Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí

Komentáře

Transkript

Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí
Léčba
a rehabilitace
pacientů
s míšní lézí
Příručka pro
praktické
lékaře
Vydala Česká asociace paraplegiků - CZEPA
v roce 2012 za podpory Ministerstva
zdravotnictví ČR.
czepa_Lekari_o.indd 1
17.10.2013 13:33:20
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
czepa_Lekari_o.indd 2
17.10.2013 13:33:22
Obsah
1. Úvod
1. Úvod ..........................................................................................3
Poškození míchy je vždy doprovázeno poruchou
hybnosti a citlivosti, ale rovněž jsou zasaženy
autonomní funkce. Důsledkem je ovlivnění
prakticky všech fyziologických procesů v organismu. V poúrazovém období se může rozvinout
řada závažných zdravotních komplikací. Díky
komplexnosti a kontinuitě péče se většinou
daří tyto komplikace úspěšně řešit, intenzivní
rehabilitace pak směřuje k maximální obnově
postižených funkcí a zajištění co nejvyšší úrovně
soběstačnosti a kvality života. I po propuštění
do domácího prostředí však zůstává poměrně
vysoké riziko různých specifických zdravotních
obtíží, které může být někdy obtížné rozeznat.
S žádostí o pomoc při řešení těchto druhotných
komplikací se lidé s poškozením míchy i jejich
blízcí obracejí také na občanské sdružení Česká
asociace paraplegiků – CZEPA (v letech 1990 –
2012 pod názvem Svaz paraplegiků). Proto jsme
se rozhodli zúročit dosavadní zkušenosti a ve spolupráci se spinální jednotkou v pražském Motole
vydat tuto stručnou příručku. Praktickým lékařům
by měla v kostce přiblížit problematiku spinálních
pacientů a pomoci při řešení jejich zdravotních
problémů.
2. Spinální program, systém péče o pacienty
s míšní lézí ..............................................................................3
3. Prognóza po míšní lézi ...................................................4
4. Zdravotní důsledky a komplikace
míšní léze a jejich léčba .................................................5
5. Ústavní léčebná rehabilitace ......................................8
6. Následná rehabilitace...................................................10
7. Péče o pacienta v domácím prostředí...............11
8. Kompenzační a technické pomůcky
pro pacienty s poškozením míchy .......................12
9. Doporučení pro praktické lékaře ..........................15
10. Užitečné informační materiály ..............................15
Použitá literatura ....................................................................15
Publikaci připravili:
MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., primář Spinální
jednotky při Klinice RHB a TVL 2. LF UK
a FN v Motole a Zdeňka Faltýnková,
fyzioterapeutka, ergoterapeutka,
specialistka na spinální problematiku.
vydala
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
Telefon: +420 775 980 952
Email: [email protected]
Bankovní spojení: 238844756/0300 ČSOB
www.czepa.cz
2. Spinální program,
systém péče
o pacienty s míšní
lézí (ML)
Spinální program v České republice byl vytvořen
pro zajištění kontinuální a komplexní péče o pacienty po poranění míchy. Jeho vývoj trval několik
desetiletí a předcházela mu složitá jednání odborných společností, Ministerstva zdravotnictví,
pojišťoven a zdravotnických zařízení. Výsledkem
bylo v roce 2002 vydání Metodického opatření
L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í |
czepa_Lekari_o.indd 3
3
17.10.2013 13:33:23
Ministerstva zdravotnictví, které stanovilo síť
pracovišť zajišťujících péči o spinální pacienty
v různých časových obdobích po míšním poranění. Pro akutní 1a stádium v 1. - 2. týdnu po zranění
je péče soustředěna na spondylochirurgická
pracoviště. Zde je proveden urgentní operační
zákrok zaměřený na dekompresi míšní a stabilizaci páteře. Pokud je pacient kardiopulmonálně
kompenzován, je přeložen na spinální jednotky
(SJ). Délka pobytu pacienta na jednotlivých pracovištích se však individuálně řídí jeho klinickým
stavem. Tato pracoviště jsou určena pro tzv.
subakutní 2b stádium ve 3. - 12. týdnu po zranění.
SJ byly zřízeny ve FN Brno - Bohunice, FN Ostrava
- Poruba, KN Liberec a ve FN Praha – Motol. Probíhá zde komplexní ošetřovatelská, lékařská,
rehabilitační a psychologická péče. V tomto
období se mohou rozvinout nejrůznější zdravotní
komplikace, které je třeba vyřešit, nastavuje se
správná medikace a alternativní režimy močení
a vyprazdňování. Zásadní je rovněž intenzivní
fyzioterapie a ergoterapie. Po dvou až třech měsících je pacient překládán na spinální rehabilitační
jednotku (SRJ) do rehabilitačního ústavu, kde
pokračuje v rehabilitaci po dobu 4 - 5 měsíců. Pro
toto 2. stádium byla určena tři rehabilitační zařízení – Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk
(www.hamzova-lecebna.cz), RÚ Kladruby (www.
rehabilitace.cz) a RÚ Hrabyně (www.ruhrabyne.
cz). Důležité je připravit pacienta na návrat do domácího prostředí a zajistit mu co nejvyšší úroveň
soběstačnosti. Po propuštění je pacient nadále
dispenzarizován v ambulancích spinálních jednotek, ale základní lékařskou péči by měl zajišťovat
praktický lékař, event. ambulantní specialisté.
Významná je rovněž následná sociální a pracovní
rehabilitace. Velkou úlohu zde mají neziskové
organizace v různých regionech ČR, které nabízejí
sociální služby, poradenství, osobní asistenci,
půjčování pomůcek, apod. Cílem je zajistit všem
lidem po poškození míchy co nejlepší podmínky
pro plnohodnotný život.
Vyšetření spinálního pacienta
Ke zhodnocení neurologického a funkčního vývoje po míšním poranění byly vyvinuté specifické
hodnotící škály. Neurologické vyšetření se provádí
podle tzv. Mezinárodních standardů pro neurologickou klasifikaci míšního poranění (ISNCSCI).
Na základě vyšetření motorických a senzitivních
funkcí je určena neurologická úroveň léze a její
rozsah. Za neurologickou úroveň léze je považován míšní segment, od kterého je porušena
motorická a senzitivní funkce. Rozsah míšní léze
(AIS – ASIA Impairment Scale) je vyjádřen škálou
A-E, kdy A charakterizuje kompletní motorickou
i senzitivní lézi, B senzitivně nekompletní lézi,
C a D motoricky nekompletní lézi a E normální
motorickou a senzitivní funkci. Funkční vývoj se
sleduje pomocí vyšetření nezávislosti (SCIM – Spinal Cord Independance Measure), které hodnotí
sebeobsluhu, schopnost dýchání a ovládání svěračů a mobilitu. U pacientů se schopností chůze lze
doplnit tzv. chůzové testy, které slouží ke kvantitativnímu zhodnocení chůzových parametrů.
3. Prognóza
po míšní lézi
Pokud dojde během úrazu ke kompletnímu
přerušení míchy, které je patrné na akutně
provedené magnetické rezonanci nebo makroskopicky během operačního zákroku, hovoříme
