie s uhlíkovým filtrem
Iryfix® - pomůcka po irigacích
Minisáček Biotrol® Petite
Uzavřený mini sáček s filtrem
Ochranná pasta Superfiller
Pasta z hydrokoloidní želatiny pro
vyrovnání nerovností nebo pro utěsnění
okolí stomie
9
Přehled pomůcek
Flexima®
Zvýšená bezpečnost
ydrokoloidní lepicí podložka
H
tvaru květu, která se přizpůsobuje
přirozeným záhybům kůže
Základní otvor posunut vzhůru
– V
íce lepidla pod stomií na místech,
kde je ho většinou třeba
– Déletrvající ochrana
Nejvyšší diskrétnost
s nehlučnou plastovou fólií
Navržený pro pohodlí
elmi měkký materiál,
V
netkaná textilie v kontaktu s kůží
Ergonomický tvar sběrného sáčku
Přizpůsobuje se tříselné krajině
Optimalizovaná schopnost odvádění plynů a dezodorizace
u uzavřených i výpustných sáčků zvyšuje Váš komfort
Dráha odvádění plynů
Filtr je kompletně integrován
do sběrného sáčku
Bez kontaktu s oděvem
10
Komfortní
a diskrétní
Almarys® Twin+
elmi měkká netkaná textilie
V
přicházející do kontaktu s kůží
Nešustivá plastová fólie
Ergonomický tvar sáčku
přizpůsobený tvaru třísla
Flexima® Key
Zdokonalená diskrétnost sáčku
ěkký netkaný materiál béžové barvy
M
pro kontakt s kůží: pohodlný a mnohem
nenápadnější pod šaty
Nešustivá plastová fólie
11
Přehled pomůcek
Flexima® Key
Poprvé se objevuje možnost nasměrovaného připojení sáčku:
Od klíče (Key) přímo k zámku (Lock)
The Key (klíč)
The Guide (vodič)
The Lock (zámek)
P řesné a jednoduché umístění sáčku pomocí systému nasměrování
B
ezpečné upevnění snižuje šanci na únik tekutiny
Snadné odstranění sáčku
Minimální potřeba zácviku
S peciální vykrojení v horní části příruby
usnadňuje odstranění sáčku
Š títek na sáčku
Vysoká spokojenost uživatelů
L epidlo udržuje tvar sáčku bez deformace
Pocit bezpečnosti
Komfortní nošení
Měkký plastový materiál – hladší a poddajnější
Optimalizovaná tloušťka – pro lepší flexibilitu hydrokoloidní ochrany kůže
12
Komfortní
a diskrétní
Kompletní sortiment podložek
Podložky
„Skin Protector“
chránící kůži
Kombinovaná
podložka
Standardní podložka
z hydrokoloidní želatiny:
P odložky v kombinaci
hydrokoloidní želatina–
mikroporézní páska
Průměr 40, 50, 60 a 80 mm
Průměr 40, 50, 60 a 80 mm
Konvexní podložka
Podložky s otvorem
připraveným k vystřižení
podle individuální potřeby
Průměr 50, 60 a 80 mm
Průměr 80 mm (sterilní
s můstkem)
Podložka
Flexima® Key
Úprava příruby
usnadňuje očištění
Snadná manipulace při
odstraňování sáčku
13
Aplikace pomůcky Flexima® Key
14
Očistíme kůži pomocí oplachového
roztoku Prontosan® nebo provedeme
hygienu ve sprše
Po odstranění starého systému a očištění
kůže ošetříme okolí stomie ochranným
filmem a necháme zaschnout
Vystřihneme otvor v podložce pomocí
šablony
Odstraníme ochrannou fólii před aplikací
podložky
Komfortní
a diskrétní
Aplikujeme podložku na kůži
Zkontrolujeme správnost nalepení
Přípravíme sáček - odlepíme ochrannou
fólii ze sáčku
Aplikujeme sáček na podložku – poutko
sáčku zasuneme do očka podložky
15
Aplikace pomůcky Flexima®
16
Vybereme vhodnou pomůcku
Změříme průměr stomie šablonou
Přípravíme sáček před vystřižením otvoru
Odstraníme ochrannou fólii
Aplikujeme pomůcku
Správně nalepená pomůcka
Komfortní
a diskrétní
Co je to irigace?
Ověřená metoda vyprazdňování
střeva prostřednictvím nálevu vody do
střeva (skrze stomii) pomocí irigační
soupravy. Irigaci doporučí a schválí
Váš ošetřující lékař cca 6 měsíců po
operaci v případě, že nebudou žádné
pooperační komplikace.
Návod na použití naleznete na našich
VHS kazetách nebo DVD, které si
můžete objednat ZDARMA u našich
obchodních zástupců či v prodejnách
Zelená hvězda.
Biotrol Iryflex®
Irigační souprava
ompletní irigační souprava v podobě
K
irigačního setu se zásobníkem vody,
regulátorem s hadicí, pojistným
konusem a odvodnými sáčky
Soupravu lze předepsat na poukaz
17
Život se stomií
LÁZEŇSKÁ PÉČE
INTIMNÍ ŽIVOT
Návrh na lázeňskou péči pro zájemce
vyhotoví odborný lékař z důvodů zlepšení
fyzické a psychické kondice. Lázeňská péče
může stomikovi pomoci získat sebevědomí
ve společnosti.
