listy 9 2012~1

Komentáře

Transkript

listy 9 2012~1
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
Roèník XX.
Èíslo 9
1
záøí 2012
ZDARMA
kde jsme mohli obdivovat, prohlížet
i vyzkoušet nové vozy znaèky Wolkswagen. K nahlédnutí byla otevøena
farská zahrada, která byla upravena
v rámci projektu Pøátelská zahrada.
V 15.00 hodin jsme již upírali zraky
k obloze a sledovali netrpìlivì seskok výsadkáøù. Doèkali jsme se
a zážitek to byl napínavý. Nejednomu z nás jistì zatrnulo pøi pohledu
na rychlost, jakou se na plochu høištì
snesli. Ale zvládli to bravurnì, což
diváci ocenili potleskem. Kolem
16. hodiny zaèaly ukázky leteckých
modeláøù, na které se tìšili pøedevším dìti a tatínkové, ale šikovnost
„pilotù“ strhla nakonec i ostatní.
Krásné modely a jejich dovednost
brázdit oblohu byly jistì pìkným zážitkem, a když jeden z modelù neplánovanì pøistál vysoko v korunì
lípy, ozvalo se mnoho zdìšených
i soucitných výkøikù. Ale záchrana
pøišla zanedlouho. Místní hašièi
pomohli a ma-jiteli vrátili letoun do
vlastních rukou a v poøádku.
V podveèer byli na pódiu slavnostnì ocenìni mladí sportovci fotbalisté TJ SOKOL Chotoviny, kteøí v letošním roce postoupili do krajského pøeboru žákù.
Odpoledne rychle ubìhlo a již
jsme se tìšili na slosování vstupenek a na veèerní vystoupení skupiny
Cover Trio - jejich koncert se protáhl do pozdních noèních hodin. Ceny
byly pìkné a hodnotné a šastní výherci si domù odnášeli napøíklad rotaèní sekaèku na trávu s pojezdem,
pohovku, poukaz na zapùjèení auta
na víkend, poukaz na vyhlídkový let
a podobnì.
Vìøíme, že se všichni dobøe bavili a tìšíme se za rok zase na shledanou.
Chotovinské slavnosti 2012
Sluníèka bylo objednáno vrchovatì - slavnosti se vydaøily.
Hlavním bodem tìch letošních
bylo znovuotevøení revitalizované
køížové cesty ve Farském lese. Její
obnova byla spoleèným dílem Obce
Chotoviny a Gymnázia Pierra de
Coubertina Tábor.
Ke slavnostnímu aktu se nás sešlo opravdu hodnì, o èemž svìdèí
bezmála stovka rozdaných pamìtních medailí, které nechala obec
k této pøíležitosti vyhotovit. Cestu
posvìtili a ètrnácti zastaveními nás
provedli bývalý zdejší faráø P. Jan
Z obsahu
listù
Nová vyhláška
o odpadech
Pozvánka
na Chotovinský
podzimní trh
Kuník a souèasný chotovinský faráø
P. Vladimír Koranda. Slavnostní atmosféru dotvoøili se svými nástroji
a zpìvem pozounisté. Dále se zúèastnili hosté z gymnázia - profesorka Alena Šedivá a její studenti,
kteøí se na rekonstrukci podíleli.
Z Mladé Vožice se pøijel na otevøení obnovené køížové cesty podívat starosta Jaroslav Vìtrovský.
Køížovou cestu vìtšina z nás zná
již jako zmì rozházených a zpola
zarostlých èástí jakýchsi pomníkù
a jen z vyprávìní víme, že tu kdysi
bývala køížová cesta. Bylo pìkné vidìt, že spoleènými silami lze pozvednout z prachu a hlíny odkaz našich
pøedkù, který mnohým z nás má ještì co øíci. A že si takových památek
vážíme, dokládá, myslím, i to, že se
slavnostního znovuotevøení nezúèastnili pouze vìøící.
Zatímco jsme se blížili k poslednímu zastavení, pro návštìvníky slavností již vyhrávala oblíbená jihoèeská dechová kapela Keramièka. Ta
hosty bájeènì bavila po celé odpoledne a nìkteøí si i pìknì zatanèili.
Pro dìti byl pøipraven skákací hrad,
hosté si mohli zakoulet v kuželníku
TJ Sokol a v prostorách okolo kostela lákal milovníky aut autosalon,
Informace
o knihovnì
Memoriál vyhrálo
Dynamo ÈB
Listy Chotovinska
vydává Obecní úøad Chotoviny
Šéfredaktor: Jaroslav Beneš
Redaktoøi:
Jaroslav Wimmer, Lucie Heømánková
Adresa redakce: Obecní úøad Chotoviny
Telefon 381 284 295, fax: 381 284 218
Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny
Reg. è. MK ÈR E 13165
Foto M. Fiala
Za OÚ Š. Petrásková
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
2
Ze zasedání zastupitelstva obce
Zápis a usnesení
z 10. zasedání konaného
dne 23. srpna 2012 od
19.04 hodin na Obecním
úøadì v Chotovinách.
Pøítomni: p. Ing. Bauerová, p. Beneš,
p. Ing. Bervida, p. Filip, p. Mgr. Honza, p. Hrstka, p. Jordák, p. Mgr. Mendel od 19:08 hod., p. Dr. Nìmec,
p. Pražák, sl. Mgr. Sochùrková,
p. Mgr. Turek, p. Mgr. Vítovcová,
p. Zrzavecký.
Návrh usnesení: p. Mgr. Honza,
p. Dr. Nìmec.
Ovìøovatelé: p. Filip,
sl. Mgr. Sochùrková.
Zapisovatel: p. Knotková.
Program:
1. Kontrola usnesení z 9. z.o.
2. Pøístavba mateøské školy.
3. Obecnì závazná vyhláška o odpadech.
4. Rozpoètové opatøení è. 9.
5. Pozemky.
6. Slouèení základní školy a mateøské školy.
Jednání zahájil pan starosta, konstatoval, že zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a je usnášení schopné,
protože je pøítomna nadpolovièní
vìtšina zastupitelù.
Seznámil pøítomné s programem
jednání.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 0.
Dále pan starosta uvedl, že diskuse
a hlasování budou probíhat ke každému bodu zvl᚝.
1. Kontrola usnesení - Zápis a usnesení z 9. zasedání byly ovìøeny panem Dr. Nìmcem a panem Václavem Pražákem a byly øádnì zveøejnìny na úøední desce. Nebyly k nim
vzneseny námitky, a jsou proto považovány za schválené.
Dále pan starosta konstatoval, že
úkoly plynoucí z usnesení byly splnìny.
2. Pøístavba Mateøské školy Chotoviny - probìhlo zjednodušené podlimitní výbìrové øízení na stavební
práce dle § 38 zák. è. 137/2006 Sb.,
na akci „Pøístavba MŠ Chotoviny“.
Ze šesti došlých nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, kterou
podala firma Spilka a Øíha s.r.o.
Sobìslav.
Usnesení è. 167/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí
vítìznou nabídku na stavbu „Pøístavba MŠ Chotoviny“ od firmy Spilka
a Øíha s.r.o. Sobìslav ve výši
4.657.109,- Kè vèetnì DPH.
Hlasování: Souhlasí 13, je proti 0,
zdržel se 1.
Usnesení bylo pøijato.
Ve smyslu vnitøní smìrnice Obce
Chotoviny è. VS-1/2012 byly souèasnì vyzvány k podání nabídek na
poskytnutí úvìru ve výši 4,7 mil. Kè
tøi banky. Vybrána byla banka s nejvýhodnìjší nabídkou, Èeská spoøitelna, a.s.
Usnesení è. 168/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje zøízení úvìru u Èeské spoøitelny, a.s. na
stavbu „Pøístavba Mateøské školy
Chotoviny“ ve výši 4.700.000,- Kè,
s dobou splatnosti 10 let, úrokovou
sazbou 1,90 % p.a., 3M PRIBOR
platný k 2.8.2012 (1,05 %) + marže
banky (0,85 %), bez zajištìní.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
3. Obecnì závazná vyhláška o odpadech - v souvislosti s otevøením
nového sbìrného dvora v ulici Družstevní èp. 320 v kvìtnu letošního
roku je potøeba zmìnit vyhlášku
è. 1/2009 tak, aby odpovídala provozu dvora. Návrh vyhlášky è. 2/
2012, která nahradí stávající vyhlášku, je pøedložen ke schválení.
Usnesení è. 169/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku obce Chotoviny è. 2/2012, o stanovení systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, vèetnì systému
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
4. Rozpoètové opatøení è. 9 - s návrhem seznámil pan starosta. Jsou
v nìm pøedevším proúètovány dotace na: opravu sochy sv. Jana Nepomuckého, vybudování komunikace
ke sbìrnému dvoru, èásteènou úhradu úrokù z úvìru na sportovní halu,
