magazin - Investiční magazín

Komentáře

Transkript

magazin - Investiční magazín
I vydává agentura Impax media, spol. s r. o.,
I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů I
cena 49 Kč vč. DPH I vychází 11x ročně I předplatné objednávejte na: www.investicnimagazin.cz I
Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb.cz
Impax media, spol. s r. o.
1
/2013
investiční
.
magazin
první skutečně investiční časopis v ČR
2013
Jak se orientovat
v „investičním roce“ kočky?
ISSN 1804-9753
9 771804 975009
www.cmss.cz
âÍM A KDE SE ZABEZPEâIT NA STÁ¤Í
V souvislosti s penzijní reformou
se opakovanû uvádí, Ïe stárneme, Ïe ub˘vá lidí pracujících
a naopak roste poãet lidí na
nich závisl˘ch. Oãekává se proto, Ïe v následujících letech
státní dÛchod v˘raznû poklesne.
Ze souãasn˘ch 45 % náhradového pomûru zÛstane v roce 2050
jen 26 %. Mûsíãnímu pfiíjmu
25 000 Kã dnes odpovídá
dÛchod 11 240 Kã. V roce 2050
by dÛchod pfii srovnatelném
pfiíjmu ãinil jen 6500 Kã.
MoÏná budete pfiíjemnû pfiekvapeni,
jaké moÏnosti zaji‰tûní na stáfií najdete pod jednou stfiechou u Li‰ky,
tedy u âeskomoravské stavební
spofiitelny. A nejde jenom o stavební spofiení, které je jiÏ dnes pro
mnoho lidí dÛleÏit˘m nástrojem zabezpeãení budoucnosti. Vyplatí se
proto obrátit se na finanãního poradce âMSS, spoleãnû s ním vyhodnotit vhodné produkty a sestavit
reáln˘ spofiicí plán. V˘bûr moÏností
je opravdu ‰irok˘.
Stavební spofiení: Je uÏiteãn˘m
produktem k zaji‰tûní na stáfií,
umoÏÀuje v˘hodnû spofiit, ale mÛÏe
b˘t i cestou k vlastní nemovitosti.
S vyuÏitím tarifu Variant a programu Pravidelné spofiení pfii 9letém
spofiení pfiiná‰í roãní v˘nos z vkladÛ
ve v˘‰i aÏ 3,15 %, a to bez zapoãtení státní podpory. Státní podpora
mÛÏe pfiitom roãnû dosáhnout aÏ
2000 Kã.
DoplÀkové penzijní spofiení: Mûlo
by b˘t pevnou souãástí spofiicího
plánu. Od roku 2013 mÛÏete získat
roãnû od státu aÏ 2760 Kã. Do konce roku 2012 se tento produkt
oznaãoval jako penzijní pfiipoji‰tûní.
DÛchodové spofiení: Jde o novinku
v oblasti zaji‰tûní na stáfií, která
platí od 1. ledna 2013. RovnûÏ
s otázkami na toto dÛchodové spofiení II. pilífie se mÛÏete obrátit na
finanãní poradce âMSS.
Îivotní poji‰tûní: Právû s Îivotním
poji‰tûním od Li‰ky mÛÏete pojistit
celou rodinu, ale také zhodnocovat
prostfiedky ve dvou programech investování. Sami si zvolíte, kolik hodláte investovat, a tuto ãástku mÛÏe-
te mûnit. Va‰e finance budou narÛstat na vkladov˘ch úãtech
u âMSS. Aktuálnû Li‰ka garantuje
po dobu prvních pûti let v programu investování Konzervativní 2
zhodnocení 2,4 % p.a. Z ãástky, kterou spofiíte, mÛÏete jako daÀovû
odeãitatelnou poloÏku pouÏít za
kalendáfiní rok 12 000 Kã.
Podílové fondy: Perspektivní zpÛsob tvorby úspor, a to zvlá‰tû pfii
pravidelném mûsíãním investování.
Bliωí informace získáte u finanãních poradcÛ âMSS a také na internetové adrese www.cmss.cz. Tam
také snadno najdete podle místa
bydli‰tû nebo PSâ nejbliωího místnû pfiíslu‰ného finanãního poradce
âMSS.
KOLIK BY SI MùL âLOVùK
SPO¤IT?
Aby mûl zaji‰tûné dÛstojné stáfií,
mûl by si mûsíãnû odkládat
ideálnû ãástku ve v˘‰i 8 aÏ 10 %
ze svého pfiíjmu.
editorial & obsah
..
investiční
magazin
FOTOEDITORIAL
Nový prezident bude mít slovo v české ekonomice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
AKTUÁLNĚ & EKONOMIKA
DOPORUČUJEME
Investice v roce 2013: Na co sázejí čeští exministři financí? _ _ _ _ _ _ 4
Radost a tragédie: dva scénáře evropského vývoje v roce 2013
a jejich dopad na investice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Komoditní výhled
na rok 2013
str. 20
ROZHOVOR
Tibor Bokor, analytik telekomů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
INVESTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
12 lekcí pro váš úspěch od Warrena Buffetta
– zúčastnit se je polovina úspěchu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Naučme se milovat volatilitu! Ekonomika je jako kočka,
ne domácí spotřebič _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Jaký trh si vybrat pro obchodování?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Jestli nebude konec světa, investoři zažijí velmi dobrý rok. Takto přesně odhadl vývoj investic v roce 2012
v Investičním magazínu Jan Vedral,
ředitel investiční společnosti Conseq. Pro letošní rok je naším Nostradamem Tibor Bokor, velice osobitý burzovní analytik, který nasbíral
zkušenosti v celé Evropě.
Profilový rozhovor je doplněn řadou investičních doporučení, spekulativních tipů, analýz a anket,
které by vám měly pomoci úspěšně investovat v roce 2013. Zorientovat se tak mohou ti z vás, kteří
fandí domácím nebo zahraničním akciím, komoditám, měnoPetr Novotný, šéfred
aktor
vému trhu nebo nemovitostem.
Někteří investoři se snaží jít proti
proudu, právě ty by mohly zajímat šokující předpovědi takzvaných černých labutí na straně 30.