Ústředním motivem lidského života
je láska. Pouze každodenní život nám
ukazuje její podoby a její kvalitu. Právě
životní zkušenosti nám ukazují jak pevné
pouto může vzniknout mezi životními
partnery, které bude zapotřebí pro možnost
intimního života stomika.
Před odjezdem do lázeňského zařízení
si stomik připraví dostatečné množství
vyzkoušených stomických pomůcek
doplněných o čisticí a ochranné prostředky.
Aby byl odjezd do lázní klidnější, lze
aplikovat dle doporučení lékaře i irigaci,
která zajistí prázdný obsah tlustého střeva
po dobu 1,5 dne. Po absolvované irigaci
lze aplikovat krytku nebo zátku do stomie
místo klasického stomického systému.
Po příjezdu do lázní musí každý stomik
projít vstupní prohlídkou, kdy lázeňský lékař
zjistí zdravotní stav stomika a rozepíše na
základě svého zjištění léčebné procedury.
Po celou dobu lázeňské péče je stomik pod
stálou lékařskou kontrolou.
Chirurgický zákrok, ke kterému došlo, může
prodloužit, narušit a oddálit partnerské
sblížení.
Partner se stomií potřebuje velkou
psychickou podporu, kdy je potřeba
vysvětlit, že střevní vývod sám o sobě
není nemoc. Lidé se ve svých sexuálních
zvyklostech a praktikách liší, že definovat
„normální“ intimní život je prakticky
nemožné a za normální můžeme považovat
vše, co oběma přináší prožitek, spokojenost
a uspokojení.
Bohužel lidé postižení nádorovými
onemocněními mohou ztratit o intimní
život zájem a je potřeba respektovat nejen
zdravotní, ale především emocionální stav
Vašeho partnera.
Pokud jde o vyřešení otázek, kdy začít
s intimním životem po operaci, je to na
zvážení zdravotního stavu stomika (nebojte
se zeptat svého ošetřujícího lékaře) a na
jeho psychické kondici. Ani v tomto
období ale není nutné šetřit polibky,
18
hlazením a objímáním. Neměli bychom ani
zapomínat na „zdravého“ partnera, protože
i ten se potřebuje vyrovnat s velkou
psychickou zátěží, která vznikla v době
onemocnění svého milovaného protějšku,
kdy strach před operací i po operaci rovněž
mohl zastínit zájem o intimní život.
Jak se můžeme vyrovnat se změnami
vzhledu a připravit na kvalitní zážitek
z blízkosti partnera
Neměli bychom se pouze soustředit na
tělesné nedostatky a stomii, ale především
by naši mysl měla zaměstnat psychická
pohoda. U žen lze samozřejmě zakoupit
vhodné doplňky spodního prádla v podobě
krajkových či stahovacích košilek, které
je mohou uklidnit a odpoutají jejich
pozornost. Nezbytnou nutností je důkladná
hygiena a pokud to zdravotní stav nebo typ
stomie dovoluje, je možné aplikovat pro
vyprázdnění střevního obsahu irigaci.
Pokud se stane, že se nedostaví dostatečné
vzrušení ani v blízkosti Vašeho milovaného
partnera, neoddávejte se pocitům
deprese ani hněvu, protože je vysoká
pravděpodobnost, že mohla zafungovala
Vaše psychika. Zkuste si s partnerem
o všem pohovořit a nebojte se dalších
sblížení, které je důležité pro Váš společný
život.
Jestliže selhalo vzrušení z důvodu bolesti
po operaci, vyčkejte až se Váš zdravotní
stav upraví do dostatečné tělesné i duševní
kondice.
Při některých chirurgických výkonech
může dojít ke změnám uložení vnitřních
orgánů, což může následně způsobit
i jiné vnímání pocitů při zavedení penisu
do pochvy a dosažení vyvrcholení
může být pro partnerku komplikované.
V těchto případech je vhodné kontaktovat
ošetřujícího lékaře, stomickou sestru nebo
přímo sexuologa, kteří Vám mohou pomoci
a odstraní především psychickou zátěž,
která zde opět hraje velkou roli.
Všechny otázky a obavy proberte
s partnerem a pokuste se najít takové
polohy, které zajistí kvalitu Vašeho
intimního života.
Choulostivou otázkou je sexuální aktivita
svobodných stomiků. V těchto případech
je vždy vhodné seznámit svého partnera
se stomií a vším, co se týká péčí o stomie
před intimním sblížením, protože musíme
počítat vždy s rizikem rozchodu z důvodu
neznalosti nového partnera.
Existence stomie nemusí být překážkou
pro založení rodiny. Rizika těhotenství
žen se stomií je rovněž vhodné probrat
s ošetřujícím lékařem, gynekologem
a genetikem.
19
Život se stomií
CESTOVÁNÍ
Zelená linka 800 331 131 často odpovídá
na dotaz, zda je možné cestovat nejen
běžnými dopravními prostředky, ale
i letadlem.
Odpověď je ANO, pokud si na cestu
připravíte nejen vhodné pomůcky, ale
i jejich dostatek. Vhodné je vše doplnit
o seznam zdravotnických pracovišť či
seznam stomických center, která by Vám
v případě nutnosti mohla zajistit potřebné
pomůcky.
