Slovníček-PRIMARY COLOURS - Level 3

Komentáře

Transkript

Slovníček-PRIMARY COLOURS - Level 3
Anglicko - český slovníček
Level 3
www.cambridge.org/elt/primarycolours
www.cambridge.org/elt/cz
Slovníček byl zpracován kanceláří Cambridge University Press pro potřeby učebnice
„Primary Colours“ vydané nakladatelstvím Cambridge University Press. České
významy ve slovníčku použité odpovídají pouze situacím a významům, ve kterých
se slova objevují v jednotlivých lekcích učebnice.
Výslovnost
Výslovnost je u každého slova uvedena v hranaté závorce. Využívá znaků
mezinárodní fonetické abecedy IPA. Hlavní přízvuk je označen přízvukovou čárkou
nahoře, pokud se nejedná o jednoslabičné slovo (např. goodbye ZfTc!a`H\(+a vedlejší
přízvuk je označen přízvukovou čárkou dole (např. teddy bear Z!sdc-h$ad?q\). Větný
přízvuk se neoznačuje. Tečka v přepisu výslovnosti označuje slabiku.
Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci
počeštěná forma
znak mezinárodní
mezinárodní
příkladové slovo
fonetické abecedy
fonetické abecedy
Zz\
hat
ZU\
a
cut
[email protected]\
á
car
ZP\
o
pot
ZN9\
ó
ball
ZT\
u
put
Zt9\
ú
room
Z?\
again
Z29\
bird
ZH\
i
sit
Zh9\
í
key
ZcY\
dž
gin
ZM\
bank
ZR\
š
ship
ZsR\
č
cheese
ZS\
thank
ZC\
they
Zv\
w
wave
ZY\
ž
measure
ZNH\
oi
boy
Z`T\
au
how
Z?T\
know
ZH?\
here
Zd?\
there
ZT?\
moor
2
transkripce
příkladového slova
Zgzs\
ZjUs\
[email protected]\
ZoPs\
ZaN9k\
ZoTs\
Zqt9l\
Z?!fdm\
Za29c\
ZrHs\
Zjh9\
ZcYHm\
ZazMj\
ZRHo\
ZsRh9y\
ZSzMj\
Z CdH\
ZvdHu\
Z!ldY-?q\
ZaNH\
Zg`T\
Zm?T\
ZgH?q\
ZCd?q\
ZlT?q\
Welcome back!
bar
can / can’t
chocolate
complete
dance
everyone
go swimming
I’m
He’s
She’s
…ing.
It’s
We’re
You’re
They’re
Z!vdk-j?lazj\
[email protected]\
[email protected]\
Z!sRPj-?k-Hs\
Zj?l!okh9s\
[email protected]\
Z!du-qh-vUm\
Zf?TrvHlHM\
Z`Hl
Zgh9y
ZRh9y
ZHsrHM\
ZvH?q
ZiN9q
ZCd?q
He’s / She’s got …
No, I’m not.
part
power pack
screen
What’s … got?
Zgh9y.Rh9y fPs\
Zm?T`HlmPs\
[email protected]\
Z!o`T?q$ozj\
Zrjqh9m\
ZvPsrfPs\
ZC?!e29rs!jvdr-sR?m\
Z?!f?T\
[email protected]\
[email protected]@9rjs\
Zah9Pm!gPk-H-cdH\
ZsRt9y\
Z!jUu-?q\
Z!cHe-?q-?ms\
Z!c`H-m?-rN9q\
Zh9sR\
Z!HM-fkHR\
ZHm!cYNH\
ZH$uzk-it!dH-R?m\
Z!e29rs\
Z!eHR-?-l?m.!eHR-?-ldm\
ZeHRHMa?Ts\
ZcYh!Pf-q?-eh\
ZgHk\
1 The first question
ago
Art
ask(ed)
be on holiday
choose
cover
different
dinosaur
each
English
enjoy
evaluation
first
fisherman / fishermen
fishing boat
Geography
hill
3
Vítejte zpátky!
tabulka (čokolády)
umět/neumět, moci/nemoci
čokoláda
úplný, kompletní
tančit
každý (člověk)
jít plavat
Já …
on …
ona …
ono/to …
my …
ty – vy …
