1-8 Head for Business Int

Komentáře

Transkript

1-8 Head for Business Int
Head for Business Intermediate
ad, advert, advertisement
advertise
advertising agency
agenda of a meeting
annoy; annoying
answer the phone
applicant
application form
apply for a job
appoint smb
approach
as soon as possible/asap/a.s.a.p.
available
be confident of something
be delighted
chief receptionist
circulate
closing date, deadline
common language
confirm bookings
covering letter
customer
deal with bookings, (nepr. dealt,
dealt)deal with customers
deliver
delivery
diary
dictionary entry
divert a call
double sales
enrolment
establish relationship
export - import
fax
for the attention of / FAO
get through to smb
grant
handle enquiries
hang up (nepr. hung, hung)
hold on (nepr. held, held)
Human Resources department
improve
interpreter
language skills
leaflet
letter of enquiery
look up a telephone number
memo, memorandum
middleman
packaging
patient
Zzc\Z!zcu29s\Z?c!u29sHrl?ms\
Z!zcu?s`Hy\
Z!zcu?s`HyHM\Z!dHcY?mrh\
Z?!cYdmc?\
Z?!mNH\
[email protected]?'q(\
Z!zokHj?ms\
ZzokH!jdHR?m\
Z?!ok`H\
Z?!oNHms\
Z?!oq?TsR\
Z?!udHk?ak\
Z!jPmeHc?ms\
ZcH!k`HsHc\
ZsRh9e\ZqH!rdoR?mHrs\
Z!r29jiTkdHs\
Z!jUrs?l?'q(\
Zch9k+cdks+cdks\
ZcH!kHu?'q(\
ZcH!kHu?qh\
Z!c`H?qh\
Zc`H!u29s\
ZHm!q?Tkl?ms\
ZH!rszakHR\
Z!djroN9s\Z!HloN9s\
[email protected]\
Z!gzmck\ZHm!jv`H?qhy\
Z!git9l?m\ZqH!yN9rHy\
ZHl!oqt9u\
ZHm!s29oqHs?'q(\
Z!kh9ekHs\
ZHm!jv`H?qh\
Z!ldl?T\
Z!ozjHcYHM\
Z!odHRms\
1 A common language
inzerát, reklama
inzerovat, propagovat, dělat reklamu
reklamní agentura
program schůze
zlobit, štvát; rozčilující
zvednout telefon
uchazeč, kandidát
formulář žádosti, přihlášky
ucházet se o zaměstnání
jmenovat někoho (do funkce)
přístup
co nejdřív
dostupný, k dispozici
být si jistý čím
být potěšen
vedoucí recepce
rozeslat, obeslat
uzávěrka (přihlášek)
společný jazyk
potvrzovat objednávky
průvodní dopis
zákazník
vyřizovat objednávky,
jednat se zákazníky
dodat, doručit
dodávka, doručení; přednes
diář, kalendář
heslo ve slovníku
přesměrovat hovor
zdvojnásobit tržby
zápis na školu, univerzitu
navázat vztah
vývoz - dovoz
fax; faxovat, poslat faxem
k rukám
dovolat se někomu
stipendium
zabývat se, zvládat dotazy
zavěsit
vydržet (na telef. lince)
oddělení lidských zdrojů, personální odd.
zdokonalit, zlepšit
tlumočník
jazykové dovednosti
leták, propagační brožura
písemný dotaz
najít tel. číslo (v seznamu)
interní zpráva, oběžník ve firmě
prostředník
obal výrobku
trpělivý; pacient
-1-
Head for Business Intermediate
photocopy
pick up the phone
portable
put someone through
Re:
(regarding)
requirement
reward
ring up (nepr. rang, rung)
rise by 40% (nepr. rose, risen)
senior staff
socialize
staff
student placement
take up a new post
target
vacancy
work experience
working knowledge
Z!e?Ts?TjPoh\
Z!oN9s?ak\
ZSqt9\
ZqH!jv`H?l?ms\
ZqH!vN9c\
Z!rh9mH?'q(\[email protected]\
Z!r?TR?k`Hy\
[email protected]\
Zo?Trs\
[email protected]\
Z!udHj?mrh\
Z!mPkHcY\
Can I speak to Mr Martin, please?
Hold on, your call is being held in a queue.
Simon Bell speaking.