o kompletní transverzální míšní lézi a můžeme
vyloučit obnovení motorické či senzitivní funkce
pod úrovní míšního poranění. Většinou dochází
pouze ke kompresi míchy bez úplného přerušení.
Na toto primární poranění však navazuje poranění
sekundární způsobené hematomem, otokem
a ischemií, které může být mnohem závažnější.
Pozitivní úloha antiedematózního účinku metylprednisonu se nepotvrdila. Následky může zmírnit
pouze urgentně provedený operační zákrok.
Bezprostředně po poranění míchy nastupuje
4 | L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í
czepa_Lekari_o.indd 4
17.10.2013 13:33:24
fáze míšního šoku charakterizovaná vymizením
reflexní aktivity, svalovou atonií, případně anestezií a přetrvávající nejčastěji kolem 4 - 6 týdnů.
Po jeho odeznění může dojít k nástupu nebo
zlepšení hybnosti či citlivosti pod úrovní míšní
léze. Obecně lze říci, že pokud se do 2 - 3 měsíců
po úraze neobjeví motorická nebo senzitivní
aktivita pod úrovní míšní léze, lze považovat poškození míchy za kompletní. I u těchto pacientů
však dochází v průběhu prvního roku po úraze
k významnému funkčnímu zlepšení, i když
neurologický nález zůstává nezměněn. U nekompletních míšních lézí pak může docházet
v průběhu rehabilitace k významným změnám
v neurologickém obraze. Není výjimkou zlepšení
stavu i několik let po zranění.
4. Zdravotní důsledky
a komplikace míšní
léze a jejich léčba
Respirační systém
Respirační komplikace jsou nejčastější příčinou
úmrtí pacientů s lézí krční a horní hrudní míchy
do jednoho roku od úrazu. S vyšší úrovní míšní
léze ubývá svalů, které se podílejí na dechovém stereotypu. Negativně se může projevit
i přidružené trauma hrudníku či respirační potíže
v anamnéze. Výsledkem mohou být poruchy
expektorace, atelektázy, bronchopneumonie
a respirační insuficience. U pacientů s míšní lézí
v úrovni krční páteře se v akutní a postakutní
fázi často setkáváme s přechodně zavedenou
tracheostomickou kanylou, která umožní odsátí
bronchiálního sekretu. Podle potřeby nasazujeme mukolytika či bronchodilatancia, sledujeme
saturaci krve O2, provzdušnění plic, ev. zánětlivé
markery. Zásadní je intenzivní dechová rehabilitace. Pomocí pasivních a aktivních technik
respirační fyzioterapie můžeme zlepšit hygienu
dýchacích cest a dechové parametry. Pacienti
s vysokou krční lézí jsou trvale ohroženi vznikem respiračních komplikací. K jejich prevenci
doporučujeme pravidelné očkování proti chřipce
a tetraplegiky instruujeme k zakoupení a správnému používání flutteru či acapelly (pomůcek
na principu oscilujícího výdechového přetlaku),
případně k dalším dechovým cvičením. Při rozvoji
respiračního infektu se většinou neobejdeme bez
antibiotické terapie.
Kardiovaskulární systém
Kvůli přerušení vedení mezi hypotalamem,
mozkovým kmenem a spinálními sympatickými
centry vzniká u pacientů s krční a horní hrudní
míšní lézí porucha sympatické kontroly s převahou parasympatiku. To vede ke snížení vasomotorického tonu, bradykardii a hypotenzi. Výsledkem
jsou hodnoty systolického krevního tlaku mezi 80
a 100 mmHg. Při sedu či stoji se často rozvíjí ortostatická hypotenze. Vertikalizaci zahajujeme co
nejdříve po úrazu vsedě na lůžku a po zvládnutí
této polohy pokračujeme v přesunech na vozík.
Využíváme rovněž stavěcí stoly nebo různé typy
vertikalizačních stojanů. Ortostatickou hypotenzi
můžeme zmírnit kompresními punčochami,
případně vasotoniky. Většinou trvá i několik týdnů,
než se pacient na vertikální polohu adaptuje.
I déle od úrazu se mohou po dlouhodobém
setrvání na lůžku příznaky ortostatické hypotenze
opět projevit. Většina jedinců však tyto obtíže zná
a dokáže se s nimi samostatně vyrovnat.
U pacientů s poraněním míchy nad šestým
hrudním obratlem se může vlivem masivní
nevyvážené reflexní sympatické aktivity rozvinout
syndrom autonomní dysreflexie (AD). Jedná
se o prudké zvýšení krevního tlaku způsobené
reflexní vasokonstrikcí při podráždění pod úrovní
míšního poranění. Kompenzační bradykardie
a vazodilatace, která se může projevit pouze nad
úrovní míšní léze, nedokáží krevní tlak normalizo-
L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í |
czepa_Lekari_o.indd 5
5
17.10.2013 13:33:24
vat. Klinickými příznaky jsou kromě záchvatovité
hypertenze silná pulzující bolest hlavy, zarudnutí
a pocení nad úrovní léze, suchá a bledá kůže pod
úrovní léze, neostré vidění a úzkost. Vyvolávající
příčina je nejčastěji distenze močového měchýře
nebo střeva. Může to být i infekce močových cest,
urolitiáza, náhlá příhoda břišní, ale i jiná podráždění, jako jsou popáleniny nebo fraktury, ale také
sexuální aktivity. Hypertenze může dosáhnout
hodnot i nad 250-300 mmHg a její důsledky
mohou být život ohrožující. Proto je nutný aktivní
přístup zdravotníků. Již pouhá vertikalizace pacienta může vést ke snížení krevního tlaku. Důležité
je však co nejdříve odhalit a vyřešit příčinu stavu.
Můžeme rovněž podat antihypertenzivum
s rychlým nástupem účinku, např. nifedipin nebo
captopril. Každý pacient s poraněním míchy nad
šestým hrudním obratlem by měl být o rizikách
a možných komplikacích AD důsledně poučen
a měl by být vybaven kartou se základními informacemi o tomto syndromu.
Při poranění míchy v oblasti krční a horní hrudní
páteře dochází k poruše aference z kožních receptorů do hypotalamu s následnou neschopností
regulovat vazokonstrikci, vazodilataci a pocení.
To vede k významné poruše termoregulace.
V akutní a postakutní fázi můžeme pozorovat febrilní stavy bez přítomnosti zánětu v organismu.
I později přetrvává významné riziko přehřátí při
vyšší okolní teplotě.
Pacienti s poškozením míchy mají zvýšené riziko
rozvoje hluboké žilní trombózy. Důvodem
je oblenění průtoku krve řečištěm při snížení
vasomotorického tonu a absenci svalové pumpy
na plegických končetinách. Důležitá je dlouhodobá důsledná profylaxe nízkomolekulárním
heparinem a následná warfarinizace. Pokud se
v poúrazovém průběhu neobjeví kardiální nebo
cévní komplikace, je možné po půl roce profylaxi
ukončit.
V současné době se uvádí jako nejčastější příčina
úmrtí pacientů v chronické fázi po poškození mí-
chy ischemická choroba srdeční (ICHS). Nahradila tak urologické komplikace či dekubity, které
díky zkvalitnění léčebné péče ustupují do pozadí.
Důvodem rozvoje ICHS u para a tetraplegiků je
snížená fyzická aktivita, hypercholesterolémie,
obezita a další příčiny známé u běžné populace.
Léčba i prevence je shodná se zdravou populací.
Urogenitální systém
Míšní léze je spojena s poruchou funkce autonomního nervového systému, tedy i poruchou
vyprazdňování močového měchýře. Bezprostředně po vzniku míšního poškození je zaveden
permanentní močový katétr (PMK). U mužů
představuje pro komplikovaný průběh uretry