oni …
(přítomný čas průběhový)
On/Ona má …
Ne, já ne…
část
motorový batoh
obrazovka
Co má …?
První otázka
před
výtvarná výchova
zeptat se + (minulý čas)
být na prázdninách
vybrat
zakrýt
různý
dinosaurus
každý
angličtina
líbit se
hodnocení
první
rybář / rybáři
rybářský člun
zeměpis
hora
History
How many … were there?
Hurry up!
It was …
It wasn’t …
lake
Loch Ness
lunch
Maths
meat eater
meteorite
million
minute
monster
picnic
plant eater
problem
project
reply (replied)
say (said)
Science
Scotland
shout(ed)
slow
Social Studies
Sport
subject
submarine
test
There were …
They were …
They weren’t …
timetable
travel
type(d)
Z!gHr-s?q-h\
Zg`T!ldm-hv?qCd?q\
Z!gUq-hUo\
ZHsvPy\
ZHs!vPy-?ms\
ZkdHj\
ZkPjmdr\
ZkUmR\
ZlzSr\
Zlh9sh9-s?q\
Z!lh9-sh-?q-`Hs\
Z!lHk-i?m\
Z!lHm-Hs\
Z!lPm-rs?q\
Z!oHj-mHj\
[email protected]?q\
Z!oqPa-k?l\
Z!oqPcY-djs\
ZqH!ok`H.qH!ok`Hc\
ZrdH.rdc\
Zr`H?mr\
Z!rjPs-k?mc\
ZR`Ts.R`TsHc\
Zrk?T\
Z!r?T-R?k!rsUc-hy\
ZroN9s\
Z!rUa-cYHjs\
Z$rUa-l?q!h9m\
Zsdrs\
ZC?qv?q\
ZCdHv?q\
ZCdHv29ms\
Z!s`Hl$sdH-ak<\
Z!sqzu-?k\
Zs`Ho.s`Hos\
under
was / were
wasn’t / weren’t
weather
Yum yum.
Z!Um-c?q\
ZvPy.v29q\
Z!vPy-?ms.v29ms\
Z!vdC-?q\
Z$iUl!iUl\
ZC?!rdj-?mc!jvdr-sR?m\
Z$svdm-sh!e29rs\
Z?!k?Tm\
[email protected]@9s\
Z!a29S-cdH!oqdy-?ms\
2 The second question
21st
alone
bar chart
birthday present
4
dějepis
Kolik tam bylo …?
Pospěš si!
To bylo …
To nebylo …
jezero
Loch Ness (jezero ve Skotsku)
oběd
matematika
masožravec
meteorit
milion
minuta
příšera, obluda
piknik
býložravec
problém
projekt
odpovědět + (minulý čas)
říci + (minulý čas)
přírodověda
Skotsko
křičet + (minulý čas)
pomalý
občanská výchova
tělesná výchova
předmět
ponorka
test
Tam byli(y) …
Oni byli …
Oni nebyli …
rozvrh hodin
cestovat
psát na počítači/psacím
stroji + (minulý čas)
pod
byl / byli
nebyl / nebyli
počasí
Mňam mňam.
Druhá otázka
dvacátý první
sám, osamělý
sloupcový graf
dárek k narozeninám
bread
British
buy (bought)
camp
CD
century
China
Chinese
clean (the kitchen)
column
come (came)
comic
cook(ed)
country
Did you go to the cinema?
dinner
do the shopping
do the washing up
dollar
earn
exchange(d)
false
fill(ed)
film
find (found)
fizzy drink
frightening
get (got) ready
give (gave)
gold
have (had)
heads or tails
Zaqdc\
Z!aqHs-HR\
Za`H.aN9s\
Zjzlo\
Z$rh9!ch9\
Z!rdm-sR?q-h\
Z!sR`H-m?\
ZsR`H!mh9y\
Zjkh9mC?!jHsR-Hm\
Z!jPk-?l\
ZjUl.jdHl\
Z!jPl-Hj\
ZjTj.jTjs\
Z!jUm-sqh\
ZcHcitf?TstC?!rHm-?-l?\
Z!cHm-?q\
ZctC?!RPo-HM\
ZctC?!vPR-HMUo\
Z!cPk-?q\
Z29m\
ZHjr!sRdHmcY.Hjr!sRdHmcYc\
ZeN9kr\
ZeHk.eHkc\
ZeHkl\
Ze`Hmc.e`Tmc\
Z!eHy-hcqHMj\
Z!eq`H-s?mHM\