DRAHÉ KOVY
Investory děsí dluhy, zlaté mince jdou na dračku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Bublina roku 2013: Ruce pryč od dluhopisů,
smysl budou mít zlato a stříbro! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
KOMODITY & AKCIE
Komoditní výhled na rok 2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trojčlenka investora: Jak v roce 2013 na akcie_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Býci z Goldman Sachs radí, jak v roce 2013 opanovat akciový trh _
Anketa: Nejlepší a nejhorší akcie na pražské burze pro rok 2013 _ _
Výhled evropských mladých trhů na rok 2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
19
20
20
21
FOREX
Česká koruna v roce 2013: Nepodceňujte Rockyho,
i když mu nevěří ani jeho trenér z ČNB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Kdo může být letos černým koněm na Forexu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
NEMOVITOSTI
Realitní trh v roce 2013: bezpečné destinace, hlavní trendy
a regionální specifika _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24
Anketa: Co čeká v roce 2013 český nemovitostní trh? _ _ _ _ _ _ _ 25
Když už jsme u těch zvířat, tak by měl být rok 2013
– slovy uznávaného spisovatele Nasimma Taleba –
spíš rokem kočky, která je stejně nevypočitatelná jako
všechny burzovní trhy dohromady. Investoři by proto měli zůstat i letos věrni důslednému rozložení rizik
a pravidelnému investování.
Kdo dává před krátkodobými investičními nápady
přednost dlouhodobému investování, ocení rady od
investičního mága Warrena Buffetta, případně se ponoří do výběru nejlepších trhů pro aktivní obchodování a zkusí se zamilovat do volatility.
V novém čísle Investičního magazínu tradičně nechybí rady pro zdolání nástrah na pracovním trhu. A protože největším zabijákem (nejen investorů) je stres,
nenechte si na závěr ujít návod, jak se ho zbavit za
pár vteřin.
Přeji vám co nejvíce investičních úspěchů v roce
2013! TRENDY
Vítězové velké recese 3. díl: Jak Nouriel Roubini skvěle
načasoval nástup katastrofismu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
Šokující předpovědi na rok 2013 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
Mediální
partneři:
partneři:
Vydává Impax media, spol. s r. o. (www.impax.cz)
Veškeré informace v Investičním magazínu jsou určeny výhradně ke studijním
ve spolupráci s Investičníweb.cz, tel./fax 241 483 141,
účelům a neslouží v žádném případě jae-mail: [email protected],
ko konkrétní investiční či obchodní dowww.investicnimagazin.cz, ISSN 1804-9753, MK ČR E 20308. Šéfredaktor: Petr Novotný, MBA.
poručení. S ohledem na rizika investování do finančních a dalších investičních
Redakční rada: Mgr. Ondřej Pohan, Ondřej Kafka, Petr Novotný, MBA, Ing. Jan Hamr,
produktů by měl čtenář před každým jeIng. Karel Synek, Pavel Ziegler, Adresa redakce: Michelská 12a, 140 00 Praha 4. Grafická úprava
jich nákupem konzultovat své investiča zpracování: Impax, spol. s r. o., Tisk: Moraviapress, a. s. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. ní záměry s finančním, investičním neINVESTIČNÍ
magazín
bo bankovním
I 1/2013poradcem.
I www.investicnimagazin.cz I 1
Inzerce: tel. 241 483 141, 606 404 953, [email protected], media kit ke stažení na www.impax.cz.
.
fotoeditorial
.
Bankovní rada ČNB je nejvyšším řídícím orgánem
České národní banky a tvoří ji sedm členů, kterými
jsou guvernér České národní banky, dva viceguvernéři
a další čtyři členové bankovní rady. Rada přijímá
svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní
rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její
uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově
politických opatřeních České národní banky
a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem.
Pave l Ře žá be
k
Ev a Za m ra zi
Lu bom ír Lí za
l
lová
M iro sl av Si ng
er
Ka m il Ja náče
V ladi m ír Tom
k
ší k
Mojm ír H ampl
2 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
fotoeditorial
.
NOVÝ PREZIDENT
BUDE MÍT SLOVO
V ČESKÉ EKONOMICE
I
když má prezident omezené pravomoci a jeho
vliv na naši ekonomiku je patrně menší
než vliv amerického ministra financí, chci
upozornit na jednu prezidentovu pravomoc,
díky níž může hlava státu výrazně ovlivnit život
v České republice.Mám na mysli jmenování
a odvolávání členů bankovní rady ČNB včetně guvernéra
a viceguvernérů. Členové bankovní rady jsou jmenováni
na 6 let a mohou ve funkci setrvat maximálně dvě
tato období v řadě. Prezidentem vybraní kandidáti
nepodléhají žádnému schvalování v parlamentu,
jako je tomu například u soudců Ústavního soudu.
JAK VYPADÁ SOUČASNÁ BANKOVNÍ RADA ČNB?
Guvernér Miroslav Singer,
ve funkci od 1. července 2010, tedy do června 2016
Viceguvernér Mojmír Hampl,
ve funkci od 1. prosince 2012, tedy do listopadu 2018
Viceguvernér Vladimír Tomšík,
ve funkci od 1. prosince 2012, tedy do listopadu 2018
Člen bankovní rady Kamil Janáček,
ve funkci od 1. července 2010, tedy do června 2016
Člen bankovní rady Lubomír Lízal,
ve funkci od 13. února 2011, tedy do února 2017
Člen bankovní rady Pavel Řežábek,
ve funkci od 13. února 2011, tedy do února 2017
Členka bankovní rady Eva Zamrazilová,
ve funkci od 1. března 2008, tedy do února 2014
Nový prezident tedy bude během svého pětiletého
funkčního období jmenovat pět členů bankovní rady ze
sedmi, včetně nového guvernéra. Zásadně tak ovlivní
chování ČNB, včetně postoje k euru. inzerce
Autor: Jan Dvořák
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 3
aktuálně
.
Investice v roce 2013: Na co
sázejí čeští exministři financí?
Českou ekonomiku řídili z pomyslného kapitánského
můstku. Ivan Pilip a Jiří Rusnok pro čtenáře
Investičního webu nahlédli do pověstné křišťálové
koule a zavěštili si, s čím bude možné uspět na
domácích a zahraničních trzích v roce 2013.
Jak se shodli, zajímavou – i když riskantní – sázkou
budou státní dluhopisy s vyšším výnosem.
Autor: Roman Chlupatý
INVESTIČNÍ STRATEGIE NA
ROK 2013: CO DOPORUČUJETE,
PŘÍPADNĚ CO POVAŽUJETE ZA
NEJLEPŠÍ?