zvýšené riziko otlaků a následných striktur, proto
je vhodné přejít co nejdříve na intermitentní
katetrizaci. Pokud je tato metoda z nějakého
důvodu odložena, je vhodné zavést suprapubickou epicystostomii (EPI). Metoda intermitentní
katetrizace (IK) je v současné době nejbezpečnější způsob dlouhodobé derivace moči
u neurogenního močového měchýře. Je třeba
zajistit pravidelné úplné vyprazdňování močového měchýře v přiměřených intervalech, aby
nedocházelo k jeho přeplnění.
V akutní a postakutní fázi dochází často k rozvoji
uroinfekce. Je důležité ji odlišit od kolonizace
dolních cest močových. Pokud je počet bakterií
menší než 105/ml moči, leukocyturie pod 100/
ml moči a pacient nemá žádné klinické příznaky
infekce, není třeba nasazovat ATB. Při symptomatické infekci je důležité vést ATB terapii cíleně
podle výsledků kultivace. Uronfekce může propuknout velmi rychle a přejít až do těžkého, život
ohrožujícího septického stavu. Výměna katetru
by měla být každé 3 – 4 týdny. Dlouhodobě zavedený permanentní transuretrální či suprapubický
katétr zvyšuje riziko urolithiázy. Je třeba zajistit
pravidelné ultrazvukové kontroly a při zjištění
urolothiázy provést chirurgickou intervenci.
6 | L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í
czepa_Lekari_o.indd 6
17.10.2013 13:33:25
U mužů po centrální míšní lézi se rozvíjí porucha
sexuálních funkcí. Účinná léčba erektilní dysfunkce je pomocí inhibitorů PDE-5. Anejakulakce
se řeší arteficiální ejakulací (vibrostimulace, elektroejakulace, TESE) a oplození oocytů partnerky
probíhá metodou asistované reprodukce. Doporučujeme časný odběr spermií (rok po úraze),
zamražení a uchování ve spermabance. U žen
po poškození míchy není snížena schopnost otěhotnět. Do několika měsíců od úrazu se obvykle
obnoví menstruační cyklus. Ženy po poranění
míchy jsou také schopné sexuálního styku, prožití
orgasmu však bývá kvalitativně jiné, než před
úrazem.
Gastrointestinální systém
Riziko vzniku peptického či duodenálního stresového vředu je přítomné převážně v akutním stádiu, proto jsou v této fázi preventivně nasazeny
antagonisté H2 receptorů.
Léze horního motoneuronu vede k poruše inervace levé poloviny tračníku, esovité kličky a rekta.
Výsledkem je prodloužení pasáže s rizikem obstipace. Vhodné je vyprazdňování stolice pomocí
vysokých nálevů 500–1500 ml 37st C teplé vody
ob den. Alternativou je aplikace bisacodylových
čípků, které však umožní pouze vyprázdnění
ampuly. Dostatečný pitný režim je funkci střev
nezbytný.
Kožní systém
Stále zaznamenáváme 12% pacientů po poranění míchy, u kterých se v akutní fázi vinou
nedostatečné ošetřovatelské péče vytvoří
dekubity. Nejčastěji jsou lokalizované v sakrální nebo gluteální oblasti, méně často jsou
zasaženy trochantery, kotníky nebo paty. Léčba
je dlouhodobá, nákladná a významně omezuje
možnost aktivní rehabilitace. V případě rozsáhlých
hlubokých defektů s nekrotickou spodinou jsou
indikované opakované nekrektomie a plastika svalově-kožním lalokem. Dekubit se může
vytvořit i dlouho po úraze. Většinou bývá na vině
sám pacient při nedodržení zásad polohování,
pravidelné kontroly kůže, odlehčování tlaku či
nevyhovujících antidekubitních pomůckách.
Je zásadní postiženou oblast okamžitě a zcela
odlehčit. Jen tak se zajistí vhodné podmínky pro
hojení. Použití vhodných materiálů lze konzultovat na ambulancích spinálních jednotek.
Při ztrátě citlivosti pod úrovní míšní léze je přítomné trvale zvýšené riziko kožních oděrek, popálenin či omrzlin. Často se objevují popáleniny
od horkých nápojů převážených na klíně, nebo
od topných těles či otevřeného ohně. Stejným
způsobem mohou vzniknout v zimních měsících
při nedostatečně teplém oblečení omrzliny.
Léčba je shodná jako u běžné populace, doba
hojení však může být vzhledem k poruše inervace
a horšímu cévnímu zásobení delší.
Nervový systém
U pacientů s centrální míšní lézí po odeznění
míšního šoku nastupuje spasticita. Je charakterizována zvýšením tonického napínacího reflexu
v závislosti na rychlosti pasivního protažení v důsledku abnormálního zpracování proprioceptivní
aferentace na míšní úrovni. Klinické projevy jsou
svalový hypertonus, zvýšené šlachové reflexy,
pozitivní iritační pyramidové příznaky, klonus,
flexorové a extenzorové spasmy a asociativní
motorické poruchy. Spasticita má vliv na veškeré
pohybové funkce. Pohyby jsou pomalé, s velkým
úsilím, přesuny jsou obtížné, jsou narušeny běžné
denní aktivity. V postakutním stádiu se spasticita
ovlivňuje různými fyzioterapeutickými technikami a medikamentózně. V chronické fázi je
pacient většinou na projevy spasticity adaptován.
U nekompletních lézí však může být spasticita
velmi těžká. V takových případech je indikována
implantace baclofenové pumpy.
L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í |
czepa_Lekari_o.indd 7
7
17.10.2013 13:33:26
Pacienti s míšní lézí často trpí neuropatickou
bolestí. Jedná se o bolest, která vychází z postižených nervových struktur. Je popisovaná jako
pálivá, bodavá a většinou je špatně lokalizovaná.
Může se zhoršit únavou, nebo stresem. Její léčba
je vždy velmi obtížná, protože je špatně ovlivnitelná běžnými analgetiky. Ke zmírnění obtíží lze
použít antiepileptika v kombinaci s antidepresivy.
Vždy je třeba vyloučit jakoukoliv jinou příčinu, což
bývá při ztrátě citlivosti velmi obtížné a vyžaduje to využití všech dostupných vyšetřovacích
metod.
V chronické fázi po míšním poranění se může
rozvinout syringomyelie. Je charakterizovaná
přítomností cysty (syrinxu) v šedé hmotě míšní
a může být příčinou zhoršujícího se neurologického nálezu, ale také progredující neuropatické
bolesti v úrovni míšní léze. Léčba spočívá v zavedení syringosubarachnoidálního nebo syringopleurálního shuntu.
Muskuloskeletární systém
U pacientů po poranění míchy nebo mozku, kteří
jsou dlouhodobě imobilizováni, mohou vzniknout paraartikulární osifikace. Rozvíjejí se vždy
pod úrovní léze, nejčastěji v okolí kyčelních kloubů. Příčiny jsou multifaktoriální, může se jednat
o mikrotraumatizaci měkkých tkání s následnou
vazivově-kostní přeměnou. Omezení pohyblivosti
v postiženém kloubu znamená limitaci v pohybu
a vykonávání běžných denních činností. Klinicky
zaznamenáváme omezení rozsahu pohybů,
někdy otok a zarudnutí, laboratorně významné
zvýšení ALP jako nespecifický marker. Léčba je
vedena bisfosfonáty v kombinaci s radioterapií.
Pokud dojde k extrémnímu nárůstu osifikací
s významným omezením pohybu v kloubu, je
zvažována resekce s rizikem cévních komplikací.
Bezprostředně po úraze vlivem absence zátěže
dochází k masivní kostní resorpci s rozvojem
osteoporózy. Nebyl zjištěn významný vliv
pravidelné vertikalizace u paraplegiků na zlepšení