Zfds.fPs!qdc-h\
ZfHu.fdHu\
Zf?Tkc\
Zgzu.gzc\
ZgdcyN9qsdHky\
heavy
horrible
How much …?
invent(ed)
job
look(ed) for
Lydia
make (made)
make the beds
market
meal
money
Z!gdu-h\
Z!gPq-?-ak<\
Zg`TlUsR\
ZHm!udms.Hm!udm-sHc\
ZcYPa\
ZkTj.kTjseN9q\
Z!kHc-h-?\
ZldHj.ldHc\
ZldHjC?adcy\
[email protected]\
Zlh9k\
Z!lUm-h\
5
chléb
britský, Brit
koupit + (minulý čas)
tábor, tábořiště
CD
století
Čína
čínský, Číňan
uklízet (kuchyň)
sloupec, rubrika
přijít + (minulý čas)
komiks, komik, směšný
vařit + (minulý čas)
země
Šel/Šla jsi do kina?
večeře
nakupovat
umývat nádobí
dolar
vydělávat
vyměnit + (minulý čas)
nepravdivý
naplnit + (minulý čas)
film, filmovat
najít + (minulý čas)
šumivý nápoj
strašidelný, děsivý
připravit se + (minulý čas)
dát + (minulý čas)
zlato
mít + (minulý čas)
panna nebo orel (při házení
mincí)
těžký
hrozný, strašný
Kolik …?
vynalézt + (minulý čas)
práce
hledat + (minulý čas)
Lydia
udělat + (minulý čas)
ustlat postel
trh
jídlo
peníze
money box
music
next
No, I didn’t.
On Thursday she played
football in the park.
pack(ed) up
paper money
pocket
pocket money
purse
run (ran)
restaurant
Roman
same
second
sell (sold)
silver
start(ed)
study (studied)
survey
table
the USA
theatre
They went to China.
ticket
toss(ed) a coin
vegetable
walk the dog
week
What did she do?
Where did the children go?
win
work in the garden
Yes, I did.
3 The third question
above
adjectives + -er
(nicer)
adjectives + -est
(the nicest)
Z!lUm-h$aPjr\
Z!lit9-yHj\
Zmdjrs\
Zm?T`H!cHc-?ms\
ZPm!S29y-cdHRhokdHc
[email protected]\
Zozj.ozjsUo\
Z!odH-o?q!lUm-h\
Z!oPj-Hs\
Z!oPj-Hs!lUm-h\
Zo29r\
ZqUm.qzm\
[email protected]\
Z!q?T-l?m\
ZrdHl\
Z!rdj-?mc\
Zrdk.r?Tkc\
Z!rHk-u?q\
[email protected]@9sHc\
Z!rsUc-h.!rsUc-hc\
pokladnička
hudba
další
Ne, já jsem ne…
Ve čtvrtek hrála v parku
fotbal.
sbalit + (minulý čas)
papírové peníze
kapsa
kapesné
peněženka
běžet + (minulý čas)
restaurace
Říman, římský
týž, stejný
druhý
prodat + (minulý čas)
stříbro
začít + (minulý čas)
učit se, studovat + (minulý
čas)
Z!r29-udH\
průzkum
Z!sdH-ak<\
tabulka
ZC?$it9-dr!dH\
Spojené státy americké
(USA)
Z!SH?-s?q\
divadlo
ZCdHvdmsst!sR`H-m?\
Oni jeli do Číny.
Z!sHj-Hs\
lístek
ZsPr.sPrs?jNHm\
hodit si mincí + (minulý čas)
Z!udcY-s?-ak\
zelenina
ZvN9jC?cPf\
jít na procházku se psem
Zvh9j\
týden
ZvPscHcRhct9\
Co udělala?
Zvd?qcHcC?!sRHk-cq?mf?T\ Kam odjely děti?
ZvHm\
vyhrát, zvítězit
Zv29j [email protected]?m\
pracovat na zahradě
Zidr`HcHc\
Ano, já …
(krátká odpověď v minulém
čase prostém)
ZC?S29c!jvdr-sR?m\
Třetí otázka
Z?!aUu\
nad, nahoře
2. stupeň krátkých přídavných
