Plán evropské hospodářské obnovy European Economic Recovery

Komentáře

Transkript

Plán evropské hospodářské obnovy European Economic Recovery
Plán evropské
hospodářské obnovy
European Economic Recovery
Plan
Konference Asociace energetických manažerů
Karel Firla
Praha, 22. září 2010
Strana 1
„Recovery Plan“ – oživení
ekonomického rozvoje EU
• Reakce EU na hospodářskou a finanční krizi
• Název evokuje Marshallův plán (program evropské poválečné
obnovy), je však mnohem skromnější
Prostředek:
investice do energetické infrastruktury a
vysokorychlostního internetu (krátkodobý stimul
zaměřený na dlouhodobé cíle)
Nástroj:
5 mld. eur z rozpočtu EU
• Návrh Evropské komise včetně seznamu projektů schválen
summitem EU v prosinci 2008
• Konečná podoba plánu – formou nařízení 663/2009/ES – 13.7.2010
Strana 2
Projektové zaměření a finanční
rozložení
• Termín pro předložení projektů – do 15.7.2009
• Sektorové rozdělení projektů:
– Energetika
• Propojení plynárenských a elektrizačních soustav
• Projekty pobřežních větrných elektráren (offshore wind projects)
• CCS projekty (carbon capture and storage projects)
– Ekologická opatření - v rámci reformy zemědělské politiky EU - boj s
klimatickými změnami, obnovitelné zdroje, vodohospodářství
– Rozvoj vysokorychlostního internetu - cíl – 100% pokrytí i v
odlehlých regionech
• Finanční rozdělení projektů:
– Energetika – 3,5 mld. Eur (infrastrukturní projekty soustav 2,3 mil eur.)
– Ekologická opatření SZP – 0,5 mld. eur
– Vysokorychlostní internet – 1 mld. eur
Strana 3
Z české perspektivy
• V rámci návrhu Nařízení pro ČR vyčleněno téma – „Rozšíření kapacit pro
skladování plynu“ s přiděleným objemem prostředků EU – 35 mil. eur
• Propojení plynárenských soustav
– Celková alokace 1,44 mld. eur
– Pomoc EU max. 50 % způsobilých výdajů
– Zbývajících 50 % veřejné a soukromé zdroje
• 4.3.2010 EK mezi 43 projekty z oblasti energetiky a plynárenství vybrala a
schválila projekt společnosti RWE na rozšíření skladovací kapacity
zásobníků
–
–
–
–
Rozšíření skladovací kapacity zásobníků Třanovicích a Tvrdonicích
Přidělení celkové dotace 35 mil. eur
Do roku 2012 vybudování nové kapacity o objemu 450 mil. m3
26. května 2010 zahájena výstavba zásobníku v Třanovicích na Těšínsku
(dotace 20 mil. eur, budoucí kapacita zásobníku 290 mil. m3)
Strana 4
Shrnutí / Poučení z programu
obnovy obecně
• Nařízení 663/2009/ES, včetně přílohy č.1 (seznam projektů) je specifickou
•
•
•
•
•
kombinací / nástrojem k přidělení finančních prostředků jak napřímo, tak v
soutěži projektů
EK připravila návrh Nařízení 663/2009/ES ve spolupráci s nezávislými
experty
EK zveřejnila návrh Nařízení 663/2009/ES na webovské stránce EK
nečekaně 28.1.2009 / CZPRES nuceno řešit komunikaci Programu obnovy
směrem k ČS EU
EK v Nařízení 663/2009/ES rozdělila ‘‘role‘‘
EK si ponechala zásadní rozhodovací pravomoc (ve spolupráci s
nezávislými experty
EP si vyjednal možnost využít nevyčerpané prostředky pro projekty v oblasti
zvýšení energ.účinnosti a OZE
• …
• …
Strana 5
Poučení z programu obnovy pro ČR
•
•
•
•
•
•
•
Zapojení relevantních expertů / diplomatů ČR do přípravy programu
Role ČR / MPO při předkvalifikaci národních projektů
Možnosti zapojit se do hodnocení projektů
Interní komunikace mezi jednotlivými institucemi v ČR
Finální komunikace ve prospěch projektů za ČR / politická podpora
Zodpovědnosti ČR, zajištění efektivního a hospodárného využití přidělených
prostředků EU, všech administrativních procedur a garancí /
životaschopnost projektu x ‘‘profit‘‘ ČR z programu (poskytnutých garancí)
Image ČR v Bruselu a pochopení principů fungování EU
Strana 6
Děkuji za pozornost
Karel FIRLA
Interel, s.r.o.
Opletalova 7
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel. : +420 222 244 516
Fax : +420 222 246 509
[email protected]
www.interel.cz
Strana 7