opravu a vybudování dvou autobusových èekáren. Dále proúètování
úvìru na pøístavbu mateøské školy.
Usnesení è. 170/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 9, které je nedílnou souèástí tohoto zápisu a usnesení.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
5. Pozemky.
Bezúplatný pøevod pozemkù
- schválení bezúplatného pøevodu
pozemkù v k.ú. Beranova Lhota zastupitelstvo obce usnesením è.
128/2011/Z07 z 08.12.2011 projednalo a schválilo žádost o bezúplatný
pøevod a souèasnì i samotný bezú-
platný pøevod pozemkù pp.è. 408/
12, 408/14, 408/16, 408/19, 408/
23, 409/4, 409/6 a 409/8 v k.ú. Beranova Lhota od Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových
na Obec Chotoviny.
Prùbìžnou kontrolou bylo zjištìno,
že byly v tomto usnesení ještì opomenuty pozemky pp.è.408/18 a 408/
20. Je proto potøeba uvedené usnesení zrušit a znovu schválit bezúplatný pøevod doplnìný o tyto dva
pozemky.
Usnesení è. 171/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce ruší usnesení
è. 128/2011/Z07 z 08.12.2011.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 172/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce projednalo a
schválilo žádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemkù:
pp.è. 408/12 - ostatní plocha, jiná
plocha; pp.è. 408/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace; pp.è. 408/
16 - ostatní plocha, ostatní komunikace; pp.è. 408/18 - ostatní plocha,
jiná plocha; pp.è. 408/19 - ostatní
plocha, jiná plocha; pp.è. 408/20 ostatní plocha, ostatní komunikace;
pp.è. 408/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace; pp.è. 409/4 - ostatní
plocha, ostatní komunikace; pp.è.
409/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace; pp.è. 409/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace;
k.ú. Beranova Lhota z vlastnictví
Èeské republiky, pøíslušnosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu
ve vìcech majetkových do vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- bezúplatný pøevod pozemkù v k.ú.
Jeníèkova Lhota - dle Pasportu
místních komunikací obce Chotoviny je témìø celá místní komunikace
75c umístìna na pozemcích ve vlastnictví Èeské republiky, pøíslušnosti
hospodaøit Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových a lze
žádat o jejich bezúplatný pøevod do
vlastnictví Obce Chotoviny. Jedná se
o tyto pozemky: pp.è. 666/47 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výmìøe 34 m2; pp.è. 666/48 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výmìøe 4 m2; pp.è. 751/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 1595 m2; pp.è. 751/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 49 m2.
Usnesení è. 173/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo žádost o bezúplatný pøevod a souèasnì i samotný bezúplatný pøevod pozemkù: pp.è. 666/47 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výmìøe 34 m2; pp.è. 666/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 4 m2; pp.è. 751/10 - ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 1595 m2; pp.è. 751/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmìøe 49 m2; v k.ú. Jeníèkova Lhota
z vlastnictví Èeské republiky, pøíslušnosti hospodaøit Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových
do vlastnictví Obce Chotoviny.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Zámìr prodat
- zámìr prodat pozemek parc. è.
st. 349 v k.ú. Èervené Záhoøí - Spoleènost E.ON Distribuce, a.s. postavila v ulici Krátká v Èerveném Záhoøí novou pozemní trafostanici na
st. 349 o velikosti 12 m2. Aby bylo
uvedeno do souladu vlastnictví budovy a pozemku, žádá spoleènost
o jeho odkoupení. Nabízí cenu
250 Kè,-/m2.
Usnesení è. 174/2012/Z10.
Zastupitelstvo Obce Chotoviny
schvaluje zámìr prodeje obecního
pozemku parc.è. st. 349, zastavìná
plocha a nádvoøí, v k.ú. Èervené Záhoøí, o ploše 12 m2, za cenu 250,Kè/m2.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
- zámìr prodat èást pozemku p.è.
1408/1 v k.ú. Øevnov - noví majitelé bývalé kovárny v Øevnovì na st.
10/2 (polorozpadlá budova naproti
kaplièce) mají v úmyslu tuto budovu opravit a využívat. Protože k budovì patøí jen malý pozemek za budovou, podali žádost o odkoupení
èásti sousedního obecního pozemku parc. è. 1408/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o ploše cca
35 m2.
Rada obce doporuèuje schválit zámìr prodeje za cenu 100 Kè,-/m2.
Usnesení è. 175/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr
prodeje èásti obecního pozemku
parc.è. 1408/1(v tìsném sousedství
s pozemkem parc.è. st.10/2), ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú.
Øevnov, o ploše cca 35 m2, za cenu
minimálnì 100,- Kè/m2. Podmínkou
je úèast zástupce obce pøi geodetickém zamìøení prodávaného pozemku.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0,
zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
Nová vyhláška o odpadech
V souvislosti s otevøením nového sbìrného
dvora byla schválena nová Obecnì závazná vyhláška o systému nakládání s odpady è. 2/2012,
kterou si mùžete pøeèíst v tomto vydání Listù.
Souèasné uspoøádání sbìrného dvora vyžaduje
velmi peèlivé tøídìní odpadù, a proto Vás všechny žádáme o spolupráci. Není vhodné vozit na
sbìrný dvùr pytle s odpadem, ve kterých máte
vše smíchané. Mìli byste pøivézt již odpady roztøídìné, abyste zbyteènì nezdržovali další návštìvníky za Vámi. Nová vyhláška jasnì øíká, které odpady kam patøí - netýká se pouze sbìrného dvora, ale všech míst s tøídìným odpadem. Pøehled
stanoviš kontejnerù na tøídìný odpad, který je
souèástí vyhlášky, najdete na webových stránkách
obce Chotoviny. Sí stanoviš kontejnerù se snažíme postupnì rozšiøovat, bohužel nìkterá místa
jsou velice málo využívána. Nejdøíve jsou samozøejmì naplnìny kontejnery u Jednoty, kde je nejvìtší pohyb obyvatel, ale napøíklad kontejnery
u bytovek jsou využívány velice málo. Také máme
v obci stacionární kontejner na drobný elektroodpad, o kterém jsme již psali, pouze se zmìnilo
jeho stanovištì - od zámku byl pøesunut ke sportovní hale. Do tohoto kontejneru mùžete odkládat
malá elektrozaøízení, napøíklad klávesnice, kalkulaèky, mobilní telefony, hraèky.
Odpad ze zahrad vèetnì vìtví se stále vozí na
kompostárnu.
Obecnì závazná vyhláška obce Chotoviny è. 2/2012,
o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, vèetnì systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotoviny.
Zastupitelstvo obce Chotoviny se na svém zase- Èl. 5 – Shromažïování objemného
dání dne 23. 8. 2012 usnesením è.169/2012/ odpadu
Z10 usneslo vydat na základì § 17 odst. 2 zákona 1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhleè.185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìktedem ke svým rozmìrùm nemùže být umístìn
rých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpido sbìrných nádob (napø. koberce, matrace,
sù (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu
nábytek ...).