jmen (hezčí)
3. stupeň krátkých přídavných
jmen (nejhezčí)
6
Africa
Asia
believe
best
catch (caught)
chain story
cloth
come out
correct
coyote
cry
cup
dark
describe
desert
discuss
drink (drank)
drop (dropped)
eat (ate)
encyclopaedia
English is more difficult
than Science.
example
fall asleep
flower
footprint
fox
grandmother
group
Harry’s boots are
smaller
bigger
longer
shorter
than Helen’s.
hour
important
information
journey
kind
Z!ze-qH-j?\
Z!dH-Y?\
ZaH!kh9u\
Zadrs\
ZjzsR.jN9s\
ZsRdHm!rsN9-qh\
ZjkPS\
ZjUl `Ts\
Zj?!qdjs\
ZjNH!?T-sh\
Zjq`H\
ZjUo\
[email protected]\
ZcH!rjq`Ha\
Z!cdy-?s\
ZcH!rjUr\
ZcqHMj.cqUMj\
ZcqPo.cqPos\
Zh9s.dHs\
ZHm$r`H-jk?!oh9-ch-?\
Z!HM-fkHRHylN9q!cHe-H-j?ks
C?m r`H?mr\
[email protected]\
ZeN9k?!rkh9o\
Zek`T?q\
Z!eTs-oqHms\
ZePjr\
Z!fqzm$lUC-?q\
Zfqt9o\
[email protected]
rlN9k?q
aHf?q
kPM?q
RN9s?qC?m!gdk-?my\
Z`T?q\
ZHl!oN9-s?ms\
Z$Hm-e?!ldH-R?m\
Z!cY29-mh\
Zj`Hmc\
large
laugh(ed)
look after
maiden
[email protected]\
[email protected]@9es\
[email protected]?q\
Z!ldH-c?m\
7
Afrika
Asie
věřit
nejlepší
chytit + (minulý čas)
řetězový příběh
látka
vyjít (ven)
správný
kojot, stepní vlk
plakat
pohár, hrneček
tmavý
popsat
poušť
(pro)diskutovat
pít + (minulý čas)
upustit + (minulý čas)
jíst + (minulý čas)
encyklopedie
Angličtina je obtížnější než
přírodověda.
příklad
usnout
květina
stopa, otisk chodidla
liška
babička
skupina
Harryho boty jsou
menší
větší
vyšší
nižší
než Heleniny.
hodina
důležitý
informace
cesta
laskavý, vlídný,
dobrosrdečný
velký
smát se + (minulý čas)
starat se, pečovat
dívka
more + adjectives
(more difficult)
ZlN9q\
most + adjectives
(the most difficult)
pass
play a trick
Zl?Trs\
pet
power
prefer(red)
Zods\
Zo`T?q\
ZoqH!e29q.oqH!e29qc\
rabbit
remember
scarf
sleep (slept)
student
suddenly
sunshine
syllable
take (took)
tell (told)
the UK
third
This is the coldest / the most
beautiful place
in the world.
tomorrow
trick
turn into
unkind
village
wake (woke) up
worst
yeti
Z!qza-Hs\
ZqH!ldl-a?q\
[email protected]\
Zrkh9o.rkdos\
Z!rsit9-c?ms\
Z!rUc-?mkh\
Z!rUm-R`Hm\
Z!rHk-?-ak<\
ZsdHj.sTj\
Zsdk.s?Tkc\
ZC?$it9!jdH\
ZS29c\
ZCHrHyC?j?Tkc Hrs.C?
l?Trs!ait9-sH-e?kokdHr
HmC?v29kc\
Zs?!lPq-?T\
ZsqHj\
Zs29m!Hm-s?\
ZUm!j`Hmc\
Z!uHk-HcY\
ZvdHj.v?TjUo\
Zv29rs\
Z!ids-h\
ZC?eN9S!jvdr-sR?m\
Z?!ldq-H-j?m\
Z!dm-h\
Z!dm-h-SHMdkr\
Z!dm-h-SHMstcqHMj\
Z?!q`Hu.?!q`Huc\
ZPr!sqdH-kh-?m\
[email protected]\
[email protected]\
Z!aHr-jHs\
4 The fourth question
American
any
Anything else?
Anything to drink?
arrive(d)
Australian
barbecue
basket
biscuit
[email protected]\
ZokdH?sqHj\
8
2.stupeň dlouhých přídavných
