nové perspektivy pro vzdušný prostor

Komentáře

Transkript

nové perspektivy pro vzdušný prostor
NOVÉ PERSPEKTIVY PRO VZDUŠNÝ PROSTOR
PØEHLED
VYTRVALOST
SÍLA
Microdrones vyrábí UAV /bezpilotní letadla/
pro profesionální použití v rùzných oblastech.
DRONY MICRODRONES se používají všude tam,
kde naše oèi kapacitnì již nestaèí. Byly vyvinuty pro »tvrdou práci«,
bez kompromisù v kvalitì a vytrvalosti, nepøekonány ve své nosnosti
a jsou oblíbeny pro svou flexibilitu
a možnosti nástavbového rozšíøení.
md4-200:
ZAJISTÍ
PØEHLED
Microdron md4-200-Flugplattform /letecká platforma/
je miniaturizované VTOL-letadlo (Vertical Take Off and Landing).
Mùže letìt pomocí dálkového ovládání
nebo automaticky pomocí navigaèního softwaru
microdrones GPS-Wegpunkt-Navigation-Software.
Microdron md4-200 se používá všude tam, kde lidský
pozorovatel není schopen zachovat ucelený pøehled
nad situací. Je vybaven pevným tìlesem z uhlíkových
vláken, které je zároveò odolné i proti povìtrnostním
vlivùm, a pøesvìdèí dobou letu až 30 minut.
Díky své nízké hmotnosti pod 1kg a stejnì tak možnosti
unést až 250g je tento dron pøedurèen pro používání
ve státních složkách. Výsledkem technické dokonalosti
tohoto dronu je jeho minimální hluènost
– ménì než 68dBA na vzdálenost
3 metrù pøi jeho maximálním vytížení.
DOBA LETU
AŽ 30 MINUT
md4-1000:
MÁ VÝDRŽ
Naše microdrony se používají všude tam,
kde naše oèi kapacitnì již nestaèí: Naše md4-1000
jsou vhodné zejména pro »tvrdou práci«.
Vysoce efektivnì pracující systém motorù umožòuje,
že md4-1000 láme veškeré rekordy týkající se doby letu.
Stabilní korpus z uhlíkových vláken, který je odolný
proti povìtrnostním vlivùm, uèiní z md4-1000 trvalého
pomocníka. Pøesto máte k dispozici užitnou zátìž
až 1,2 kg, a to díky nízké vlastní hmotnosti md4-1000,
která je nižší než 3 kg. Md4-1000 se pro Vás stane
neodmyslitelným nástrojem pøedevším díky své
bezkompromisní funkènosti.
Je jedno, zda použijete filmové kamery nebo fotoaparáty
s velmi vysokým rozlišením nebo specifická mìøící zaøízení
a èidla, zaruèující velmi pøesné mìøící hodnoty v rùzných
svìtelných spektrech nebo k zviditelnìní tepelného
záøení – md4-1000 Vám veškeré
namìøené hodnoty pøinese domù.
Mìøící zaøízení plynu nebo radiace
patøí k denní výzbroji md4-1000.
DOBA LETU
AŽ 88 MINUT
md4-3000:
SILNÝ
md4-3000-Flugplattform /letová platforma/ má karoserii
z uhlíkových vláken, letovou dobu 45 minut a pøepraví
až 3000 g užitné zátìže. D隝, sníh a prach nepøedstavují
pro microdrones letové platformy nic zvláštního.
Patentovaným aerodynamickým designem nových
md4-3000 v kombinaci s novými výkonnìjšími pohony,
je docíleno vysoké rychlosti a pracovní výšky
až 4000 m.
VYŠŠÍ LETOVÁ
Design md4-3000 v kombinaci s novými, výkonnìjšími
RYCHLOST,
pohony umožòuje vyšší letovou rychlost, kdy pøi letu
dopøedu vytváøí aerodynamický vztlak jako køídlo letadla. VÌTŠÍ VÝKON
Tím docílí vyššího letového výkonu a zároveò šetøí
akumulátor. Optimalizované 3-listé rotory s možností
pøednastavitelného stupnì jejich zakøivení umožòuje
nasazení ve výškách do 4000 metrù.
mdCockpit:
PURE BRAIN POWER
Easy Inspection Patterns
Uživatelský software mdCockpit byl speciálnì vyvinut
pro microdrones ke zvýšení užitku letových platforem
microdrones a k podpoøe jejich funkcí.
Software je pøitom projektován jako univerzální
program pro pozemní stanice letových platforem
microdrones.
V podstatì je lze rozdìlit do tøí hlavních funkcí:
waypoint editor pro plánování letù, downlink decoder
k pøíjmu telemetrie bìhem letu a modul k vyhodnocení