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 2) Objemný odpad se shromažïuje ve sbìrném
è.128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní
dvoøe Chotoviny, ul. Družstevní èp. 320.
pozdìjších pøedpisù, (dále jen „zákon o obcích“),
Èl. 6 – Shromažïování smìsného
tuto obecnì závaznou vyhlášku:
Èl. 1 – Úvodní ustanovení
Tato obecnì závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù vznikajících na území obce Chotoviny, vèetnì nakládání se stavebním odpadem.
Èl. 2 – Tøídìní komunálního odpadu
1) Komunální odpad se tøídí na:
a) tøídìný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo a plast vèetnì PET lahví,
b) objemný odpad,
c) nebezpeèné složky komunálního odpadu,
d) smìsný odpad.
2) Smìsný odpad je zbylý komunální odpad po
stanoveném vytøídìní dle odst. 1 písm. a), b), c).
Èl. 3 – Shromažïování tøídìného odpadu
odpadu
1) Smìsný odpad se shromažïuje do sbìrných
nádob. Pro úèely této vyhlášky sbìrnými nádobami jsou:
a) typizované sbìrné nádoby (popelnice a kontejnery) urèené ke shromažïování smìsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístìny na veøejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného smìsného komunálního odpadu.
2) Stanovištì sbìrných nádob je místo, kde jsou
sbìrné nádoby trvale nebo pøechodnì umístìny za úèelem odstranìní smìsného odpadu
oprávnìnou osobou. Stanovištì sbìrných nádob jsou individuální nebo spoleèná pro více
uživatelù.
1) Tøídìný odpad je shromažïován do zvláštních
sbìrných nádob.
2) Zvláštní sbìrné nádoby jsou umístìny na stanovištích - viz. pøíloha è. 1.
3) Zvláštní sbìrné nádoby jsou barevnì odlišeny
a oznaèeny pøíslušnými nápisy:
a) papír, barva modrá,
b) nápojové kartony, barva oranžová,
c) sklo, barva zelená,
d) plasty, PET lahve, barva žlutá.
Èl. 7 – Nakládání se stavebním odpadem
Èl. 4 – Shromažïování nebezpeèných
složek komunálního odpadu
Èl. 8 – Závìreèná ustanovení
1) Nebezpeèné složky komunálního odpadu se
shromažïují ve sbìrném dvoøe Chotoviny, ul.
Družstevní èp. 320.
/dokonèení ze str. 2/
6. Slouèení ZŠ a MŠ Chotoviny - dne
31.5.2012 zastupitelstvo obce schválilo slouèení
Základní školy Chotoviny s Mateøskou školou
Chotoviny. Aby mohlo být toto slouèení legalizováno, je potøeba pøijmout další usnesení, kterými
bude zmìnìn název školského subjektu, ukonèena zøizovací listina mateøské školy a upravena
zøizovací listina základní školy. Návrh dodatku ke
zøizovací listinì je souèástí materiálù.
1) Stavební odpad je stavební a demolièní odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, pøedat èi zlikvidovat zákonem stanoveným zpùsobem.
3) Omezené množství recyklovatelného stavebního odpadu (max. 100 kg na èíslo popisné a rok)
je možné uložit ve sbìrném dvoøe Chotoviny,
ul. Družstevní èp. 320.
1) Nabytím úèinnosti této vyhlášky se zrušuje
Obecnì závazná vyhláška obce è. 1/2009.
2) Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. 10.
2012.
Usnesení è. 176/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje k 1. 1. 2013 zmìnu názvu Základní škola Chotoviny, okres Tábor,
na: Základní škola a Mateøská škola Chotoviny,
okres Tábor.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 177/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce ruší zøizovací listinu Mateøské školy Chotoviny ke dni 1.1.2013.
3
STØÍPKY Z OBCE
❖ Tento mìsíc - v záøí 2012 budou
v areálu Mateøské školy Chotoviny
zahájeny práce na pøístavbì jedné
tøídy mateøské školy. Projekt stavby vypracoval Ing. Václav Rychlý.
Stavbu provede firma Spilka a Øíha
s.r.o., která ve výbìrovém øízení na
zhotovitele stavby nabídla nejnižší
cenu: 4 657 109,- Kè vèetnì DPH.
(Výbìrovým øízením na zhotovitele stavby se obci podaøilo vysoutìžit cenu o 2 mil. Kè nižší, než stanovil rozpoèet provedený odbornou stavebnì ekonomickou kanceláøí v dubnu tohoto roku.) Nový
objekt bude dìtem k dispozici od
záøí 2013.
❖ Úvìr na pøístavbu MŠ Chotoviny
poskytne Èeská spoøitelna, a.s., která nabídla ve výbìrovém øízení nejlepší finanèní podmínky.
❖ Obec obdržela dotaci z ministerstva kultury na restaurování kovové sochy sv. Jana Nepomuckého ve
výši 115 000,- Kè. Práce byly zahájeny a socha bude zpìt na svém
místì zaèátkem záøí.
❖ V ulici Dolní v Èerveném Záhoøí
byl dokonèen další úsek obecní kanalizace.
❖ V Jeníèkovì Lhotì a Chotovinách
u zámku byly dokonèeny práce na
vylepšení autobusových zastávek.
Obec obdržela na tyto práce dotaci
ve výši 117 000,- Kè.
❖ V srpnu byla dokonèena oprava
støechy kulturního domu v Chotovinách. Souèástí opravy støechy bylo i její zateplení. Na tuto akci je pøislíbena dotace ve výši 200 000,- Kè.
❖ Na pøelomu èervence a srpna byl
realizován projekt opravy sportovních kabin na høišti v Chotovinách.
Pøedmìtem projektu byla pøedevším výmìna oken a oprava dlažeb. I na tuto akci je obci pøislíbena
dotace.
Mgr. Zdenìk Turek
Pøístavba Mateøské
školy Chotoviny
V pondìlí 3. záøí byla zahájena stavba pøístavby mateøské školy. Z dùvodu zajištìní bezpeènosti je bezpodmíneènì nutné oddìlit provoz stavby od provozu mateøské školy. Proto po dobu
výstavby bude vchod z ulice Lipová využíván výhradnì stavbou a pøístup do mateøské školy bude
pouze od sportovní haly. Žádám rodièe, aby využívali parkovištì v centru obce.
Dìkuji za pochopení. L. Pohan
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Usnesení è. 178/2012/Z10.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 1 ke Zøizovací listinì Základní školy Chotoviny vydané
dne 27. 12. 2007, s úèinností od 1. 1. 2013.
Hlasování: Souhlasí 14, je proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo pøijato.
Skonèeno v 19:55 hodin.
Zapsala: Marie Knotková
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
NOVÉ KNIHY
Jan Cimický - PERLOVÝ AMULET.
Další z pøípadù nejmladšího inspektora na Nábøeží zlatníkù, nositele
slavného jména, Paula Maigreta, který jde ve stopách svého slavného
vzoru. Banální pøíhoda, dálnièní nehoda, pøi níž je zranìna mladá dívka, rozpoutá lavinu pátrání.
Miloslav Pospíšil - EMA DESTINOVÁ. Obnovené a rozšíøené vydání
knihy o dramatickém osobním
a umìleckém životì legendární pìvkynì. Cennou souèástí biografie, která vychází ke 130. výroèí narození
Emy Destinové, je i soupis vydaných
desek, úplný soupis všech rolí a bohatá obrazová dokumentace.
G. F. Unger - SETKÁNÍ V AMITY. Bok
po boku bojovali v krvavé válce a
drželi spolu za všech okolností. Pak
se ale rozešli - Cap Hunter se vydal
vlastní cestou a sešel ostatním z oèí.
G. F. Unger - O’HARA. Byl to obávaný pistolník, ale vydával se na neúspìšného zlatokopa, jelikož chtìl být
v blízkosti krásné Revy Hattawayové, které slíbil ochranu pøed ètyømi
nejmocnìjšími muži Canyon City.
Laura Williams - UZLY. ENCYKLOPEDIE UZLÙ A TECHNIK DRHÁNÍ.
Encyklopedie uzlù a technik drhání,
s podrobnými návody k tvorbì ne-
tradièních ozdob a šperkù.
Sue Heaser - VÝROBA ŠPERKÙ
Z MODELOVACÍHO STØÍBRA.
Lesley Stanfield - PTÁCI, MOTÝLCI,
ZVÍØÁTKA A ROSTLINY.
Pletete nebo háèkujete? A už vás
nebaví vyrábìt to, co každý druhý?
Pak máte v rukou tu správnou knížku. A v ní se skrývá nepøeberné