Jiří Rusnok (JR): Jako základ státem podporované
spořicí produkty, jako jsou „penzijko“ a „stavebko“.
Pokud budou k mání, tak určitě i „Kalouskovy“ dluhopisy pro občany, a pak podílové fondy s rozumnou
mírou diverzifikace rizika dle individuálního zaměření investora.
DOMÁCÍ SÁZKA: CO Z TOHO,
CO JE K DOSTÁNÍ NA ČESKÝCH
TRZÍCH, SE VÁM LÍBÍ?
Ivan Pilip (IP): V České republice je situace složitá. Koruna by podle přání ČNB měla oslabovat, ale
neoslabuje, burza stagnuje a státní dluhopisy mají
nízké výnosy. Proto, pokud jde o bezpečné zhodnocení menších částek, považuji za nejlepší úložku
do některé z menších finančních institucí, která má
pojištěné vklady. Úroky dosahují okolo 3 % a do 2,5
milionu korun je vklad v bezpečí. V případě možnosti zainvestovat větší částku je asi vhodná doba k nákupu aktiv – podílů v podnicích, nemovitostí a tak
dále –, která ztratila na hodnotě během krize, ale
jsou přitom funkční a podhodnocená. Tato strategie
má ale nesporně svá rizika – obrat v ceně aktiv se
totiž zatím jen velice těžko odhaduje.
JR: Domácí výběr je sice omezený, nicméně pokud
je měnou mé dnešní i budoucí spotřeby spíše koruna, pak bych kurzové riziko bral jako důležitý faktor.
Většinu portfolia, nějakých 60 až 80 %, bych proto
doporučoval držet v české koruně. Z českých akcií
Ivan Pilip
bych bral spíše dividendové tituly, jako jsou Telefónica nebo Philip Morris ČR.
ZAHRANIČNÍ SÁZKA: CO ZE
SVĚTOVÝCH TRHŮ SE VÁM LÍBÍ,
PŘÍPADNĚ NELÍBÍ?
IP: Stále předpokládám, že se Evropské unii podaří
zvládnout krizi a státy jako Španělsko a Itálie dostanou pod kontrolu svůj státní dluh. Potom výnos z 10letých dluhopisů přesahující 5 %, aktuální například
u dluhopisů španělských, vynese jejich cenu vzhůru.
JR: Doporučuji pravidelné investice do diverzifikovaného portfolia podílových fondů složeného z fondů dluhopisových (státní i korporátní dluhopisy)
a akciových (dividendové i růstové akcie). Oboje by
mělo být jak v české koruně, tak v eurech a amerických dolarech.
4 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
Jiří Rusnok
CO JE VAŠE DIVOKÁ KARTA,
TEDY INVESTICE S VYSOKÝM
RIZIKEM, ALE MOŽNÁ
ZAJÍMAVÝM VÝNOSEM?
IP: Co si zainvestovat v Řecku – státní dluhopisy,
akcie, nemovitosti a tak dále? Pokud země ustojí krizi, půjde hodnota aktiv nahoru. Podle dostupných
zpráv zkouší tuto strategii PPF. U banky Pireus zatím, zdá se, nevyšla, ale každá investice je také otázkou načasování. Výhoda těchto strategií je v tom, že
na rozdíl od investic do aktiv v zemích BRIC nebo do
komodit je snadné vývoj sledovat. Přehledné zprávy
o eurozóně jsou stále k dispozici.
JR: Státní dluhopisy takzvaných emerging markets
s vysokým výnosem. ekonomika
.
Radost a tragédie: dva scénáře
evropského vývoje v roce 2013
a jejich dopad na investice
Autor: redakce
UBS je ve svém
základním scénáři
vývoje v Evropě mírně
pozitivní a očekává,
že se ekonomický růst
eurozóny v příštím roce
dostane lehce nad nulu.
Závazek ECB, že je ochotna udělat vše pro to, aby
měnovou unii udržela ve stávajícím složení a podpořila ekonomický růst, zůstane v platnosti, Řecko
setrvá v eurozóně, ale riziko jeho odchodu bude po
celý rok 2013 aktuální.
Kromě toho ale UBS počítá i se dvěma extrémnějšími scénáři:
1. VYŘEŠENÍ DLUHOVÉ KRIZE
V EUROZÓNĚ
PRAVDĚPODOBNOST: 10 %
světové akcie +25 %
americké státní dluhopisy: -7 %
EURUSD: +10 %
překlopí do černých čísel (Španělsko vykázalo přebytek již v srpnu 2012, poprvé od roku 1998).
Lepší výhled globálního ekonomického růstu
umožní zemím růst rychleji, než se očekávalo, a vyhnout se recesi. Ruku v ruce s tím se zvýší příjmy
vlád a šance na primární přebytky. Zlepšení běžného účtu a vládního rozpočtu vyšle investorům signál, že to nejhorší je pryč, a povzbudí
je k nákupům bondů periferních ekonomik,
což sníží úrokové sazby v těchto zemích a dopomůže k dalšímu narovnávání rozpočtů.
Tři hlavní faktory, které mohou Evropu popohnat na cestě ze současného chaosu směrem k udržitelnému vyřešení krize:
1. periferní ekonomiky půjdou v irských šlépějích;
2. zlepšení globálního makroekonomického
vývoje umožní eurozóně růst rychlejším
tempem;
3. na dalších evropských summitech v roce 2013
dojde k průlomu směrem k reálné integraci.
Pozitivní makrodynamiku podpoří úspěchy na evropských summitech, zejména prosazení bankovní unie včetně systému společně financovaného
pojištění vkladů a určitého druhu fiskálního federalismu (zavedení evropského ministerstva financí
a centrální rozpočtové kontroly, což povede k systematickému přerozdělování daňových příjmů od
silnějších k slabším regionům).
Koncem roku 2013 bude na stole kompletní agenda
vyžadující pouhou ratifikaci národními parlamenty, aby mohly vzniknout Spojené státy evropské
1. ledna 2018 při 60. výročí Římských smluv.
hodnocených evropských titulů by vzrostly, čímž
by se narovnal jejich hodnotový gap vůči americkým akciím. Tento scénář by pomohl bondům periferních ekonomik a všeobecně rizikovým aktivům.
Euro by posílilo vůči hlavním světovým měnám.
Po dosažení kurzu 1,30 vůči švýcarskému franku
by švýcarská centrální banka zvýšila minimální limit (v současnosti 1,20) a sklízela by více než 50miliardové zisky z rezerv.