Would you mind spelling that, please.
I am writing in response to your advertisement in the
Times of 27th September.
Let’s get down to business.
Nowhere to hide.
She works as an accountant.
a day off, a week off
accept a cut in pay
achieve
achievement
an executive
analyse (analyze amer.)
analysis
attitude
avoid
awareness
balance
be aware of smth
be in charge of smth
be involved in smth
benefit
career advancement
carry out a survey
chronological order
come up with a solution
common problem
commute to work
couple
Z?!sRh9u\
Z?!sRh9ul?ms\
ZHf!ydjiTsHu\
Z!zm?k`Hy\
Z?!mzk?rHr\
Z!zsHsit9c\
Z?!uNHc\
Z?!vd?mHr\
Z!azk?mr\
Zr29!udH\
ZjqPm?!kPcYHjk\
Zj?!lit9s\
Z!jUok\
-2-
fotokopie; kopírovat
zvednout telefon
přenosný
přepojit někoho
Věc:
požadavek
odměna
zavolat
vzrůst o 40%
vedoucí zaměstnanci
jít do společnosti, bavit se ve společnosti
zaměstnanci personál
umístění pro zaškolení, student. praxe
ujmout se nové pozice
terč, cíl; zaměřit se nač
volné místo
pracovní stáž, praxe
dostatečná (funkční) znalost
Mohu mluvit s panem Martinem?
Nezavěšujte, jste v pořadí.
U telefonu je Simon Bell.
Mohl byste to hláskovat, prosím? (nevadilo by vám)
Reaguji na Váš inzerát v periodiku Times ze dne 27.9.
Pusťme se do práce.
Není kam se schovat/ Není úniku.
Pracuje jako účetní.
2 Work to live, live to work
volný den, týden volna
přijmout snížení platu
docílit, dosáhnout
dosažení, úspěch
vedoucí pracovník
analyzovat
analýza, rozbor
postoj, stanovisko
vyhnout se, zamezit
povědomí
vyváženost, rovnováha
být si vědom čeho
mít na starosti něco
být do něčeho zapojen
zaměstnanecká výhoda (př. firemní auto,
telefon, stravenky ap.)
kariérní postup
udělat průzkum
chronologické pořadí
přijít s řešením
běžný, frekventovaný problém
dojíždět za prací
pár, dvojice
Head for Business Intermediate
degree in biology
deprive
deputize; deputy
dismiss
established firm
evil
experience
fill in a form
freelance
full-time job
gap;
gap year
holiday job, summer job
include
interview for a job
job security
lay off
list schools
make redundant
marital status (married, single)
occur, min. ocurred
occurrance
overtime
part-time job
promotion prospects
proof; prove
put down a note
qualifications
reference
replace smth by smth
sacrifice personal life
self-employed tradesman
short-term contract
spreadsheet
struggle with unemployment
suffer
take on staff
theory
turn down an offer
wage
My hair is already going grey.
I have 2 people off sick.
What do you do for a living?
acquire some skills
ambitious
anxious
assess; assessment
bizarre
boring
ZcH!oq`Hu\
Z!cdoiTs`Hy\Z!cdoiTsh\
ZH!rszakHRs\
Z!h9uk\
ZHj!roH?qH?mr\
[email protected]\
ZHm!jkt9c\
Z!qdeq?mr\
ZqH!cUmc?ms\
Z!lzqHsk\Z!rsdHs?r\
Z?!j29'q(\ Z?!jUq?mr\
Z!?Tu?s`Hl\
Zoq?!l?TR?m\
Zoqt9e\Zoqt9u\
ZjvPkHeH!jdHR?m\
Z!qdeq?mr\
Z!rzjqHe`Hr\
ZrdkeHl!okNHc\
Z!roqdcRh9s\
Z!rsqUfk\
Z!rUe?'q(\
Z!SH?qh\
VŠ vzdělání v oboru biologie
odejmout, zabavit, zbavit (práva)
zastupovat; zástupce, taky poslanec
propustit ze zaměstnání
zavedený podnik
zlo, zlý
zkušenosti; zážitek
vyplnit formulář