množství nejrùznìjších pùvabných
tvoreèkù, kteøí èekají jen na to, až
vezmete do ruky háèek èi jehlice.
Rudolf Deiser - PØÍRODNÍ LÉÈBA
KOÈKY. Rychlá úleva a šetrná léèba
pomocí homeopatie a Bachovy kvìtové terapie > Srozumitelná homeopatie: Rychlá a snadná pomoc koèièkám.
4
Vicky Halls - KOÈKA DETEKTIV. Brousí si vaše koèka drápy o koberce? Zneèišuje
dùm? Zmìnilo se v poslední
dobì její chování? Stala se samotáøskou nebo je vùèi vám èi èlenùm
vaší rodiny agresivní? Nebo byste
prostì jen chtìli pochopit, jakým
zpùsobem pøemýšlí? V tomto prùvodci proslulá poradkynì Vicky Hallsová pomáhá majitelùm zjistit, proè
se jejich miláèkové chovají urèitým
zpùsobem.
Jan Novák - ALJAŠKA, ANEB PØÍBÌH PØÍBÌHU. Autor v knize nabízí
„pøíbìh o pøíbìhu“, pøemýšlí o scénáøi, který chtìl napsat na základì
noticky v chicagských novinách,
a promýšlené postavy mu ožívají
pod rukama.
Agatha Christie - ZÁHADA NA ZÁMKU STYLES. Hercule Poirot se svým
typickým šarmem rozplétá pøedivo
vztahù obyvatel ospalého panství
v Essexu.
Jan Balabán - ZEPTEJ SE TÁTY. Vítìzná kniha ceny Magnesia Litera
2011. Smrt zpozorní naše životy.
Ústøední událostí posledního románu Jana Balabána je umírání a smrt
èlovìka, jeho vlastním vnitøním dìjem je ovšem nároèné hledání života. Nebo ten se ve své hloubce vždy
musí teprve najít.
Jan Balabán - POVÍDKY. Souborné
vydání povídkové tvorby jednoho
z nejvýznamnìjší èeských autorù posledního dvacetiletí. Povídky nedávno zesnulého Jana Balabána patøí
ke klenotùm èeské literatury nejen
podle kritiky, ale pøedevším podle
ètenáøù.
Rutka Laskier - DENÍK LEDEN - DUBEN 1943. Deníkové záznamy ètrnáctileté polské dívky (pùsobivé
osobní písemné svìdectví o hrùzách
holocaustu a 2. svìtové války) dokumentují tøi mìsíce života židovské komunity v malém polském
mìstì Bedzin.
Irena Dousková - DARDA. Po bestselerech Hrdý Budžes (jenž se proslavil také jako èinohra s vynikající
Barborou Hrzánovou v hlavní roli)
a Onìgin byl Rusák (v divadelní režii Jana Borny) pøichází závìreèná
èást autorèiny volné trilogie Darda.
Èas železnou oponou trhnul, takže
žákyni a v téže h(n)usákovské realitì
dospívající gymnazistku Helenu potkáváme nyní jako vdanou ženu,
matku dvou dìtí. Aèkoli se dobové
kulisy promìnily, na lepší svìt to
kupodivu zase nevypadá.
Halina Pawlowská - VELKÁ ŽENA
Z VÝCHODU. Co se stane, když vám
pravou ruku povede rozum a levou
ruku vášeò? Budete milovat až za
hrob. Nový román je hoøká komedie, v níž autorka staví do kontrastu
východní koøeny svých postav a ryze
západní souèasnost jejich životù.
PRO DÌTI A MLÁDEŽ
Alena Ježková - BABA JAGA,
KOSTLIVÁ NOHA
Radek Malý - LISTONOŠ VÍTR
Jo Nesbö - DOKTOR PROKTOR
A PRDÍCÍ PRÁŠEK
John Flanagan - HRANIÈÁØÙV
UÈEÒ 2
Ivona Bøezinová - DRŽKOU NA
ROHOŽCE
Jiøí Holub - VZPOURA STRAŠIDEL
Jiøí Holub - KOLIK VÁŽÍ MATYLDA
Petra Braunová - NEJHORŠÍ DEN
V ŽIVOTÌ TØEÁKA FILIPA
Pavel Šrut - LICHOŽROUTI
Milan Valenta - PÙÏÁCI ZE STARÉ
ŠKOLY
Jiøí Žáèek - KRYSÁCI
Š. Petrásková
Pro PRVÒÁÈKY, jejich rodièe a ostatní ètenáøe
všech vìkových kategorií
Milí ètenáøi i vy, teprve budoucí. Bývá zvykem, že po návštìvì Obecní knihovny se každý
prvòáèek chce stát evidovaným ètenáøem. To jsme
rádi. Dítì se mùže zapsat samo, ale až po odevzdání Vámi podepsané pøihlášky a zaplacení
50 Kè poplatku na rok se stává doopravdy naším
ètenáøem a mùže si pùjèovat knihy. Je dùležité
pøeèíst si na webových stránkách knihovny nebo
pøímo v knihovnì Knihovní øád a ceník poplatkù
za služby. Podpisem pøihlášky totiž rodièe stvrzují, že jsou s øádem knihovny seznámeni a budou jej dodržovat. Èasto se zapomínají informovat o upomínkách a poplatcích za nì. I o nich
jsou podrobnosti v Knihovním øádu. Jen pøipomínám, že knihovna není ze zákona povinna zasílat upomínky. Délku výpùjèky by si mìl ètenáø
kontrolovat sám buï pøes internet, nebo osobnì
v knihovnì.
Vaše dítko ještì nemusí nutnì umìt èíst.
Knihovnu mùže navštìvovat o pøestávkách, pùjèovat si knihy, èasopisy a encyklopedie tøeba jen
prezenènì (místnì v knihovnì)
a nemusí být evidovaným ètenáøem.
Výbìr knih je veliký, zejména tìch dìtských.
Knihy pro zaèínající ètenáøe si pøeètou s Vaší pomocí již
brzy. Jsou doplnìny obrázky,
èásti textu jsou krátké, aby dìti
mìly radost z dobøe zvládnutého ètení.
V knihovnì si mohou skládat puzzle, kreslit a pøíjemnì zde trávit èas.
Od èervna letošního roku platí rodinný dvougeneraèní poplatek 100 Kè na rok. Pokud již nìkdo z vaší rodiny èlenem knihovny je, bude Vaše
dítì zapsáno zdarma a po dobìhnutí pøedplacené
služby, Vám bude sjednocena na 100 Kè za všechny èleny, ale každý bude mít své ètenáøské konto.
Pokud si ale na jedno konto pùjèuje více èlenù
rodiny, jsou pøedem vyøazeni ze soutìže o nejpil-
nìjšího ètenáøe a návštìvníka knihovny. Informace o dovolených, uzavírkách z dùvodù školení,
voleb, èi rodinných najdete v Listech Chotovinska (pokud víme o uzavírce s dostateèným pøedstihem), na webových stránkách knihovny a na
kulturní vývìsce na prodejnì Jednoty. Na vratech
školy je nehledejte. Nìkomu vadí a obyèejnì zde
nevydrží déle než 1/2 dne. Informace o chodu
knihovny Vám sdìlí i na OÚ. Š. Petrásková
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
Nejsilnìjší vášeò
Nejeden ètenáø ze starší generace asi pozná, že pro titulek k tomuto
èlánku jsem použil název jedné z knih
dnes už neprávem zapomínaného
spisovatele Jana Vrby. Úmyslnì.
Chci totiž vyprávìt o pytlácích, ale
ne o tìch dnešních sprostých zlodìjích, kteøí vìtšinou za použití nejmodernìjší techniky surovì, bezohlednì a hlavnì témìø beztrestnì
drancují lesy a rybníky a mnohdy si
troufnou i na soukromé farmy. Ti se
starými a mnohdy „slavnými“ pytláky nemají vùbec nic spoleèného.
V životì myslivcù byli pytláci vždy
tìžkou kapitolou. A proto nebylo
divu, že je zemitì nenávidìli víc než
kohokoli na svìtì. Ale nepøátelství
mezi myslivcem a pytlákem bylo vìtšinou pøímé a hlavnì mužné. Na
obou stranách bylo dost odvahy, ale
i znalostí a chytrosti, aby spolu mohli
bojovat všemi prostøedky. Hrubá síla
nesloužila myslivci ani pytlákovi.
V nìkterých pøípadech se dokonce
dalo mluvit o urèité dávce úcty mezi
dobrým myslivcem a správným pytlákem a naopak, i když nikdy nemohli
být pøáteli.
Samozøejmì se stávalo, že se
pytlák dopustil i úkladné vraždy, jen
aby se zbavil nepohodlného svìdka
svého protizákonného èinu. Také otevøené støety lesníkù s pytláky konèily
v nìkterých pøípadech tragicky, a je
zajímavé, že to vìtšinou byl lesník,
kdo s tìžkým zranìním, nebo dokonce mrtvý, zùstal ležet na místì
srážky. Takovou lidskou tragédii pak
na tom místì pøipomínaly svaté obrázky nebo pouze prosté køíže na
stromech.
Staøí pytláci se v mnohém podobali myslivcùm. K lovu zvìøe zásadnì používali støelnou zbraò, stejnì
jako myslivci se štítili používání rùzných léèek a lapadel a nikdy nepytla-
èili v dobì hájení zvìøe. Dnes už jen
málokdo ví, že do nepøátelství s pytlákem a myslivcem se zásadnì nesmìl plést nikdo tøetí. Zcela jistì by
u obou nedopadl dobøe. Na druhé