Pro tento vysoce nepravděpodobný scénář
UBS doporučuje „risk-on“ portfolio upřednostňující evropské akcie nad vším ostatním. Selektivně by bylo možné doporučit
i evropské periferní bondy na úkor bezpečných dluhopisů jádra eurozóny (spread mezi
výnosy by se zužoval). Euro by bylo mezi měnami jasným favoritem.
2. NEKONTROLOVANÝ ODCHOD
NĚKTERÉ ZEMĚ Z EMU
PRAVDĚPODOBNOST: 5 %
DOPAD NA TRHY
světové akcie: -30 %
americké státní dluhopisy: +10 %
EURUSD: -20 %
Takovýto vývoj by byl pozitivní pro slabé články
eurozóny i pro finanční trhy, protože by skončilo
vleklé období nejistoty. Pozitivní vývoj v Evropě by
byl silným impulzem pro akciové trhy. Valuace pod-
Riziku Grexitu v roce 2013 UBS přiřazuje jen
malou pravděpodobnost. Doprovázela by ho
vážná nákaza ostatních problémových ekonomik a obrovské znehodnocení kolaterálu.
V souladu s tímto pozitivním scénářem se Itálii
i Španělsku podaří díky implementaci reforem na
trhu práce přestat tak výrazně zaostávat v konkurenceschopnosti za Německem. Podobně to bude
platit pro Francii. Úsporná opatření se promítnou
v reálné ekonomice a běžný účet těchto zemí se
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 5
ekonomika
.
Cestu k tomuto scénáři otevře rezignace současné
řecké vlády, která bude mít za následek sérii voleb,
jejichž výsledky znemožní vytvoření proevropské
vlády. Následně Německo odmítne ustoupit ze
svých podmínek a zanechá Řecko bez vnějšího financování státních výdajů. Nezbude jiná možnost
než neřízený bankrot. Runy na banky a panika
v ostatních periferních zemích nakonec vyvolají
dominový efekt, který dotlačí i ostatní problémové
země k odchodu z eurozóny.
DOPAD NA TRHY
Scénář krajního rizika by měl na trhy extrémně negativní dopad. Většinu Evropy by
poslal znovu do hluboké recese. Dramaticky
by stoupla nejistota ohledně střednědobé budoucnosti Evropy.
Všechny akciové trhy by určitě prošly významnou
korekcí. Riziková prémie na možnost konverze evropských periferních bondů do nových slabých
měn by vylétla raketově nahoru. Investoři by požadovali kompenzaci za riziko, že mohou i další země
opustit eurozónu a denominovat bondy v nových
znehodnocených měnách. To by spustilo sebenaplňující se očekávání.
Samotné konverzní riziko by zvedlo výpůjční náklady těchto zemí na neudržitelnou úroveň, tudíž
by některé země zůstaly „na suchu“, dokud by ECB
nerozhodla o nákupu neomezeného množství jejich dluhopisů.
SLOVNÍČEK INVESTORA
EMU
Euro by výrazně ztratilo na hodnotě, zatímco takzvaná bezpečná aktiva jako zlato a americké státní
dluhopisy by se zhodnocovaly. Ostatní evropské
měny by z nepříznivého vývoje v eurozóně mohly
rovněž benefitovat (nejvýrazněji britská libra, skandinávské měny, případně některé „tvrdší“ měny
z regionu střední a východní Evropy – polský zlotý
nebo česká koruna -, pokud by je investoři „neházeli
do jednoho pytle“ s ostatními rizikovými aktivy).
Švýcarská centrální banka by musela masivně
intervenovat, aby odvrátila útoky na úroveň 1,20
EURCHF. Dlouhodobý výhled by závisel na kredibilitě zbytku eurozóny. Její „trosky“, i kdyby šlo
pouze o silné severské země včetně Německa, by
pravděpodobně prošly hlubokou recesí. Jádrové
ekonomiky by se musely vyrovnat s vážnými problémy v rozvahách finančních institucí.
Tento scénář implikuje „risk-off“ postoj k portfoliu,
tedy vyhýbat se všemu souvisejícímu s eurem, zaměřit se na dolarová aktiva a euro-alternativy. Prioritou nebude výnos, ale ochrana investic. Teprve
v pozdější fázi, jakmile se osud přeživší eurozóny
vyjasní, mohou přijít v úvahu opětovné nákupy evropských aktiv. Evropská měnová unie. Členy jsou všechny
státy Evropské unie. Z těchto 27 států jich 17
používá euro a tvoří eurozónu.
BONDY
Slangový název pro dluhopisy, v angličtině
bonds.
GREXIT
Slangový výraz pro možné vystoupení Řecka
z eurozóny.
RISK-ON
Situace, kdy investoři dávají přednost rizikovějším investicím (např. akcie, komodity).
RISK-OFF
Situace, kdy investoři dávají přednost bezpečným investicím (např. hotovost, dluhopisy).
HODNOTOVÝ GAP
Rozdíl v ocenění jednotlivých investic.
SPREAD
Rozdíl mezi výnosy dluhopisů.
Konference Centers Dating – setkání
s hlavními hráči na realitním trhu
Nová garnitura politiků se na
začátku nového roku bude
moci představit investorům
a developerům v rámci
konference Centers Dating.
O tom, že říjnové volby loňského roku zamíchaly
politickými kartami v obsazení jednotlivých krajů
a tudíž i kompetencemi úředníků, již vědí všichni. Ale vědí také o plánech, budoucí spolupráci,
investičních záměrech výstavby nově zvolených
zástupců? Odpovědi na tyto otázky se investoři
a developeři dozví 31. 1. 2013 v Kaiserštejnském
Paláci v Praze.
V jeden čas na jednom místě bude možné hovořit
se všemi hlavními hráči českého realitního světa
– jak s komerčními subjekty, tak se zástupci měst,
krajů či ministerských úřadů. „Naším cílem je, aby
se potkali na neformální půdě všichni, koho se
týká výstavba a správa nemovitostí,“ říká Pavlína
Hajnová, ředitelka Centers Publishing.
Kromě představení nové koncepce nakládání s nemovitým majetkem krajů bude konference zaměřena i na informace o novém dotačním období Evropské Unie, které začne platit od roku 2014.
Dalším velice důležitým diskutovaným tématem
bude úvěrová politika bank. Na Centers Datingu
vystoupí zástupci významných finančních institucí
a představí své záměry, priority a podmínky ve financování developerských projektů a projektů obcí.