Cestování s leteckými společnostmi
v dnešní době bohužel bývá spojeno
s vysokými bezpečnostními opatřeními,
která nemusí vždy zajistit soukromí při
odbavování. Proberte s Vaším ošetřujícím
lékařem možnost vystavení potvrzení
s objasněním potřeb Vašeho zdravotního
stavu pro možnost diskrétní osobní
prohlídky pro bezpečnostní orgány
letiště. Pro Vaše pohodlí je vhodné
tento dokument přeložit do potřebného
světového jazyka.
20
Cestování je často být spojeno i se stresem,
který může způsobit změnu konzistence
vaší stolice, a proto je vhodné, abyste měli
na cestování k dispozici i výpustné sáčky,
i když běžně používáte uzavřené.
Jak si zajistit dostatek potřebných pomůcek
pro pobyt může být další komplikací,
kterou nesmíte opominout. Rozdělte si
proto stomické pomůcky mezi příruční
zavazadlo a kufr a jen tak máte jistotu,
že i při zdržení Vašich zavazadel budete
mít svoji pomůcku u sebe. Nezapomínejte
na přepravu tekutin - týká se i čisticích
roztoků – a využijte na cestu čisticí
a ochranné pomůcky v ubrouscích, které
můžete mít bez problémů u sebe po celou
délku letu.
NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ
Kvalita života stomiků je pro některé
závislá na zpětném zařazení do společnosti,
na možnosti vykonávat svoji původní
profesi bez nebo s minimálními omezeními.
Pokud se vrátíte na své původní pracoviště,
záleží na Vašem pracovním zařazení,
protože i to může být jedním z kritérií pro
výběr vhodné stomické pomůcky.
KOMUNIKACE
SPORT
Abychom zlepšili život stomiků,
nabízíme jim i jejich rodinám kvalitní
konzultační službu na naší bezplatné lince
800 331 131, kde je k dispozici zkušená
stomická sestra, která jim ochotně poradí,
doporučí vhodnou stomickou pomůcku či
pomůže s řešením komplikací.
Pro Vás i Vaše blízké vydáváme ZDARMA
časopis Stomické listy, ve kterém naleznete
spoustu zajímavostí, cenné rady, informace
o speciálních akcích či nových pomůckách
a zajímavosti ze života stomiků.
Stomické listy 1
Stomické listy 2
Sexuální poruchy
u mužů se stomií
Databáze
stomických sester
B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně
Strana 4
2009
Tak jako u zdravého člověka, tak i stomiků
je před sportováním nesmírně důležitá
příprava, která začíná vždy pohovorem
s ošetřujícím lékařem, který nám objasní
možnosti a hranice, jež bychom neměli
překročit. Po operaci je nutné, aby veškerá
cvičení probíhala pomalu, pravidelně
a pod kontrolou, abychom nezapomínali
na správné dýchání. Každý cvik by se měl
opakovat tolikrát, kolikrát můžete, protože
jen tak začnete znovu nabývat tělesné
i duševní pohody.
STOMICKÉ LISTY
2009
Řada stomiků se odmítá smířit
s myšlenkou, že by měli skončit se svými
sportovními aktivitami, že by se jejich
stomie měla stát překážkou pro cvičení či
fyzicky aktivní život, jako je plavání, jízda
na kole, lyžování, hra tenisu či míčových
her nebo aktivní účast na golfových
turnajích. Právě pravidelné sportování nám
umožní překonat každodenní stres, odbourá
napětí a dodá našemu tělu dostatek
energie. Zapomínat bychom neměli ani na
to, že někteří stomici touží po zdolávání
světových obrů jako je Kilimandžáro či
výstup po Vysokých Tatrách.
Kvalita života není vždy spojená jen
s kvalitní stomickou pomůckou B. Braun,
ale především s její dostupností.
B. Braun magazín pro stomické pacienty a nejen pro ně
Strana 8-9
Oslavte s námi
Světový den
stomiků
Slavili jsme
s vámi
Strana 7
Strana 4-5
Čarujeme
v kuchyni
Mazlíčci
Strana 2
Uvařte si s námi něco dobrého
Strana 13
Naše přání
Rekondiční pobyty
Přehled pomůcek
Strana 6-7
Navštivte Slavkov u Brna
Strana 15
Stomické listy_2009_01.indd 1
21.8.2009 11:53:23
Stomické listy_2009_02.indd 1
15.12.2009 10:00:48
21
Jídelníček
Potraviny
Maso
a masné
výrobky
Vhodné
Maso kuřecí, krůtí, libová slepice, králík, ryby – filé, kapr,
štika, omezeně libové vepřové – kýta, kotleta, hovězí kýta.
Omezte uzeniny- pokud chcete zařadit do jídelníčku tuto
skupinu potravin, vybírejte si netučné druhy, které jsou
snadno stravitelné, např. kuřecí nebo krůtí šunka, vepřová
šunka, kladenská nebo debrecínská pečeně, drůbeží dietní
uzeniny apod. - pozor na snášenlivost
Příkrmy
Brambory lisované, bramborová kaše, těstoviny, dietní
knedlík, rýže
Pokrmy připravujte bez tuku, teprve do hotových jídel
přidávejte malé množství másla nebo kvalitního rostlinného
oleje. K namazání pečiva použijte malé množství másla,
nebo rostlinné tuky (typu Flóra, Rama, Perla apod.). Úplné
vynechání tuků není vhodné, protože tuky jsou zdrojem
potřebné energie. Věnujte proto pozornost především výběru
tuků, způsobu použití a množství.