stranì je známo mnoho pøípadù, že
když šlo o škùdce lesa, pravovìrní
pytláci se jako jeden muž postavili
na stranu myslivcù a proti takovým
lidem bojovali spoleènì. Jako pøíklad slouží jejich spoleèný boj proti
„divokým smolaøùm“, lidem, kteøí
navrtávali stromy, aby získali smùlu, ale i jiným škùdcùm lesa.
Praví pytláci také nemìli nic spoleèného s tak zvanými okaøi, kteøí se
zpravidla specializovali na urèitý
druh zvìøe. K výrobì ok používali
drát, nejradìji mosazný nebo mìdìný, ale v pøípadì nouze nepohrdli
ani železným drátem. Na srnèí zvìø
také používali ocelové lanko. Okaøi
museli velice dobøe znát, kam se
chodí zvìø pást. Na zajíce kladli oka
do bramboøiš a do øepy, na srnèí
zvìø je pøipevòovali na ohnutý mladý stromek. Nárazem zvíøete se stromek prudce vymrštil a oko zvíøe uškrtilo.
Napøíklad pøed sto lety byl velice
známým a zkušeným okaøem chalupník Matìj K. z Ratiboøských Hor.
Byl to mimoøádnì mazaný èlovìk.
O jeho spádech vìdìlo nejen celé
mìsteèko, ale i èetníci, ale nebylo
mu možné nic dokázat. Ale 19. ledna 1895 spadla klec, když ho s ostøe
nabitou jednohlavòovou ruènicí na
rameni potkal ve 4 hodiny ráno èetník, který byl na noèní obchùzce,
a Matìje se zeptal, kam jde. Matìj
odvìtil, že jde na zahradu plašit zajíce. Èetníka ale neošálil. Milého
Matìje zadržel, probudil starostu a za
jeho úèasti provedl u Matìje domovní prohlídku. A ejhle! Netrvalo dlouho a èetník nalezl 8 metrù mosazné-
BLAHOPØEJEME JUBILANTÙM
Svá významná životní jubilea oslavili nebo v nejbližších dnech oslaví tito naši obèané:
60 let Luboš Pecháèek, Chotoviny
Václav Janecký, Èervené Záhoøí
65 let MUDr. Vìra Dlabalová, Chotoviny
Jiøina Kratochvílová, Sedleèko
Marie Voboøilová, Chotoviny
70 let Bohumil Bohuslávek, Èervené Záhoøí
85 let Doc. MUDr. Karel Dlabal, Chotoviny
91 let Rùžena Píglová, Chotoviny
Všem jubilantùm pøejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .
5
ILLIAS NA MOTIVY
HOMÉROVY ILIADY
Koèovné divadlo Koèébr
bavilo zaèátkem srpna
I když letní „paøák“ mnohé milovníky divadla odradil, pøesto se jich sešlo dost na to, aby se hrálo.
Protože úporné slunce slibovalo pálit a nepøestat, ochotníci
i diváci se jej rozhodli pøelstít. Popadli lavièky a celou divadelní scénu pøesunuli do stínu lip v okolí kostela sv. Petra a Pavla.
Zde se pod klenbou stromù zaèal odehrávat pradávný pøíbìh.
O napìtí a pøekvapení nebyla nouze, ale nejvíce bylo zábavy.
Ochotníci zapojili do hry i diváky, a to vždy slibuje nebývalý
zážitek. A jak návštìvníci potvrzují, stálo to za to a moc se tìší,
až pøíštì pøijede KOÈÉBR. „Urèitì pùjdeme zas.“
Za OÚ Š. Petrásková
ho drátu nastøíhaného na oka, a dokonce dvì hotová oka. To staèilo, aby
to Matìji K. vyneslo mìsíce tuhého
žaláøe.
Zvláštní skupinou pytlákù byli tak
zvaní brakaøi, kteøí se specializovali
na lov koroptví. Chytali je za pomoci tak zvaných pøívlaèkù – jakýchsi
rybáøských sítí zhotovených z tenkého pletiva. Pytláci také za jasných
nocí zacházeli do špatnì hlídaných
bažantnic a flobertkami èi vzduchovkami sestøelovali zahøadované bažanty, kteøí byli proti jasné obloze dobøe vidìt. Jiní pytláci zahøadované bažanty omamovali dusivými plyny
vznikajícími hoøením síry, kterou
v kalíšcích na dlouhých tyèích vyzvedávali do korun stromù a omá-
mené bažanty, kteøí spadli na zem,
pak jen prostì sesbírali.
Nìkteøí lidé zase chytali škodnou,
ale i užiteènou zvìø do želez jen proto, aby mohli dobøe zpenìžit její
kožešinu.
Pravý pytlák ale tyto a podobné
neèisté zpùsoby zásadnì odmítal
a štítil se jich. Pytláci mezi sebou
používali zvláštní hantýrku, které rozumìli jen oni, mìli své povìry
i zvyky, a dokonce i svou „latinu“.
Pytlácká vášeò se v mnoha pøípadech dìdila z otce na syna. Pytlaèili
pradìdové i vnuci a ve starých pytláckých rodinách se pak dlouho tradovala vyprávìní o nejstateènìjších
pøíhodách tak, jak je uchovala pamì, a mnohdy i doplnilo lidové
podání.
Jaroslav Wimmer
JAK TO VLASTNÌ BYLO?
Kdy byla vyrobena první žvýŽVÝKAÈKA
kaèka, se pøesnì neví, ale prý to byl
Podle historikù žvýkali už staøí
Øekové, a to pryskyøici z kùry døeviny zvané lentišek, které zaèali øíkat mastika. Kvùli relaxaci, vìtšímu soustøedìní, oèistì chrupu
a vonnému dechu se pøežvykování
brzy stalo velice populární. Mayové si zase zklidòovali nervy žvýkáním hmoty z kùry jiného stromu,
ze kterého vytéká mléèná šáva latex, která sice na vzduchu zasychá, ale neztrácí svou gumovou
konzistenci. Poèátky moderní žvýkaèky ale musíme hledat až na konci 19. století, kdy na tyto poznatky
dávných lidí navázali Amerièané a
pomocí zatopové šávy dali lidstvu
vynález, který pøekonává staletí.
Amerièan Thomas Adams, který
v roce 1869 objevil využití latexové šávy (Mayové jí øíkali chicie)
jako žvýkací gumy. První èeská žvýkaèka spatøila svìtlo svìta asi v roce
1903, jmenovala se Rici, ale lidé jí
odmítali. Proè? To se v dnešní
dobì všeobecného plýtvání potravinami zdá být tìžko uvìøitelné. V té
dobì totiž nikdo v Evropì nebyl
zvyklý vyhazovat nìco, co si zaplatil. A tak když se Èeši dozvìdìli, že
žvýkaèku po dožvýkání musí vyhodit, pøestali ji kupovat. „Naplno“
se u nás zaèalo žvýkat až v roce
1957, kdy se rozjela výroba kvalitních èeských žvýkaèek, od roku
1969 nazývaných Pedro. -wer-
Noví obèánci
Šimon Plachý
Èervené Záhoøí
Hana Syrná
Chotoviny
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
6
CENTRUM KAÒKA Tábor
je tu pro dìti i rodièe
I na tento školní rok pøipravujeme pohybové i tvoøivé aktivity formou rùzných kroužkù pro dìti již od
1 roku vìku s rodièi i bez nich.
â hudebnì-pohybová výchova
â výtvarnì-pracovní výchova
⠚kolièka - poprvé bez rodièù
â salsa pro dìti
â kroužky šikovných rukou
â logopedická prevence
â kytara â flétnièka...
Rozpisy hodin a další informace naleznete
na www.kanka.info v sekci volnoèasové aktivitiy.
Prodej permanentek probíhá od 5.9., cvièení zaèíná 10.9.
Pøihlášky a informace: Lenka Michalová,
[email protected], tel.: 734 573 988
Cvièení dívek a žen 2012/ 2013
Zveme všechny dívky a ženy, pojïte si s námi protáhnout tìlo, opìt zaèínáme cvièit od 17. záøí každé pondìlí a ètvrtek, vždy od 19 hodin ve sportovní hale.
V pondìlí pilates,
ve ètvrtek body forming
pod vedením Míši Pìknicové.
Jednotlivá hodina cvièení
- èlenky oddílu SPV 45,- Kè
- ostatní 55, - Kè
Permanentky - 5 x 1 hod. - èlenky oddílu SPV 200,- Kè
- ostatní 250, - Kè
Permanentky z minulého období
jsou v platnosti do 31.12. 2012
Iva Novotná
Kuželkáøská sezóna 2012/2013 zaèíná
Dovolené a prázdniny
nám ubìhly jako voda, snad
všichni staèili naèerpat nové
síly a již tu máme zaèátek
nové sezony.
Jako obvykle jsme zahájili tradièním otevøením kuželny pøi Chotovinských slavnostech a zájem o prohlídku, obèerstvení a zakoulení byl skuteènì obrovský a potìšující.
Poèáteèním organizaèním úkonem je odeslání pøihlášek a uhrazení startovních, stále rostoucích poplatkù. Následuje utvoøení jednotlivých,
pro tento rok nových, perspektivních družstev.
Po odmlce se opìt vracíme do vyšší soutìže žen,
a to III. KLZ, kde nás budou reprezentovat bývalé