pracující na volné noze (př. tlumočník)
práce na plný úvazek
mezera; rok mezi SŠ a VŠ, kdy student
obvykle cestuje a pracuje
letní brigáda
zahrnout, začlenit
pohovor, konkurzní řízení
jistota práce
propustit
napsat, vyjmenovat, uvést školy
propustit z důvodu nadbytečnosti
stav (ženatý, svobodný)
stát se, přihodit se
příhoda; výskyt
práce přesčas
práce na částečný úvazek
šance na povýšení (v práci)
důkaz, doklad něčeho; prokázat
zaznamenat, zapsat poznámku
kvalifikace, kvalif. předpoklady
odkaz; doporučení
nahradit něco něčím
obětovat osobní život
živnostník (př. elektrikář), OSVČ
krátkodobá smlouva
tabulkový procesor (př. Excel)
potýkat se s nezaměstnaností
utrpět, trpět
najmout, nabrat zaměstnance
teorie
odmítnout nabídku
mzda
Vlasy mi už šediví.
Mám dva zaměstnance doma/mimo z důvodu nemoci.
Čím se živíš?
Z?!jv`H?'q(\
Zzl!aHR?r\
ZzM!jR?r\
Z?!rdr\Z?!rdrl?ms\
[email protected]'q(\
Z!aN9qHM\
-3-
3 Transitions
získat, osvojit si nějaké dovednosti
ctižádostivý
dychtící; taky znepokojený
hodnotit; hodnocení
bizarní, podivný
nudný
Head for Business Intermediate
challenging task
coal mining
commence
commission
competitive
competitive price; c. salary
conduct
confident
conscientious
creative
disappear
dynamic
economic
economical
economics
economy
emphasize
employ
employee
enthusiastic
flexible
focus on smth
foreman
general public
give impression
in addition
invoice
lack the drive to achieve smth
make a contribution
patient; impatient
politician
provide smb with smth
put smb off smth
reliable; unreliable
request
secure; insecure
supernatural experiences
transition
trustworthy
unemployment benefit
vacancy
worthwhile
Z!sRzkHmcYHM\[email protected]\
Zj?!ldmr\
Zj?!lHR?m\
Zj?l!odsHsHu\
Z!jPmcUjs\
Z!jPmeHc?ms\
ZjPmRH!dmR?r\
Zjqh!dHsHu\
ZcHr?!oH?'q(\
Zc`H!mzlHj\
Zh9j?!mPlHj\
Zh9j?!mPlHjk\
Zh9j?!mPlHjr\
ZH!jPm?lh\
Z!dle?r`Hy\ ZHl!okNH\ ZHlokNH!h9\
ZHmSt9yH!zrsHj\
Z!ekdjr?ak\
Z!e?Tj?r\
Z!eN9l?m\
Zhm?!cHR?m\
Z!HmuNHr\
Z!odHRms\
ZoPkH!sHR?m\
ZqH!k`H?ak\
ZqH!jvdrs\
ZrH!jiT?'q(\
Zrt9o?!mzsR?q?k\
Zsqzm!yHR?m\
Z!sqUrsv29Ch\
Z!udHj?mrh\
Zv29S!v`Hk\
I was in the navy.
I’m not sure I´m cut out for that job.
account
accounts clerk
apply new technology
assembly-line worker
budget
náročný úkol
těžba uhlí
zahájit, začít
provize (z prodeje)
konkurenceschopný
nízká cena; vysoký plat
chování
sebejistý
svědomitý
tvůrčí, tvořivý
zmizet
dynamický
hospodářský
hospodárný; šetřivý
ekonomika (věda)
hospodářství (země)
zdůraznit
zaměstnat
zaměstnanec
nadšený, zanícený
pružný, přizpůsobivý
zaměřit se na něco
mistr ve výrobě, dílovedoucí
veřejnost
dělat dojem
kromě toho, navíc
faktura; fakturovat
postrádat touhu něco dokázat
přispět
trpělivý; netrpělivý
politik
poskytnout někomu něco
odradit koho od čeho
spolehlivý
požadavek, žádost; požádat
bezpečný, jistý, zajištěný; nejistý
nadpřirozené zážitky
přechod, změna
důvěryhodný
podpora v nezaměstnanosti
volné místo
hodnotný, cenný, stojící za to
Byl jsem u námořnictva.
Myslím, že pro tu práci nejsem zrovna stvořený.
Z?!j`Tms\
[email protected]\
Zsdj!mPk?cYh\
Z?!rdlakhk`hm\