Tavené sýry s obsahem tuku do 30 % v sušině bez příchutí,
eidam, netučný tvaroh, tvarohové sýry (Lučina), netučné
jogurty, termizované dezerty, pudinky. Mléko používejte
nízkotučné pouze k přípravě pokrmů (pro častou
nesnášenlivost jej nedoporučujeme jako samostatný nápoj).
Zakysané mléčné nápoje s nízkým obsahem tuku bývají
dobře snášeny - kefír, podmáslí, acidofilní mléko.
Především k přípravě pokrmů, v malém množství vařená
natvrdo
Vhodné jsou housky, rohlíky, veka, starší chléb, netučná
vánočka, piškot, bílkové pečivo. K zahuštění pokrmů
používejte bílou pšeničnou mouku opraženou na sucho
a dobře povařenou, (nemocní s alergií na lepek použijí
bramborový nebo kukuřičný škrob a nebo bezlepkovou
mouku). Po tepelné úpravě jsou vhodné krupice, ovesné
vločky, krupky (např. jako zavářka do polévky).
Výjimečně méně sladké netučné druhy – piškot, bílková
těsta, pudink, tvarohové nákypy, tvarohové deserty
Tuky
Mléko
a mléčné
výrobky
Vejce
Obiloviny
Sladká jídla,
moučníky,
pochutiny
Ovoce
22
Nevhodné
Tučná masa, jako je vepřový
bůček, krkovice, kačena, husa,
zvěřina, skopové, vnitřnosti,
masové konzervy, paštiky,
uzená masa, nakládaná
a marinovaná masa, nakládané
ryby a rybí konzervy, plody
moře, jitrnice, jelita, prejt,
klobásy a ostatní druhy uzenin
Hranolky, pečené brambory,
kynuté knedlíky
Nevhodné jsou přepalované
tuky, smažená jídla, sádlo,
škvarky, slanina, majonézy,
tatarská omáčka, apod.
Mléčné výrobky s vysokým
obsahem tuku, šlehačka,
smetana, plísňové a zrající sýry
Smažená vejce, vaječné
omelety, sázená vejce
Celozrnné a tmavé pečivo,
čerstvý chléb, čerstvé kynuté
pečivo (např. buchty, koláče,
loupáky, koblihy), výrobky
z lístkového těsta, müsli apod.
Ořechy, oříšky, kokos, mák,
kečupy, kynutá těsta, třená
těsta, dorty, krémy, apod.
Vyzrálé, nenadýmavé druhy ovoce lisované, ve formě pyré
Ovoce nedozrálé, tuhé, příliš
– jablka, nektarinky, broskve, banán; ovoce uvařené do
kyselé a bobtnající např.
měkka, rozmixované, zahuštěné maizenou a povařené,
švestky, hrozny, hrušky,
rosoly, kompotované ovoce – jablka, dýně, meruňky, broskve, rybíz, angrešt, pomeranče,
marmelády a džemy z uvedených druhů.
mandarinky, ananas apod.
Ovoce volte vždy dle vlastní
snášenlivosti.
Potraviny
Zelenina,
luštěniny
Vhodné
Zelenina nenadýmavá – mrkev, celer,
petržel – vývar do polévek, dýně,
patison – lisované, dušená mrkev,
špenát, rajčatový protlak
Nápoje
Nápoje neperlivé, slabý černý čaj,
zelený čaj, bylinné čaje, ovocné čaje,
obilninová káva, ovocné šťávy, džusy,
přírodní minerální neperliví vody
Zelené natě, kopr, pažitka, petrželka,
majoránka, bazalka, kmín, vanilka,
citrónová šťáva, vývar z bobkového
listu, sůl
Koření
Obecná pravidla
prvních 6 – 8 týdnech po operaci
V
je vhodná strava bezezbytková, dobře
tepelně upravená a lehce stravitelná.
Doporučujeme vyřadit potraviny, které
obsahují nerozpustnou vlákninu (zbytky ve
stravě) např. celozrnné výrobky, luštěniny,
ovoce se slupkami a zrníčky, nezralé
ovoce, tučná masa a uzeniny, nadýmavou
zeleninu, dráždivé koření apod.
Vhodné je jíst stravu v malých porcích,
často – nejlépe v 2 – 3 hodinových
intervalech.
Snídaně a oběd by měly být vydatnější,
večeře lehčí a delší dobu před spaním. Je
vhodné vyvarovat se konzumace pokrmů
pozdě večer.
Nevhodné
Červená řepa, hlávkový salát, čínské zelí, rajčata,
fazolové lusky, menší množství pórku, hrášku,
brokolice, všechny druhy nadýmavé zeleniny – zelí,
kapusta, květák, paprika, okurky, česnek, cibule,
ředkvičky, všechny druhy luštěnin a výrobků z nich
– čočka, fazole, hrách, sója, sójové maso apod.
Sycené perlivé vody, limonády, zrnková káva, silné
kakao, alkohol
Ostré koření – pepř, chilli, paprika, směsi koření
na grilování, pečení, do gulášů, polévkové koření,
sojová omáčka, hořčice
Jídlo je nutné vždy velmi dobře rozkousat,
pokud nemocný nemá v pořádku chrup,
doporučujeme krájení na malé kousky,
mletí nebo strouhání – např. u masa,
ovoce, zeleniny.
