CG um TC2_11

Komentáře

Transkript

CG um TC2_11
102 -122
NO
GRESSKLIPPER MED SITTENDE FØRER
BRUKSANVISNING - VEDLIKEHOLD
ADVARSEL! - Les denne håndboken nøye før du tar maskinen
i bruk.
SV
GRÄSKLIPPARE MED SITTANDE FÖRARE
BRUKSANVISNING OCH UNDERHÅLL
VARNING! – Innan ni använder maskinen så läs noggrant
igenom bruksanvisningen.
DA
PLÆNEKLIPPER MED FØRERSÆDE
INSTRUKTIONSMANUAL
ADVARSEL! - Denne manual skal læses omhyggeligt, inden
maskinen anvendes.
FI
AJETTAVA RUOHONLEIKKURI
KÄYTTÖOPAS
VAROITUS! - Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
käyttöä.
CS
171505567/1
SEKAČKA SE SEDĺCĺM ŘIDIČEM
NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
UPOZORNĚNĺ! - Před použitím stroje si pozorně přečtěte
tento návod.
OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING
(ISTRUZIONI ORIGINALI)
PRESENTASJON
Kjære kunde,
Aller først vil vi takke for at du har valgt et av våre produkter.
Vi håper du blir fornøyd med den nye plentraktoren din, og at
den fullt ut svarer til dine forventninger.
Denne instruksjonsboken har blitt laget for at du skal gjøre deg
kjent med maskinen din og bruke den effektivt under sikre forhold. Glem ikke at instruksjonsboken er en del av maskinen. Ha
den alltid tilgjengelig som oppslagsverk til enhver tid, og la den
følge med maskinen dersom den blir solgt eller lånt bort til andre.
Denne nye maskinen er blitt utviklet og konstruert i henhold til de
gjeldende normer. For klipping og oppsamling av gress er den
sikker og pålitelig dersom den brukes i full respekt for instruksjonene som finnes i denne bruksanvisningen (forutsett bruk). Enhver annen bruk, eller manglende overholdelse av de angitte sikkerhetsreglene for bruk, vedlikehold og reparasjon, er å betrakte
som “uriktig bruk” (
5.1), og medfører bortfall av garantien
og av fabrikantens ansvar. Byrder som følger av skader eller
kvestelser på egen person eller tredjeperson, tilfaller derfor brukeren.
Dersom du skulle legge merke til mindre uoverensstemmelser
mellom det som er beksrevet her og maskinen din, husk at vårt
produkt forbedres stadig, og informasjonene i denne instruk-
sjonsboken vil derfor bli endret uten forvarsel eller krav om oppdatering. Karakteristikkene som gjelder sikkerhet og funksjon vil
hele tiden forbli uforandret. Nøl ikke med å kontakte din forhandler i tvilstilfeller. Lykke til!
SERVICE
Denne instruksjonsboken gir de informasjonene som er nødvendige for bruk av maskinen, og for et korrekt vedlikehold som kan
utføres av brukeren.
Ethvert regulerings- eller vedlikeholdsinngrep som ikke er
beskrevet i denne håndboken må foretas hos forhandleren
eller et spesialverksted som har den kompetansen og det
utstyret som trengs for korrekt utførelse av arbeidet. På
denne måten opprettholdes maskinens opprinnelige sikkerhetsnivå.
Dersom det er ønskelig kan din lokale forhandler stå til tjeneste
med et kundetilpasset serviceprogram alt etter dine behov. Dette
serviceprogrammet vil holde din nye maskin i optimal arbeidstilstand, og bevare verdien av din investering.
NO
1
1.
2.
INNHOLD
SIKKERHETSBESTEMMELSER ........................................................................................................................................... 3
Inneholder normene for sikker bruk av maskinen
IDENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE ................................................................................................ 7
Forklarer hvordan du kan identifisere maskinen og hoveddelene den består av
3.
UTPAKKING OG MONTERING ............................................................................................................................................ 9
Forklarer hvordan du skal fjerne emballasjen og montere de løse delene
5.
BRUK AV MASKINEN .......................................................................................................................................................... 17
Inneholder alle anvisningene for å arbeide på en god og sikker måte
5.1 Sikkerhetsforskrifter ........................................................................................................................................................ 17
5.2 Kriterier for utløsning av sikkerhetsanordningene............................................................................................................ 18
5.3 Innledende operasjoner før arbiedet starter .................................................................................................................... 18
5.4 Bruk av maskinen ........................................................................................................................................................... 20
5.5 Bruk i skråninger ............................................................................................................................................................. 26
5.6 Transport ........................................................................................................................................................................ 26
5.7 Noen råd for å holde plenen i presentabel stand ........................................................................................................... 26
4.
6.
7.
8.
9.
BETJENINGSUTSTYR OG KONTROLLINSTRUMENTER ................................................................................................. 13
Gir informasjon om plasseringen og funksjonen til alt betjeningsutstyret
VEDLIKEHOLD ..................................................................................................................................................................... 28
Inneholder all informasjon for å beholde maskinen i god stand
6.1 Sikkerhetsforskrifter ....................................................................................................................................................... 28
6.2 Ordinært vedlikehold .................................................................................................................................................... 28
6.3 Inngrep på maskinen .................................................................................................................................................... 30
MILJØVERN ....................................................................................................................................................................... 33
Gir enkelte råd for bruk av maskinen med respekt for miljøet
VEILEDNING FOR FEILSØKING ......................................................................................................................................... 34
Hjelper deg med å løse noen eventuelle bruksproblemer på en rask måte
TILBEHØR PÅ FORESPØRSEL ........................................................................................................................................ 37
Her illustreres tilbehøret som er tilgjengelig for spesielle bruksbehov
10. EKSTRAUTSTYR ............................................................................................................................................................... 38
Lister opp ekstrautstyr som kan påføres maskinen for å utvide bruksmulighetene
11. TEKNISKE SPESIFIKASJONER ......................................................................................................................................... 39
Oppsummering av maskinens hovedegenskaper
NO
2
1. SIKKERHETSBESTEMMELSER
1.1 HVORDAN LESE INSTRUKSJONSBOKEN
Instruksjonsboken har noen avsnitt som inneholder spesielt viktig drifts- eller sikkerhetsinformasjon. Disse avsnittene er uthevet
på forskjellige måter, og har følgende betydning:
MERK
VIKTIG
eller
Presiserer og
supplerer det som er forklart tidligere for å forhindre at maskinen ødelegges, eller at det oppstår skader.
ADVARSEL!
Mulighet for personlige skader, eller
skader på tredjemann hvis regelen ikke overholdes.
FARE!
Mulighet for alvorlige personlige skader eller skader på tredjemann med fare for død, hvis regelen ikke overholdes.
Denne instruksjonsboken beskriver forskjellige versjoner av maskinen, som varierer hovedsakelig med henblikk på:
– nærvær av komponenter eller tilbehør som ikke er tilgjengelig
på alle steder hvor maskinen selges;
– spesielle utførelser.
Symbolet “
” markerer ethvert avvik hva angår bruken, og
etterfølges av en spesifikasjon av hvilken versjon det vises til.
Symbolet “
” henviser til en annen del av instruksjonsboken
for videre informasjon eller forklaringer.
MERK
Alle henvisningene i
denne veiledningen til maskinens høyre og
venstre side samt for- og bakside gjelder
fra førersetet når du ser fremover.
VIKTIG
Hva angår anvisninger for bruk og vedlikehold av motoren
og batteriet som ikke er beskrevet i denne
instruksjonsboken, henvises det til de spesifikke instruksjonsheftene, som er en viktig del av den leverte dokumentasjonen.
1.2 GENERELLE SIKKERHETSBESTEMMELSER
ADVARSEL!
Les instruksjonsboken nøye før du
bruker maskinen.
A) OPPLÆRING
1) Les instruksjonsboken nøye. Gjør deg kjent med betjeningskontrollene og riktig bruk av maskinen. Lær hvordan motoren stoppes hurtig.
2) La aldri maskinen bli brukt av barn eller andre som ikke har
den nødvendige kjennskap til disse bestemmelsene. Lokale bestemmelser kan angi en tillatt minstealder for bruk.
3) Bruk aldri maskinen, når det er mennesker, spesielt
barn, eller kjæledyr i nærheten.
NO
3
4) Husk på at føreren eller brukeren er ansvarlig for ulykker som
påføres andre mennesker eller deres eiendom.
5) Kjør ikke med passasjerer.
6) Brukeren av maskinen må ha egnet opplæring i kjøring av
den. Denne opplæringen må spesielt understreke:
– nødvendigheten av å være oppmerksom og konsentrert under
arbeidet;
– at herredømmet over en maskin som glir i en skråning ikke
kan gjenvinnes ved bruk av bremsen. De viktigste grunnene til
tap av herredømmet er:
– manglende hjulfeste;
– for høy hastighet;
– utilstrekkelig bremsing;
– maskinen passer ikke for oppgaven;
– manglende kjennskap til effektene som skyldes underlaget,
spesielt i skråninger;
– feil tauing og vektfordeling.
B) KLARGJØRING
1) Bruk alltid godt fottøy og lange benklær når det klippes.
Kjør aldri barfotet eller med åpne sandaler.
2) Undersøk grundig området som skal klippes og fjern alt som
kan kastes ut fra maskinen.
3) FARE! Bensin er meget brannfarlig:
– oppbevar drivstoff i beholdere som er egnet til dette formål;
– fyll bare drivstoff utendørs og ikke røyk under fyllingen;
– fyll drivstoff før motoren startes, fjern aldri tanklokket og
fyll aldri bensin når motoren går eller når den er varm;
– hvis det søles bensin, forsøk ikke å starte motoren men flytt
maskinen bort fra området hvor det er bensinsøl, og unngå å
fare for åpen ild helt til bensindampen er oppløst.
– sett tanklokket og bensinkannens lokk på plass og skru dem
godt fast.
4) Skift ut ødelagte lydpotter.
NO
4
5) Før bruk, utfør alltid en generell kontroll for å undersøke knivene, skruene og skjæreredskapet ikke er slitt eller skadet. Bytt
ut slitte eller skadde kniver og skruer gruppevis for å opprettholde balansen.
6) Vær oppmerksom på at når du roterer en kniv, vil det gjøre at
også den andre kniven roterer.
C) BRUK
1) Ikke start motoren i lukkede områder, hvor farlige karbonmonoksydgasser kan hope seg opp.
2) Klipp bare i dagslys eller i godt kunstig lys.
3) Før motoren startes, kople fra knivene, og sett koplingspedalen i “fri”.
4) Klipp ikke i skråninger på mer enn 10 grader (17%).
5) Husk at det ikke finnes “sikre” skråninger. Kjøring på plener som skråner krever spesiell oppmerksomhet. For å unngå
velt:
– ikke stopp eller start plutselig når du kjører opp eller ned;
– kople inn trekket forsiktig, ha alltid maskinen i gir, spesielt i
nedoverbakke;
– hastigheten må reduseres i bakker og i krappe svinger;
– vær oppmerksom på humper og søkk og skjulte farer;
– klipp ikke på tvers i skråninger.
6) Vær forsiktig når du trekker last eller bruker tungt utstyr:
– bruk bare godkjent tilhengerfeste;
– begrens lasten slik at du lett kan kontrollere den;
– ta ikke skarpe svinger. Vær forsiktig når du rygger;
– bruk motvekter eller hjulvekter når dette er foreslått i instruksjonsboken.
7) Kople knivene ut når maskinen flyttes bort fra steder hvor det
ikke er gress.
8) Bruk aldri maskinen med skadede deksler eller dersom
sikkerhetsanordningene ikke er monterte.
9) Endre ikke innstillingene av motoren, og la ikke moto-
ren oppnå en for stor omdreiningshastighet. Bruk av motoren ved for høy hastighet kan øke risikoen for personskader.
10) Før du forlater førerplassen:
– kople ut knivene og senk klippepannen.
– sett maskinen i fri og sett på parkeringsbremsen.
– stopp motoren og fjern tenningsnøkkelen.
11) Kople ut knivene, stopp motoren og fjern tenningsnøkkelen:
– før det rengjøring eller fjerneing av gress fra utkasteråpningen;
– før kontroll, rengjøring eller arbeid på maskinen;
– etter at det er kjørt på et fremmedlegeme. Kontroller maskinen
for eventuelle skader og foreta nødvendige reparasjoner før
maskinen på ny settes i bevegelse og tas i bruk;
– hvis maskinen begynner å vibrere unormalt (kontroller øyeblikkelig og fjern årsakene).
12) Kople ut knivene under transport eller når de ikke er i bruk.
13) Stopp motoren og kople ut knivene:
– før fylling av drivstoff.
– før gressoppsamleren tas av.
14) Reduser motorhastigheten før motoren stoppes, og steng
av bensintilførslen ved arbeidets slutt dersom motoren er utstyrt
med kran.
6) Av sikkerhetsgrunner skal slitte eller skadede deler
skiftes ut.
7) Hvis tanken må tømmes, må det gjøres utendørs.
8) ær oppmerksom på at rotasjon av en kniv også vil medføre
av den andre kniven roterer.
9) Når maskinen settes på plass eller etterlates uten tilsyn, senk
klippepannen helt ned.
D) VEDLIKEHOLD OG LAGRING
1) Hold bolter, skruer og mutrer trukket godt til, slik at maskinen
alltid er sikkert å bruke.
2) Ikke sett maskinen med bensin på tanken i et rom hvor det er
fare for at bensindampen nås av en flamme eller en gnist.
3) La motoren avkjøles før enhver oppbevaring.
4) For å unngå brannfare, hold motoren, lydpotten, batterirommet og stedet for oppbevaring av bensin fritt for gress, løv og
unødig mye fett.
5) Kontroller gressoppsamleren ofte for slitasje og forringelse.
NO
5
1.3 SIKKERHETSMERKELAPPER
Maskinen din må brukes med forsiktighet. For å huske på dette
er det plassert merkelapper med bilder på maskinen for å minne
deg om de forholdsreglene som må tas under bruk.
Disse merkelappene er å betrakte som en viktig del av maskinen. Dersom en merkelapp løsner eller blir uleselig, kontakt forhandleren din for å få den byttet. Merkelappene har følgende betydning.
1
1
2
3
4
5
6
Advarsel! Les instruksjonene før du bruker maskinen.
2 Advarsel! Ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før
det utføres noe arbeid eller vedlikehold.
NO
6
3 Fare! Gjenstander kan kastes ut: Bruk ikke maskinen uten
å ha montert steinsprutbeskyttelsen eller gressoppsamleren.
4 Fare! Gjenstander kan kastes ut: Hold andre personer
unna.
5 Fare! Maskinen kan tippe: Bruk ikke denne maskinen der
helning er mer enn 10°.
6 Fare! Lemlestelse: Forviss deg om at det ikke er barn i
nærheten av maskinen når motoren er i gang.
7
7 Fare for kutt. Kniver i bevegelse. Ikke sett hendene eller føttene
inne i knivens kasse.
8
8 Advarsel! Hold deg på avstand
fra varme overflater.
1.4 REGLER FOR BRUK AV TILHENGERFESTE
På forespørsel kan man få et tilhengerfeste for å trekke en liten
tilhenger. Dette ekstrautstyret må
monteres i overensstemmelse med
instruksjonene som følger med.
Ved bruk skal lastbegresningen som
er angitt på merkelappen ikke overskrides, og sikkerhetsinstruksjonene
følges, (
1.2, C-6).
2. IDENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE
2.2 IDENTIFIKASJON AV DE VIKTIGSTE DELENE
2.1 IDENTIFIKASJON AV MASKINEN
Maskinen består av en rekke hoveddeler, som svarer til de følgende funksjoner:
Merkelappen som er plassert i nærheten av batterirommet, har de viktigste dataene for hver maskin.
14
13
17
18
19
20
16
Dette nummeret (6) er nødvendig når du ber om teknisk
assistanse eller reservedeler.
Lydnivå i henhold til
EU-direktiv 2000/14/CE
2. Overensstemmelsesmerke i henhold til
EU-direktiv 2006/42/CE
3. Produksjonsår
4. Motorens effekt
og brukshastighet
5. Type maskin
6. Serienummer
7. Vekt i kg
8. Produsentens navn
og adresse
9. Transmisjonstype
(hvis angitt)
10. Artikkelkode
1.
12
8
5
kW kg
3
4
11
7
15
LWA
/min
9
6
dB
10
2
Skriv din maskins
serienummer her! (6)
1
11. Klippepanne: dette er dekslet som lukker inne de roterende knivene.
12. Kniver: disse er delene som klipper gresset. Vingene som
er plassert helt ytterst hjelper til med å flytte det klipte gresset mot utkasteråpningen.
13. Utkasteråpning: dette er forbindelsesdelen mellom klippepannen og gressoppsamleren.
14. Gressoppsamler: i tillegg til å samle opp det klipte gresset,
er den også en sikkerhetsdel. Den forhindrer at gjenstander
som er samlet opp av knivene, slynges bort fra maskinen.
NO
7
14
13
17
18
19
20
16
12
11
15
15. Steinsprutbeskyttelse eller slingreplate (tilgjengelig på
forespørsel): montert i stedet for gressoppsamleren. Den
forhindrer at eventuelle gjenstander som har blitt samlet opp
av knivene, slynges bort fra maskinen.
16. Motor: denne setter i gang knivene og hjultrekkingen. Karakteristikkene og bruksanvisningene er beskrevet i en egen
håndbok.
17. Batteri: gir strøm for oppstart av motoren. Karakteristikkene
og bruksanvisningene er beskrevet i en egen håndbok.
18. Førersete: dette er brukerens arbeidsposisjon, og den er
utstyrt med en sensor som avleser om føreren sitter på
plass slik at sikkerhetsanordningene ved behov settes i
gang.
19. Merkelapper for forholdsregler og sikkerhet: omtaler de
viktigste anordningene for å arbeide under sikre forhold, og
deres betydning er forklart i kap. 1.
NO
8
20. Inspeksjonsluke: for å oppnå adgang til noen deler for
regulering.
3. UTPAKKING OG MONTERING AV MASKINEN
Av grunner som har med lagring og transport å gjøre, er noen av
plentraktorens komponenter ikke direkte montert ved fabrikken,
men må monteres av kunden etter å ha fjernet emballasjen ved
å følge disse instruksjonene.
VIKTIG
På grunn av transport, leveres maskinen
uten motorolje og bensin. Før maskinen startes opp må olje og
bensin fylles på. Følg instruksjonene som er oppført i motorens instruksjonshefte.
ADVARSEL!
Anbringelse og fullføring av monteringen må foretas på en plan og solid overflate, med tilstrekkelig plass til flytting av maskinen og emballasjen,
idet en hele tiden benytter egnet utstyr.
3.1 UTPAKKING
Ved utpakking av maskinen, vær oppmerksom på at du ikke mister noen enkeltdeler eller utstyr, og pass på å ikke skade klippepannen når maskinen tas ned fra pallen.
Pakken inneholder:
–
–
–
–
–
–
–
maskinen;
batteriet;
rattet;
setet;
støtfangeren foran (dersom slik finnes);
gressoppsamlerens festebraketter;
gressoppsamlerens komponenter;
– en pose med:
– instruksjonshefter og dokumenter,
– skruer og muttere som medfølger,
– 2 tenningsnøkler og en 10 A reservesikring.
MERK
For å unngå å skade klippepannen må
den føres helt opp, og vis den aller største forsiktighet når maskinen tas ned fra pallen.
Anbefales det å sette utløserhåndtaket til transmisjonen i posisjon «B» for å forenkle nedpakkingen fra pallen og bevegelsen
til maskinen (
4.33).
Avfallshåndtering av emballasjen må skje i samsvar med gjeldende lokale bestemmelser.
3.2 MONTERING
AV RATTET
Sett maskinen på et flatt
underlag, og sett forhjulene på linje.
Fjern rattets (1) midtre
deksel (1a) ved hjelp av
en skrutrekker.
Sett rattet (1) på akslingen
(2) som stikker frem, og vri
det på en slik måte at ei-
1
1a
NO
9
kene vender mot setet, og
skyv det helt til rattets nav
hektes til den utstikkende
enden av pluggen (3).
Fest rattet ved hjelp av
skruene og mutrene (4 –
5- 6) som medfølger, i angitt rekkefølge.
Med dette er setet fastmontert og kan ikke fjernes uten at håndtaket (4) blir presset ned og frigjøres fra låsen.
5
6
5
4
3.4 MONTERING OG TILKOPLING AV BATTERIET
1
2
Sett batteriet (1) på plassen sin under setet.
3
Pass på å montere fjærskiven (5) med den hule
enden vendt nedover, og
skru skruen (6) helt fast
med en pipenøkkel.
Fest den røde kabelen (2)
til den positive polen (+),
og den svarte kabelen (3)
til den negative polen (–).
Bruk skruene som følger
med, og bildet som referanse.
1a
Hold justeringshåndtaket
(3) opp og plasser setet
(1) i glideplaten (2) helt til
setet når en av de seks låsestillingene.
NO 10
1
Monter fjæra (4) for å
2
holde batteriet på plass.
Se til at ledningene plasseres på riktig måte foran batteriet, slik at de ikke blir sittende
fast i fjæra (4).
Sett på dekselet tilhørende rattet (1a) ved å
klikke på plass hektemekanismene på sine respektive plasser.
3.3 MONTERING
AV SETET
3
4
VIKTIG
Lad alltid batteriet i henhold til instruksjonene i batteriets hefte (
6.2.3).
VIKTIG
Unngå å starte opp maskinen før batteriet
er ladet. Slik unngås det at beskyttelsen til det elektroniske
kortet utløses.
4
2
1
3
ADVARSEL!
Hold deg til produsentens instruksjoner for batteriet når det gjelder sikkerhet ved håndtering
og kassering.
3.6 FJERNING AV SPERREN PÅ GRESSOPPSAMLERENS
PÅHEKTINGSANORDNING
3.5 MONTERING AV GRESSOPPSAMLERENS
FESTEBRAKETTER
Monter de to festebrakettene (1) på bakplaten (2).
Bruk tre skruer (3) som følger med for å fastlåse hver
festebrakett. Gå frem som
vist, men blokker ikke mutrene (4).
3
På grunn av transport er gressoppsamlerens påhektingsanordning
(1) fastlåst på bakplaten ved bruk
av sperren (2).
4
1
2
Hekt den øvre delen (5) av gressoppsamlerens ramme fast på
festebrakettene, og sentrer den i forhold til bakplaten (2).
Still inn de to festebrakettene (1) i forhold til stopperen (6) slik at tappen (7)
går helt inn i setet (8) når
gressoppsamlerens
ramme dreies.
Kontroller igjen at rammen
(5) er riktig sentrert i forhold til bakplaten (2) og at
rotasjonen er riktig, som
beskrevet ovenfor. Skruene (3) og mutrene (4) må
nå trekkes helt til.
3.7 MONTERING AV STØTFANGER FORAN
(dersom slik
finnes)
5
1
2
8
7
Monter den fremre støtfangeren (1) på rammens nedre del
(2) ved hjelp av de fire skruene (3
2
1
2
1
3
3.8 SAMMENSETTING AV GRESSOPPSAMLEREN
6
1
Denne sperren må fjernes før
gressoppsamlerens festebraketter
monteres. Sperren kan kasseres.
5
Sammensettingen av gressoppsamleren skjer i fire trinn:
A) Sett først sammen rammen ved å feste den øvre delen (1) til
den nedre delen (2) med de medfølgende skruene og mutrene i
NO 11
12
9
11
10
CLAK
1
16 -17
6
6
16
4-5
5
4
15
L
2
12 (x 4)
R
2
2
13
6
14
14
13
posen (3) som beskrevet. Plasser hjørnestøttene (4) og (5) og ta
hensyn til høyre (R ) og venstre (L ), som vist på disse, og fest
dem til rammen med fire selvgjengende skruer (6).
B) Sett rammen inn i tøyposen (7), og vær nøye med tilpasningen i omkretsen nede. Klem plastprofilene rundt rørene i rammen ved å bruke en skrutrekker (8).
C) Monter håndtaket (9) i hullene på lokket (10) og monter dette
til rammen med skruene (11) som vist på tegningen og fullfør
monteringen med de bakre selvgjengende skruene (12).
D) Fest så støttestangen (13) nederst på rammen med den flate
siden mot tøyposen med skruene og mutrene (14). Sett inn tømmespaken (15) og monter låseskruen (16) og mutteren (17).
NO 12
6 (x 4)
3
11 (x 2)
7
3
3 (x 2)
17
1
16 - 17
9
15
14 (x 2)
8
4. BETJENINGSUTSTYR OG KONTROLLINSTRUMENTER
4.7
4.2
a
b
c
d
e
4.6
f
g
h
4.1
4.3
4.9
A
B
4.8
4.4
4.11
4.5
A
B
4.10
4.1 RATT
Aktiverer dreiningen av forhjulene.
4.2 CHOKEHÅNDTAK (hvor dette er inkludert)
Gjør bensinblandingen fetere, og må kun brukes når motoren er
kald ved start.
4.3 GASSHÅNDTAK
Regulerer motorens turtall. Posisjonene er indikerte med en
merkelapp med følgende symboler:
«CHOKE»
(hvor dette er inkludert) for oppstart
«HURTIG»
tilsvarer maksimum turtall
«LANGSOM»
tilsvarer minimum turtall
– Posisjonen «CHOKE» (hvor dette er inkludert, som alternativ
til betjeningsutstyret 4.2) gjør bensinblandingen fetere, og må
kun brukes når motoren er kald ved start.
– Når maskinen flyttes uten å klippe, må det velges en posisjon
mellom «LANGSOM» og «HURTIG».
– Under klipping svarer det seg at håndtaket er i posisjon
«HURTIG».
4.4 TENNINGSNØKKEL
Denne nøkkelen har tre posisjoner:
«STOPP»
«PÅ»
«OPPSTART»
når alt er avslått;
aktiverer alle kretsene;
kopler inn startmotoren.
NO 13
Når tenningsnøkkelen slippes fra posisjonen «OPPSTART» vil
den automatisk gå tilbake til posisjonen «PÅ».
4.5 PARKERINGSBREMSEHÅNDTAK
Dette håndtaket brukes for å forhindre at maskinen beveger seg
etter at den er parkert. Parkeringsbremsen må alltid settes på
før du går ut av traktoren.
«A» = Parkeringsbremse utkoplet
«B» = Parkeringsbremse på
– Parkeringsbremsen settes på mens pedalen (4.31) holdes
helt nede, og håndtaket flyttes til posisjon «B». Når foten løftes av pedalen, vil pedalen forbli senket og blokkert i denne
posisjonen av håndtaket.
– Varsellampen (4.7.b) angir at “parkeringsbremsen er på”.
– For å kople ut parkeringsbremsen trykkes det igjen på pedalen (4.31), og håndtaket settes i posisjon «A».
4.6 LYSBRYTER
Aktiverer tenningen av lysene når tenningsnøkkelen (4.4) er i
posisjon «PÅ».
4.7 VARSELLAMPER OG LYDSIGNAL
Instrumentpanelet omfatter en rekke varsellamper som kun kan
tennes når tenningsnøkkelen (4.4) er i posisjon «PÅ».
NO 14
– Kontrollampene tennes utelukkende i bestemte driftsforhold,
og angir:
a)
b)
kniver innkoplet;
parkeringsbremse på;
c)
føreren sitter ikke på setet;
e)
(hvor dette er inkludert) oljetrykket for lavt;
d)
(hvor dette er inkludert) lite bensin;
f)
gressoppsamler eller steinsprutbeskyttelse er ikke
montert;
h)
trekkinnkoplingspedalen er i nøytral.
g)
batteriet lades ikke;
– Lydsignalet har to funksjoner:
a) kontinuerende lyd beskyttelsen til det elektroniske kortet er utløst;
b) ntermittent lyd
gressoppsamleren er full.
4.8 TIMETELLER (hvor dette er inkludert)
Den aktiveres hver gang tenningsnøkkelen (4.4) er i posisjon
«PÅ», og angir motorens arbeidstimer.
4.9 BETJENINGSUTSTYR FOR KNIVINNKOPLING
OG KNIVSTANS
Knappen (4.9) gjør det mulig å kople inn knivene ved bruk av en
elektromagnetisk kopling:
«A» Ikke inntrykt
«B» Inntrykt
= Knivene er frikoplet
= Knivene er tilkoplet
– Hvis knivene koples inn uten at sikkerhetsbestemmelsene
overholdes, slås motoren av, eller motoren kan ikke startes
(
5.2).
– Varsellampen (4.7.a) tennes når “knivene er innkoplet”.
– Når knivene koples ut vil en bremse aktiveres samtidig.
Denne bremsen stopper opp rotasjonen innen få sekunder.
4.10 HÅNDTAK FOR INNSTILLING AV KLIPPEHØYDEN
Dette håndtaket har syv posisjoner indikert fra «1» til «7» på
merkelappen, og de tilsvarer en klippehøyde mellom 3 og 9 cm.
– For å gå fra en posisjon til en annen er det nødvendig å trykke
på utkoplingsknappen helt ytterst.
4.11 HÅNDTAK FOR TIPPING AV GRESSOPPSAMLEREN
Dette håndtaket kan trekkes ut og gjør det mulig å tippe gressoppsamleren, slik at operatøren kan tømme den uten å
anstrenge seg.
4.31 BREMSEPEDAL
Denne pedalen virker på bakhjulene
4.32 TREKKINNKOPLINGSPEDAL
Denne pedalen kopler
driften inn og ut og brukes for å regulere plentraktorens hastighet,
både i fremovergir og i
revers.
4.31
– For å kople inn fremoverdriften er det tilstrekkelig å trø peda4.32
len i retning «F» med
N
fotspissen. Husk at
F
plentraktorens hastighet er proporsjonal
med trykket på pedaR
len.
– På samme måte kan
reversdriften aktiveres
ved å trø pedalen i retning «R» med hælen.
B
4.33
– Når pedalen slippes
A
opp, går den automatisk tilbake til nøytral
posisjon «N».
– Varselslampen (4.7.h) tennes når trekkinnkoplingspedalen er
i “nøytral”.
ADVARSEL!
Innkopling av revers må skje når
maskinen står i ro.
MERK
Dersom trekkinnkoplingspedalen brukes
for å kople inn fremover- eller reversdriften mens parkeringsbremsen (4.5) er på, slås motoren av.
NO 15
4.33 HÅNDTAK FOR UTKOPLING AV HYDROSTATISK
TRANSMISJON
Dette håndtaket har to posisjoner, indikert med en merkelapp:
«A»
«B»
= Transmisjonen innkoplet: for alle typer bruk, under
kjøring og i forbindelse med klipping;
= Transmisjonen utkoplet: gir en betydelig reduksjon
av kraften som er nødvendig for å flytte maskinen.
Brukes når motoren er slått av.
VIKTIG
For å unngå å skade transmisjonen må
dette arbeidet kun utføres med avslått motor, med pedalen
(4.32) i posisjon «N».
NO 16
5. BRUK AV MASKINEN
5.1 SIKKERHETSFORSKRIFTER
FARE!
Bruk bare maskinen til det den er laget for (klipping og oppsamling av gress).
Enhver annen bruk er å betrakte som “uriktig bruk”, og
medfører bortfall av garantien og av fabrikantens ansvar.
Byrder som følger av skader eller kvestelser på egen
person eller tredjeperson, tilfaller derfor brukeren.
Uriktig bruk omfatter (for eksempel, men ikke begrenset
til):
– transportere andre personer, barn eller dyr på maskinen eller en tilhenger;
– trekke eller skyve last uten bruk av ekstrautstyr som er
egnet til trekking;
– bruke maskinen til passasje på ustabilt, glatt, isete,
steinete eller usammenhengende underlag, foruten
vannpytter eller myrer hvor det ikke er mulig å vurdere
underlagets konsistens;
– bruke maskinen til oppsamling av blader eller fragmenter;
– bruke knivene på strekninger uten gress.
FARE!
Sikkerhetsanordningene som maskinen er utstyrt med må aldri fjernes eller fingres med.
HUSK AT BRUKEREN ALLTID ER ANSVARLIG FOR SKADER FORÅRSAKET PÅ TREDJEPERSON. Før maskinen
tas i bruk:
– les de generelle sikkerhetsreglene (
1.2), nøye, spesielt det som angår kjøring og klipping i skråninger.
– les bruksanvisningene nøye, bli kjent med betjeningsutstyret og med prosedyren for umiddelbar stans av
knivene og motoren.
– hold hender og føtter borte fra roterende deler, og
unngå alltid å oppholde deg i nærheten av utkasteråpningen.
Bruk aldri maskinen når du ikke er opplagt eller du er påvirket av medisiner eller annet som kan ha redusere refleksene eller konsentrasjonsevnen.
Det er brukerens ansvar å vurdere potensielle farer der
hvor en skal arbeide, og det er han som må ta alle forholdsregler for å kunne garantere sin egen og andres
sikkerhet. Dette gjelder spesielt i skråninger, og terreng
som er ujevnt, glatt eller ustabilt.
Ikke la maskinen stå i ro i høyt gress med motoren i
gang, dette for å unngå brannfare.
ADVARSEL!
Denne maskinen må ikke kjøre i
skråninger som heller mer enn 10° (17%) (
5.5). Hvis
maskinen skal brukes mye i skråninger (aldri over 10°),
svarer det seg å montere motvekter (leveres på forespørsel (
9.1) under tverrbjelken på forhjulene for å øke
stabiliteten foran og redusere muligheten for steiling.
VIKTIG
Alle henvisninger til betjeningsutstyrets
og kontrollenes posisjon er beskrevet i kapittel 4.
NO 17
5.2 KRITERIER FOR UTLØSNING
AV SIKKERHETSANORDNINGENE
Sikkerhetsanordningene virker på to måter:
– de forhindrer at motoren starter dersom ikke alle sikkerhetsbetingelsene er oppfylt;
– de stopper motoren, selv om bare en sikkerhetsbetingelse
ikke er oppfylt.
a) For å starte motoren er det uansett nødvendig at:
– trekkinnkoplingspedalen er i “fri”;
– knivene er utkoplet;
– føreren sitter på setet eller parkeringsbremsen er på.
b) Motoren stopper når:
– føreren forlater setet med knivene innkoplet;
– føreren forlater setet uten at trekkinnkoplingspedalen er i “fri”;
– føreren forlater setet uten at trekkinnkoplingspedalen er i “fri”
og uten å sette parkeringsbremsen på;
– gressoppsamleren løftes eller steinsprutbeskyttelsen fjernes
når knivene er innkoplet;
– man kopler til parkeringsbremsen uten å ha koplet knivene fra.
– trekkpedalen (
4.32) betjenes med parkeringsbremsen innkoblet.
5.3 VEILEDNING FØR START
Før arbeidet tar til er det nødvendig å foreta en rekke kontroller
og operasjoner for å være sikker på at arbeidet kan skje effektivt
på sikreste måte.
NO 18
5.3.1 Setejustering
Setet er plassert på glideplater
og kan justeres til seks stillinger.
1
Justeringen utføres ved å løfte
håndtaket (1) og skyve setet til
den ønskede stillingen.
5.3.2 Lufttrykk i dekkene
Et korrekt lufttrykk i dekkene er en viktig betingelse for å få den
riktige stillingen på klippepannen og dermed en jevn klipping av
plenen.
Skru av de beskyttende hettene, koble ventilene til en luftpumpe
utstyrt med trykkmåler, og juster trykket til de angitte verdiene.
1,5 bar (13 x 5,00-6)
1,0 bar (15 x 5,00-6)
1,2 bar
5.3.3 Fylling av olje og bensin
MERK
Riktig olje- og bensintype er angitt i motorens instruksjonshefte.
Kontroller motoroljenivået med
motoren av. Etter de presise angivelsene i motorens håndbok skal
dette nivået være mellom peilepinnens MIN- og MAX-streker.
MAX
MIN
Foreta fylling av drivstoff ved å
bruke en trakt. Pass på at tanken
ikke fylles helt opp.
Tankens volum er ca. 7 liter.
FARE!
Fylling av
bensin skal gjøres i et åpent og godt ventilert område
med motoren av. Husk alltid på at bensindamp er brannfarlig!. BRUK IKKE ÅPEN FLAMME NÆR TANKÅPNINGEN FOR Å KONTROLLERE INNHOLDET, OG IKKE
RØYK UNDER FYLLING.
VIKTIG
Unngå å helle bensin på plastdelene for
ikke å skade dem. Skyll umiddelbart med vann i tilfelle søl. Garantien dekker ikke skader på motorens eller karosseriets
plastdeler som skyldes bensin.
5.3.4 Montering av beskyttelser over utkasteråpningen
(gressoppsamler eller steinsprutbeskyttelse)
ADVARSEL!
Bruk aldri maskinen uten å ha montert
beskyttelsene over utkasteråpningen!
Fest gressoppsamleren (1) til festebrakettene (2) og plassér den i midtre stilling på bakplaten ved å føre
sammen de to referansepunktene
(3).
1
2
Kontroller at det nederste røret for
gressoppsamlerens åpning er fastlåst på den spesielle påhektingsanordningen (4).
3
Dersom det er vanskelig å hekte
fast, eller klaringen er for stor, kan
du regulere fjæren (
6.3.2).
Dersom du klipper uten gressoppsamler må du bruke steinsprutbeskyttelsen tilbehør på forespørsel
(
9.2) som må monteres til bakplaten som vist på tegningen.
5.3.5 Kontroll av maskinens sikkerhet og effektivitet
1. Kontroller at sikkerhetsanordningene oppfører seg slik som
angitt (
5.2).
2. Forviss deg om at bremsen virker som den skal.
3. Start ikke med klippingen dersom knivene vibrerer, eller det
oppstår tvil om slipingen. Husk alltid at:
NO 19
– En uskarp kniv river bort gresset og gir en gul plen.
– En løs kniv gjør at maskinen vibrerer unormalt, og kan være
farlig.
ADVARSEL!
Ikke bruk maskinen dersom du ikke er
sikker på dens effektivitet eller sikkerhet, og kontakt
umiddelbart forhandleren din for nødvendig kontroll eller
reparasjon.
5.4 BRUK AV MASKINEN
5.4.1 Start
FARE!
Start av motoren må alltid foregå i et
åpent og godt ventilert område! HUSK ALLTID AT EKSOSGASSENE ER GIFTIGE!
Før motoren startes:
–
–
–
–
Åpne bensinkranen (1) (hvor dette er inkludert).
Sett trekkinnkoplingspedalen i nøytral («N») (
4.32);
Kople ut knivene (
4.9).
Sett på parkeringsbremsen i en
skråning.
– Hvis motoren er kald, må du
aktivere chokehåndtaket
(hvor dette er inkludert), eller
vri gasshåndtaket til
«CHOKE», som vist på merkelappen.
– Hvis motoren allerede er varm,
er det tilstrekkelig å vri gasshåndtaket til en posisjon
NO 20
mellom «LANGSOM» og «HURTIG».
– Sett inn tenningsnøkkelen, vri den til «PÅ» for å aktivere det
elektriske systemet, vri den videre til «OPPSTART» for å
starte motoren.
– Slipp deretter tenningsnøkkelen.
Når motoren er startet, settes gasshåndtaket i posisjon «LANGSOM», og kople ut chokehåndtaket (hvor dette er inkludert).
VIKTIG
Chokehåndtaket må koples ut så snart
motoren er varmet opp og roterer normalt. Bruk av choke med
varm motor kan skade tennpluggen og forårsake uregelmessig
motorfunksjon.
MERK
Hvis det skulle oppstå startvansker, må
ikke startmotoren gå over lenger tid. Batteriet utlades, og motoren vil overfylles. Vri tenningsnøkkelen tilbake til «STOPP»,
vent noen sekunder, og prøv igjen. Hvis feilen fortsetter, gå til
kap. «8» i denne instruksjonsboken, og til motorens instruksjonshefte.
VIKTIG
Husk alltid at sikkerhetsanordningene
hindrer oppstart av motoren når sikkerhetsbetingelsene ikke er
oppfylt (
5.2). I slike tilfeller er det nødvendig å vri nøkkelen
tilbake til «STOPP», og opprette de korrekte startforholdene
før motoren kan startes.
5.4.2 Kjøring uten å klippe og forflytninger
1
ADVARSEL!
Denne maskinen kan ikke kjøre lovlig
på offentlig vei. Den må kun brukes på private områder
uten trafikk (i henhold til veitrafikkloven).
MERK
Under forflytningene må knivene være utkoplet, og klippepannen i maksimum høyde (posisjon «7»).
I forbindelse med forflytningene, sett gasshåndtaket i en posisjon mellom «LANGSOM» og «HURTIG».
Kople ut parkeringsbremsen og slipp pedalen (
4.31).
Skyv trekkinnkoplingspedalen (
4.32) i retning «F», og oppnå
den ønskede hastigheten ved å variere trykket på pedalen og
ved betjening av gasshåndtaket.
Begynn ryggingen når maskinen står stille ved å flytte håndtaket
for regulering av hastigheten i retning «R» (
4.32).
5.4.5 Gressklipping
Reguler innstillingen til antiskalperingshjulene (1), hvis funksjon
er å redusere risikoen for at gressteppet rykkes opp som følge
av at klippepannens kant skraper mot ujevne underlag.
1
ADVARSEL!
Trekkinnkoplingspedalen må aktiveres som beskrevet for å unngå en brå innkopling
(
4.32) da det kan forårsake steiling og tap av kontrollen over maskinen, spesielt i skråninger.
A
5.4.3 Bremsing
Senk først farten ved å redusere antall motoromdreininger, og
trykk deretter på bremsepedalen (
4.31) for å redusere farten
ytterligere, helt til maskinen stopper.
Maskinens hastighet reduseres merkbart også når trekkinnkoplingspedalen slippes.trazione
5.4.4 Rygging
VIKTIG
Innkoplingen av revers må bare skje når
maskinen står stille.
Modell 102
De tre stillingene for montering av forhjulene gjør det mulig å
opprettholde en sikkerhetsavstand «A» mellom kanten av
klippepannen og underlaget.
For å skifte stilling, hekt av stoppeplaten (2) med hjelp av en
skrutrekker og trekk ut tappen (3) med fjæren (4).
Sett på igjen det lille hjulet (1) i ønsket stilling, og monter deretter tappen (3), fjæren (4) og stoppeplaten (2) i angitt rekkefølge, idet du passer på at hodet på tappen (3) vender mot
innsiden av maskinen.
NO 21
ADVARSEL!
Denne
operasjonen skal alltid
gjøres med begge hjulene, slik at de settes i
samme høyde, MED AVSLÅTT MOTOR OG FRAKOBLEDE KNIVER.
– begynn med forsiktighet, slik det har blitt beskrevet tidligere.
– velg kjørehastighet og klippehøyde (
4.10) i forhold til
gressmengden som skal klippes (høyde og tetthet).
2
3
1
2
Modell 122
De tre stillingene for montering av for- og bakhjulene gjør det
mulig å opprettholde en sikkerhetsavstand «A» mellom kanten av klippepannen og underlaget.
For å skifte stilling, hekt av stoppeplaten (2) med hjelp av en
skrutrekker og trekk ut tappen (3) med fjæren (4).
Sett på igjen det lille hjulet (1) i ønsket stilling, og monter deretter tappen (3), fjæren (4) og stoppeplaten (2) i angitt rekkefølge, idet du passer på at hodet på tappen (3) vender mot
innsiden av maskinen.
ADVARSEL!
Denne operasjonen skal alltid gjøres med alle hjulene, slik at de settes i samme høyde,
MED AVSLÅTT MOTOR OG FRAKOBLEDE KNIVER.
Gjør frem på følgende måte når du har nådd området som skal
klippes:
– sett gasshåndtaket til «HURTIG»;
– sett klippepannen i høyeste stilling;
– kople kun inn knivene (
4.9) på gressteppet, og unngå å kople dem inn på grusete underlag eller på altfor høyt gress;
NO 22
ADVARSEL!
Av sikkerhetsgrunn må du alltid
redusere kjørehastigheten når du klipper i skråning
(
1.2 - 5.5).
4
Det er imidlertid riktig å sette ned hastigheten hver gang du hører
at motorens turtall reduseres. Du vil aldri oppnå et godt klipperesultat hvis hastigheten er for høy.
Kople ut knivene, og sett klippepannen i høyeste stilling hver
gang du må kjøre over en hindring.
5.4.6 Tømming av gressoppsamleren
MERK
Tømming av gressoppsamleren kan bare
skje når knivene er utkoplet, ellers vil motoren stoppe.
Unngå å fylle gressoppsamleren så mye at utkasteråpningen tetter seg.
En full gressoppsamler indikeres av et lydsignal. Når det høres,
må du gjøre følgende:
–
–
–
–
reduser motorturtallet;
sett trekkinnkoplingspedalen i nøytral «N» (
4.32) ogstopp;
kople ut knivene (
4.9). Lydsignalet vil stoppe;
sett på parkeringsbremsen i skråninger;
– trekk ut håndtaket (1) og tipp gressoppsamleren for å tømme den;
– lukk gressoppsamleren igjen slik at
den låses fast på påhektingsanordningen (2).
5.4.8 Slutt på klippingen
Når klippingen er ferdig, må knivene koples ut, og hastigheten
reduseres. Maskinen kjøres tilbake med klippepannen i høyeste
stilling.
2
1
MERK
Etter tømmingen
kan det skje at lydsignalet høres igjen
når knivene koples inn. Dette kan forårsakes av gressrester på føleren til
signaleringsmikrobryteren. I dette tilfellet er det tilstrekkelig å kople ut og
inn knivene for å stoppe lydsignalet.
Hold alltid føleren (3) fri for gressrester.
5.4.9 Slutt på arbeidet
Stopp maskinen, sett gasshåndtaket til
posisjon «LANGSOM», og vri tenningsnøkkelen til «STOPP» slik at motoren stanses.
3
5.4.7 Tømming av utkasteråpningen
Klipping av veldig høyt og fuktig gress, sammen med en høy kjørehastighet, kan resultere i at utkasteråpningen tetter seg.
I dette tilfellet er det nødvendig å gjøre følgende:
– stopp maskinen, kople ut knivene og slå av motoren;
– fjern gressoppsamleren eller steinsprutbeskyttelsen;
– fjern gressrestene fra utkasteråpningens utløpshull.
ADVARSEL!
Motoren må alltid være slått av når
dette arbeidet gjøres.
Steng bensinkranen (1) (hvor dette er
inkludert) når motoren har stoppet.
1
ADVARSEL!
For å unngå smell i lydpotten må
gasshåndtaket settes til posisjon «LANGSOM» 20 sekunder før motoren stoppes.
ADVARSEL!
Ta alltid ut tenningsnøkkelen før du
forlater maskinen.
VIKTIG
For å forlenge batteriets levetid, ikke la
nøkkelen stå i posisjonen «PÅ» når motoren ikke står på.
5.4.10 Rengjøring av maskinen
Etter hver klipping må maskinen rengjøres utvendig, gressoppsamleren må tømmes, og alt gress og jord må fjernes.
NO 23
ADVARSEL!
Tøm alltid gressoppsamleren, og ikke
forlat beholdere med klipt gress i lukkete lokaler.
Rengjør plastdelene med en svamp som er dyppet i vann og
såpe. Vær forsiktig og ikke væt motoren, komponentene til det
elektriske systemet og det elektroniske kortet som ligger under
instrumentpanelet.
VIKTIG
Bruk aldri høytrykk eller sterke rengjøringsmidler for å rengjøre maskinen og motoren.
ADVARSEL!
For å opprettholde best mulig effektivitets- og sikkerhetsnivå for maskinen, er det nødvendig
å unngå at det samler seg avsetninger eller tørre gressrester på den øvre delen av klippepannen.
Foreta en grundig rengjøring av klippepannen etter hver bruk, for
å fjerne ethvert spor av gress og avsetninger.
ADVARSEL!