kostní denzity. Hlavním důsledkem osteoporózy
je zvýšené riziko výskytu zlomenin. Nejčastěji
se jedná o fraktury dlouhých kostí na dolních
končetinách při nešetrné manipulaci, nebo při
pádu z vozíku. V necitlivých částech těla se často
projeví pouze otokem nebo zvýšenou spasticitou.
Léčba by měla být podle možností vždy operační – osteosyntéza zlomeniny, neboť naložení
sádrové fixace na plegickou končetinu může mít
za následek vznik dekubitů.
Ve všech fázích po míšním poranění může vlivem
svalové dysbalance docházet k rozvoji svalových
a vazivových kontraktur se vznikem deformit.
Svůj podíl zde má i spasticita. Během hospitalizace na SJ a SRJ se intenzivní rehabilitací většinou
daří vzniku kontraktur zabránit. V dalším období
je však třeba instruovat pacienty ke správné
prevenci.
U pacientů po míšním poškození se vyskytuje
v různých lokalizacích muskuloskeletární
bolest. Vzniká např. při dlouhodobé imobilizaci,
ale i při přetěžování určitých svalových skupin. Je
dobře ovlivnitelná běžnými analgetiky a rehabilitačními postupy.
5. Ústavní léčebná
rehabilitace
Léčebná rehabilitace začíná bezprostředně
po vzniku míšního poranění, následuje během
několikaměsíční hospitalizace a v určité formě
pokračuje i po propuštění do domácího prostředí. Cílem dlouhodobé léčebné rehabilitace je
snaha o maximální obnovu postižených funkcí,
co nejlepší využití zbylého svalového potenciálu
a vytvoření náhradních mechanismů k dosažení
co nejvyšší úrovně soběstačnosti a kvality života.
Rehabilitační proces zahrnuje především rehabilitační ošetřovatelství, fyzioterapii a ergoterapii.
• Rehabilitační ošetřovatelství patří
8 | L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í
czepa_Lekari_o.indd 8
17.10.2013 13:33:26
do kompetence zdravotní sestry, v domácím
prostředí tuto úlohu přebírají sestry domácí
péče, rodina a osobní asistenti. Hlavním
úkolem je pravidelné polohování vleže i vsedě
na vozíku, dodržování zásad péče o kůži
a prevence dekubitů – proleženin a prosezenin.
Patří sem i nácvik šetrných přesunů
a manipulace s ochrnutými částmi těla.
Důležitá je také péče o čistotu a průchodnost
dýchacích cest u pacientů s vysokou krční lézí.
• Cílem fyzioterapie je maximální podpora
návratu pohybových funkcí. Zaměřuje se
na posílení zbytkového funkčního svalstva
horních končetin a trupu, získání stability
v sedu i v nižších polohách s využitím
správných funkčních opor o horní končetiny,
nácvik mobility na lůžku, ve vozíku, nácvik
přesunů, vertikalizace a ovlivnění či využití
spasticity. Při fyzioterapii jsou využívány různé
rehabilitační metody (Vojtova reflexní terapie,
DNS, bazální programy a podprogramy, Bobath
koncept aj.) a pomůcky (míče, válce, pružné
tahy, labilní plochy, Redcord systém). Mezi
základní rehabilitační přístroje patří MOTOmed
a vertikalizační stoly a stojany. Pro podporu
návratu pohybových funkcí je využívána
funkční elektrostimulace (FES) a pro nácvik
chůzového stereotypu např. Lokomat. Cvičení
ve vodě – aquaterapie – využívá fyzikálních
účinků vodního prostředí. Cvičební program
bývá doplněn fyzikální terapií (elektroléčba,
magnetoterapie, antiedematózní léčba, vířivka).
• Cílem ergoterapie je dosažení maximální
úrovně soběstačnosti paraplegika
i tetraplegika. Ergoterapeut učí pacienty
využívat pomůcky pro sebeobsluhu
(skluzná deska pro přesun, dlaňová páska
pro jídlo, psaní, čištění zubů), provádí nácvik
samostatného nebo asistovaného přesunu
(na lůžko, na WC, na sprchovou sedačku,
do auta). Podporuje vytvoření náhradního
funkčního úchopu u tetraplegika (u pacientů
se silou extenzorů zápěstí více než 3°
svalového testu, kdy při pasivní volární flexi
se prsty extendují a palec abdukuje a při plné
dorsiflexi se prsty přimknou do dlaně a palec
k ukazováčku) a trénuje náhradní úchopy
(klíčový, válcový). V rámci funkčního tréninku
se spinální pacient učí samostatné mobilitě
(posadit se, otočit se na lůžku, posouvat se),
trénuje jízdu na vozíku v interiéru i exteriéru se
správným propulzním vzorem a zkouší ruční
ovládání řízení automobilu. Do kompetencí
ergoterapeuta spadá poradenství o úpravách
oblečení, které umožní tetraplegikovi
samostatnost při oblékání a cévkování
a také o bezbariérových úpravách domova
i ergonomických úpravách pracovního místa.
• Fyzioterapeut a ergoterapeut pomáhají
pacientovi s výběrem vhodného vozíku
a antidekubitního sedacího polštáře, sledují
a upravují pozici sedu na vozíku a využívání
horních končetin při jízdě. Správné sezení
s antidekubitními opatřeními a pohybový vzor
horních končetin při manipulaci s vozíkem je
základem pro aktivní způsob života vozíčkáře.
Vzpřímená a symetrická pozice trupu a správné
postavení dolních končetin je velmi důležité
z hlediska primární i sekundární prevence
funkčních a strukturálních deformit končetin
a trupu, jako prevence dekubitů – prosezenin
a otlaků na žeberních obloucích a trnech
obratlů. Správně nastavený sed podporuje
stabilitu sedu a funkčnost horních končetin,
výdrž během dne a významně podporuje
respirační funkce.
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace probíhá již při hospitalizaci
na spinální jednotce a v rehabilitačním ústavu.
Smyslem je připravit člověka s disabilitou na život
s handicapem a motivovat jej k hledání cest, jak
opět aktivně žít se svými blízkými a ve své komunitě. Cílem je získání maximální soběstačnosti
v domácím prostředí, při cestování, v zaměstnání
i sportu. Programy a akce, které nabízejí občanská
sdružení a obecně prospěšné společnosti jako
L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í |
czepa_Lekari_o.indd 9
9
17.10.2013 13:33:27
jsou Česká asociace paraplegiků – CZEPA a Centrum Paraple v Praze, ParaCENTRUM Fenix v Brně,
Křižovatka handicap centrum v Pardubicích,
Ostravská organizace vozíčkářů a další organizace
včetně sportovních klubů, významnou měrou
motivují vozíčkáře zapojit se do sportovních,
společenských i pracovních aktivit.
Psychologická péče
Psychologická péče pomáhá usnadnit dlouhodobý proces adaptace na změněný zdravotní
stav a fyzické omezení. Každý jedinec se se svou
novou životní situací vyrovnává individuálně.
Na spinálních jednotkách i v rehabilitačních
ústavech je psycholog důležitým členem léčebného týmu a pomáhá přijmout těžkou situaci jak
pacientovi, tak jeho blízkým. Psycholog pomáhá
pacientovi uvědomit si skutečnost handicapu
a přijmout své tělo s omezenými možnostmi.
Disabilita se nesmí stát trvale středem pozornosti
pacienta, který je psychologem i ostatními členy
léčebného týmu motivován ke hledání nových
životních hodnot.
6. Následná
rehabilitace
Dlouhodobá a systematická rehabilitační péče
poskytovaná spinálním pacientům by měla být
zakomponována do zdravého životního stylu