Snášenlivost jednotlivých potravin je
individuální, pokud některá potravina
vyvolává potíže – vyřazujeme ji z jídel­
ního lístku. Po přizpůsobení organismu
změněným podmínkám volíme co
nejpestřejší stravu.
Důležité je dodržování pitného režimu,
tj. dostatečné množství tekutin minimálně
2 l denně (v letním období i více) neslazených neperlivých nápojů (bez
kysličníku uhličitého)
Onemocnění střev bývá doprovázeno
nedostatkem vitamínů a minerálních látek,
které je často nutné doplňovat vhodnými
multivitamínovými přípravky.
23
Odpovědi na nejčastější otázky
Krvácení z povrchu stomie nebo
z jejího okolí – může nastat po
neodborném nebo nešetrném ošetření okolí
stomie, při použití nevhodné stomické
pomůcky. Ošetřete okolí stomie vhodnými
přípravky a vyčkejte. V případě masivního
krvácení navštivte stomickou sestru.
Masivní krvácení ze stomie
– vyhledejte odbornou lékařskou pomoc
Zácpa – vyčkejte, doplňte dostatečný
příjem tekutin a vlákniny. V nutném
případě vyhledejte stomickou sestru nebo
ošetřujícího lékaře.
Průjem – vyčkejte, doplňte dostatek
tekutin, soli a glukózy. Uzavřené sáčky
můžete nahradit výpustnými. Do výpustných
sáčků použijte zahušťovač stolice – ILEO
GEL. Pro větší hygieničnost při vypouštění
sáčku používejte sáčky s řízeným
vypouštěcím systémem Flow Control.
V nutných a dlouhotrvajících případech
vyhledejte stomickou sestru a lékaře.
Poškozené okolí stomie – macerace
kůže – vzniklé vytečením střevního obsahu
na pokožku. Poškozené místo očistěte od
zbytků stolice a na poškozenou pokožku
použijte ochranný film a stomickou past
bez obsahu alkoholu. Zkontrolujte velikost
stomie a průměr používané stomické
pomůcky, protože velký otvor v pomůcce
může způsobovat nedostatečné těsnění
a střevní obsah může podtékat pod
pomůcku a dráždit pokožku.
24
Retrakce stomie – vtažení stomie
zpět do dutiny břišní může komplikovat
život při výběru vhodné pomůcky, protože
klasická pomůcka nezajistí umístění stomie
nad podložku dvoudílného stomického
systému nebo nad vystřižený otvor v sáčku
jednodílného stomického systému, což
opět může způsobit problémy v podobě
macerace. Abychom zajistili dostatečnou
výšku stomie nad pomůckou, můžeme
použít speciální konvexní pomůcky.
V případě, že nezvládneme problém
kompenzovat vhodnou pomůckou, lze řešit,
pokud zdravotní stav stomika vyžaduje,
i reoperací.
Prolaps – vyhřeznutí střeva. Při
namáhavé tělesné práci, při změně pohybu,
zakašlání může docházet k vyhřeznutí
delšího úseku střeva nad pokožku. Pokud
tato situace nastane, je nutné střevo
pomalu a bezpečně vrátit zpět do původní
polohy pomocí dlaně a navlhčené roušky.
Pokud požadovaná změna nenastane,
vyhledejte stomickou sestru a lékaře.
Stenóza – zúžení stomie – vzniká
jako důsledek hojení v okolí stomie, kdy
se neúměrně zmenší velikost stomie
tak, že se postupně stává neprůchodnou
a neumožňuje požadovaný odvod stolice.
Abychom zabránili této komplikaci, je
nutná pravidelná kontrola průchodnosti
stomie pomocí samovyšetření nebo pomocí
dilatátorů. V případě stenózy kontaktujte
stomickou sestru nebo ošetřujícího lékaře.
Změna barvy a tvaru stomie
– kontaktujte stomickou sestru nebo
ošetřujícího lékaře.
Změna barvy stolice – vyčkejte,
může být způsobena některými druhy
potravin. Pokud se nevrátí k původní barvě,
kontaktujte lékaře.
Zápach ze stolice – lze odstranit
pomocí antideodoračních prostředků
(kapsle, sáčky), které se v potřebném
množství umístí do nových sáčků, kde
neutralizují zápach stolice.
Plynatost - používejte sáčky s filtrem
přes celou šíři sáčku a nahraďte jednodílný
systém za dvoudílný systém, kde můžete
v průběhu dne regulovat odchod plynů
a zabránit nafouknutí a odpadnutí sáčků.
Další problémy – obraťte se na
bezplatnou linku pro stomiky 800 331 131,
kde Vás vyslechne zkušená stomická sestra
a nasměruje Vás na možné řešení Vašeho
problému.
Zelená linka stomie – inkontinence – hojení ran
B. Braun – Váš zkušený poradce
800 331 131
Bezplatné informace v oblastech
stomické pomůcky
pomůcky pro hojení ran
pomůcky pro inkontinenci
bezplatné zásobování a zasílání
Zkušená sestra Vám ochotně pomůže řešit problémy při inkontinenci nebo ošetřování
stomie.
25
Vaši odborní poradci
RNDr. Romana Mrázová, Ph.D.