dorostenky Hanka Køemenová, Gábina Kuèerová,
Maruška Pilaøová a Iva Svatošová.
Družstvo A - Divize Jih se pustí do bojù
s nadìjným složením Honza Bartoò, Luboš Bervida, Jan Foøter, Zbynìk Hein, Libor Hrstka, Petr
Køemen a Alena Makovcová. B - Krajský pøebor I.
bude bojovat se sestavou Jirka Svaèina, Honza
Chobotský, Míra Zeman, Pepa Kytír, Lenka Køemenová, Míra Vacko a Petr Otradovec. Déèko Okresní pøebor Pavlína Otradovcová, Slávka Nohejlová, Petr Køemen st., Alena Køemenová, Anna
Kubešová, Láïa Šmejkal, Michal Nový a Petr
Dìd. Dorost A a B bude hrát v okresním pøeboru,
Lenka Dražilová, Lucie Lišková, Iva Kahounová,
Lucie Kratochvílová, Lenka a Martina Køemenovy, Pavel Makovec. Naši nejmladší David Bartoò
a Martin Makovec se úèastní turnajových Pohárù
mladých nadìjí.
K. Šmejkalová bude hostovat v první lize dorostu za Silon Sezimovo Ústí.
První pøípravné disciplíny, po turnajích v Kamenici a Strakonicích, jsme odehráli na turnaji
Josefa Èásenského v Táboøe na 120 hodù. Po
vynikajících výkonech se družstvo Chotoviny A
ve složení Bartoò 576, Bervida 575, Foøter 560
a Hrstka 556 umístilo v kvalitním obsazení na
4. místì výkonem 2267. První místo Èeské Velenice 2296, 2. Tábor 2295, 3. Chýnov 2277. Jednotlivé výkony ostatních již tolik nenadchly - Chobotský 526, Vacko 524, Zeman 513 a Svaèina
493. Druhé družstvo skonèilo na 13. místì.
V sobotu 25. srpna se uskuteènil na naší kuželnì druhý roèník turnaje Memoriálu Václava
Otradovce, který je vzpomínkou na našeho dlouholetého pøedsedu.
V soutìži tøíèlenných družstev na 120 hodù
(2 x 10 plných + 50 dorážky) se podaøilo zajistit
úèast 10 kvalitních družstev II. ligy, Divize a domácích. První místo obhájilo družstvo Chotoviny A, ve složení Libor Hrstka, Petr Køemen a Hanka Køemenová výkonem 1180 bodù. Na druhém
místì Lokomotiva Tábor 1171 (Mihál, Kašpar,
Smažík) a tøetí Slovan Kamenice nad Lipou 1137
(Rychtaøík, Šindeláø, Podhradský), Chotoviny B
1124 (Jan Bartoò, Zbynìk Hein a Jan Foøter) obsadily 5. místo.
V jednotlivcích nenechal nikoho na pochybách o své domácí neporazitelnosti Libor Hrstka
a zvítìzil výkonem 428 kuželek. Na druhém místì
Jarda Mihál Loko Tábor 414 a tøetí Miroslav Dvoøák Silon Sezimovo Ústí stejným výkonem, ale
horší dorážkou, 414 poražených kuželek.
Putovní pohár pro nejlepší družstvo tedy zùstal doma, první tøi družstva obdržela hodnotné
vìcné ceny, nejlepší hráèi poháry a vìcné ceny.
1. místo na Memoriálu Václava Otradovce
L. Hrstka, H. Køemenová a P. Køemen
Tímto dìkujeme hlavnímu sponzorovi turnaje, firmì Petr Merxbauer, za pomoc a hodnotné
ceny, a také obci za poskytnuté upomínkové pøedmìty.
Nyní se nám po mnoha pøípravách, turnajích
a ladìní formy koneènì rozbìhnou soutìže. Budeme všem našim zástupcùm držet palce a pøát
jim co nejlepší pøedvádìné výkony. Doufáme, že
naši pøíznivci a fanoušci si najdou cestu na mistrovská utkání a podpoøí nás v bojích o body.
Domácí utkání v mìsíci záøí:
III. KLZ – ženy
29. 9. 2012 sobota 10:00 hodin
Chotoviny - SKK Rokycany
Divize JIH – A
21. 9. 2012 pátek 17:30 hodin
Chotoviny - Jiskra Nová Bystøice A
Krajský pøebor I – B
28. 9. 2012 pátek 17:30 hodin
Chotoviny - Sokol Sobìnov
M. Vacko
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
7
Report Barvy a laky Teluria Race Fichtl & Pitbike Chotoviny
Tak koneènì je to za námi. Po témìø dvou
mìsíèních pøípravách probìhl na naší „tréninkové trati“ poblíž Chotovin volný závod fichtl & pitbike. Pro tento závod jsme pøipravili cca tisíc
metrù dlouhou tra s množstvím technických prvkù. Vypsané tøídy Fichtl Klasik, Fichtl Special,
Pitbike do 125 ccm, nad 125 ccm, Elite a Dìti
do 12 let pøilákaly témìø stovku jezdcù, což byla
právì ta pravá porce závodníkù k tomu, aby povrch tratì pøežil bez vìtší úhony.
Tøída Fichtl Klasik byla vypsána na 45 minut,
tøída Speciál na 30 minut, kdy poøadí urèovalo
nejvìtší množství odjetých kol. Pitbiky a Dìti do
12 let se pak jely na daný poèet kol a vítìze.
Nejobsazenìjší tøídou se pak stala Fichtl Klasik a i ostatní rozjíždky èítaly právì tolik jezdcù,
aby boje na trati mìly tu pravou štávu.
Tu pravou štávu mìly ale také pøejímky strojù,
a to hlavnì tøídy fichtl. Opravdu nikdo asi nezávidìl našemu technickému komisaøi Martinovi Sládkovi, který, jak trefnì prohlásil naprosto skvìle
komentující Milan Makovec, musel urèit, jestli
otoèený šroubek doleva øadí Fichtl do tøídy Klasik
nebo šroubek otoèený doprava znamená tøídu
Speciál. Po troše toho jiskøení mezi naším technikem a jezdci bylo ale vše vysvìtleno a mohlo se
zaèít jezdit.
Rád bych popsal detailnìji probíhající boje,
bohužel jsem patøil do skupiny èasomíry, takže
prùbìh mne tak trochu míjel.
Velkým plusem celého závodního dne bylo
úžasné poèasí, kdy po tak nìjak nijaké sobotì
nám nedìle nadìlila to pravé motokrosové slunce, které pøilákalo množství divákù v øádu stovek,
a podle optimistù jich bylo odhadem i více než
tisíc. Je jasné, že to je pro závodníka ten nejlepší
doping k tomu, aby zahodil mozek a jel nadoraz.
A na doraz závodníci opravdu jeli.
U nejobsazenìjší tøídy Fichtl Klasik zírali diváci s otevøenou pusou na stroje Jawa 50 z osmdesátých let i starší, jak se øítí po pomìrnì technické trati a vùbec nic si nedarují. Nutno podotknout, že ani úmrtnost tìchto veteránù nebyla
nijak tragická. Závod jednoznaènì vyhrál Milan
Kos z Divišova s 27 odjetými koly.
Ve tøídì Speciál zase bylo vidìt, co dokážou
zlaté èeské ruèièky vytvoøit ze stroje urèeného
pro pomalý pøesun starými èeskými vesnièkami.
Nejlepší speciály dokázaly zajet kilometrovou tra
za èas okolo minuty tøicet. Tahoun závodu Filip
Neurvit z Daèic nìkolik kol pøed cílem pøepustil
díky zadøenému motoru první místo Davidu Šárovi z Kladna s 21 ujetými koly. Ve tøídì Speciál
nám také odjel závod nejstarší úèastník pan Jiøí
Somer z Neveklova (1939) a klobouk dolù pøed
jeho 18 odjetými koly a celkovým devátým místem.
U dìtí byla vidìt vùle porazit tra i své soupeøe, to se nejlépe povedlo naší riderce Nikole Sládkové. Ani její tatínek Martin nepøišel zkrátka, když
sice nepøevzal cenu za první místo, ale ani pohár
nejt잚ího jezdce jistì není jednoduché získat :-).
Mezi dìtmi se pral o své místo nejmladší závodník, teprve šestiletý David Cvach z Tábora.
Pitebiky, tak to už je opravdu malý velký motokros se vším všudy. Ve tøídì do 125 ccm podal
naprosto sebevìdomý výkon Jirka Hájek z Popovic
a vyhrál systémem start a cíl.
Skvìle zajela Anetka Sichrovská z Vitanovic,
kdy mezi starými pardály obsadila pìkné ètvrté
místo a pohár získala také jako nejaktivnìjší jezdec, protože jela i ve tøídì nad 125 ccm. Její taka
Mirek si pak získal srdce divákù nejvìtším držkopádem poté, co mu vytekl tlumiè a „zavøela“ se
mu øidítka. Stejnì si ale sáhl na druhé místo.
Ve „velkých“pitech zvítìzil Pavel Koèerha
z Rybníkù u Dobøíše na zapùjèeném motocyklu
od našeho kamaráda Zbyòka Filipa, který pøi pøípravì trati obìtoval své šlachy ve snaze pøidržet
motorovou pilu z druhé strany. Spravilo to prý
asi ètyøicet stehù!