každého vozíčkáře. Je důležité, aby si každý
paraplegik i tetraplegik spolu s fyzioterapeutem
vytvořil dlouhodobý rehabilitační program s pravidelným a cíleným cvičením, které by včetně
dalších režimových opatření doplňovalo jeho
studijní či pracovní aktivity. Pravidelný a fyzioterapeutem kontrolovaný pohybový režim by měl
být součástí každodenního života vozíčkáře, kdy
je také edukována rodina nebo jsou instruováni
pracovníci domácí péče či charit. Jedná se nejen
o udržení fyzické kondice, ale i o dlouhodobou
práci na získání samostatnosti třeba při nočním
polohování, přesunech nebo autokatetrizaci
hlavně u tetraplegiků. Cíleným cvičením je třeba
průběžně ovlivňovat negativní důsledky ochrnutí
(velká spasticita, zkracování svalů, stranové svalové dysbalance s následnou špatnou pozicí sedu,
otoky, artróza, záněty šlach apod). Paraplegici
dosáhnou soběstačnosti při propuštění z rehabilitačního ústavu. Tetraplegici dosahují maximálního stupně funkční kapacity při systematickém
tréninku po 1,5 – 2 letech od vzniku postižení při
využívání nezbytných kompenzačních a technických pomůcek. V této době lze uvažovat
o chirurgickém řešení zlepšení hybnosti na horní
končetině tetraplegika prostřednictvím šlachových transferů. Tato metoda zlepšení funkční
kapacity horní končetiny má v ČR už desetiletou
historii s výbornými výsledky. Jde o tzv. chirurgickou rehabilitaci, kdy šlacha inervovaného
aktivního a silného svalu je napojena na šlachu
svalu denervovaného a tetraplegik získá novou
funkci – silové úchopy, aktivní extenzi lokte…
a především nové dovednosti.
V případě pacientů s neúplnou lézí (paraparetici,
tetraparetici) je návazná odborná fyzioterapie
nezbytná ještě po dobu jednoho roku po propuštění z RÚ. Paretik musí pracovat na zlepšování síly
jednotlivých svalů, stabilitě sedu i stoje, trénovat
chůzi. V případě krční inkompletní léze se často
objeví spasticita, rigidita a svalové dysbalance,
což si může žádat korekční dlahování nebo botulotoxinové injekce do spastických svalů. Naopak
pravidelným cvičením je možné dosáhnout
nemalých, ba nečekaných výsledků, které člověka
s tělesným postižením posunou za pomyslnou
hranici jeho vlastních fyzických možností. Pravidelná kontrola pozice sedu je důležitou prevencí
zdravotních potíží.
Opakované rehabilitační pobyty nabízejí spinální
rehabilitační jednotky rehabilitačních ústavů. Specializovanou následnou rehabilitaci a rekondiční
cvičení poskytují pro spinální pacienty především
10 | L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í
czepa_Lekari_o.indd 10
17.10.2013 13:33:28
neziskové organizace. Ty zaměstnávají jako „motivátory“ tetraplegiky – instruktory soběstačnosti,
kteří sami na sobě ukazují způsoby, jak dosáhnout
„tetraplegických“ dovedností vedoucích k soběstačnosti. Pobytovou rehabilitaci poskytuje Centrum Paraple o.p.s. v Praze. Ambulantní rehabilitaci
ParaCENTRUM Fenix v Brně, Rehafit a Česká
asociace paraplegiků - CZEPA v Praze. CZEPA mj.
mapuje další ambulantní bezbariérové rehabilitace v ČR, poskytující péči spinálním pacientům
(viz. www.vozejkov.cz), a vydává instruktážní DVD
a publikace o možnostech domácího cvičení
včetně aquaterapie.
Rehabilitační ambulantní léčbu navrhuje
a doporučuje ošetřující lékař, který provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu - tím se rozumí
jak praktický lékař pro dospělé, případně pro
děti a dorost, tak specialisté: rehabilitační lékař,
internista, ortoped, neurolog, a další odborní
lékaři. Indikovaná fyzioterapie a ergoterapie je
předepisována na Poukaz na vyšetření/ošetření FT (tiskopis VZP- 06ft/2009), který má
platnost 7 dní. Délku rehabilitace stanovuje lékař
na 5, 6 nebo 10 procedur, případně na časové
období – obvykle 3 týdny nebo měsíc. Po vybrání
předepsaných procedur a cvičení po kontrole
lékař v odůvodněném případě může poukaz prodloužit. Náležitosti pro správné vyplnění poukazu
na www.vzp.cz/tiskopisy.
7. Péče o pacienta
v domácím prostředí
Během základní několikaměsíční rehabilitace v rehabilitačním ústavu začínají obvykle akceptovat
nezbytnost bezbariérových úprav domova
jak samotný pacient, tak jeho rodina, i když jsou
o prognóze pravděpodobného pohybového
omezení informováni již na spinální jednotce.
Zde ergoterapeut zjišťuje bytové podmínky, bezbariérovost lokality bydliště a přístupu do domu.
Úkolem zdravotně – sociálního pracovníka je
seznámit pacienta a jeho blízké s možnostmi sociální podpory a v jakém časovém sledu a na kterých institucích o příslušné příspěvky žádat. Také
zjišťuje sociální poměry a vztahy v rodině, spolu
s ergoterapeutem, fyzioterapeutem a lékaři
hodnotí podmínky pro návrat domů, nebo zda
je potřeba hledat jiná řešení. To v případě, že pacient nemá rodinné zázemí, kde najde potřebnou
pomoc a oporu.
Většina pacientů s poškozením míchy používá
pro svůj pohyb vozík a to jak trvale, tak jej někteří
paraparetici či tetraparetici kombinují s chůzí
v ortézách a s pomocí různých chodítek či holí.
Vždy je tedy potřeba větší manipulační prostor
pro volný pohyb po bytě včetně odstranění překážek, jako jsou prahy, volně položené koberečky
či celoplošný koberec s vysokým vlasem a úzké
dveře. Odstranění těchto základních překážek
usnadní pacientovi nejen pohyb, ale umožní mu
udržovat každodenní pohybový režim – samostatné či asistované cvičení na vozíku i na žíněnce, trénink mobility (otáčet se, posazovat, zvládat
vyšší polohy) a lokomoce (i lezení po čtyřech)
s pomůckou s/bez asistence a další kompenzační,
stabilizační, posilovací i kondiční cvičení.
Nezbytnou bezbariérovou úpravou musí
projít koupelna a WC, aby mohl být vozíčkář
soběstačný při cévkování, stolici na WC (aby
nemusel vyprazdňovat střeva vleže na lůžku
nebo na toaletním křesle v ložnici) a při celkové
koupeli ve vaně nebo spíše ve sprchovém koutu.
Důležitým faktorem se stává nutná pomoc sester
agentur Home care nebo charity a dalších organizací, které poskytují osobní asistenci. Pro jejich
péči je úprava prostředí a pomůcky jako je zvedák
do vany, sprchový vozík či sedačka do vany podmínkou poskytování služeb. Soběstačnost para
i tetraplegika podporuje i úprava kuchyňské linky.
Často se stává, že muž paraplegik či tetraplegik
(i pracující doma) zůstává v domácnosti, stará se
o její chod a žena chodí do práce.
L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í |
czepa_Lekari_o.indd 11
11
17.10.2013 13:33:29
8. Kompenzační
a technické pomůcky
pro pacienty
s poškozením míchy
Kompenzační pomůcky (zdravotní prostředky –
ZP, dříve prostředky zdravotnické techniky - PZT),
které potřebují vozíčkáři s míšní lézí ke kompenzaci svého funkčního omezení, lze rozdělit
z hlediska účelu jejich použití (druh pomůcky)
a z hlediska jejich úhrady.
