anotace

Komentáře

Transkript

anotace
Formulář k zadávání údajů o předmětu
textová políčka doplňte, zaškrtávací políčka vyplňte křížkem kliknutím na políčko
Přírodovědecká fakulta
akademický rok 2012/2013
Zkratka předmětu
EKO/FV
Název předmětu česky
Funkční přístup ke studiu vegetace
Název předmětu anglicky
Functional approach in vegetation science
Počet kreditů
4
Rozsah výuky (hod./týden)
Typ učebny
Způsob ukončení
přednáška
2
cvičení
0
seminář
0
učebna
učebna
učebna
laboratoř
laboratoř
laboratoř
jiná
jiná
jiná
zápočet
zkouška
kolokvium
ústní
písemná
kombinovaná
Forma zkoušky
zimní
Semestr
letní
Vyučovací jazyk
český
Podmiňující předmět
Ekologie rostlin (EKO/EKRO), Biostatistika (BOT/BSTSB)
Vylučující předmět
-
Garanti a vyučující
Garant předmětu
Mgr. Jan Mládek, Ph.D.
Vyučující – přednáška
Mgr. Jan Mládek, Ph.D., Mgr. Pavla Mládková
Vyučující – cvičení
-
Vyučující – seminář
-
Cíle předmětu (anotace)
česky
Cílem kurzu je seznámit studenty s metodami funkční analýzy vegetace a jejich přínosem pro
vysvětlení ekologických procesů a struktury ekosystémů. Funkční analýza je nezbytná pro
porovnání vegetačních změn po experimentálním zásahu v různých floristických oblastech, ale
také pro pochopení existence a dynamiky rostlinných společenstev v prostoru i čase. Při
přednáškách budou představeny ty morfologické, fyziologické nebo fenologické charakteristiky
rostlin, které reagují na změny faktorů prostředí (response traits), ale také znaky, o kterých je
známo, že ovlivňují funkce ekosystému (effect traits). Pozornost bude věnována technikám
měření funkčních znaků dle standardních protokolů a možnostem získání údajů z volně
přístupných databází (BIOLFLOR, LEDA). Studenti získají přehled, které vlastnosti společenstev
jsou řízeny dominantními znaky a které funkční diverzitou znaků. Analýzy struktury a dynamiky
společenstev budou demonstrovány na travinobylinné vegetaci střední Evropy.
anglicky
Aim of the course is to present modern methods used in functional vegetation ecology and
elucidate their importance for analysis of ecological processes and structure of the ecosystems.
Functional analysis is indispensable for comparison of vegetation change after experimental
treatments in distinct floristic areas but also essential for comprehension of existence and spatialtemporal dynamics of plant communities. During lectures the plant morphological, physiological
and phenological characteristics will be presented which response to change in the environmental
factors (response traits) as well as the characteristics affecting ecosystem functioning (effect
traits). Attention will be devoted to the plant trait measurements following standard protocols and
also to the extraction of trait values from freely accessible databases (BIOLFLOR, LEDA).
Students will learn which vegetation properties are driven by trait values of dominant species and
which by functional diversity of traits. Analyses of structure and dynamics of plant communities
will be demonstrated on data from semi-natural grasslands in Central Europe.
Obsah předmětu
česky
Přednášky
1-2. Struktura a dynamika rostlinných společenstev v prostoru a čase, pojetí funkční skupiny
3-4. Přehled funkčních vlastností rostlin a jejich měření, práce s databázemi
5-6. Výpočet vážených průměrů a indexů diverzity
7. Studentské prezentace kritických rozborů publikovaných studií
8-9. Statistické analýzy funkčních charakteristik vegetace v souborech s náhodnými faktory
10-11. Odpověď funkčních znaků na faktory prostředí: případové studie
12-13. Vliv vážených průměrů znaků a funkční diverzity na vlastnosti ekosystémů a
ekosystémové služby
anglicky
Lectures
1-2. Structure and dynamics of plant communities in space and time, conception of plant
functional group
3-4. Overview of plant functional traits and their measurements, working with databases
5-6. Calculation of community-weighted means and functional diversity indices
7. Student's presentations of critical analyses of published studies
8-9. Statistical analyses of functional vegetation properties in datasets with random factors
10-11. Response of plant functional traits on environmental factors: case studies
12-13. Effect of community-weighted means of traits and functional diversity indices on
ecosystem properties and ecosystem services
Požadavky, body
česky
- aktivní účast při diskusi na přednáškách - 2 body
- kritický rozbor publikované studie a jeho prezentace na přednášce - 3 body
- sepsání seminární práce - 5 bodů
anglicky
- active participiation in discussion during lectures - 2 points
- critical analysis of published study and its presentation in course - 3 points
- writing of seminar work - 5 points
Předpoklady
česky
- ochota generovat a testovat ekologické hypotézy
- všeobecný přehled o morfologii, fyziologii a ekologii rostlin
- znalost práce s daty v tabulkovém procesoru (MS Excel)
- znalost základních statistických technik a práce v statistickém programu (např. Statistica)
- vlastní přenosný počítač
anglicky
- willingness of generating and testing ecological hypothesis
- general overview about plant morphology, physiology and ecology
- knowledge of handling data in spreadsheet (MS Excel)
- knowledge of basic statistical techniques and data handling in statistical software (e.g. Statistica)
- own laptop
Získané způsobilosti studenta
česky
- znalost výběru rostlin a měření funkčních znaků rostlin
- dovednost práce se znaky rostlin z volně přístupných databází
- výpočet vážených průměrů znaků pro společenstvo
- výpočet indexů funkční diverzity
- znalost základů statistické analýzy datových souborů s náhodnými faktory
- způsobilost k hodnocení managementových experimentů, vegetačních průzkumů v krajině
anglicky
- knowledge of plant sampling and measurement of plant traits
- skill of handling trait values from freely accessible databases
- calculation of community-weighted means of plant traits
- calculation of functional diversity indices
- basic knowledge of statistical analyses of data sets including random factors
- qualification for evaluation of management experiments, landscape vegetation surveys
Literatura
základní – rozšiřující – doporučená
autor, název, rok a místo vydání
Cornelissen JHC et al (2003) A handbook of protocols for standardised and easy measurement of
plant functional traits worldwide. Australian Journal of Botany 51: 335-380.
Diaz S et al (2007) Incorporating plant functional diversity effects in ecosystem service
assessments. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
104: 20684-20689.
Mason NWH et al (2005) Functional richness, functional evenness and functional divergence: the
primary components of functional diversity. Oikos 111: 112–118.
Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and Human Well-Being: Biodiversity
Synthesis. World Resources Institute, Washington.
Rychnovská M (1993) Structure and functioning of seminatural meadows. Elsevier Science,
Amsterdam.
další studijní materiály na webových stránkách vyučujícího: http://grasslandecology.euweb.cz v
sekci Courses
Vyučovací metody
(vyberte jednu či více metod)
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Demonstrace
Dialogická (diskuse, rozhovor, brainstorming)
Grafické a výtvarné činnosti
Laborování
Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
Pozorování
Pracovní činnost (dílny)
Projekce (statická, dynamická)
Přednášení
Hodnotící metody
(vyberte jednu či více metod)
Analýza výkonů studenta
Anamnestická metoda
Didaktický test
Dotazník
Esej
Hospitace
Písemná zkouška
Rozbor díla tvůrčího charakteru (hudební, výtvarné, literární)
Rozbor jazykového projevu studenta
Rozbor portfolia studenta
Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce)
Rozhovor
Seminární práce
Systematické pozorování studenta
Ústní zkouška
Známkou