jmen
(náročnější)
3.stupeň dlouhých přídavných
jmen (nejnáročnější)
předat, podat
vyvést někomu něco (nějaký
kousek, schválnost, trik)
domácí mazlíček- zvířátko
síla, moc, energie
dávat přednost + (minulý
čas)
králík
pamatovat si
šála
spát + (minulý čas)
student
náhle
sluneční světlo
slabika
vzít + (minulý čas)
říct + (minulý čas)
Spojené království (UK)
třetí
Tohle je nejstudenější /
nejkrásnější místo na světě.
zítra
úskok, šprým, podvod, trik
změnit se na
nelaskavý, nepřátelský
vesnice
probudit se + (minulý čas)
nejhorší
yeti
Čtvrtá otázka
Američan, americký
nějaký
Ještě něco?
Něco k pití?
přijet, přijít + (minulý čas)
Australan, australský
opékání na rožni
košík
sušenka
bowl (of rice)
breakfast
Bye!
can (of fizzy drink)
Can I have some/a …,
please?
celebration
cheeseburger
chicken
chips
coffee
cola
crisps
curry
customer
design
dictionary
easy
evening
every
farmer
fish
fourth
gold mine
grape
Have you got any oranges?
hot dog
How many …?
How much …?
I’d like some …, please.
Indian
Italian
I’ve got some apples.
kill
lemonade
line
litre (of water)
lorry
lunch time
meet
melon
menu
Za?TkPuq`Hr\
Z!aqdj-e?rs\
Za`H\
ZjzmPu!eHy-hcqHMj\
miska (rýže)
snídaně
Pá! Nazdar!
plechovka (šumivého
nápoje)
Zj?m`Hg?urUl.?okh9y\ Můžu dostat nějaký …
prosím?
Z$rdk-?!aqdH-R?m\
oslava
q
Z!sRh9y$a29-f? \
cheeseburger
Z!sRHj-Hm\
kuře
ZsRHor\
hranolky
Z!jPe-h\
káva
Z!j?T-k?\
kola
ZjqHror\
brambůrky, chipsy
Z!jUq-h\
kari
Z!jUr-s?-l?q\
zákazník
ZcH!y`Hm\
navrhnout, načrtnout
Z!cHj-R?m-?q-h\
slovník
Z!h9-yh\
snadný
Z!h9u-mHM\
večer
Z!du-qh\
každý
[email protected]?q\
farmář, zemědělec, hospodář
ZeHR\
chytat ryby, rybařit
ZeN9S\
čtvrtý
Zf?Tkcl`Hm\
zlatý důl
ZfqdHo\
hroznové víno
Zg?uitfPs?-mh!Pq-HmcYHy\ Máte nějaké pomeranče?
ZgPscPf\
hot dog
Zg`T!ldm-h\
Kolik …?
(počitatelná pod. jména)
Zg`TlUsR\
Kolik …?
(nepočitatelná pod. jména)
Z`Hck`HjrUlokh9y\
Chtěl(a) bych nějaké …
prosím.
Z!Hm-ch-?m\
Ind, indický
ZH!szk-h-?m\
Ital, italský
Z`HufPs rUl!zo-k<y\
Mám nějaká jablka.
ZjHk\
zabít
Z$kdl-?!mdHc\
citronáda
Zk`Hm\
čára
Z!kh9-s?qPu!vN9-s?q\
litr (vody)
Z!kPq-h\
náklaďák
ZkUmRs`Hl\
čas na oběd
Zlh9s\
potkat, sejít se
Z!ldk-?m\
meloun
Z!ldm-it9\
jídelní lístek, menu
9
milk shake
negative
No, I haven’t.
none
noodles
orange juice
other
pasta
pattern
peas
pizza
positive
potato
prepare
rice
role play
salad
salt
sit (sat)
slice (of bread)
some
Some …, please.
Sorry, we haven’t got any…
ZlHkj RdHj\
Z!mdf-?-sHu\
Zm?T`H !gzu-?ms\
ZmUm\
Z!mt9-cky<\
Z!Pq-HmcY cYt9r\
Z!UC-?q\
Z!ozr-s?\
Z!ozs-?m\
Zoh9y\
Z!oh9s-r?\
Z!oPy-?-sHu\
Zo?!sdH-s?T\