Pomůcky hrazené plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění jsou vyjmenovány
v Seznamu zdravotnických prostředků - Číselníku
VZP - ZP, jehož součástí je vždy Metodika VZP
k poskytování ZP. Aktuální Metodiku je nutné
používat s přílohou 3, oddílem C, zák. č. 48/1997
- Seznam ZP hrazených z veřejného zdravotního
pojištění při poskytování ambulantních služeb
a je dostupná na http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky. Zdravotnické prostředky jsou rozděleny do 17 skupin
a u každé položky (názvu) pomůcky či příslušenství je kód ZP, preskripční omezení, užitná doba
a limitace výšky úhrad (pole MAX) i např. 75%
úhrada. (V rámci připravovaného zákona o zdravotnických prostředcích, s účinností od 1. 1. 2014,
je plánována i změna v řazení pomůcek do nového kategorizačního stromu ZP.)
Zdravotní prostředky uvedené v Číselníku pro
cílovou skupinu vozíčkářů jsou předepisovány
na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“(doklad VZP 13/2009) a lze na něj napsat pouze jednu položku z Číselníku. V případě položky
označené „Z“ musí být Poukaz potvrzen revizním
lékařem a bude hrazen do výše částky v poli
MAX. Po uplynutí směrné užitné doby nevzniká
pojištěnci nárok na novou pomůcku automaticky,
rozhodnutí záleží na odborném posouzení lékaře.
U technických pomůcek musí posoudit technický
stav servisní technik společnosti, od které má klient pomůcku a krajský revizní technik pojišťovny.
Poukaz platí 30 dní.
Ortopedický vozík
V Číselníku skupina 7, předepisující lékař odbornosti REH, NEU, ORT, INT, CHIR, užitná doba 5 let.
Základní pomůckou vozíčkáře je správně vybraný
a nastavený vozík. Vozíky jsou podle technických
parametrů, variability, hmotnosti a možností
nastavení jednotlivého příslušenství rozděleny
do několika kategorií. Každá kategorie vozíků má
svého cílového uživatele. Základní dělení je podle
pohonu na vozíky mechanické a elektrické. Mechanické vozíky se dělí z hlediska jejich charakteristik na základní, odlehčené základní, odlehčené
variabilní a na vozíky aktivní. Pro aktivní uživatele
s poškozením míchy (i s tetrapostižením) jsou nejvhodnější vozíky aktivní, které jsou lehké a vysoce
variabilní. Lze je nastavovat vzhledem k měnícímu se vývoji funkčního stavu
v průběhu života aktivního vozíčkáře a reflektují zachované
funkční schopnosti. Odlehčený
variabilní vozík je vhodný pro
tetraplegika, který v exteriéru
musí používat pouze elektrický
vozík a v interiéru je schopen
Příklad správně vyplněného poukazu
12 | L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í
czepa_Lekari_o.indd 12
17.10.2013 13:33:30
se pohybovat samostatně. Tetraplegici s vysokou
krční lézí potřebují elektrický vozík převážně interiérový s variabilitou nastavení sedacího systému
a příslušenství elektricky ovládané. S výběrem
typu vozíku a jeho příslušenství by měli být
nápomocni pacientovi či klientovi ergoterapeuti
a fyzioterapeuti znalí problematiky spinálních pacientů (v rehabilitačních ústavech, na spinálních
jednotkách, v neziskových organizacích - Česká
asociace paraplegiků - CZEPA, Centrum Paraple
o.p.s., ParaCENTRUM Fenix a v některých firmách,
které terapeuty zaměstnávají). Výběr správného
vozíku by však měl být výsledkem týmové spolupráce terapeuta znalého funkční kapacity klienta
i všech jeho omezení, technika distributorské
firmy, ošetřujícího lékaře specialisty a samozřejmě
uživatele vozíku, který zhodnotí všechna odborná
i praktická doporučení (od zkušených vozíčkářů). Pokud je to možné, pak by si měl pacient
vybraný vozík i s navrhovanými korekcemi sedu
(např. pevná zádová opěrka) před konečným
objednáním nejprve vyzkoušet při každodenních
činnostech v interiéru i exteriéru. Při předepisování vozíku je také nutné brát ohled na finanční
možnosti pacienta a motivaci si finanční prostředky opatřit například od nadací (aktuální seznam
v CZEPA).
Antidekubitní sedací polštáře
Skupina 13, předepisující lékař REH, ORT, NEU, INT,
užitná doba 3 roky (dříve pro novou zdravotní
komplikaci).
Antidekubitní polštáře – podsedáky - jsou pro
každého uživatele vozíku přímo součástí sedacího
systému a při výběru vozíku se musí věnovat
velká pozornost i výběru typu antidekubitního
polštáře, odpovídajícímu individuálnímu riziku
vzniku dekubitů - prosezenin (na sedacích
hrbolech, kostrči, na bocích). Každý člověk
s poškozením míchy je jinak náchylný k tvorbě
otlaků, což nemusí souviset s výškou míšní léze.
Antidekubitní polštář se musí vybírat současně
s vozíkem, každý má různou výšku, je vyroben z různého materiálu (vzduchový, pěnový,
gelový, kombinovaný…) a také může mít různě
hlubokou konturaci pro sedací partie. Polštáře
s tuhou základnou lze vypodkládat při asymetrickém postavení pánve. Většinou je vozíčkářem
zvolen kompromis mezi antidekubitním účinkem
polštáře, podporou pánve ve správném postavení
a subjektivním pocitem pohodlí. Výběr vhodných
komponent, nastavení zádové opěrky vozíku
a doplnění sedacím polštářem, který pomáhá
rozložit tlak na sedací partie, tvoří dohromady
kompletní sedací jednotku. Ta zajišťuje uživateli
vozíku stabilitu a funkčnost sedu, komfort a také
prevenci dekubitů, deformit páteře a dalších
sekundárních změn na pohybovém aparátu, mezi
které patří i vertebrogenní potíže.
Základní pomůcky v domácnosti
vozíčkáře
Polohovací lůžko
V Číselníku skupina 12, předepisující lékař
odbornosti REH, ORT, NEU, užitná doba 10 let,
u elektrického lůžka indikující lékař vypisuje
zdůvodnění do žádanky VZP - 21/2006.
Důležitou podmínkou pro správné a snadné
polohování, ošetřovatelskou péči sester, rodiny
i osobních asistentů člověka s poškozením míchy
je vhodné polohovací lůžko. Elektricky nastavitelný tří až čtyř segmentový rošt bývá také zásadním
pomocníkem při autokatetrizaci, samostatném
polohování i třeba oblékání a dalších úkonech.
Elektrické polohovací lůžko je určeno jako
pomůcka především pro tetraplegiky i některé
paraplegiky s vysokou hrudní lézí či s dalším zdravotním omezením. Ostatním může vyhovovat
mechanicky polohovatelný 3-4 segmentový rošt
lůžka a nebo běžné lůžko, ovšem s antidekubitní matrací, odpovídající riziku vzniku dekubitů
L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í |
czepa_Lekari_o.indd 13
13
17.10.2013 13:33:30
konkrétního paraplegika. Matrace musí být
dostatečně měkká, aby se nevytvořily i při pravidelném polohování otlaky a zároveň tak tuhá,
aby neomezovala hlavně tetraplegika v mobilitě
na lůžku a umožnila samostatné polohování.
Proto musí lůžko být dostatečně prostorné (min.
200X90 cm). Často je lůžko místem pro ošetřování
kožních defektů i místem pro pravidelné cvičení,
umožňuje vertikalizaci do sedu, je místem pro
asistované cévkování a pro tetraplegiky podmínkou autokatetrizace. Nastavitelná ložní plocha