Z!aUcYHs\
-4-
4 Company culture
účet
úředník v účtárně
aplikovat novou technologii
dělník u montážního pásu
rozpočet
Head for Business Intermediate
cash flow
chain
company culture
elect; election
empower; empowerment
equal partners
estimate costs
family-owned business
fire smb; sack smb
foreign currency
graduate trainee
inherit
level of hierarchy
managerial decision
manufacture
master and servant
money side, financial side
multinational
ordering procedure
organizational chart
own initiative
personnel officer
principal
process
recruitment of staff
report to smb
sales rep, sales representative
scientist
smooth running
supervisor
supplier
technology
to get on with smb
to sort smth out
to take over from smb
to talk smth through
warehouse
workforce
Production
Finance
Sales and Marketing
Human Resources/Personnel
Research and Development /R&D
Chief Executive Officer/CEO
managing director
ZsRdHm\
ZH!kdjs\ZH!kdjR?m\
Zhl!o`T?'q(\
Z!h9jv?k\
Z!drsHl?s\
Z!jUqmrh\
Z!fqzcitdHs\ZsqdH!mh9\
ZHm!gdqHs\
Z!g`[email protected]\
ZlzmH!cYH?qH?k\
ZlzmiT!ezjsR?'q(\
ZlUksh!mzRm?k\\
Zoq?!rh9cY?'q(\
ZN9f?m`H!ydHR?m?k\[email protected]\
ZH!mHR?sHu\
Zo29r?!mdk\
Z!oqHmrHok\
Z!oq?Trdr\
ZqH!jqt9sl?ms\
Z!r`H?msHrs\
Zrlt9C\ Z!rt9o?u`Hy?'q(\
Zr?!ok`H?'q(\
Zsdj!mPk?cYh\
Z!vd?g`Tr\
ZsRh9e\ZHf!ydjiTsHu\
ZcH!qdjs?'q(\
Why don’t you talk it through?
accept decision
access to natural resources
balance of trade
tok financí, peněžní tok, cash flow
řetěz, obchodní řetězec
firemní kultura, zvyklosti
volit (hlasováním); volby
zplnomocnit; pověření, zplnomocnění
rovnocenní partneři
odhadovat náklady
rodinný podnik
vyhodit z práce, dát někomu padáka
cizí měna
zaškolovaný pracovník/absolvent VŠ
zdědit
úroveň v hierarchii (řízení)
manažerské rozhodnutí
vyrábět
pán a sluha
finanční stránka
nadnárodní společnost
postup objednávání
grafické znázornění struktury řízení firmy
vlastní iniciativa
pracovník osobního odd.
hlavní; taky podst. jm. ředitel školy, rektor
proces
nábor zaměstnanců
zodpovídat se, být podřízen komu
obchodní zástupce
vědec
hladký chod
vedoucí odd., kontrolor, dohlížitel
dodavatel
technika, technologie
vycházet s někým dobře
vyřešit něco, roztřídit
převzít po někom funkci
prodiskutovat, probrat něco
sklad
pracovní síly
výroba
finanční oddělení
obchodní a marketinkové odd.
osobní odd.
odd. vědy a výzkumu
nejvyšší post ve firmě (generální ředitel) - USA
nejvyšší post ve firmě (generální ředitel) - UK
Proberte to./ Co kdybyste to prodiskutovali?
Z?j!rdos\ZcH!rHY?m\
Z!zjrdr\ZqH!yN9rHy\
-5-
5 Free to trade
přijmout rozhodnutí
přístup k surovinám, přírodním zdrojům
obch. bilance (rozdíl mezi vývozem a
dovozem)
Head for Business Intermediate
barrel of wine;
barrel of oil
barter
Z!azq?k\
be in stock, be out of stock
bunch of bananas, flowers, keys
bureaucracy
ZaUmsR\
ZaiT?!qPjq?rh\
[email protected]?m\
(kartonová) krabice mléka
Zj?l!ozq?sHu\[email protected]\ poměrná výhoda, ideální podmínky pro
carton of milk
comparative advantage
compete with smth
competitor
complimentary video; c. remark
container load of furniture