Tøídu Elite s pøehledem vyhrál Libor Maleèek
z Troskovic a diváky zaujal také Adam Záveský
z Opaøan, který jako jediný dokázal skoèit oba
dvojskoky, kdy druhý pár mìøí cca osm metrù,
a mimo to suverénì vyhrál obì rozjížïky.
Kvalitu akce, myslím, dokladuje skuteènost,
že poøadatelé byli osloveni pøítomnými zástupci
motocyklové federace s možností zahájit jednání
o uskuteènìní závodu v seriálu Mistrovství Evropy malých terenních motocyklù. Jedná se sice
prakticky o neziskovou akci, ale reklama pro Motosport i obec Chotoviny by byla obrovská.
Podìkování všem zúèastnìným, kteøí pomohli nezištnì nebo za minimum uskuteènit
tyto závody:
Hasièùm z pøilehlé Moravèe a Rzavé v èele
s Ing. Mirkem Pavlíèkem, kteøí když nemávali žlutými praporky, tak kropili tra, a to i pøes to, že
nenechavé ruèièky jim pomohli od èásti hadice.
Milanovi Makovcovi, který skoro zahodil hlasivky
pøi komentování, zdravotnici Anetì, bagristovi
panu Heømánkovi a rodinám, které se toèily okolo složité pøípravy. Podìkování dále patøí všem
sponzorùm za finanèní i vìcnou podporu závodu: Barvy a laky Teluria s.r.o., Body color s.r.o.,
Het s.r.o., RM Chemicals, ABC tiskárna Chotoviny, Ráj barev, Radio Blaník atd.
Jarda Krejèí - Motosport Chýnov
Výsledky:
Dìti do 12 let
1. Nikola Sládková
2. Štepán Karkula
3. David Cvach
4. Václav Veselý
5. Natálka Kopecká
Fichtl klasik
1. Milan Kos
2. Jiøí Stojanoviè
3. Milan Kašpar jr.
4. Richard Biroš
5. Pavel Fuèík
Pitbike do 125 ccm Pitbike nad 125 ccm
1. Jiøí Hájek
2. Mirek Sichrovský
3. Pavel Cihláø
4. Aneta Sichrovská
5. Antonín Ledvina
Fichtl special
1. David Šára
1. Pavel Koèerha
2. Zdenìk Žemlièka
3. Daniel Trost
4. TomᚠHachel
5. Jan Rytíø
Pitbike ELITE
1. Libor Maleèek
Doplòkové ceny:
Nejmladší jezdec:
David Cvach (2006)
Nejstarší jezdec:
Jiøí Somer (1939)
Nejt잚í jezdec:
Martin Sládek (118-?)
Nejaktivnìjší jezdec:
Aneta Sichrovská
Nejvìtší držkopád:
Mirek Sichrovský
9/2012
LISTY CHOTOVINSKA
8
KRAJSKÁ PREMIÉRA SE ŽÁKÙM POVEDLA
Žáci Chotovin mají za sebou
velkou premiéru, historicky první zápas v krajském pøeboru.
A všechno se povedlo! Starší
žáci vydøeli na høišti Hluboké
hodnì cennou remízu 0:0 a navíc získali prémiový bod na penalty! Vyhráli 4:3. A mladší žáci
zvítìzili 1:0. Výlet na jih Èech se
zkrátka povedl náramnì.
„Klukùm jsme pøed zápasem
øíkali, že když už jsme postoupili, bylo by fajn, abychom nebyli
jen do poètu a taky nìco ukázali. Všichni si to vzali k srdci
a opravdu dali do zápasu všechno. Tempo bylo o tøi stupnì
vyšší než v I. A tøídì, pøesto kluci rytmus chytili a byli soupeøi
více než vyrovnaným soupeøem,“ øíká trenér Èestmír Køížka.
V dalším zápase se naopak
štìstí od týmu odklonilo. Na
høišti Milevska chotovinský výbìr prohrál 0:2. Ale znovu moc
nechybìlo a všechno bylo jinak.
Za stavu 0:0 trefil Mendel z pøímého kopu tyè a naopak prakticky z protiútoku Milevsko potrestalo zbyteènou chybu bran-
V CHOTOVINÁCH ZÁØILY
SLAVIA a
V sobotu 11. srpna
zažily Chotoviny fotbalový svátek! Na høišti u kostela se hrál tradièní Memoriál Petra Pekárka, tentokrát ovšem
o poháry bojovaly špièkové týmy starších žákù. Kromì domácího výbìru pøijely FC MAS
Táborsko, SK Dynamo Èeské
Budìjovice a SK Slavia Praha,
všechno týmy žákovské ligy.
Zahrál si každý s každým a k vidìní byly tìžké bitvy i brankové
hody. Každopádnì pøes dvì
stovky divákù a rodièù se dobøe bavily. Chotoviny se ukázaly
jako skvìlý hostitel, nechaly
všechny týmy vyhrát. Ale Táborsku podlehly až po velkém boji,
ve zbylých dvou pøípadech to
bylo spíš o tom, zvládnout zápas se ctí, což se povedlo.
DYNAMO
„Turnaj byl odmìnou pro tým, který vybojoval historický postup do
krajského pøeboru. Proto jsme
pozvali zvuèné týmy a pro kluky
to byl obrovský zážitek. A vyzkoušeli si, jak se hraje fotbal
na nejvyšší úrovni, kdo staèí víc
a kdo ménì,“ øíká øeditel turnaje
Dušan Mendel.
O prvenství si to podle pøedpokladù rozdaly Dynamo a Slavia. Zrodila se bezbranková remíza, a tak k potìšení divákù
musel rozhodnout až penaltový
rozstøel. V nìm zazáøil èeskobudìjovický brankáø, a tak pohár
pro vítìze zùstal na jihu Èech.
Slavnostní pøedávání obstaral
Libor Pekárek, zástupce rodiny,
a starosta Chotovin Zdenìk Turek s místostarostou Janem
Jordákem.
káøe. Chotoviny se dál snažily,
v závìru ale domácí pøidali další gól.
„Tentokrát jsem mìl pocit, že
klukùm chybí šáva. Bylo tam
ménì bojovnosti a dùrazu. Škoda, myslím, že Milevsko bylo
horším týmem, než Hluboká. Ale
zase se ukázalo, že jsme schopni konkurovat silným týmùm,“
hodnotí kouè Køížka.
Mladší žáci ale bodovali, ukopali remízu 1:1 a mají bod. V penaltách už je Milevsko pøedèilo.
Pøípravné zápasy
Muži A
Chotoviny – Ratiboøské Hory 1:3 (0:2) (T. Vrhel)
So. Sezimovo Ústí – Chotoviny 5:0
Výsledky mistrovských zápasù
Muži A
Borotín – Chotoviny 5:1 (2:1) (Bondarev PK)
Chotoviny – Malšice 0:3 (0:1)
Vìtrovy – Chotoviny 5:2 (0:1) (Kos, Švehla)
Dorost
Ratiboøské Hory – Chotoviny 2:2 (1:1) (T. Vrhel 2)
Žáci st.
Hluboká – Chotoviny 0:0 3:4 PK
FC ZVVZ Milevsko – Chotoviny 2:0 (1:0)
Chotoviny – Slavia È. Budìjovice 1:1 (0:0) (Struska) 3:4 PK
Žáci ml.
Hluboká – Chotoviny 0:1 (0:1) (Voborský)
FC ZVVZ Milevsko – Chotoviny 1:1 PK 3:1
Chotoviny – Slavia È. Budìjovice 0:1
Rozpisy mistrovských zápasù
Muži
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
Dorost
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
Žáci
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
So 8.9. Chotoviny – Me. Tábor
Ne 16.9. Tøebìtice – Chotoviny
So 22.9. Chotoviny – Lomnice
So 29.9. Chotoviny – N. Vèelnice
hl. Øepeè – Chotoviny
17:00
15:00
16:30
16:30
hl.
Ne 9.9. Sobìslav B – Chotoviny
10:30 (hø. Vlastiboø)
So 15.9. Chotoviny – Jistebnice
16:30
So 22.9. Tuèapy – Chotoviny
13:30
Ne 30.9. Chotoviny – Øepeè/Opaøany
11:00
hl. Me. Tábor – Chotoviny
hl.
So 8.9. Trh. Sviny – Chotoviny
Ne 16.9. Chotoviny – Èt. Dvory
St 19.9. Táborsko B – Chotoviny
Ne 30.9. Chotoviny – È. Krumlo
Ne 7.10. Bechynì – Chotoviny
9:30
9:30 Ml. Vožice
16.00
14:00 Chotoviny
9.30
St. pøípravka
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Pá 7.9. So. Sezimovo Ústí – Chotoviny
So 15.9. Chotoviny – Me. Tábor „B“
hl. Me. Tábor „C“ – Chotoviny
So 29.9. Chotoviny – Jistebnice
hl. Øepeè/Opaøany – Chotoviny
Ml. pøípravka
Foto R. Stiebler ml.
Zápasy:
Nejlepší hráè Chotovin:
Jan Dvoøák
Chotoviny – Dynamo ÈB 1:5 (Pìkný)
Táborsko – Slavia Praha 1:10
Poøadí:
Chotoviny – Slavia Praha 0:8
1. Dynamo ÈB
Táborsko – Dynamo ÈB 0:9
2. Slavia
Chotoviny – Táborsko 2:4 (Korecký, T. Vácha)
3. Táborsko
Dynamo ÈB – Slavia Praha 0:0 4:3 PK
4. Chotoviny
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
So 15.9.
So 22.9.
So 29.9.
Ne 7.10.
Muži „35“
volno
Chýnov – Chotoviny
Chotoviny – Bechynì
Sobìslav – Chotoviny
Chotoviny – So. Sezimovo Ústí
9. kolo St 12.9. Dražice – Chotoviny
10. kolo Út 18.9. Chotoviny – Sultán
11. kolo Po 24.9. Ml. Vožice – Chotoviny
17:30
14:30
hl.
14:00
hl.
10:00
14:00
14:00
10:00
18:00
17:30
17:30
Stránku pøipravili D. Mendel a L. Heømánková