lůžka usnadní samostatný i asistovaný přesun
na vozík a opačně na lůžko. Nejvíce ocení funkce
polohovacího lůžka nebo aspoň roštu pacient
i asistenti v době jakékoli nemoci vozíčkáře, který
se i na přechodnou dobu může stát plně závislý
na pomoci druhých.
Pomůcky pro osobní hygienu
Zvedáky k přesunu na vozík a do vany (mechanické, elektrické, hydraulické), vanové a sprchové
sedačky, sprchová křesla, nástavce na WC…
V Číselníku skupina 12, předepisující lékař odbornosti REH, ORT, NEU, ORP, PRL, GER, v závislosti
na typu pomůcky je dána užitná doba pomůcky
a nutnost schválení RL.
Pomůcky pro inkontinenci
V Číselníku skupina 02 a 13, předepisující smluvní
lékař pojišťovny odbornosti PRL, URL, GYN, NEU,
GER, konkrétní typ pomůcky je vázán na odbornost lékaře (viz Číselník VZP – ZP).
Většina lidí s poškozením míchy trpí určitým
stupněm inkontinence a potřebuje pomůcky
řešící individuální problém, proto někteří pacienti
musí kombinovat typy pomůcek ze skupiny
2 - kondomový urinál, sběrné urinální sáčky,
plenkové kalhotky, vložné pleny, fixační kalhotky,
podložky a ze skupiny 13 - jednorázové močové
katétry pro intermitentní katetrizaci nepotaho-
vané minimálně, šetrnější je používání potahovaných nebo lubrikovaných katétrů a proplachový
systém pro pernamentní katétry. Mnozí potřebují
i buničitou vatu.
Odborný lékař (urolog, neuro-urolog), u nějž
je spinální pacient dispenzarizován, je povinen
písemně informovat praktického lékaře o stupni
inkontinence (3 stupně) pacienta a druhu
a množství používaných pomůcek (na základě
výsledku urodynamického vyšetření). Pomůcky
mohou být předepisovány na dobu tří měsíců
(jeden druh pomůcky), kombinovat lze pomůcky
dle Metodiky pojišťovny.
• Pomůcky nehrazené nebo jen částečně
hrazené ze zdravotního pojištění, kdy je
možná úhrada plně z vlastních finančních
prostředků či se získáním doplatku jako
finančního daru od některé z nadací – aktivní
vozíky, sportovní vozíky, pomůcky pro
komunikaci, MOTOmed…
• Pomůcky hrazené z příspěvku na zvláštní
pomůcku od Krajského úřadu práce sociální podpora
Úřad práce může dle zákona č. 329/2011 Sb.
a vyhlášky č. 388/2011 Sb. přispět na „zvláštní
pomůcky“. Zejména jde o podporu při nákupu
osobního automobilu, ručního ovládání řízení
a dalších dodatečných úprav motorového vozidla
vyžadujících montáž, na stavební úpravy bytu –
uzpůsobení koupelny, WC, rozšíření dveří - na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky
nebo stropního zvedacího systému, na speciální komponenty osobního počítače,… Bližší
podmínky poskytování příspěvku zájemce získá
na úřadu práce či v rámci sociálního poradenství
České asociace paraplegiků – CZEPA (www.czepa.
cz), která průběžně sleduje legislativní změny.
14 | L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í
czepa_Lekari_o.indd 14
17.10.2013 13:33:31
9. Doporučení
pro praktické lékaře
Weby:
Pokud budete mít v péči pacienta s poškozením míchy a budete
chtít konzultovat komplikace jeho zdravotního stavu, obraťte se
na spádovou spinální jednotku podle místa bydliště, resp. kde byl
pacient po vzniku spinálního traumatu hospitalizován. Tam vám
poradí specialistu na daný problém nebo po vyšetření ve spinální
ambulanci naplánují přijetí k přešetření či dořešení problému.
V případě potřeby konzultovat výběr kompenzační pomůcky
a poskytnutí edukačních materiálů a jiných informací se obraťte
na Českou asociaci paraplegiků - CZEPA.
10. Užitečné informační
materiály
• odborná společnost ČSML
ČSL JEP - www.spinalcord.cz
• SJ Praha - www.fnmotol.cz
• SJ Brno - www.fnbrno.cz
• SJ Liberec - www.nemlib.cz
• SJ Ostrava - www.fno.cz
• RÚ Luže - Košumberk
www.hamzova-lecebna.cz
• RÚ Kladruby
www.rehabilitace.cz
• RÚ Hrabyně - www.ruhrabyne.cz
Neziskové organizace:
•
•
•
•
•
Informační a edukační materiály,
odborná literatura
www.czepa.cz
www.vozejkov.cz
www.paraple.cz
www.pcfenix.cz
www.ligavozic.cz
Ukázka publikace vydané CZEPA
Pro klienty a jejich blízké CZEPA vydala: „Vše okolo tetraplegie“,
„Jak na to doma“, „Desatero moudrého vozíčkáře“, „Cesta k nezávislosti po poškození míchy“. DVD programy s různým tematickým zaměřením jsou ke shlédnutí na www.czepa.cz (foto/video
– CZEPA.TV).
Odborné publikace/ literatura: Šrámková, T. „Poruchy sexuality
u somaticky nemocných a jejich léčba“.
Použitá literatura:
• Beneš, V. (1987). Poranění míchy. Praha: Avicenum.
• Kolář, P. et al. (eds). (2009). Rehabilitace v klinické praxi.
1st ed. Praha: Galén.
• Kříž, J. (2011). Míšní léze. In: Vacek, J., & Jandová, D. (eds.)
Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe.
• Kříž, J., & Chvostová, Š. (2009). Vyšetřovací a rehabilitační postupy u pacientů po míšní lézi. Neurol. praxi; 10(3): 143 - 147.
• Šrámková, T. (2008). Posttraumatická sexuální dysfunkce u pacientů s transverzální míšní lézí. Urolog. pro praxi; 9(6): 282 - 286.
L É Č B A A R E H A B I L I TA C E PA C I E N T Ů S M Í Š N Í L É Z Í |
czepa_Lekari_o.indd 15
15
17.10.2013 13:33:33
dma_inzerat_praktici_a5_2013_Sestava 1 15.01.13 16:26 Stránka 1
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
OD 1. 12. 2011 MŮŽE PŘEDEPSAT TAKÉ PRAKTICKÝ LÉKAŘ
NENÍ NUTNÉ SCHVÁLENÍ REVIZNÍM LÉKAŘEM POJIŠŤOVNY
BERLE FRANCOUZSKÁ 222 KL
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0011971
SEDAČKA NA VANU 4100
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0011616
SEDAČKA DO SPRCHY 539 A
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023918
NÁSTAVEC NA WC 575 B
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0011610
BERLE FRANCOUZSKÁ 121
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023687
SEDAČKA DO VANY 530 W
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023905
SEDAČKA DO SPRCHY 537 A
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023913
NÁSTAVEC NA WC VYMĚKČENÝ 508
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023882
HŮL VYCHÁZKOVÁ 405 A
doplatek
159 Kč
kód pojišťovny
12/0011986
SEDAČKA DO VANY 559
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023937
ŽIDLE DO SPRCHY 545 D
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023927
KŘESLO KLOZETOVÉ 513 S
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023799
HŮL VYCHÁZKOVÁ SKLÁDACÍ 413 A
doplatek
276 Kč
kód pojišťovny
12/0023714
SEDAČKA DO SPRCHY 538
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023915
NÁSTAVEC WC 580
doplatek
800 Kč
kód pojišťovny
12/0023939
KŘESLO KLOZETOVÉ POJÍZDNÉ 512
PLNĚ
HRAZENO
kód pojišťovny
12/0023786
www.dmapraha.cz
PODROBNÉ INFORMACE O VŠECH PRODUKTECH NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNK ÁCH
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
czepa_Lekari_o.indd 16
17.10.2013 13:33:34