Under rengjøring av klippepannen, ta
på vernebriller, og hold personer og dyr på avstand fra
det omkringliggende området.
a) Innvendig vask av klippepannen og utkasteråpningen må
foretas på et hardt underlag, med:
–
–
–
–
gressoppsamleren eller utkasteråpningen er montert;
føreren sitter på setet;
klippepannen i stilling «1»;
motoren er i gang;
NO 24
– trekkinnkoplingspedalen
er i nøytral;
– knivene er innkoplet.
Kople vekselsvis en vannslange til de bestemte rørtilpasningene (1), la vannet
renne i noen minutter med
knivene i bevegelse.
1
VIKTIG
For å unngå å ødelegge funksjonen til
den elektromagnetiske clutchen:
– Unngå at clutchen kommer i kontakt med olje;
– Ikke rett vannsprut med høyt trykk direkte på clutchen;
– Ikke rengjør clutchen med bensin.
Fjern deretter gressoppsamleren, tøm den, skyll den og sett den
slik at den tørker fort.
b) For rengjøring av den øvre delen av klippepannen:
– senk klippepannen fullstendig (stilling «1»);
– blås med en
strøm av trykkluft gjennom
de høyre og
venstre beskyttelsenes
åpninger.
5.4.12 NYTTIG INFORMASJON
5.4.11 Lagring over kortere og lenger periode
Ved lagring over en lenger
periode (mer enn 1 måned), må batteriets kabler
koples fra, og følg anvisningene gitt i motorens instruksjonshefte.
A) Beskyttelsesanordning for det elektroniske kortet
Tøm drivstofftanken ved å
løsne slangen (1) på innsiden av bensinfilteret (2),
og samle opp drivstoffet i
en egnet beholder.
Kople slangen (1) til igjen, og pass på å sette klemmen (3) korrekt på plass igjen.
2
3
1
ADVARSEL!
Fjern forsiktig alt tørt gress som har
samlet seg opp rundt motoren og lydpotten slik at det
ikke tar fyr neste gang maskinen brukes.
Oppbevar maskinen på et tørt sted beskyttet mot dårlig vær, og
om mulig dekket med en presenning (
9.4).
VIKTIG
Batteriet må oppbevares på et tørt og kjølig sted. Lad alltid opp batteriet før maskinen lagres over en
lenger periode (mer enn 1 måned) og lad det opp før det tas i
bruk igjen (
6.2.3).
Når maskinen skal brukes igjen, må det kontrolleres at det ikke
er bensinlekkasjer fra slangene, bensintanken eller forgasseren.
Det elektroniske kortet har en selvregulerende beskyttelse som
bryter kretsen hvis det er en feil i det elektriske systemet. Dette
resulterer i at motoren stopper og et lydsignal som bare kan
stoppes ved at tenningsnøkkelen fjernes.
Kretsen tilbakestilles etter noen få sekunder, men årsaken til feilen må finnes og utbedres for å unngå at beskyttelsesanordningen trer i kraft igjen.
VIKTIG
For å unngå at beskyttelsen aktiveres:
– bytt ikke om kablene til feil polaritet på batteriet;
– bruk ikke maskinen uten batteri da det vil oppstå skade på
laderegulatoren;
– vær forsiktig, unngå kortslutning.
B) Varsellamper
Bensinvarsellampen (
4.7.d) (hvor dette er inkludert) forteller
at det bare er 2 liter igjen, nok for 30-40 minutters kjøring.
VIKTIG
Dersom varsellampene til følgende komponenter tennes under kjøring,
– batteriet (
4.7.g): se kap.8 i denne instruksjonsboken.
– olje (
4.7.e) (hvor dette er inkludert): det er mangel på
smøreolje, og motoren må stoppes øyeblikkelig.
NO 25
5.5 SKRÅNINGER
Overhold de oppgitte grensene (maks. 10° - 17%). Skråninger
må klippes opp og ned, og aldri på tvers. Vær forsiktig når du
svinger slik at de øverste hjulene ikke støter
på hindringer (steiner,
grener, røtter, osv.),
fordi det kan føre til at
maskinen glir sidelengs,
at den tipper, eller at du
mister kontrollen over
maskinen.
5.6 TRANSPORT
ADVARSEL!
Dersom maskinen skal transporteres
med en lastebil eller tilhenger, må man bruke ramper for
adkomst med egnet robusthet, bredde og lengde. Last
på maskinen med motoren avslått, uten fører og kun ved
hjelp av skyvekraft, ved hjelp av et egnet antall personer.
I forbindelse med transport må du stenge bensinkranen
(hvor dette er inkludert), senke klippepannen helt ned,
sette på parkeringsbremsen, og forankre maskinen godt
til transportkjøretøyet med tau, reip eller kjeder.
max 10∞(17%)
FARE!
REDUSER HASTIGHETEN FØR DU
SVINGER I SKRÅNINGER. Sett alltid på parkeringsbremsen før maskinen forlates.
ADVARSEL!
I skråninger må femoverdriften koples
inn gradvis ut for å unngå en brå innkopling, fordi det
kan forårsake steiling, og at en mister kontrollen over
maskinen. Reduser alltid hastigheten før du kjør i en
skråning, spesielt i nedoverbakke.
FARE!
Legg aldri i revers for å redusere hastigheten i nedoverbakke, fordi det kan forårsake steiling,
og at en mister kontrollen over maskinen. Dette gjelder
spesielt i glatt terreng.
Kjør i nedoverbakke uten å trø trekkinnkoplingspedal (
4.32)
når trekket ikke er innkoplet. Slik har du fordel av den hydrostatiske transmisjonens bremseeffekt.
NO 26
5.7 NOEN RÅD FOR Å HOLDE PLENEN I PRESENTABEL
STAND
1.
2.
3.
4.
Plenen vil få et pent utseende hvis den klippes både på
langs og på tvers i samme klippehøyde, uten å klippe gresset for langt ned. Plenen kan bestå av forskjellige typer
gress. Hvis du klipper ofte vil det gresset som utvikler
mange røtter vokse mest og danne et solid gressteppe. Hvis
klippingen derimot skjer mindre ofte vil først og fremst den
høye, ville vegetasjonen vokse (kløver, prestekrager osv.).
Klipperesultatet vil alltid bli bedre, dersom gresset er tørt.
Knivene må alltid være hele og godt slipte. En dårlig slipt
kniv river bort gresset, reduserer oppsamlereffekten, og gjør
gresstuppene gule.
Motoren må brukes med maksimal omdreiningshastighet.
Dette sikrer en bedre gressklipping, og et godt utkast av det
klipte gresset gjennom utkasteråpningen.
5.
6.
7.
8.
9.
Gressklippingens intervaller må bestemmes i forhold til hvor
mye gresset vokser, slik at ikke gresset vokser for mye
mellom to klippinger.
I varme og tørre perioder er det bedre å la gresset vokse litt
høyere, slik at ikke jorden tørkes ut.
Den beste
2
høyden for en
1
velstelt plen
er ca. 4-5 cm,
og med en
enkelt klipping bør ikke
mer enn en
tredjedel av
den totale
høyden fjernes.
Hvis gresset er veldig høyt må det klippes to ganger. Første
gang med maksimum klippehøyde, og eventuelt i redusert
klippebredde, og andre gang (dagen etter) i ønsket høyde.
Plenen vil se bedre ut, dersom gresset klippes i to forskjellige retninger.
Hvis utkasteråpningen tetter seg, er det en fordel å redusere
hastigheten, da den kan være for høy i forhold til plenens tilstand. Hvis dette ikke løser problemet, kan den mulige årsaken være dårlig slipte kniver, eller deformerte vingeprofiler.
10. Vær særdeles oppmerksom når du klipper nær busker og
plenkanten, fordi dette kan skade klippepannens stilling og
kanter, eller knivene.
NO 27
6. VEDLIKEHOLD
6.1 SIKKERHETSFORSKRIFTER
ADVARSEL!
Ta ut tenningsnøkkelen og les instruksjonene før du starter opp med rengjøring eller vedlikehold. Ta på egnede klær og arbeidshansker i alle situasjoner der hendene utsettes for risiko.
ADVARSEL!
Maskinen må aldri brukes med slitte
eller skadede deler. Defekte eller slitte deler skal skiftes
ut og aldri repareres. Bruk bare originale reservedeler:
Bruk av uoriginale og/eller feil monterte reservedeler setter maskinens sikkerhet i fare, kan forårsake ulykker eller personskader, og fritar fabrikanten for alle forpliktelser og ethvert ansvar.
VIKTIG
Tøm aldri brukt olje, bensin eller andre
forurensende produkter i naturen!
ADVARSEL!
Ethvert regulerings- eller vedlikeholdsinngrep som ikke er beskrevet i denne håndboken,
må foretas hos forhandleren eller et spesialverksted som
har den kompetansen og det utstyret som trengs for korrekt utførelse av arbeidet. På denne måten opprettholdes
maskinens opprinnelige sikkerhetsnivå.
Inngrep som utføres ved uegnede verksteder eller av
ukvalifiserte personer, bringer enhver form for garanti til
opphør, foruten å frita fabrikanten for enhver forpliktelse
og ethvert ansvar.
Spesielt er det nødvendig å kontakte forhandleren eller
et spesialverksted umiddelbart dersom det oppstår uregelmessigheter med funksjonen til:
NO 28
– bremsen,
– innkobling og stans av knivene,
– innkobling av trekkraft i forlengs eller baklengs
retning.
6.2 ORDINÆRT VEDLIKEHOLD
Tabellen vil hjelpe deg med å holde din maskin effektiv og sikker. Der angis de viktigste inngrepene og regelmessigheten som
er forutsatt for hvert av disse.
Feltene på siden brukes til å notere dato og antall funksjonstimer
når inngrepet er gjennomført.
Utløsning
Arbeidstimer
1. MASKIN
1.1 Kontroll av at knivene er festet og skarpe 3)
1.2
Bytte av knivene 3)
1.3 Kontroll av drivremmen 3)
1.4 Bytte av knivenes drivrem
2) 3)
1.5 Kontroll av knivenes drivrem 3)
1.6 Bytte av knivenes drivrem
2) 3)
1.7 Kontroll og justering av trekket 3)
1.8 Kontroll av knivinnkopling og knivstans 3)
1.9 Kontroll av alle låsemekanismene
1.10 Generell smøring
4)
25
100
25
–
25
–
25
25
25
25
Utført (dato eller arbeidstimer)
Utløsning
2. MOTOR
1)
2.1 Bytte av motorolje
Arbeidstimer
Utført (dato eller arbeidstimer)
.....
2.2 Kontroll og rengjøring av luftfilteret
.....
2.3 Bytte av luftfilteret
.....
2.4 Kontroll av bensinfilteret
.....
2.7 Bytte av tennplugg
.....
2.5 Bytte av bensinfilteret
2)
3)
4)
.....
Motorens instruksjonshefte inneholder en komplett tabell med inngrepsintervaller.
Kontakt forhandleren din ved første tegn til funksjonsfeil.
Inngrep som må utføres av forhandleren eller et spesialverksted.
Den generelle smøringen må utføres hver gang maskinen settes bort for en
lenger periode.
6.2.1 Motor
VIKTIG
Følg alle forholdsreglene som er gjengitt i
motorens instruksjonshefte.
For å tømme ut motoroljen,
hold forlengelsesslangen
(1) godt fast og skru av
tømmepluggen (2).
Når pluggen (2) settes på
igjen, vær oppmerksom på
plasseringen av den innvendige tetningen (3), og
skru helt igjen idet forlengelsesslangen (1) holdes
godt fast.
1
2
3
Bakakslingen består av en forseglet monoblokkenhet og krever
derfor ikke vedlikehold. Enheten er permanentsmurt, og det er
derfor ikke nødvendig med bytte eller etterfylling.
6.2.3 Batteri
2.6 Kontroll og rengjøring av tennpluggkontaktene .....
1)
6.2.2 Bakaksling
Det er helt nødvendig at
batteriet vedlikeholdes
på en riktig måte, slik at
det kan fungere i lang tid.
Batteriet til maskinen må
alltid lades helt:
– før første gangs bruk
av maskinen etter innkjøp;
1
– før maskinen står ubrukt over lengre tid;
– før start etter at maskinen ikke er brukt på lenge.
– les og overhold oppladingsanvisningene som er oppført i batteriets instruksjonshefte.
Dersom den oppgitte prosedyren ikke følges eller batteriet
ikke lades, kan battericellene påføres uopprettelig skade.
– et utladet batteri må lades opp så snart som mulig.
VIKTIG
Ladingen må foretas med en batterilader
med konstant spenning. Andre ladesystemer kan påføre batteriet uopprettelig skade.
NO 29
Maskinen er utstyrt med et koplingsstykke (1) for ladingen. Dette
skal koples til koplingsstykket på batteriladeren “CB01”eller
"FIGHTER" som følger med (hvis finnes) eller som kan bestilles
(
9.5).
VIKTIG
Dette koplingsstykket må kun brukes for
tilkoplingen til batteriladeren "CB01" eller "FIGHTER". For
bruk:
– følg anvisningene som er oppførte i det relevante instruksjonsheftet;
– følg anvisningene som er oppførte i batteriets instruksjonshefte.
6.3 INNGREP PÅ MASKINEN
6.3.1 Justering av klippepannen
Klippepannen må være justert riktig for å oppnå en jevnt klippet
plen og for å redusere vibrasjonene.
Kontroller lufttrykket i dekkene i tilfelle uregelmessig klipping.
Dersom det ikke er nok for å oppnå jevn klipping, må du kontakte forhandleren din for nødvendig kontroll og justering av klippepannen.
6.3.2 Justering av fjæren til gressoppsamlerens
påhektingsanordning
Dersom gressoppsamleren har
en tendens til å hoppe og åpne
seg ved kjøring på ujevn mark
eller dersom det er vanskelig å
sette gressoppsamleren på
plass igjen etter tømming, må
påhektingsanordningens fjær
(1) justeres.
Velg noen av festehullene (2)
helt til ønsket resultat oppnås.
2
6.3.3 Bytte av hjulene
Sett maskinen på et flatt underlag, og sett støtter under rammen på den siden hvor du skal
bytte hjul.
NO 30
1
Forhjulene er festet med en
elastisk ring (1) som kan fjernes
med en skrutrekker.
1
2
MERK
I tilfelle skifte av ett eller begge bakhjul,
må du forvisse deg om at eventuelle forskjeller i ytterdiameteren ikke overstiger 8-10 mm; i motsatt fall må justering av klippepannen foretas for å unngå uregelmessig klipping.
VIKTIG
Smør alltid fett på hjulakslingen før hjulet
monteres. Sett deretter omhyggelig på plass den elastiske
ringen (1) og akselskiven (2).
6.3.4 Reparasjon eller bytte av dekkene
Dekkene er av typen "slangeløs", og bytte eller reparasjon p.g.a.
punktering må utføres av en dekkspesialist i henhold til gjeldende normer.
6.3.5 Bytte av lyspærene
(hvis tilgjengelig)
Lyspærene (18W) er montert
med bajonettsokkel til lyspæreholderen. Denne kan tas ut
ved å vri den mot klokken
med en tang.
6.3.6 Bytte av sikringen
Maskinen er utstyrt med sikringer (1) av forskjellig kapasitet. Deres funksjoner og karakteristika er de følgende:
– 10 A sikring = til beskyttelse av kretsene generelt og av det
elektroniske kretskortets effektkretser. Når den slår seg ut,
stanser maskinen og lyset på instrumentpanelet slås helt av.
– 25 A sikring = til beskyttelse av ladekretsen. Når den slår seg
ut, vil batteriet gradvis lades ut, og dermed gi vanskeligheter
ved oppstart.
Sikringens kapasitet er angitt på selve sikringen.
VIKTIG
En brent
sikring må alltid skiftes ut med
en sikring av samme type og
kapasitet, og aldri en med forskjellig kapasitet.
1
Kontakt forhanderen i tilfelle inngrepet ikke utbedrer tingenes tilstand.
6.3.7 Demontering, skifte og remontering av knivene
ADVARSEL!
Bruk arbeidshansker når du skal
håndtere knivene.
ADVARSEL!
Skift alltid ut ødelagte eller skjeve kniver. Prøv aldri å reparere dem. BRUK ALLTID ORIGINALE
KNIVER MED FABRIKKMERKET
!
NO 31
Denne maskinen er tilrettelagt for bruk av kniver som har påført
koden:
Mod.102:
82004341/1 - 82004340/1
82004348/0 - 82004347/0
Mod.122:
82004350/0 - 82004349/0
82004343/0 - 82004342/0
VIKTIG
Det er en fordel om knivene skiftes ut parvis, særlig i tilfelle merkbare forskjeller i slitasjen.
NO 32
7. MILJØVERN
Miljøvern må være et relevant og prioritert aspekt ved bruk av
maskinen, til fordel for den siviliserte sameksistens og miljøet vi
lever i.
– Unngå å være et forstyrrende element for de nærmeste omgivelsene.
– Følg omhyggelig de lokale bestemmelsene for kasting av
materialet som resulterer av skjæringen.
– Følg nøye de lokale reglene for avfallshåndtering av emballasje, oljer, bensin, batterier, filtre, forringede deler eller ethvert
element med stor innvirkning på miljøet; slikt avfall må ikke
kastes sammen med vanlig søppel, men skilles ut og leveres
ved dertil egnede gjenvinningsstasjoner, som vil sørge for
resirkulering av materialene.
– Når maskinen tas ut av bruk, skal den ikke etterlates i naturen. Henvend deg hos en autorisert gjenvinningsstasjon i
samsvar med gjeldende lokale regler.
NO 33
8. FEILSØKING
PROBLEM
1. Ikke lys på instrumentpanelet og ikke lydsignal,
når nøkkelen er i posisjon «PÅ»
2. Ikke lys på instrumentpanelet men lydsignal,
når nøkkelen er i posisjon «PÅ»
MULIG ÅRSAK
Beskyttelsen til det elektroniske kortet er utløst.
Årsak:
–
–
–
–
feilkoplet batteri
kryssbyttet batteripoler
helt flatt batteri
sprengt sikring
Beskyttelsen til det elektroniske kortet er utløst.
Årsak:
– vått elektronisk kort
LØSNING
Sett nøkkelen i posisjon «STOPP» og se etter mulig
årsak:
–
–
–
–
kontroller tilkoplingene (
kontroller tilkoplingene (
lad batteriet ( 6.2.3)
bytt ut sikringen (10 A) (
3.4)
3.4)
6.3.6)
Sett nøkkelen i posisjon «STOPP» og se etter mulig
årsak:
– la det lufttørke
3. Nøkkel i posisjon «START» og
instrumentpanelet på, men startmotoren virker ikke
– dårlig ladet batteri
– sikringen til ladingen utløst
– lad batteriet ( 6.2.3)
– bytt ut sikringen (25 A) (
4. Nøkkel i posisjon «START», startmotoren virker,
men motoren starter ikke
– dårlig ladet batteri
– feil ved bensintilførsel
– lad batteriet ( 6.2.3)
– kontroller bensinnivået ( 5.3.3)
– åpne bensinkranen (hvor dette er inkludert)
( 5.4.1)
– kontroller bensinfilteret
– tenningsfeil
5. Det er vanskelig å starte motoren, eller motoren
går ujevnt
– bensinfeil
6. Motoren har dårlig effekt under klippingen
– hastigheten forover er for stor i forhold
til gressmengden ( 5.4.5)
NO 34
6.3.6)
– kontroller at tennplugghetten er ordentlig festet
– kontroller at det er riktig elektrodeavstand
på tennpluggen, og at elektrodene er rene
–
–
–
–
rengjør eller bytt luftfilteret
rengjør forgasserens flottørkammer
tøm bensintanken og fyll på ny bensin
kontroller og, om nødvendig, bytt bensinfilteret
– reduser hastigheten og/eller løft klippehøyden noen
hakk
PROBLEM
MULIG ÅRSAK
LØSNING
7. Motoren stopper når knivene koples inn
– alle vilkårene for innkopling er ikke oppfylt
– Sjekk at oppstartsvilkårene er oppfylt (
8. Batteriets varsellampe slukkes ikke etter flere
minutters kjøring
– batteriet er dårlig ladet
– Kontakt forhandleren
9. Oljens varsellampe er tent
(hvor dette er inkludert)
– lavt oljetrykk
Sett nøkkelen i posisjon «STOPP»:
10. Motoren stopper med lydsignal
Beskyttelsen til det elektroniske kortet er utløst.
Årsak:
Sett nøkkelen i posisjon «STOPP» og se etter mulig
årsak:
11. Motoren stopper uten lydsignal
12. Knivene kobles ikke inn, eller de stanser ikke i
rett tid når de kobles ut
13. Ujevn klipping og dårlig oppsamling
– overbelastning forårsaket av laderegulatoren
– batteriet er feilmontert (dårlig kontakt)
– batteriet frakoplet
– motorproblemer
– remmen er løsnet
– problem med den elektromagnetiske innkopling
– klippepannen er ikke parallell med bakken
– knivene klipper dårlig
– hastigheten forover er for høy i forhold til
gresshøyden
– utkasteråpningen er full av gress
– klippepannen er full av gress
5.2.c)
– fyll opp med olje ( 5.3.3)
– bytt ut filteret (ta kontakt med et Kontakt forhandleren
– Kontakt forhandleren
– kontroller tilkoplingene i (
3.4)
– kontroller batteriets tilkoplinger (
– Kontakt forhandleren
3.4)
– Kontakt forhandleren
– Kontakt forhandleren
– kontroller lufttrykk i dekkene ( 5.3.2)
– juster klippepannen slik at den er parallell med bakken ( 6.3.1)
– Kontakt forhandleren
– reduser hastigheten og/eller løft klippepannen
( 5.4.5)
– vent til gresset er tørt
– fjern gressoppsamleren og rengjør utkasteråpningen ( 5.4.7)
– rengjør klippepannen ( 5.4.10)
NO 35
PROBLEM
14. Unormal vibrasjon under klipping
MULIG ÅRSAK
LØSNING
– knivene er ikke i balanse
– Kontakt forhandleren
– løse skruer
– kontroller og trekk til festeskruene for motor og
ramme
– knivene er ikke riktig festet
– Kontakt forhandleren
15. Usikker eller ineffektiv bremsing
– bremsen ikke korrekt regulert
– Kontakt forhandleren
16. Uregelmessig fremdrift, utilstrekkelig trekkraft i
oppoverbakke, eller maskinen har en tendens til å
rykke
– problemer med remmen eller anordningen
for innkobling
– Kontakt forhandleren
– Utløsningsspaken er i posisjon «B»
– sett det tilbake til posisjon «A» (
17. Maskinen flytter ikke seg når det trykkes på
gasspedalen med motoren i gang
4.33)
Hvis problemene fortsetter etter at du har utført disse forslagene til forbedring, må du ta kontakt med et Kontakt forhandleren.
ADVARSEL!
Prøv aldri å utføre kompliserte reparasjonsarbeid hvis du ikke har det rette utstyret og den tekniske
kjennskapen. Garantien frafaller og produsenten fraskrives ethvert ansvar for reparasjoner som er dårlig utført.
NO 36
9. TILBEHØR PÅ FORESPØRSEL
1. SETT MED STEINSPRUTBESKYTTELSE
Brukes i stedet for gressoppsamleren når gresset ikke
samles opp.
1
Holder batteriet i god stand
når maskinen ikke brukes og
garanterer et utmerket ladenivå og en lenger levetid for
batteriet.
4
5. SET MED
MULCHINGKNIVER
2. SETT MED
TILHENGERFESTE
For å trekke en liten tilhenger.
4. BATTERILADER
“CB01” eller
"FIGHTER"
2
Maler fint opp det klippede
gresset, og lar det ligge på
plenen som et alternativ til å
bruke gressoppsamleren.
5
3. PRESENNING
Beskytter maskinen mot
støv, når den ikke brukes.
3
NO 37
10. EKSTRAUTSTYR
1. KRAFTUTTAK “PTO”
Brukes til å overføre motorens bevegelse til ekstrautstyret som betjenes.
2. SNØFRESER
MED TURBIN
For fjerning og bortkastelse
av snø.
3. SNØSKYFFEL
MED KNIV
For skyfling og oppsamling
på siden av den fjernede
snøen.
NO 38
1
2
3
4. FEIEMASKIN
For rengjøring av gangstier
og solide underlag for blader og skitt, samt for fjerning av tynne lag nysnø.
4
11. TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Elektrisk system ........................................................................... 12 V
Batteri ......................................................................................... 18 Ah
Framdekk ............................................................................ 13 x 5.00-6
eller ................................................................................. 15 x 5.00-6
Bakdekk .............................................................................. 18 x 8.50-8
Lufttrykk foran
dekkene 13 x 5.00-6 ............................................................. 1,5 bar
dekkene 15 x 5.00-6 ............................................................. 1,0 bar
Lufttrykk bak ............................................................................. 1,2 bar
Vekt ................................................................................ 216 til 240 kg
Minste svingradius
(min. diameter for uklipt gress - mot venstre)
dekkene 13 x 5.00-6 ........................................................ 1,5 (1,3) m
dekkene 15 x 5.00-6 ........................................................ 1,7 (1,5) m
Klippehøyde .......................................................................... 3 til 9 cm
Klippebredde .................................................................. 101 (121) cm
Gressoppsamlerens kapasitet ................................................. 300 liter
Maksimale verdier for støy og vibrasjoner
Lydtrykknivå på operatørens øre
(i henhold til regelverket 81/1051/EØF) ............... db(A)
– Måleusikkerhet (2006/42/CE - EN27574) ....... db(A)
Målt lydeffektnivå
(i henhold til direktivet 2000/14/EF, 2005/88/EF) ... db(A)
– Måleusikkerhet (2006/42/CE - EN27574) ........ db(A)
Garantert lydeffektnivå
(i henhold til direktivet 2000/14/CE, 2005/88/EF) . db(A)
Vibrasjonsnivå
(i henhold til regelverket EN 1032) ........................... m/s2
– Måleusikkerhet (2006/42/CE - EN12096) ........... m/s2
102
122
85,7
0,2
88,4
0,6
99,6
0,3
104,1
0,7
100
105
0,6
0,3
0,5
0,3
890
1070
Hastighet (angitt) til 3000 min-1:
Fremover ..................................................................... 0 til 8,8 km/h
Revers ......................................................................... 0 til 4,5 km/h
880
950
1050 (1260)
1150
1780
2300
Data i parentes (....) viser til modell “122” .
NO 39
ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL
(ISTRUZIONI ORIGINALI)
PRESENTATION
Bästa kund,
vi vill först och främst tacka för att du har valt en av våra produkter. Vi hoppas användning av din nya gräsklippare kommer
att medföra tillfredsställelse och att den kommer att motsvara
dina förväntningar till fullo.
Denna bruksanvisning har tagits fram för att ge dig en möjlighet
att lära känna maskinen bättre för att använda den på ett säkert
och effektivt sätt. Glöm inte att bruksanvisningen är en viktig del
av maskinen; ha den alltid till hands och se till att den följer med
maskinen om den säljs vidare.
Denna nya maskin har utarbetats och tillverkats enligt gällande
standarder vilket gör den säker och pålitlig, förutsatt att den
används för att klippa och samla upp gräs helt enligt instruktionerna i denna bruksanvisning (avsedd användning); all annan
användning samt bristande observation av säkerhetsföreskrifterna, instruktionerna för underhåll och reparation är att betraktas som “felaktig användning” (
5.1) och medför att garantin
upphör att gälla och likaså allt ansvar för tillverkaren.
Användaren ansvarar då själv för eventuella skador eller åverkan på egen eller annan person.
Ifall ni skulle stöta på några mindre skillnader mellan vad som
beskrivs här i denna bruksanvisning och er maskin så ha i minn-
net att detta kan bero på den kontinuerliga förbättringen av produkten. Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan
att i förhand meddela detta och utan uppdateringsplikt. Däremot
kommer de huvudsakliga egenskaperna för säkerhet och funktion alltid att kvarstå. Om ni har någon fråga så tveka inte att
kontakta er återförsäljare. Lycka till!
SERVICE
Denna bruksanvisning innehåller nödvändiga anvisningar för att
köra maskinen, och för ett korrekt underhållsarbete som ska
utföras av användaren.
Allt justeringsarbete och underhållsarbete som inte
beskrivs i denna bruksanvisning skall utföras hos er återförsäljare eller en specialiserad serviceverkstad som har
tillräckligt med kännedom och nödvändiga verktyg för att
utföra ett korrekt arbete och genom att bibehålla maskinens ursprungliga säkerhet.
Din återförsäljare utformar gärna ett personligt underhållsprogram efter dina behov, så att maskinen bevaras i gott skick och
behåller sitt värde.
SV
1
1.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ............................................................................................................................................ 3
Innehåller föreskrifter för en säker användning av maskinen
2.
IDENTIFIERING AV MASKINEN OCH DESS DELAR ........................................................................................................ 7
Identifierar maskinen och dess huvuddelar
4.
REGLAGE OCH KONTROLLINSTRUMENT ..................................................................................................................... 13
Anger kontrollernas placering och funktion
3.
5.
6.
7.
8.
9.
UPPACKNING OCH MONTERING ...................................................................................................................................... 9
Förklarar hur du packar upp maskinen och monterar de lösa delarna
BRUKSANVISNING ............................................................................................................................................................
Innehåller alla anvisningar för ett korrekt och säkert arbete
5.1 Säkerhetsföreskrifter ....................................................................................................................................................
5.2 Säkerhetsanordningarnas utlösning .............................................................................................................................
5.3 Förberedelser innan arbetet påbörjas ...........................................................................................................................
5.4 Användning av maskinen .............................................................................................................................................
5.5 Gräsklippning på sluttande terräng ...............................................................................................................................
5.6 Transport ......................................................................................................................................................................
5.7 Några tips för att bevara en fin gräsmatta .....................................................................................................................
UNDERHÅLL ......................................................................................................................................................................
Innehåller all information för att bibehålla maskinen i god funktion
6.1 Säkerhetsföreskrifter ....................................................................................................................................................
6.2 Löpande underhåll ........................................................................................................................................................
6.3 Underhåll på maskinen .................................................................................................................................................
17
17
18
18
20
26
26
26
28
28
28
30
MILJÖSKYDD ..................................................................................................................................................................... 33
Ger några råd ifråga om användningen av maskinen på ett miljöskyddande sätt
FELSÖKNING ..................................................................................................................................................................... 34
Hjälper dig att snabbt lösa eventuella användningsproblem
TILLVAL .............................................................................................................................................................................. 37
Illustrerar tillbehör för speciella operativa behov som kan erhållas vid förfrågan
10. EXTRA UTRUSTNINGAR .................................................................................................................................................. 38
Lista över utrustningar som kan användas på maskinen för att utvidga användningen
11. TEKNISKA EGENSKAPER ................................................................................................................................................ 39
Sammanfattar maskinens huvudsakliga egenskaper
SV
2
1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1.1 HUR DU LÄSER BRUKSANVISNINGEN
Vissa avsnitt i bruksanvisningen innehåller särskilt viktig information. Dessa är märkta med olika märkningsgrader som innebär följande:
VIKTIGT
ANMÄRKNING
eller
Föreskrifter
eller annat som tidigare indikerats och är till för att undvika att
maskinen skadas eller orsakar skada.
VARNING!
Försummelse innebär risk för åverkan
på egen eller annan person.
FARA!
Försummelse innebär risk för allvarlig
åverkan, med dödlig fara, på egen eller annan person.
Bruksanvisningen beskriver olika typer av maskiner som främst
kan skilja sig från varandra på grund av:
– att vissa delar och tillbehör inte finns tillgängliga i vissa försäljningsområden;
– att de är anpassade för olika typer klippningar.
Symbolen “
” visar varje skillnad med tanke på användningen
och följs av en indikering av vilken version man hänvisar till.
Symbolen “
” hänvisar till en annan punkt i bruksanvisningen
för ytterligare förklaringar eller information.
ANMÄRKNING
Alla indikeringar för
“främre”, “bakre”, “höger” och “vänster”
utgår ifrån föraren i sittande position.
VIKTIGT
För användning och
underhållsingrepp på motorn och batteriet
som inte beskrivs i denna bruksanvisning
så skall de specifika bruksanvisningarna
konsulteras, vilka ingår i maskinens medlevererade dokumentation.
1.2 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING!
Läs instruktionerna noggrant innan
maskinens används.
A) UTBILDNING
1) Läs noggrant igenom instruktionerna. Lär dig att känna
igen kontrollerna och att använda maskinen på lämpligt sätt.
2) Tillåt aldrig att maskinen används av barn eller av personer
som inte känner till instruktionerna tillräckligt. Lokala bestämmmelser kan ange en åldersgräns för dess användning.
3) Använd aldrig maskinen i närheten av personer, specielllt barn, eller djur.
SV
3
4) Glöm inte, att operatören eller användaren är ansvarig för
eventuella olycksfall och oförutsedda händelser gentemot andra
personer och deras egendom.
5) Kör aldrig med passagerare.
6) Föraren måste ha fått lämplig kunskap gällande körningen,
särskilt följande:
– var uppmärksam och koncentrerad under arbetet;
– kom ihåg att om maskinen okontrollerat glider nedför en sluttning är det omöjligt att återfå kontrollen över den genom att
bromsa. Huvudorsakerna till förlorad kontroll är:
– hjulen har förlorat kontakt med marken;
– för hög hastighet;
– olämplig bromsning;
– olämplig användning av maskinen;
– brist på kunskap om vilka effekter som hör samman med
markens beskaffenhet, särskilt på sluttande terräng;
– felaktig bogsering och fördelning av lasten.
B) FÖRBEREDELSER
1) Använd alltid grova skor och långbyxor när gräset
klipps. Använd inte maskinen barfota eller med öppna skor.
2) Kontrollera noggrant hela arbetsområdet och avlägsna allt
som kan kastas ut från maskinen.
3) FARA! Bensin är lättantändligt;
– förvara bränslet i därtill avsedd behållare;
– påfyllning av bränsle får endast ske utomhus och du får inte
röka då påfyllning sker;
– fyll på bränslet innan du startar motorn. Tillför inte bensin och ta inte bort tanklocket när motorn är på eller
varm;
– starta inte motorn om bensin läcker ut. Avlägsna maskinen
från området där bränsle har spillts, och undvik allt som kan
orsaka brandfara, tills bränslet har dunstat bort och bensinångorna har upplösts.
SV
4
– sätt alltid tillbaka locken på bensintanken och bensinbehållaren och skruva åt dem ordentligt.
4) Byt ut defekta ljuddämpare.
5) Utför en allmän kontroll före användning. Kontrollera knivarna särskilt noga, samt att skruvarna och knivarna inte är
utslitna eller trasiga. Byt ut alla utslitna eller skadade knivar och
skruvar samtidigt för att bibehålla jämvikten.
6) Kom ihåg att den ena knivens rotering orsakar även den
andra knivens rotering.
C) UNDER ANVÄNDNINGEN
1) Starta inte motorn i stängda utrymmen där farliga koloxidgaser kan samlas.
2) Arbeta endast vid dagsljus eller med en god belysning.
3) Innan du startar motorn, koppla ur knivarna, sätt transmissionen i friläge.
4) Klipp inte på terräng som sluttar mer än 10° (17%).
5) Kom att ihåg ingen sluttning är “säker”. Var särskilt uppmärksam vid arbete på sluttande gräsmatta. För att undvika
vältning:
– stanna inte och starta inte tvärt i upp- eller nedförsbacke;
– tryck ner kopplingen försiktigt och låt alltid transmissionen
vara ilagd, särskilt i utförsbacke;
– sänk hastigheten i sluttningar och vid skarpa kurvor;
– var uppmärksam vid kullar och diken och se upp för osynliga
faror;
– klipp aldrig tvärs över sluttningar.
6) Var uppmärksam vid körning med släp eller vid användning
av tunga redskap:
– använd endast godkända kopplingsdelar för bogseringssstänger;
– kör inte med tyngre släp än vad som lätt kan kontrolleras;
– sväng inte tvärt. Var uppmärksam vid backning;
– använd motvikter eller vikter på hjulen enligt bruksanvisning-
ens instruktioner.
7) Koppla ur knivarna när du kör över bar terräng.
8) Använd aldrig maskinen om skydden är skadade eller
om inte skyddsanordningarna är monterade.
9) Ändra inte motorns inställningar och låt inte motorn nå
ett alltför högt varvtal. Körning med överdriven hastighet kan
öka risker för personskador.
10) Innan förarplatsen lämnas:
– koppla ur knivarna och sänk ned klippskivan;
– sätt transmissionen i friläge och lägg i parkeringsbromsen;
– stanna motorn och ta ur nyckeln.
11) Koppla ur knivarna, stanna motorn och ta ur nyckeln:
– innan rengöring eller innan utkastningsrännan rensas;
– innan du kontrollerar, rengör eller utför arbeten på maskinen;
– efter att ha slagit emot ett främmande föremål. Kontrollera om
det finns skador på maskinen och, eventuellt, reparera innan
maskinen används på nytt;
– om maskinen börjar vibrera på onormalt sätt. (Undersök
genast orsaken till vibrationerna).
12) Koppla ur knivarna under förflyttning och när de inte
används.
13) Stanna motorn och koppla ur knivarna:
– innan bränsle fylls på;
– innan man tar bort uppsamlingssäcken.
14) Minska gasen innan du stannar motorn. Om motorn är försedd med bränslekran ska den stängas när arbetet har avslutats.
3) Låt motorn kallna innan maskinen ställs inomhus.
4) För att minska brandrisken: rensa motorn, ljuddämpare, battteriutrymmet och förvaringsutrymmet för bensinen från gräsrester, löv och överflödigt fett..
5) Kontrollera uppsamlingssäcken ofta så att den inte är utsliten
eller skadad.
6) Av säkerhetsskäl måste delar som är utslitna eller skadade bytas ut.
7) Om bensintanken ska tömmas skall detta ske utomhus.
8) Kom ihåg att den ena knivens rotering orsakar även den
andra knivens rotering.
9) Sänk ned klippskivan när maskinen ska ställas undan eller
lämnas obevakad.
D) UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
1) Se till att muttrar och skruvar är åtdragna för att alltid ha en
maskin med säkra funktionsförhållanden.
2) Ställ inte maskinen med bensin i tanken i ett utrymme där
bensinångorna kan nås av en eldslåga, en gnista eller en värmekälla.
SV
5
1.3 SÄKERHETSETIKETTER
Var försiktig vid användning av maskinen. På maskinen finns etiketter med symboler för att påminna om de viktigaste försiktighetsåtgärderna vid användning. Dessa etiketter är en viktig del
av maskinen.
Kontakta återförsäljaren för att byta ut dem om de lossnar eller
blir oläsliga. Symbolerna förklaras nedan.
1
1
2
3
4
5
6
Varning: Läs instruktionerna innan maskinens används.
2 Varning: Ta ur nyckeln och läs instruktionerna innan underhåll eller reparation utförs.
SV
6
3 Fara! Utkastning av föremål: Montera stenskyddet eller
säcken innan arbetet påbörjas.
4 Fara! Utkastning av föremål: Håll människor på betrygggande avstånd.
5 Fara! Maskinvältning: Använd inte maskinen på terräng
som sluttar mer än 10°.
6 Fara! Lemlästning: Se till att inga barn befinner sig i närheten av maskinen när motorn är på.
7
8
7 Varning för skärsår. Knivar i
rörelse. Sätt aldrig händer eller fötter
i knivarnas hållare.
8 Varning! Håll dig på avstånd
från varma ytor.
1.4 FÖRESKRIFTER VID BOGSERING
På begäran levereras en utrustning för att bogsera en liten släpvagn; detta tillbehör ska monteras
enligt instruktionerna.
Överskrid inte lastgränserna som är
angivna på etiketten och respektera
säkerhetsföreskrifterna (
1.2, C-6)
vid dess användning.
2. IDENTIFIERING AV MASKINEN OCH DESS DELAR
2.1 IDENTIFIERING AV MASKINEN
2.2 IDENTIFIERING AV MASKINEN OCH DESS DELAR
Maskinens huvuddelar har följande funktioner:
Etiketten vid batteriutrymmmet anger de viktigaste uppgifterna för varje
maskin.
14
13
17
18
19
20
16
Tillverkningsnumret (6)
krävs för service och för
beställning av reservdelar.
Ljudeffektnivå enligt
direktivet 2000/14/EG
2. Överstämmelseintyg
enligt maskindirektiv
2006/42/EG
3. Tillverkningsår
4. Effekt och driftshastighet av motorn
5. Typ av maskin
6. Serienummer
7. Vikt i kg
8. Tillverkarens namn
och adress
9. Transmissionstyp
(om det indikeras)
10. Artikelnummer
1.
12
8
5
kW kg
3
4
11
7
15
LWA
/min
9
6
dB
10
2
1
11. Klippskiva: kåpa som innesluter de roterande knivarna.
12. Knivar: delar för gräsklippning. Flikarna på knivändarna gör
att det klippta gräset förs mot utkastningsrännan.
13. Utkastningsränna: del mellan klippskivan och uppsamlingssäcken.
Skriv tillverkningsnumret
för din maskin här (6)
14. Uppsamlingssäck: förutom att samla upp det klippta gräset fungerar uppsamlingssäcken som skyddsanordning.
Den förhindrar att knivarna slungar iväg eventuella objekt
långt från maskinen.
SV
7
14
13
17
18
19
20
16
12
11
15
15. Stenskydd eller riktplatta (tillval): monteras istället för
uppsamlingssäcken och förhindrar att knivarna slungar iväg
eventuella objekt långt från maskinen.
16. Motor: får knivarna och hjulen att rotera. Motorns egenskaper beskrivs i en specifik bruksanvisning.
17. Batteri: ger energi för att starta motorn; dess egenskaper
och användningsområden beskrivs i en specifik bruksanvisning.
18. Förarsits: användarens plats under arbetet. Sitsen är försedd med en sensor som känner av förarens närvaro och
som annars utlöser säkerhetsanordningarna.
19. Etiketter för anvisningar och säkerhetsföreskrifter:
påminner om de viktigaste anvisningarna för en säker
användning. Etiketternas symboler förklaras i kap.1.
20. Inspektionslucka: för att komma åt för vissa justeringar.
SV
8
3. UPPACKNING OCH MONTERING
Under fabriksförvaring och transport är inte alla maskindelar
monterade. De ska monteras efter uppackningen. Monteringen
utförs enligt följande enkla instruktioner.
VIKTIGT
För en säker transport är maskinen levererad utan motorolja och bensin. Olja och bensin ska fyllas på
innan motorn startas, enligt anvisningarna i bruksanvisningen
för motorn.
VARNING!
Uppackningen och slutförandet av
monteringen skall utföras på en plan och stabil yta, med
utrymme som är tillräckligt för att flytta maskinen och
emballagen med hjälp av lämpliga utrustningar.
3.1 UPPACKNING
Plocka upp alla delar och tillbehör och se till att klippskivan inte
skadas när maskinen tas bort från bottenpallen.
Standardförpackningen innehåller:
–
–
–
–
maskinen;
batteriet;
ratten;
sitsen;
– den främre skyddsplåten (om det ingår);
– uppsamlingssäckens stöd;
– säckens beståndsdelar
– ett kuvert med:
– instruktionshandböcker och dokument,
– medföljande skruvuppsättning,
– 2 startnycklar och en 10 A reservsäkring.
ANMÄRKNING
För att undvika att klippskivan skadas ska
den stå i högsta läge och var försiktig så att den inte skadas
när maskinen flyttas ned från bottenpallen.
Så för att underlätta nedsänkning av pallen och vid förflyttning av
maskinen så ställ transmissionens friställningsspak i pos. «B»
(
4.33).
Bortskaffandet av emballagen skall göras enligt gällande lokala
bestämmelser.
3.2 MONTERING AV RATTEN
Ställ maskinen på plan
mark och ställ framhjulen
rakt.
Ta bort det mittre skyddet
(1a) på ratten (1) med en
skruvmejsel.
Placera ratten (1) på den
utskjutande axeln (2) så
att ekrarna är vända mot
1
1a
SV
9
sitsen och tryck den tills
rattens nav fästs på den
utskjutande ändan av
pinnen (3).
Fäst ratten med skruvarna
(4 – 5 – 6) som erhålls i
den angivna sekvensen.
Nu sitter sitsen fast ordentligt och kan endast tas bort genom att
trycka ner spaken (4).
5
6
5
4
3.4 AMONTERING OCH ANSLUTNING AV BATTERI
1
2
Lägg batteriet (1) i sitt utrymme under sitsen.
3
Se till att tallriksfjädern (5)
monteras med den konkava delen vänd nedåt
och dra åt skruven (6) i
botten med en ringnyckel.
Anslut den röda kabeln (2)
till den positiva polen (+)
och den svarta kabeln (3)
till den negativa polen (–)
med hjälp av skruvarna
och enligt de angivna momenten.
1a
Installera instrumentpanelens skydd (1a) genom att
föra in hakarna i motsvarande säten.
3.3 MONTERING
AV SITSEN
För in sitsen (1) på skenan
(2) från rattens sida. Håll
justeringsspaken (3) upplyft tills sitsen hakar fast i
ett av de sex lägena.
SV 10
3
1
4
2
Montera dit fjädern (4) för
att hålla batteriet på plats och se till att kablarna placeras riktigt
framför batteriet så att de inte kläms av fjädern (4).
VIKTIGT
Sörj alltid för fullständig uppladdning. Följ
anvisningarna i handboken för batteriet (
6.2.3).
4
2
1
3
VIKTIGT
Starta absolut inte motorn innan batteriet
har laddats klart! Detta för att undvika att kretskortets skydd ingriper.
VARNING!
Följ batteritillverkarens anvisningar
angående säkerhet vid ingrepp och kassering.
3.6 BORTTAGANDE AV LÅSHAKENS LÅSNORDNING
PÅ UPPSAMLINGSSÄCKEN
3.5 MONTERING AV STÖDEN FÖR UPPSAMLINGSSÄCKEN
Montera fast de två stöden (1) på bakre plattan
(2) med tre medlevererade skruvar (3) för varje
ramdel, utan att skruva åt
muttrarna (4) för hårt.
3
Av transportskäl är uppsamlingsssäckens låshake (1) fastlåst på
bakplattan med låsanordningen
(2).
4
1
Fäst den övre delen (5) av
uppsamlingssäckens ram
på stöden och centrera den i förhållande till bakplattan (2).
Justera de två stöden (1) i
förhållande till stoppet (6)
så att stiftet (7) hamnar i
korrekt läge (8) då uppsamlingssäckens ram
snurras.
Kontrollera ännu en gång
att ramen (5) är ordentligt
centrerad i förhållande till
bakplattan (2) och att rotationsrörelsen utförs korrrekt som beskrivs ovan.
Skruva sedan åt skruvarna (3) och låsmuttrarna
(4).
2
2
1
3.7 MONTERING AV
FRÄMRE
SKYDDSPLÅT
(om det ingår)
5
1
2
Montera dit det den främre
skyddsplåten (1) på den
nedre delen av chassiet (2)
genom att använda de fyra
skruvarna (3).
2
1
3
3.8 MONTERING AV UPPSAMLINGSSÄCKEN
6
Montering av uppsamlingssäcken ska utföras i fyra steg:
8
1
Denna låsanordning måste avlägsnas innan montering av stöden för
uppsamlingssäcken och ska sedan
aldrig mer användas.
7
5
A) Montera ramen först: Sätt ihop överdelen (1) med den nedre
delen (2). Använd skruvarna och muttrarna (3) som medföljer
SV 11
12
9
11
10
CLAK
1
16 -17
6
6
16
4-5
5
4
15
L
2
12 (x 4)
R
2
2
13
6
14
14
13
och följ de angivna momenten. Placera vinkelplattorna (4) och
(5). Tänk på höger (R ) och vänster (L ), orientering. Fäst
dem på ramen med fyra självägande skruvar (6).
B) För in ramen i tygbehållaren (7) och kontrollera att den placeras korrekt längs den nedre omkretsen. Kläm fast samtliga
plastprofiler på ramrören med hjälp av en skruvmejsel (8).
C) För in handtaget (9) i hålen på locket (10). Fäst locket på
ramen med skruvarna (11) enligt de angivna momenten. Skruva
sedan fast de bakre självägande skruvarna (12).