crate of bananas, crate of beer
customs regulations
decrease
decrease
delivery note
discount on smth
dumping
file
goods
sud piva;
barel (= 159 l) ropy
výměna zboží za jiné zboží, výměnný
obchod
být/nebýt na skladě
trs banánů, kytice květů, svazek klíčů
byrokracie
[email protected]?'q(\
Zj?l!oh9s\
Zj?l!odsHs?'q(\
ZjPlokH!ldms?qh\
ZjqdHs\
Z!ch9jqh9r\
Zch9!jqh9r\
ZcH!kHu?qh\
ZcH!rj`Tms\
ZfTcy\
incoterms:
FOB (free on board)
CIF (cost, insurance, freight)
increase
increase
jar of honey
load
negotiate price, contract
negotiation
obey decision
OHP /overhead projector
pack
packing tape
pads of A4 paper
paper-clips
printer cartridge
proceed with an order
proforma invoice
protect
punish smb for smth
purchase
put smb out of business
quota
quotation
refuse to accept smth
ripe
ripen
Z!Hmjqh9r\
ZHm!jqh9r\
[email protected]'q(\
Zk?Tc\
ZmH!f?TRhdHs\
ZmHf?TRh!dHR?m\
Z?!adH\
Zozc\
[email protected]\
Zoq?!rh9c\
Zoq?T!eN9l?\Z!HmuNHr\
Zoq?!sdjs\
Z!oUmHR\
Z!o29sRHr\
Z!jv?Ts?\
Zjv?T!sdHR?m\
ZqH!eit9y\
Zq`Ho\
Z!q`Hom\
-6-
výrobu/pěstování nějakého produktu, zboží
konkurovat něčemu, soutěžit s něčím
konkurent
bezplatné video; lichotivá poznámka
přepravitelný náklad nábytku
bedna banánů, basa piv
celní předpisy
pokles, snížení
klesnout, snížit se
dodací list
sleva na něco
záměrný prodej levněji v cizině než na
domácím trhu s cílem získat nějakou výhodu
složka; založit (do šanonu)
zboží
termíny používané v mezinárodním
obchodě
dodavatel hradí dopravu do bodu, kdy se
naloží na dopravní prostředek kupujícího
cena zahrnuje zboží, pojištění a dopravu
nárůst, přírůstek
zvednout, vzrůst
sklenice medu
náklad, naložit
vyjednat cenu, dojednat smlouvu
vyjednávání
uposlechnout rozhodnutí
meotar
balit; balení
lepicí páska na balení
bloky velikosti A4
kancelářské sponky
náplň do tiskárny
pokračovat v objednávce, závazně objednat
předběžná faktura (vzorek kalkulace)
ochraňovat, hájit, bránit
potrestat někoho za něco
koupě, nákup; nakoupit
vytlačit z trhu, zlikvidovat
příděl, kvota, limit
předkalkulace, cenová nabídka; citát
odmítnout přijmout něco
zralý
nechat dozrát
Head for Business Intermediate
settle trade disputes
staple
stapler
stationery
stock
tariff
tax on imported goods
valid
voyage
ZcH!roit9s\
Z!rsdHok\
Z!rsdHok?'q(\
Z!rsdHRm?qh\
Z!szqHe\
Z!uzkHc\
Z!uNHHcY\
řešit, urovnat obchodní spory
sešít sešívačkou, náplň do sešívačky
sešívačka
kancelářské potřeby
sklad; skladovat
celní sazba
dovozní clo, daň
platný (pas), oprávněná (stížnost)
plavba, cesta
Further to your telephone enquiry, …
simply bananas
added-value
appeal to smb
battling brands
benefit
best-known brand
bonnet of a car
brochure
company logo
differentiate smth from smth
enclose a sample
enclosure (in letter)
endorse a product
Na základě vašeho telefonického dotazu…
šílenost (hovorově)
Z?!oh9k\
Z!aPmHs\
Z!aq?TR?'q(\
Z!k?Tf?T\
ZcHe?!qdmRhds\
ZHm!jk?Ty\
ZHm!jk?TY?'q(\
ZHm!cN9r\
enter European market
feature
follow up an idea
hype
item
lead; extension lead
life cycle
market share
maturity
metal rivet
modify strategy
objection