Konference nabídne účastníkům kromě prezentací, příspěvků a diskusí i novou koncepci samotného potkávání. V rámci tak zvaného „centers
datingu“ budou po dobu více než jedné hodiny
k dispozici všem zájemcům u jasně označených
panelů zástupci finančních institucí, krajů a měst
a městských částí. Podle mapy, kterou obdrží
všichni účastníci datingu, se může každý s každým jednoduše seznámit, aniž by se dopředu
osobně znali. „Větší koncentraci osob, které
potřebujete pro podnikání na realitním trhu
a chcete se s nimi seznámit, vyměnit si vizitky, v podstatě nemůžete nikde jinde najít,“
uvedla Pavlína Hajnová, Centers Publishing.
6 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
V jakých oborech podpoří výstavbu v současné
situaci stát a kdo na podporu dosáhne, přijdou
vysvětlit například Ing. Jiří Klíma, ředitel Státního
fondu rozvoje bydlení, a Ing. Ondřej Votruba z divize investic agentury CzechInvest.
Dále se konference bude věnovat tématům úspor
ve spotřebě elektrické energie budov, alternativní výstavbě sociálních bytů, systému památkové
péče a daňových úlev pro majitele architektonických památek a výstavbě vědeckotechnologických parků, které zažívají v současné době boom.
Více informaci na www.centers.cz. Forex
inzerce
.
VYHRAJTE S PŘEDPLATNÝM INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU!
Předplaťte si Investiční magazín,
odpovězte správně na soutěžní otázku
a vyhrajte lázeňskou proceduru
v Lázních Jupiter v Praze v hodnotě
2300 Kč (procedura „hubnutí“
či procedura „bolavá záda“).
Soutěžní otázka zní: Jaké je označení pro speciální bylinnou parní lázeň v lázních Jupiter (www.laznejupiter.cz), jejíž
účinky pomáhají odstranění pocitu únavy, depresí a stresu,
snižují ztuhlosti a bolesti kloubů, zad a končetin a léčí chřipku a nachlazení?
Předplatné objednávejte online na www.investicnimagazin.cz a do kolonky „další informace“ napište správnou odpověď na soutěžní otázku.
Kompletní podmínky soutěže naleznete
na www.investicnimagazin.cz/soutez
SLEVOVÝ KUPON
Lázeňská procedura na bolavá záda
S tímto komplexním balíčkem procedur dokážete léčit,
regenerovat, relaxovat a předcházet onemocněním!
Balíček obsahuje:
1. Vstupní vyšetření (30 min.)
2. Bylinná parní lázeň Baobab (30 min.)
3. Ruční masáž (15 min.)
4. Přístrojová masáž (30 min.)
5. Rašelinový zábal (20 min.)
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 7
6. Radiofrekvence na bolavé svaly a klouby
(10 min.)
dně
o
v
ů
P
0 Kč
0
1
4
vě
le
Po s Kč
499
rozhovor
.
Tibor Bokor (*1978)
8 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
Studoval ekonomii na pražské VŠE,
ve skotském Stirlingu a na University
of New York.
Deset let pracuje jako analytik zaměřující
se na telekomy, a to postupně v Praze,
v Moskvě a naposledy v Londýně.
Rád cestuje, naposledy navštívil Austrálii
a Jižní Asii.
Hraje lední hokej, jeho tým vede
londýnskou amatérskou ligu.
rozhovor
.
Hospodářský růst?
Bez prudkého poklesu ceny
ropy na něj zapomeňte!
Burzovní hráč by měl být v centru dění.
Jen tak může trh skutečně pochopit, říká
Tibor Bokor, analytik telekomů, který
se právě proto vydal z Prahy nejdříve
do Moskvy a pak do Londýna. Díky
své druhé štaci teď dokáže odhadnout
politické riziko v Rusku, které se podle
něj často přeceňuje. Ta třetí mu pak
umožnila nahlédnout do té nejvyšší
ligy. I když nedávno v rámci masivních
propouštění přišel o práci, v Londýně
zůstává a říká: Bez podobných zkušeností
člověk vlastně ani neví, co neví.
Máme za sebou další turbulentní rok a nejistota trvá.
Co i proto čekáte od roku 2013?
Evropa teď není zrovna populární. Hodně globálních problémů se totiž odvíjí
od toho, jak řeší své problémy. Není to ale jediné místo, na které je třeba se soustředit. Jistě, i nadále bude hrát významnou roli. Stejně tak ale budou světem
hýbat Spojené státy a Čína. Všechny problémy, které se v poslední době řeší,
přitom spočívají v tom, že v posledních pěti, deseti letech státy zadlužovaly
a peníze přitom neinvestovaly efektivně. V Americe a Evropě toho šlo hodně do
nemovitostí, v Číně pak do kapacit, které vlastně nikdo nepotřebuje.
Svět tak stále hledá jiskru, která by nastartovala
hospodářský růst. Odkud přijde?
Země už nemohou ekonomiku povzbudit dalším dluhem. Centrální banky jsou
na nulových sazbách, takže toho už také o moc víc nesvedou. Je tak skutečně
velkou neznámou, co růst nastartuje. Což je pro finanční trhy nesmírně důležité. Podle mě zbývá jen jedna věc a tou je cena ropy, a nebo obecněji, ceny
komodit. Pokud nedojde k prudkému poklesu ceny ropy, respektive komodit,
celosvětový růst se nepovede nastartovat. Jistě, opakovaně se objevují názory,
že to zvládnou rozvíjející se trhy. Podle mě je už ale jasné, že na to nestačí.
Takový potenciál Ruska, se kterým máte několikaletou
osobní zkušenost, podle expertů budou brzdit nejen
globální turbulence, ale také lokální politické riziko.
Souhlasíte?
Je pravda že velcí investoři moc nechtějí kvůli politickému riziku do Ruska přímo investovat. Nedokážou totiž odhadnout, co se tam bude dít za pět, deset
let. Nevědí, jestli se bude měnit vláda. Netuší, jestli současný stav, který je neudržitelný, potrvá deset let a nebo dva roky. To je riziko, které jistě existuje. Na
druhou stranu je návratnost z investic, která dosahuje až 50 procent, natolik lákavá, že nějaké peníze do Ruska pořád potečou. Investoři ale budou muset s politickým rizikem počítat, a proto si budou vybírat projekty s opravdu vysokou
návratností. Za dva, tři roky musí mít peníze zpátky, jinak do toho nepůjdou.