D) Skruva slutligen fast tvärförstärkningen (13) under ramen
med hjälp av skruvarna och muttrarna (14). Den flata delen ska
vara vänd mot tyget. Stick in spaken för tömning (15) i sitt fäste
och montera fast låsskruven (16) och dess mutter (17).
SV 12
6 (x 4)
3
11 (x 2)
7
3
3 (x 2)
17
1
16 - 17
9
15
14 (x 2)
8
4. REGLAGE OCH KONTROLLINSTRUMENT
4.7
4.2
a
b
c
d
e
4.6
f
g
h
4.1
4.3
4.9
A
B
4.8
4.4
4.11
4.5
A
4.3 HANDGAS
Reglerar motorns varvtal. Lägena anges på en etikett med följande symboler:
«CHOKE»
(där den ingår) för igångsättning
av kall motor
«SNABB»
för snabb drift
«LÅNGSAM»
för långsam drift
– Läget «CHOKE» (där den ingår, istället för reglage 4.2) ger
en fetare bränsleblandning. Får endast användas vid start av
kall motor och för kortast möjliga tid.
– Välj ett läge mellan «LÅNGSAM» och «SNABB» för förflyttning.
– För klippning bör spaken föras till «SNABB».
B
4.10
4.1 RATT
Styr framhjulen.
4.2 CHOKE (där den ingår)
Ger en fetare bränsleblandning. Får endast användas vid start
av kall motor.
4.4 TÄNDNINGSLÅS
Tändningslåset har tre lägen:
«AV»
«PÅ»
«START»
motsvarar att allt är avstängt;
aktiverar alla enheter;
aktiverar startmotorn.
SV 13
När du släpper tändningsnyckeln från läge «START» återgår
den automatiskt till läge «PÅ».
4.5 SPAK FÖR PARKERINGSBROMS
Denna spak förhindrar att maskinen rör sig när den har parkerats. Spaken har två lägen:
«A» = Parkeringsbroms ej ilagd
«B» = Parkeringsbroms ilagd
– Lägg i parkeringsbromsen genom att trycka ned pedalen
(4.31) fullständigt och föra spaken till läge «B». När foten lyftes upp stannar pedalen kvar i sitt nedtryckta läge.
– Läget “parkeringsbroms ilagd” indikeras av att kontrollampan
(4.7.b) tänds.
– Lägg ur parkeringsbromsen genom att trycka ned pedalen
(4.31) och spaken återgår till läge «A».
4.6 LJUSSTRÖMSTÄLLARE
Kontrollerar tändningen av ljusen när nyckeln (4.4) står i läge
«PÅ».
4.7 KONTROLLAMPOR OCH LJUDSIGNAL
På instrumentpanelen finns en panel med ett antal kontrollampor
som endast aktiveras när nyckeln (4.4) står i läge «PÅ».
SV 14
– Kontrollamporna tänds vid olika funktioner och anger:
a)
b)
c)
d)
knivar inkopplade;
parkeringsbroms ilagd;
förare frånvarande;
(där den ingår) reservtank;
e)
(där den ingår) fel i motorsmörjningen;
g)
otillräcklig batteriladdning;
f)
h)
uppsamlingssäck eller stenskydd fattas;
transmissionen i friläge.
– Ljudsignalen kan vara av två slag:
a) oavbruten signal
b) korta signaler
kretskortets skyddsanordning
har ingripit.
uppsamlingssäcken är full.
4.8 TIMRÄKNARE (där den ingår)
Aktiveras varje gång nyckeln (4.4) vrids till läge «PÅ» och anger
antalet drifttimmar för motorn.
4.9 KOPPLINGS- OCH BROMSSPAK FÖR KNIVAR
Tryckknappen (4.9) medger inkoppling av knivarna med en elektromagnetisk koppling.
«A» Uppsläppt = Urkopplade knivar
«B» Nedtryckt = Inkopplade knivar
– Om knivarna kopplas in utan att gällande säkerhetsförhållanden har iakttagits stannar motorn och kan inte återstartas
(
5.2).
– Läget “knivarna är inkopplade” indikeras av att kontrollampan
(4.7.a) tänds.
– När knivarna kopplas ur aktiveras samtidigt en broms som
stoppar knivarnas rotering inom några sekunder.
4.10 SPAK FÖR INSTÄLLNING AV KLIPPHÖJDEN
Denna spak har sju lägen som anges från «1» till «7» på den tillhörande etiketten. Lägena motsvarar klipphöjder mellan 3 och 9
cm.
– Ändra läge genom att trycka på friställningsknappen i spakens
ände.
4.11 SPAK FÖR TIPPNING AV UPPSAMLINGSSÄCK
Denna spak används för att tippa uppsamlingssäcken vid tömning och gör att mindre kraft krävs av operatören vid tömning.
Spaken är borttagbar från sitt fäste.
4.31 BROMSPEDAL
Denna pedal aktiverar bromsen på bakhjulen.
4.32 KOPPLINGSPEDAL
Kopplingspedalen kopplar i transmissionen för
hjulen och reglerar maskinens hastighet både
framåt och bakåt.
– För att lägga i framåtväxeln trycker du med
den främre delen av
foten i riktning «F».
Genom att trycka på
pedalen ökas maskinens hastighet stegvis.
– Backväxeln läggs i
genom att pedalen
trycks ned med
klacken i riktning «R».
– Genom att släppa upp
pedalen återgår den i
friläge «N».
4.31
4.32
N
F
R
B
4.33
A
– “Friläget” «N» indikeras med kontrollampan (4.10.e).
VARNING!
växel läggs.
Maskinen måste stå still när back-
ANMÄRKNING
Om kopplingspedalen aktiveras, framåt
eller bakåt, med parkeringsbromsen (4.5) ilagd, stoppas motorn.
SV 15
4.33 SPAK FÖR UTLÖSNING AV DEN HYDROSTATISKA
TRANSMISSIONEN
Denna spak har två lägen som indikeras av en etikett:
«A»
«B»
= Transmission ilagd: för all typ av användning, vid drift
och klippning;
= Transmission utlöst: förenklar förflyttning av maskinen
för hand med motorn avstängd.
VIKTIGT
Detta moment ska endast göras med avstängd motor och med pedalen (4.32) i läge «N» för att inte
skada trasmissionen.
SV 16
5. BRUKSANVISNING
5.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
FARA!
Använd endast maskinen för de ändamål som den är ämnad för (klippning och gräsuppsamling).
All annan användning skall betraktas som "felaktig användning" och medför att garantin upphör att gälla och
likaså allt ansvar för tillverkaren. Användaren ansvarar
då själv för eventuella skador eller åverkan på egen eller
annan person.
Följande anses som felaktig användning (som exempel,
men inte uteslutande):
– transportera andra personer, barn eller djur på maskinen eller på ett släp
– bogsera eller skjuta laster utan användning av förutsett tillbehör för bogseringen;
– använd maskinen på ostabila, halkiga, isiga, steniga
eller ojämna marker, vattenpölar eller sumpmarker
som inte tillåter en värdering av markens kosistens.
– använda maskinen för att samla in löv eller skräp;
– aktivera knivarna på platser utan gräs.
FARA!
Utför inga ingrepp eller ta bort maskinens säkerhetsanordningar. KOM IHÅG ATT ANVÄNDAREN ALLTID ÄR ANSVARIG FÖR SKADOR PÅ ANNAN
PERSON.
Innan maskinen används:
– läs de allmänna säkerhetsföreskrifterna (
1.2), med
särskild uppmärksamhet för avsnittet angående
gräsklippning på sluttande terräng;
– läs noggrant igenom instruktionerna. Lär dig att känna
igen kontrollerna och att snabbt stanna knivarna och
motorn;
– håll aldrig händer eller fötter i närheten av eller under
roterande delar. Stå alltid långt från utkastningsöppningen.
Använd inte maskinen vid bristande fysisk hälsa eller vid
påverkan av läkemedel eller ämnen som kan nedsätta reflexförmåga och uppmärksamhet.
Det ligger på användarens ansvar att värdera vilka faror
som kan uppstå i arbetet på terrängen. Användaren är
dessutom skyldig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för garanterad säkerhet, framför allt på slutttande, ojämn, hal eller instabil terräng.
Lämna aldrig en stillastående maskin med påslagen motor i högt gräs för att undvika brandrisk.
VARNING!
Denna maskin bör inte användas på
terräng som sluttar mer än 10° (17%) (
5.5). Om maskinen ska användas på övervägande sluttande terräng
(max 10°) bör motvikter (levereras på begäran
(
9.1) monteras under framhjulens tväraxel. Motvikterna ökar den främre stabiliteten och minskar risken för
stegring.
VIKTIGT
rade i kapitel 4.
Alla hänvisningar till reglage är illustre-
SV 17
5.2 SÄKERHETSANORDNINGARNAS UTLÖSNING
Säkerhetsanordningarna utlöses efter två olika kriterier:
– Hindrar motorn från att starta om något av gällande säkerhetsförhållanden inte har iakttagits;
– Stoppar motorn även om endast ett av gällande säkerhetsförhållanden inte har iakttagits.
a) För att starta motorn krävs det i alla lägen att:
– transmissionen är i friläge;
– knivarna är urkopplade;
– operatören sitter ned eller att parkeringsbromsen är ilagd.
b) Kom ihåg att motorn stannar om:
– föraren reser sig från sitsen och knivarna är inkopplade;
– föraren reser sig från sitsen och transmissionen inte är i friläge;
– föraren reser sig från sitsen och transmissionen är i friläge
men utan att parkeringsbromsen är ilagd;
– uppsamlingssäcken lyfts eller stenskyddet tas bort med knivarna inkopplade;
– parkeringsbromsen kopplas in utan att knivbladen kopplats
bort;
– kopplingspedalen aktiveras (
4.32) med ilagd parkeringsbroms.
5.3 FÖRBEREDELSER INNAN ARBETET PÅBÖRJAS
Innan maskinen används är det nödvändigt att en rad kontroller
och ingrepp utförs för att garantera att arbetet utförs på ett lämpligt sätt och med högsta säkerhet.
SV 18
5.3.1 Inställning av sitsen
Sitsen glider på skenor och
kan ställas in i sex olika lägen.
Ställ in sitsen genom att lyfta
handtaget (1) och låta sitsen
glida tills den fastnar i stopphaken i önskat läge.
1
5.3.2 Däcktryck
Däcken måste ha rätt tryck för att klippskivan ska ligga absolut
plant så att gräsmattan således kan klippas jämnt.
Skruva bort skyddshylsorna och koppla ventilerna till ett tryckluftsuttag försett med manometer och reglera trycket till de angivna värdena.
1,5 bar (13 x 5,00-6)
1,0 bar (15 x 5,00-6)
1,2 bar
5.3.3 Tankning och påfyllning
5.3.4 Montering av skydd vid utkastet
(uppsamlingssäck eller stenskydd)
Med stoppad motor så kontrollera
motorns oljenivå: enligt de precisa modaliteterna som indikeras
i bruksanvisningen för motorn så
skall den vara mellan skårorna
MIN. och MAS på stickan.
Kroka fast säcken (1) vid stöden (2)
och placera den centralt jämfört med
den bakre plattan på ett sådant sätt
att de två markeringarna (3) sammmanfaller.
ANMÄRKNING
Bensin- och oljetyp är angivet i bruksanvisningen för motorn.
MAX
MIN
Använd en tratt för att fylla på
bränslet och fyll inte tanken ända
upp till randen.
Tanken rymmer cirka 7 liter.
FARA!
Tanka
med avstängd motor, utomhus eller i väl ventilerat utrymme. Kom ihåg att bensinångor är lättantändliga!
NÄRMA INTE LÅGOR TILL TANKMYNNINGEN FÖR ATT
KONTROLLERA INNEHÅLLET OCH RÖK INTE UNDER
TANKNINGEN.
VIKTIGT
Plastdelarna kan skadas av bensinspill.
Skölj omedelbart med vatten vid spill. Garantin täcker inte skador på plastdelar på karosseriet eller på motorn som orsakats
av bensin.
VARNING!
Använd aldrig maskinen utan monterade skydd vid utkastet!
1
2
Försäkra dig om att det inre röret för
uppsamlingssäckens öppning kopplas fast på den avpassade låshaken
(4).
3
Om fastkopplingen är svår eller inte
kopplar samman ordentligt kan du
justera med returfjädern (
6.3.2).
Om du vill arbeta utan uppsamlingsssäck kan en stenskyddssats
monteras (
9.2) Stenskyddet ska
fästas på bakplattan som beskrivs i
aktuella tillhörande anvisningar.
5.3.5 Kontroll av maskinens säkerhet och effektivitet
1. Kontrollera så att säkerhetsutrustningen ingriper enligt indikationen (
5.2).
2. Se till att bromsen fungerar ordentligt.
3. Börja inte att klippa om knivarna vibrerar eller om man är
tveksam om dess slipning; kom alltid ihåg att:
SV 19
– En dåligt slipad kniv sliter upp gräset och gör att det gulnar.
– En kniv som lossnat orsakar onormala vibrationer och kan
utgöra fara.
VARNING!
Använd inte maskinen om man inte är
säker på dess effektivitet och säkerhetsutrustning utan
kontakta omedelbart er återförsäljare för nödvändiga
kontroller eller reparationer.
5.4 ANVÄNDNING AV MASKINEN
5.4.1 Start
FARA!
Starta maskinen utomhus eller i ett
väl ventilerat utrymme! KOM IHÅG ATT MOTORNS AVGASER ÄR GIFTIGA!
Innan motorn startas:
– öppna bensinkranen (1) (där
den ingår);
– sätt kopplingspedalen i friläge
(«N») (
4.32);
4.9);
– koppla ur knivarna (
– lägg i parkeringsbromsen på
sluttande terräng;
– vid start med kall motor, aktivera choken (där den ingår)
eller sätt handgasen på
«CHOKE» enligt etiketten;
– vid start med varm motor
SV 20
räcker det med att sätta spaken mellan «LÅNGSAM» och
«SNABB»;
– för in nyckeln i tändlåset, vrid den till läge «PÅ» för att koppla
på strömmen och sedan till läge «START» för att starta motorn;
– släpp nyckeln när maskinen har startat.
När motorn är igång, sätt handgasen på «LÅNGSAM» och kopppla ur choken (där den ingår).
VIKTIGT
Choken ska kopplas ur så snart motorn
går regelbundet. Användning av choken när motorn redan är
varm kan förstöra tändstiftet och orsaka att motorn går ojämnt.
ANMÄRKNING
Om det är svårt att starta ska försöken
med startmotorn inte upprepas för ofta. Detta för att undvika
att batteriet laddas ur och att motorn överfylls med bränsle.
Vrid tillbaka nyckeln till läge «AV», vänta några sekunder och
upprepa sedan momentet. Om problemet kvarstår, läs kapitel
«8» i denna bruksanvisning samt bruksanvisningen gällande
motorn.
VIKTIGT
Ha alltid i beaktande att säkerhetssystemen hindrar start av motorn när säkerhetsförhållandena inte
uppfylls (
5.2).
I dessa fall krävs det att nyckeln vrids tillbaka till «AV» innan
motorn kan startas på nytt.
5.4.2 Körning framåt och förflyttning
1
VARNING!
Maskinen är inte godkänd för användning på allmän väg. Den får endast användas (enligt vägtrafikförordningen) på privata marker som är stängda för
trafik.
ANMÄRKNING
Under transport ska knivarna vara urkoppplade och klippskivan ska stå i högsta läge (läge «7»).
Sätt handgasen mellan «LÅNGSAM» och «SNABB». Lägg ur
parkeringsbromsen och släpp upp bromspedalen (
4.31).
Tryck ned kopplingspedalen (
4.32) i riktning «F» och nå önskad hastighet genom att gradvis öka trycket på pedalen och
vrida på gasreglaget.
VARNING!
Inkoppling av transmissionen måste
ske enligt anvisningarna (
4.32) för att inte en alltför
brysk iläggning ska ske som kan förorsaka att maskinen
stegrar sig och kontrollen över maskinen förloras. Detta
är särskilt viktigt i sluttningar.
Då maskinen är stillastående trycker du ned kopplingspedalen i
riktning «R» (
4.32).
5.4.5 Gräsklippning
Reglera skyddshjulen (1) vars funktion är att minska risken att
delar av gräsmattan rycks bort, som orsakas då klippskivans
kant dras mot den ojämna marken.
1
5.4.3 Bromsning
Sänk hastigheten genom att sänka motorns varvtal och tryck sedan ned bromspedalen (
4.31) för att ytterligare sänka hastigheten tills maskinen stannar.
Släpp först upp kopplingspedalen för en mjuk inbromsning.
5.4.4 Backning
VIKTIGT
Inkopplingen av backväxeln MÅSTE utföras med stillastående maskin.
A
Modell 102
Framhjulens tre monteringssätt gör att ett säkerhetsavstånd
«A» kan vidhållas mellan klippskivans kant och marken.
För att byta läge, lossa stopplattan (2) med hjälp av en skruvmejsel och ta bort bulten (3) med fjädern (4).
Placera om hjulet (1) i önskat läge och montera tillbaka bulten
(3), fjädern (4) och stopplattan (2) i den sekvens som anges
och se till att bultens huvud (3) är vänd inåt maskinen.
SV 21
VARNING!
Denna
åtgärd ska alltid göras på
båda hjulen genom att
placera dem på samma
höjd, MED SLÄCKT MOTOR OCH URKOPPLADE
KLINGOR.
– börja framåtkörningen mycket långsamt och försiktigt, som redan beskrivet ovan;
– anpassa hastigheten och klipphöjden (
4.10) i förhållande
till grästyp (höjd och täthet och gräsets fuktighetsgrad).
2
3
4
1
2
Modell 122
Fram- och bakhjulens tre monteringssätt gör att ett säkerhetsavstånd «A» kan vidhållas mellan klippskivans kant och marken.
För att byta läge, lossa stopplattan (2) med hjälp av en skruvmejsel och ta bort bulten (3) med fjädern (4).
Placera om hjulet (1) i önskat läge och montera tillbaka bulten
(3), fjädern (4) och stopplattan (2) i den sekvens som anges
och se till att bultens huvud (3) är vänd inåt maskinen.
VARNING!
Denna åtgärd ska alltid göras på
alla hjulen genom att placera dem på samma höjd,
MED SLÄCKT MOTOR OCH URKOPPLADE KLINGOR.
För att börja klippning:
– sätt handgasen på «SNABB»;
– ställ klippskivan i högsta läge;
– koppla knivarna (
4.9), på gräsmattan. Undvik en koppling
av knivarna på steniga marker eller på mycket högt gräs;
SV 22
VARNING!
Vid klippning på sluttande terräng
måste hastigheten sänkas för att garantera säkerheten
(
1.2 - 5.5).
Sänk hastigheten varje gång du märker att motorns varvtal minskar. Kom ihåg att klippresultatet aldrig blir bra om hastigheten
är för hög i förhållande till gräsmängden som ska klippas.
Koppla ur knivarna och sätt klippskivan på högsta läge om du
måste köra över ett hinder.
5.4.6 Tömning av uppsamlingssäcken
ANMÄRKNING
Tömning av uppsamlingssäcken måste
utföras med urkopplade knivar, annars stannar motorn.
Fyll inte uppsamlingssäcken för mycket för att undvika att utkastningsrännan täpps till.
Korta ljudsignaler anger att uppsamlingssäcken är full. Gör följande:
– minska motorns varvtal;
– sätt transmissionen i friläge (N)
(
4.32) och släpp gasen;
– koppla ur knivarna (
4.9) och ljudsignalen upphör;
– lägg i parkeringsbromsen i sluttningar;
– dra i spaken (1) och vänd uppsamlingssäcken upp och ned för att
tömma den;
– stäng uppsamlingssäcken så att den
förblir fasthakad i låshaken (2).
5.4.8 Avslutning av klippningen
När gräset är klippt, koppla ur knivarna, sänk motorns varvtal
och kör tillbaka maskinen med klippskivan i högsta läge.
2
1
ANMÄRKNING
Det kan hända
att ljudsignalen slår på då knivarna
kopplas in, efter det att uppsamlingsssäcken har tömts. Detta beror på att
det finns kvar gräsrester på mikrobrytaren och ljudsignalen stängs av
genom att knivarna kopplas ur och sedan omedelbart kopplas in.
Håll alltid mikrobrytaren (3) fri från gräsrester.
5.4.9 Avslutning av arbetet
Stanna maskinen, sätt gasen i läge
«LÅNGSAM» och stäng av motorn
genom att vrida nyckeln till läge «AV».
När motorn har stängts av stänger du
bensinkranen (1) (där den ingår).
3
5.4.7 Tömning av utkastningsrännan
Vid klippning av högt eller fuktigt gräs vid en alltför hög hastighet
kan det hända att utkastningsrännan sätts igen.
Vid igensättning ska:
– maskinen stannas, knivarna kopplas ur och motorn slås av;
– uppsamlingssäcken eller stenskyddet tas bort;
– gräs som samlats tas bort genom utkastningsrännans öppning.
VARNING!
Detta moment ska alltid utföras med
motorn avstängd.
1
VARNING!
Sätt gasen på
«LÅNGSAM» i 20 sekunder innan motorn stängs av.
Detta för att undvika bakslag.
VARNING!
Ta alltid ur nyckeln innan maskinen
lämnas obevakad!
VIKTIGT
För att bevara batteriets laddning skall
man inte lämna nyckeln i läget «PÅ» när motorn inte är i drift.
5.4.10 Rengöring av maskinen
Rengör maskinen efter varje användning. Töm uppsamlingsssäcken och skaka den för att avlägsna gräs- och jordrester.
SV 23
VARNING!
Töm alltid uppsamlingssäcken och
lämna aldrig behållare med klippt gräs inomhus.
Stryk över ramens plastdelar med en vattendränkt svamp och
rengöringsmedel. Var noga med att inte blöta ned motorn, elanläggningens delar eller kretskortet under instrumentpanelen.
VIKTIGT
Använd aldrig tryckstråle eller frätande
vätskor för att tvätta ramen och motorn!
VARNING!
Se till att det inte samlas främmande
föremål och torra gräsrester på klippskivans övre del för
att bibehålla en bästa möjliga effektiv och säker nivå.
Efter varje användning, utför en noggrann rengöring av klippskivan för att avlägsna gräsrester eller främmande föremål.
VARNING!
Under rengöringen av klippskivan,
bär skyddsglasögon och håll personer eller djur på
avstånd från området runt omkring.
a) Tvätta klippskivans och utkastningsrännans insidor på ett
stabilt golv med:
–
–
–
–
uppsamlingssäcken eller stenskyddet på;
föraren sittande på sitsen;
klippskivan på läget «1»;
motorn på;
SV 24
– transmissionen i friläge;
– knivarna inkopplade.
Koppla en vattenslang till
de därtill avsedda anslutningarna (1) och låt vattnet
strömma igenom under
några minuter med knivarna i rörelse.
1
VIKTIGT
Tänk på följande för att inte skada den
elektromagnetiska kopplingens goda funktion:
– Kopplingen får inte komma i kontakt med olja.
– Rikta aldrig tryckstrålen mot kopplingsenheten.
– Rengör inte kopplingen med bensin.
Ta bort uppsamlingssäcken, töm den, skölj den och ställ den så
att den kan torka snabbt.
b) För rengöring av den övre delen på klippskivan:
– sänk klippskivan helt (läget
«1»);
– blås med
tryckluft
genom öppningarna på
höger och
vänster skydd.
5.4.12 ANVÄNDBAR INFORMATION
5.4.11 Förvaring och längre tids uppehåll
Om en längre tids uppehåll avses (mer än 1
månad) så se till att dra ur
batteriets kablar och följ
indikationerna som står
skrivna i motorns bruksanvisning.
A) Kretskortsskydd
2
3
1
Töm bränsletanken
genom att koppla bort
röret (1) vid ingången till
bensinfiltret (2) och samla upp bränslet i en lämplig behållare.
Sätt tillbaka röret (1) och se till att strappet (3) sätts tillbaka riktigt.
VARNING!
Ta bort eventuella rester av torrt gräs
vid motorn och avgasröret! Detta för att undvika risk för
brand när arbetet åter påbörjas.
Förvara maskinen i ett torrt utrymme, skyddad mot oväder, och
täck den med en presenning om det är möjligt (
9.4).
VIKTIGT
Batteriet ska förvaras på en sval och torr
plats. Batteriet ska alltid laddas upp innan maskinen ställs
undan för en längre tid (längre än 1 månad). Genomför en
uppladdning innan maskinen åter tas i bruk (
6.2.3).
När arbetet åter påbörjas, kontrollera att det inte läcker bensin
från rören, kranen och förgasaren.
Kretskortet skyddas av ett skydd med automatisk återställning
som avbryter kretsen vid fel i elanläggningen. När skyddet ingriper stängs motorn av. En ljudsignal signalerar att skyddet är aktiverat och avbryts endast när nyckeln dras ur.
Kretsen återställs automatiskt efter några sekunder. Sök och åtgärda felet för att undvika att signalerna upprepas.
VIKTIGT
För att undvika att skyddet ingriper:
– kasta inte om polariteten i batteriet;
– använd inte maskinen utan batteri för att inte orsaka fel på
laddningsregulatorns funktion;
– undvik kortslutningar.
B) Kontrollampor
Kontrollampan för reservtanken (
4.7.d) (där den ingår) signalerar att det finns cirka 2 liter bränsle kvar i tanken, vilket är tillräckligt för att arbeta cirka 30-40 minuter med normalt varvtal.
VIKTIGT
Om följande kontrollampor tänds under
arbetet:
– om följande kontrollampor tänds under arbetet (
4.7.g):
se avsn. 8 i denna handbok
– för oljan (
4.7.e) (där den ingår): anger brist i smörjningen
och att det därför är nödvändigt att genast stänga av motorn.
SV 25
5.5 GRÄSKLIPPNING PÅ SLUTTANDE TERRÄNG
Respektera angivna begränsningar (max 10° - 17%) för klippning i sluttningar. Klipp uppför och nedför sluttningen, aldrig
tvärs över. Vid byte av
riktning, se till att framhjulen inte stöter emot
hinder (stenar, kvistar,
rötter el. dyl.) som kan
få maskinen att glida i
sidled, välta eller att
kontrollen förloras.
5.6 TRANSPORT
VARNING!
Om maskinen transporteras med
hjälp av lastbil eller släpvagn, använd ramper med lämplig bärförmåga, bredd och längd. Ett lämpligt antal personer skall lasta maskinen med släckt motor, utan förare
och endast genom att skjuta den. Stäng bensinkranen
(där den ingår) vid transport, sänk ned klippskivan, lägg
i parkeringsbromsen och fäst maskinen ordentligt med
hjälp av rep eller kedjor.
max 10∞(17%)
FARA!
SÄNK HASTIGHETEN INNAN DU
ÄNDRAR RIKTNING PÅ SLUTTANDE TERRÄNG. Lägg alltid i parkeringsbromsen innan maskinen lämnas stående
och obevakad.
VARNING!
I sluttande terräng ska framåtväxeln
läggas i med stor försiktighet för att undvika att maskinen stegrar sig. Sänk hastigheten innan du kommer till
en sluttning, särskilt vid nedförsbacke.
FARA!
Lägg aldrig i backen för att sänka
hastigheten i nedförsbacke, eftersom detta kan orsaka
förlorad kontroll över maskinen, särskilt på hal mark.
Kör i nedförsbacke utan att trycka på kopplingspedalen
(
4.32) , för att utnyttja den hydrostatiska transmissionens
bromseffekt då transmissionen inte är ilagd.
SV 26
5.7 NÅGRA TIPS FÖR ATT BEVARA EN FIN GRÄSMATTA
1.
2.
3.
4.
Klipp jämnt och utan att skada gräset för att få en välklippt,
grön och mjuk gräsmatta. Gräsmattan kan vara av olika
typer av gräsväxter. Om man klipper ofta så kommer de
växter som har många rötter att växa ännu fortare och bilda
ett varaktigt grässkikt medan om man klipper mer sällan så
kommer framförallt höga vilda gräsväxter att växa (treklöver, tusenskönor, m.m.).
Det rekommenderas att klippning alltid sker när gräset är
torrt.
Knivarna ska vara hela och välslipade så att gräset skärs av
snyggt utan att det slits av, vilket gör att grästopparna gulnar.
Motorn ska gå på högsta varvtal för att garantera en snygg
klippning och att gräset kastas med god kraft mot utkastningsrännan.
5.
6.
7.
8.
9.
Klippningsintervallerna beror på hur fort gräset växer.
Undvik att vänta alltför länge mellan klippningarna så att
inte gräset växer för mycket.
Vid varmare och torrare perioder måste gräset hållas lite
högre för att inte marken ska torkas ut.
Bästa höjden
2
för en välskött
1
gräsmatta är
på cirka 4-5
cm och under
samma klippning så skall
inte mer än en
tredjedel av
den totala höjden klippas.
Om gräset är
mycket högt bör det klippas i två omgångar med en natt
emellan gångerna. Vid den första klippningen ska knivarna
vara i högsta läge och med eventuellt mindre klippfåra
medan den andra klippningen utförs med önskad klipphöjd.
Gräsets utseende blir finare om klippningen sker i två olika
riktningar.
Om gräset täpper till utkastningsrännan bör hastigheten
sänkas, då den kan vara för hög för klipphöjden. Om problemet kvarstår kan knivarna vara dåligt slipade eller flikprofilerna deformerade.
10. Var mycket försiktig vid klippning nära buskar och låga
kantstenar. Dessa kan skada klippskivans kant och parallelllitet samt knivarna.
SV 27
6. UNDERHÅLL
ERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING!
Ta ur nyckeln och läs instruktionerna
innan du utför någon form av rengöring, underhåll eller
underhållsarbete. Bär lämpliga klädesplagg samt arbetshandskar i situationer där risk för att skada händerna
föreligger.
VARNING!
Använd aldrig maskinen med utslitna
eller skadade delar. Trasiga eller slitna delar måste
bytas ut och får aldrig repareras. Använd endast originalreservdelar, tillverkaren har inte någon som helst
ansvar eller förpliktelse vid en användning av icke originala och/eller felaktiga reservdelar.
VIKTIGT
Häll aldrig ut använd olja, bensin eller
andra miljöskadliga produkter i naturen!
VARNING!
Allt justeringsarbete och underhållsarbete som inte beskrivs i denna bruksanvisning skall
utföras hos er återförsäljare eller en specialiserad serviceverkstad som har tillräckligt med kännedom och
nödvändiga verktyg för att utföra ett korrekt arbete och
genom att bibehålla maskinens ursprungliga säkerhet.
Ingrepp som utförs vid en olämplig struktur eller av ej
kvalificerade personer medför att all slags garanti, tillverkarens förpliktelse eller ansvar upphör att gälla.
Kontakta omedelbart din återförsäljare eller ett specialiserat center om det uppstår ett funktionsfel på
SV 28
– bromsen,
– kopplingen och stoppet av knivarna,
– iläggningen av dragkraften under körning framåt eller
backning.
6.2 LÖPANDE UNDERHÅLL
Tabellen har som uppgift att hjälpa dig med att upprätthålla din
maskins effektivitet och säkerhet. Den omfattar de huvudsakliga
åtgärderna och de förutsedda intervallerna.
I rutorna på sidan kan du anteckna datumet eller antalet driftstimmmar inom vilka åtgärden har gjorts.s
Ingrepp
Drifttimmar
1. MASKIN
1.1 Kontroll av knivarnas fastsättning och slipning 3)
1.2 Byte av knivarna
3)
1.3 Kontroll av transmissionsremmen 3)
1.4 Byte av transmissionsremmen
1.5 Kontroll av knivremmen 3)
1.6 Byte av knivremmen
2) 3)
2) 3)
1.7 Kontroll och justering av kopplingen 3)
1.8 Kontroll av inkoppling och broms av knivar 3)
1.9 Kontroll av alla fästen
1.10 Allmän smörjning
4)
25
100
25
–
25
–
25
25
25
25
Utfört (datum eller drifttimme)
Ingrepp
2. MOTOR
Drifttimmar
1)
2.1 Byte av motorolja
.....
2.2 Kontroll och rengöring av luftfiltret
.....
2.3 Byte av luftfiltret
.....
2.4 Kontroll av bensinfiltret
2.5 Byte av bensinfiltret
2.6 Kontroll och rengöring av tändstiftskontakterna
2.7 Byte av tändstiftet
1)
2)
3)
4)
Utfört (datum eller drifttimme)
6.2.2 Bakre axel
Enheten består av ett förseglat block som inte kräver något
underhåll och är permanentsmord, d.v.s. det behöver inte smörjas.
6.2.3 Batteri
.....
.....
.....
.....
Ett noggrant underhåll av
batteriet är grundlägggande för att garantera
en lång livslängd.
Konsultera motorns handbok för en komplett tabell över ingrepp och aktuella intervaller.
Kontakta din återförsäljare vid tecken på ett funktionsfel.
Arbetet skall utföras av din återförsäljare eller ett specialiserat center .
Allmän smörjning ska även utföras varje gång som maskinen ska ställas
undan för en längre tid.
Batteriet på Er maskin
skall alltid vara laddat:
VIKTIGT
gällande motorn.
– innan maskinen ställs undan en längre tid utan att användas:
Motor
Följ anvisningarna i bruksanvisningen
För att tömma motoroljan,
håll förlängningsslangen
(1) stilla och skruva loss
tömningspluggen (2).
Då pluggen monteras (2)
se till att den invändiga
packningen (3) sätts tillbaka och dra åt genom att
hålla fast förlängningsslangen (1).
1
2
3
– innan man använder
maskinen för första
gången efter inköpet;
1
– innan den tas i bruk efter en längre tids uppehåll.
– läs igenom och följ noggrant anvisningarna för uppladdning i
bruksanvisningen som medföljer batteriet.
Om inte anvisningarna efterföljs eller batteriet inte laddas upp
kan skador på batteriet orsakas som inte går att reparera.
– ett urladdat batteri måste laddas upp så fort som möjligt.
VIKTIGT
Uppladdning måste utföras med utrustning med konstant spänning. Andra typer av uppladdningsssystem kan allvarligt skada batteriet.
SV 29
Maskinen är utrustad med ett kontaktdon (1) för uppladdning
som ska anslutas till det motsvarande kontaktdonet på batteriladddaren “CB01” eller "FIGHTER" som medföljer utrustningen
(där den finns) eller kan fås vid efterfrågan (
9.5).
VIKTIGT
Kontaktdonet ska endast användas för
anslutning till batteriladdaren "CB01" eller "FIGHTER".
Användning av kontaktdonet:
– Följ anvisningarna i maskinens bruksanvisning;
– Följ anvisningarna i bruksanvisningen för batteriet.
6.3 UNDERHÅLL PÅ MASKINEN
6.3.1 Justering av klippskivan
Klippskivan måste vara absolut plan för att kunna klippa gräsmattan jämnt och minska vibrationer.
Vid en ojämn klippning, kontrollera trycket på däcken.
Om det inte är tillräckligt för en jämn klippning, kontakta din återförsäljare för en kontroll och för att ställa in klippskivan.
6.3.2 Inställning av låshakens fjäder
för uppsamlingssäcken
Om uppsamlingssäcken har en
tendens att skaka och öppna
sig vid körning på ojämn mark
eller om det är svårt att sätta tillbaka uppsamlingssäcken efter
tömning ska spänningen på låshakens fjäder (1) justeras.
Ändra fästpunkt till något av
hålen (2) tills önskat resultat
erhålls.
2
6.3.3 Byte av hjulen
Med maskinen plant så placera
mellanläggen under en av
stommens bärande enheter, på
sidan där hjulet skall bytas ut.
SV 30
1
Framhjulen är fastsatta med en
fjäderring (1) som tas bort med
en skruvmejsel.
1
2
ANMÄRKNING
Vid ett byte av ett eller flera bakhjul, se till
att eventuella skillnader på den externa diametern inte är
större än 8-10 mm. För att undvika oregelbundna klippningar,
se till att reglera klippskivans anpassning.
VIKTIGT
Innan hjulet monteras tillbaka så smörj
axeln med fett. Sätt noggrant tillbaka fjäderringen (1) och
stödbrickan (2) korrekt.
6.3.4 Reparation eller byte av däcken
Däcken är av typen “Tubeless” (slanglösa) och måste därför vid
punktering bytas eller repareras av en specialiserad däckförsäljare, enligt angivna procedurer för denna typ av däck.
6.3.5 Byte av lamporna
(om det medföljer)
Lamporna (18W) är införda i
lamphållaren med bajonettkoppling. Dra ut lamphållaren
genom att vrida den motsols
med hjälp av en tång.
6.3.6 Byte av säkringen
På maskinen så finns det några säkringar (1), av olika storlekar,
vars funktioner och egenskaper är de följande:
– Säkringen på 10 A = som skydd av de allmänna kretsarna
och med en storlek som är den samma som för det elektroniska kortet och vars ingripande orsakar maskinstopp och
släcker helt och hållet varningslampan på instrumentbrädan.
– Säkringen på 25 A = för skydd av laddningskretsen, vars
ingripande visar sig med en progressiv förlust av batteriets
laddning och medföljande svårigheter vid start.
Säkringens storlek finns indikerad på själva säkringen.
VIKTIGT
En förbrukad säkring måste alltid ersätttas med en säkring av samma
typ och kapacitet.
1
Kontakta er återförsäljare om du
inte kan åtgärda felet.
6.3.7 Bortmontering, byte och tillbakamontering
av knivarna
VARNING!
på knivarna.
Använd skyddshandskar vid ingrepp
VARNING!
Byt alltid ut skadade eller krokiga knivar; försök aldrig att reparera dem! ANVÄND ALLTID
MÄRKTA ORIGINALKNIVAR
!
SV 31
På denna maskin har en användning av kniven med följande
kod förutsetts
Mod.102:
82004341/1 - 82004340/1
82004348/0 - 82004347/0
Mod.122:
82004350/0 - 82004349/0
82004343/0 - 82004342/0
VIKTIGT
Det är lämpligt att knivarna byts ut per
par, speciellt vid skillnader på slitaget.
SV 32
7. MILJÖSKYDD
Miljöskyddet skall vara en betydande aspekt och prioritet vid
användningen av maskinen, till fördel för den civila samlevnaden och miljön i vilken vi lever.
– Undvik att störa grannskapet.
– Följ noggrant lokala bestämmelser för bortförskaffande av
material som finns kvar efter klippningen.
– Följ lokala bestämmelser noggrant för bortförskaffande av
olja, bensin, batterier, filter, trasiga delar och andra enheter
som kan förstöra miljön. Dessa avfall får inte kastas i soporna
utan skall separeras och överlämnas till insamlingscentraler
som återvinner materialen.
– När maskinen tas ur drift, lämna inte maskinen i miljön, utan
kontakta en insamlingscentral enligt gällande lokala förordningar.
SV 33
8. FELSÖKNING
FEL
1. Med nyckel i läge «PÅ» är instrumentpanelen
avstängd utan att någon ljudsignal hörs
2. Med nyckel i läge «PÅ» är instrumentpanelen
avstängd men en ljudsignal hörs
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
–
–
–
–
–
–
–
–
Kretskortets skydd har ingripit. Orsak:
batteriet är dåligt anslutet
omkastad polaritet i batteriet
batteriet är urladdat
säkringen har gått
Kretskortets skydd har ingripit. Orsak:
Sätt nyckeln i läge «AV» och sök orsaken till felet:
kontrollera kopplingarna ( 3.4)
kontrollera kopplingarna ( 3.4)
ladda batteriet ( 6.2.3)
byt ut säkringen (10 A) ( 6.3.6)
Sätt nyckeln i läge «AV» och sök orsaken till felet:
– kretskortet är vått
– lufttorka
3. Med nyckel i läge «START» är instrumentpanelen aktiverad men startmotorn fungerar inte
– batteriet är otillräckligt laddat
– säkring för laddning avbrutits
– ladda batteriet ( 6.2.3)
– byt ut säkringen (25 A) ( 6.3.6)
4. Med nyckel i läge «START» aktiveras
startmotorn men motorn startar inte
– batteriet är otillräckligt laddat
– bensinförsörjningen uteblir
–
–
–
–
Ladda batteriet ( 6.2.3)
kontrollera nivån i tanken ( 5.3.3)
öppna kranen (där den ingår) ( 5.4.1)
kontrollera bensinfiltret
rengör eller byt ut luftfiltret
rengör förgasarens vätskebehållare
töm tanken och fyll på med ny bensin
kontrollera och byt eventuellt ut bensinfiltret
– tändningsfel
– kontrollera att tändstiftshuven sitter fast
– kontrollera att avståndet är korrekt mellan
elektroderna och att de är rena
5. Det är svårt att starta eller motorn går ojämnt
– bränsleproblem
–
–
–
–
6. Motorns effekt minskar under klippningen
– för hög hastighet i förhållande till klipphöjden
– sänk hastigheten och/eller höj klipphöjden några
hack ( 5.4.5)
SV 34
FEL
7. Motorn stannar när knivarna kopplas in
8. Batteriets kontrollampa slocknar inte efter några
minuters arbete
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
– batteriet är otillräckligt laddat
– kontakta er återförsäljare
– alla villkor för inkoppling är inte
uppfyllda
9. Oljans kontrollampa tänds (där den ingår)
– otillräcklig smörjning av motorn
10. Motorn stannar med aktiverad ljudsignal
Kretskortets skydd har ingripit. Orsak:
11. Motorn stannar utan ljudsignal
12. Knivarna kopplas inte in eller stannar inte
omedelbart upp när de kopplas från
13. Ojämn klippning och dålig uppsamling
– överhettning orsakat av laddningsregulatorn
– batteriet är felkopplat (glappkontakt)
– kontrollera att villkoren för behörighet har
respekterats ( 5.2.c)
Sätt nyckeln i läge «AV»:
– återställ oljenivån ( 5.3.3)
– byt ut filtret (Kontakta er återförsäljare om
problemet kvarstår)
Sätt nyckeln i läge «AV» och sök orsaken till felet:
– kontakta er återförsäljare
– kontrollera kopplingarna (
3.4)
– batteriet är inte inkopplat
– motorproblem
– kontrollera kopplingarna (
– kontakta er återförsäljare
3.4)
– klippskivan står inte parallellt med marken
– kontrollera däcktrycket ( 5.3.2)
– återställ klippskivans parallellitet med marken
( 6.3.1)
– kontakta er återförsäljare
– remmen har lossnat
– problem med den elektromagnetiska inkopplingen
– knivarna fungerar inte
– för hög hastighet i förhållande till klipphöjden
– utkastningsrännan är tilltäppt
– klippskivan är full med gräs
– kontakta er återförsäljare
– kontakta er återförsäljare
– sänk hastigheten och/eller höj klippskivan
( 5.4.5)
– vänta tills gräset är torrt
– ta bort uppsamlingssäcken och töm utkastningsrännan ( 5.4.7)
– rengör klippskivan (
5.4.10)
SV 35
FEL
14. Onormal vibrering under funktion
MÖJLIG ORSAK
ÅTGÄRD
– knivarna har lossnat
– kontakta er återförsäljare
– Knivarna är inte balanserade
– kontakta er återförsäljare
– fästena har lossnat
– kontrollera och dra åt motorns och ramens låssskruvar
15. Osäker eller otillräcklig inbromsning
– bromsen är inte korrekt reglerad
– kontakta er återförsäljare
16. Oregelbunden framåtgång, dålig dragning i
uppförsbackar eller maskinen har tendensen att
kärva
– problem med remmen eller
kopplingsanordningen
– kontakta er återförsäljare
17. Maskin rör sig inte när kopplingspedalen
aktiveras och motorn är på
– friställningsspaken i läge «B» (
4.33)
Kontakta er återförsäljare om felen inte avhjälps med ovannämnda ingrepp.
– För den till läge «A»
VARNING!
Försök aldrig att utföra svåra reparationer utan nödvändiga tekniska hjälpmedel och kunskaper. Ett felaktigt utfört ingrepp medför automatiskt att garantin upphör att gälla och att tillverkaren fråntager sig allt ansvar.
SV 36
9. TILLVAL
1. STENSKYDD
4. BATTERILADDARE
“CB01” eller
"FIGHTER"
Monteras istället för uppsamlingssäcken när inte
gräset ska samlas upp.
1
5. KIT FÖR “MULCHING”
2. BOGSERINGSUTRUSTNING
För bogsering av en liten
släpvagn.
Tillåter att upprätthålla en
4
bra funktion av batteriet
under tiden som maskinen
inte används. Garanterar en
hög uppladdningsnivå och en lång livstid för batteriet.
2
Finfördelar det avklippta
gräset och lämnar det på
gräsmattan, som alternativ
till uppsamling i säcken.
5
3. ÖVERTÄCKNINGSDUK
Skyddar maskinen mot
damm när den inte används.
3
SV 37
10. EXTRA UTRUSTNINGAR
1. KRAFTUTTAG
“PTO”
1
Gör att motorns rörelse kan
överföras till den styrda
utrustningen.
2. SNÖSLUNGA
För att ta bort och slunga
bort snö.
3. SNÖSKOTT MED
BLAD
För att skotta och föra snö
åt sidan som tagits bort.
SV 38
4. MEKANISKT DRIVET
SOPAGGREGAT
För att ta bort löv och
smuts från vägar och fasta
ytor och ta bort tunna lager
av nysnö.
2
3
4
11. TEKNISKA EGENSKAPER
Elanläggning ................................................................................. 12 V
Batteri ......................................................................................... 18 Ah
Framdäck ............................................................................ 13 x 5.00-6
eller ................................................................................. 15 x 5.00-6
Bakdäck .............................................................................. 18 x 8.50-8
Däcktryck fram
däcken 13 x 5.00-6 ............................................................... 1,5 bar
däcken 15 x 5.00-6 ............................................................... 1,0 bar
Däcktryck bak ........................................................................... 1,2 bar
Totalvikt .......................................................................... 216 ÷ 240 kg
Inre vänddiameter
(minsta diameter vid oklippt gräs - Åt vänster)
däcken 13 x 5.00-6 .......................................................... 1,5 (1,3) m
däcken 15 x 5.00-6 .......................................................... 1,7 (1,5) m
Klipphöjd ................................................................................ 3 ÷ 9 cm
Klippvidd ......................................................................... 101 (121) cm
Säckvolym ................................................................................ 300 liter
Maximala värden för buller och vibrationer
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra
(enligt direktiv 81/105/EEG) .............................. db(A)
– Tvivel med mått (2006/42/EG - EN27574) ... db(A)
Uppmätt ljudeffektsnivå
(enligt direktiv 2000/14/EG, 2005/88/EG) ......... db(A)
– Tvivel med mått (2006/42/EG - EN27574) .... db(A)
Garanterad ljudeffektsnivå
(enligt direktiv 2000/14/EG, 2005/88/EG) ......... db(A)
Vibrationsnivå
(enligt standard EN 1032) .................................... m/s2
– Tvivel med mått (2006/42/EG - EN12096) ....... m/s2
102
122
85,7
0,2
88,4
0,6
99,6
0,3
104,1
0,7
100
105
0,6
0,3
0,5
0,3
890
1070
Frammatningshastighet (indikativ) vid 3000 min-1:
Framåtväxel ................................................................. 0 ÷ 8,8 km/h
Backväxel .................................................................... 0 ÷ 4,5 km/h
880
950
1050 (1260)
1150
1780
2300
Uppgifterna inom parentes (….) gäller modell “122”.
SV 39
OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING
(ISTRUZIONI ORIGINALI)
PRÆSENTATION
Kære kunde!
Vi takker Dem for valget af vores produkt, og vi håber, at brugen
af denne nye maskine - plæneklipper - giver Dem gode resultater og lever op til Deres forventninger. Denne manual er udformet således, at De kan blive fortrolig med maskinen og anvende
den på en sikker og effektiv måde. Glem ikke, at manualen er
en del af maskinen. Opbevar den, således at der nemt kan indhentes oplysninger heri. Såfremt maskinen videresælges, skal
manualen udleveres til nye ejer.
