BONUS 1500 Kč ZA USPOŘÁDÁNÍ DEMO PARTY PRO

Komentáře

Transkript

BONUS 1500 Kč ZA USPOŘÁDÁNÍ DEMO PARTY PRO
Pravidla PROGRAMU BONUS 1500 pro zákazníky
BONUS 1500 Kč ZA USPOŘÁDÁNÍ
DEMO PARTY PRO VAŠE TŘI PŘÁTELE
PROGRAM BONUS 1500 Kč
ZA USPOŘÁDÁNÍ DEMO PARTY
PRO VAŠE TŘI PŘÁTELE
Uspořádejte pro své přátele ukázku výrobku TM5 moderovanou
poradcem Thermomix® ve vaší domácnosti a získejte BONUS
1500 Kč.
Uzavřete v období od 8. 1. 2016 - 28. 2. 2016 smlouvu na koupi
produktu Thermomix® TM5 a zaregistrujte se do promotion
BONUS 1500 Kč.
Dnem registrace do promotion se považuje den uzavření kupní
smlouvy na TM5.
Pak už jen stačí během následujících 30 dní uspořádat ukázku
pro Vás plus Vaše tři přátele a Bonus 1500 Kč je váš.
Podmínky pro získání
Bonusu 1500 Kč
Uzavření kupní smlouvy na koupi výrobku TM5, registrace
do Bonus promotion, uspořádání ukázky do 30 dní od podepsání
smlouvy pro minimálně tři přátele, řádné vyplnění formuláře,
včetně získání celého jména, příjmení, adresy, telefonu, emailové
adresy, čísla smlouvy, data, podpisu hostitelky/le, souhlas
s podmínkami BONUS PROMOTION, uvedení čísla účtu hostitelky/hostitele, na který bude uhrazena částka Bonus 1500 Kč
a souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů.
Bonus 1 500 Kč bude poukázán na účet hostitelky/le Bonus programu nejpozději do 21 dní od uspořádání party ukázky. Pokud
bude smlouva stornována, hostitelka/hostitel nemá na Bonus
1500 Kč nárok. Bonus se vyplácí jednorázově pouze za první
uskutečněnou ukázku, za další uspořádané ukázky náleží hostitelce dárek dle standardně nastavených pravidel společnosti.
Hostitel/ka BONUS PROMOTION 1500, která souhlasí s podmínkami a vstoupí do programu nemá za zorganizování ukázky v její
domácnosti nárok na jinou odměnu.
Hostitel/ka tímto dává výslovně souhlas společnosti Vorwerk
CS, ks. k tomu, aby pořadatel jako správce shromažďovala,
uschovávala jeho osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu,
a to za účelem vyhodnocení programu, a dále nabízení obchodu
a služeb, za účelem průzkumu trhu, zpracování analýz trhu,
provádění marketingových a reklamních aktivit pořadatelem.
Pořadatel je oprávněn osobní údaje hostitele/ky předat resp.
zpřístupnit i obchodním zástupcům pořadatele za účelem nabízení obchodu a služeb, osobám provádějícím průzkum trhu
pro pořadatele a společnosti Vorwerk International. Osobní
údaje hostitele/ky budou zpracovávány v hmotné i elektronické
formě pořadatelem nebo zpracovatelem, kterého k tomu
pořadatel pověří.
Hostitel/ka je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním
údajům zpracovávaným pořadatelem, požadovat jejich opravu či
blokaci, požadovat na pořadateli či zpracovateli osobních údajů
vysvětlení týkající se jeho osobních údajů, jakož i odstranění
protiprávního stavu při zpracování jejích osobních údajů a dále
může uplatnit další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, zejména odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Hostitel/ka dává výslovně souhlas pořadateli, aby jejich osobní
údaje za stanovených podmínek shromažďoval, uschovával
a zpracovával po dobu 15 let ode dne udělení tohoto souhlasu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel je
podmínkou pro účast v programu. Jeho odvoláním zaniká účast
v programu.
Hostitel/ka účastí v programu projevuje souhlas s tím, aby na
jím registrované údaje pro elektronickou komunikaci (e-mailová
adresa, číslo mobilního telefonu), byla pořadatelem nebo
společností Vorwerk International zasílána obchodní sdělení.
Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může hostitel/ka
projevit zdarma oznámením pořadateli na [email protected]
V předmětu zprávy musí hostitel/ka uvést NEZASÍLAT.
V případě, že pořadatel zjistí nebo mu bude oznámeno
a prokazatelně doloženo, že při registraci došlo k zneužití cizí
e-mailové adresy, odstraní pořadatel tento e-mail ze své databáze. Pořadatel odstraní vždy pouze konkrétní e-mail, ne celou
skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu. Souhlas
se zasíláním obchodních sdělení je podmínkou účasti v programu.
Datum, podpis hostitelky/hostitele
Pořadatel programu BONUS PROMOTION 1500
Společnost Vorwerk CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 1/107,
Praha 4, IČO 64572021
A4_formular_Bonus_3.indd 1
04.01.16 9:29
PROGRAM BONUS 1500
Platnost programu Bonus 1500 od 8. 1. 2016 – 28. 2. 2016.
Číslo kupní smlouvy:
Číslo formuláře:
Jméno hostitelky/hostitele:
Ulice, číslo:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Č. bankovního účtu pro zaslání Bonusu 1 500,- Kč:
Jméno obch. poradce:
Číslo obch. poradce:
Přihlášení do programu (den sepsání smlouvy):
Ukončení programu (30 dní):
Datum uskutečněné ukázky s hosty:
1. host
Jméno:
Ulice, číslo:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Podpis hosta:
Ulice, číslo:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Podpis hosta:
Ulice, číslo:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Podpis hosta:
2. host
3. host
Jméno:
Jméno:
Podpis hostitelky/ hostitele
A4_formular_Bonus_3.indd 2
Podpis obch. poradce
Podpis TL
04.01.16 9:29

Podobné dokumenty