Česká a Slovenská republika
Tel. +420-606 762 705
[email protected]
Markéta Šragová, DiS.
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Tel. +420-725 789 633
[email protected]
Vendula Karpíšková
Praha
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Tel. +420-724 362 839
[email protected]
Lev Mezenský
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Tel. +420-602 554 296
[email protected]
Marek Dvorník
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Tel. +420-724 370 559
[email protected]
Tereza Vosiková
Praha
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Tel. +420-724 123 258
[email protected]
26
DOSTUPNOST POMŮCEK
Po propuštění z nemocnice:
Z ískání pomůcek pomocí poukazu
(stomická poradna, lékař).
platnění a realizace poukazu ve
U
zdravotnických potřebách, v lékárně
nebo v prodejnách Zelená hvězda
(viz str. 28-29).
Zásilková služba:
P okud potřebujete pomůcky zaslat přímo
domů, můžete se obrátit na řetězec
zdravotnických potřeb Zelená hvězda,
kde Vám zkušeně poradí a pomůcky
ZDARMA zašlou na požadovanou adresu.
P okud nejste mobilní a máte již
předepsaný poukaz, lze jej zaslat na
konkrétní Zelenou hvězdu a do 3 dnů
obdržíte pomůcky domů, aniž byste
opustili Váš domov.
Poukaz
Kód pojišťovny
poř. č.
POUKAZ NA LÉČEBNOU
A ORTOPEDICKOU POMŮCKU
Příjmení a jméno
f.
Číslo pojištěnce
DRUH A OZNAČENÍ POMŮCKY
oprava – úprava pomůcky
Sk
hradí pojišťovna
C
spoluúčast pacienta
P
hradí pacient
Kód
03
Dg.
Počet
Zdrav. poj.
Cena
Kusů/bal.
*)
Pomůcka trvalá /dočasná
*)nehodící se škrtněte!
Cena pomůcky
Pomůcka dočasná na počet měsíců
Dne:
*)
Pomůcka nová / repasovaná
*) nehodící se škrtněte!
Bydliště (adresa)
I
Ev. č.
Datum:
Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny
______________________________________
Pomůcky stomické předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti URN, PRL, CHI, INT na Poukaz.
Obvod z ramene přes
axilu zpět k rameni h-k-h ................
palec
................
rukavice a ................
návlek b ................
c ................
c1................
d ................
e ................
f ................
g ................
(měřeno přes rameno) h ................
Pažní návlek
k
maximálně 30 ks měsíčně, 100 %
h
maximálně 30 ks měsíčně, 100 %
e
f
g
maximálně 30 ks měsíčně, 100 %
c c1
A
d
maximálně 10 ks měsíčně, 100 %
ab
a
4
Podložky urostomické
b
Podložky kolostomické a ileostomické
......................cm
3
2
1
Systémy dvoudílné urostomické – sáčky
maximálně 30 ks měsíčně, 100 %
G
Systémy jednodílné urostomické – sáčky
g
5
Systémy dvoudílné ileostomické uzavřené – sáčky
maximálně 60 ks měsíčně, 100 %
..........................cm
......................... cm
Systémy jednodílné ileostomické uzavřené – sáčky
maximálně 60 ks měsíčně, 100 %
b
a
Systémy dvoudílné kolostomické uzavřené – sáčky
f
e
d
c
Kýlní pás
Břišní pás
Systémy jednodílné kolostomické uzavřené – sáčky
....................... cm
.........................cm
......................... cm
....................... cm
pro ženu objem 1
pro muže objem 2
pro dítě objem 3
výška vpředu 4
výška vzadu 5
Tyto pomůcky mohou být předepisovány na Poukaz nanejvýše na dobu 3 měsíců.
maximálně 15 ks měsíčně, 100 %
Prohlašuji, že (nehodící se škrtněte!)
a) pomůcku dostávám poprvé
b) naposledy jsem dostal pomůcku stejného typu v roce ..............
c) naposledy jsem dostal pomůcku typu ...........................................
v roce ..............
________________
podpis
Pomůcku převzal dne:
________________
VZP-13/2006
podpis
................
a-b ................
a-c ................
a-c1................
a-d ................
a-e ................
e-f ................
e-g ................
e-g ................
Míry měřte vždy ráno před otokem nohy!
pravostranný — levostranný
oboustranný — pro kýlu:
1. tříselní
2. šourkovou
3. stehenní
4. pupeční
Objemy:
Velikost kýly:
a) .....................cm .....................
b) .....................cm
Míry se měří na nahém těle vstoje!
Podskupina 03 - Pomůcky stomické
Délky punčoch:
od A do G cm ....................
od ............ do ............ cm ....................
od ............ do ............ cm ....................
od ............ do ............ cm ....................
razítko výdejce
Gumové punčochy (kusů ................)
.................. cm
.................. cm
.................. cm
.................. cm
.................. cm
razítko zdrav. zařízení, jmenovka a podpis lékaře
Krytky stomické
maximálně 60 ks měsíčně, 100 %, nejvýše do 3100,- Kč,
předpis podléhá schválení revizním lékařem
Zátky stomické
maximálně 60 ks měsíčně, 100 %, nejvýše do 1200,- Kč,
předpis podléhá schválení revizním lékařem
Pásy a přídržné prostředky pro stomiky
maximálně 2 balení ročně, 100 %
Prostředky čisticí stomické
100 %, nejvýše do 1500,- Kč, předpis podléhá schválení
revizním lékařem
Prostředky ochranné stomické
maximálně 360 g ročně, 100 %, nejvýše do 2760,- Kč
Zákon limituje množství ochranných stomických prostředků na gramy (360g ročně). V případech, kdy měrnou jednotkou je
mililitr nebo kus, je vždy rozhodující roční finanční limit.