Co to znamená pro drobného investora se zájmem
o ruská aktiva?
Hodně aktiv je v Rusku k mání za zajímavé ceny. Telekomunikační firmy jako
je například MTS, Vimpelcom a nebo Megafon se obchodují v porovnání
s evropskými a nebo jihoafrickými telekomy s 30 – 50procentním diskontem
a jsou tedy hodně levné. Přitom mají dost peněz na to vyplácet příštích pět let
stejnou nebo vyšší dividendu jakou vyplácejí teď.
Patří – anebo patřily by – tedy i ruské telekomy do
vašeho soukromého portfolia?
Jsem zastáncem názoru, že se má portfolio diverzifikovat. Osobně bych ho
přitom diverzifikoval geograficky. V Rusku bych tak koupil Yandex. V Číně
by to bylo Baidu. No a ve Spojených státech bych vsadil na Facebook, Google
a za 550 dolarů i na Apple.
Jak moc je třeba při nákupech ruských titulů jako je
Yandex myslet na zmíněnou politiku – jak moc jste
ji vy jako analytik musel brát v porovnání s Prahou
a Londýnem v potaz?
Ono se to hodně změnilo. Před třemi, čtyřmi lety byla politika ignorována. Vše
bylo víceméně jasné. Tím mám na mysli prezidenta, délku jeho mandátu a tak
dále. Teď se to trochu změnilo. Lidé začínají volat po změně politického systému. Ta podle mě hned tak nepřijde. Systém je totiž silný a bude se bránit.
Současná situace, kdy máme relativně utlumený růst – 3-4 procenta ročně –
který je navíc v závislosti na cenách ropy volatilní, tak zřejmě vytrvá nějakých
deset let. Což není pro portfoliové investory zas tak špatná zpráva.
Jednou věcí je kvalita jednotlivých titulů, druhou
úroveň trhu jako celku. Zkusme tedy srovnat Moskvu,
aspirující na to stát se jedním z finančních center,
a Londýn, který jím je.
Rusko je stále rozvíjející se trh. Co se tak týče mnoha základních věcí, jako je
infrastruktura a nebo vypořádávání obchodů, má Moskva co zlepšovat. Pro
lidi, kteří například tady v Londýně načerpali nějaké zkušenosti, i proto může
být zajímavé je v Moskvě předávat. Za to tam jsou ochotni hodně platit. Jak se
říká, ovoce tam ještě visí hodně nízko. V Moskvě je prostě hodně peněz, což je
pro mnohé lidí z Londýna atraktivní. Tady šly platy dolů a propuští se. Navíc,
v Londýně je až moc kvalitních lidí. Moskva jich má nedostatek.
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 9
rozhovor
„
.
V MOSKVĚ SI MŮŽETE VŠECHNO
KOUPIT. KDYŽ MÁ ČLOVĚK DOST
PENĚZ, POŘÍDÍ SI SOUKROMOU
OCHRANKU A PAK SE HO NIC
NETÝKÁ. VŠE ZA NĚJ ŘEŠÍ
OSTATNÍ.
Vy jste vyrazil opačným směrem, do Londýna. Nedávno
jste přišel o práci. Litujete toho?
Ne, nelituji. Londýn je totiž obrovský trh. A já mám pořád určité cíle s jejichž
dosažením mi už prostě Moskva nemůže pomoci. Když se chce člověk rozvíjet, Moskva není to správné místo. Moskva je pro ty, kteří už všechno znají,
všechno viděli a teď chtějí své znalosti na ruském trhu prodat. Já naopak prodávám své znalosti několika trhů východní Evropy na západě. A k tomu je
lepší být právě v Londýně nebo v New Yorku.
Hrála roli ve vašem přesunu i často zmiňovaná
bezpečnost? Podle některých hlasů je Moskva pro lidi
s penězi – a nebo pro ty, kteří vypadají, že je mají –
nebezpečná...
Naopak, já si myslím, že je to tam pro lidi s nadprůměrnými příjmy mnohem
lepší. Spíš bych se obával o lidi se středními a nebo nižšími příjmy. Pro ty to
tam je nepříjemné. Pro lidi s nadprůměrnými příjmy ne. V Moskvě si totiž můžete všechno koupit. Když má člověk dost peněz, pořídí si soukromou ochranku a pak se ho nic netýká. Vše za něj řeší ostatní.
Co vy, najímal jste si ochranku?
Já ne, já jsem se s místními vždy zvládnul domluvit. Ale mnoho mých kolegů-cizinců ji mělo. Byla to profesionální služba. Ramenatí hoši na zavolání přijeli
a řešili veškeré problémy například s dopravní policií. A nejen proto je pro
cizince a byznysmeny Moskva velmi příjemné místo. Vezměte si takovou kvalitu restaurací, což je jistě zajímavé: hodně podnikatelů z Moskvy teď přichází
do Londýna ukázat, jak se správně dělá špičková restaurace; jak vypadá kvalitní servis. V Londýně je totiž poměrně málo restaurací, které se orientují na
skutečně bohatou klientelu. Londýn je v tomto směru víc do středu. Moskva,
tam jsou superbohatí a pak superchudí. Když tak člověk jde do restaurace zaměřené na první skupinu, servis je na hodně vysoké úrovni. Tady v Londýně
se někdy ta kvalita ztrácí.
Chybí vám ještě něco? Zvykl jste si v Moskvě na službu
nebo produkt, který tu není?
Nemají tu tvaroh (smích)... Spíše jsou to takové drobnosti. Je to o tom,
že hodně věcí, které za člověka v Moskvě řeší jiní, si tady dělá sám. Na10 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
příklad vodit si děti sám do školy je v Moskvě nemyslitelné. Najímáte si
na to lidi; kvůli bezpečnosti si na to prostě musíte najímat lidi. A nebo si
vezměte takové spuštění internetu. Od objednávky do spuštění to v Moskvě trvá maximálně 24 hodin. V Londýně jde o 2-4 týdny, což mě trochu
udivilo. Služby jsou v Londýně prostě drahé a kvalita je přitom horší. To
mě překvapilo.
Už tušíte, kam by vás to lákalo po Londýně? Kde to
bude ve vašem oboru nejzajímavější?