Denne nye maskine er designet og konstrueret i overensstemmelse med de gældende normer og er således pålidelig og driftsikker i forbindelse med klipning og opsamling af græs, såfremt
dette sker under overholdelse af anvisningerne i denne manual
(tilladt brug). Al anden brug eller manglende overholdelse af
sikkerhedsforskrifterne vedrørende brug, vedligeholdelse og
reparation betragtes som “ukorrekt brug” (
5.1) og resulterer
i bortfald af garantien.
Der kan være mindre forskelle mellem oplysningerne i denne
manual og Deres maskine, idet vi konstant forbedrer vores produkter. Oplysningerne i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse herom og uden, at fabrikanten har pligt til at
bekendtgøre opdateringerne. De karakteristika, der er væsentlige for sikkerhed og funktion, forbliver dog uændret. I tvivlstilfælde rettes henvendelse til Deres forhandler. God arbejdslyst!
SERVICECENTER
Denne manual indeholder alle de nødvendige oplysninger
angående anvendelse og udførelse af korrekt vedligeholdelse af
maskinen, der kan udføres af operatøren.
Alt justerings- og vedligeholdelsesarbejde, der ikke er
beskrevet i denne manual, skal udføres hos Deres forhandler eller et specialiseret servicecenter, som er i besiddelse af den nødvendige fagkundskab og det nødvendige
udstyr for at gennemføre arbejdet korrekt og for at opretholde maskinens oprindelige sikkerhedsniveau.
Ved anmodning herom kan Deres forhandler udforme et individuelt vedligeholdelsesprogram afhængig af Deres behov.
Herved bevares maskinens effektivitet og værdien af Deres
investering forringes ikke.
DA
1
1.
INDHOLDSFORTEGNELSE
2.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER ............................................................................................................................................. 3
Indeholder forskifter for sikker anvendelse af maskinen
IDENTIFIKATION AF MASKINE OG KOMPONENTER ...................................................................................................... 7
Forklarer, hvorledes maskinen og dens hovedkomponenter identificeres
3.
UDPAKNING OG MONTERING ........................................................................................................................................... 9
Forklarer, hvorledes emballagen fjernes, og hvorledes de løse komponenter monteres
5.
BRUG AF MASKINEN ........................................................................................................................................................
Indeholder oplysninger vedrørende effektiv og sikker anvendelse af maskinen
5.1 Råd vedrørende sikkerhed ...........................................................................................................................................
5.2 Kriterier for udløsning af sikkerhedsanordningerne ......................................................................................................
5.3 Indledende kontroller inden påbegyndelse af arbejde ..................................................................................................
5.4 Brug af maskinen ..........................................................................................................................................................
5.5 Brug på skråninger .......................................................................................................................................................
5.6 Transport ......................................................................................................................................................................
5.7 Et par råd for at bevare en flot græsplæne ...................................................................................................................
4.
6.
7.
3
8.
9.
KONTROLLER OG KONTROLINSTRUMENTER ............................................................................................................. 13
Illustrerer kontrollernes placering samt deres funktion
VEDLIGEHOLDELSE .........................................................................................................................................................
Indeholder alle forskrifter vedrørende vedligeholdelse af maskinen
6.1 Råd vedrørende sikkerhed ...........................................................................................................................................
6.2 Almindelig vedligeholdelse ...........................................................................................................................................
6.3 Indgreb på maskinen ....................................................................................................................................................
17
17
18
18
20
26
26
26
28
28
28
30
MILJØBESKYTTELSE ....................................................................................................................................................... 33
Her findes nogle råd for at bruge maskinen på en miljøvenlig måde
FEJLFINDINGSTABEL ..................................................................................................................................................... 34
Indeholder råd vedrørende hurtig afhjælpning af eventuelle driftsproblemer
TILBEHØR .......................................................................................................................................................................... 37
Illustrerer specialudstyr
10. EKSTRA UDSTYR .............................................................................................................................................................. 38
Angiver ekstra udstyr, som kan bruges sammen med maskinen for at udvide anvendelsesmulighederne
10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER ........................................................................................................................................ 39
Sammenfatter maskinens væsentligste specifikationer
DA
2
1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
1.1 HVORDAN MANUALEN LÆSES
Visse afsnit i manualen indeholder oplysninger af særlig vigtighed med hensyn til sikkerhed eller funktion. Disse oplysningerne
angives efter dette kriterium:
BEMÆRK
VIGTIGT
eller
Indeholder
detaljer eller yderligere uddybning af forudgående angivelser
for at undgå beskadigelse af maskine eller kvæstelse af personer.
ADVARSEL!
Risiko for kvæstelser ved manglende
overholdelse af forskriften.
FARE!
Risiko for alvorlige kvæstelser eller
dødsfald ved manglende overholdelse af forskriften.
I manualen beskrives forskellige versioner af maskiner, der kan
være indbyrdes forskellige med hensyn til:
– udvalget af komponenter eller tilbehør, der kan variere fra
land til land;
– særlige former for tilbehør.
Symbolet “
” gør opmærksom på forskelle med hensyn til
brug. Symbolet er efterfulgt af en angivelse vedrørende version.
Symbolet “
” henviser til et andet afsnit i manualen vedrørende yderligere detaljer eller oplysninger.
BEMÆRK
Samtlige retningsangivelser “for”, “bag”, “højre” og “venstre”
skal forstås i forhold til operatøren siddende i førersædet.
VIGTIGT
For ethvert indgreb i
forbindelse med brug og vedligeholdelse
af motoren og batteriet, som ikke er
beskrevet i denne manual, henvises til de
specifikke brugsanvisninger, der udgør en
del af den leverede dokumentation.
1.2 GENERELLE SIKKERHEDSNORMER
ADVARSEL!
tages i brug.
Læses omhyggeligt inden maskinen
A) GENERELLE RÅD
1) Læs opmærksomt betjeningsvejledningen. Bliv fortrolig
med køretøjets styring og dermed selve brugen af køretøjet.
2) Lad aldrig børn eller personer, som ikke har det nødvendige
kendskab til disse normer, bruge denne. Der kan lokalt være
fastsat en minimum aldersgrænse for brug af maskinen.
3) Brug aldrig maskinen med personer, specielt børn eller
dyr, i nærheden.
DA
3
4) Vær opmærksom på, at operatøren er ansvarlig for ulykker,
som påføres andre personer eller deres ejendom.
5) Anvend ikke maskinen til transport af personer.
6) Føreren skal have en passende uddannelse med hensyn til
kørsel. Føreren skal specielt være opmærksom på følgende:
– Den nødvendige opmærksomhed og koncentration i forbindelse med udførelse af arbejde.
– At kontrollen over en maskine, mens den befinder sig på en
skråning, ikke genoprettes ved hjælp af bremsen. De væsentligste årsager til, at herredømmet over maskinen mistes, er
følgende:
– Manglende vejgreb;
– For høj hastighed;
– Ukorrekt bremsning;
– Maskinen ikke egnet til anvendelse;
– Manglende kendskab til terrænforhold. Dette gælder specielt på skråninger.
– Ukorrekt trækning og dårlig fordeling af lasten.
B) FORBEREDELSE
1) Under arbejde med maskinen, sørg altid for at bære
solide sko og lange bukser. Arbejd aldrig med bare fødder
eller sandaler.
2) Før arbejdet påbegyndes, bør området kontrolleres for fremmedlegemer, som kan udslynges fra maskinen.
3) FARE! Benzin er meget brandfarlig.
– Opbevar brændstoffet i velegnede dunke.
– Fyld kun brændstof på i det fri og ryg aldrig under påfyldningen.
– Fyld brændstof på før start af motor. Påfyld aldrig benzin og fjern aldrig tankens benzindæksel, når motoren er
i gang eller stadig er varm.
– Start ikke motoren, hvis der er spildt benzin, men flyt maskinen fra det forurenede område for at undgå brand. Vent til
DA
4
benzindampene er forsvundet.
– Anbring og fastspænd propperne på dunken og benzintanken
omhyggeligt.
4) Udskift defekte lyddæmpere
5) Før brug af maskinen foretag da altid et generelt eftersyn
for at kontrollere, at knivene, skruerne og skærene ikke er slidte
eller beskadigede. Ved beskadigelse erstattes hele knivblokken
og alle slidte eller ødelagte skruer for at bevare balancen.
6) Vær opmærksom på, at rotation af den ene kniv også medfører rotation af den anden.
C) BRUG
1) Tænd aldrig motoren i et lukket rum; der kan opstå farlige
kuliltedampe.
2) Arbejd kun ved dagslys eller godt kunstigt lys.
3) Inden start af motoren frakobles knivene og transmissionen
sættes i frigear.
4) Klip aldrig på skråninger med en hældning på mere end
10° (17%).
5) Husk, at ingen skråning er “sikker”. Ved anvendelse af
maskinen på skråninger skal der udvises særlig opmærksomhed. For at undgå, at maskinen krænger:
– anbefales det at undgå pludselig afbrydelse eller start;
– anbefales det at aktivere trækket gradvist og altid fastholde
transmissionen indkoblet. Dette gælder specielt i forbindelse
med nedkørsel;
– anbefales det at reducere hastigheden på stigninger og i
smalle kurver;
– anbefales det at være opmærksom på højdedrag, grøfter og
skjulte farer;
– frarådes det at klippe en skråning på tværs;
6) Når der trækkes laster eller bruges tunge redskaber, skal
man være opmærksom på følgende:
– trækbommene må kun kobles på godkendte steder;
– lasterne må kun være af en sådan art, at de kan styres nemt;
– drej ikke pludseligt. Pås på og vær opmærksom under bakning;
– anvend kontravægtlodder eller vægt på hjulene, når brugsanvisningen foreslår dette.
7) Skal maskinen transporteres over andre overflader end
græs, kontrollér da, at knivene er i stilstand.
8) Benyt aldrig maskinen, hvis beskyttelsesskærmene er
beskadigede, eller hvis sikkerhedsanordningerne ikke er
monterede.
9) Motorens justering må ikke ændres, og det opgivne
maks. omdrejningstal må ikke hæves. Brug af motoren ved
høj hastighed kan øge risikoen for kvæstelser.
10) Inden førersædet forlades skal følgende udføres:
– knivene frakobles og klipperskjoldet sænkes;
– maskinen sættes i frigear og parkeringsbremsen skal trækkes;
– motoren standses og tændingsnøglen skal fjernes.
11) Frakobl knivene, stands motoren og fjern tændingsnøglen:
– før rengøring eller rensning af udkasteråbningen;
– inden kontrol, rengøring eller reparation af maskinen;
– efter påkørsel af et fremmedlegeme. undersøg om maskinen
er beskadiget, og reparér eventuelt for at starte maskinen på
ny og fortsætte arbejdet.
– hvis maskinen begynder at vibrere, kontrolleres straks årsagerne hertil.
12) Frakobl knivene under transport og når de ikke skal anvendes.
13) Stop motoren og frakobl knivene:
– før påfyldning af brændstof;
– før fjernelse af opsamlingsposen.
14) Før gashåndtaget mod stop, før motoren stoppes. Hvis
motoren er forsynet med en hane, lukkes brændstofsforsyningen efter arbejdet.
D) VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING
1) Lad møtrikker og skruer forblive korrekt tilspændte, så
maskinen altid er klar til brug.
2) Opbevar aldrig maskinen i et rum, hvor benzindampene kan
nå enten en flamme eller en gnist.
3) Lad motoren køle af inden at sætte den i et rum.
4) For at mindske risikoen for brand, skal følgende holdes rent
for blade, grene og olie: motor, lyddæmper, samt stedet for
opbevaring af batteriet og for opbevaring af benzin.
5) Kontrollér ofte opsamlingsposen for slid eller beskadigelse.
6) Udskift slidte eller ødelagte dele af hensyn til sikkerheden.
7) Hvis benzintanken skal tømmes, bør dette gøres i det fri.
8) Vær opmærksom på, at rotation af den ene kniv også medfører rotation af den anden.
9) Når maskinen skal efterlades uden opsyn, skal klipperskjoldet sænkes.
DA
5
1.3 SIKKERHEDSETIKETTER
Maskinen skal anvendes med forsigtighed. Maskinen er forsynet med etiketter med symboler, der gør opmærksom på de
væsentligste forskrifter i forbindelse med anvendelse af maskinen. Disse etiketter skal betragtes som en del af maskinen.
Hvis en etiket løsnes eller er ulæselig, skal der rettes henvendelse til forhandleren, således at etiketten kan udskiftes.
Etiketternes betydning er forklaret nedenfor.
1
1
2
3
4
5
6
Advarsel: Læs anvisningerne, inden maskinen anvendes.
2 Advarsel: Fjern tændingsnøglen og læs anvisningerne
inden udførelse af vedligeholdelse eller reparationer.
DA
6
3 Fare! Udslyngning af genstande: Anvend aldrig maskinen uden beskyttelsesplade eller opsamlingspose.
4 Fare! Udslyngning af genstande: Hold en passende
afstand til personer.
5 Fare! Maskinen kan krænge: Brug aldrig maskinen på en
hældning på mere end 10°.
6 Fare! Kvæstelser: Kontrollér, at børn opholder sig i passende afstand fra maskinen, når motoren er aktiveret.
7
8
7 Risiko for skæring. Knivene er
i bevægelse. Anbring ikke hænder
eller fødder i nærheden af stedet,
hvor knivene er anbragt.
8 Advarsel! Hold Dem på afstand
af de varme overflader.
1.4 ANVISNINGER FOR ANHÆNGERE
På bestilling kan der leveres et kit, der muliggør trækning af en
mindre anhænger; dette tilbehør skal
monteres under hensyn til de givne
forskrifter.
Under brugen skal man overholde de
grænser for belastning, som er angivet på etiketten, såvel som sikkerhedsanvsningerne (
1.2, C-6).
2. IDENTIFIKATION AF MASKINE OG KOMPONENTER
2.2 IDENTIFIKATION AF HOVEDKOMPONENTER
2.1 IDENTIFIKATION AF MASKINE
Maskinen består af en række hovedkomponenter og deres funktion er følgende:
Etiketten, der er anbragt i
nærheden af batterirummet,
angiver vigtige oplysninger
for de enkelte maskiner.
Serienummeret (6) er af afgørende betydning ved anmodning om teknisk assistance og ved bestilling af
reservedele.
Udsendt lydeffektniveau
i overensstemmelse med
direktivet 2000/14/EØF
2. Typegodkendelse i overensstemmelse
med direktivet
2006/42/EF
3. Konstruktionsår
4. Motorens effekt og omdrejningshastighed
5. Type af maskine
6. Serienummer
7. Vægt/kg
8. Fabrikantens navn og adresse
9. Transmissionstype
(hvis den er angivet)
10. Varenummer
1.
14
13
17
18
19
20
16
12
8
5
kW kg
3
4
11
7
15
LWA
/min
9
6
dB
10
2
Anfør maskinens
serienummer her (6)
1
11. Klipperskjold: Dette udgør afskærmningen omkring de roterende knive.
12. Kniv: Den foretager afskæring af græsset. Ribberne på enden af kniven transporterer det afskårne græs til udkasteråbningen.
13. Udkasteråbning: Dette er det element, som forbinder klipperskjoldet og opsamlingsposen.
14. Opsamlingspose: Posen opsamler det afskårne græs og
fungerer samtidig som et sikkerhedselement, idet posen forhindrer udslyngning af genstande, der opsamles af kniven.
DA
7
14
13
17
18
19
20
16
12
11
15
15. Beskyttelsesplader eller deflektor (bestilles som
tilbehør): Monteres på opsamlingsposens plads.
Forhindrer udslyngning af eventuelle genstande, der opsamles af kniven.
16. Motor: Motoren driver knivene og maskinens hjul. Motorens
specifikationer og brugsanvisninger er angivet i en særskilt
manual.
17. Batteri: Forsyner motoren med strøm. Batteriets specifikationer og brugsanvisninger er angivet i en særskilt manual.
18. Førersæde: Dette er operatørens plads under anvendelse
af maskinen. Førersædet er forsynet med en “dødmandsknap”, der aktiverer bestemte sikkerhedsanordninger, når
førersædet forlades.
19. Etiketter med generelle forskrifter og sikkerhedsforskrifter: Gør opmærksom på de væsentligste forskrifter for
sikker anvendelse af maskinen. Etiketternes betydning er
beskrevet i kap.
DA
8
20. Inspektionslåge: for at få adgang til enkelte justeringer.
3. UDPAKNING OG MONTERING
Af hensyn til opbevaring og transport er visse af maskinens komponenter ikke monterede på fabrikken. Disse komponenter skal
monteres efter fjernelse af emballagen.
VIGTIGT
Maskinen leveres uden motorolie og benzin. Inden motoren startes, skal der påfyldes olie og benzin i
overensstemmelse med anvisningerne i motorens manual.
ADVARSEL!
Udpakningen og den endelige samling skal udføres på en flad og solid overflade, hvor der
er tilstrækkelig plads til at flytte maskinen og emballagen, og altid med anvendelse af egnet værktøj.
3.1 UDPAKNING
I forbindelse med fjernelse af emballagen kontrolleres alle løse
dele og det medleverede udstyr. Udvis forsigtighed, når maskinen fjernes fra pallen, således at klipperskjoldet ikke beskadiges.
Emballagen indeholder:
–
–
–
–
–
–
–
maskinen;
batteriet;
styret;
førersædet;
den forreste kofanger (findes ikke i alle maskiner);
opsamlingsposens holdere;
opsamlingsposens komponenter;
– en pose med:
– betjeningsvejledning og papirer;
– de medfølgende skruer,
– 2 tændingsnøgler og en reservesikring på 10 Ampere
BEMÆRK
Udvis forsigtighed, når maskinen fjernes
fra pallen, og hæv klipperskjoldet til maks. højde, således at
det ikke beskadiges.
For at forenkle sænkning af pallen, sættes håndtaget til udløsning af transmissionen i positionen «B» (
4.33).
Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale
gældende normer.
3.2 MONTERING AF STYR
Anbring maskinen plant
og parallelstil forhjulene.
Fjern styrets (1) midterste
skærm (1a) ved hjælp af
en skruetrækker.
Indsæt styret (1) på akslen
(2). Anbring styret, således at egerne vender mod
førersædet.
Skub derefter styret, indtil
styrets nav indkobles i de
1
1a
DA
9
udragende ender på koblingsleddet (3).
Fastgør styret ved hjælp af
de medfølgende skruer (4
– 5 – 6) i den viste rækkefølge.
Vær opmærksom på at
montere fjederskiven (5)
med den konkave (hule)
del, der vender nedad, og
spænd derefter skruen (6)
godt fast med en topnøgle.
Nu er sædet monteret stabilt og kan kun frigøres ved tryk på
håndtaget (4).
5
6
5
4
1
2
3.4 MONTERING OG TILSLUTNING AF BATTERI
3
Anbring batteriet (1) på
dets plads under sædet.
Tilslut det røde kabel (2) til
(+)-polen og det sorte kabel (3) til (–)-polen ved
hjælp af de medleverede
skruer som forklaret.
1a
Indsæt styrets skærm (1a)
ved at klikke indkoblingerne på plads i de tilsvarende sæder.
3.3 MONTERING
AF FØRERSÆDE
Træk justeringshåndtaget
(3) opad og indfør sædet
(1) i føringen (2) på styrets
side, indtil det kobles ind i
en af de seks positioner.
DA 10
3
1
Montér fjederen (4) til fast4
holdelse af batteriet. Pas
på, at kablerne anbringes
korrekt foran batteriet, således at de ikke kommer i klemme i fjederen (4).
2
VIGTIGT
Sørg altid for en fuldstændig genopladning under overholdelse af forskrifterne i batteriets brugsanvisning (
6.2.3).
VIGTIGT
For at undgå udløsning af beskyttelsesanordningen i det elektroniske kort må motoren ikke startes,
før batteriet er opladet.
4
2
1
3
ADVARSEL!
Under anvendelse af batteriet skal
samtlige anvisningerne fra batterifabrikanten angående
sikkerhed ved håndtering og bortskaffelse overholdes.
3.6 FJERNELSE AF STOPPEREN FOR POSENS KROG
3.5 MONTERING AF POSENS HOLDERE
Montér de to holdere (1)
på bagpladen (2). Anvend
de tre medfølgende skruer
(3) for hver holder.
3
Under transporten er krogen (1) til
hægtning af posen fastgjort til bagpladen ved hjælp af stopperen (2).
4
1
Møtrikkerne (4) fastspændes ikke.
Den øverste del (5) af
posens stel hægtes til holderne og centreres i forhold til bagpladen (2).
Registrér de to holderes
(1)’s position i forhold til
slaget (6), således at tappen (7) tager fat i åbningen (8), når posens stel
drejes.
Tjek endnu en gang, at
posen (5) er godt centreret i forhold til bagpladen
(2), og at rotationen foregår korrekt som angivet
ovenfor.
Derefter strammes fastsættelsesskruerne (3) og
-møtrikker (4) fuldstændigt.
2
5
1
2
8
7
2
1
3.7 MONTERING
AF FORRESTE
KOFANGER
(findes ikke
i alle maskiner)
Montér den forreste kofanger
(1) på stellets (2) forreste del
ved hjælp af de fire skruer (3).
2
1
3
3.8 MONTERING AF OPSAMLINGSPOSEN
6
1
Inden man går frem med at montere posens holdere skal denne
stopper fjernes. Stopperen skal
ikke bruges mere.
5
Monteringen af posen foregår i fire omgange:
A) Montér først rammen, idet den øverste del (1) forenes med
den nederste del (2). Anvend de medleverede skruer og møtrikDA 11
12
9
11
10
CLAK
1
16 -17
6
6
16
4-5
5
4
15
L
2
12 (x 4)
R
2
2
13
6
14
14
13
ker (3) som forklaret. Anbring vinkelpladerne (4) og (5), idet retningsangivelserne højre (R ) og venstre (L ), overholdes.
Fastspænd vinkelpladerne til rammen ved hjælp af fire selvskærende skruer (6).
B) Anbring rammen i stofposen (7). Kontrollér, at posen er
anbragt korrekt i hele rammens omkreds. Fastspænd alle plastikprofiler til rammens rør ved hjælp af en skruetrækker (7).
C) Anbring håndtaget (9) i hullerne på dækslet (10) og fastgør
det til rammen ved hjælp af skruerne (11) som forklaret, samt de
selvskærende bagskruer (12).
D) Til slut anbringes støttestangen (13) under rammen ved
hjælp af skruerne og møtrikkerne (14) , idet den flade del vendes mod stofposen. Bring tømningsstangen (15) på plads og
montér skruen (16) og den tilhørende møtrik (17).
DA 12
6 (x 4)
3
11 (x 2)
7
3
3 (x 2)
17
1
16 - 17
9
15
14 (x 2)
8
4. KONTROLLER OG KONTROLINSTRUMENTER
4.7
4.2
a
b
c
d
e
4.6
f
g
h
4.1
4.3
4.9
A
B
4.8
4.4
4.11
4.5
A
B
4.10
4.1 STYR
Styrer forhjulene.
4.2 CHOKER (hvis den findes)
Medfører en berigelse af blandingen og skal anvendes ved start i
koldt vejr, dog kun i det tidsrum, som er nødvendigt.
4.3 GASHÅNDTAG
Regulerer motorens omdrejningstal. Positionerne, på skiltet,
svarer til:
«CHOKER»
(hvis den findes) start i koldt vejr
«HURTIG»
motorens maks. Hastighed
«LANGSOM»
motorens min. hastighed
– Positionen «CHOKER» (hvis den findes, som alternativ til 4.2)
medfører en berigelse af blandingen og skal anvendes ved
start i koldt vejr, dog kun i det tidsrum, som er nødvendigt.
– I forbindelse med kørsel vælges en position mellem «LANGSOM» og «HURTIG».
– I forbindelse med klipning af græs anbringes kommandoen på
«HURTIG».
4.4 NØGLEAFBRYDER
Denne kommando har tre positioner, der svarer til:
«STOP»
«DRIFT»
«TÆNDING»
alt frakoblet;
alle startanordninger aktiverede;
aktiverer startmotoren
DA 13
Når nøglen slippes fra positionen «TÆNDING», vender den automatisk tilbage til positionen «DRIFT».
4.5 PARKERINGSBREMSEHÅNDTAG
Parkeringsbremsen forhindrer maskinen i at bevæge sig, når
den er parkeret. Håndtaget til aktivering har to positioner, der
svarer til:
«A» = Bremse frakoblet
«B» = Bremse indkoblet
– Parkeringsbremsen indkobles ved at træde pedalen (4.31) i
bund og indstille håndtaget i position «B». Når foden fjernes
fra pedalen, forbliver pedalen blokeret i sænket position.
– Tilstanden “Bremse indkoblet” signaleres ved, at kontrollampen (4.7.b) lyser.
– Parkeringsbremsen frakobles ved at træde på pedalen (4.31)
og håndtaget vender herefter tilbage til position «A».
4.6 LYS-AFBRYDER
Styrer indkobling af lysene, når nøglen (4.4) er i positionen
«DRIFT».
4.7 KONTROLLAMPER OG LYDSIGNALER
På instrumentbrættet findes et panel med en række kontrollamper, som aktiveres med nøglen (4.4) i positionen «DRIFT».
DA 14
– Tændt kontrollampe indikerer:
a)
knivene er aktiveret;
c)
fravær af operatøren;
b)
d)
parkeringsbremsen er aktiveret;
(hvis den findes) brændstof i reserve;
e)
(hvis den findes) uregelmæssigheder under
smøring af motoren;
g)
batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet;
f)
h)
manglende opsamlingspose eller beskyttelsesplade;
transmissionen er i frigear.
– lydsignalet kan være af to typer:
a) vedvarende
b) intermitterende
signalerer aktivering af beskyttelsen
på det elektroniske kort;
signalerer, at posen er fuld.
4.8 TÆLLER (hvis den findes)
Aktiveres, hver gang nøglen (4.4) drejes i positionen «DRIFT»
og indikerer motorens funktionstid i timer.
4.9 HÅNDTAG TIL AKTIVERING OG BREMSNING AF KNIVE
Knappen (4.9) gør det muligt at aktivere knivene ved hjælp af
elektromagnetisk kobling:
«A» Frigjort
= Knivene er frakoblet
«B» Trykket ind = Knivene er aktiveret
– Såfremt knivene aktiveres uden overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, afbrydes motoren eller det er ikke muligt at starte
den (
5.2).
– Tilstanden “Knivene aktiveret” signaleres ved, at kontrollampen (4.7.a) lyser
– Ved frakobling af kniven aktiveres samtidigt en bremse, der
standser knivens rotation inden for et par sekunder.
4.10 HÅNDTAG TIL REGULERING AF KLIPPEHØJDE
Dette håndtag har 7 positioner, der er angivet fra «1» – «7» på
skiltet. Positionerne svarer til klippehøjde fra 3 – 9 cm.
– For at skifte fra den ene position til den anden er det nødvendigt at trykke på udløsningsknappen ved enden.
4.11 STANG TIL KRÆNGNING AF POSEN
Denne stang kan tages ud af sit sæde. Den muliggør krængning
af posen for at tømme den og gør hermed arbejdet lettere for
operatøren.
4.31 PEDAL TIL BREMSE
Denne pedal indkobler bremsen på baghjulene.
4.32 PEDAL TIL TRÆK
Med denne pedale indkobles trækket til hjulene
og maskinens hastighed
reguleres, både ved kørsel fremad og ved tilbagekørsel.
– For at indkoble kørslen
fremad presser man
med fodspidsen i retningen «F»; ved at
øge trykket på pedalen
øges maskinens hastighed gradvis.
– Tilbagekørslen indkobles ved at trykke
med hælen på pedalen i retningen «R».
– Når pedalen slippes,
vender den automatisk tilbage til frigearpositionen «N».
4.31
4.32
N
F
R
B
4.33
A
– Tilstanden “Knivene aktiveret” «N» signaleres ved, at kontrollampen (4.10.e) lyser.
ADVARSEL!
nen er standset.
Skift til bakgear skal ske, når maski-
BEMÆRK
Hvis pedalen til træk indkobles i retningen
fremad eller tilbage med parkeringsbremsen (4.5) indkoblet, vil
motoren standse.
DA 15
4.33 HÅNDTAG TIL UDLØSNING AF HYDROSTATISK
TRANSMISSION
Dette håndtag har to positioner, der angives på skiltet:
«A»
«B»
= Transmissionen er tilkoblet: Til alle former for brug
og i forbindelse med klipning;
= Transmissionen er udløst: Herved opnås en kraftig
reduktion af kraften, der er nødvendig for at flytte maskinen manuelt, når motoren er slukket.
VIGTIGT
For at undgå beskadigelse af transmissionen må dette indgreb kun udføres, når motoren er standset
og pedalen (4.32) er i position «N».
DA 16
5. BRUG AF MASKINEN
5.1 RÅD VEDRØRENDE SIKKERHED
FARE!
Brug kun maskinen til de formål den
er beregnet til (klipning og opsamling af græs).
Al anden brug betragtes som "ukorrekt brug" og medfører bortfald af garantien. Endvidere bortfalder fabrikantens ansvar, hvilket betyder, at operatøren er ansvarlig
for udgifterne som følge af eventuelle skader eller
kvæstelser på sig selv eller andre personer.
Ukorrekt brug er for eksempel (men ikke udelukkende):
– at transportere andre personer (inklusive børn) eller
dyr på maskinen eller en påhængsvogn;
– at trække eller skubbe laster uden at anvende det dertil beregnede tilbehør;
– anvendelse af maskinen på et ustabilt, glat eller
ujævnt terræn eller på terræner med sten, vandpytter
eller sumpe, som ikke muliggør en vurdering af terrænets tæthed;
– anvendelse af maskinen til at opsamle blade eller rester;
– anvendelse af knivene på terræner uden græs.
FARE!
Foretag ikke ændringer i og fjern ikke
maskinens sikkerhedsanordninger. HUSK, AT OPERATØREN ALTID ER ANSVARLIG FOR SKADER PÅ TREDJEMÆND. Inden brug af maskinen:
– Læs de generelle sikkerhedsnormer (
1.2), Dette
gælder specielt med hensyn til oplysningerne vedrørende kørsel og klipning på skråninger.
– Læs brugsanvisningerne omhyggeligt. Bliv fortrolig
med kommandoerne og proceduren til hurtig afbrydelse af knivene og motoren.
– Hænder og fødder skal altid holdes i en passende afstand fra maskinens roterende dele og stå altid i en
passende afstand fra udkasteråbning.
Maskinen må ikke benyttes af personer med helbredsproblemer eller under påvirkning af medicin eller andre
substanser, som nedsætter reaktionsevnen og koncentrationen.
Det er operatørens ansvar at vurdere de potentielle risici
i terrænet, hvor maskinen skal anvendes, samt at iværksætte de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for operatøren selv og de øvrige personer. Dette gælder specielt
med hensyn til skråninger, kuperet, glat eller ustabilt terræn.
Parkér aldrig maskinen med tændt motor i højt græs, idet
denne situation udgør en brandfare.
ADVARSEL!
Denne maskine må ikke anvendes i
områder med en hældning på mere end 10° (17%)
(
5.5). Såfremt maskinen hyppigt skal anvendes på
skråninger (maks. 10°), anbefales det at anbringe kontravægtlodder leveres på bestilling (
9.1) som fastgøres
på den forreste del af rammen. Herved øges stabiliteten
på den forreste side og risikoen for krængninger reduceres.
VIGTIGT
Vedrørende placering af samtliger kontroller henvises til kapitel 4.
DA 17
5.2 KRITERIER FOR UDLØSNING
AF SIKKERHEDSANORDNINGER
Sikkerhedsanordningerne fungerer på baggrund af to kriterier:
– forhindre start af motoren, hvis sikkerhedsbetingelserne ikke
er opfyldt;
– standse motoren, hvis blot en sikkerhedsbetingelse ikke længere er opfyldt.
a) Start af motoren forudsætter under alle omstændigheder, at:
– transmissionen er i frigear;
– knivene er frakoblet;
– operatøren sidder i førersædet, eller parkeringsbremsen er
indkoblet.
b) Motoren standses, når:
– operatøren forlader førersædet, mens knivene er indkoblet;
– operatøren forlader førersædet, mens transmissionen ikke er i
frigear
– operatøren forlader førersædet og transmissionen er i frigear,
men parkeringsbremsen er ikke indkoblet;
– opsamlingsposen løftes eller beskyttelsespladen fjernes,
mens knivene er indkoblet.
– parkeringsbremsen indkobles uden forudgående frakobling af
kniven;
– betjenes trækpedalen (
4.32), mens håndbremsen er indkoblet.
5.3 INDLEDENDE KONTROLLER INDEN PÅBEGYNDELSE
AF ARBEJDE
Før arbejdet startes er det nødvendigt at udføre en række kontroller og operationer for at sikre, at arbejdet udføres hensigtsmæssigt og under den maksimale sikkerhed.
DA 18
5.3.1 Justering af førersæde
Sædet kan forskydes og kan
justeres i 6 forskellige stillinger.
1
Justeringen udføres ved at
løfte håndtaget (1); sædet flyttes og blokeres i den ønskede
stilling.
5.3.2 Dæktryk
Et korrekt dæktryk er afgørende for at opretholde parallelstillingen af klipperskjoldet og derved opnå en ensartet klipning af
plænen.
Løsn beskyttelseshætterne, tilslut ventilerne til et trykluftssystem
med et manometer og justér trykket til de angivne værdier.
1,5 bar (13 x 5,00-6)
1,0 bar (15 x 5,00-6)
1,2 bar
5.3.3 Påfyldning af olie og benzin
5.3.4 Montering af beskyttelsesanordninger ved udkasteråbning (opsamlingspose eller beskyttelsesplade)
Kontrollér motorolieniveauet, når
motoren er standset: Som angivet
præcist i motorens betjeningsvejledning, skal olieniveauet være
mellem MIN. og MAX mærkerne
på oliepinden.
Fasthægt opsamlingsposen (1) på
støtterne (2) og centrér den i forhold
til den bageste plade, således at den
placeres ved de to referencemærker
(3).
BEMÆRK
Typen af olie og benzin, der skal anvendes, fremgår af motorens manual.
MAX
MIN
Fyld brændstof på ved hjælp af
en tragt. Kontrollér, at benzintanken ikke fyldes helt.
Benzintankens kapacitet er på ca.
7 liter.
FARE!
Påfyldning af brændstof skal foregå i det fri og med tilstrækkelig udluftning. Motoren
skal være slukket. Husk, at benzindampene er brandfarlige. KONTROLLÉR IKKE BENZINTANKENS INDHOLD
VED AT ANBRINGE EN FLAMME I NÆRHEDEN AF TANKENS DÆKSEL.
VIGTIGT
Hæld ikke benzin på plastdelene. Herved
undgås beskadigelse. I tilfælde af udslip skylles straks med
vand. Garantien dækker ikke skader ved karrosseriets eller
motorens plastdele som følge af benzin.
ADVARSEL!
Anvend aldrig maskinen uden beskyttelsesanordningerne på udkasteråbningen!
1
Forvis Dem om, at posens nederste
mundrør hægtes i stopperen (4).
Skulle hægtningen være vanskelig
eller alt for blød, justér da fjederen
(
6.3.2).
2
3
Såfremt maskinen skal anvendes
uden opsamlingspose, kan den udstyres med en beskyttelsesplade
(
9.2) (tilbehør). Beskyttelsespladen skal fastgøres til bagerste plade
som forklaret i anvisningerne.
5.3.5 Kontrol af maskinens sikkerhed og effektivitet
1. Kontrollér, at sikkerhedsindretninger virker som beskrevet
(
5.2).
2. Kontrollér, at bremsen fungerer normalt.
3. Start ikke klipningen, hvis knivene vibrerer eller hvis deres
skarphed er tvivlsom. Husk, at
DA 19
– En sløv kniv hiver græsset op og græsplænen bliver efterfølgende gullig.
– En løstsiddende kniv skaber usædvanlige vibrationer og
kan udgøre en fare
ADVARSEL!
Anvend ikke maskinen, hvis De ikke
føler Dem sikker med hensyn til dens effektivitet og sikkerhed; kontakt i stedet straks Deres forhandler for den
nødvendige kontrol og/eller reparation.
5.4 BRUG AF MASKINEN
5.4.1 Igangsætning
FARE!
Maskinen skal startes i det fri og med
tilstrækkelig udluftning. HUSK ALTID PÅ, AT MOTORENS
UDSTØDNINGSGASSER ER GIFTIGE!
Fremgangsmåde ved start af motoren:
–
–
–
–
åben benzinhanen (1) (hvis den findes);
sæt transmissionen i frigear («N») (
4.32);
knivene frakobles (
4.7);
aktivér parkeringsbremsen,
såfremt maskinen er anbragt i
skråt terræn;
– benyt starteren (hvis den findes) anbring gashåndtaget i
positionen «CHOKER», der er
angivet på etiketten, når maskinen skal startes i koldt vejr;
– er motoren allerede varm, vil
det være tilstrækkeligt at anbringe håndtaget mellem
DA 20
«LANGSOM» og «HURTIG»;
– Indsæt tændingsnøglen og drej til positionen «DRIFT» for at
aktivere det elektriske kredsløb, drej herefter til positionen
«TÆNDING» for at starte motoren.
– Når motoren er startet, slippes tændingsnøglen.
Når motoren er startet, drejes gashåndtaget til positionen
«LANGSOM» og starteren kobles fra. (hvis den findes).
VIGTIGT
Starteren (choker) skal frakobles, så snart
motoren drejer normalt; anvendelse af starteren med en varm
motor kan tilsmudse tændrøret og forårsage en uregelmæssig
funktion af motoren.
BEMÆRK
I tilfælde af vanskeligheder under startfasen, må der ikke foretages gentagne forsøg med startmotoren,
idet batteriet herved aflades og motoren herved vil blive overfyldt. Anbring tændingsnøglen i positionen «STOP», vent
nogle sekunder og gentag indgrebet. Såfremt det stadig ikke
er muligt at starte motoren, henvises til kapitel «8» i denne manual samt til motorens betjeningsvejledning.
VIGTIGT
Vær altid opmærksom på, at sikkerhedsanordningerne for hindrer start af motoren, når sikkerhedsbetingelserne ikke er overholdt (
5.2).
I disse tilfælde, når startmuligheden er aktiveret igen, kan motoren først startes, når nøglen er blevet drejet tilbage på
«STOP».
5.4.2 Kørsel fremad og transporter
1
ADVARSEL!
Denne maskine er ikke typegodkendt
til anvendelse på offentlige veje. I følge færdselsloven
må maskinen kun anvendes i lukkede private områder
uden trafik.
BEMÆRK
Under kørsel med maskinen, skal knivenvære frakoblet og klipperskjoldet skal være anbragt i den højeste stilling (stilling «7»).
Under kørsel skal speederens håndtag sættes i en position mellem mellem «LANGSOM» og «HURTIG».
Parkeringsbremsen kobles fra og der gives slip på bremsepedalen (
4.31).
Trækpedalen (
4.32) trykkes i retningen «F» og den ønskede
hastighed opnås ved at regulere trykket på pedalen og ved brug
af speederen.
Når maskinen er standset, begynd at bakke ved at trykke på pedalen til træk i retningen «R» (
4.32).
5.4.5 Plæneklipning
Justér afstandshjulene (1) alt efter terrænets ujævnheder. Afstandshjulenes formål er at mindske risikoen for, at klipperskjoldets kant slår mod græslaget og river det af, især på ujævne terræner.
1
ADVARSEL!
Indkoblingen af trækket skal ske efter
de allerede beskrevne anvisninger (
4.32) for at undgå
en alt for pludselig indkobling, som kan resultere i, at
maskinen krænger og herredømmet mistes, specielt på
skråninger.
5.4.3 Bremsning
Nedsæt først maskinens hastighed ved at reducere motorens
omdrejningstal, derefter trykkes bremsepedalen (
4.31) for
yderligere at reducere hastigheden, indtil maskinen standser.
En væsentlig nedsættelse af hastigheden kan allerede fås ved at
give slip på pedalen til træk.
5.4.4 Bakgear
VIGTIGT
er standset.
Skift til bakgear SKAL ske, når maskinen
A
Model 102
De tre stillinger til montering af forhjulene gør det muligt at
holde en sikkerhedsafstand «A» mellem klipperskjoldets kant
og terrænet.
For at skifte stilling: Løsn den lille stopplade (2) ved hjælp af
en skruetrækker og tag stiften (3) ud sammen med fjederen
(4).
Flyt hjulet (1) til den nye ønskede stilling og sæt derefter stiften (3), fjederen (4) og den lille stopplade (2) igen på plads i
den angivne rækkefølge. Sørg for, at stiftens (3) hoved vender mod det indre af maskinen.
DA 21
ADVARSEL!
Denne
operation skal altid udføres på begge hjul, som
skal placeres i samme
højde MED SLUKKET
MOTOR OG MED FRAKOBLEDE KNIVE.
– indled gradvist og yderst forsigtigt fremdriften i det område,
der skal klippes, som beskrevet ovenfor;
– justér kørselhastighed og klippehøjde (
4.10) alt efter
plænens tilstand (højde, tæthed og fugtighed af græsset);
2
3
4
1
2
Model 122
De tre stillinger til montering af for- og baghjulene gør det muligt at holde en sikkerhedsafstand «A» mellem klipperskjoldets kant og terrænet.
For at skifte stilling: Løsn den lille stopplade (2) ved hjælp af
en skruetrækker og tag stiften (3) ud sammen med fjederen
(4).
Flyt hjulet (1) til den nye ønskede stilling og sæt derefter stiften (3), fjederen (4) og den lille stopplade (2) igen på plads i
den angivne rækkefølge. Sørg for, at stiftens (3) hoved vender mod det indre af maskinen.
ADVARSEL!
Denne operation skal altid udføres
på samtlige hjul, som skal placeres i samme højde
MED SLUKKET MOTOR OG MED FRAKOBLEDE
KNIVE.
For at starte plæneklipningen:
– anbring gashåndtaget i positionen «HURTIG»;
– hæv klipperskjoldet så meget som muligt;
– knivene (
4.9) skal kun indkobles, mens maskinen er på
græslaget, og aldrig på grusede terræner eller i højt græs;
DA 22
ADVARSEL!
Klipning på skråninger er det nødvendigt at reducere fremdriftshastigheden, således at det er
muligt opretholde sikkerhedsbetingelserne (
1.2 - 5.5).
Nedsæt hastigheden, hver gang der konstateres en reduktion i
motorens omdrejningstal. Vær opmærksom på, at der aldrig opnås en ensartet klipning af græsplænen, såfremt fremdriftshastigheden er for høj i forhold til mængden af græs, der skal klippes.
Frakobl knivenog anbring klipperskjoldet i den højeste stilling,
hver gang en forhindring skal passeres.
5.4.6 Tømning af opsamlingsposen
BEMÆRK
Tømningen af posen kan kun finde sted,
når knivene er frakoblet. I modsat fald afbrydes motoren.
For at undgå tilstopning af udkasteråbningen må posen ikke fyldes for meget.
En lydalarm signalerer, at posen er fuld. Nu udføres følgende:
– reducér motorens hastighed;
– sæt maskinen i frigear (N) (
4.32) og afbryd maskinens
fremdrift;
– knivene frakobles (
4.9) og signalet afbrydes;
– aktivér parkeringsbremsen på stigninger;
– tag fat i håndtaget (1) og vip posen for
at tømme den;
– luk posen igen, således at den forbliver hægtet på stopperen (2).
5.4.8 Afslutning af klipning
Frakobl knivenog reducér motorens omdrejningstal efter afslutning af klipningen. Kør maskinen bort fra græsplænen med klipperskjoldet i den højeste stilling.
2
1
BEMÆRK
Efter tømning af
opsamlingsposen kan lydsignalet i
visse tilfælde aktiveres på ny, når knivene indkobles. Dette skyldes græsrester på føleren til mikroafbryderen
for signalering. Lydalarmen afbrydes
ved at fjerne græsresterne eller frakoble kniven og straks efter tilkoble
den.
Hold altid føleren (3) fri for græsrester.
5.4.9 Afslutning af arbejde
Stands maskinen, anbring speederhåndtaget i positionen «LANGSOM»
og sluk motoren ved at dreje nøglen til
positionen «STOP».
3
5.4.7 Tømning af udkasteråbning
Klipning af meget højt eller fugtigt græs ved en for høj fremdriftshastighed kan resultere i tilstopning af udkasteråbningen.
I tilfælde af tilstopning er det nødvendigt at:
– standse fremdriften, frakoble kniven og standse motoren;
– fjerne opsamlingsposen eller beskyttelsespladen;
– fjerne det ophobede græs ved hjælp af studsen på udkasteråbningen.
ADVARSEL!
Motoren skal altid være standset i forbindelse med udførelse af dette indgreb.
Når motoren er slukket, lukkes benzinhanen (1) (når denne findes).
1
ADVARSEL!
For at undgå bagtænding skal gashåndtaget anbringes i positionen «LANGSOM» i 20 sekunder, inden motoren slukkes.
ADVARSEL!
skinen forlades!
Fjern altid tændingsnøglen, inden ma-
VIGTIGT
For at forebygge afladning af batteriet må
nøglen ikke forblive i positionen «DRIFT», når motoren ikke
kører.
5.4.10 Rensning af maskinen
Efter brug skal maskinen rengøres udvendigt og opsamlingsposen skal tømmes og rystes, således at græs- og jordrester fjernes.
DA 23
ADVARSEL!
Tøm altid opsamlingsposen for græs
og efterlad ikke kasser med afklippet græs i et lukket
rum.
Tør karosseriets plastikdele af med en svamp, der er fugtet med
vand og rengøringsmiddel. Vær forsigtig, således at motoren,
komponenterne i det elektriske anlæg samt det elektroniske kort,
der er anbragt under instrumentbrættet, ikke bliver våde.
VIGTIGT
Anvend aldrig trykluftsstråler eller kraftige
rengøringsmidler til rengøring af karosseri og motor!
ADVARSEL!
Affald og tørre græsrester må ikke
samles på klipperskjoldets øverste del, da maskinen skal
opretholde sit optimale effektivitets- og sikkerehdsniveau.
Efter hver anvendelse skal klipperskjoldet renses omhyggeligt
for at fjerne alt affald og tørre græsrester.
ADVARSEL!
Bær beskyttelsesbriller og fjern personer og dyr fra området, mens klipperskjoldet renses.
a) Afvaskningen indvendigt i klipperskjoldet og udkasteråbningen skal udføres, når maskinen er anbragt på et solidt underlag med:
– monteret pose
eller beskyttelsesplade;
– operatøren sidder i førersædet;
– klipperskjoldet i positionen «1»;
– motoren er aktiveret;
DA 24
– transmissionen er i frigear;
– knivene er tilkoblet.
En vandslange tilsluttes
skiftevis til koblingerne (1)
og vandet får derefter lov til
at løbe i nogle minutter i
hver kobling, mens knivene kører.
1
VIGTIGT
For ikke at forringe den elettromagnetiske
koblings gode funktion:
– undgå, at koblingen kommer i kontakt med olie;
– vandstråler under højt tryk må ikke rettes direkte på koblingsblokken;
– koblingen må ikke renses med benzin.
Fjern derefter opsamlingsposen, skyl den og anbring den, således at den hurtigt tørrer.
b) For at rense klipperskjoldets øverste del:
– sænk klipperskjoldet fuldstændigt (positionen «1»);
– blæs med trykluft gennem
åbningerne i
højre og venstre afskærming.
5.4.11 Opbevaring og længerevarende stilstand
Hvis maskinen ikke skal
anvendes i en længere
periode (mere end 1
måned), skal batterikablerne frakobles. Følg anvisningerne i motorens
manual.
2
5.4.12 ET PAR NYTTIGE OPLYSNINGER
A) Kort med beskyttelsesanordning
3
1
Tøm benzintanken ved at
frakoble slangen (1), der
befinder sig ved benzinfilterets indgang (2), og tøm benzinen ud i en passende beholder.