penetrate the US market
price list
product range
segment
slogan
sole stockist
strategy
substantial discount on a large
order
target
Z!eh9sR?'q(\
Zg`Ho\
Z!`Hs?l\
Zkh9c\ ZHj!rsdmR?m\
Z!r`Hjk\
Zl?!siT?qHsh\
Z!qHuHs\
Z!lPcHe`H\
Z?a!cYdjR?m\
Z!odmHsqdHs\
6 Let’s talk marketing
přidaná hodnota
líbit se, přitahovat někoho
soupeřící značky
výhoda, přínos
nejznámější značka
kapota auta
brožura
firemní logo
odlišit něco od něčeho
přiložit vzorek
příloha dopisu
propagovat výrobek (obv. prostřednictvím
slavné osobnosti)
vstoupit na evropský trh
charakt. znak, rys
zabývat se, rozvíjet myšlenku
bombastická reklama, hovor. humbuk
věc, položka (na seznamu)
kabel; prodlužovačka
životní cyklus, životnost výrobku
podíl na trhu
dospělost, zralost
kovový nýt
pozměnit, upravit strategii
Z!rdfl?ms\
Z!rk?Tf?m\
Z!rsqzsHcYh\
Zr?a!rszmRk\
námitka, protest
proniknout na amer. trh
ceník
sortiment, řada výrobků
díl, část, výseč
slogan
výhradní dodavatel, prodejce
strategie, taktika
značná sleva na velkou objednávku
[email protected]\
terč, cíl
-7-
Head for Business Intermediate
target group of customers
to launch a product
USP
(unique selling point/proposition)
ZkN9msR\
Zit9!mh9j\ZoqPo?!yHR?m\
abuse
accomplish a task
aisle
approve; approval
astonish smb
at your convenience
Z?!ait9r\
Z?!jUlokHR\[email protected]\
Z`Hk\
Z?!oqt9u\
Z?!rsPmHR\
bargain
boutique
chain store
checkout, at the checkout
company policy
corner shop (UK)
convenience store (US)
[email protected]\
[at9!sh9j\
Z!sRdj`Ts\
Z!oPkHrh\
Zj?m!uh9mH?mr\
ZcH!rokdH\
Z?!ok`H?mrhy\
display
electrical appliances
electronic commerce, e-commerce
except under exceptional
circumstances
fear smth
feeder tray
grounds for dismissal
heavy competition
home-delivery
hypemarket
impulse buy
in the quantity required
investigate
issue
manufacturer
mass-produce goods
medium-sized retailer
memo, memorandum
ZHj!rdos\ZHj!rdoR?mk\
Z!r29j?lrs?mrHy\
ZeH?'q(\
ZcH!rlHrk\
Z!g`[email protected]\
Z!HloUkr\
cílová skupina zákazníků
uvést, spustit na trh
jedinečný rys, který produkt odlišuje a
prodává
7 Shopping around
zneužívání
splnit, dokončit úkol
ulička, chodbička
schválit, odsouhlasit; schválení
udivit někoho
jak vám to vyhovuje
výhodná koupě; smlouvat
butik
prodejní centrum obchodního řetězce
pokladna v obchodě, u pokladny
firemní politika, zvyklosti, úzus
obchůdek se základním zbožím
vystavit; výstava, zobrazení
elektrické přístroje
obchodování prostřednictvím internetu
kromě případů výjimečných okolností
obávat se čeho
podavač papíru (na kopírce)
důvod/y k propuštění
tvrdá konkurence
donáška až domů
hypermarket
impulzivní nákup
v požadovaném množství
vyšetřovat, prošetřit
vydání (knihy), problém; vydat
výrobce
vyrábět zboží ve velkém
středně velký obchod
Z!ldl?T\Zldl?!qzmc?l\ interní zpráva, oběžník
ZHm!udrsHfdHs\
Z!HRit9\
ZlzmiT!ezjsR?q?'q(\
Zlzroq?!cit9r\
non-work related purposes
ordering on-line
paper supply tray
place an order
pull away
regard
retail
retailer
retailer outlet
sell-by date
shift
účely nesouvisející s prací
objednávání na internetu