údajù z letového zapisovaèe – naše mdBlackbox.
Virtual Fence
mdCockpit dále obsahuje možnosti ke konfiguraci
A nastavení parametrù letových platforem
microdrones.
Waypoint Grids
Downlink Decoder
Waypoint Orbiting
DOSTUPNÝ PRO
WINDOWS™
(2000, XP, VISTA, 7)
mdLaserScan
mdLaserScan:
PØESNÌ NA BOD
Jednotka mdLaserScan je užitný modul nastavený
pøímo pro md4-1000. S jeho pomocí je terén
pod dronem velmi pøesnì a pøesto rychle naskenován.
1,2 kg lehký pøístroj nabízí rozlišení skenu 4 x 4 x 4 m
plochy zemì – pøi rychlosti 1 m/s. Takto lze provést
napø. sken plochy 100 x 50 m za pouhých
100 sekund (letová výška 25 m, rychlost 1 m/s).
VYSOCE PRECIZNÍ
SKENY VELKÝCH PLOCH
V CO NEJKRATŠÍ DOBÌ
I pøes neustálý pohyb dronu je pøesnost mìøení velmi
vysoká, jelikož skener do výsledkù mìøení pøímo
zahrnuje údaje GPS a IMU navigaèního systému.
Dodateènì integrovaná kamera navíc v sekundových
intervalech snímá referenèní fotografie okolí.
Tyto motivy lze potom použít napø. ke koloraci
3D-snímku nebo pro jiné následné úkoly.
Veškeré HiRes data jsou uložena
na USB-Flashdisku a lze je zobrazovat
a vyhodnocovat pomocí softwaru
mdCockpit .
Laserový skener
s integrovanou kamerovou jednotkou
mdBlackBox:
VŠE POD KONTROLOU
Osvìdèená technologie mdBlackBoxu nabízí pøístup
ke všem letovým údajùm. Každý microdron má
na palubì letový zapisovaè, který uloží až 125 krát
za sekundu více než 100 rùzných hodnot a stavových
informací o letu na interní microSD-kartu.
ROZSÁHLÝ SBÌR
Datovým objemem až 32 KB za sekundu lze pøesto
A ROZBOR
zdokumentovat nìkolik letových hodin na jedné
LETOVÝCH ÚDAJÙ
jediné microSD-kartì. V pøípadì pochybení operátora
nebo stroje slouží tyto údaje k úplné analýze události.
Èasto se lze již dopøedu vyvarovat událostí pomocí
analýzy letových dat, jelikož vyskytující se pochybení
lze ihned napravit. Statistický rozbor navíc napomáhá
optimalizovat Vaše lety a dokonce mùže pøispìt
k jejich efektivnìjšímu navrhování. Nadto lze také všechna
uložená data vyhodnocovat pro nejrùznìjší varianty
a druhy aplikací. Nejlepším pøíkladem je vytváøení
geo-referencí ze získaných zábìrù
a ostatních údajù èidel.
Záznam více než 100 rùzných hodnot a
stavových informací
mdRFID:
KLÍÈ K VÌTŠÍ
BEZPEÈNOSTI
mdRFID je Wireless-Key pro Vᚠmicrodron.
Zaruèuje, že nemùže dojít k neoprávnìnému pøístupu
k Vašemu systému. Pouze uživatel s platným klíèem
mdRFID-Key je schopen spustit startovací sekvenci
Vašeho microdronu. mdRFID se používá také jako
Wake-up Trigger /spouštìcí impulz/ pro standby
aplikaci jako napø. naše hangárová øešení.
Dokud není prostøednictvím mdRFID-Key aktivován,
microdron je v zásadì pøipraven k provozu, ale má
pøíkon jen 10 mA, jelikož se nachází
v modu smart-standby.
mdRFID-Key
OCHRANA
VAŠEHO CENNÉHO
HARDWARU PØED
NEOPRÁVNÌNÝM
PØÍSTUPEM
mdFNC:
VŽDY NA
POZICI
Nová palubní elektronika udržuje každou situaci
pod kontrolou – ještì preciznìji než kdykoliv pøed tím.
Vlastní letové a navigaèní kontrolní zaøízení /mdFNC/
microdronu nyní disponuje ještì vìtším výpoèetním
výkonem. Z toho tìží nejen nové funkce trasových
bodù na základì GPS, ale také AHRS (Attitude Heading
Reference System) se stal pøes sníženou vlastní
hmotnost ještì výkonìjším. mdFNC se zakládá
na nejnovìjší ARM technologii a disponuje
32-bit-microcontrollorem, který je hostitelem našeho
operaèního systému pro práci v reálném èase mdOS.
Srdce: mdFNC
DYNAMIC
2
mdSI :
NEOMEZENÁ INTEGRACE
UŽITNÉ ZÁT̎E
mdSI2 rozšiøuje »myšlenku platformy«.
Toto otevøené rozhraní umožòuje uživatelùm,
INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ
kteøí kladou velmi specifické požadavky
na microdron, poskytnout jim ještì vìtší potenciál, PRO INDIVIDUÁLNÍ
HW UŽITÍ
pro další specifická øešení. Microdrones rozhraní
„System Integrator Interface“ je primárnì myšleno
jako brána pro „inteligentní užitné zátìže“.
Své koøeny má v projektu AirShield podporovaném
BMBF a bylo navrženo, aby pøevzalo øízení
poèítaèových systémù „Onboard Embedded Computer“
a pøitom pøevzalo rozmísování senzorových
dat v hejnu nìkolika microdronù.
Mìøicí zaøízení na plyn
Microtector II G460
mdIMU:
PLNÁ ORIENTACE
Jádrem každého microdronu je nᚠmdIMU.
Je nedílnou souèástí mdFNC, nicménì nyní je
k dispozici i jako samostatné øešení. mdIMU
spoèívá v nových six-axis èidlech, zaruèujících
ještì vìtší preciznost a vyšší tepelnou odolnost.
Výrobní tolerance bylo možné zredukovat na
minimum. Pomocí mdIMU získáte velmi pøesnou
3D a 360° orientaci, èímž mùžete výrobek rozšíøit
o schopnost jeho pøesného polohování.
Pouhých 3 g hmotnosti z mdIMU èiní nejlehèí
a pøesto nejpøesnìjší, odolný a nejvýkonnìjší
OEM IMU-boards na trhu. Dokonale sladìné
s potøebami OEM s plnou technickou podporou
a vysokou flexibilitou, umožòující
doplnìní alternativních èidel.
Lehký a vysoce výkonný
JEDEN Z NEJLEHÈÍCH
OEM IMU BOARDÙ
NA TRHU
mdOS:
VYSOCE VÝKONNÝ
A ŠETRNÝ KE ZDROJÙM
Nᚠnejnovìjší operaèní systém pro práci v reálném èase
mdOS nyní mùže plnì rozvinout své „síly“ a vše propojit
do jedné sladìné jednotky. Jeho základem je špièkové
jádro s »Zero Interrupt Latency«.
Toto High-Performance-RTOS bylo optimalizováno
pro minimální spotøebu pamìti v RAM a ROM,
tak i vysokou rychlost a naší mnohostrannost. mdOS
dává naší filozofii – ukrýt v „srdci“ našich výrobkù co
nejvíce svobody a flexibility – nový rozmìr.
Plná kontrola znamená že rádi pøebereme plnou
odpovìdnost – ve prospìch našich zákazníkù.
OPTIMALIZOVÁNO
PRO VYSOKÉ
RYCHLOSTI
A MNOHOSTRANNOST
microdrones:
ROZMANITÉ OBLASTI
POUŽITÍ
VEØEJNÉ INSTITUCE
UPLATNÌNÍ MICRODRONÙ
· policie
· hasièi
· úøady & vojsko
· fotografové
· novináøi
· zpravodajské agentury
· archeologové
· zemìmìøièi
· architekti
· realitní makléøi
· ochránci pøírody
· meteorologové
· výzkumní pracovníci v ekologii
· hasièi
· policie & bezpeènostní personál
· filmoví producenti
· televizní stanice
· sportovní akce
PRÙMYSL
· geografický informaèní systém (GIS)
a fotometrie
· energie & dodavatelé energií
· bezpeènost
· letectví a kosmonautika
· zemìdìlští uživatelé
VÝZKUM & VÝVOJ
· výzkumné ústavy
· univerzity
FIRMY
· mediální služby
· poskytovatelé služeb
3D-model
øímské vykopávky
microdrones:
NOVÉ PERSPEKTIVY
PRO VZDUŠNÝ PROSTOR
Firma microdrones GmbH byla založena v øíjnu 2005.
Základní tým se již nìkolik let pøed tím zabýval
vývojem letounù nejrùznìjšího druhu. Inovativní
spojení rozmanitých dovedností bylo
a je naším klíèem k úspìchu.
Cílem spoleènosti je vývoj a výroba letounù s toèivými
køídy na základì VTOL MAV (VTOL = Vertical Take Off
and Landing, MAV = Micro Aerial Vehicle)
ve tøídì do 25 kg.
První výrobek z firmy microdrones, microdron
md4-200, vstoupil na trh v dubnu 2006,
obratem, bylo prodáno víc
než 250 jednotek.
MADE IN GERMANY
Dron akademie
Gutenbergstraße 86
V Holešovièkách 1156/29
57078 Siegen
182 00 Praha 8
Nìmecko
Èeská republika
Tel.: +49 271 770038-0
Tel.: +420 266 199 225
Fax: +49 271 770038-11
Fax: +420 266 199 226
[email protected]
www.microdrones.com
[email protected]
www.dronakademie.cz
© 2014 microdrones GmbH
microdrones GmbH