Forbind slangen (1) igen og husk at anbringe klemmen (3)
korrekt.
ADVARSEL!
Fjern omhyggeligt alle rester af tørt
græs i nærheden af motoren og lyddæmperen. Herved
elimineres eventuelle brandrisici i forbindelse med genoptagelse af arbejdet!
Anbring maskinen på et tørt sted, der er beskyttet mod skiftende
vejrbetingelser og dæk den om muligt med en presenning
(
9.4).
VIGTIGT
Batteriet skal opbevares på et køligt og
tørt sted. Oplad altid batteriet inden langvarig opbevaring
(mere end 1 måned) og sørg altid for at genoplade batteriet inden arbejdet genoptage (
6.2.3).
Når arbejdet genoptages, kontrolleres, at der ikke er udslip af
benzin fra slanger, benzinhane eller karburator.
Det elektroniske kort er udstyret med en beskyttelsesanordning
med selvindstilling, der afbryder kredsløbet, såfremt der opstår
driftsforstyrrelser i det elektriske anlæg. Udløsning af beskyttelsesanordningen resulterer i afbrydelse af motoren og signaleres
af et lydsignal, som kun kan afbrydes ved at fjerne noglen.
Kredsløbet indstilles automatisk efter nogle sekunder. Søg årsagen til driftsforstyrrelsen og afhjælp problemet for at undgå gentagelse af driftsforstyrrelsen.
VIGTIGT
For at undgå udløsning af beskyttelsesanordningen:
– må batteriets poler ikke omkobles;
– må maskinen ikke startes uden batteri. Herved undgås
driftsforstyrrelser i ladningsregulatorens funktion;
– må der ikke bevidst skabes kortslutninger.
B) Signaleringslamper
Kontrollampen for reserve af brændstof (
4.7.d) (hvis det findes) signalerer, at der er ca. 2 liter tilbage i tanken, som imidlertid skulle være tilstrækkelige til ca. 30-40 minutters arbejde under normale omstændigheder.
VIGTIGT
Hvis dette sker under arbejdet:
– batteriets kontrollampe (
4.7.g): ) lyser: Følg anvisningerne i kapitel 8 i denne manual;
– oliens kontrollampe (
4.7.e) lyser (hvis den findes): Indikerer utilstrækkelig smøring; derfor skal motoren standes
med det samme.
DA 25
5.5 BRUG PÅ SKRÅNINGER
Overhold de angivne grænser (max 10° - 17%), Græsplænerne
i hældende terræn skal klippes på langs og aldrig på tværs.
Kontrollér under retningsskift, at hjulene,
der er anbragt i højeste
niveau, ikke støder på
forhindringer (sten,
grene, rødder osv.), der
kan resultere, i at køretøjet skrider sidegående, krænger eller at hermax 10∞(17%)
redømmet mistes.
FARE!
REDUCÉR HASTIGHEDEN INDEN
RETNINGSSKIFTE I KUPERET TERRÆN, og aktivér altid
parkeringsbremsen, inden maskinen standses og forlades.
ADVARSEL!
I kuperet terræn skal der udvises forsigtighed, når den fremadgående kørsel indledes.
Herved undgås, at maskinen krænger. Nedsæt fremdriftshastigheden, når man skal køre op ad og specielt
ned ad en skråning.
FARE!
Sæt aldrig maskinen i bakgear for at
reducere hastigheden under kørsel ned ad stigninger.
dette vil kunne betyde, at herredømmet mistes - specielt
på glat terræn.
Aktivér ikke pedalen til træk (
4.32), når man kører ned ad en
skråning, for at udnytte bremseeffekten fra den hydrostatiske
transmission, når transmissionen ikke er indkoblet.
DA 26
5.6 TRANSPORT
ADVARSEL!
Hvis maskinen skal transporteres på
en lastbil eller en anhænger, skal der anvendes tilkørselsramper med passende styrke, bredde og længde.
Maskinen skal føres ind, mens motoren er lukket, uden
fører og udelukkende ved skub med anvendelse af et
passende antal personer. Under transporten skal benzinhanen lukkes (findes ikke i alle modeller), klipperskjoldet sænkes og parkeringsbremsen aktiveres.
Fastgør maskinen på passende måde til transportkøretøjet ved hjælp af wirer eller kæder.
5.7 ET PAR RÅD FOR AT BEVARE EN FLOT GRÆSPLÆNE
1.
2.
3.
4.
For at sikre en flot, grøn og blød græsplæne er det nødvendigt, at klipningen finder sted på ensartet måde og uden at
udsætte græsset for kraftige påvirkninger. Græsplænen
kan være sammensat af forskellige typer græs. Ved hyppige klipninger er det græsset med mange rødder, og som
danner et solidt græslag, der vokser mest. Hvis klipningen
derimod udføres mindre hyppigt, udvikles fortrinsvis højt og
vildt græs (kløver, hvid okseøje m.fl.).
Det anbefales at klippe græsset, når græsplænen er tør.
Knivene skal være intakte og skarpe, således at klipningen
bliver ensartet og uden afrivninger, som medfører gullige
spidser på græsstråene.
Motoren skal anvendes ved maks. omdrejningstal for dels
at sikre en perfekt klipning af græsset og for at opnå en tilfredsstillende skubbevirkning af det klippede græs gennem
udkasteråbningen.
5.
6.
7.
8.
9.
Intervallerne for klipning skal fastsættes på baggrund af
græssets vækst, idet det forhindres, at græsset bliver for
højt i tidsrummet mellem de enkelte klipninger.
ten og kanten af klipperskjoldet og knivene.
I de varme og tørre perioder anbefales det at græsset er en
smule højere, således udtørring af jorden forhindres.
Den optimale
2
højde for en
1
veldyrket
græsplæne er
ca. 4-5 cm,
og ved en
enkelt klipning bør man
ikke fjerne
mere end 1/3
af den samlede højde.
Hvis græsset er meget højt, anbefales det at klippe græsplænen i to omgange med 1 dags mellemrum. Første klipning udføres med maks. højde og eventuelt med reduceret
spor og den anden klipning skal finde sted med den ønskede højde.
Græsplænen bliver smukkere, hvis klipningen finder sted
skiftevist i de to retninger.
Såfremt udkasteråbningen viser tegn på tilstopning, anbefales det at reducere hastigheden, idet den kan være for høj i
forhold græsplænen. Såfremt problemet vedbliver, kan det
være tegn på, at knivene er sløve eller at ribbernes profiler
er deformerede.
10. Udvis stor forsigtighed ved klipning i nærheden af buske
eller lave sprækker, idet disse vil kunne forringe parallelite-
DA 27
6. VEDLIGEHOLDELSE
6.1 RÅD VEDRØRENDE SIKKERHED
ADVARSEL!
Fjern tændingsnøglen og læs anvisningerne inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse. Anvend passende beklædning og arbejdshandsker i alle de situationer, der indebærer risiko for
hænderne.
ADVARSEL!
Brug aldrig maskinen med slidte eller
ødelagte dele. Defekte eller ødelagte dele bør altid udskiftes og ikke repareres. Brug originale reservedele: anvendelse af reservedele af anden kvalitet og/eller reservedele, der ikke er korrekt monteret, forringer maskinens
sikkerhed, kan medføre ulykker eller personskader og
friholder fabrikanten fra enhver forpligtelse og ethvert
ansvar.
VIGTIGT
Bortskaf aldrig anvendt olie, benzin eller
andre forurenende produkter i miljøet!
ADVARSEL!
Alt justerings- og vedligeholdelsesarbejde, der ikke er beskrevet i denne manual, skal udføres
hos Deres forhandler eller et specialiseret servicecenter,
som er i besiddelse af den nødvendige fagkundskab og
det nødvendige udstyr for at gennemføre arbejdet korrekt og for at opretholde maskinens oprindelige sikkerhedsniveau.
Indgreb udført af uegnede instanser eller ukvalificerede
personer medfører bortfald af enhver form for garanti og
enhver forpligtelse eller ansvar fra fabrikantens side.
Især skal De øjeblikkelig kontakte Deres forhandler eller
en autoriseret servicecenter, hvis De oplever uregelmæssigheder i forbindelse med funktionen af:
DA 28
– bremse,
– indkobling og standsning af knivene,
– indkobling af frem- eller baktrækket.
6.2 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE
Formålet med tabellen er at bidrage til en opretholdelse af maskinens effektivitet og sikkerhed. Tabellen angiver de vigtigste
indgreb, og hvor ofte det enkelte indgreb skal udføres.
Til højre for hver enkelt indgreb er der opført rubrikker, hvori dato
eller antallet af driftstimer mellem hvert enkelt indgreb kan anføres.
Indgreb
1. MASKINE
1.1 Kontrol af knivenes fastgørelse og skarphed 3)
1.2
Udskiftning af knive 3)
1.3 Kontrol af transmissionsrem 3)
1.4 Udskiftning af transmissionsrem
1.5 Kontrol af styrerem til kniv 3)
1.6 Udskiftning af styrerem til knive
2) 3)
2) 3)
1.7 Kontrol og justering af fremdrift 3)
1.8 Kontrol af kobling og bremse til kniv. 3)
1.9 Kontrol af alle fastgørelsesanordninger
1.10 Generel smøring
4)
Timer
25
100
25
–
25
–
25
25
25
25
Udført (dato eller timer)
Indgreb
2. MOTOR
Timer
1)
2.1 Skift af motorolie
Udført (dato eller timer)
.....
2.2 Kontrol og rengøring af luftfilter
.....
2.3 Udskiftning af luftfilter
.....
2.4 Kontrol af benzinfilter
.....
2.6 Kontrol og rengøring af tændrørenes kontakter .....
2.7 Udskiftning af tændrør
1)
2)
3)
4)
.....
Hele listen og hyppigheden kan ses i motorens betjeningsvejledning.
Ved de første tegn på funktionsfejl, kontakt da Deres forhandler.
Indgrebet skal udføres af deres forhandler eller et specialiseret center.
Der skal endvidere udføres smøring af alle dele, såfremt maskinen ikke
skal anvendes i en længere periode.
6.2.1 Motor
VIGTIGT
Følg alle anvisninger i motorens manual
For at tømme motorolien,
hold forlængerslangen (1)
godt fast og skru udtømningsproppen (2) af.
Når proppen (2) monteres
igen, pas på den korrekte
placering af den indre tætning (3), hold forlængerslangen (1) godt fast og
spænd til.
1
2
3
Delene består af en helstøbt blok, der er vedligeholdelsesfri. Delene er permanentsmurte og kræver ingen form for skift eller efterfyldning.
6.2.3 Batteri
.....
2.5 Udskiftning af benzinfilter
6.2.2 Bagaksel
Det er meget vigtigt at
vedligeholde batteriet
omhyggeligt, for at sikre
en lang driftslevetid.
Batteriet i maskinen
SKAL oplades:
– inden maskinen anvendes første gang efter køb af maskinen;
1
– når maskinen skal holde stille i en længere periode;
– når maskinen skal bruges efter en længere stilstandsperiode.
– læs og overhold fremgangsmåden for genopladning, der er
beskrevet i den vedlagte betjeningsvejledning for batteriet,
omhyggeligt. Manglende overholdelse af fremgangsmåden eller manglende genopladning af batteriet kan resultere i uoprettelig skade på batteriets elementer.
– et fladt batteri skal genoplades så hurtigt som muligt.
VIGTIGT
Opladningen skal finde sted ved hjælp af
et apparat med konstant spænding. Brug af andre former for
batteriladere kan medføre uoprettelig skade på batteriet.
DA 29
Maskinen er udstyret med en konnektor (1), der anvendes ved
genopladning. Kon nektoren skal sluttes til den tilsvarende konnektor på udligningsbatteriladeren "CB01" eller "FIGHTER", der
leveres sammen med maskinen (hvis fastsat) eller bestilles
som tilbehør (
9.5).
VIGTIGT
Denne konnektor kan kun anvendes til
tilslutning med udligningsbatteriladeren “CB01” eller
"FIGHTER". Brug af udligningsbatteriladeren:
– følg anvisningerne, der fremgår af betjeningsvejledningerne;
– følg anvisningerne i batteriets manual.
6.3 INDGREB PÅ MASKINEN
Er dette ikke tilstrækkeligt til at opnå en jævn klipning, kontakt da
Deres forhandler for at få foretaget de nødvendige kontroller og
for at få justeret klipperskjoldet.
6.3.2 Justering af fjederen for posens holder
Hvis sækken har tendens til at
hoppe, når man kører over
ujævn jordbund, eller hvis det er
vanskeligt at fastgøre sækken
igen efter tømning, skal fjederens (1) spænding justeres.
6.3.1 Parallelstilling af klipperskjold
Forbindelsesstedet ændres ved
hjælp af et af hullerne (2) indtil
det ønskede resultat opnås.
Ved uensartet klipning, tjek trykket i dækkene.
6.3.3 Udskiftning af hjul
Optimal justering af klipperskjoldet er af afgørende betydning for
at opnå en ensartet klipning af græsplænen og mindske vibrationerne.
DA 30
1
2
Når maskinen er anbragt plant
anbringes tykkelsesskiver under
et af rammens bærende elementer på den side, hvor udskiftning af hjulet skal finde sted.
Hjulene er monteret ved hjælp
af en elastisk ring (1), der kan
fjernes ved hjælp af en skruetrækker.
1
2
BEMÆRK
Ved udskiftning af et eller begge baghjul
kontrolleres, at en eventuel forskel i diameter ikke overstiger 810 mm; er forskellen større, skal paralleliteten med klipperskjoldet kontrolleres for at undgå uensartet klipning.
VIGTIGT
Inden montering af et hjul smøres akslen
med smørefedt. Anbring slutteligt den elastiske ring (1) og
smøreskiven (2) korrekt.
6.3.4 Reparation og udskiftning af dæk
Maskinen er udstyret med slangeløse dæk “Tubeless”. Udskiftning eller reparation som følge af punktering skal derfor udføres
af en dækspecialist i overensstemmelse med fremgangsmåderne vedrørende denne dæktype.
6.3.5 Udskiftning af pærer
(når disse findes)
Pærerne (18W) indsættes i en
bajonet-fatning, som løsnes
ved, at den drejes mod uret
ved hjælp af en tang.
6.3.6 Udskiftning af en sikring
På maskinen findes nogle sikringer (1) med forskellige værdier.
Deres egenskaber og funktioner er følgende:
– 10 A sikring = Til beskyttelse af hoved- og effektkredsløbene
på det elektroniske kort. Når denne sikring udløses, standses
maskinen og kontrollampen på instrumentbrættet slukkes helt.
– 25 A sikring = Til beskyttelse af genopladningskredsløbet. Når
denne sikring udløses, taber batteriet gradvist sin ladning med
efterfølgende vanskeligheder ved start af maskinen.
Sikringens styrke er angivet på selve sikringen.
VIGTIGT
En sikring,
der er sprunget, skal altid udskiftes med en sikring af tilsvarende type og med samme effekt. Den må aldrig udskiftes
med en sikring med en anden
effekt.
1
Hvis det ikke er muligt at afhjælpe
årsagen til, at sikringen er sprunget, kontakt da Deres forhandler.
6.3.7 Afmontering, udskiftning og genmontering
af knivene
ADVARSEL!
ring af knivene.
Bær stærke handsker under håndte-
ADVARSEL!
Udskift altid beskadigede eller skæve
knive: forsøg aldrig at reparere knivene. ANVEND ORIGINALE KNIVE MED MÆRKET
!
DA 31
Denne maskine er tiltænkt anvendelse af knive med koden:
Mod.102:
82004341/1 - 82004340/1
82004348/0 - 82004347/0
Mod.122:
82004350/0 - 82004349/0
82004343/0 - 82004342/0
VIGTIGT
Knivene bør udskiftes parvis, især når der
er en væsentlig forskel i slitagen.
DA 32
7. MILJØBESKYTTELSE
Miljøbeskyttelsen er et relevant aspekt, som bør have høj prioritet under anvendelse af maskinen - dette vil gavne både vores
fællesskab med andre mennesker og det miljø, vi lever i.
– Undgå at virke forstyrrende for nabolaget.
– Overhold nøje de lokale normer, når De bortskaffer restmaterialet efter klipningen.
– Overhold nøje de lokale bestemmelser hvad angår bortskaffelse af emballage, olie, benzin, batterier, filtre, slidte dele og
enhver komponent, som kan påvirke miljøet. Disse typer
affald må ikke bortskaffes sammen med husoldningsaffaldet
men skal i stedet holdes adskilt og afleveres til egnede samlestationer, som vil sørge for genbrug af materialerne.
– Efterlad ikke maskinen i miljøet, når den bortskaffes, men
henvend Dem i stedet til et genbrugscenter i henhold til de
gældende lokale bestemmelser.
DA 33
8. FEJLFINDINGSTABEL
PROBLEM
MULIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
1. Med nøglen på «DRIFT» forbliver
instrumentbrættet slukket, udem lydsignaler
Udløsning af beskyttelsen på det elektroniske kort,
på grund af:
Drej nøglen til pos. «STOP» og søg
årsagerne til fejlen:
2. Med nøglen på «DRIFT» forbliver
instrumentbrættet slukket, men lydsignalet
aktiveres
Udløsning af beskyttelsen på det
elektroniske kort, på grund af:
Drej nøglen til pos. «STOP» og søg
årsagerne til fejlen:
3. Med nøglen på «TÆNDING» tænder
instrumentbrættet, men tændingsmotoren drejer
ikke
4. Med nøglen på «TÆNDING» aktiveres
startmotoren, men motoren starter ikke
–
–
–
–
batteriet er ikke tilsluttet korrekt
batteriets poler er ombyttet
batteriet er fladt
sikringen er sprunget
– kortet er fugtigt
– batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet
– sikringen er sprunget
– batteriet er ikke tilstrækkeligt opladet
– manglende benzintilførsel
– tændingsfejl
–
–
–
–
kontrollér tilslutningerne ( 3.4)
kontrollér tilslutningerne ( 3.4)
genoplad batteriet ( 6.2.3)
udskift sikringen (10 A) ( 6.3.6)
– tør kortet med lun luft
– genoplad batteriet ( 6.2.3)
– udskift sikringen (25 A) ( 6.3.6)
–
–
–
–
genoplad batteriet ( 6.2.3)
kontroller tankniveauet ( 5.3.3)
åbn hanen (hvis den findes) ( 5.4.1)
Kontrollér benzinfilteret
rengør eller udskift luftfilteret
rengør karburatorens beholder
tøm tanken og påfyld ny benzin
kontrollér og udskift om nødvendigt
benzinfilteret
– kontrollér at tændrørshætten er fastgjort
– kontrollér at elektroderne er rene
og er anbragt med korrekt indbyrdes afstand
5. Vanskelig start eller uregelmæssig
motorfunktion
– driftsforstyrrelser i karburator
–
–
–
–
6. Reduktion af motorens præstation under
klipning
– fremdriftshastigheden for høj i forhold
til græssets højde
– reducér fremdriftshastigheden og/eller øg
klippehøjden ( 5.4.5)
DA 34
PROBLEM
MULIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
7. Motoren standser, når knivene aktiveres
– manglende startbetingelser
8. Batteriets kontrollampe slukker ikke efter
enkelte minutters arbejde
– utilstrækkelig opladning af batteriet
– kontakt deres forhandler
9. Oliens kontrollampe (hvis den findes) lyser
under arbejdet
– problemer med smøring af motoren
Drej nøglen øjeblikkeligt til pos. «STOP»:
10. Motoren standser og et lydsignal høres
Udløsning af beskyttelsen på det elektroniske kort,
på grund af:
11. Motoren standser uden lydsignaler
12. Knivene indkobles ikke eller standser ikke
hurtigt nok, når de frakobles
13. Uensartet klipning og utilstrækkelig opsamling
– overspænding på grund af ladningsregulatoren
– batteriet er ikke tilsluttet korrekt (kontakterne er
løse)
– batteriet er ikke forbundet
– problemer ved motoren
– kontrollér, at startbetingelserne er overholdt
( 5.2.c)
– bring olien til normalt niveau ( 5.3.3)
– udskift filtret (hvis problemet vedvarer, rettes
henvendelse til et Kontakt Deres forhandler)
Drej nøglen til pos. «STO» og søg årsagerne til fejlen:
– kontakt deres forhandler
– kontrollér tilslutningerne (
3.4)
– kontrollér tilslutningerne (
– kontakt deres forhandler
3.4)
– emmen er slap
– kontakt deres forhandler
– klipperskjoldet er ikke parallelt med terrænet
– kontrollér dæktrykket ( 5.3.2)
– genetablér klipperskjoldets parallelitet i forhold til
jorden ( 6.3.1)
– kontakt Deres forhandler
– problemer med den elektromagnetiiske kobling
– knivene fungerer ikke effektivt
– fremdriftshastigheden er for høj i forhold
til græssets højde
– tilstopning af udkasteråbningen
– klipperskjoldet er fyldt med græs
– kontakt deres forhandler
– nedsæt fremdriftshastigheden og/eller hæv klipperskjoldet ( 5.4.5)
– vent til græsset er tørt
– fjern opsamlingsposen og rens åbningen
( 5.4.7)
– rengør klipperskjoldet ( 5.4.10)
DA 35
PROBLEM
14. Unormal vibration under drift
MULIG ÅRSAG
AFHJÆLPNING
– kniven har løsnet sig
– kontakt deres forhandler
– knivene er ude af balance
– fastgørelsesanordningerne har løsnet sig
– kontakt deres forhandler
– kontrollér og fastspænd låseskruerne
til motoren og rammen
15. Usikker eller ineffektiv bremsning
– bremsen er ikke korrekt justeret
– kontakt deres forhandler
16. Uregelmæssig fremkørsel, dårlig træk i
opstigningerne eller hvis maskinen har tendens
til at krænge
– problemer med remmen eller
indkoblingsanordningen
– kontakt deres forhandler
– håndtaget til udløsning er i position «B»
– sæt det tilbage i pos. «A» (
17. Når motoren kører og pedalen til træk
anvendes, flytter maskinen sig ikke
4.33)
Såfremt driftsforstyrrelserne ikke afhjælpes efter udførelse af ovennævnte indgreb, skal der rettes henvendelse til Kontakt Deres forhandler.
ADVARSEL!
Forsøg aldrig at udføre komplicerede reparationer uden det nødvendige udstyr og den fornødne tekniske viden. Ethvert indgreb, der ikke udføres korrekt, resulterer automatisk i bortfald af garantien og fabrikantens ansvar.
DA 36
9. TILBEHØRA
4. UDLIGNINGSBATTERILADEREN “CB01”
eller "FIGHTER"
1. BESKYTTELSESPLADE
Skal anvendes til erstatning
af opsamlingsposen i tilfælde, hvor der ikke udføres
opsamling af græsset.
1
Udligningsbatteriladeren gør
det muligt at opretholde en
4
korrekt batterieffektivitet, når
maskinen ikke anvendes i
en længere periode, idet
den sikrer et optimal opladningsniveau og en forbedret driftsperiode for batteriet.
5. UDSTYR TIL
“MULCHING”
2. KIT TIL TRÆKNING
For at trække en anhænger.
2
Fintsnitter det slåede græs
og efterlader det på plænen
i stedet for opsamling i
posen.
5
3. PRESENNING
Beskytter maskinen for støv,
når den ikke anvendes.
3
DA 37
10. EKSTRA UDSTYR
1. KRAFTUDTAGET
“PTO”
1
Til rensning af små stier og
faste overflader for blade
og snavs, og til at fjerne
tynde lag af frisk sne.
Muliggør overførsel af
motorbevægelsen til det
styrede udstyr.
2. ROTERENDE
SNEPLOV
2
Til fjernelse og udslyngning
af sneen.
3. SNEPLOV MED KNIV
Til rydning af sneen og fejning til side af den ryddede
sne.
DA 38
4. FEJEMASKINE
3
4
11. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Elektrisk anlæg ............................................................................. 12 V
Batteri ......................................................................................... 18 Ah
Fordæk ............................................................................... 13 x 5.00-6
eller ................................................................................. 15 x 5.00-6
Bagdæk .............................................................................. 18 x 8.50-8
Dæktryk for fordæk
dæk 13 x 5.00-6 ................................................................... 1,5 bar
dæk 15 x 5.00-6 ................................................................... 1,0 bar
Dæktryk for bagdæk ................................................................. 1,2 bar
Totalvægt ....................................................................... 216 til 240 kg
Indvendig styrediameter
(min. diameter for ikke afskåret græs - venstre side)
dæk 13 x 5.00-6 .............................................................. 1,5 (1,3) m
dæk 15 x 5.00-6 .............................................................. 1,7 (1,5) m
Klippehøjde ........................................................................... 3 til 9 cm
Klippebredde .................................................................. 101 (121) cm
Opsamlingsposens kapacitet ................................................... 300 liter
Maksimale værdier for støj og vibrationer
Lydtryk ved brugerens ører
(ifølge normen 81/1051/EØF) .......................................... db(A)
– Usikkerhed ved målingen (2006/42/EF - EN27574) .... db(A)
Målt lydeffekt
(ifølge direktiv 2000/14/EF, 2005/88/EF) ......................... db(A)
– Usikkerhed ved målingen (2006/42/EF - EN27574) ..... db(A)
Garanteret lydeffekt
(ifølge direktiv 2000/14/EF, 2005/88/EF) ......................... db(A)
Vibrationsniveau
(ifølge normen EN 1032) ..................................................... m/s2
– Usikkerhed ved målingen (2006/42/EF - 12096) ............. m/s2
102
122
85,7
0,2
88,4
0,6
99,6
0,3
104,1
0,7
100
105
0,6
0,3
0,5
0,3
890
1070
Fremdriftshastighed (vejledende) 3000 min.-1:
i kørsel fremad ............................................................. 0 til 8,8 km/h
i bakgear ...................................................................... 0 til 4,5 km/h
1150
880
1780
950
1050 (1260)
2300
Dataene i parentes (.....) angår modellen “122”.
DA 39
JOHDANTO
ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS
(ISTRUZIONI ORIGINALI)
Arvoisa Asiakas,
Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin.
Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa laitteen käyttäjää
tutustumaan laitteeseen paremmin ja käyttämään sitä turvallisesti ja tehokkaasti. Muista, että käyttöopas kuuluu olennaisena
osana laitteeseen ja pidä se siksi aina käden ulottuvilla. Luovuta
se laitteen uudelle omistajalle mahdollisen myynnin yhteydessä.
Laitteemme on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien määräysten mukaisesti ja sen käyttö on turvallista, mikäli sitä käytetään ruohon leikkaamiseen ja keräämiseen käyttöoppaassa
annettujen ohjeiden mukaisesti (sallittu käyttö). Kaikkea muun
tyyppistä käyttöä tai käytön, huollon ja korjausten turvallisuussäännösten laiminlyömistä voidaan pitää “sopimattomana
käyttönä” (
5.1), jolloin valmistajan antama takuu raukeaa.
Valmistaja ei myöskään vastaa sopimattomasta käytöstä aiheutuneista henkilö– ja omaisuusvahingoista.
Käyttöoppaan tiedot voivat poiketa hieman käytössäsi olevasta
laitteesta. Laitteitamme parannetaan jatkuvasti, jonka vuoksi
käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta.
Tärkeimmät turvallisuutta ja toimintaa koskevat laitteen ominaisuudet ovat kuitenkin pysyneet samoina. Lisätietojen saamiseksi, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Turvallista työpäivää!
HUOLTOPALVELU
Käyttöopas sisältää kaikki ruohonleikkurin käyttöön ja käyttäjän
suorittamaan oikeaan perushuoltoon tarvittavat ohjeet.
Kaikki säätö– ja huoltotoimenpiteet, joita ei ole kuvattu
tässä ohjekirjassa tulee suorittaa jälleenmyyjän tai jonkin
muun huoltokeskuksen toimesta, joka tuntee laitteen ja
jolla on erityistyökalut niin, että työ suoritetaan oikein ja
säilytetään laitteen alkuperäinen turvallisuustaso.
Jälleenmyyjä on palveluksessanne ja voi tarvittaessa suunnitella
ja suorittaa laitteeseen sen käyttömäärään perustuvan huolto–ohjelman, jonka avulla hankkimasi laitteen suorituskyky
pysyy muuttumattomana vuosien myötä. Näin säästyy aikaa ja
rahaa.
FI
1
1.
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET .................................................................................................................................................................................. 3
Tämä kappale sisältää ruohonleikkurin turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa
2.
LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS ..................................................................................................................................................................... 7
Tämä kappale opastaa laitteen ja sen tärkeimpien osien tunnistamisessa
4.
HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT ................................................................................................................................................................ 13
Tämä kappale osoittaa hallintalaitteiden paikat ja niiden tehtävät
3.
5.
6.
7.
8.
9.
PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINEN .............................................................................................................................. 9
Tämä kappale selvittää, kuinka ruohonleikkuri tulee purkaa pakkauksestaan ja kuinka sen purettuna toimitetut osat on koottava
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT ...........................................................................................................................................................................
Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin turvalliseen ja oikeaan käyttöön liittyvät ohjeet
5.1 Turvallisuusohjeet .................................................................................................................................................................................................
5.2 Turvalaitteiden toiminto .........................................................................................................................................................................................
5.3 Ennen työskentelyn aloittamista suoritettavat esivalmistelut .................................................................................................................................
5.4 Laitteen käyttö .......................................................................................................................................................................................................
5.5 Käyttö kaltevalla maaperällä ..................................................................................................................................................................................
5.6 Kuljetus .................................................................................................................................................................................................................
5.7 Muutama ohje kauniin nurmikon ylläpitämiseksi ....................................................................................................................................................
HUOLTO .......................................................................................................................................................................................................................
Tämä kappale sisältää kaikki ruohonleikkurin suorituskyvyn säilyttämiseen liittyvät tiedot
6.1 Turvallisuusohjeet .................................................................................................................................................................................................
6.2 Säännöllinen huolto ...............................................................................................................................................................................................
6.3 Koneelle tehtävät toimenpiteet ..............................................................................................................................................................................
17
17
18
18
20
26
26
26
28
28
28
30
YMPÄRISTÖNSUOJELU ............................................................................................................................................................................................ 33
Antaa neuvoja laitteen käyttämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla
VIANETSINTÄKAAVIO ............................................................................................................................................................................................... 34
Tämän kaavion avulla voit selvittää toimintahäiriöiden aiheuttamat ongelmat nopeasti
SAATAVANA OLEVA LISÄVARUSTEET ................................................................................................................................................................... 37
Tässä kappaleessa esittelemme saatavilla olevat lisävarusteet, joita voidaan käyttää erityistoimenpiteitä suoritettaessa
10. LISÄVÄLINEET ........................................................................................................................................................................................................... 38
Luettelo välineistä, joita voidaan kytkeä laitteeseen sen käyttötarkoituksen monipuolistamiseksi
11. TEKNISET OMINAISUUDET ...................................................................................................................................................................................... 39
Tässä kappaleessa on esitelty laitteen tärkeimmät tekniset ominaisuudet
FI
2
1. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
1.1 KÄYTTÖOPPAAN LUKEMINEN
Ne käyttöoppaan kappaleet, jotka sisältävät erityisen tärkeää
turvallisuutta tai toimintaa koskevaa tietoa, on merkitty toisin,
seuraavassa osoitetulla tavalla:
HUOM
TÄRKEÄÄ
tai
Tarkentavat tai
antavat lisätietoa jo aiemmin selitettyihin tietoihin. Niiden tarkoituksena on estää laitteen vaurioituminen tai vahinkojen
syntyminen.
VAROITUS!
Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti
voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden loukkaantumiseen.
VAARA!
Näin merkittyjen ohjeiden laiminlyönti
voi johtaa laitteen käyttäjän tai sen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden vakavaan loukkaantumiseen tai
jopa kuolemaan.
Käyttöohjeissa on kuvattu erilaisia konetyyppejä, jotka saattavat
erota toisistaan lähinnä:
– niihin kuuluvien osien tai lisälaitteiden perusteella, joita ei aina
ole saatavilla kaikilla myyntialueilla;
– erityisten varustusten perusteella.
Merkintä “
” osoittaa eroa käyttötarkoituksessa. Sen vieressä
on maininta versiosta, johon se viittaa.
Merkintä “
” tarkoittaa, että lisätietoja tai selvityksiä saadaan
käyttöohjeiden toisesta kohdasta.
HUOM
Etuosa”, “takaosa”,
“oikea” ja “vasen” viittaukset ovat koneenkäyttäjän istuma–asennosta katsottuna.
TÄRKEÄÄ
Laitteen mukana tulevista ohjekirjoistaa löydät sellaisten moottoria ja akkua koskevien käyttö – ja huoltotoimenpiteiden kuvaukset, joita ei tässä
käyttöoppaassa ole.
1.2 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET
VAROITUS!
laitteen käyttöä.
A) KOULUTUS
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen
1) Lue käyttöohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja laitteen
oikeaan käyttöön.
2) Älä anna lasten tai laitetta tuntemattomien ja kokemattomien
henkilöiden käyttää laitetta. Paikalliset lait voivat määrätä laitteen käytölle minimi–ikärajan, jota on ehdottomasti noudatettava.
3) Älä käytä laitetta muiden henkilöiden – etenkään lasten
– tai eläinten läheisyydessä.
FI
3
4) Muista, että käyttäjä on vastuussa tapaturmista tai vahingoista, jotka hän aiheuttaa muille ihmisille tai heidän omaisuuksilleen.
5) Älä kuljeta matkustajia.
6) Koneen käyttäjällä tulee olla tarvittava koulutus, jossa on tähdennetty etenkin:
– huomiokyvyn ja keskittymisen tärkeyttä työskentelyn aikana;
– että rinteellä luisuvan laitteen hallintaa ei voida palauttaa jarrun avulla. Kontrollin menettämisen pääasialliset syyt ovat:
– renkaiden pidon puuttuminen;
– liian kova nopeus;
– riittämätön jarrutus;
– suoritettava työtehtävä on liian vaativa laitteelle;
– maaperän laitteelle asettamia vaatimuksia ei tunneta tarpeeksi, erityisesti rinteissä;
– väärä veto ja kuorman huono jakaantuminen.
B) VALMISTELU
1) Käytä tukevia jalkineita ja pitkiä housuja ruohonleikkuun aikana. Älä koskaan käynnistä ruohonleikkuria paljain
jaloin tai sandaalit jalassa.
2) Tarkista hyvin koko työskentelyalue ja poista kaikki mahdollisesti sinkoutuvat esineet.
3) VAARA! Bensiini on erittäin tulenarkaa.
– säilytä polttoaine tarkoitukseen sopivissa säiliöissä;
– suorita polttoainetäydennys vain ulkotiloissa äläkä tupakoi toimenpiteen aikana;
– suorita polttoainetäydennys ennen moottorin käynnistystä. Älä lisää bensiiniä tai poista säiliön korkkia silloin,
kun moottori on käynnissä tai kuuma;
– älä käynnistä moottoria mikäli bensiiniä valuu ulos, vaan vie
laite kauas bensiinistä kostuneesta alueesta. Varmista, ettei
alueelle pääse syntymään tulipaloa polttoaineen höyryistä;
– aseta säiliön ja bensiinikanisterin korkit paikoilleen ja sulje ne
FI
4
erittäin hyvin.
4) Vaihda vialliset äänenvaimentimet.
5) Suorita aina yleistarkistus ennen käyttöä, varmistaaksesi, etteivät terät, ruuvit ja leikkuuyksikkö ole kuluneet tai vaurioituneet. Vaihda vioittuneet tai kuluneet terät ja ruuvit yhdessä,
jotta laitteen tasapaino säilyy muuttumattomana.
6) Ota huomioon, että yhden terän pyöriminen aiheuttaa myös
toisen terän pyörimisen.
C) KÄYTTÖ
1) Älä käynnistä moottoria suljetussa paikassa, jossa voi kertyä
hengenvaarallista häkää.
2) Työskentele ainoastaan päivänvalossa tai kyllin riittävässä
keinovalossa.
3) Ennen moottorin käynnistämistä, poista terien toiminto ja
laita vaihteisto ”vapaalle”.
4) Älä leikkaa ruohoa rinteissä, joiden kaltevuussuhde on
yli 10° (17%).
5) Muista, ettei “turvallista” rinnettä ole olemassa. Rinteillä
olevien nurmikoiden leikkaamisen yhteydessä tulee olla aina
erittäin varovainen. Kumoon kääntymiset voidaan välttää seuraavasti:
– älä pysähdy tai lähde liikkeelle erittäin nopeasti ylä – tai alamäessä;
– kytke veto varovasti ja pidä vaihteisto aina päällä, varsinkin
alamäessä;
– vähennä nopeutta rinteissä ja tiukoissa kulmissa;
– varo kumpareita, ojia ja muita piileviä vaaroja;
– älä koskaan leikkaa ruohoa rinteessä poikittain.
6) Noudata varovaisuutta kuormia hinatessasi tai käyttäessäsi
raskaita välineitä:
– käytä ainoastaan hyväksyttyjä kiinnityspisteitä vetotangoille;
– hinaa vain helposti hallittavia kuormia;
– älä tee äkillisiä käännöksiä. Ole varovainen peruuttaessasi;
– käytä pyörissä vastapainoja tai painoja käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
7) Poista terät käytöstä sellaisilla alueilla, joissa ei ole ruohoa.
8) Älä koskaan käytä laitetta, jos sen suojat ovat vialliset
tai jos turvalaitteita ei ole asennettu.
9) Älä muuntele moottorin säätimiä, äläkä käytä moottoria
ylikierroksilla. Moottorin käyttö liian suurilla nopeuksilla saattaa
lisätä henkilövahinkojen riskiä.
10) Ennen ohjauspaikalta poistumista:
– poista terät käytöstä ja laske leikkuutaso alas;
– aseta vaihde vapaalle ja seisontajarru päälle;
– sammuta moottori ja poista avain.
11) Poista terä käytöstä, sammuta moottori ja poista
avain:
– ennen puhdistusta tai jätteidenkerääjän vapauttamista;
– ennen laitteen tarkistusta, puhdistusta tai huoltoa;
– jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista laitteen mahdolliset
viallisuudet ja suorita tarvittavat korjaukset ennen sen uudelleenkäynnistämistä ja käyttöä;
– jos laite alkaa täristä oudosti (tarkista välittömästi syyt).
12) Poista terät käytöstä kuljetuksen ajaksi ja aina silloin, kun
niitä ei käytetä.
13) Pysäytä moottori ja poista terät käytöstä:
– ennen polttoainetäydennystä;
– ennen ruohonkeruusäkin poistoa.
14) Vähennä kaasua ennen moottorin pysäyttämistä, ja jos
moottorissa on sulkuhana, sulje polttoaineensyöttö työskentelyn
päättyessä.
3) Anna moottorin jäähtyä ennen laitteen asettamista säilytystiloihin.
4) Paloriskin välttämisen kannalta on tärkeää pitää moottori,
pakoputken äänenvaimennin, akun tila ja bensiinin varastotila
vapaina ruohon jätteistä, lehdistä tai liiasta rasvasta.
5) Tarkista ruohonkeruusäkki usein sen kulumisen varalta.
6) Turvallisuussyistä on vialliset tai kuluneet osat vaihdettava uusiin
7) Mikäli tankki joudutaan tyhjentämään, suorita tämä toimenpide aina ulkotiloissa.
8) Ota huomioon, että yhden terän pyöriminen aiheuttaa myös
toisen terän pyörimisen.
9) Laske leikkuutaso alas, kun asetat laitteen varastoon tai kun
poistut sen luota.
D) HUOLTO JA SÄILYTYS
1) Varmista aina, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni, jotta
laite olisi aina turvallinen ja käyttövalmis.
2) Älä aseta polttoainetta sisältävää laitetta tiloihin, joissa polttoaineen höyryt voivat syttyä liekistä tai kipinästä.
FI
5
1.3 TURVAKYLTIT
Ole varovainen laitetta käyttäessäsi. Laitteeseen on asetettu turvakylttejä, jotka osoittavat tärkeimmät käyttöön liittyvät varoitukset. Nämä turvakyltit muodostavat laitteen olennaisen osan.
Ota yhteys jälleenmyyjääsi, mikäli etiketti irtoaa tai repeää, jotta
se saadaan vaihdettua uuteen mahdollisimman pian.
Turvakylttien merkitys on osoitettu alapuolella.
1
1
2
3
4
5
6
Varoitus: Lue käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.
2 Varoitus: Poista avain ja lue käyttöohjeet ennen minkään
huolto – tai korjaustoimenpiteen suorittamista.
FI
6
3 Vaara! Esineiden sinkoutumisvaara: Älä ikinä työskentele ilman, että kivisuoja tai jätesäkki on asennettu paikoilleen.
4 Vaara! Esineiden sinkoutumisvaara: Älä anna asiattomien henkilöiden oleskella työskentelyalueella.
5 Vaara! Laitteen kumoon kaatumisen vaara: Älä käytä laitetta rinteissä, joiden kallistus on yli 10°.
6 Vaara! Ruhjoutumisen vaara: Varmista, etteivät lapset
tule laitteen lähelle sen moottorin toimiessa.
7
7 Ruhjoutumisen vaara.
Liikkuvat terät. Älä aseta käsiäsi tai
jalkojasi terätilaan.
8
8 Huom! Pidä kaukana kuumista
pinnoista.
1.4 OHJEET HINAUSTA VARTEN
Halutessa on saatavissa asennussarja pienen peräkärryn hinausta varten. Tämä asennetaan mukana seuraavia ohjeita noudattaen.
Käytössä ei saa ylittää kyltissä näkyviä kuormarajoja, lisäksi on noudatettava turvallisuusmääräyksiä
(
1.2, C-6).
2. LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS
2.1 LAITTEEN JA SEN OSIEN TUNNISTUS
2.2 TÄRKEIMPIEN OSIEN TUNNISTUS
Laitteen tärkeimpien osien toiminto on seuraava:
Akkukotelon läheisyydessä
olevassa tunnistuskilvessä
on laitteen kaikki oleelliset
tiedot.
Laitteen sarjanumero (6) on
erittäin tärkeä aina teknistä
apua pyydettäessä tai
varaosia tilattaessa.
Laitteen melutaso
direktiivin
2000/14/EY mukaisesti
2. Yhdenmukaisuuden
merkki direktiivin
2006/42/EY
3. Valmistusvuosi
4. Moottorin käyttöteho
ja -nopeus
5. Ruohonleikkurin malli
6. Sarjanumero
7. Paino kiloina
8. Valmistajan nimi ja osoite
9. Vaihteiston tyyppi
(jos annettu)
10. Tuotekoodi
14
13
17
18
19
20
1.
16
12
8
5
kW kg
3
4
11
7
15
LWA
/min
9
6
dB
10
2
Kirjoittakaa laitteenne
sarjanumero tähän (6)
1
11. Leikkuutaso: suoja, joka sisältää pyörivät terät.
12. Terät: ruohon leikkuuseen tarkoitetut elementit. Niiden päihin asetetut siivekkeet edesauttavat leikatun ruohon siirtymistä poistoputkea kohden.
13. Poistoputki: Leikkuutason ja ruohonkeruusäkin liittävä elementti.
14. Ruohonkeruusäkki: ruohon keruun lisäksi säkin tehtävä
on estää leikkuuterien mahdollisesti keräämien esineiden
sinkoutuminen kauaksi laitteesta. Näin se toimii myös tärkeänä turvalaitteena.
FI
7
14
13
17
18
19
20
16
12
11
15
15. Kivisuoja tai deflektori (toimitetaan pyydettäessä):
säkki paikalle asetettuna estää leikkuuterän mahdollisesti
keräämien esineiden sinkoutumisen kauaksi laitteesta.
16. Moottori: saa aikaan terien pyörinnän sekä pyörien vedon.
Moottorin ominaisuudet on esitelty sen erityisessä käsikirjassa.
17. Akku: tuottaa moottorin käynnistykseen tarvittaman energian. Akun ominaisuudet on esitelty sen erityisessä käsikirjassa.
18. Ohjaajan istuin: laitteen käyttäjän työskentelypaikka. Se
on varustettu anturilla, joka havaitsee kuljettajan paikalla
olon, jolloin turvalaite tarvittaessa keskeyttää laitteen toiminnan.
19. Ohje – ja turvaetiketit: näissä on esitelty tärkeimmät turvalliseen käyttöön liittyvät ohjeet. Niiden merkitykset on selvitetty kappaleessa 1.
FI
8
20. Luukku: Eräitä säätöjä varten
3. PAKKAUKSESTA PURKAMINEN JA LAITTEEN KOKOAMINEN
Kuljetus – ja varastointiteknisistä syistä jotkin laitteen osat toimitetaan purettuina ja ne tulee koota pakkauksesta purkamisen
jälkeen, seuraavia ohjeita noudattaen.
TÄRKEÄÄ
Laite toimitetaan ilman moottoriöljyä ja
polttoainetta. Suorita öljyn ja polttoaineen täydennys ennen
moottorin käynnistämistä käsikirjassa annettujen ohjeiden
mukaisesti.
VAROITUS!
Laitteen poisto pakkauksesta ja asennus tulee suorittaa tasaisella ja kiinteällä alustalla.
Lisäksi tulee olla riittävästi tilaa laitteen ja pakkausten
liikutteluun. Käytä aina sopivia välineitä pakkausten ja
laitteen liikutteluun.
3.1 PAKKAUKSESTA PURKAMINEN
Ole huolellinen laitteen purkamisen yhteydessä, etteivät mitkään
laitteen mukana toimitettavat osat ja välineet joudu hukkaan tai
ettei leikkuutaso pääse vahingoittumaan, kun laitetta lasketaan
kuljetusalustalta alas.
Laitteen pakkaukseen kuuluvat tavallisesti:
–
–
–
–
–
–
–
itse laite;
akku;
ohjauspyörä;
istuin;
etupuskuri (jos varusteena);
keruusäkin pidikkeet;
keruusäkin osat;
– pussi, joka sisältää:
– käyttöohjeet ja dokumentoinnin
– mukana tulevat ruuvit,
– 2 virta-avainta sekä 10 A varasulake
HUOM
Leikkuutason vaurioittamisen välttämiseksi on se asetettava korkeimpaan asentoon, noudattaen
äärimmäistä varovaisuutta kun se lasketaan alas kuljetusalustalta.
Varustetuissa malleissa asetetaan vapautusvipu asentoon «B»
laitteen liikuttamisen ja kuljetusalustalta laskemisen helpottamiseksi (
4.33).
Pakkausten hävitys on suoritettava voimassa olevia säännöksiä
noudattaen.
3.2 OHJAUSPYÖRÄN KOKOAMINEN
Aseta laite tasaiselle alustalle ja keskitä etupyörät.
Irrota ohjauspyörän (1)
keskisuojus (1a) ruuvimeisselin avulla.
Aseta ohjauspyörä (1)
ulos työntyvään akseliin
(2) ja käännä ohjauspyörää niin, että sen kädensi-
1
1a
FI
9
jat jäävät istuimen puolelle.
Työnnä ohjauspyörää niin,
että sen napa kiinnittyy
puikon (3) ulostuleviin päihin.
Tässä vaiheessa istuin on lujasti asennettuna, ja se voidaan
irrottaa vain vivun (4) avulla, joka avaa sen lukituksen.
5
6
5
4
3.4 AKUN ASENTAMINEN JA KYTKENTÄ
1
2
Aseta akku (1) takaisin
paikoilleen istuimen alle.
3
Kiinnitä ohjauspyörä pakkauksen ruuveilla (4 – 5 –
6) ilmoitetussa järjestyksessä.
Asenna lautasjousi (5)
niin, että kovera puoli on
alaspäin ja kiristä ruuvi (6)
loppuun saakka hylsyavaimella.
Liitä punainen kaapeli (2)
plusnapaan (+) ja musta
kaapeli (3) miinusnapaan
(–), käyttäen varusteisiin
kuuluvia ruuveja ohjeiden
mukaan.