Irigační soupravy a příslušenství – úhrada 75%.
27
Zelená hvězda
Řetězec prodejen a výdejen zdravotnických potřeb
Břeclav
Jindřichův Hradec
(přízemí polikliniky, vchod od nemocnice)
(hlavní brána nemocnice - nový pavilon akutní medicíny)
Tel.: 519 303 327
Fax: 519 303 266
e-mail: [email protected]
Tel./Fax: 384 376 702
e-mail: [email protected]
Bratří Mrštíků 38
Brno – Hlinky
U nemocnice 380/III
Karlovy Vary
Sedlecká 5
Hlinky 64
(součástí Lékárny na růžovém vrchu)
Tel.: 543 215 444-6
Zelená linka 800 110 110
Fax: 543 215 447
e-mail: [email protected]
Liberec
(u areálu BVV)
Tel./Fax: 353 230 244
e-mail: [email protected]
Klášterní 117/2
(v budově polikliniky)
České Budějovice
B. Němcové 54
(areál nemocnice)
Tel./Fax: 387 872 920
e-mail: [email protected]
Hradec Králové
E. Beneše 577
(součástí lékárny Niko)
Tel./Fax: 495 260 688
Tel.: 495 271 656
e-mail: [email protected]
Cheb
Nerudova 3
(mezi VŠE a gymnáziem)
Tel.: 354 693 185
Fax: 354 693 186
e-mail: [email protected]
Choceň
Smetanova 830
(Lékárna Na Poliklinice))
Tel.: 465 322 652
e-mail: [email protected]
28
Tel.: 485 312 953
Fax: 485 152 433
e-mail: [email protected]
Olomouc
Na Šibeniku 3
(distribuční centrum pro Olomoucký kraj)
Tel.: 585 757 115
Fax: 585 757 114
e-mail: [email protected]
Ostrava - Vítkovice
Zalužanského 15
(součástí nemocniční lékárny)
Tel.: 595 633 753
Fax: 595 633 750
e-mail: [email protected]
Plzeň
náměstí Generála Píky 27
(Obchodní centrum “Galerie Dvořák“)
Tel.: 377 457 299
e-mail: [email protected]
Praha 4 - Nusle
Táborská 325/57
Tel.: 234 091 105
Fax: 234 091 106
e-mail: [email protected]
Praha 5 - Motol
Kudrnova 22
(součást Lékárny pod Motolskou nemocnicí)
Sokolov
J. K. Tyla 1568
(lékařský dům Ohře, součástí lékárny Zelená hvězda)
Tel.: 352 600 260-3
Fax: 352 600 262
e-mail: [email protected]
Tábor
Třída 9. května 2886
Tel.: 257 220 735
Fax: 257 181 614
e-mail: [email protected]
(součást Májové lékárny, obchodní dům Dvořák)
Praha 8 - Palmovka
Zlín
Na Žertvách 42
Tel.: 284 810 020
Fax: 284 810 021
e-mail: [email protected]
Rakovník
Dukelských hrdinů 200
(u hlavní brány nemocnice, součástí lékárny Pampeliška)
Tel.: 313 525 323
Fax: 313 518 671
e-mail: [email protected]
Tel.: 381 212 034
e-mail: [email protected]
Tř. T. Bati – areál Svit
budova č. 22
(naproti mrakodrapu – Krajský úřad)
Tel./Fax: 577 523 335
e-mail: [email protected]
Žatec
Husova 1138
(naproti nemocnici a poliklinice)
Tel./Fax: 415 748 312
e-mail: [email protected]
eShop na www.zelenahvezda.cz
největší katalog zdravotnických prostředků v ČR
snadné vyhledávání
veškeré informace o nabízených zdravotnických prostředcích na
jednom místě
29
Kluby stomiků
České ILCO
Sdružení s celostátní působností vzniklo
v roce 1993 na shromáždění již několik let
existujících regionálních klubů stomiků.
Toto sdružení vzniklo zejména proto,
aby stomici měli organizaci, která by
mohla kvalifikovaně zastupovat zájmy
stomiků při jednání se státními orgány.
Mimo to sdružení klubů stomiků vytvořilo
podmínky pro zapojení České republiky do
celosvětové asociace stomiků, International
Ostomy Association - IOA, která vznikla již
před 30 lety a sdružuje dnes více než 87 zemí.
Hlavním úkolem Českého ILCO je péče
o specifické potřeby občanů, kterým byla
zavedena stomie, obhajoba jejich zájmů
s cílem zajistit jim rovnoprávné postavení
ve společnosti a pomoc při jejich zdravotní
a sociální rehabilitaci. Usiluje rovněž
o kvalifikovanou informovanost veřejnosti
o problémech života se stomií, o důležitosti
péče o stomiky i o možnostech jejich
opětovného zapojení do normálního života.