U mě je ta strategie jednoduchá. Začal jsem v Česku, pak jsem se přesunul
do Ruska. Teď jsem v Londýně pokrýval region, který zahrnuje Afriku a Turecko. No a mým dalším cílem je získat přehled o emergin markets globálně,
tedy včetně Latinské Ameriky a Asie. Tyto trhy se nedají pokrývat z Moskvy
nebo z Prahy. Když se orientujete na Latinskou Ameriku, je pro vás lepší
New York a když na Asii, tak Londýn. Proto si myslím, že si tato dvě místa
udrží svoji pozici. Kvůli logistice a koncentraci lidí, kteří se na tyto regiony
orientují.
Na který ze zmíněných rozvíjejících se trhů hodláte
vsadit – Asii a nebo Latinskou Ameriku?
Teď je mým cílem pokrývat z Londýna Asii. Když pak má člověk přehled, už je
mu celkem jedno, kde sedí. Pokud je tedy dostatečně blízko k Londýnu a nebo
k New Yorku. Přeci jen se všechny schůzky s klienty, brokery a tak dále odehrávají ve velkých finančních centrech. Bez osobních schůzek a rozhovorů se
totiž člověk ani v době internetu neobejde.
Když už jsme u internetu a obecněji u moderních
technologií, jak moc změnily vaši práci?
To je otázka... Mě celkem překvapuje to, že i ve vysoce konkurenčním prostředí, jako jsou například investiční banky, nenajdete ty úplně nejnovější technologie. V menších brokerských společnostech, kde je mnohem jednodušší
vyměnit celý systém, jsou často technologie na vyšší úrovni. Například jedna
z velkých bank, kterou důvěrně znám, má Windows, které jsou tři generace
staré. Prostě proto, že by přechod na nové znamenal upgrade dvou tisícovek
aplikací, které pod Windows běží. A to je skoro nepředstavitelné. Proto si také
myslím, že nějakých deset let ještě nebude schopna své Windows upgradovat.
Čím dál tím častěji, například kvůli počítači řízenému
obchodování, se mluví o tom, že je technologií
v našem životě už moc, a že to může způsobit velké
problémy. Jak to vidíte vy?
rozhovor
.
Berte to tak, že investoři – často i drobní investoři – mají výrazný technologický náskok. Regulátoři a nebo instituce, které jsou zodpovědné za systém jako takový, jsou prostě často o krok zpátky za nadanými lidmi, kteří
se snaží na trzích vydělat. Přitom pokud jsou tito lidé úspěšní, objemy se
zvyšují a volatilita roste. Je tak pravda, že byl růst volatility způsoben i tím,
že máme hodně automatizovaného obchodování; že je na trhu méně lidského faktoru a více robotů. Podle mě jsou ale lidé chytří a algoritmy budou
postupně vylepšovat. Stručně, musíme zapracovat na robotickém faktoru.
Není třeba posilovat lidský faktor, kterého máme stále dost. Je třeba, aby
byl ten robotický faktor čím dál tím chytřejší.
Narazil jste na otázku regulace. O té se i kvůli krizi
teď hodně mluví. Mnozí experti volají po jejím
zpřísnění, respektive po tom, aby jí bylo více. Jaký
směr preferujete vy?
Podle mě je načasování podobných kroků až groteskní. Co se totiž týče
zpřísnění regulace bankovního sektoru a nebo ekonomiky, často přichází
v tu nejméně vhodnou chvíli. Například když teď máme recesi, bylo by lepší
mít méně regulace, uvolnit byznys, uvolnit obchod, a tím pomoci ekonomiku znovu nastartovat. Až by byla zajištěna hospodářská konjuktura, bylo
by možné vrátit se k tomuto tématu a nastavit trochu striktnější pravidla.
Srovnávali jsme Londýn a nebo Británii s Moskvou
a Ruskem. Jak se liší právě regulátoři?
Moskva vyznává kontinentální, evropský systém, který je blízký německému a nebo českému stylu. Naopak v Británii se systém opírá o zvykové
právo. Myšlení a systém jako celek je díky tomu flexibilnější. Vezměme si
například zákony týkající se nových technologií: technologie se vyvíjejí
hodně rychle, a proto je dobré i spory, které se jich týkají, řešit v co možná
nejkratším čase. V Británii kvůli tomu není nutné přijímat žádné zákony, a proto systém dokáže držet krok s rozvojem technologií. V případě
Moskvy na to zapomeňte. No a v případě Evropy bych regulaci charakterizoval jedním slovem: hrůza.
Je i to jedním z důvodů, proč jste do svého
modelového portfolia v úvodu nenasadil evropsku
telekomunikační firmu? Respektive, je v Evropě
telekom, který za to stojí?
V Evropě podle mě nemáme firmy, které nabízejí něco nového. Hodně čínských a nebo ruských firem dělá to, že kopírují byznys modely Američanů.
V Evropě, pochopitelně, kvůli duševnímu vlastnictví není nic podobného
možné. Investoři se tak musí porozhlédnout jinde. Obecně přitom platí, že
se stačí zaměřit na to, co letí v Japonsku a v Koreji. No a pak najít firmy,
které to svým způsobem replikují. Buď globálně, to jsou americké firmy,
a nebo lokálně, což jsou firmy z Číny, Ruska a nebo například Jižní Afriky.
To je recept na úspěch.
To platí pro investory obecně. Co byste radil
ambiciózním analytikům, kteří se chtějí vydat ve
vašich stopách a sledovat trh pro přední finanční
domy v jednom z center financí?
Je nutné být v centru dění. Právě kvůli tomu jsem odešel z Prahy přes
Moskvu do Londýna. A tady se mi potvrzuje, jak důležité je komunikovat
s ostatními investory. Jistě, určitý kontakt vám umožní i sociální sítě. Ale
možnost získat detailní přehled o trhu z první ruky prostě stále nejde ničím
nahradit. Stručně, dokud pořádně nepochopíte celý trh, je pro vás velmi
těžké dělat správná investiční rozhodnutí. Člověk prostě ani neví, co neví. pragueoffice.eu
Praha 1
Praha 2
Sídla firem
Zakládání firem
Ready made společnosti
Krátkodobé pronájmy
Praha 5
České Budějovice
administrativní služby, nápojový
ojový servis, služby recepce
sídlo ji
žo
350 Kčd
za měs
íc
de
y ma
re a d o s t i o d
ečn
spol
0
19 9
vč. vš
0 Kč
ech p
oplat
ků
[email protected]
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 11
inzerce
Roman Chlupatý, Londýn
investiční vzdělávání
pro začátečníky
.