1a
Asenna jousi (4) pidätelläksesi akkua ja ole huolellinen, että asetat oikein
kaapelit akun edessä niin
ettei jousi (4) purista niitä.
Aseta ohjauspyörän suojus (1a) paikalleen siten,
että kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen.
3.3 ISTUIMEN
ASENNUS
Vedä säätövipu (3) ylöspäin, työnnä istuin (1)
ohjauspyörän puolelta liukukiskoon (2) ja kiinnitä se
yhteen kuudesta asennosta.
FI
10
3
1
4
2
TÄRKEÄÄ
Suorita aina täydellinen lataus, noudattaen akun ohjekirjasessa olevia ohjeita (
6.2.3).
TÄRKEÄÄ
Käynnistä moottori vasta sen jälkeen kun
akku on latautunut kokonaisuudessaan, ettei elektroninen piirikortti aiheuta laitteen toiminnan keskeytymistä!
4
2
1
3
VAROITUS!
Seuraa akun valmistajan antamia
akun käsittelyyn ja hävitykseen liittyviä ohjeita erittäin
huolellisesti.
3.6 RUOHONKERUUSÄKIN KIINNITYSKOUKUN
PIDÄTTIMEN POISTO
3.5 RUOHONKERUUSÄKIN PIDIKKEIDEN ASENNUS
Asenna kaksi pidikettä (1)
takalevylle (2), käyttäen
kuvassa osoitetulla tavalla
molempiin pidikkeisiin kolmea ruuvia (3), kiristämättä muttereita (4).
3
Kuljetuksen vuoksi on ruohonkeruusäkin kiinnityskoukku (1) lukittu
pidättimellä (2) takalevyyn.
4
1
2
Kiinnitä pidikkeisiin ruohonkeruusäkin rungon yläosa (5) ja keskitä se takalevyyn (2)
nähden.
Säädä kahden pidikkeen
(1) asento vasteeseen (6)
nähden, siten että ruohonkeruusäkin runkoa pyöritettäessä, pultti (7) asettuu
oikein paikalleen (8).
Tarkista vielä kerran, että
runko (5) on oikein keskitetty takalevyyn (2) nähden, ja että pyörimisliike
tapahtuu säännöllisesti
ylläkuvatulla tavalla.
Kiristä sitten ruuvit (3) ja
kiinnitysruuvit (4) hyvin.
Pidätin on poistettava ennen ruohonkeruusäkin pidikkeiden asennusta, eikä sitä tule enää käyttää.
2
1
3.7 ETUPUSKURIN
ASENNUS
(jos varusteena)
5
1
2
2
Asenna etupuskuri (1) akselin
alaosaan (2) neljän ruuvin (3)
avulla
1
3.8 RUOHONKERUUSÄKIN ASENNUS
6
Ruohonkeruusäkin asennus tehdään neljässä vaiheessa.
8
1
3
7
5
A) Asenna ensiksi runko liittämällä suun käsittävä yläosa (1)
alaosaan (2) vakiovarusteena olevia ruuveja ja muttereita (3)
käyttämällä. Kiinnitä ne annetussa järjestyksessä. Aseta kulmaFI
11
12
9
11
10
CLAK
1
16 -17
6
6
16
4-5
5
4
15
L
1
2
12 (x 4)
R
17
2
13
6
14
14
13
levyt (4) ja (5) oikean (R ) a vasemman puolen (L ), merkkien
mukaisesti. Kiinnitä ne runkoon neljää itsekierteyttävää ruuvia
käyttämällä (6).
B) Aseta näin muodostunut runko kankaan (7) sisään ja varmista, että se asettuu oikein paikoilleen perustan ympärille. Kiinnitä
kaikki muoviprofiilit rungon putkiin ruuvimeisselin (8) avulla.
C) Työnnä kahva (9) suojuksen (10) aukkoihin, kiinnitä ohjeita
seuraamalla kaikki runkoon ruuvien (11) ja takana olevien itsekierteyttävien ruuvien (12) avulla
D) Aseta tukipaalu (13) rungon alle ruuvien ja muttereiden (14)
avulla, siten että litteä puoli on kangasta vasten. Työnnä tyhjennysvipu (15) paikalleen ja asenna vaarnaruuvi (16) ja vastaava
mutteri (17) paikoilleen.
12
6 (x 4)
2
3 (x 2)
3
11 (x 2)
7
3
FI
16 - 17
9
15
14 (x 2)
8
4. HALLINTALAITTEET JA INSTRUMENTIT
4.7
4.2
a
b
c
d
e
4.6
f
g
h
4.1
4.3
4.9
A
B
4.8
4.4
4.11
4.5
A
B
4.10
4.1 OHJAUSPYÖRÄ
Ohjauspyörän avulla ohjataan etupyöriä.
4.2 STARTER-KÄYNNISTYS (mikäli asennettu)
Saa aikaan polttoaineseoksen rikastuksen, ja sitä saa käyttää
vain tarvittavan minimiajan kylmäkäynnistyksessä.
4.3 KAASUTINVIPU
Säätää moottorin kierrosnopeutta. Kyltissä näkyvien asentojen
merkitykset:
«STARTER»
(mikäli asennettu) kylmäkäynnistys
«NOPEA»
moottorin maksiminopeus
«HIDAS»
moottorin miniminopeus
– «STARTER» asento (mikäli asennettu, vaihtoehtoisena ohjaukselle 4.2) saa aikaan polttoainesekoituksen rikastuksen, ja
sitä käytetään kylmäkäynnistyksessä, ainoastaan välttämättömän minimiajan.
– Ajon aikana valitaan asento «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen väliltä.
– Ruohonleikkuun aikana asetetaan vipu asentoon «NOPEA».
4.4 AVAINKATKAISIN
Avaimella on kolme asentoa:
«PYSÄYTYS»
kaikki toiminnot poiskytkettyinä;
«KÄYNNISTYS»
aktivoi käynnistysmoottorin.
«KÄYNNISSÄ»
kaikki toiminnot käynnistettyinä;
FI
13
Kun avain poistetaan «KÄYNNISTYS» asennosta, palataan
automaattisesti «KÄYNNISSÄ» asentoon.
4.5 SEISONTAJARRU
Seisontajarru estää laitteen liikkumisen sen ollessa pysäköitynä.
Asetusvivulla on kaksi asentoa:
«A» = Jarru pois päältä
«B» = Jarru päällä
– Seisontajarru kytketään päälle painamalla poljinta (4.31) ja
viemällä vipu asentoon «B» ; kun jalka nostetaan polkimelta,
se pysyy alaspainettuna.
– Merkkivalon syttyminen ilmaisee “Jarru päällä” tilan (4.7.b).
– Seisontajarru saadaan pois päältä painamalla poljinta (4.31)
uudelleen jolloin vipu siirtyy «A» asentoon.
4.6 VALOKYTKIN
Kytkee valot päälle avaimen (4.4) ollessa «KÄYNNISSÄ» asennossa.
4.7 MERKKIVALOT JA ÄÄNIMERKKI
Kojelaudassa on ohjauspaneeli, ja siinä useita merkkivaloja,
jotka syttyvät avaimen (4.4) ollessa «KÄYNNISSÄ» asennossa.
FI
14
– Merkkivalon syttyminen ilmaisee:
a)
tlerät päällä;
c)
koneenkäyttäjä ei ole paikalla;
b)
d)
seisontajarru on päällä;
(mikäli asennettu) polttoainevara;
e)
(mikäli asennettu) moottorin voitelu virheellinen;
g)
akun lataus riittämätön;
f)
h)
ruohonkeruusäkki tai kivisuoja puuttuu;
vaihteet ovat “vapaalla” .
– Äänimerkinantoja on kahdenlaisia:
ilmaisee, että elektronisen piirikortin suoja
on aktivoitunut;
b) jaksoittainen ilmaisee, että ruohonkeruusäkki
on täynnä.
a) jatkuva
4.8 TUNTIMITTARI (mikäli asennettu)
Aktivoituu aina kun avain (4.4) viedään «KÄYNNISSÄ» asentoon, ja ilmaisee moottorin toiminnon tuntimäärää.
4.9 TERÄN ASETUKSEN JA JARRUN OHJAUS
Painikkeen (4.9) avulla voidaan terät asettaa sähkömagneettisella kytkimellä:
«A» Vapautettuna
= Terät poissa päältä
«B» Alaspainettuna = Terät päällä
– Jos terät asetetaan päälle ilman vaadittuja turvaedellytyksiä,
moottori sammuu tai sitä ei voida käynnistää (
5.2).
– Merkkivalo ilmaisee “Terät päällä” tilan (4.7.a).
– Terien päältä pois asetuksen yhteydessä toimii samanaikaisesti myös jarru, joka pysäyttää terien pyörinnän muutaman
sekunnin kuluessa.
4.10 LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖVIPU
Tässä vivussa on seitsemän asentoa, jotka on osoitettu kyltissä
olevilla numeroilla «1-7». Vivun avulla leikkauskorkeutta voidaan
säätää seitsemälle eri korkeudelle, jotka vaihtelevat 3 ja 9 cm
välillä.
– Kun siirrytään asennosta toiseen, on painettava päädyssä
olevaa vapautuspainiketta.
4.11 RUOHONKERUUSÄKIN KUMOAMISVIPU
Vipu, joka voidaan poistaa paikaltaan, saa aikaan ruohonkeruusäkin kumoamisen sen tyhjennystä varten, helpottaen näin
koneenkäyttäjän työskentelyä.
4.31 JARRUPOLJIN
Tämä poljin aktivoi takapyörien jarrun.
4.32 AJOPOLJIN
Tämän polkimen avulla
käynnistetään pyörien
veto ja säädetään laitteen nopeutta sekä
eteen- että taaksepäin.
– Kun halutaan asettaa
eteenpäin.menon
vaihde, painetaan
jalan kärjellä «F»
suuntaan; mitä lujemmin poljinta painetaan,
sitä enemmän lisätään
nopeutta.
– Peruutusvaihde saadaan painamalla kantapäällä «R» suuntaan.
4.31
4.32
N
F
R
B
4.33
A
– Kun poljin vapautetaan, vaihde palautuu automaattisesti
vapaalle «N» asentoon.
– Merkkivalo (4.10.e) ilmaisee vaihteen olevan “vapaall” «N».
VAROITUS!
Peruutusvaihteen asetus täytyy suorittaa laitteen ollessa pysähtyneenä.
FI
15
HUOM
Moottori pysähtyy, jos ajopoljinta käytetään sekä eteenpäin menon vaihteelle että peruutusvaihteelle
seisontajarrun (4.5) ollessa päällä.
4.33 HYDROSTAATTISEN VAIHTEISTON VAPAUTUSVIPU
Vivulla on kaksi asentoa, jotka on osoitettu kyltissä:
«A» = Vaihteisto kytketty päälle: kaikissa käyttöolosuhteissa,
moottorin ollessa päällä ja ruohonleikkuun aikana;
«B» = Vaihteisto vapautettu: keventää huomattavasti laitteen
liikuttamista käsin, kun moottori on pois päältä.
TÄRKEÄÄ
Jotta vaihteisto ei vaurioidu, toimenpide
tulee suorittaa ainoastaan moottori sammutettuna poljin (4.32)
asennossa «N».
FI
16
5. KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SÄÄNNÖT
5.1 TURVALLISUUSOHJEET
VAARA!
Laitetta saa käyttää ainoastaan suunniteltuun käyttöön (ruohon leikkaamiseen ja keruuseen).
Kaikkea muuntyyppistä käyttöä voidaan pitää "sopimattomana käyttönä", jolloin valmistajan antama takuu raukeaa. Valmistaja ei myöskään vastaa sopimattomasta
käytöstä aiheutuneista henkilö – ja omaisuusvahingoista.
Sopimattomaksi käytöksi katsotaan (esimerkiksi, mutta
ei ainoastaan):
– henkilöiden, lasten tai eläinten kuljettaminen laitteessa tai perävaunussa;
– kuormien vetäminen tai työntäminen ilman vetoa varten olevan välineen käyttöä;
– laitteen käyttäminen epätasaisessa, liukkaassa, jäätyneessä tai kivisessä maastossa tai lätäköissä tai soissa, joiden maaston koostumusta ei ole mahdollista
arvioida;
– laitteen käyttäminen lehtien tai jätteiden keräämiseen;
– terien käyttäminen alueilla, joissa ei kasva ruohoa.
VAARA!
Älä poista tai käsittele omatoimisesti
laitteeseen kuuluvia turvalaitteita. MUISTA, ETTÄ LAITTEEN KÄYTTÄJÄ ON AINA VASTUUSSA MUILLE
HENKILÖILLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA. Ennen
laitteen käyttöä:
– lue hyvin turvallisuusohjeet (
1.2), etenkin kaltevassa maastossa kulkua ja leikkuuta koskevat kohdat;
– lue tarkkaan käyttöohjeet, tutustu hallintalaitteisiin ja
siihen, miten moottori ja terät pysäytetään nopeasti;
– älä vie käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai niiden alle, äläkä koskaan mene poistoaukon läheisyyteen.
Älä käytä laitetta ollessasi huonokuntoinen tai lääkkeiden tai muiden havaintokykyä ja refleksejä alentavien
aineiden vaikutuksen alaisena.
Laitteen käyttäjän on itsensä arvioitava työalueeseen liittyvät riskit ja toimittava niiden edellyttämällä tavalla,
oman turvallisuutensa takaamiseksi. Noudata erityistä
varovaisuutta rinteissä, epätasaisessa maastossa sekä
liukkailla tai epävakailla maaperillä työskennellessäsi.
Tulipalon vaaran välttämiseksi ei laitetta saa jättää seisomaan korkeaan ruohoon moottorin ollessa käynnistettynä.
VAROITUS!
Laite ei saa työskennellä maaperillä,
joiden kaltevuusaste on yli 10° (17%) (
5.5). Jos laitetta joudutaan käyttämään kaltevilla maaperillä (kaltevuusaste ei saa koskaan olla yli 10°), on asennettava vastapainot (toimitetaan tilauksesta (
9.1) etupyörien poikkipaalun alle, etutasapainon turvaamiseksi ja laitteen
pystyynnousun välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ
kappaleessa 4.
Kaikki ohjauslaitteiden paikat on esitelty
FI
17
5.2 TURVALAITTEIDEN TOIMINTO
Turvalaitteet toimivat kahden periaatteen mukaisesti:
– estävät moottorin käynnistyksen, mikäli kaikkia turvaedellytyksiä ei ole täytetty;
– pysäyttävät moottorin vaikka vain yksi turvaedellytys puuttuu.
a) Moottorin käynnistymisen edellytyksenä on joka tapauksessa, että:
– vaihteet ovat ”vapaalla”;
– terät ovat pois päältä;
– laitteen käyttäjä istuu paikoillaan tai seisontajarru on päällä.
b) Moottori pysähtyy silloin, kun:
– laitteen käyttäjä poistuu istuimelta ja terät ovat päällä;
– laitteen käyttäjä poistuu istuimelta ja vaihteet eivät ole
”vapaalla”;
– laitteen käyttäjä poistuu istuimelta ja vaihteet ovat ”vapaalla”,
mutta seisontajarru ei ole päällä;
– keräyssäkki nostetaan tai kivisuoja poistetaan terien ollessa
päällä.
– seisontajarru laitetaan päälle poistamatta teriä käytöstä;
– käytetään vetopoljinta (
4.32) seisontajarrun ollessa päällä.
5.3 ESIVALMISTELUT ENNEN TYÖSKENTELYN
ALOITTAMISTA
Ennen työskentelyn aloittamista, on suoritettava erilaisia tarkistuksia ja toimenpiteitä työturvallisuuden ja työskentelytehon
takaamiseksi.
FI
18
5.3.1 Istuimen säätö
Istuin on liikuteltava ja se voidaan säätää kuuteen eri asentoon
1
Säätö suoritetaan nostamalla
kahvaa (1) ja liikuttamalla
istuinta, lukiten sen haluttuun
asentoon.
5.3.2 Rengaspaineet
Renkaiden oikea paine on erittäin tärkeää leikkuutason tasaisuuden kannalta. Näin sillä on tärkeä vaikutus myös leikkaustuloksen tasaisuuteen.
Irrota suojakapselit ja kytke venttiilit painemittarilla varustettuun
paineilmalaitteeseen ja säädä paine ilmoitettuihin arvoihin.
1,5 bar (13 x 5,00-6)
1,0 bar (15 x 5,00-6)
1,2 bar
5.3.3 Öljy – ja polttoainetäydennys
5.3.4 Poistosuojien asennus (säkki tai kivisuoja)
Tarkista moottoriöljyn taso moottorin ollessa sammutettuna:
moottorin käyttöohjeiden mukaisesti tulee öljyn tason olla mittatikussa olevien MIN ja MAX merkintöjen välillä.
Kiinnitä keruusäkki (1) pidikkeisiin
(2) ja keskitä se takalevyyn nähden
niin, että molemmat viitemerkit (3)
ovat yhdenmukaisia.
HUOM
Käytettävät bensiini – ja öljytyypit on esitelty moottorin ohjekirjassa.
MAX
MIN
Suorita polttoainetäydennys suppilon avulla.
Älä täytä säiliötä kokonaan.
Polttoainesäiliön tilavuus on noin
7 litraa.
VAARA!
Polttoainetäydennys tulee
suorittaa hyvin ilmastoidussa tilassa tai ulkona moottorin ollessa sammutettuna. Muista, että polttoaineen höyryt syttyvät herkästi! ÄLÄ VIE AVOTULIA SÄILIÖN SUUN
LÄHELLE TASON TARKISTAMISEKSI JA ÄLÄ TUPAKOI
TOIMENPITEEN AIKANA.
TÄRKEÄÄ
Varo, ettei bensiiniä kaadu muoviosille,
sillä ne saattavat vaurioitua; jos bensiiniä valuu vahingossa,
huuhtele osat heti vedellä. Takuu ei kata bensiini aiheuttamia
vaurioita rungon tai moottorin muoviosille.
VAROITUS!
Älä koskaan käytä laitetta ilman siihen asennettuja poistosuojia!
Varmista, että säkin suuosan alempi
putki kiinnittyy vastaavaan kiinnityskoukkuun (4)
Mikäli kiinnitys on huono tai liian
löysä, säädä palautusjousi
(
6.3.2).
1
2
3
Mikäli halutaan työskennellä ilman
ruohonkeruusäkkiä, voidaan
pyynnöstä toimittaa kivisuojasarja
(
9.2) joka tulee kiinnittää
takalevyyn ohjeiden mukaan.
5.3.5 Laitteen turvallisuuden ja tehokkuuden tarkastus
1. Tarkista, että laitteen turvalaitteet toimivat osoitetulla tavalla
(
5.2).
2. Varmista jarrun moitteeton toiminta.
3. Älä aloita leikkausta jos terät tärisevät tai jos epäilet niiden
terävyyttä; muista aina että:
FI
19
– Tylsä terä repii ruohon ja aiheuttaa nurmikon kellastumisen.
– Löysästi kiinnittynyt terä aiheuttaa tärinää ja voi olla vaarallinen.
VAROITUS!
Älä käytä laitetta, jos et ole varma sen
tehokkuudesta ja turvallisuudesta ja ota välittömästi
yhteyttä jälleenmyyjään tarvittavia tarkistuksia tai korjauksia varten.
5.4 LAITTEEN KÄYTTÖ
5.4.1 Käynnistys
VAARA!
Käynnistystoimenpiteet on suoritettava ulkosalla tai hyvin ilmastoiduissa tiloissa! MUISTA,
ETTÄ MOOTTORIN PAKOKAASUT OVAT MYRKYLLISIÄ!
Moottorin käynnistämiseksi:
– avaa bensiinihana (1) (mikäli se on asennettu);
– laita vaihde vapaalle («N»)
(
4.32);
– poista terät käytöstä (
4.9);
– aseta rinteessä ollessasi seisontajarru päälle;
– mikäli suoritetaan kylmäkäynnistys, on starter aktivoitava
(mikäli se on asennettu) tai
asetettava kaasutinvipu kyltissä olevaan «STARTER» asentoon;
– jos moottori on jo lämmennyt,
tarvitsee vain asettaa vipu
FI
20
«HIDAS» ja «NOPEA» asentojen välille;
– aseta avain lukkoon, käännä se asentoon «KÄYNNISSÄ»,
jotta sähköpiiri käynnistyy. Vie se tämän jälkeen
«KÄYNNISTYS» asentoon, jolloin moottori käynnistyy;
– vapauta avain käynnistyksen jälkeen.
Aseta kaasutin «HIDAS» asentoon moottorin käynnistymisen
jälkeen ja kytke starter pois päältä (mikäli asennettu).
TÄRKEÄÄ
Starter–toiminto on poistettava heti kun
moottori pyörii säännöllisesti, jos sitä käytetään vielä moottorin ollessa lämmennyt, saattaa se liata sytytystulpan ja aiheuttaa moottorin epäsäännöllisen toiminnon.
HUOM
Älä jatka pitkään käyttömoottorin käynnistystä, mikäli käynnistyksessä ilmenee vaikeuksia, sillä tällöin
akun lataus saattaa kulua loppuun ja moottori voi kastua.
Aseta avain «PYSÄYTYS» – asentoon, odota muutaman
sekunnin ajan ja toista toimenpide. Mikäli moottori ei käynnisty tämän jälkeen, katso tämän käsikirjan kappaleessa «8»
annettuja ohjeita ja itse moottorin käyttöopasta.
TÄRKEÄÄ
Muista, että turvalaitteet estävät moottorin käynnistyksen silloin, kun turvallisuusehtoja (
5.2) ei ole
noudatettu. Tällaisissa tapauksissa, kun käynnistyslupa on
uudistettu, on avain asetettava takaisin «PYSÄYTYS» asentoon, ennen kuin moottori voidaan käynnistää uudelleen.
5.4.2 Eteenpäin menon vaihde ja siirrot
1
VAROITUS!
Laitetta ei ole tyyppihyväksytty yleisillä teillä käytettäväksi. Sitä tulee käyttää (tieturvallisuussääntöjen mukaisesti) ainoastaan yksityisillä, liikennöimättömillä alueilla.
HUOM
Ajon aikana terien tulee olla poissa
päältä. Aseta leikkuutaso korkeimpaan mahdolliseen asentoon (asento «7»).
Vie ajon aikana kaasutinvipu «HIDAS» ja «NOPEA» asentojen
välille. Kytke seisontajarru pois päältä ja vapauta jarrupoljin
(
4.31).
Paina ajopoljinta (
4.32) «F» suuntaan ja lähesty haluamaasi
nopeutta painamalla poljinta hitaasti ja samalla kaasutinta käyttäen.
Pysäytä laite, aloita peruutus painamalla vetopoljinta «R» suuntaan (
4.32).
5.4.5 Ruohon leikkuu
Säädä kuorinnan estopyörien asento. Kuorinnan estopyörien tarkoitus on estää nurmikon repeytymistä, joka johtuu leikkauslevyn
reunan hipomisesta epätasaisissa maastoissa.
1
VAROITUS!
Veto tulee asettaa päälle aiemmin
kuvattujen ohjeiden mukaisesti (
4.32) Näin vältytään
siltä, että liian äkkinäinen vapautus nostaisi laitteen pystyyn, aiheuttaen sen hallinnan menettämisen, varsinkin
rinteissä.
5.4.3 Jarrutus
Alenna ensin laitteen nopeutta, vähentäen moottorin kierroksia.
Paina sitten jarrupoljinta (
4.31) kunnes laite lopulta pysähtyy.
Laitteen nopeus alenee jo huomattavasti, kun ajopoljin vapautetaan.
5.4.4 Peruutusvaihde
TÄRKEÄÄ
Peruutusvaihteen asetus täytyy suorittaa
laitteen ollessa pysähtyneenä.
A
Malli 102
Etupyörien kolmen asennusasennon ansiosta voidaan säilyttää sopiva turvaväli «A» leikkauslevyn reunan ja maaperän
välillä.
Asennon vaihtamiseksi irrota pysäytyslevy (2) ruuvitaltan
avulla ja ota ulos tappi (3) jousen kanssa (4).
Aseta paikoilleen pikkupyörä (1) haluttuun asentoon, asenna
paikoilleen tappi (3), jousi (4) ja pysäytyslevy (2) annetussa
järjestyksessä. Huolehdi, että tapin pää (3) osoittaa laitteen
sisäpuolelle.
FI
21
VAROITUS!
Tämä
toimenpide suoritetaan
molempaan pikkupyörään asettamalla ne samalle korkeudelle MOOTTORI SAMMUTETTUNA
JA TERÄT IRTIKYTKETTYINÄ.
– lähde liikkeelle ruohikossa erittäin hitaasti ja äärimmäistä
varovaisuutta noudattaen, aiemmin kuvatulla tavalla;
– säädä etenemisnopeus ja leikkuukorkeus (
4.10) nurmikon
mukaan (ruohon tiheys, paksuus ja kosteus).
2
3
4
1
Malli 122
Etu- ja takapyörien kolmen asennusasennon ansiosta voidaan säilyttää sopiva turvaväli ”A” leikkauslevyn reunan ja
maaperän välillä.
Asennon vaihtamiseksi irrota pysäytyslevy (2) ruuvitaltan
avulla ja ota ulos tappi (3) jousen kanssa (4).
Aseta paikoilleen pikkupyörä (1) haluttuun asentoon, asenna
paikoilleen tappi (3), jousi (4) ja pysäytyslevy (2) annetussa
järjestyksessä. Huolehdi, että tapin pää (3) osoittaa laitteen
sisäpuolelle.
VAROITUS!
– Tämä toimenpide suoritetaan molempaan pikkupyörään asettamalla ne samalle korkeudelle MOOTTORI SAMMUTETTUNA JA TERÄT IRTIKYTKETTYINÄ.
Leikkuun aloittamiseksi:
– aseta kaasutin «NOPEA» asentoon;
– vie leikkuutaso korkeimpaan asentoon;
– laita terät (
4.9) päälle ainoastaan ruohikolla, vältä niiden
kytkemistä soraisessa maastossa tai liian korkeassa ruohossa;
FI
22
VAROITUS!
Kaltevalla maaperällä työkennellessä
on etenemisnopeutta alennettava turvallisuuden takaamiseksi (
1.2 - 5.5).
2
Suosittelemme joka tapauksessa nopeuden vähentämistä aina
silloin, kun moottorin kierrosten havaitaan laskevan. Muista,
ettei lopputulos ole koskaan paras mahdollinen mikäli etenemisnopeus on liian korkea.
Pane terä pois päältä ja aseta leikkuutaso ylimpään mahdolliseen asentoon aina silloin, kun jokin este joudutaan ylittämään.
5.4.6 Ruohonkeruusäkin tyhjentäminen
HUOM
Tämä toimenpide voidaan suorittaa ainoastaan silloin, kun terät on poissa päältä. Muussa tapauksessa moottori sammuu.
Älä anna keruusäkin täyttyä liikaa, ettei jätteidenkerääjä pääse
tukkeutumaan.
Jaksottainen äänimerkki ilmaisee säkin täyttymisen; tässä vaiheessa
–
–
–
–
alenna moottorin kierrosnopeutta;
aseta vaihde vapaalle (N) (
4.32) a pysäytä eteneminen;
poista terien toiminto (
4.9) ja merkinanto sammuu;
aseta seisontajarru päälle;
– poista vipu (1) ja kaada keruusäkki
kumoon sen tyhjentämiseksi;
– sulje säkki siten, että se jää kiinni
kiinnityskoukkuun (2).
5.4.8 Leikkuun päättyessä
Pysäytä terät ruohonleikkuun päätyttyä ja aseta leikkuutaso
uudelleen korkeimpaan mahdolliseen asentoonsa mahdollisen
ajon ajaksi.
2
1
HUOM
Säkin tyhjentämisen jälkeen merkkiääni voi käynnistyä
uudelleen terän päälle panon yhteydessä. Tämä johtuu merkkiantomikron tuntolaitteelle jääneestä ruohosta.
Poista jäljelle jäänyt ruoho tai pane
terä pois päältä ja heti uudelleen
päälle, jolloin merkkiääni lakkaa.
Pidä tuntolaite (3) aina puhtaana ruohosta.
5.4.9 Työskentelyn päätteeksi
Pysäytä laite, laita kaasutinvipu
«HIDAS» asentoon ja sammuta moottori viemällä avain «PYSÄYTYS»
asentoon.
Sulje polttoainehana (1) moottorin
sammuttua (milloin asennettu).
3
5.4.7 Poistoputken tyhjentäminen
Erittäin korkean, märän tai yhteen liimautuvan ruohon leikkaaminen liian kovilla nopeuksilla voi aiheuttaa poistoputken tukkiutumisen.
Jos putki pääsee tukkeutumaan, toimi näin:
– pysäytä eteneminen, poista terä päältä ja pysäytä moottori;
– poista ruohonkeruusäkki tai kivisuoja;
– poista kerääntynyt ruoho putken poistoaukon kautta.
VAROITUS!
Tämä toimenpide voidaan suorittaa
ainoastaan sen jälkeen, kun moottori on sammutettu.
1
VAROITUS!
Aseta kaasutin «HIDAS»- asentoon
noin 20 sekunnin ajaksi ennen moottorin sammuttamista, jotta mahdollisilta liekin takaisinlyönniltä vältytään.
VAROITUS!
poistumista!
Poista avain aina ennen laitteen luota
TÄRKEÄÄ
Akun tyhjenemisen estämiseksi ei avainta pidä jättää «KÄYNNISSÄ» asentoon, jos moottori ei ole
käynnistettynä.
5.4.10 Laitteen puhdistus
Puhdista laitteen ulkopuoli aina laitteen käytön jälkeen.
Tyhjennä säkki ja ravista sitä, jotta kaikki ruohon ja mullan jätteet saadaan poistettua.
FI
23
VAROITUS!
Tyhjennä ruohonkeruusäkki aina ja
älä säilytä leikattua ruohoa suljetuissa tiloissa.
Pyyhi korirakenteen muoviset osat veteen kostutetulla sienellä ja
pesuaineella, varoen kastamasta moottoria, sähkölaitteiston
osia sekä mittaritaulun alla olevaa piirikorttia.
TÄRKEÄÄ
Älä koskaan käytä paineruiskuja tai voimakkaita pesuaineita laitteen rungon tai moottorin pesuun!
VAROITUS!
Vältä, että leikkuutason yläosaan ei
kerry jätteitä ja kuivaa ruohoa. Näin ylläpidetään laitteen
tehoa ja taataan laitteen turvallisuus.
Jokaisen käyttökerran jälkeen, suorita leikkuutason huolellinen
puhdistus, poistaen kaikki ruohontähteet ja jätteet.
VAROITUS!
Leikkuutason puhdistuksen aikana,
käytä suojalaseja ja poista ihmiset ja eläimet ympäröivältä alueelta.
a) Leikkuutason ja poistoputken sisäpuolen pesu tulee suorittaa lujalla lattiapinnalla, jolloin:
–
–
–
–
ruohonkeruusäkki tai kivisuoja on poistettuina;
laitteen käyttäjä on istuimella;
leikkuutaso on asennossa «1»;
moottori on käynnissä;
FI
24
– vaihde vapaassa asennossa;
– terät ovat poissa päältä
Kiinnitä vuorotellen liitoskohtiin (1) vesiletku, antaen veden valua jokaisessa
muutaman minuutin ajan,
terien ollessa liikkeessä.
1
TÄRKEÄÄ
Jotta ei sähkömagneettisen kytkimen
hyvää toimintaa vaarannettaisi:
– vältä kytkimen kosketusta öljyn kanssa;
– älä kohdista korkeapaineista vesisuihkua suoraan kytkinryhmään;
– älä käytä kytkimen puhdistukseen bensiiniä.
Poista säkki tämän jälkeen, tyhjennä ja aseta se siten että se
pääsee kuivumaan mahdollisimman nopeasti.
b) Leikkuutason yläosan puhdistamiseksi:
– laske alas leikkuutaso
(asento «1»);
– kohdista paineilmasuihku
oikean- ja
vasemmanpuoleisten
suoja-aukkojen kautta.
5.4.11 Varastointi ja pitkät seisokkiajat
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauteen) irrota akkukaapelit ja
noudata moottorin ohjekirjassa annettuja ohjeita.
2
3
1
Tyhjennä polttoainesäiliö
irrottamalla bensiinisuodattimen (2) syöttöön
asennettu letku (1). Kerää
polttoaine sopivaan säilytysastiaan.
Liitä letku (1) takaisin paikalleen ja aseta kiinnike (3) huolellisesti
omalle paikalleen.
VAROITUS!
Poista moottorin ja pakoputken
äänenvaimentimen läheisyyteen kerääntynyt kuivat ruohonjätteet. Kuiva ruoho voi syttyä tuleen laitetta uudelleen käynnistettäessä!
Aseta laite kuivaan tilaan, jossa se on suojattuna ilmanvaihteluilta, ja peitä se suojakankaalla (
9.4).
TÄRKEÄÄ
Varastoi akku kuivassa ja viileässä tilassa. Lataa akku aina ennen pitkää seisokkiaikaa (yli kuukausi)
ja lataa se uudelleen ennen uutta käyttöönottoa (
6.2.3).
Varmista ennen laitteen uudelleen käyttöönottoa, ettei bensiiniä
vuoda putkista, hanoista tai kaasuttimesta.
5.4.12 ERÄITÄ HYÖDYLLISIÄ OHJEITA
A) Kortin suojalaite
Elektroninen piirikortti on varustettu itsekäynnistyvällä suojalla,
joka keskeyttää piirin sähkölaitteistoon tulevien toimintahäiriöiden yhteydessä. Tästä on seurauksena moottorin pysähtyminen
sekä äänimerkinanto, joka lakkaa vasta kun avain on poistettu.
Piiri käynnistyy automaattisesti uudelleen muutaman sekunnin
kuluttua. Etsi ja poista toimintahäiriön aiheuttaja, jotta tila ei
pääse toistumaan.
TÄRKEÄÄ
Suojan aktivoituminen voidaan välttää
seuraavasti:
– Älä vaihda akun polariteettejä keskenään;
– Käytä laitetta ainoastaan silloin, kun akku on asennettu paikoilleen. Näin lataussäätäjän toimintahäiriöiden aiheuttamilta keskeytyksiltä vältytään;
– Älä aiheuta oikosulkuja.
B) Merkkivalot
Polttoainevaran merkkivalo (
4.7.d) (mikäli asennettu) ilmaisee, että säiliössä on jäljellä noin 2 litraa polttoainetta, joka riittää vielä noin 30-40 minuutin työskentelyyn.
TÄRKEÄÄ
Jos käynnin aikana,
– akun merkkivalo syttyy (
4.7.g): lue tämän käyttöoppaan
kappale 8;
– öljyn merkkivalo syttyy (
4.7.e) (mikäli asennettu): ilmaisee voitelun puuttumista,joten moottori on heti sammutettava.
FI
25
5.5 KÄYTTÖ KALTEVALLA MAAPERÄLLÄ
Muista noudattaa annettuja kaltevuusrajoja. (max. 10 - 17%)
Rinteissä tulee ajaa ylös/alas suunnassa, eikä koskaan poikittain. Ole erittäin varovainen suunnan vaihtojen
yhteydessä etteivät yläpuolen renkaat kohtaa
esteitä (kiviä, oksia, juuria jne.) jotka voisivat
aiheuttaa sivuttaista luisumista, kumoon
menon tai laitteen hallinmax 10∞(17%)
nan menetyksen.
VAARA!
VÄHENNÄ NOPEUTTA AINA ENNEN
RINTEISSÄ TAPAHTUVAA SUUNNANVAIHTOA ja aseta
seisontajarru päälle aina ennen laitteen luota poistumista.
VAROITUS!
Rinteissä ajettaessa eteenpäin ajaminen tulee aloittaa erityisen varovasti, jotta laitteen pystyyn nousemiselta vältytään.
Vähennä etenemisnopeutta rinteelle saapuessasi, erityisesti alamäessä.
VAARA!
Älä aseta koskaan peruutusvaihdetta
päälle nopeuden vähentämiseksi alamäessä.
Seurauksena saattaa olla laitteen hallinnan menetys erityisesti liukkaalla maaperällä.
Älä käytä ajopoljinta alamäessä (
4.32) , jotta voit hyödyntää
hydrostaattisen vaihteiston jarruttavaa vaikutusta, kun vaihteisto
ei ole päällä.
FI
26
5.6 KULJETUS
VAROITUS!
Jos laitetta kuljetetaan kuorma-autossa tai perävaunussa, käytä tarpeeksi kestäviä, leveitä ja
pitkiä ramppeja. Lastaa laite moottori sammutettuna
ilman ohjaajaa ja ainoastaan työntämällä. Käytä työnnössä tarpeellista määrä henkilöitä. Sulje kuljetuksen
ajaksi polttoainehana ( mikäli asennettu), laske leikkuutaso alas, laita seisontajarru päälle ja kiinnitä laite hyvin
kuljetusajoneuvoon vaijereiden tai ketjujen avulla.
5.7 MUUTAMA OHJE KAUNIIN NURMIKON
YLLÄPITÄMISEKSI
1.
2.
3.
4.
5.
Jotta nurmikko pysyisi kauniina, vihreänä ja pehmeänä, on
se leikattava säännöllisesti ja ruohoa vahingoittamatta.
Nurmikko saattaa koostua erilaisista ruohotyypeistä. Jos
nurmikkoa leikataan säännöllisesti eniten kasvavat silloin
ruohot, joilla on paljon juuria ja jotka muodostavat tasaisen
ruohomaton; jos toisaalta leikataan harvoin kasvavat eniten
korkeat ja villit ruohot (apilat, päivänkakkarat jne.).
On aina parempi leikata ruoho nurmikon ollessa kuiva.
Terien tulee olla ehjät ja terävät, niin että leikkaus on tarkka
eikä revi ruohon päitä, mikä aiheuttaa niiden kellastumisen.
Moottoria tulee käyttää maksimikierroksilla, mikä takaa tarkan leikkaustuloksen ja sysää leikatun ruohon voimakkaasti
poistoputkea kohti.
Leikkuutiheys tulee määritellä ruohon kasvun mukaan, välttäen liiallista kasvua leikkuiden välillä.
6.
7.
8.
9.
Kuumalla ja kuivalla kaudella kannattaa pitää ruoho hieman
pidempänä. Näin vähennetään maaperän kuivumista.
Hyvin hoide2
tun nurmikon
1
ihanteellinen
ruohon korkeus on noin
4–5 cm ja
yhdellä leikkuukerralla ei
ole tarpeen
poistaa
enempää kuin
1/3 kokonaiskorkeudesta. Suorita ruohon leikkuu kaksi kertaa, mikäli
ruoho on erittäin korkeaa. Ensimmäinen leikkuu tulee suorittaa maksimikorkeudella ja pienemmällä leikkausleveydellä
ja toinen halutulla korkeudella seuraavana päivänä.
Nurmikosta tulee kauniin näköinen, kun leikkaukset suoritetaan vuorottain kahteen suuntaan samalla korkeudella.
Vähennä etenemisnopeutta, mikäli ruoho tukkii jätteiden
kerääjän sillä nopeus voi olla liian korkea nurmikon olosuhteisiin katsoen. Mikäli ongelma kuitenkin jatkuu, siihen voivat olla syynä tylsät terät tai siivekkeiden vääristyminen.
10. Ole erittäin varovainen pensaiden tai matalien reunakiveysten läheisyydessä työskennellessäsi, etteivät ne pääse
vahingoittamaan teriä tai vääristämään leikkuutason tasapainoa tai reunaa.
FI
27
6. HUOLTO
6.1 TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS!
Poista virta–avain ja lue ohjeet huolellisesti ennen minkään puhdistus–, huolto– tai korjaustoimenpiteen aloittamista. Käytä sopivia asusteita ja työskentelyhanskoja kaikissa tilanteissa, joissa kädet ovat
vaarassa.
VAROITUS!
Älä koskaan käytä laitetta jos siinä on
kuluneita tai vaurioituneita osia. Käyttöturvallisuuden
kannalta on tärkeää, että rikkoutuneet osat vaihdetaan
uusiin, eikä niitä korjata. Käytä vain alkuperäisiä varaosia: Ei-alkuperäisten ja/tai huonosti asennettujen varaosien käyttäminen vaarantaa koneen turvallisuuden ja voi
aiheuttaa onnettomuuksia tai henkilövahinkoja.
Valmistajalla ei ole minkäänlaista vastuuta tällaisissa
tapauksissa.
TÄRKEÄÄ
Älä heitä käytettyjä öljyjä, bensiiniä tai
muita saastuttavia tuotteita ympäristöön vaan hävitä ne luonnonsuojelulakien mukaisesti!
VAROITUS!
Kaikki säätö- ja huoltotoimenpiteet,
joita ei ole kuvattu tässä ohjekirjassa tulee suorittaa jälleenmyyjän tai jonkin muun huoltokeskuksen toimesta,
joka tuntee laitteen ja jolla on erityistyökalut niin, että
työ suoritetaan oikein ja säilytetään laitteen alkuperäinen turvallisuustaso.
Epäsopivissa paikoissa tai epäpätevien henkilöiden suorittamat toimenpiteet saavat takuun ja valmistajan vastuun raukeamaan.
Erityisesti tulee välittömästi ottaa yhteyttä jälleenmyy-
FI
28
jään tai huoltokeskukseen, jos laitteen seuraavien osien
toiminnassa ilmenee ongelmia:
– jarrut,
– terien kytkennässä ja pysäyttämisessä,
– eteenpäin kulun tai peruutuksen laittaminen päälle.
6.2 SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO
Taulukon tarkoituksena on auttaa säilyttämään laite tehokkaana
ja turvallisena. Siinä on esitelty tärkeimmät toimenpiteet sekä
niiden kaikkien suoritustiheydet.
Vieressä oleviin sarakkeisiin voidaan kirjata toimenpiteen suorituspäivä tai työtuntien määrät.
Toimenpide
Tunnit
1. LAITE
1.1 Terän kiinnityksen ja terävyyden tarkistus 3)
1.2 Terien vaihto
3)
1.3 Voimansiirtohihnan tarkistus 3)
1.4 Voimansiirtohihnan vaihto
2) 3)
1.5 Terän ohjaushihnan tarkistus 3)
1.6 Terän ohjaushihnan vaihto
2) 3)
1.7 Voimansiirron tarkistus ja säätäminen 3)
1.8 Terän asetuksen ja jarrun tarkistus 3)
1.9 Kaikkien kiinnitysten tarkistus
1.10 Yleisvoitelu
4)
25
100
25
–
25
–
25
25
25
25
Suoritettu (Pvm tai Tunnit)
Toimenpide
2. MOOTTORI
Tunnit
1)
2.1 Moottoriöljyn vaihto
.....
2.2 Ilmansuodattimen tarkistus ja puhdistus
.....
2.3 Ilmansuodattimen vaihto
.....
2.4 Polttoainesuodattimen tarkistus
2.5 Polttoainesuodattimen vaihto
2.6 Sytytystulpan kosketusten tarkastus ja puhdistus
2.7 Sytytystulpan vaihtaminen
1)
2)
3)
4)
Suoritettu (Pvm tai Tunnit)
TÄRKEÄÄ
annettuja ohjeita.
.....
.....
.....
Seuraa kaikkia moottorin käyttöoppaassa
Moottoriöljy tyhjennetään
pitämällä jatkoletkusta (1)
kiinni ja avaamalla tyhjennyskorkki (2).
Huolehdi, että sisätiiviste
(3) menee oikein paikoilleen, kun asetat korkin (2)
takaisin. Pidä jatkoletkusta
(1) kunnolla kiinni ja kiristä
korkki loppuun asti.
1
2
3
Koostuu sinetöidystä lohkosta eikä tarvitse huoltoa; siinä on
kestovoitelu, joka ei vaadi vaihtoa tai täydennystä.
6.2.3 Akku
.....
Katso moottorin käyttöopasta, joka sisältää täydellisen luettelon ja toimenpiteiden suoritusohjeet.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään heti kun havaitset ensimmäiset merkit käyttöhäiriöistä.
Toimenpide, jonka saa suorittaa joko jälleenmyyjä tai huoltokeskus.
Suorita yleisvoitelu aina ennen laitteen pidempiä seisokkiaikoja.
6.2.1 Moottori
6.2.2 Taka–akseli
Huolla akku huolellisesti,
jotta se säilyy parhaassa
käyttökunnossa mahdollisimman pitkään.
Akku tulee ehdottomasti
ladata:
– ennen uuden laitteen
ensimmäistä käyttöä;
1
– aina ennen laitteen pitkää seisonta–aikaa;
– ennen ensimmäistä käynnistystä pitkän seisonnan jälkeen.
– lue ja noudata akun mukana toimitetussa käyttöoppaassa
annettuja latausohjeita huolellisesti.
Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavia vaurioita akun osille.
– tyhjennyt akku on ladattava välittömästi uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Latauksen on tapahduttava vakiojännitelaitteella. Muiden tyyppisten latausjärjestelmien käyttö voi
aiheuttaa akun vahingoittumisen korvauskelvottomaksi.
FI
29
Laite on varustettu lataukseen tarkoitetulla liittimellä (1), joka on
kytkettävä ylläpitoakkulaturin "CB01" tai "FIGHTER" vastaavaan
liittimeen. Ylläpitoakkulaturi on voitu toimittaa joko laitteen
mukana (jos asennettuna) tai se voidaan toimittaa pyynnöstä
(
9.5).
TÄRKEÄÄ
Tätä liitintä saa käyttää ainoastaan ylläpitoakkulaturien "CB01" tai "FIGHTER" kytkentään.
Ylläpitoakkulaturin käyttö:
– noudata vastaavissa käyttöohjeissa annettuja neuvoja;
– seuraa akun käyttöoppaassa annettuja neuvoja.
6.3 KONEELLE TEHTÄVÄT TOIMENPITEET
6.3.1 Leikkuutason linjaus
Leikkuutason oikea säätö on tasaisesti leikatun nurmikon ehdoton edellytys. Lisäksi se vähentää tärinää.
Jos leikkaustulos on epäsäännöllinen, tarkasta renkaiden paine.
FI
30
Jos tämä ei riitä takaamaan tasaista leikkaustulosta, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tarpeellisten tarkastusten suorittamista sekä leikkauslevyn suuntauksen säätämistä varten.
6.3.2 Ruohonkeruusäkin kiinnityskoukun
jousen säätö
Jos säkki tärisee ja avautuu
usein epätasaisella maaperällä
liikuttaessa, tai jos sen paikalleen kiinnitys on tyhjennyksen
jälkeen vaikeaa, on jousen kireys säädettävä (1).
Siirrä kiinnityskohtaa reiän (2)
avulla, kunnes olet saavuttanut
halutun tuloksen.
1
2
6.3.3 Pyörien vaihtaminen
Aseta tukikappaleita laitteen
rungon tukielementin alle vaihdettavan pyörän puolelle laitteen ollessa tasaisella alustalla.
Pyörät pysyvät paikoillaan elastisen renkaan (1) avulla, joka
saadaan poistettua ruuvimeisselin avulla.
1
2
HUOM
Mikäli toinen tai molemmat takapyörät
joudutaan vaihtamaan, tarkasta, että ulkohalkaisijan mahdolliset erot eivät ylitä 8-10 mm. Jos näin ei ole, on leikkauslevyn
suuntaus säädettävä epäsäännöllisen leikkaustuloksen estämiseksi.
TÄRKEÄÄ
Ennen pyörän asentamista rasvaa akseli
rasvalla. Aseta joustava rengas (1) ja laipan aluslevy (2) huolellisesti.
6.3.4 Renkaiden korjaus tai vaihtaminen
Renkaat ovat sisäkumittomia “Tubeless” ja tämän vuoksi niiden
vaihto tai korjaus tulee antaa aina erikoistuneen rengaskorjaamon suoritettavaksi. Korjaus tulee suorittaa pinnoitteen tyypin
mukaisesti.
6.3.5 Lamppujen vaihto
(mikäli asennettuina)
Lamput (18W) on asetettu
pikaliitoksella lampunpitimeen, joka saadaan irti pyörittämällä sitä vastapäivään
pihdeillä.