Podobné dokumenty

programový sborník

programový sborník spotřebu analgetik a umožňuje včasnější návrat k běžným aktivitám nemocných. Domníváme se, že kvalitativní i kvantitativní rozvoj minimálně invazivních operačních technik v páteřní chirurgii bude i...

Více

kniha abstrakt ke stažení

kniha abstrakt ke stažení jak důležitý je individuální přístup, čili že to, co pomáhá jednomu, nemusí vždy mít stejnou odezvu u jiného, ba naopak mu může způsobit i nepříjemné komplikace nebo spasticitu ještě zhoršit. Násle...

Více

červencové vydání

červencové vydání tan, viskoelastické pěny s pamě- gel, pěna - vzduchové buňky)

Více

Průvodce správného výběru vozíku pro spinální

Průvodce správného výběru vozíku pro spinální Tato příručka by měla být pro Vás pomocníkem při zajišťování péče o pacienty, kteří jsou ohroženi nebo již mají zdravotní komplikace, které mohou souviset s užíváním nevhodně vybraného či špatně na...

Více

zde

zde sponzorsky. Bude tedy distribuována zdarma našim pacientům/klientům prostřednictvím zástupců klinické zájmové skupiny fyzioterapeutů ve výše jmenovaných rehabilitačních zařízeních a v kanceláři UNI...

Více

Helios 201505

Helios 201505 k zesílení stěny měchýře rozhodně nedošlo vlivem botulotoxinu, ale právě v důsledku nedostatečného tlumení stahů močového měchýře. Pokud vám terapie botulotoxinem nepřinášela jiné komplikace, rozho...

Více

Současný stav viskosuplementace v léčbě osteoartrózy

Současný stav viskosuplementace v léčbě osteoartrózy po 6 měsících léčby. K dalším sledovaným ukazatelům patřily změny skóre dotazníků WOMAC (bolest, fyzická funkce) a Oxfordského skóre, spokojenost pacientů (vyjádřená opět na  VAS) a  kvalita života...

Více

Srovnání aktivity břišních svalů u vybraných kineziologických a

Srovnání aktivity břišních svalů u vybraných kineziologických a Umožňuje též stanovit vztah mezi velikostí elektromyografického signálu a vyvíjenou svalovou silou. Klinicky se povrchová elektromyografie využívá jako pomocný diagnostický prostředek u pacientů s ...

Více

Seznam příslušenství

Seznam příslušenství Abdukční klín odnímatelný B500, B 600, C1000 Abdukční klín odnímatelný, sklopný B500, B 600, C1000 Zádový díl The Back B500, B600, C1000 Montážní sada pro opěrku hlavy B500, B600, C1000, A200 Potah...

Více