Programovací tabulka cyklů mixeru STEALTH Blendtec

Komentáře

Transkript

Programovací tabulka cyklů mixeru STEALTH Blendtec
edvolené profily mísení
íru ka k tla ítk m na p ístroji Stealth
(v režimu programování)
Profil Smoothie
–
–
Tla ítkem ( ) posu te zobrazení na p íslušný cyklus
a stiskn te ( ).
Na displeji LED se zobrazí otázka, které z ísel na ovládací
ploše se má cyklu p adit. Stiskn te požadované íslo a
poté tla ítkem ( ) pro toto íslo naprogramujte p íslušný
cyklus.
Tvorba profil a cykl pomocí nástroje Blend
Wizard™
ístroj Blendtec Stealth je vybaven nejmodern jšími technologiemi
dostupnými u dnešních barových mixér , mimo jiné vysp lou ovládací
plochou, která slouží ke správ a jemnému vylad ní program mixéru.
Výb r profilu
Profil vyberete takto:
– Podržením tla ítka (×) po dobu 3 sekund p epn te p ístroj do
režimu programování.
– Tla ítkem ( ) vyberte položku Profily.
– Chcete-li vybrat n který ze standardních profil
edvolených na p ístroji, vyberte tla ítkem ( ) položku
Standardní profily.
– Chcete-li vybrat vlastní profil vytvo ený pomocí nástroje
Blend Wizard, posu te se tla ítkem ( ) dol a tla ítkem
( ) vyberte p íslušný profil.
– Po zvolení standardní nebo vlastní kategorie profil nalistujte
požadovaný profil v p íslušné kategorii tla ítkem ( ) a vyberte
jej tla ítkem ( ).
– Na displeji LED se zobrazí vybraný profil spolu s otázkou
„Make this the active profile?“ (Nastavit tento profil jako
aktivní?). Tla ítkem ( ) vybraný profil nastavíte, tla ítkem (×)
volbu stornujete a vrátíte se do p edchozí nabídky.
Vedle profil a cykl p edvolených na mixéru m žete používat
vlastní profily, které vytvo íte pomocí nástroje Blend Wizard.
Tyto profily mohou obsahovat cykly p edvolené na p ístroji
Blendtec i vlastní cykly. Návod ke snadné tvorb vlastních
profil a cykl pomocí nástroje Blend Wizard je k dispozici
na webových stránkách blendtec.com/commercial/program.
Import vlastních profil a cykl do mixéru
Po použití nástroje Blend Wizard v souladu s pokyny a nahrání
vlastního profilu na USB flash disk importujete soubor do mixéru
následujícím postupem.
–
–
–
–
–
Zm na cykl p azených tla ítk m
Po nastavení p íslušného profilu provedete zm nu n kterého z cykl
mísení v profilu takto:
– Podržením tla ítka (×) po dobu 3 sekund p epn te p ístroj
do režimu programování.
– Tla ítkem ( ) se posu te dol na druhou položku v nabídce
(Blend Cycles) a stiskn te ( ).
– Vyberte první nebo druhou položku. První položka (Standard
Blend Cycles) zobrazí seznam cykl , které jsou na mixéru
edvoleny. Druhá položka (Custom Blend Cycles) zobrazí
seznam vlastních cykl , které lze vytvo it pomocí nástroje
Blend Wizard a exportovat do mixéru. První i druhou položku
potvr te tla ítkem ( ).
–
–
Pomocí k ížového šroubováku odstra te kryt USB portu
v pravé horní ásti mixéru.
Zasu te USB flash disk do USB portu na mixéru.
Pokud se mixér nachází v režimu manuální i
automatického provozu, zobrazí se na displeji LED
automaticky nabídka USB flash disku. Pokud je displej
LED již p epnutý do režimu programování, otev ete hlavní
nabídku, tla ítkem ( ) nalistujte položku 5 (USB Flash
Drive) a stiskn te tla ítko ( ).
V nabídce USB flash disku vyberte tla ítkem ( ) položku 1
„Import Profile“ (Importovat profil).
Tla ítkem ( ) procházejte položkami na flash disku
a nalistujte požadovaný soubor s vlastním profilem
(s výchozím názvem stealth.bpf). (Poznámka: Položky,
u kterých se zobrazuje znaménko +, jsou složky. Pokud
se vlastní profil nachází ve složce, otev ete ji tla ítkem ( ).
Zobrazí se soubory, které složka obsahuje.) Tla ítkem ( )
vyberte p íslušný soubor.
Tla ítkem ( ) spus te import. Po importu souboru
se vlastní profil na mixéru automaticky nastaví jako aktivní
profil.
Odpojte USB disk od mixéru a pomocí k ížového
šroubováku namontujte zp t kryt USB portu.
1
20
Malé smoothie s erstvým
ovocem
sekund
St ední smoothie 4
sekund
14
3
Granita / st ední milkshake
sekund
23
4
St ední smoothie 3
sekund
Velké smoothie 4
sekund
50 sekund p i rychlosti 7
sekund
40
5
18
1
sekund
Malý milkshake
25
2
6
Profil Multipurpose
50
14
2
Granita / st ední milkshake
3
14
Malá granita / ice
cappuccino
St ední smoothie 4
sekund
Velké smoothie 4
sekund
50 sekund p i rychlosti 7
sekund
40
5
50
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 7
Profil Milkshake
14 1
Malá margarita / ice
cappuccino
sekund
Velké ice cappuccino
sekund
Malý z ledové t íšt /
milkshake
sekund
Granita / st ední Milkshake
sekund
Velké smoothie 2
sekund
50 sekund p i rychlosti 7
sekund
18
sekund
Malý milkshake
20 2
2
3
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 7
Profil Coffee
1
12 3
14
Granita / st ední milkshake
sekund
Milkshake s mraženým
ovocem
sekund
Velký milkshake 1
sekund
Velký milkshake 2
sekund
Velký milkshake 3
sekund
14 4
4
27
50 6
6
Podrobné pokyny naleznete v ásti 5 návodu k použití p ístroje
Stealth.
35
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 7
18
24
32 5
5
sekund
25
4
6
sekund
Pulzování
Pulzování p i rychlosti
Databáze cykl mísení
edvolené profily mísení p ístroje Stealth pokrývají prakticky všechna
použití – od alkoholických i mlé ných koktejl (margarita, milkshake)
až po nejjemn jší ovocné a zeleninové koktejly (smoothie).
7 15
1
Salsa
23 16
2
Šlehané t sto
sekund
35
Velký milkshake 3
Džus s dužinou
sekund
St ední smoothie 1
Polévka
sekund
45 19
5
Zmrzlina
sekund
14 20
6
Malá margarita / ice cappuccino
Velké ice cappuccino
sekund
20 21
sekund
Kousky ledu / milkshake
sekund
Malý z ledové t íšt / milkshake
sekund
Malý milkshake
sekund
Granita / st ední milkshake
sekund
32
sekund
Velké smoothie 3
sekund
36
40
Velké smoothie 4
sekund
Velké smoothie 5
sekund
14 25
11
50
18 26
12
Milkshake s mraženým ovocem
sekund
40
Velké smoothie 6
24 27
13
Velký milkshake 1
sekund
Velký milkshake 2
sekund
95-CD-IG-132 Tabulka cykl , Stealth rev. A
sekund
32
Velmi husté smoothie 1
sekund
Velmi husté smoothie 2
sekund
27 28
14
sekund
Velké smoothie 2
18 24
10
sekund
28
Velké smoothie 1
12 23
9
sekund
25
St ední smoothie 4
35 22
8
sekund
23
St ední smoothie 3
Velmi husté smoothie 3
sekund
Velmi husté smoothie 4
sekund
50 sekund p i rychlosti 1
sekund
50 sekund p i rychlosti 2
sekund
50 sekund p i rychlosti 3
sekund
50 sekund p i rychlosti 5
sekund
50 sekund p i rychlosti 7
sekund
59
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 1
23 38
30
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 2
50 39
31
sekund
23
St ední smoothie 2
67 37
29
sekund
19
90 18
4
sekund
20
Malé smoothie s erstvým
ovocem
50 17
3
7
sekund
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 3
50 40
32
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 5
50 41
33
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 7
50 42
34
Pulzování
Pulzování p i rychlosti 9
50 43
35
Zakázáno
Tla ítko zakázat
50
36
50 sekund p i rychlosti 9
sekund
Webová aplikace Blend Wizard™
Na webových stránkách blendtec.com/commercial/program si po p ihlášení
žete stáhnout další z naší obsáhlé databáze cykl mísení, p izp sobit
si cykly vlastním pot ebám nebo si vytvo it své vlastní!