zásobník na papíry (na kopírce)
objednat, udělat objednávku
odtáhnout, odvést
ohled, zřetel; považovat
maloobchod
maloobchodník, koncový prodejce
prodejna
[email protected]\
Z!qh9sdHk\
Z!qh9sdHk?'q(\
ZRHes\
datum, do kterého musí být zboží prodáno
směna; posunout, změnit
-8-
Head for Business Intermediate
shopping mall
speacialist retailer
squeeze
supermarket
suspicious
tempt
temptation
trap
tray
trolley
type
unauthorized use
volunteer to do smth
wholesale
ZlN9k\
Z!rodR?kHrs\
Zrjvh9y\
[email protected]\
Zr?r!oHR?r\
Zsdlos\
Zsdlo!sdHR?m\
Zsqzo\
Z!sqPkh\
Zs`Ho\
ZUm!N9S?q`Hyc\Zit9r\
ZuPk?m!sH?'q(\
Z!g?TkrdHk\
Place the document face down on the glass.
Lower the lid of the copier gently.
be in competition with smb for sth
bring out
catch up
coating
come up with
compete
competition
competitive
crack
due to unsuitable coating
fabric
far less reliable
glide
immensely strong tyres
in disguise
leak oil
lubricant
obsolete
obvious
overtake
reluctant
replacement
rigid
rival
rivalry
set a target
solid
stay ahead of the competition
steering
stick (nepr. stuck, stuck)
stuff
suction
take over
turn around
nákupní středisko
specializovaná prodejna
zmáčknout, stisknout, vměstnat
velká samoobsluha
podezřelý, i podezíravý
lákat, vábit
pokušení, lákadlo
past; chytit do pasti
podnos, tác
nákupní vozík
napsat na stroji, na počítači
nepovolené, neoprávněné používání
dobrovolně se něčeho ujmout práce
velkoobchod
Položte dokument lícem/tiskem dolů na sklo.
Spusťte/Zavřete lehce/jemně víko kopírky.
Zj?l!oh9s\
ZjPloH!sHR?m\
Zj?l!odsHsHu\
Zjqzj\
Z!ezaqHj\
Zfk`Hc\
ZcHr!f`Hy\ Zkh9j\
Z!kt9aqHj?ms\
Z!Par?kh9s\
ZqH!kUjs?ms\
ZqH!okdHrl?ms\
Z!qHcYHc\
Z!q`Huk\
Z!q`Hukqh\
Z!rsH?qHM\
ZrsUe\
Z!rUjR?m\
-9-
8 Staying ahead
konkurovat si s někým v něčem
přijít na trh s novým výrobkem
dohnat
povlak, nátěr, poleva
přijít s něčím
soutěžit, soupeřit
konkurence, soupeření
konkurenceschopný
prasklina, trhlina, puklina
vzhledem/kvůli nevhodnému nátěru
tkanina, látka
mnohem méně spolehlivý
klouzat, plachtit
ohromně pevné pneumatiky
v přestrojení
propouštět (unikat, kapat) olej, naftu
mazadlo
zastaralý, nemoderní, překonaný
očividný, zřejmý
předhonit, předjet
neochotný, zdráhavý
náhrada, výměna
pevný, tuhý, nepoddajný
konkurent, soupeř
konkurence, rivalita
stanovit si cíl
pevný, tuhý; solidní
mít náskok před konkurencí
řízení, kormidlování
přilepit, ulpět, držet
věc, látka, substance
sání, nasávání, odsávání
převzít (kontrolu nad něčím)
změnit k lepšímu, zvrátit
Head for Business Intermediate
wear and tear
Zvd?qm!sd?'q(\
It won’t affect its performance.
It’s 100 cm long by 20 sm wide.
TQM (Total Quality Management)
JIT (Just In Time)
opotřebení
To neovlivní jeho výkon/provozuschopnost.
Má to 100 cm na délku a/na 20 cm na šířku.
systém zajišťění kvality na každém stupni procesu
systém dodávání (např. součástek) až když jsou
potřeba ve výrobě – systém spoření financí, prostor …
SWOT analýza, tj. analýza silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb
SWOT analysis:
strengths, weaknesses, opportunities and threats
- 10 -