ZoqH!od?q\
Zq`Hr\
Zq?TkokdH\
Z!rzk-?c\
ZrN9ks\
ZrHs.rzs\
Zrk`Hr?uaqdc\
ZrUl\
ZrUlokh9y\
Z!rPq-h vh!gzu-?mfPs?-mh\
south
spaghetti
spring roll
sugar cane
supermarket
Zr`TS\
Zro?!fds-h\
ZroqHMq?Tk\
Z!RTf-?qjdHm\
[email protected]\
tea
text
tomato
train
type
waiter
waitress
What would you like to eat /
drink?
wonderful
Would you like any ..?
Yes, I have.
yoghurt
Zsh9\
Zsdjrs\
[email protected]?T\
ZsqdHm\
Zs`Ho\
Z!vdH-s?q\
Z!vdH-sq?r\
ZvPs vTc it
k`Hjsth9s.cqHMj\
Z!vUm-c?-e?k\
ZvTc it k`Hj?-mh\
Zidr`Hgzu\
Z!iPf-?s\
ZC?eHeS!jvdr-sR?m\
Z?!kPM\
5 The fifth question
along
10
mléčný koktejl
záporný
Ne, já nemám.
žádný
nudle
pomerančový džus
jiný
těstoviny
vzor, model
hrášek
pizza
kladný
brambora
připravit
rýže
zahrát scénku
salát
sůl
sedět
krajíc (chleba)
nějaký / trochu
Nějaký / Trochu …prosím.
Omlouvám se, ale žádný …
nemáme.
jih
špagety
jarní rolka
cukrová třtina
obchodní dům se
samoobsluhou
čaj
text
rajče
vlak
psát na stoji, počítači
číšník
servírka
Co byste chtěli k jídlu / pití?
výtečný, znamenitý, úžasný
Chtěli byste nějaký …?
Ano, já mám.
jogurt
Pátá otázka
podél, podle, kolem
Are you ready?
bad
battery
better
bin
both
bottom
carefully
clean
compost bin
dirty
dotted line
electricity
everything
explain
fat
fifth
finish
fly (flew)
future
going to
[email protected]!qdc-h\
Zazc\
Z!azs-?q-h\
Z!ads-?q\
ZaHm\
Za?TS\
Z!aPs-?l\
Z!jd?-e?kh\
Zjkh9m\
Z!jPl-oPrsaHm\
Z!c29-sh\
ZcPsHck`Hm\
Z$dk-Hj!sqHr-?-sh\
Z!du-qh-SHM\
ZHj!rokdHm\
Zezs\
ZeHeS\
Z!eHm-HR\
Zek`H.ekt9\
Z!eit9-sR?q\
Zf?THMst\
hold
hygiene
kind
label
machine
middle
neat
past
peel
person
People should / shouldn’t …
plastic
pollution
rainwater
recycle
recycling bin
reduce
reeds
reuse
road safety
Zg?Tkc\
Z!g`H-cYh9m\
Zj`Hmc\
Z!kdH-a?k\
Zl?!Rh9m\
Z!lHc-k<\
Zmh9s\
[email protected]\
Zoh9k\
Z!o29-r?m\
Z!oh9-ok<RTc.!RTc-?ms\
Z!okzr-sHj\
Zo?!kt9-R?m\
Z!qdHm$vN9-s?q\
Z$qh9!r`H-jk<\
Z$qh9!r`H-jk< HMaHm\
ZqH!cit9r\
Zqh9cy\
Z$qh9!it9r\
Zq?Tc!rdHe-sh\
rubbish
separate
Z!qUa-HR\
Z!rdo-?q-?s\
11
Jste připraveni?
špatný, ošklivý
baterie
lepší
odpadkový koš
oba, obojí
dolní konec, základy domu
opatrně
čistý
nádoba na kompost
špinavý
přerušovaná čára
elektrika
všechno
vysvětlit
tlustý
pátý
ukončit
létat + minulý čas
budoucnost, budoucí
chystat se, hodlat
(blízká budoucnost)
držet, podržet
hygiena
druh
označit, popsat
stroj
střední, prostřední
úhledný, čistý
minulost, minulý
slupka, kůra, loupat
osoba
Lidé by měli / neměli …
umělá hmota
znečištění
dešťová voda
recyklovat
nádoba na tříděný odpad
snížit
rákosí
použít znovu
bezpečnost silničního
provozu
odpadky, smetí