Ve spolupráci s regionálními kluby stomiků
rozvíjí České ILCO programy zdravotní
a sociální rehabilitace stomiků formou
rekondičních pobytů, zájezdů a kulturních
a společenských akcí. Udržuje kontakty se
stomiky v sousedních zemích a podílí se na
organizaci společných akcí, které slouží ke
vzájemné výměně zkušeností i vytvoření
nových přátelských vztahů. Ve spolupráci
30
s lékaři a stomasestrami organizuje
odborné přednášky, semináře a instruktáže
zaměřené na problematiku stomií. Sleduje
pokroky v oblasti péče o stomiky i vývoj
nových stomických pomůcek v zahraničí
a snaží se získané poznatky aplikovat
v našich podmínkách.
Členové klubů stomiků se podílejí na
poradenské činnosti pro stomiky, ať
již na úrovni činnosti klubů, nebo ve
specializovaných stomických poradnách ve
spolupráci se stomasestrami.
Členské kluby sdružení České ILCO
Klub stomiků Brno | Občanské sdružení
Ing. Jana Strnadová, Pavlovská 9, 623 00 Brno
tel.: 603 540 786, 732 545 603
e-mail: [email protected]
www: stomici-brno.webgarden.cz
Klub stomiků ILCO Brno
Jana Kuchtová, Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno
tel.: 739 845 134, e-mail: [email protected]
Klub stomiků Česká Lípa
Marie Ruczová, Čs. Armády 1471,
470 01 Česká Lípa
tel.: 602 459 138
e-mail: [email protected]
ILCO Cheb při chirurgické nemocnici Cheb
Vlastimil Pilmajer, Havlíčkova 25, 350 02 Cheb
tel.: 354 422 995, e-mail: [email protected]
Klub stomiků Karlovy Vary
Jan Potužák, Na Vyhlídce 32,
360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 227 628
Klub stomiků ILCO Kladno
Lenka Čermáková, U Hvězdy 2292,
272 02 Kladno
tel.: 724 529 061
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Klub stomiků Kroměříž
Ladislav Martinec, Tučapy 133, 769 31 Holešov
tel.: 605 112 368
e-mail: [email protected]
ILCO Příbram
Milan Bernard, Mariánská ul. 420,
261 02 Příbram VII
tel.: 605 540 622
e-mail: [email protected]
ILCO Tábor
Zdena Šabatková, Husinecká 940, 390 02 Tábor
tel.: 723 548 405
e-mail: [email protected]
Klub stomiků okresu Nový Jičín
Jaroslav Pecha, Bělotín 115, 753 64 Bělotín
tel.: 775 997 248
www: www.stomici.unas.cz
Klub stomiků ILCO Vysočina
Marie Dvořáková, Dvořiště 1032,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 731 409 625
e-mail: [email protected]
Slezský klub stomiků Opava, o.s.
Pavel Elbl, Antonína Sovy 11, 747 05 Opava
tel.: 777 625 014
e-mail: [email protected]
Klub stomiků Zlín, o.s.
Marie Martincová, Nivy II 4241, 760 01 Zlín
tel.: 577 430 982, 721 096 151
e-mail: [email protected]
Slezský klub stomiků Ostrava
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.
Francouzská 6015, 708 00 Ostrava-Poruba
tel.: 596 994 175, 737 588 111
e-mail: [email protected]
www: www.ilco.cz/Ostrava/
FIT ILCO Praha, o.s.
Ing. Marie Ředinová
Vratislavova 9, 128 00 Praha 2
tel.: 221 982 434, 728 870 963
e-mail: [email protected]
www: www.stomici-praha.wz.cz/index.html
Klub stomiků Prostějov, o.s.
Petra Stružková, Lidická 8, 796 01 Prostějov
tel.: 721 881 484
e-mail: [email protected]
Klub stomiků při nemocnici Přerov, o.s.
Josef Matoušek, Svatopluka Čecha 1233,
751 31 Lipník n/Beč.
tel.: 602 567 403, 581 771 634
e-mail: [email protected]
www: www.ilco-prerov.cz
Kluby, které nejsou členy sdružení ILCO
Charita Blansko
Iveta Čipková, Sadová 2, 678 01 Blansko
Základní organizace stomiků Hradec
Králové, Věra Lammrová
Jungmanova 1404, 500 02 Hradec Králové
Svaz postižených civilizačními chorobami
Základní organizace ONKO
Jan Bublík, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
tel.: 383 333 627, 383 321 931 (D. Kolářová)
Dobrovolné sdružení stomiků Trutnov
Marie Šárová, Nemocnice, 541 01 Trutnov
tel.: 499 866 241
Nemocnice Ústí nad Orlicí
Hana Škrabánková, Nemocnice,
562 18 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 564 336
31
„Žít, to je ta
nejvzácnější věc na
světě, neboť většina
lidí jenom existuje.“
Oscar Wilde
B. Braun Medical s.r.o.
Divize OPM
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111
Fax +420-271 091 112
e-mail: [email protected]
www.bbraun.cz

Podobné dokumenty

Stomické listy_v2.indd

Stomické listy_v2.indd měsíce kladou nároky na diskrétnost a zároveň funkčnost stomické pomůcky. Akce 1 + 1 je zaměřená na ty z vás, kteří máte jiný typ jednodílné pomůcky a chtěli byste mít možnost vyzkoušet poslední ge...

Více