Podobné dokumenty

Unit 4 Careers for BE2 MAPLIMAT

Unit 4 Careers for BE2 MAPLIMAT ZjPlo?m!rdHR?m\Z!ozjHcY\ Zj?l!odsHsHu\ Zj?To\ Zh9y\ Z!dms?oq`Hy\ ZPmsq?oq?!m29'q(\ ZH!rdmRk\

Více

Voc 2 CUSTOMER SUPPORT

Voc 2 CUSTOMER SUPPORT být v síti, zapojen panel nástrojů

Více

Slovíčka – Module 3A/B/C/D

Slovíčka – Module 3A/B/C/D výplata platit za něco 1. povýšení (v práci) 2. propagace (výrobku) rekvalifikační kurs plat (měsíční) zajištění, jistota, záruka nemocenská (peníze) předpokládat veterinář mzda (hodinová, úkolová)...

Více

Slovíčka – Module 4A/B/C/D

Slovíčka – Module 4A/B/C/D Zrjqh9m\ Z!rjqHosq`Hs?'q(\ Zr?To !Po?q?\

Více

Slovník k modulu 3

Slovník k modulu 3 Z!lUkshjUk?c\ Z!m`HkPm\ Z?!jdHY?m\ Z`Ts!qdHcY?r\ Z?Tu?!vdklHM\

Více

3. Products and Packaging

3. Products and Packaging draw up a plan (drew, drawn) feature fire-retardant height chronological order labour-saving device launch a product length shockproof sketch specification tamper-resistant water-proof water-resist...

Více

Face2Face Elementary Unit 6 Good times, bad times (A,B) Three

Face2Face Elementary Unit 6 Good times, bad times (A,B) Three horký chytrý, bystrý vypadat hlučný, halasný chudý tichý, klidný vztah pamatovat si bohatý krátký, malý silný nesmyslný, pitomý, hloupý vysoký nepřívětivý nešťastný slabý dobře čí včera

Více

VT 4120 - Calibra CZ, s.r.o.

VT 4120 - Calibra CZ, s.r.o. 4. Lhůta záruky se počítá podle druhu výrobku - buď od data uvedení zařízení do provozu u zákazníka (uvedeno na záručním listě), nebo od data dodání výrobku zákazníkovi (uvedeno na dodacím listě). ...

Více