oddělit
She’s going to ride her bike.
shopping bag
should / shouldn’t
bad smell
smell
smoke
solar panel
someone
street
tank
This person isn’t going to
play tennis.
throw (out)
thumb
tickle
tin
tip
tummy
wind generator
6 The last question
accident
assembly
awake
back
bandage
beach
bee sting
blood
break time
choke
clear
comfortable
cut
dialogue
dining room
dinner lady
email
England
English
first aid
floor
glass
hall
hanky
ZRh9yf?THMstq`Hcg?q
a`Hj\
Z!RPo-HMazf\
ZRTc.!RTc-?ms\
Zazcrldk\
Zrldk\
Zrl?Tj\
Z!r?T-k?q!ozm-?k\
Z!rUl-vUm\
Zrsqh9s\
ZszMj\
ZCHr!o29-r?m!Hy-?msf?THM
stokdH!sdm-Hr\
ZSq?T`Ts\
ZSUl\
Z!sHj-k<\
ZsHm\
ZsHo\
Z!sUl-h\
ZvHmc!cYdm-?-qdH-s?q\
[email protected]!jvdr-sR?m\
Z!zj-rH-c?ms\
Z?!rdl-akh\
Z?!vdHj\
Zazj\
Z!azm-cHcY\
Zah9sR\
Zah9rsHM\
ZakUc\
ZaqdHjs`Hl\
ZsR?Tj\
ZjkH?q\
Z!jUle-s?-ak\
ZjUs\
Z!c`H?-kPf\
Z!c`HmHMqt9l\
Z!cHm-?q!kdH-ch\
Z!h9-ldHk\
Z!HM-fk?mc\
Z!HM-fkHR\
Z!e29rsdHc\
ZekN9q\
[email protected]\
ZgN9k\
Z!gzM-jh\
12
Ona pojede na kole. (chystá
se)
nákupní taška
měl bys / neměl bys
zápach
pach, vůně
kouř
solární panel
někdo
ulice
nádrž
Tato osoba nebude (se
nechystá) hrát tenis.
vyhodit
palec
lechtat
konzerva, plechovka
špička, návod, tip, tipovat
bříško, žaludek
větrný generátor
Poslední otázka
nehoda
shromáždění
probudit se, bdící
zpátky
obvaz, obinadlo
pláž
včelí bodnutí, žihadlo
krev
přestávka
dusit se
čistý
pohodlný
řezná rána, říznout se
rozhovor, dialog
jídelna
kuchařka
email
Anglie
anglický, Angličan
první pomoc
poschodí
sklo
hala
kapesník
Harry likes …ing.
headteacher
hit
hurt
I like …ing.
ice
land
library
lie (down)
like …ing
lovely
low
meet / met
Z!gzq-hk`HjrHM\
Z$gdc!sh9-sR?q\
ZgHs\
Zg29s\
Z`Hk`HjHM\
Z`Hr\
Zkzmc\
Z!k`H-aq?q-h\
Zk`Hc`Tm\
Zk`HjHM\
Z!kUu-kh\
Zk?T\
Zlh9s.lds\
must
over
own
pie
plaster
playground
pleased
shall
Shall I / we …?
size
skipping
snack
sound
swim
thermometer
tweezers
uniform
wear
What do they like doing?
What’s the matter?
ZlUrs\
Z!?T-u?q\
Z?Tm\
Zo`H\
[email protected]?q\
Z!okdH-fq`Tmc\
Zokh9yc\
ZRzk\
ZRzk`H.vh9\
Zr`Hy\
ZrjHoHM\
Zrmzj\
Zr`Tmc\
ZrvHl\
ZS?!lPl-H-s?q\
Z!svh9-y?y\
Z!it9-mH-eN9l\
Zvd?q\
ZvPsctCdHk`Hj!ct9-HM\
ZvPsrC?!lzs-?q\
13
Harry rád …
ředitel(ka)
uhodit, udeřit (se)
zranit
Já rád(a) …
led
země
knihovna
lehnout (si)
rád (+ sloveso s tvarem …ing)
roztomilý, krásný
nízký
potkat, sejít, setkat se
+ minulý čas
muset
přes
vlastní
koláč, piroh
náplast
hřiště
potěšený
mít (povinnost)
Mám / máme …?
velikost
skákání přes švihadlo
svačina
zvuk
plavat, plavání
teploměr
pinzeta
uniforma
nosit, mít na sobě
Co (oni) rádi dělají?
Co se děje?