Podobné dokumenty

28.11 -02.12. 2011 10. týden Angličtina ŽABKY

28.11 -02.12. 2011 10. týden Angličtina ŽABKY tramvaj A train vlak An underground metro Slovní zásoba potraviny upevnění A lollipop A sweet

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Obsah tohoto návodu m že být aplikován na naše 4 KANÁLOVÉ, 8 KANÁLOVÉ a 16 ti KANÁLOVÉ MPGE4 DVR. Obsluha 8 KANÁLU je stejná jako u 4 KANÁLU, krom toho, že zde nejsou žádné klávesy pro ovládání fun...

Více

PDF

PDF 5 obj.. - Vol. 8 Ò 15 obj.. - 23 Vol Ò 28 sv. 33 Vol Ò Ò Vol. 40 Oxidye ?ešení Color Care System obsahuje panthenol, který udržuje hydrataci, výživu a lesk vlas?. Formát : 1000 ml SHINE PLUS A ?ada...

Více

Obuv Nike - složení a materiály

Obuv Nike - složení a materiály vid t, ale na bot je p esto napsáno NIKE AIR, obsahuje bota velkoobjemový tlumicí polštá . Je umíst ný v pat , v p ední ásti nebo na obou místech, v závislosti na konkrétním modelu. Vzhledem k tomu...

Více