Podobné dokumenty

CV Karas

CV Karas ŽIVOTOPIS

Více

SILOTERM 4

SILOTERM 4 K panelu ZPS 1 lze pøipojit i libovolný poèítaè s operaèním systémem WINDOWS 2000 nebo vyšším. Speciální programové vybavení dovoluje sledovat na poèítaèi všechny teploty a provádìt jejich archivac...

Více

PRODUKT: md4-1000

PRODUKT: md4-1000 tilt controlled camera mount with aGEL® 3-AXIS VR-System For on board recorded high quality results. Live view on ground is always availabe. No matter if you record or not.

Více

VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT® Plus Hmoty VITA AKZENT Plus jsou fluoreskující keramické barvy, které se mohou nezávisle na koeficientu tepelné roztažnosti používat pro interní koloraci během vrstvení nebo externí lasuru a glasuru. Dí...

Více

manual-ibi1500t11

manual-ibi1500t11 Kardiální ablační systém IBI-1500T11 pracuje ve spojení s běžně dostupnou externí elektrodou typu DIP (Disposable Indifferent (Dispersive) Patch), která vyhovuje normě ANSI/AAMI - HF-18. Katetr dod...

Více

O softwaru k vašemu CD-RW

O softwaru k vašemu CD-RW asembleru, abyste tyto informace získali a souhlasíte s tím, že si tyto informace vyžádáte od spoleènosti Creative na níže uvedené adrese. Na základì obdržení takovéto žádosti spoleènost Creative u...

Více