Podobné dokumenty

Slovníček-PRIMARY COLOURS

Slovníček-PRIMARY COLOURS Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy Zz\ hat ZU\ a cut [email protected]\ á car ZP\ o po...

Více

Slovíčka – Module 4A/B/C/D

Slovíčka – Module 4A/B/C/D human characters lonely love story musical n. opinion; in my opinion… plot queue for sth v. rent robot romantic comedy science-fiction (=sci-fi) film screen scriptwriter soap opera

Více

Unit 8A/B

Unit 8A/B Unit 8 Let’s go away (A,B) Holiday USA alone around boat bridge cable car camp can/ can’t difference football match gate go fishing go for a walk go from there to... go on holiday (vacation – US) g...

Více

Join Us for English 2

Join Us for English 2 Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy Zz\ hat ZU\ a cut [email protected]\ á car ZP\ o po...

Více

Slovníček-PRIMARY COLOURS - Level 4

Slovníček-PRIMARY COLOURS - Level 4 Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy Zz\ hat ZU\ a cut [email protected]\ á car ZP\ o po...

Více

Vocabulary List

Vocabulary List 1C b) add v. both brackets clause complete the rules consonants expressions find out sth v. frequency adverbs get up v. guess the correct answers put in order researcher sentence stress skills the ...

Více

Join Us for English 3

Join Us for English 3 Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní příkladové slovo mezinárodní fonetické abecedy fonetické abecedy Zz\ hat ZU\ a cut [email protected]\ á car ZP\ o po...

Více

Join Us for English slovníček 1-4

Join Us for English slovníček 1-4 Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy Zz\ hat ZU\ a cut [email protected]\ á car ZP\ o po...

Více

Join Us for English 1

Join Us for English 1 Znaky mezinárodní fonetické abecedy použité v transkripci počeštěná forma znak mezinárodní mezinárodní příkladové slovo fonetické abecedy fonetické abecedy Zz\ hat ZU\ a cut [email protected]\ á car ZP\ o po...

Více