6.3.6 Sulakkeen vaihto
Laitteessa on muutamia eriarvoisia sulakkeita (1), joiden toiminnot ja ominaisuudet ovat:
– Sulake 10 A = yleisten piirien suoja ja elektronisen kortin
tehon suoja. Sulakkeen aktivoituminen saa aikaan laitteen
pysähtymisen sekä kojetaulussa olevien merkkivalojen sammumisen kokonaan.
– Sulake 25 A = latauspiirin suoja, jonka aktivoituminen näkyy
akun latauksen purkautumisena ja siitä johtuvina käynnistysvaikeuksina.
Sulakkeen arvo on annettu sulakkeessa.
TÄRKEÄÄ
Käytetty
sulake tulee aina vaihtaa
uuteen samantyyppiseen
sulakkeeseen. Sitä ei saa koskaan vaihtaa eri kapasiteetin
omaavaan sulakkeeseen.
1
Jos et saa poistettua aktivoitumisen syitä, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
6.3.7 Terien irrotus, vaihto ja takaisin asentaminen
VAROITUS!
käsitellessäsi.
Käytä paksuja työhanskoja teriä
VAROITUS!
Vaihda aina vioittuneet tai vääntyneet
terät uusiin. Älä yritä korjata niitä! KÄYTÄ AINA
ALKUPERÄISIÄ TERIÄ, JOISSA ON MERKKI
!
FI
31
Tässä laitteessa tulee käyttää teriä, joissa koodi:
Malliin 102:
82004341/1 - 82004340/1
82004348/0 - 82004347/0
Malliin 122:
82004350/0 - 82004349/0
82004343/0 - 82004342/0
TÄRKEÄÄ
Suosittelemme vaihtamaan terät parittain,
erityisesti jos kulumisessa on suuria eroja.
FI
32
7. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Ympäristönsuojelun tulee olla keskeisellä sijalla käytettäessä laitetta.
– Vältä aiheuttamasta häiriötä naapureille.
– Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien leikkausjätteiden hävitystä.
– Noudata tarkasti paikallisia säädöksiä, koskien pakkausten,
öljyn, bensiinin, akkujen, suodattimien, kuluneiden osien tai
minkä tahansa ongelmajätteen hävitystä. Näitä jätteitä ei saa
heittää tavalliseen roskikseen vaan ne on kerättävä talteen
erikseen ja vietävä niitä varten olevaan erilliseen jätteiden
keräyspaikkaan, jossa niiden kierrätyksestä huolehditaan.
– Kun laite otetaan pois käytöstä älä hylkää sitä luontoon vaan
vie se kaatopaikalle paikallisia säädöksiä noudattaen.
FI
33
8. VIANETSINTÄKAAVIO
VIKA
MAHDOLLINEN SYY
KORJAUSTOIMENPIDE
1. Kun avain on käännettynä «KÄYNNISSÄ»
asentoon, mittaritaulu ei kykeydy päälle eikä
äänimerkki käynnisty
Piirikortin suoja aktivoituu, koska:
2. Kun avain on käännettynä «KÄYNNISSÄ»
asentoon, mittaritaulu ei kytkeydy päälle, mutta
äänimerkki käynnistyy
Piirikortin suoja aktivoituu, koska:
Aseta avain «PYSÄYTYS» asentoon ja etsi vian syyt:
3. Kun avain on käännettynä «KÄYNNISTYS»
asentoon, mittaritaulu syttyy, mutta
käynnistysmoottori ei pyöri
– akun lataus ei ole riittävä
– latauksen sulake rikki
– lataa akku ( 6.2.3)
– vaihda sulake (25 A) (
– akun lataus ei ole riittävä
– polttoainevirtaus puuttuu
–
–
–
–
lataa akku ( 6.2.3)
tarkista taso säiliössä ( 5.3.3)
avaa hana (mikäli asennettu) ( 5.4.1)
tarkista polttoainesuodatin
puhdista ilmansuodatin tai vaihda se
puhdista polttoaineastia
tyhjennä säiliö ja laita uutta polttoainetta
tarkista polttoaineen suodatin ja vaihda se
tarvittaessa
4. Kun avain on käännettynä «KÄYNNISTYS»
asentoon käynnistysmoottori pyörii, mutta moottori ei
käynnisty
–
–
–
–
akku on huonosti kytketty
akun napaisuus on käänteinen
akku on tyhjä
sulake on palanut
– piirikortti on kastunut
– käynnistysvirhe
Aseta avain «PYSÄYTYS» asentoon ja etsi vian syyt:
–
–
–
–
tarkista liitännät ( 3.4)
tarkista liitännät ( 3.4)
lataa akku ( 6.2.3)
vaihda sulake (10 A) ( 6.3.6)
– kuivaa lämpimällä ilmavirralla
6.3.6)
– tarkista sytytystulpan suojan kiinnitys
– tarkista elektrodien oikeat välit ja puhtaus
5. Moottorin käynnistys on vaivalloista tai sen
toiminta on epäsäännöllinen
– kaasutusvaikeuksia
–
–
–
–
6. Moottorin tehokkuus alenee leikkuun aikana
– etenemisnopeus on suuri leikkuukorkeuteen
nähden
– vähennä etenemisnopeutta ja/tai nosta
leikkuukorkeutta ( 5.4.5)
FI
34
VIKA
MAHDOLLINEN SYY
7. Moottori sammuu, kun terät asetetaan päälle
– asetuslupa puuttuu
8. Akun merkkivalo ei sammu muutaman minuutin
kuluttua työskentelyn aloittamisesta
– akun lataus ei ole riittävä
9. Öljyn merkkivalo syttyy työskentelyn aikana
(mikäli asennettu)
– moottorin voitelu ei toimi
10. Moottori sammuu ja äänimerkki käynnistyy
Piirikortin suoja on aktivoitunut, koska:
11. Moottori sammuu ilman äänimerkinantoa
12. Terät eivät kytkeydy tai ne eivät pysähdy,
kun ne kytketään irti
13. Leikkaustulos epätasainen ja keruu vajaavainen
– lataussäätimestä johtuva ylijännite
– akku on huonosti kytketty (huonot kytkennät)
– akku on irtikytkettynä
– moottorissa esiintyy häiriöitä
– hihna on löystynyt
– sähkömagneettisessa käynnistyksessä on vikaa
KORJAUSTOIMENPIDE
– – tarkista, että käynnistysolosuhteet ovat oikeat
( 5.2.c)
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
Käännä avain välittömästi «PYSÄYTYS» asentoon:
– palauta öljyn taso ennalleen ( 5.3.3)
– vaihda suodatin uuteen (jos häiriö jatkuu, Ota yhteyttä jälleenmyyjään)
Käännä avain «PYSÄYTYS» asentoon ja etsi vian
syyt:
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
– tarkista liitännät (
3.4)
– tarkista liitännät ( 3.4)
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
– leikkuutaso ei ole yhdensuuntainen maaperän
kanssa
– tarkista rengaspaineet ( 5.3.2)
– aseta uudelleen leikkuutason linjaus maaperään
nähden ( 6.3.1)
– etenemisnopeus on suuri leikattavan ruohon korkeuteen nähden
– alenna etenemisnopeutta ja/tai nosta leikkuutasoa
( 5.4.5)
– odota, että ruoho on kuivaa
– poista ruohonkeruusäkki ja tyhjennä poistoputki
( 5.4.7)
– puhdista leikkuutaso ( 5.4.10)
– terien toiminta on huono
– poistoputki on tukkeutunut
– leikkuutaso on täynnä ruohoa
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
FI
35
VIKA
14. Epänormaalia tärinää työskentelyn aikana
MAHDOLLINEN SYY
– terät eivät ole tasapainossa
– terät ovat löystyneet
KORJAUSTOIMENPIDE
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
– kiinnitykset ovat löystyneet
– tarkista moottorin ja rungon kiinnitysruuvit ja kiristä
ne
15. Epävarma tai tehoton jarrutus
– jarru säädetty virheellisesti
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
16. Epätasainen eteneminen, heikko vetovoima
nousussa tai laitteella taipumus nousta pystyyn
– ongelmia hihnan tai kytkemisvälineen kanssa
– ota yhteyttä jälleenmyyjään
17. Laite ei liiku kun moottori on käynnissä
ja ajopoljinta painetaan
– vapautusvipu on asennossa «B»
– vie se «A» asentoon (
Jos häiriöt jatkuvat vielä sen jälkeen, kun ylläkuvatut toimenpiteet on suoritettu,Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
4.33)
VAROITUS!
Älä koskaan yritä suorittaa vaativia korjauksia, ellei käytössäsi ole tarvittavia välineitä ja teknistä tietoutta. Huonosti suoritetut korjaukset aiheuttavat automaattisesti takuun sekä valmistajan vastuun raukeamisen.
FI
36
9. SAATAVANA OLEVA LISÄVARUSTEET
1. KIVISUOJASARJA
Voidaan käyttää säkin sijaan
silloin, kun ruohoa ei kerätä.
1
4. YLLÄPITOAKKULATURI "CB01" tai
"FIGHTER"
Ylläpitoakkulaturin avulla
voit säilyttää akun moitteet4
tomassa kunnossa laitteen
seisokkiaikojen aikana, joka
puolestaan takaa parhaan
mahdollisen lataustason sekä akun pitkän käyttöiän.
5. “MULCHING” SARJA
2. HINAUSSARJA
Peräkärryn hinausta varten.
2
Vaihtoehtoisena ruohonkeruusäkille, hienontaa ruohon
pieneksi silpuksi ja jättää
sen nurmikkoon.
5
3. SUOJAKANGAS
Suojaa laitetta pölyltä, kun
se ei ole käytössä.
3
FI
37
10. LISÄVÄLINEET
1. TEHON OTTOLAITE
“PTO”
1
Mahdollistaa moottorin liikkeen siirron ohjattuun välineeseen.
2. TURBIINILUMILINKO
Kujien ja kiinteiden pintojen
puhdistamiseksi lehdistä ja
liasta ja ohuen lumikerroksen poistamiseksi.
Lumen poisto ja heitto.
2
3. LUMENPOISTOKONE
TERÄLLÄ
3
Poistetun lumen lakaisua
varten ja sen sivuun keräämistä varten.
FI
38
4. MEKAANINEN
HARJA
4
11. TEKNISET OMINAISUUDET
Sähkölaitteisto .............................................................................. 12 V
Akku ........................................................................................... 18 Ah
Eturenkaat .......................................................................... 13 x 5.00-6
tai .................................................................................... 15 x 5.00-6
Takarenkaat ........................................................................ 18 x 8.50-8
Eturenkaiden täyttöpaine
renkaat 13 x 5.00-6 ............................................................... 1,5 bar
renkaat 15 x 5.00-6 ............................................................... 1,0 bar
Takarenkaiden täyttöpaine ....................................................... 1,2 bar
Kokonaispaino ................................................................ 216 ÷ 240 kg
Ohjauksen sisäläpimitta
(leikkaamattoman ruohon minimiläpimitta)
renkaat 13 x 5.00-6 ......................................................... 1,5 (1,3) m
renkaat 15 x 5.00-6 ......................................................... 1,7 (1,5) m
Leikkuukorkeus ...................................................................... 3 ÷ 9 cm
Leikkuuleveys ................................................................. 101 (121) cm
Säkin tilavuus ......................................................................... 300 litraa
Melutason ja tärinätason maksimiarvot
Akustisen paineen taso ohjaajan korvassa
(säädöksen 81/1051/ETY perusteella) .................. db(A)
– Epätarkka mittaus (2006/42/EY - EN27574) ..... db(A)
Akustisen tehon mitattu taso (direktiivin
2000/14/EY, 2005/88/EY perusteella) ................... db(A)
– Epätarkka mittaus (2006/42/EY - EN27574) ..... db(A)
Akustisen tehon taattu taso (direktiivin
2000/14/EY, 2005/88/EY perusteella) ................... db(A)
Tärinätaso
(säädöksen EN 1032 perusteella) ............................ m/s2
– Epätarkka mittaus (2006/42/EY - EN12096) ......... m/s2
102
122
85,7
0,2
88,4
0,6
99,6
0,3
104,1
0,7
100
105
0,6
0,3
0,5
0,3
890
1070
Etenemisnopeus (viitteellinen) 3000 min -1:
Eteenpäin ajettaessa ................................................... 0 ÷ 8,8 km/h
Peruutusvaihteella ........................................................ 0 ÷ 4,5 km/h
880
950
1050 (1260)
1150
1780
2300
Suluissa (…..) olevat tiedot viittaavat malliin “122” .
FI
39
PŘEKLAD PŮVODNĺHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ
(PŮVODNĺ NÁVOD K POUŽĺVÁNĺ)
PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU
Vážený Zákazníku,
především bychom Vám chtěli poděkovat za to, že dáváte přednost našim výrobkům. Přáli bychom si, aby Vás Vaše nová sekačka na trávu plně uspokojila a aby zcela splnila Vaše očekávání.
Tento návod je připraven tak, aby Vám umožnil dobře poznat
Váš stroj a používat jej bezpečně a účinně; nezapomeňte, že je
neoddělitelnou součástí samotného stroje, mějte jej proto neustále po ruce kvůli konzultaci a předejte jej spolu se strojem
v případě, že byste se rozhodl postoupit stroj jiným osobám.
Tento Váš nový stroj byl navržen a vyroben s ohledem na současně platné předpisy, což zaručuje při respektování pokynů
uvedených v tomto návodu jeho bezpečnost a spolehlivost při
sečení a sběru trávy (správné použití); jakékoli jiné použití nebo nerespektování bezpečnostních pokynů, pokynů pro údržbu
a opravy je považováno za “nesprávné použití” (
5.1), a
proto v tomto případě přestává platit záruka poskytovaná Výrobcem a za jakékoli škody nebo ublížení na zdraví, způsobené
sobě nebo jiným osobám nesprávným použitím, je odpovědný
pouze uživatel.
Setkáte–li se s některými nepatrnými odlišnostmi mezi vaším
strojem a strojem popsaným v tomto návodu, mějte na paměti
skutečnost, že neustálé vylepšování výrobků může mít za násle-
dek změnu informací uvedených v tomto návodu, a to bez upozornění a bez povinnosti informovat o tom majitele stroje. Výjimku tvoří pouze ty části návodu, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti. V případě pochybností neváhejte
a obraťte se na vašeho Prodejce. Hodně zdaru při práci!
SERVISNĺ SLUŽBA
V tomto návodu jsou uvedeny všechny pokyny potřebné pro
správné používání stroje a pro základní nezbytnou údržbu,
kterou může provádět sám uživatel.
Všechny zásahy seřizování a údržby, které nejsou popsány
v tomto návodu, musí být provedeny vaším Prodejcem nebo Autorizovaným servisním střediskem, které disponuje
potřebnými znalostmi a vybavením, potřebným pro
správné provedení uvedených operací při současném dodržení původní bezpečnostní úrovně stroje.
V případě vašeho zájmu vám váš Prodejce může navrhnout individuální program údržby, který by co nejlépe vyhovoval vašim
požadavkům a který vám umožní udržovat předmět vašeho nákupu v perfektním stavu a tím zachovat hodnotu vaší investice.
CS
1
1.
OBSAH
2.
BEZPEČNOSTNĺ POKYNY .................................................................................................................................................. 3
Obsahuje pokyny pro bezpečné použití stroje
POPIS STROJE A JEHO ČÁSTĺ .......................................................................................................................................... 7
Vysvětluje způsob identifikace stroje a hlavních částí, které jej tvoří
3.
ROZBALENĺ A MONTÁŽ STROJE ...................................................................................................................................... 9
Vysvětluje, jak rozbalit stroj a jak sestavit jednotlivé oddělené části
5.
POKYNY K POUŽITĺ ..........................................................................................................................................................
Obsahuje všechny informace potřebné ke správné a bezpečné pracovní činnosti
5.1 Rady k zajištění bezpečnosti ........................................................................................................................................
5.2 Podmínky zásahu bezpečnostních zařízení ..................................................................................................................
5.3 Příprava stroje před zahájením pracovní činnosti .........................................................................................................
5.4 Použití stroje .................................................................................................................................................................
5.5 Použití stroje na svazích ...............................................................................................................................................
5.6 Přeprava .......................................................................................................................................................................
5.7 Některé rady pro udržení pěkného vzhledu trávníku ....................................................................................................
4.
6.
7.
8.
9.
OVLÁDACĺ A KONTROLNĺ PRVKY STROJE ................................................................................................................... 13
Popisuje umístění a funkci všech ovládacích prvků
ÚDRŽBA .............................................................................................................................................................................
Obsahuje všechny informace potřebné k udržování vašeho stroje na maximální výkonnosti
6.1 Doporučení k zajištění bezpečnosti ..............................................................................................................................
6.2 Řádná údržba ...............................................................................................................................................................
6.3 Úkony na stroji ..............................................................................................................................................................
17
17
18
18
20
26
26
26
28
28
28
30
OCHRANA ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ ............................................................................................................................... 33
Poskytuje některé rady pro použití stroje s ohledem na životní prostředí
NÁVOD NA IDENTIFIKACI ZÁVAD ................................................................................................................................... 34
Pomůže vám rychle vyřešit případné problémy vzniklé během použití
PŘĺDAVNÁ ZAŘĺZENĺ DODÁVANÁ NA PŘÁNĺ ................................................................................................................ 37
Obsahuje popis přídavných zařízení, která jsou k dispozici pro speciální provozní účely
10. PŘĺDAVNÁ ZAŘĺZENĺ ........................................................................................................................................................ 38
Poskytuje přehled zařízení aplikovatelných na stroj kvůli rozšíření možnosti jeho použití
11. TECHNICKÉ ÚDAJE .......................................................................................................................................................... 39
Obsahuje přehled základních technických parametrů vašeho stroje
CS
2
1. BEZPEČNOSTNĺ POKYNY
1.1 JAK ČĺST NÁVOD K POUŽITĺ
V textu návodu se nacházejí některé obzvláště důležité odstavce s ohledem na bezpečnost anebo funkčnost stroje; stupeň
důležitosti je označen symboly, jejichž význam je následující:
POZNÁMKA
DŮLEŽITÉ
nebo
Upřesňuje
nebo blíže vysvětluje některé již předem uvedené informace
se záměrem vyhnout se poškození stroje a způsobení škod.
UPOZORNĚNÍ! Upozorňuje na možnost ublížení na
zdraví, způsobené sobě nebo jiným osobám v případě
neuposlechnutí.
NEBEZPEČÍ!
Upozorňuje na možnost těžkého ublížení na zdraví, nebo i smrti, způsobené sobě nebo jiným
osobám, nebo dokonce smrti, v případě neuposlechnutí.
V tomto návodu jsou popsány různé verze stroje, které se
mohou navzájem lišit hlavně podle:
– přítomnosti součástí nebo přídavných zařízení, které nemusí
být dostupné ve všech oblastech prodeje;
– přítomnosti zvláštních výbav.
Označení “
” poukazuje na odlišnosti z hlediska použití a následuje za ním označení verze, na kterou se vztahuje.
Označení “
” slouží jako odvolávka na jiný bod návodu kvůli
dalším vysvětlením nebo informacím.
POZNÁMKA
Všechny výrazy
“přední”, “zadní”, “pravý” a “levý” se vztahují na pozici sedící obsluhy.
DŮLEŽITÉ
K prostudování úkonů
spojených s použitím a údržbou motoru a
akumulátoru, které nejsou popsány v tomto návodu, si přečtěte samostatné návody
k použití, které jsou neoddělitelnou součástí dodané dokumentace.
1.2 ZÁKLADNĺ BEZPEČNOSTNĺ POKYNY
UPOZORNĚNÍ!
přečtěte.
Před použitím stroje si je pozorně
A) SEZNÁMENĺ SE STROJEM
1) Přečtěte si pozorně tento návod. Seznamte se s ovládacími prvky a s vhodným použitím pracovního prostředku.
2) Nikdy nedovolte používat stroj dětem ani osobám, které nejsou dostatečně seznámeny s těmito pokyny. Zákony v jednotlivých zemích upřesňují minimální předepsaný věk pro uživatele.
3) Nepoužívejte stroj za přítomnosti osob, zvláště dětí, nebo zvířat v jeho blízkosti; stejně tak, pokud jste pod vlivem
léků nebo látek, které snižují pozornost a oslabují
CS
3
reflexní schopnosti.
4) Pamatujte, že obsluha nebo uživatel nese plnou odpovědnost za nehody a nepředvídané události způsobené jiným osobám a jejich majetku.
5) Nepřevážejte žádné spolujezdce.
6) Řidič musí absolvovat vhodný výcvik pro řízení, se zvláštní
pozorností věnovanou především následujícím skutečnostem:
– potřebě soustředění se a koncentrace během pracovní činnosti;
– pamatujte, že pro znovuzískání kontroly nad strojem, klouzajícím na svahu, není možné použít brzdu. Hlavní důvody ztráty
kontroly nad strojem jsou:
– nedostatečná přilnavost kol;
– nadměrná rychlost;
– nevhodný způsob brzdění;
– použití stroje pro nevhodný účel;
– nedostatečná informovanost o možných důsledcích jízdy
při špatných podmínkách terénu, zvláště pak na svazích;
– nesprávné použití přívěsu a nesprávné rozložení nákladu.
B) PŘĺPRAVA STROJE K POUŽITĺ
1) Při sečení noste pevnou uzavřenou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte bosí nebo v otevřených sandálech.
2) Zkontrolujte důkladně celou pracovní plochu a odstraňte
všechny cizí předměty, které by mohly být strojem vymrštěny.
3) NEBEZPEČĺ! Benzin je vysoce hořlavý.
– palivo skladujte pouze v nádobách určených k tomuto účelu;
– palivo doplňujte pouze na otevřené, dobře větrané ploše a
během doplňování paliva nekuřte;
– palivo doplňujte před nastartováním motoru; nesnímejte
víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, když je
motor v činnosti nebo je-li horký;
– pokud palivo rozlijete, nepokoušejte se nastartovat motor, ale
CS
4
přesuňte stroj na jiné místo a zabraňte vzniku nebezpečí
požáru, dokud se benzinové výpary nerozptýlí;
– pokaždé znovu našroubujte a pečlivě dotáhněte víčko nádrže
a nádoby s palivem.
4) Proveďte výměnu poškozeného tlumiče výfuku.
5) Před použitím vždy proveďte všeobecnou kontrolu zaměřenou na kontrolu případného opotřebení nebo poškození nožů,
šroubů a skříně sekačky. Vyměňte jako celek poškozené nože a
šrouby, aby bylo zachováno vyvážení.
6) Nezapomeňte, že rotace jednoho nože má za následek také
rotaci druhého nože.
C) POUŽITĺ STROJE
1) Nestartujte motor v uzavřených prostorech, kde vzniká
nebezpečí nahromadění kouře oxidu uhelnatého.
2) Pracujte pouze při denním světle nebo při dobrém umělém
osvětlení.
3) Před nastartováním motoru vyřaďte nože a přeřaďte převodovku do “neutrálu”.
4) Nesečte na svazích s vyšším sklonem než 10˚ (17%).
5) Pamatujte, že neexistuje “bezpečný” svah. Jízda na
svahu vyžaduje zvýšenou pozornost. Abyste se vyhnuli převrácení:
– nezastavujte a nerozjíždějte se prudce při jízdě do kopce
nebo z kopce;
– náhon zařazujte velmi zvolna a mějte vždy zařazenou převodovku, zvláště při jízdě z kopce;
– při jízdě po svahu a při zatáčení snižte rychlost;
– věnujte pozornost přejíždění hrbolů, jam a jiných skrytých
nebezpečí;
– na svahu nikdy nesečte v příčném směru.
6) Když táhnete těžký náklad nebo používáte přídavná zařízení
s vyšší hmotností, věnujte pozornost následujícím pokynům:
– pro uchycení tažných tyčí používejte jenom uchycení k tomu
určená;
– převážejte pouze takový náklad, který můžete během přepravy bezpeční kontrolovat;
– vyhněte se prudkému zatáčení. Věnujte pozornost zpětnému
chodu;
– používejte protizávaží nebo závaží na kola vždy, když to
doporučuje návod k použití.
7) Při přejíždění povrchů bez travního porostu vyřaďte nože z
činnosti.
8) Nikdy nepoužívejte stroj s odmontovanými nebo poškozenými ochrannými kryty či stroj bez namontovaných bezpečnostních zařízení.
9) Neměňte nastavení motoru a nedovolte, aby motor dosáhnul příliš vysokých otáček. Používání motoru při nadměrné rychlosti může mít za následek zvýšení rizika ublížení na
zdraví.
10) Před opuštěním pozice obsluhy je třeba:
– vyřadit nože a spustit skříň sekačky do nejnižší polohy;
– zařadit neutrál a parkovací brzdu;
– zastavit motor a vyjmout klíček zapalování.
11) Vyřaďte nože, zastavte motor a vyjměte klíček zapalování:
– před čištěním nebo odstraňováním uvízlých nánosů trávy ve
vyhazovacím kanálu;
– před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji;
– po zásahu cizím předmětem. Ověřte případné poškození stroje a proveďte nezbytné opravy ještě před opětovným uvedením stroje do chodu a před opětovným použitím stroje;
– v případě, že stroj začne náhle neobvykle vibrovat (ihned
zkontrolujte příčiny).
12) Vyřaďte z činnosti nože během přepravy a pokaždé, když
nejsou používány.
13) Zastavte motor a vyřaďte nože:
– před doplňováním paliva;
– před sejmutím sběrného koše.
14) Před vypnutím motoru snižte otáčky a pokud je motor vyba-
ven kohoutkem pro uzavření přívodu paliva, po ukončení práce
jej zavřete.
D) ÚDRŽBA A SKLADOVÁNĺ
1) Pravidelně kontrolujte dotažení matic a šroubů, abyste si
mohli být stále jisti bezpečným a funkčním stavem stroje.
2) Neskladujte stroj s benzinem v nádrži v místnosti, kde může
dojít ke styku benzinových výparů s otevřeným ohněm nebo jiskrou.
3) Před umístěním stroje v jakémkoli prostředí nechte vychladnout motor.
4) Abyste snížili riziko požáru, očistěte před uskladněním motor, výfuk, prostor pro uložení akumulátoru a prostor pro skladování benzinu od zbytků trávy, listí a přebytečného maziva.
5) Pravidelně kontrolujte sběrný koš, abyste včas zjistili jeho
poškození nebo opotřebení.
6) Z bezpečnostních důvodů vyměňte poškozené nebo
opotřebované díly za nové.
7) Je-li nutné vypustit nádrž, provádějte tuto operaci na otevřeném prostranství.
8) Nezapomeňte, že rotace jednoho nože má za následek také
rotaci druhého nože.
9) Před uložením nebo opuštěním stroje spusťte sekačku do
nejnižší polohy.
CS
5
1.3 VÝSTRAŽNÉ ŠTĺTKY
Váš stroj se musí používat se zvýšenou pozorností. Abyste na to
nezapomněli, byly na něm rozmístěny štítky se symboly, které
se odvolávají na příslušná bezpečnostní opatření pro použití
stroje. Tyto štítky se považují za neoddělitelnou součást stroje.
V případě odpadnutí nebo při výrazném snížení čitelnosti některého ze štítků požádejte vašeho Prodejce o jeho výměnu.
Význam jednotlivých symbolů je následující.
1
1
2
3
4
5
6
Upozornění: Před použitím stroje si přečtěte pokyny.
2 Upozornění: Před vykonáním jakékoli údržby nebo opravy
vyjměte klíček zapalování a přečtěte si pokyny.
CS
6
3 Nebezpečí! Vymršťování předmětů: Nepracujte bez
namontovaného ochranného krytu nebo sběrného koše.
4 Nebezpečí! Vymršťování předmětů: Udržujte osoby v
bezpečné vzdálenosti.
5 Nebezpečí! Převrácení stroje: Nepoužívejte tento stroj na
svazích se sklonem vyšším než 10˚.
6 Nebezpečí! Úraz: Ujistěte se, že přítomné děti se nacházejí v bezpečné vzdálenosti od stroje, když je motor zapnutý.
7
8
7 Riziko pořezání. Pohybující se
nože. Nevkládejte nikdy ruce ani
nohy do blízkosti prostoru rotujících
nožů.
8 Upozornění! Zdržujte se v
dostatečné vzdálenosti od teplých
povrchů.
1.4 PRAVIDLA PRO POUŽITĺ TAŽNÉHO ZAŘĺZENĺ
Mezi přídavnými zařízeními je k dispozici také souprava pro
tahání malého přívěsného vozíku;
toto přídavné zařízení musí být namontováno podle dodaných pokynů.
Při jeho použití nepřekračujte dovolené zatížení uvedené na štítku a
dodržujte bezpečnostní pokyny,
(
1.2, C-6).
2. POPIS STROJE A JEHO ČÁSTĺ
2.2 POPIS HLAVNĺCH ČÁSTĺ
2.1 POPIS STROJE
Stroj je složen z několika základních částí, které plní následující
funkce:
Identifikační štítek, který se
nachází v blízkosti prostoru
pro akumulátor, obsahuje
veškeré důležité údaje každého stroje.
14
Výrobní číslo (6) je důležité,
pokud vyžadujete technickou pomoc nebo náhradní
díly.
Garantovaná hladina
akustického výkonu
podle směrnice
2000/14/ES
2. Značka o shodě výrobku
se směrnicí 2006/42/ES
3. Rok výroby
4. Výkon a provozní otáčky
motoru
5. Model stroje
6. Výrobní číslo
7. Hmotnost v kg
8. Název a adresa výrobce
9. Typ náhonu (je-li uveden)
10. Kód výrobku
1.
13
17
18
19
20
16
12
8
5
kW kg
3
4
11
7
15
LWA
/min
9
6
dB
10
2
1
Zapište si sem výrobní číslo
vašeho stroje (6)
11. Skříň sekačky: Jedná se o kryt, ve kterém se nacházejí rotující nože.
12. Nože: Slouží k sečení trávy; lopatky, umístěné na jejich koncích, napomáhají k nasměrování odseknuté trávy směrem k
vyhazovacímu kanálu.
13. Vyhazovací kanál: Slouží k propojení prostoru skříně sekačky se sběrným košem.
14. Sběrný koš: Kromě sběru posečené trávy plní také funkci
bezpečnostní, a to tak, že zabraňuje vymrštění cizích předmětů, které se dostanou mezi nože, daleko za stroj.
CS
7
14
13
17
18
19
20
16
12
11
15
15. Ochranný kryt (je k dispozici na přání): Může být namontován na místo sběrného koše a zabraňuje vymršťování
cizích předmětů, které se dostaly mezi nože, daleko za stroj.
16. Motor: Slouží k pohonu nožů a také náhonu kol; jeho
technické údaje a pokyny k použití jsou popsány v samostatném návodu.
17. Akumulátor: Dodává energii potřebnou k nastartování motoru; jeho údaje a pokyny k použití jsou popsány v samostatném návodu.
18. Sedadlo řidiče: Je to pracovní místo pro obsluhu a je vybaveno senzorem, který signalizuje přítomnost obsluhy kvůli
aktivování příslušných bezpečnostních zařízení.
19. Výstražné a bezpečnostní štítky: Upozorňují na základní
pravidla pro bezpečné používání stroje. Jejich význam je
podrobně popsán v kap. 1.
CS
8
20. Přístupové okénko: umožňuje přístup k některým seřizovacím prvkům .
3. ROZBALENĺ A MONTÁŽ STROJE
Z přepravních a skladovacích důvodů není stroj kompletně sestaven přímo ve výrobním závodě. Pro jeho uvedení do provozu
je třeba provést rozbalení jednotlivých částí a jejich montáž dle
následujících pokynů.
DŮLEŽITÉ
Stroj je dodáván bez motorového oleje a
benzinu. Před nastartováním motoru je nutno jej doplnit podle
pokynů obsažených v samostatném návodu k použití motoru.
UPOZORNĚNÍ! Rozbalení a dokončení montáže musí
být provedeno na rovné a pevné ploše, s dostatečným
prostorem pro manipulaci se strojem a s obaly, za použití vhodného nářadí.
3.1 ROZBALENĺ
Při rozbalování postupujte opatrně. Dbejte, abyste neztratili jednotlivé části a součásti výbavy. Dále dbejte na to, aby nedošlo k
poškození skříně sekačky při sjíždění stroje ze základní palety.
Obal obsahuje:
–
–
–
–
–
–
–
samotný stroj;
akumulátor;
volant;
sedadlo;
přední nárazník (je-li součástí);
prvky uchycení sběrného koše;
součásti sběrného koše;
– obálku s:
– návody k použití a dokumenty,
– výbava šroubů,
– 2 klíčky od zapalování a jednu náhradní pojistku o hodnotě
10 A.
POZNÁMKA
Abyste se vyhnuli možnému poškození
skříně sekačky při sjíždění ze základní palety, nastavte ji do
maximální výšky a věnujte této operaci maximální pozornost.
Pro usnadnění sjíždění z palety a přemístění stroje přesuňte
páku odjištění převodovky do pol. «B» (
4.33).
Likvidace obalů musí proběhnout v souladu s platnými místními
předpisy.
3.2 MONTÁŽ VOLANTU
Umístěte stroj na vodorovnou plochu a srovnejte
přední kola po směru
jízdy.
Pomocí šroubováku odmontujte centrální kryt (1a)
volantu (1).
Nasaďte volant (1) na vyčnívající hřídel (2) a natočte jej tak, aby příčky
1
1a
CS
9
byly obráceny směrem k
sedadlu. Poté jej nasuňte
až po uchycení náboje volantu na vyčnívající výběžky kolíku (3).
Upevněte volant prostřednictvím šroubů (4 – 5 - 6) z
příslušenství v uvedeném
pořadí.
Sedadlo je nyní pevně zachyceno a je možno jej demontovat jenom po stlačení západky (4), která jej uvolní z polohy, ve které
se nacházelo.
5
6
5
4
3.4 MONTÁŽ A ZAPOJENĺ AKUMULÁTORU
1
2
Uložte akumulátor (1) na
místo jeho uložení pod sedadlem.
3
Při montáži talířové pružiny (5) dávejte pozor, aby
byla vypouklá část obrácena směrem dolů, a
utáhněte na doraz šroub
(6) trubkovým klíčem.
Nejprve připojte červený
kabel (2) ke kladnému
pólu (+) a pak černý kabel
(3) k zápornému pólu (–).
Pro montáž použijte dodané spojovací prvky. Dodržujte předepsaný postup montáže.
1a
Nasaďte zpět kryt volantu
(1a) zasunutím úchytů na
zacvaknutí do příslušných
uložení.
3.3 MONTÁŽ SEDADLA
Stiskněte směrem nahoru
aretační páku (3) a nasaďte sedadlo (1) do vodící lišty (2) ze strany od
volantu, až do jeho zachycení do jedné ze šesti poloh.
CS 10
3
1
4
2
Upevněte akumulátor namontováním pružiny (4) a dbejte přitom, abyste správně uložili
kabely před akumulátor, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí pružinou (4).
DŮLEŽITÉ
Postarejte se o to, aby byl akumulátor
stále kompletně nabit. Při jeho nabíjení se řid’te pokyny uvedenými v samostatném návodu k použití akumulátoru (
6.2.3).
4
2
1
3
DŮLEŽITÉ
Abyste se vyhnuli zásahu ochrany elektronické karty, nepokoušejte se startovat motor, pokud akumulátor není nabit!
UPOZORNĚNÍ! Při manipulaci s akumulátorem a při
jeho likvidaci se řiďte podle pokynů jeho výrobce.
3.6 ODSTRANĚNÍ JISTÍCÍHO PRVKU ZÁPADKY
K UCHYCENÍ SBĚRNÉHO KOŠE
3.5 MONTÁŽ DRŽÁKŮ SBĚRNÉHO KOŠE
Namontujte dva držáky (1)
na zadní desku (2) s použitím třech šroubů (3) z
dotace pro každý držák a
nezablokujte je. Při montáži dodržujte uvedený postup (4).
3
Z přepravních důvodů, je západka
(1) uchycení sběrného koše zablokována na zadní desce pomocí jistícího prvku (2).
4
1
Do držáků zaklesněte
vrchní část (5) rámu sběrného koše a nastavte ji tak, aby byla zhruba ve středu zadní
desky (2).
Zaznačte si polohu obou
držáků (1) vzhledem ke
krajní poloze (6) rotace
sběrného koše.
3.7 MONTÁŽ PŘEDNĺHO
NÁRAZNĺKU
(je-li součástí)
5
Prvky uchycení mají být
umístěny tak, aby při natočení sběrného koše došlo
k zapadnutí čepu (7) do
své pracovní polohy (8).
Ujistěte se ještě jednou,
je-li rám (5) ve středu
zadní desky (2) a zda-li je
možné správně vysypat
sběrný koš, jak již bylo
uvedeno, a pak úplně dotáhněte šrouby (3) a matice (4) držáků.
2
Tento jistící prvek musí být odstraněn ještě před zahájením montáže
uchycení sběrného koše. Jistící prvek odstraňte a dále nepoužívejte.
1
2
Namontujte přední nárazník
(1) na spodní část podvozku
(2) s použitím čtyř šroubů (3
3
3.8 MONTÁŽ SBĚRNÉHO KOŠE
6
8
7
1
2
1
1
2
5
Montáž sběrného koše musí proběhnout ve čtyřech fázích:
A) Nejprve smontujte rám, spojením vrchní (1) a spodní (2) části,
pomocí šroubů a matic z příslušenství (3). Dodržujte předepsaný
CS 11
12
9
11
10
CLAK
1
16 -17
6
6
16
4-5
5
4
15
L
2
12 (x 4)
R
2
2
13
6
14
14
13
postup montáže. Pomocí čtyř samořezných šroubů (6) připevněte na rám rohové výztuhy (4) a (5), respektujte označení pravá
(R ) a levá (L ).
B) Na takto vytvořený rám navlékněte potah koše (7). Dbejte přitom na jeho správné nasazení podél základního obvodu. Na
trubky rámu nasaďte , za pomoci šroubováku (8), profily z umělé
hmoty.
C) Do otvorů v krytu (10) vložte rukojeť (9), a pak sestavu připevněte k rámu pomocí šroubů (11) a zadních samořezných šroubů
(12), podle obrázku.
D) Na závěr nasaďte pod rám zesilovací příčku (13) a připevněte
ji pomocí šroubů a matic (14), tak, aby byla plochá část příčky
obrácena směrem k k plastovému dnu potahu. Umístěte do předepsané polohy páku pro vyprazdňování (15) a namontujte blokovací šroub (16) s příslušnou maticí (17).
CS 12
6 (x 4)
3
11 (x 2)
7
3
3 (x 2)
17
1
16 - 17
9
15
14 (x 2)
8
4. OVLÁDÁNÍ A KONTROLA STROJE
4.7
4.2
a
b
c
d
e
4.6
f
g
h
4.1
4.3
4.9
A
B
4.8
4.4
4.11
4.5
A
B
4.10
4.1 VOLANT ŘÍZENÍ
Slouží k ovládání natočení předních kol.
4.2 SYTIČ (je-li součástí)
Slouží k obohacení palivové směsi a používá se výhradně na
dobu nezbytně nutnou pro nastartování studeného motoru.
4.3 PÁČKA PLYNU
Slouží k nastavení otáček motoru. Význam jednotlivých poloh,
do kterých je možné ji nastavit, označených na příslušném štítku,
je následující:
«SYTIČ»
(je-li součástí) startování studeného
motoru
«RYCHLE»
maximální otáčky motoru
«POMALU»
minimální otáčky motoru
– Poloha «SYTIČ» (je-li součástí, jako alternativa k ovládacímu
prvku 4.2) slouží k obohacení palivové směsi a používejte ji
výhradně na dobu nezbytně nutnou pro nastartování studeného motoru.
– Při přesunu nastavte páčku do polohy mezi «POMALU» a
«RYCHLE».
– Při sečení trávy nastavte páčku do polohy «RYCHLE».
4.4 KLÍČEK ZAPALOVÁNÍ
Klíček zapalování se může nacházet v jedné ze tří poloh:
«VYPNUTO»
vypnutí všech okruhů;
«STARTOVÁNÍ»
zapnutí startéru.
«ZAPNUTO»
všechny okruhy jsou zapnuty;
CS 13
Po uvolnění klíčku v poloze «STARTOVÁNÍ», se klíček vrátí automaticky do polohy «ZAPNUTO».
4.5 PÁKA PARKOVACÍ BRZDY
Parkovací brzda zabraňuje pohybu stroje po jeho zaparkování.
Jedná se o páku se dvěma polohami odpovídajícími:
«A» = Brzda vyřazena
«B» = Brzda zařazena
– Pro zařazení parkovací brzdy je nutné kompletně stlačit pedál
(4.31) a zasunout páku do polohy «B»; po uvolnění nohy z pedálu, pedál zůstane zablokován ve spodní poloze.
– Stav "Brzda zařazena" je signalizován rozsvícením kontrolky
(4.7.b).
– Pro vyřazení parkovací brzdy, stlačte pedál (4.31) a páka se
vrátí do polohy «A».
4.6 SPĺNAČ SVĚTEL
Slouží k zapnutí světel. Je funkční pouze tehdy, když je klíček
zapalování (4.4) v poloze «ZAPNUTO».
4.7 KONTROLKY A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
Na ovládacím panelu se nacházejí světelné kontrolky, které jsou
v činnosti, když se klíček zapalování (4.4) nachází v poloze «ZAPNUTO».
CS 14
– Rozsvícení kontrolky signalizuje:
a)
b)
c)
d)
zařazené nože;
zařazená parkovací brzda;
nepřítomnost obsluhy;
( je-li součástí) hladina paliva pod rezervní hranici;
e)
(je-li součástí) porucha mazání motoru;
g)
nedostatečně nabitá baterie;
f)
h)
chybí sběrný koš anebo ochranný kryt;
převod v "neutrálu".
– Akustický signál může být:
a) nepřerušovaný
b) přerušovaný
signalizuje zásah ochrany elektronické karty;
signalizuje naplnění sběrného koše.
4.8 POČÍTADLO HODIN PROVOZU (je-li součástí)
Je v činnosti pokaždé, když se klíček zapalování (4.4) nachází v
poloze «ZAPNUTO» a jeho úlohou je počítat hodiny provozu
motoru.
4.9 OVLÁDÁNĺ ZAŘAZENĺ A BRZDY NOŽŮ SEKAČKY
Tlačítko (4.9) umožňuje ovládání nožů sekačky pomocí elektromagnetické spojky.
«A» Uvolněno
«B» Stlačeno
= Nože zařazeny
= Nože vyřazeny
– jestliže při zařazení nožů nejsou respektovány příslušné bezpečnostní pokyny, dojde k vypnutí motoru a jeho opětovné
nastartování (
5.2) není možné.
– Stav "Nože zařazeny" je signalizován rozsvícením kontrolky
(4.7.a).
– Vyřazením nožů dojde k aktivaci brzdy, která zastaví jejich rotaci v průběhu několika vteřin.
4.10 PÁKA NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENĺ
Tato páka má sedm poloh označených na příslušném štítku od
«1» do «7», které odpovídají daným výškám nastavení sečení v
rozmezí od 3 do 9 cm.
– Při přesunu páky z jedné polohy do druhé, je nutno stisknout
aretační tlačítko, které se nachází na vrchním konci páky.
4.11 PÁKA VYPRÁZDNĚNĺ PREKLOPENĺ SBĚRNÉHO
KOŠE
Páku vytáhněte z jejího uložení do horní pozice a překlopením
vyprázdněte koš.
4.31 BRZDOVÝ PEDÁL
Tento pedál uvádí do činnosti brzdu, která působí na zadní kola.
4.32 PEDÁL ZAŘAZENÍ POHONU
Pomocí tohoto pedálu se
zařazuje pohon kol a
nastavuje se rychlost
pohybu stroje směrem
vpřed i vzad.
– Pro zahájení pohybu
směrem vpřed, zatlačte špičkou nohy ve
směru označeném
«F»; zvýšení tlaku na
pedál má za následek
postupné zvyšování
rychlosti stroje.
– K pohybu směrem
vzad dojde po stlačení
pedálu patou ve
směru označeném
«R».
4.31
4.32
N
F
R
B
4.33
A
– Po uvolnění pedálu dojde automaticky k jeho navrácení do
polohy neutrál «N».
– Stav “Neutrál” «N» je signalizován rozsvícením kontrolky
(4.10.e).
UPOZORNĚNÍ! Zařazení pohybu směrem vzad je
nutno provádět až po úplném zastavení stroje.
CS 15
POZNÁMKA
V případě, že dojde k zařazení pohybu
směrem vpřed nebo vzad při zařazené parkovací brzdě (4.5),
dojde k zastavení motoru.
4.33 PÁKA ZAJIŠTĚNĺ HYDROSTATICKÉHO POHONU
Tato páka má dvě polohy, označené na příslušném štítku:
«A»
«B»
= Pohon zajištěn: pro všechny druhy použití, při pojezdu
a při sečení;
= Pohon odjištěn: pro výrazné snížení námahy potřebné
k ručnímu přesunu stroje, při vypnutém motoru.
DŮLEŽITÉ
Abyste se vyhnuli poškození převodovky,
tato operace musí být provedena pouze při zastaveném motoru,
s pedálem (4.32) v poloze «N».
CS 16
5. 5. POKYNY K POUŽITĺ
5.1 RADY K ZAJIŠTĚNĺ BEZPEČNOSTI
NEBEZPEČÍ!
Používejte stroj výhradně k účelu, pro
které je určen (sečení a sběr trávy).
Jakékoli jiné použití je považováno za “nesprávné použití”, a proto v tomto případě přestává platit záruka poskytovaná Výrobcem a za jakékoli škody nebo ublížení na
zdraví způsobené sobě nebo jiným osobám nesprávným
použitím je odpovědný pouze uživatel.
Do nesprávného použití spadá (například, avšak nejenom):
– převážení dalších osob, dětí nebo zvířat na stroji nebo
na přívěsném vozíku;
– tahání nebo tlačení břemene bez použití náležitého příslušenství, určeného pro tahání;
– používání stroje pro přejezd po nestabilních, kluzkých,
zamrzlých, skalnatých nebo nesouvislých terénech,
kalužích nebo bažinách, které neumožňují vyhodnocení konzistence terénu;
– používání stroje pro sběr listí nebo sutě.
– aktivace nožů na úsecích bez travnatého porostu.
NEBEZPEČÍ!
Neupravujte ani neodstraňujte bezpečnostní zařízení, kterými je stroj vybaven. MĚJTE
VŽDY NA PAMĚTI, ŽE ZA ŠKODY, ZPŮSOBENÉ JINÝM
OSOBÁM, JE VŽDY ZODPOVĚDNÝ UŽIVATEL. Před použitím stroje:
– si přečtěte základní bezpečnostní pokyny (
1.2), s
mimořádným důrazem na jízdu a sečení na svazích;
– přečtěte si pozorně návod k použití, seznamte se s
ovládáním stroje a naučte se rychle zastavit nože a motor.
– nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí
nebo pod ně a vždy se zdržujte v dostatečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.
Nepoužívejte stroj, nacházíte-li se ve špatném fyzickém
stavu nebo pod vlivem léků nebo látek, které snižují pozornost a oslabují reflexní schopnosti.
Zhodnocení možných rizik při práci na zvoleném terénu
patří do odpovědnosti uživatele, který je také odpovědný
za přijetí všech dostupných opatření k zajištění vlastní
bezpečnosti a také bezpečnosti jiných osob, zvláště na
svazích, nerovném, kluzkém a nestabilním terénu.
Nenechávejte stroj se zapnutým motorem ve vysokém
trávním porostu, abyste se vyhnuli riziku vzniku požáru.
UPOZORNĚNÍ! Tento stroj nesmí být používán na
svazích se sklonem větším než 10˚ (17%) (
5.5). V případě, že se předpokládá použití stroje převážně na svazích (nikdy s větším sklonem než 10˚), je vhodné namontovat závaží (jsou k dispozici na požádání (
9.1) pod
přední nápravu kvůli zvýšení stability přední části stroje
a snížení možnosti převrácení.