Podobné dokumenty

Listy 10 2014

Listy 10 2014 ❖ Rada obce schválila pøipravit dokumentaci pro zhotovení dalšího vrtu v lokalitì „Miláèek“. Jde nám o získání dalšího zdroje vody. ❖ Stížnost obèanù na rušení noèního klidu v souvislosti s výstavb...

Více

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA to bylas i ty, milenko s bílým plachtovím, pøišlas a odešlas, – vidìl jsem tì a už tì neuvidím. Však znám také vìci tìžké a nejt잚í, jež marnì vypluly na cestu k ráji, znám nemocnice a pøedmìstí, ...

Více

listy10 2013

listy10 2013 již šestým rokem. Od roku 2008, kdy jej ELEKTROWIN vyhlásil, z nìj bylo vyplaceno už zhruba 13 400 000 korun. Pøi splnìní daných kritérií mùže obec získat z Motivaèního programu až 100 000 korun za...

Více

Valašský špalíček - festival, se kterým je třeba počítat HC

Valašský špalíček - festival, se kterým je třeba počítat HC Vyhlídka (25 mil.) na výmìnu oken a zateplení støech. „Tato investice je pøipravena k realizaci od roku 2011, je to velká projektová investice, vysoutìžením odhadujeme snížení ceny o 60%,“ doplnila...

Více

Vizovske noviny_4-13 - e.qxd

Vizovske noviny_4-13 - e.qxd VI/117/13 - bere na vìdomí závìry vyplývající ze Zápisu z jednání Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Vizovice konaného dne 19. 6. 2013, který tvoøí pøílohu è. 1 k zápisu. VI/118/13 - schvaluje ...

Více

Průvodce městem 2015 - Ubytování v Mikulově

Průvodce městem 2015 - Ubytování v Mikulově loretánský kostel sv. Anny. V jeho hlavní lodi stávala kopie Bramantovy kaple v Loretě. Zde se poutníci klaněli Černé Madoně loretánské. Toto poutní místo založené kardinálem Dietrichsteinem bylo t...

Více

Vánoční nálada - Obec Ratibořské Hory

Vánoční nálada - Obec Ratibořské Hory zokruhování vodovodu z námìstí, ulièkou smìrem na dobroòskou silnici. Jedná se o úsek v délce cca 200 m, který by vyøešil situaci u tìch rodinných domù, které dodnes nejsou napojeny na vodovodní øá...

Více

Směrnice pro Závod požárnické všestrannosti (ZPV)

Směrnice pro Závod požárnické všestrannosti (ZPV) Hlídka je vylouèena ze ZPV: – opustí-li pøedstartovní prostor s cílem získat informace o trati a tím i neoprávnìné zvýhodnìní Na tra ZPV nesmí bez povolení štábu soutìže nejen hlídka, ale ani vedo...

Více