Podobné dokumenty

anotace

anotace plants with high nutrient resorption proficiency. As resource availability and also success of every plant strategy in the environment is substantially modified by herbivores, several lectures will...

Více

anotace

anotace Press, Princeton. další studijní materiály na webových stránkách vyučujícího: http://grasslandecology.euweb.cz v sekci Courses Vyučovací metody (vyberte jednu či více metod)

Více

První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda

První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda postavení obou politiků ve společnosti, jejich osobní život, životní styl, vliv rodinných vazeb na politiku. Dílčími výstupy budou články k výše naznačeným problémovým okruhům a edice korespondence...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu především do oblasti studia jednotlivých skupin znaků zvířat a rostlin a na studium základů navazujících genetických disciplin biochemické genetiky, imunogenetiky, genetiky reprodukce, populační ge...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu řízení zásob, přeprava a skladování, balení zboží. Brno, 2005. Sixta, J., Mačát, V. Logistika, teorie a praxe. Brno, 2005. Cempírek V., a kol. Logistická centra. Institut Jana Pernera, o. p. s., Pa...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu BLOCK, Bruce. The Visual Story. Burlington, MA 01803, USA. VOGLER, Christopher. The Writer´s Journey, Mythic Structure for Writers. Michigan : Sheridan Books, Inc. Chelsea, 1988. Carriere, Jean-Cla...

Více

zde - FiBL-Shop

zde - FiBL-Shop Četné studie srovnávající vliv konvenčních a ekologických produkčních systémů dokládají, že ekologické zemědělství má pozitivní vliv na flóru a faunu na jednotlivých polích i na úrovni podniku [4, ...

Více

rok 2016 - Státní fond životního prostředí

rok 2016 - Státní fond životního prostředí Nadační fond pro všeobecný rozvoj člověka Nadační fond pro všeobecný rozvoj člověka Energy Centre České Budějovice Statutární město Ostrava  Akce pro školy, o.s. Akce pro školy, o.s. Statutární měs...

Více

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav reprezentaci teplotních a srážkových charakteristik na území ČR. Po vyřazení těchto osmi modelů zůstalo k dispozici pouze 12 GCM. Tyto modely pak byly použity pro odhad neurčitostí scénářů změn tep...

Více