DŮLEŽITÉ
Všechny informace ohledně umístění
ovládacích prvků jsou uvedeny v kapitole 4.
CS 17
5.2 PODMĺNKY ZÁSAHU BEZPEČNOSTNĺCH ZAŘĺZENĺ
Bezpečnostní zařízení působí podle dvou kritérií:
– zabránění nastartování motoru, nejsou-li dodrženy všechny
bezpečnostní podmínky;
– zastavení motoru v případě, že chybí alespoň jedna z bezpečnostních podmínek.
a) Pro nastartování motoru je nutné, aby byly splněny následující podmínky:
– převodovka v “neutrálu”;
– vyřazené nože;
– sedící obsluha a/nebo zařazená parkovací brzda.
b) Motor se zastaví v následujících případech:
– obsluha opustí sedadlo při zařazených nožích;
– obsluha opustí sedadlo, když převodovka není v “neutrálu”;
– obsluha opustí sedadlo, když je převodovka v “neutrálu”, ale
není zařazena parkovací brzda;
– dojde ke zvednutí sběrného koše nebo ochranného krytu při
zařazených nožích;
– zařadí se parkovací brzda bez vyřazení nožů.
– je sešlápnutý pedál náhonu (
4.32) při aktivované parkovací brzdě.
5.3 PŘĺPRAVA STROJE PŘED ZAHÁJENĺM PRACOVNĺ
ČINNOSTI
Před zahájením pracovní činnosti je nezbytné provést některé
kontrolní a jiné úkony pro zajištění maximální bezpečnosti a účinnosti práce.
CS 18
5.3.1 Nastavení sedadla
Sedadlo je možné posouvat
podél vodících lišt, a tím jej nastavit do jedné ze šesti různých
poloh.
1
Nastavení se provádí po zvednutí páky (1) přesunutím sedadla do požadované polohy.
Uvolněním páky ve zvolené poloze dojde k zablokování sedadla.
5.3.2 Tlak vzduchu v pneumatikách
Správný tlak vzduchu v pneumatikách je nutnou podmínkou k
zabezpečení vodorovnosti skříně sekačky, a tím k dosažení rovnoměrného posečení trávníku.
Odšroubujte ochranné čepičky ventilků a připojte na ventilky přívod stlačeného vzduchu, vybavený tlakoměrem a nastavte tlak
na uvedené hodnoty.
1,5 bar (13 x 5,00-6)
1,0 bar (15 x 5,00-6)
1,2 bar
5.3.3 Doplňování oleje a benzinu
POZNÁMKA
Druhy vhodného oleje a benzinu jsou uvedeny v samostatném návodu pro použití a údržbu motoru.
Při zastaveném motoru zkontrolujte hladinu oleje v motoru podle
přesného postupu, který je uveden v návodu na použití a údržbu
motoru. Výška hladiny se musí
nacházet v rozmezí mezi značkami MIN. a MAX. na kontrolní
měrce.
MAX
MIN
Při doplňování paliva používejte
nálevku. Dbejte přitom, aby
nedošlo k úplnému naplnění nádrže.
Objem palivové nádrže je přibližně 7 litrů.
NEBEZPEČÍ!
Doplnění
paliva musí probíhat při zastaveném motoru, na otevřené, dobře větrané ploše. Pamatujte vždy na skutečnost, že výpary benzinu jsou hořlavé! NEPŘIBLIŽUJTE
SE K HRDLU PALIVOVÉ NÁDRŽE S OTEVŘENÝM
OHNĚM, ABYSTE SI POSVĺTILI DO JEJĺHO OTVORU! PŘI
DOPLŇOVÁNĺ PALIVA NEKUŘTE!
DŮLEŽITÉ
Dávejte pozor, abyste nevylili benzin na
části z umělé hmoty a tím je nepoškodili; v případě náhodného
úniku je hned opláchněte vodou. Záruka se nevztahuje na poškození umělohmotných součástí karoserie nebo motoru způsobená benzinem.
5.3.4 Nasazení ochran (nasazení sběrného koše nebo
ochranného krytu na stroj)
UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte nikdy stroj bez namontovaných ochranných zařízení v jeho zadní části!
Nasaďte sběrný koš (1) do držáků
(2). Při nasazování koše dejte do zákrytu dva zářezy (3) na koši a na
zadní desce.
Ujistěte se, zda je spodní trubka
rámu sběrného koše zachycena západkou k jeho uchycení (4).
Jestliže zachycení koše západkou
jde příliš ztuha nebo naopak je
volné, je třeba nastavit tah její regulační pružiny (
6.3.2).
1
2
3
V případě, že byste chtěli pracovat
bez sběrného koše, je vám k dispozici, na přání, souprava ochranného
krytu (
9.2), která se připevní na
zadní desku podle přiložených pokynů.
5.3.5 Kontrola bezpečnosti a účinnosti stroje
1. Zkontrolujte, zda bezpečnostní zařízení zasahují uvedeným
způsobem (
5.2).
2. Ujistěte se, že brzda řádně pracuje.
3. Nezahajujte sečení v případě, že nože vibrují nebo pokud si
nejste jisti jejich nabroušením; neustále pamatujte, že:
CS 19
– Špatně nabroušený nůž způsobuje vytrhávání trávy a tím
zažloutnutí trávníku.
– Uvolněný nůž způsobuje poruchové vibrace a může být
zdrojem nebezpečí.
UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte stroj, nejste-li si jisti
jeho účinností a bezpečností. V případě potřeby kontroly
nebo oprav se okamžitě obraťte na Autorizovaný servis.
5.4 POUŽITÍ STROJE
5.4.1 Startování
NEBEZPEČÍ!
STARTOVÁNÍ musí probíhat na otevřeném a dobře větraném prostoru! PAMATUJTE VŽDY
NA TO, ŽE VÝFUKOVÉ PLYNY JSOU JEDOVATÉ!
K nastartování motoru je potřebné:
otevřít kohoutek přívodu benzínu (1) (je-li součástí);
přeřadit pohon do neutrálu («N») (
4.32);
vyřadit nože (
4.9);
na svazích zařadit parkovací brzdu;
v případě «STARTOVÁNÍ» studeného motoru, aktivujte sytič
(je-li součástí) anebo přesuňte
páčku plynu do polohy «SYTIČ» označené na příslušném
štítku;
– v případě, že startujete už teplý
motor, je postačující přesunout
páčku plynu do polohy mezi
«POMALU» a «RYCHLE»;
– zasuňte klíček do zapalování,
otočte jím do polohy «ZA-
Po nastartování motoru, přesuňte páčku plynu do polohy «POMALU» a vyřaďte z činnosti sytič (je-li součástí).
DŮLEŽITÉ
Sytič musí být vyřazen z činnosti okamžitě poté, co otáčky motoru dosáhnou běžné provozní úrovně; jeho setrvání v činnosti při již teplém motoru může způsobit
zanesení svíčky a tím ohrozit správnou činnost motoru.
POZNÁMKA
V případě problému se startováním nepokračujte, abyste se vyhnuli vybití akumulátoru a zahlcení motoru. Pootočte klíček zapalování zpět do polohy «VYPNUTO»,
počkejte několik vteřin a až pak znovu opakujte celou operaci.
V případě, že problémy přetrvávají, prostudujte si kapitolu «8»
tohoto návodu a samostatný návod k použití a údržbě motoru.
DŮLEŽITÉ
Mějte vždy na paměti, že bezpečnostní
zařízení zabrání spuštění motoru, pokud nejsou dodrženy
všechny bezpečnostní podmínky (
5.2).
V těchto případech je po obnovení bezpečnostních podmínek
pro startování nutné nejprve pootočit klíčkem zapalování zpět
do polohy «VYPNUTO» a teprve pak je možné opět zahájit
startování motoru.
–
–
–
–
–
CS 20
PNUTO», ve které dojde k zapnutí elektrického okruhu, pak
do polohy «STARTOVÁNÍ», ve které dojde k zahájení samotného startování motoru;
– po úspěšném NASTARTOVÁNÍ klíček uvolněte.
5.4.2 Pohyb vpřed a přesuny
1
UPOZORNĚNÍ! Tento stroj není homologován pro
použití na veřejných komunikacích. K jeho použití může
docházet (ve smyslu Dopravních předpisů) jenom na
soukromých pozemcích, uzavřených pro veřejnou dopravu.
POZNÁMKA
Během přesunů musí být nože vyřazeny z
činnosti a sekačka se musí nacházet v poloze odpovídající
maximální výšce (poloha «7»).
Během přesunů, přesuňte páčku plynu zhruba do středu mezi
«POMALU» a «RYCHLE». Vyřaďte parkovací brzdu a uvolněte
brzdový pedál
(
4.31).
Sešlápněte pedál náhonu (
4.32) ve směru «F». Požadované
rychlosti dosáhnete postupným p zvyšováním tlaku na pedál a
nastavením polohy plynové páky.
Po zastavení stroje zahajte zpětný chod sešlápnutím pedálu náhonu ve směru «R» (
4.32).
5.4.5 Sečení trávy
Nastavte polohu antiskalpovacích koleček (1), které mají za úkol
snižovat riziko vytrhávání travnatého porostu následkem otírání
okraje řezacího kotouče o nerovný terén.
1
UPOZORNĚNÍ! Rozjezd musí proběhnout předem popsaným způsobem (
4.32), aby bylo možné se vyhnout
příliš prudkému rozjezdu s následnou ztrátou kontroly
nad strojem a jeho převrácením, zvláště pak na svazích.
5.4.3 Brzdění
Nejprve snižte otáčky motoru a tím i rychlost stroje, a teprve pak
sešlápněte brzdový pedál (
4.31) kvůli dalšímu snížení rychlosti, až do úplného zastavení.
Výrazného zpomalení stroje se dosáhne již po uvolnění pedálu
náhonu.
5.4.4 Zpětný chod
DŮLEŽITÉ
Zařazení zpětného chodu musí vždy proběhnout až po úplném zastavení stroje.
A
Model 102
Tři montážní polohy předních koleček umožňují udržovat bezpečnostní vzdálenost «A» mezi okrajem řezacího kotouče a
terénem.
Za účelem změny polohy odepněte dorazovou destičku (2)
pomocí šroubováku a vyvlečte kolík (3) s pružinou (4).
Poté znovu přestavte kolečko (1) do požadované polohy a
namontujte kolík (3), pružinu (4) a dorazovou destičku (2) v
uvedeném pořadí, dbejte přitom, aby hlava kolíku (3) byla obrácena směrem dovnitř stroje.
CS 21
UPOZORNĚNÍ! Tuto
operaci je třeba provést
PŘI VYPNUTÉM MOTORU
A VYŘAZENÝCH NOŽÍCH,
a to u obou koleček,
která je třeba nastavit do
stejné výšky.
– velmi zvolna a se zvýšenou opatrností, jak již bylo předem
uvedeno, zahajte pohyb po travnatém porostu;
– nastavte rychlost pohybu a výšku sekačky (
4.10) s ohledem na stav trávníku (výška, hustota a vlhkost trávy);
2
3
4
1
Model 122
Tři montážní polohy předních a zadních koleček umožňují
udržovat bezpečnostní vzdálenost «A» mezi okrajem řezacího kotouče a terénem.
Za účelem změny polohy odepněte dorazovou destičku (2)
pomocí šroubováku a vyvlečte kolík (3) s pružinou (4).
Poté znovu přestavte kolečko (1) do požadované polohy a
namontujte kolík (3), pružinu (4) a dorazovou destičku (2) v
uvedeném pořadí, dbejte přitom, aby hlava kolíku (3) byla obrácena směrem dovnitř stroje.
UPOZORNĚNÍ! Tuto operaci je třeba provést PŘI
VYPNUTÉM MOTORU A VYŘAZENÝCH NOŽÍCH, a to
vždy u všech koleček, která je třeba nastavit do stejné
výšky.
Před zahájením sečení postupujte následovně:
– přesuňte páčku plynu do polohy «RYCHLE»;
– zdvihněte sekačku do nejvyšší polohy;
– zařaďte nože (
4.9) pouze na travnatém porostu a vyhněte
se zařazení nožů na štěrkovitých terénech a v příliš vysoké
trávě;
CS 22
UPOZORNĚNÍ! Při sečení na svazích je nutné snížit
rychlost pojezdu, aby byly dodrženy bezpečnostní podmínky (
1.2 - 5.5).
2
V každém případě je nutné snížit rychlost pojezdu vždy tenkrát,
když si povšimnete snížení otáček motoru. Mějte stále na paměti, že příliš vysoká rychlost pohybu vzhledem na množství sečené trávy neumožní dosáhnout vysoké kvality sečení.
Pokud přejíždíte překážku, vypněte pohon nožů a zdvihněte sekačku do nejvyšší polohy.
5.4.6 Vyprázdnění sběrného koše
POZNÁMKA
Vyprázdnění sběrného koše je možné
provádět, pokud jsou nože vyřazeny; v opačném případě by
došlo k zastavení motoru.
Nedovolte, aby se sběrný koš naplnil příliš, vyhněte se tak
ucpání kanálu na přepravu nasekané trávy.
Přerušovaný akustický signál vás upozorní na naplnění koše; v
takovém případě:
–
–
–
–
snižte otáčky motoru;
zařaďte neutrál (N) (
4.32 ) a zastavte pohyb;
vyřaďte nože (
4.9) a akustický signál se vypne;
na svazích zařaďte parkovací brzdu;
– vytáhněte páku (1) a převraťte sběrný
koš, abyste ho vyprázdnili;
– vraťte sběrný koš do původní polohy,
a to tak aby došlo k jeho opětovnému
zachycení do vidlice uchycení (2).
5.4.8 Ukončení sečení
Po ukončení sečení vyřaďte nože, snižte otáčky motoru a před
přejezdem na nové místo nastavte sekačku do nejvyšší polohy.
2
1
POZNÁMKA
Může se stát, že
po vyprázdnění sběrného koše, a po
zařazení nožů, se akustický signál
znovu zapne a to z důvodu přítomnosti zbytků trávy v okolí signalizačního mikrospínače; v takovém případě
je nutno vyřadit a následně opět zařadit nože a akustický signál se vypne.
Udržujte stále čidlo (3) tak, aby se do
něj neusadila tráva.
5.4.9 Ukončení práce
Zastavte stroj, přesuňte páčku plynu
do polohy «POMALU» a vypněte motor otočením klíčku zapalování do polohy «VYPNUTO».
Při vypnutém motoru zavřete kohoutek
(1) přívodu benzínu (je-li součástí).
3
5.4.7 Vyprázdnění vyhazovacího kanálu
Při sečení příliš vysoké anebo mokré tráva a při současném pojezdu vysokou rychlostí, může dojít k zahlcení vyhazovacího kanálu.
V takovém případě je potřebné:
– zastavit pojezd, vyřadit nože a zastavit motor;
– sejmout sběrný koš anebo ochranný kryt;
– odstranit nahromaděnou trávu, směrem od vnějšího otvoru vyhazovacího kanálu.
UPOZORNĚNÍ! Tuto operaci je nutno vykonávat při
vypnutém motoru.
1
UPOZORNĚNÍ! Abyste se vyhnuli samozápalům, přesuňte páčku plynu do polohy
«POMALU» na dobu 20 vteřin před vypnutím motoru.
UPOZORNĚNÍ!
zapalování!
Před opuštěním stroje vyjměte klíček
DŮLEŽITÉ
Abyste se vyhnuli vybití akumulátoru, nenechávejte nikdy klíč v poloze «ZAPNUTO», když motor není
v činnosti.
5.4.10 Čištění stroje
Po každém použití očistěte vnější povrch stroje, vyprázdněte
sběrný koš a dobře jej vyklepejte, aby se zbavil všech zbytků
trávy a hlíny.
CS 23
UPOZORNĚNÍ! Sběrný koš vždy vyprázdněte a zásobníky s trávou nenechávejte nikdy v uzavřeném prostoru.
Umyjte umělohmotné části karoserie houbou namočenou ve
vodě se saponátem, přičemž dbejte na to, aby nedošlo k namočení motoru, zařízení, které jsou součástí elektrického rozvodu a
elektronické karty, která se nachází pod ovládacím panelem.
DŮLEŽITÉ
Při čištění karoserie a motoru nepoužívejte nikdy tlakovou vodu ani agresivní čistící prostředky!
UPOZORNĚNÍ! Aby se zachovala optimální úroveň
účinnosti a bezpečnosti stroje, je třeba zajistit, aby se na
horní části skříně sekačky nehromadily úlomky a zbytky
vysušené trávy.
Po každém použití proveďte důkladné vyčištění skříně sekačky,
aby se odstranily zbytky trávy nebo úlomky.
UPOZORNĚNÍ! Během čištění sekačky používejte
ochranné brýle a vzdalte osoby a zvířata z okolního prostoru.
a) Umytí vnitřní části sekačky a vyhazovacího kanálu musí
proběhnout na pevné podlaze za těchto podmínek:
–
–
–
–
nasazený sběrný koš anebo ochranný kryt;
sedící obsluha;
skříň sekačky v poloze «1»;
zapnutý motor;
CS 24
– pohon v neutrálu;
– nože zařazeny.
Připojte hadici s vodou střídavě na obě přípojky (1)
po dobu několika minut pro
každou z přípojek, při rotujících nožích.
1
DŮLEŽITÉ
Aby nebyla ohrožena správná činnost
elektromagnetické spojky, je třeba:
– zabránit, aby došlo k jejímu styku s olejem;
– vyhnout se přímému působení vody pod vysokým tlakem na
součásti spojky;
– nepoužívat při jejím čištění benzín.
Během umývání je vhodné, aby se sekačka nacházela v nejspodnější poloze. Pak sejměte sběrný koš, vyprázdněte ho,
opláchněte a uložte ho tak, aby co nerjychleji vyschnul.
b) Pro vyčištění horní části skříně sekačky:
– spusťte sekačku úplně
dolů (poloha
«1»);
– proveďte vyfoukání proudem
stlačeného
vzduchu prostřednictvím
otvorů v pravém
a levém ochranném krytu.
5.4.11 Skladování a dlouhodobá nečinnost
V případě, že se předpokládá období dlouhodobé
nečinnosti (delší než 1
měsíc), odpojte kabely od
akumulátoru a vykonejte
operace uvedené v návodu k použití motoru.
5.4.12 NĚKTERÉ DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE
A) Zařízení na ochranu elektronické karty
2
3
1
Vyprázdněte palivovou
nádrž odpojením hadičky
(1), která se nachází na
vstupu benzinového filtru (2), a zachyťte palivo do vhodné nádoby.
Zapojte zpět hadičku (1) a dbejte přitom na správné opětovné
umístění stahovací pásky (3).
UPOZORNĚNÍ! Pečlivě odstraňte nánosy travní
hmoty a nečistot z prostoru motoru a tlumiče výfuku;
účelem těchto opatření je zamezit nebezpečí vzniku požáru při opětovném použití stroje!
Uložte stroj do suchého prostředí a přikryjte ho plachtou
(
9.4).
DŮLEŽITÉ
Akumulátor musí být uskladněn na chladném a suchém místě. Před obdobím dlouhodobé nečinnosti
(delší než 1 měsíc), a také před opětovným zahájením činnosti
(
6.2.3), vždy akumulátor dobijte.
Před opětovným zahájením práce je nutné se přesvědčit, zda-li
nedochází k úniku benzínu z hadiček, kohoutku nebo karburátoru.
Elektronická karta je vybavena ochranou, která přeruší její elektrický obvod, pokud se objeví porucha v elektrickém rozvodu; zásah ochrany způsobí zastavení motoru a je signalizován akustickým signálem, který se vypne jenom po vyjmutí klíčku ze
zapalování.
Elektrický obvod se po několika vteřinách znovu automaticky
uzavře; příčina přerušení obvodu by měla být zjištěna, aby se tak
dalo vyhnout opakovaným signalizacím poruchy.
DŮLEŽITÉ
Aby nedošlo k zásahu ochrany elektronické karty:
– nezaměňte polaritu vývodů baterie;
– nepoužívejte stroj bez baterie, protože následná závada
může způsobit poruchu regulátoru dobíjení;
– vyvarujte se zkratů v elektrickém obvodu.
B) Signalizační kontrolky
Rozsvícení kontrolky rezervy paliva (
4.7.d) (je-li součástí)
signalizuje, že v nádrži jsou ještě zhruba 2 litry paliva, postačující
asi k 30-40 minutám práce při plném režimu.
DŮLEŽITÉ
Jestli se během provozu,
– rozsvítí kontrolka baterie (
4.7.g): konzultujte kap. 8 tohoto návodu.
– rozsvítí kontrolka oleje (
4.7.e) (je-li součástí): signalizuje
nedostatečné mazání, a proto je nutné ihned vypnout motor.
CS 25
5.5 POUŽITÍ STROJE NA SVAZÍCH
Je nutné respektovat uvedené limity sklonu svahů (max 10˚ 17%), trávníky na svazích je nutné přejíždět ve směru nahoru/dolů a nikdy ne napříč. Věnujte velkou pozornost změnám směru
a také tomu, aby výše
položená kola nepřejížděla přes překážky (kameny, větve, kořeny,
atd.), které by mohly
způsobit příčné sklouzmax 10∞(17%)
nutí, převrácení nebo jinou příčinu ztráty kontroly nad strojem.
NEBEZPEČÍ!
PŘI JÍZDĚ NA SVAHU, PŘED JAKOUKOLI ZMĚNOU SMĚRU, SNIŽTE RYCHLOST, a před každým opuštěním stroje zařaďte parkovací brzdu.
UPOZORNĚNÍ! Při rozjíždění na svazích je nutné zahájit pojezd směrem vpřed se zvláštní opatrností, aby
bylo možné vyhnout se převrácení stroje. Před zahájením přejíždění svahu snižte rychlost, a to zvláště při jízdě
z kopce.
NEBEZPEČÍ!
Když chcete při jízdě z kopce snížit
rychlost, nikdy nezařazujte zpátečku; mohlo by to mít za
následek ztrátu kontroly, zvláště pak na kluzkých terénech.
Pří jízdě z kopce nepoužívejte pedál pohonu (
4.32) , čím docílíte využití brzdného efektu hydrostatického pohonu, když není
převod v záběru.
CS 26
5.6 PŘEPRAVA
UPOZORNĚNÍ! Při převozu stroje na kamionu nebo
přívěsném vozíku použijte přístupové rampy, které jsou
odolné, dostatečně široké a dlouhé. Stroj nakládejte s
vypnutým motorem, bez řidiče a výhradně jeho posuvem, s použitím dostatečného počtu osob. Před přepravou uzavřete kohoutek přívodu benzinu ( je-li součástí),
dejte sekačku do nejnižšíí polohy, zařaďte parkovací
brzdu a pojistěte stroj vhodným způsobem pomocí lan či
řetězů proti pohybu během přepravy.
5.7 NĚKTERÉ RADY PRO UDRŽENĺ PĚKNÉHO VZHLEDU
TRÁVNĺKU
1.
2.
3.
4.
Aby si trávník zachoval pěkný vzhled a aby zůstal zelený a
měkký, je třeba jej pravidelně sekat, aniž by byla tráva poškozována. Trávník může být tvořen rostlinami různých
druhů. Při častém sečení budou lépe růst rostliny s četnými
kořeny, které tvoří pevnou přikrývku; když bude sečení naopak méně časté, dojde k převážnému růstu vysokých a plevelných rostlin (jetel, kopretiny atd.).
Je vhodné provádět sečení trávy, když je trávník dokonale
suchý.
Nože musí být neporušené a správně naostřené, aby bylo
možné dosáhnout rovného střihu bez roztřepení stébel
trávy, které by mělo za následek zažloutnutí jejich konců.
Motor má být používán při nejvyšších otáčkách, a to jednak
kvůli tomu, aby bylo zabezpečeno přesné sečení trávy, a
také kvůli zabezpečení dostatečného vymrštění posečené
trávy do vyhazovacího kanálu.
5.
6.
7.
8.
9.
Pravidelnost sečení musí být úměrná růstu trávy, aby bylo
možné vyhnout se tomu, že tráva mezi dvojím sečeními vyroste příliš.
V období sucha je vhodné udržovat trávu o něco vyšší, aby
se tak předešlo vysychání trávníku.
Optimální
2
výška trávy u
1
dokonale udržovaného
trávníku je 4-5
cm a jedním
sečeními by
nemělo být
odstraněno
více než
jedna třetina
celkové
výšky. Je-li tráva příliš vysoká, je lepší provést sečení nadvakrát, s denní přestávkou; poprvé s noži v nejvyšší poloze
a podruhé již s noži ve zvolené výšce.
Vzhled trávníku bude lepší, budou-li sečení prováděna střídavě ve dvou směrech.
V případě, že se vyhazovací kanál zahlcuje, je třeba snížit
rychlost pojezdu, protože by mohla být příliš vysoká s ohledem na podmínky trávníku; zůstane-li problém i nadále aktuální, důvodem by mohly být špatně naostřené nože nebo
deformace profilu lopatek.
10. Věnujte velkou pozornost sečení v blízkosti keřů a nízkých
obrubníků, které by mohly poškodit okraje skříně sekačky
její seřízení, a nožů.
CS 27
6. ÚDRŽBA
6.1 RADY K ZAJIŠTĚNĺ BEZPEČNOSTI
UPOZORNĚNÍ! Před každým čištěním nebo údržbou
stroje vyjměte klíček zapalování a přečtěte si příslušné
pokyny. Ve všech situacích, kde hrozí vašim rukám nebezpečí, používejte vhodný oděv a pracovní rukavice.
UPOZORNĚNÍ! Nikdy nepoužívejte stroj, který má opotřebované nebo poškozené součásti. Vadné nebo opotřebované součásti musí být nahrazeny a nikdy nesmí
být opravovány. Používejte pouze originální náhradní díly: Použití neoriginálních a/nebo nesprávně namontovaných náhradních dílů negativně ovlivní bezpečnost
stroje a může způsobit nehody nebo osobní ublížení na
zdraví a zbavuje Výrobce jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti.
DŮLEŽITÉ
Nevylévejte volně v přírodě použitý olej,
benzin anebo jiné látky znečisťující životní prostředí! Odevzdejte je v Autorizovaných sběrnách, zabývajících se jejich ekologickou likvidací.
UPOZORNĚNÍ! Všechny operace seřizování a údržby,
které nejsou popsány v tomto návodu, musí být provedeny vaším Prodejcem nebo Autorizovaným servisním
střediskem, které disponuje potřebnými znalostmi a vybavením, potřebným pro správné provedení uvedených
operací při současném dodržení původní bezpečnostní
úrovně stroje.
Operace prováděné u neadekvátních organizací nebo operace prováděné nekvalifikovaným personálem způsobí
propadnutí jakékoli formy záruky a jakékoli povinnosti
nebo odpovědnosti Výrobce.
CS 28
V případě poruch činnosti následujících součástí je třeba
se zejména okamžitě obrátit na vašeho Prodejce nebo na
specializované Centrum:
– brzda,
– zařazení a zastavení nožů,
– zařazení náhonu pro pojezd dopředu nebo pro zpětný
chod.
6.2 ŘÁDNÁ ÚDRŽBA
Tabulka má za úkol vám pomoci při udržování účinnosti a bezpečnosti vašeho stroje. Jsou v ní uvedeny základní úkony a interval, po kterém má být každý z nich proveden.
Políčka vedle vám umožní zaznamenat si datum nebo počet hodin činnosti při provedení daného úkonu.
Operace údržby
Interval (v hodinách)
1. STROJ
1.1 Kontrola upevnění a nabroušení nožů 3)
1.2
Výměna nožů 3)
1.3 Kontrola převodového řemene 3)
1.4 Výměna převodového řemene
2) 3)
1.5 Kontrola řemene pohonu nožů 3)
1.6 Výměna řemene pohonu nožů
1.7 Kontrola a seřízení náhonu 3)
2) 3)
1.8 Kontrola zařazení a brzdy nožů 3)
1.9 Kontrola všech upevnění
1.10 Základní mazání
4)
25
100
25
–
25
–
25
25
25
25
Provedeno (Datum a čas)
Operace údržby
2. MOTOR
1)
2.1 Výměna motorového oleje
Interval (v hodinách)
.....
2.2 Kontrola a vyčištění vzduchového filtru
.....
2.3 Výměna vzduchového filtru
.....
2.6 Kontrola a vyčištění kontaktů svíčky
.....
2.4 Kontrola benzínového filtru
.....
2.5 Výměna benzinového filtru
2)
3)
4)
.....
Způsob a termíny údržby jsou uvedeny v samostatném návodu pro použití
a údržbu motoru.
Při prvním náznaku poruchy se obraťte na Autorizovaný servis.
Operace, která musí být provedena vaším Prodejcem nebo Autorizovaným
servisem střediskem.
Mazání by mělo být prováděno kromě již uvedených termínů vždy tenkrát,
když se předpokládá období dlouhodobé nečinnosti stroje.
6.2.1 Motor
DŮLEŽITÉ
Dodržujte všechny pokyny uvedené v návodu k použití motoru.
K vypuštění motorového
oleje zajistěte klíčem výpustnou trubičku (1) proti
pootočení a odšroubujte
vypouštěcí uzávěr (2).
Při zpětné montáži uzávěru
(2) dbejte na správné nasazení vnitřního těsnění (3)
a utáhněte jej na doraz při
současném blokování trubičky (1) proti otáčení.
1
2
3
6.2.2 Zadní náprava
Je vyrobena ve formě jednolitého uzavřeného monobloku, který
nevyžaduje žádnou údržbu; obsahuje trvalou náplň maziva, kterou není nutné měnit ani doplňovat.
6.2.3 Akumulátor
.....
2.7 Výměna svíčky
1)
Provedeno (Datum a čas)
Nezbytným předpokladem dlouhodobé životnosti akumulátoru je jeho
důsledná údržba.
Akumulátor vašeho
stroje musí být bezpodmínečně nabit:
– před prvním použitím
stroje po zakoupení;
1
– před každou delší dobou nečinnosti stroje;
– před uvedením do provozu po delší době nečinnosti.
– pozorně si přečtěte postup nabíjení, uvedený v návodu přiloženém k akumulátoru, a řiďte se jím. V případě, že uvedený
postup není respektován nebo je-li opomenuto nabíjení akumulátoru, mohlo by dojít k trvalému poškození jeho článků.
– vybitý akumulátor musí být nabit v co možná nejkratší době.
DŮLEŽITÉ
Pro nabíjení musí být použito výhradně
zařízení s konstantním napětím. Jiné systémy nabíjení by
mohly akumulátor trvale poškodit.
CS 29
Stroj je vybaven koncovkou (1) pro nabíjení, pomocí které jej lze
připojit k příslušné nabíječce akumulátorů na udržování nabití
“CB01” nebo "FIGHTER", která je součástí příslušenství (je-li
součástí) nebo je možné ji získat na přání (
9.5).
DŮLEŽITÉ
Tato koncovka může být použita výhradně pro připojení k nabíječce akumulátorů na udržování nabití “CB01” nebo "FIGHTER". Při jejím použití:
– dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití;
– dodržujte pokyny uvedené v návodu akumulátoru.
6.3 ÚKONY NA STROJI
6.3.1 Seřízení skříně sekačky
Pro dosažení rovnoměrně posečeného trávníku a snížení vibrací je
nezbytné správné seřízení sekačky.
V případě nerovnoměrného sečení zkontrolujte tlak v pneumatikách.
Kdyby to nestačilo na dosažení rovnoměrného sečení, je třeba
se obrátit na Autorizovaný servis za účelem provedení potřebných kontrol a kvůli seřízení sekačky.
6.3.2 Seřízení pružiny vidlice uchycení
sběrného koše
V případě, že sběrný koš při pohybu nadskakuje a při jízdě po
nerovném terénu se otevírá,
anebo jeho uchycení po vyprázdnění se jeví jako obtížné,
je nutné seřídit napnutí regulační pružiny (1).
Změňte polohu místa uchycení
za použití jednoho z dvou otvorů
(2) až do dosažení žádaného
výsledku.
2
6.3.3 Výměna kol
Stroj umístěte na pevný rovný
povrch a pod jeden z nosných
prvků podvozku ze strany kola
určeného na výměnu položte
podpěrné špalíky.
CS 30
1
Kola jsou zajištěna seegerovou
pojistkou (1), kterou lze sejmout
pomocí šroubováku.
1
2
POZNÁMKA
V případě výměny jednoho nebo obou
zadních kol se ujistěte, že případné rozdíly vnějšího průměru
nepřevyšují 8-10 mm; v opačném případě je třeba provést seřízení vyrovnání sekačky, aby se zabránilo nerovnoměrnému
sečení.
DŮLEŽITÉ
Před montáží kola namažte nápravu mazacím tukem. Namontujte zpátky distanční podložku (2) a zajistěte seegerovou pojistkou (1).
6.3.4 Oprava nebo výměna pneumatik
Pneumatiky jsou bez duše, typu “Tubelles”, a proto výměnu nebo opravu případného defektu musí provést odborník v pneuservisu podle postupu určeného pro daný typ pláště.
6.3.5 Výměna žárovek
(jsou-li součástí)
Žárovky (18W) jsou uchyceny
v objímkách pomocí bajonetového závitu a je možné je z
něj uvolnit jejich pootočením
proti směru hodinových ručiček pomocí kleští.
6.3.6 Výměna pojistky
Na stroji se nachází pojistky (1) s různou jmenovitou hodnotou,
které mají následující funkce a vlastnosti:
– Pojistka 10 A = slouží k ochraně základních obvodů a napájení
elektronické karty. Její zásah vyvolá zastavení stroje a způsobí zhasnutí kontrolky na přístrojové desce.
– Pojistka 25 A = slouží k ochraně nabíjecího obvodu. Její zásah
se projeví postupným poklesem nabití akumulátoru a vyvolá
následné potíže při startování.
Jmenovitá hodnota pojistky je uvedena na samotné pojistce.
DŮLEŽITÉ
Spálená
pojistka musí být vždy nahrazena novou, stejného druhu a
jmenovité hodnoty, nikdy žádnou jinou.
1
V případě, že není možné odstranit příčiny zásahu, obraťte se na
Autorizovaný servis.
6.3.7 Demontáž, výměna a zpětná montáž nožů
UPOZORNĚNÍ!
rukavice.
Při údržbě nožů používejte pracovní
UPOZORNĚNÍ! Nahraďte vždy oba poškozené nebo
pokřivené nože najednou; nikdy se nepokoušejte je opravovat! POUŽĺVEJTE VŽDY POUZE ORIGINÁLNĺ NOŽE S
OZNAČENĺM
! Dbejte na vyvážení nožů.
CS 31
Na tomto stroji používejte pouze následující dvojice nožů:
Mod.102:
82004341/1 - 82004340/1
82004348/0 - 82004347/0
Mod.122:
82004350/0 - 82004349/0
82004343/0 - 82004342/0
DŮLEŽITÉ
Je vhodné, aby byly nože vyměněny ve
dvojici, zejména v případě citelných rozdílů v opotřebení.
CS 32
7. OCHRANA ŽIVOTNĺHO PROSTŘEDĺ
Ochrana životního prostředí musí představovat významný a
prioritní aspekt použití stroje ve prospěch občanského spolužití a
prostředí, v němž žijeme.
– Vyvarujte se toho, abyste byli rušivým prvkem ve vztahu s vašimi sousedy.
– Pečlivě sledujte místní předpisy týkající se likvidace materiálu
vzniklého řezáním.
– Důkladně dodržujte místní normy pro likvidaci obalů, olejů,
benzinu, akumulátorů, filtrů, opotřebených součástí nebo jakéhokoli prvku se silným dopadem na životní prostředí; tyto odpadky nesmí být odhozeny do běžného odpadu, ale musí být
odděleny a odevzdány do příslušných sběrných středisek,
která zajistí recyklaci materiálů.
– Při vyřazení stroje z provozu jej nenechávejte volně v přírodě,
ale obraťte se na sběrné středisko v souladu s platnými místními předpisy.
CS 33
8. NÁVOD NA IDENTIFIKACI ZÁVAD
ZÁVADA
1. S klíčkem zapalování v poloze «ZAPNUTO»,
zůstává ovládací panel vypnut, bez jakéhokoli
akustického signálu
PRAVDĚPODOBNÁ PŘĺČINA
Zásah ochrany elektronické karty
z následujících důvodů:
–
–
–
–
není zapojen akumulátor
vývody akumulátoru jsou prohozeny
akumulátor úplně vybit
spálená pojistka
ŘEŠENĺ
Otočte klíček zapalování do polohy
«VYPNUTO» a najděte příčinu závady:
–
–
–
–
zkontrolujte zapojení ( 3.4)
zkontrolujte zapojení ( 3.4)
nabijte akumulátor ( 6.2.3)
vyměňte pojistku (10 A) ( 6.3.6)
2. S klíčkem zapalování v poloze «ZAPNUTO»,
zůstává ovládací panel vypnut, ale uvede se do
činnosti zvukový signál
Zásah ochrany elektronické karty
z následujících důvodů:
3. S klíčkem zapalování v poloze
«STARTOVÁNÍ», se rozsvítí ovládací panel, ale
motor startéru se netočí
– akumulátor není dostatečně nabit
– přerušená pojistka dobíjení
– nabijte akumulátor ( 6.2.3)
– vyměňte pojistku (25 A) ( 6.3.6)
4. S klíčkem zapalování v poloze
«STARTOVÁNÍ», se motor startéru točí, ale motor
nestartuje
– akumulátor není dostatečně nabit
– chybějící přívod benzínu
5. STARTOVÁNÍ je obtížné a činnost motoru
nepravidelná
– chyba při tvoření palivové směsi
– nabijte akumulátor ( 6.2.3)
– zkontrolujte hladinu v nádrži ( 5.3.3)
– otevřete kohoutek přívodu paliva (je-li součástí)
( 5.4.1)
– zkontrolujte benzínový filtr
– zkontrolujte spojení kabelové koncovky
se svíčkou
– zkontrolujte čistotu a vzdálenost elektrod
svíčky
6. Snížení otáček motoru během sečení
– rychlost pojezdu příliš velká vzhledem na
zvolenou výšku sečení
CS 34
– vlhká elektronická karta
– chyba v zapalování
Otočte klíček zapalování do polohy
«VYPNUTO» a najděte příčinu závady:
– vysušte ji vlažným vzduchem
– zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr
– vyčistěte vnitřek karburátoru
– vyprázdněte palivovou nádrž a naplňte ji novým
palivem
– zkontrolujte a případně vyměňte benzínový filtr
– snižte rychlost pojezdu a/anebo zvyšte výšku
sečení ( 5.4.5)
ZÁVADA
PRAVDĚPODOBNÁ PŘĺČINA
7. Po zařazení nožů, se motor zastaví
– nejsou splněné podmínky pro zařazení nožů
8. Kontrolka akumulátoru nezhasne
ani po několika minutách práce
– nedostatečně nabitý akumulátor
ŘEŠENĺ
– zkontrolujte, zda jsou respektovány
podmínky( 5.2.c)
– obraťte se na Autorizovaný servis
9. Kontrolka oleje se rozsvítí během práce
(je-li součástí)
– problémy v mazání motoru
Otočte okamžitě klíček zapalování do polohy
«VYPNUTO»:
10. Motor se zastaví a uvede se do činnosti
zvukový signál
Zásah ochrany elektronické karty
z následujících důvodů:
Otočte klíček zapalování do polohy
«VYPNUTO» a najděte příčinu závady:
11. Motor se zastaví bez jakéhokoli zvukového
signálu
– odpojený akumulátor
– problémy činnosti motoru
– zkontrolujte zapojení ( 3.4)
– obraťte se na Autorizovaný servis
– problémy s elektromagnetickou spojkou
– obraťte se na Autorizovaný servis
12. Při vyřazení nožů nedojde k jejich rychlému
zařazení nebo zastavení
13. Nepravidelné sečení a nedostatečný
sběr trávy
– přetížení způsobené regulátorem nabíjení
– špatné zapojení akumulátoru (špatné kontakty)
– povolený řemen
– sekačka není v poloze rovnoběžné k terénu
– nedostatečná činnost nožů
– příliš vysoká rychlost vzhledem k výšce nebo
vlhkosti sečené trávy
– ucpaný kanál
– sekačka je plná trávy
– doplňte olej ( 5.3.3)
– nahraďte olejový filtr (jestli závada trvá nadále,
Obraťte se na Autorizovaný servis)
– obraťte se na Autorizovaný servis
– zkontrolujte zapojení ( 3.4)
– obraťte se na Autorizovaný servis
– zkontrolujte tlak v pneumatikách ( 5.3.2)
– seřiďte polohu sekačky vzhledem k terénu
( 6.3.1)
– obraťte se na Autorizovaný servis
– snižte rychlost pojezdu a/anebo zvedněte
sekačku ( 5.4.5)
– počkejte až tráva vyschne
– sejměte sběrný koš a vyprázdněte kanál
( 5.4.7)
– vyčistěte sekačku ( 5.4.10)
CS 35
ZÁVADA
14. Vibrace během provozu
PRAVDĚPODOBNÁ PŘĺČINA
ŘEŠENĺ
– nože nejsou vyváženy
– obraťte se na Autorizovaný servis
– šroubové spoje uvolněny
– zkontrolujte a dotáhněte šrouby upevnění
motoru a podvozku
– nože jsou uvolněny
– obraťte se na Autorizovaný servis
15. Nejisté nebo neúčinné brzdění
– nesprávně seřízená brzda
– obraťte se na Autorizovaný servis
16. Nepravidelný pojezd, nedostatečný náhon při
jízdě do svahu nebo tendence stroje převrátit se
– problémy s řemenem nebo se zařízením pro
zařazení
– obraťte se na Autorizovaný servis
17. Při zapnutém motoru, po stlačení pedálu
náhonu, se stroj nerozjede
– páka odjistění pohonu je v poloze «B»
– přesuňte ji do polohy «A» (
4.33)
Pokud se vám nepodaří poruchu odstranit podle výše uvedeného postupu, Obraťte se na Autorizované servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ! Nevykonávejte sami komplikovanější opravy, pokud vám chybí nutné vybavení nebo technické znalosti. Každá špatně provedená oprava může vést k poškození stroje anebo zranění osob. V případě špatně provedené opravy
dochází automaticky ke zrušení Záruky a jakékoli odpovědnosti výrobce.
CS 36
9. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
1. SOUPRAVA
OCHRANNÉHO KRYTU
Používá se namísto sběrného koše, když se posečená
tráva nesbírá.
1
Umožňuje udržovat vysokou
účinnost akumulátoru v
období dlouhodobé nečinnosti stroje, zajišťuje jeho
optimální nabití a prodlužuje
jeho životnost.
4
5. SOUPRAVA
“MULCHING”
2. SOUPRAVA PRO
UCHYCENÍ PŘÍVĚSU
Slouží k tažení malého přívěsného vozíku.
4. NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ
“CB01” nebo
"FIGHTER"
2
Jemně rozdrtí posečenou
trávu a nechá ji na trávníku,
namísto ke sběru do koše.
5
3. OCHRANNÁ PLACHTA
Chrání stroj od prachu v
období mimo provozu.
3
CS 37
10. PŘĺDAVNÁ ZAŘĺZENĺ
1. VÝVODOVÝ
HŘĺDEL “PTO”
1
Umožňuje přenos náhonu z
motoru na ovládané
zařízení.
2. TURBĺNOVÁ
SNĚHOVÁ FRÉZA
Pro odstraňování a
odhazování sněhu do
dálky.
3. SNĚHOVÁ RADLICE
Pro odhrnování a boční
hromadění odhrnutého
sněhu.
CS 38
4. MECHANICKÉ
ZAMETACĺ ZAŘĺZENĺ
Pro čištění příjezdových
cestiček a pevných
povrchů od listí a špíny a
pro odstranění jemných
vrstev čerstvého sněhu.
2
3
4
11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrický okruh ............................................................................ 12 V
Akumulátor ................................................................................. 18 Ah
Přední pneumatiky .............................................................. 13 x 5.00-6
anebo .............................................................................. 15 x 5.00-6
Zadní pneumatiky ............................................................... 18 x 8.50-8
Tlak předních kol
pneumatiky 13 x 5.00-6 ........................................................ 1,5 bar
pneumatiky 15 x 5.00-6 ........................................................ 1,0 bar
Tlak zadních kol ........................................................................ 1,2 bar
Celková hmotnost .................................................... od 216 do 240 kg
Vnitřní průměr zatáčení
(minimální průměr plochy s neposečenou trávou - levý okraj)
pneumatiky 13 x 5.00-6 ................................................... 1,5 (1,3) m
pneumatiky 15 x 5.00-6 ................................................... 1,7 (1,5) m
Výška sečení ................................................................... od 3 do 9 cm
Šířka sečení .................................................................... 101 (121) cm
Objem sběrného koše .............................................................. 300 litrů
Maximální hodnoty hlučnosti a vibrací
Úroveň ekvivalentního akustického tlaku na
ucho obsluhy (podle normy 81/1051/EHS) ................ db(A)
– Nepřesnost měření (2006/42/ES - EN27574) ........ db(A)
Úroveň naměřeného akustického výkonu
(podle směrnice 2000/14/ES, 2005/88/ES) ................ db(A)
– Nepřesnost měření (2006/42/ES - EN27574) ......... db(A)
Úroveň zaručeného akustického výkonu
(podle směrnice 2001/14/ES, 2005/88/ES) ................ db(A)
Úroveň vibrací
(podle normy EN 1032) ................................................ m/s2
– Nepřesnost měření (2006/42/ES - EN12096) ............ m/s2
102
122
85,7
0,2
88,1
0,6
99,6
0,3
104,1
0,7
100
105
0,6
0,3
0,5
0,3
890
1070
Rychlost pojezdu (přibližná) 3000 min-1:
vpřed ..................................................................... od 0 do 8,8 km/h
vzad ...................................................................... od 0 do 4,5 km/h
880
950
1050 (1260)
1150
1780
2300
Údaje v závorkách (...) se vztahují na modely "122"
CS 39
Realizzazione: EDIPROM / bergamo
• Før over identifikasjonsdataene gjengitt på etiketten til identifikasjon av
maskinen (3 - 5- 6) på dertil egnet plass umiddelbart etter innkjøpet (☛ 2.1
- IDENTIFIKASJON AV MASKINEN).
Model: . . . . . . . . . . . . . . . .
dB
Year . . . . . . .
GGP ITALY
S/N° . . . . . . . . . . . . . . . .
SPA
Via del Lavoro, 6
I-31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
• Omedelbart efter köpet så skriv in identifieringsnumren (3 - 5 - 6) i det
avsedda utrymmet, de återges på maskinens identifieringsetikett på
maskinen (☛ 2.1 - IDENTIFIERING AV MASKINEN).
• De maskindata (3 - 5 - 6), som findes på maskinpladen, skal noteres i de
dertil beregnede felter. (☛ 2.1 - IDENTIFIKATION AF MASKINE).
• Kopioi välittömästi laitteen hankinnan jälkeen niille tarkoitettuihin kohtiin
tunnustiedot (3 - 5 - 6), jotka löytyvät laitteen tunnuslaatasta (☛ 2.1 LAITTEEN TUNNISTUS).
• Ihned po zakoupení přepište na příslušná místa identifikační údaje (3 - 5
- 6), uvedené na identifikačním štítku stroje (☛ 2.1 - POPIS STROJE).
© by GGP ITALY
LWA

Podobné dokumenty

dB - Efco

dB - Efco 1) Les instruksjonsboken nøye. Gjør deg kjent med betjeningskontrollene og riktig bruk av maskinen. Lær hvordan

Více

NO SV DA FI CS

NO SV DA FI CS – Etter at det er kjørt på et fremmedlegeme. Kontroller maskinen for skade og reparer før start og bruk av maskinen; – Hvis maskinen begynner å vibrere unor­malt (kontroller øyeblikkelig og fjern...

Více