12 lekcí pro váš úspěch
od Warrena Buffetta – zúčastnit
se je polovina úspěchu
Autor: redakce
není moc dobrý nápad za jakýchkoliv okolností, ale
je to rozhodně šílené, pokud už bohatí jste.“ (Zdroj:
Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything)
Miliardář Warren
Buffett si umí vybrat ty
správné investice a je
jedním z nejúspěšnějších
obchodníků posledních
desetiletí. Jak je možné, že
se mu tak daří? Věří sobě
a svým schopnostem a ne nechá se strhnout davem.
ZÚČASTNIT SE JE POLOVINA
ÚSPĚCHU
Warren Buffett o získání stipendia: „Přišel jsem do
místnosti 300 a byl jsem jediný, kdo se dostavil.
Tři profesoři chtěli dále čekat, ale já jsem jim řekl,
že už bylo 15 hodin, kdy se měli žadatelé dostavit.
A tak jsem získal stipendium, aniž bych musel udělat cokoli jiného.“ (Zdroj: How to Close a Deal Like
Warren Buffett)
TVRDÁ A POCTIVÁ PRÁCE NENÍ
VŠECHNO
„Dobrý žokej má šanci na dobrém koni, ne na staré
herce. Tvrdá a poctivá práce sama o sobě nestačí. K úspěšnému obchodování jsou potřeba také
ti správní lidé a ekonomové.“ (Zdroj: How to Close
a Deal Like Warren Buffett)
PŘEDVÍDEJTE, JAK BY MOHLA
VYPADAT BUDOUCNOST
„Hledám firmy, u kterých mohu předpovídat, jak
budou vypadat za 10, 15 nebo 20 let. To znamená
firmy, které budou vypadat víceméně jako dnes –
kromě toho, že se rozrostou a budou obchodovat na
širším mezinárodním poli. Zaměřuji se na absenci
změny. Snažím se zjistit, jak třeba internet ovlivní
dané odvětví či konkrétní podnik. Pokud se dá očekávat změna k horšímu, pak se takovému obchodu
vyhnu.“ (Zdroj: Tap Dancing to Work: Warren Buffett on Practically Everything)
PŘI NAJÍMÁNÍ LIDÍ HLEDEJTE TŘI
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
„Někdo kdysi řekl, že pokud najímáte nové lidi,
hledáte tyto charakteristiky: čestnost, inteligenci
a energii. Pokud chybí první, další dvě jsou dost
nebezpečné.“ (Zdroj: How to Close a Deal Like
Warren Buffett)
BUĎTE TRPĚLIVÍ
NA LIDI NAHLÍŽEJTE JAKO NA
INVESTICE
„Podívejte se na své spolužáky. Vyberte si takového, jehož vlastnosti se vám zamlouvají a kterého
byste koupili, a takového, kterého byste prodali,
protože vám jeho osobnost nepřipadá zajímavá.
Sepište si tyto charakteristiky. Uvědomíte si, že se
s nimi nerodíme, ale získáváme je v průběhu života. Sepište si je a řiďte se podle nich.“ (Buffettova
rada studentům MBA)
ROZHODNĚTE SE, KDO JE VÁM
SYMPATICKÝ, A KDO NE
„Vyberte si osobu, kterou obdivujete ze všech nejvíce, a zjistěte, proč ji obdivujete. Nevyberte si ale
sami sebe. Poté si vyberte osobu, kterou nemůžete
vystát, a uvědomte si charakteristiky, které vám
na ní vadí. Kvality těch, které obdivujete, si s trochou tréninku můžete osvojit.“ (Zdroj: Tap Dancing
to Work: Warren Buffett on Practically Everything)
PRACUJTE S LIDMI, KTERÉ
RESPEKTUJETE
„Odmítl jsem slušné nabídky, protože se mi nezdáli
lidé, se kterými bych musel spolupracovat. Neviděl
jsem důvod, proč bych měl předstírat. Být obklopen lidmi, kteří vás vytáčejí, je hodně podobné
jako oženit se kvůli penězům. Pravděpodobně to
12 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
„Nezáleží jen na talentu a odvedené práci, některé
věci prostě chtějí čas. Nemůžete mít dítě za jeden
měsíc, ani když přivedete do jiného stavu devět
žen.“ (Zdroj: How to Close a Deal Like Warren Buffett)
STÝKEJTE SE S LIDMI, KTEŘÍ JSOU
LEPŠÍ NEŽ VY
„Vybírejte si spolupracovníky, jejichž chování je
lepší než vaše, ale s nimiž máte podobné názory,
podobný směr.“ (Zdroj: How to Close a Deal Like
Warren Buffett)
POUČTE SE ZE SVÝCH CHYB
„Udělal jsem spoustu chyb a dopustím se dalších.
To je součást hry. Jen se musíte ujistit, že dobrá rozhodnutí převažují nad těmi špatnými.“ (Zdroj: How
to Close a Deal Like Warren Buffett)
PROVEĎTE SI VLASTNÍ VÝZKUM
„Riziko vyplývá z nevědomosti.“ (Zdroj: How to Close a Deal Like Warren Buffett)
POZOR, NÁVYKY SE NEMĚNÍ
SNADNO
„Okovy návyků jsou tak lehké, že si je zprvu neuvědomujete. Pak se však stanou tak pevnými, že už
se jich lze těžko zbavit. Změnit návyky v mém věku
je téměř nemožné. Dejte si tedy pozor, jaké chování
si osvojujete.“ (Zdroj: Tap Dancing to Work: Warren
Buffett on Practically Everything) investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Naučme se milovat
volatilitu! Ekonomika je jako
kočka, ne domácí spotřebič
Autor: redakce
Nassim Nicholas Taleb
před tím, než vypukla
finanční krize v roce 2008,
představil světu svůj
koncept Černých labutí,
mimořádných nečekaných
událostí s dalekosáhlými
dopady. Hlavním úkolem
investorů je, aby je takové
události nezastihly
nepřipravené.
Č
erná labuť může být buď negativní (například druhá světová
válka), nebo pozitivní (rozmach
internetu). Často se s odstupem času ukáže, že zase až tak
nepředvídatelná nebyla, jen
všichni soustavně přehlíželi souvislosti, jež k ní
vedly.
Současné dostupné predikční techniky a risk
management jsou bohužel na černé labutě krátké. Taleb ale varuje, že čím více budeme věřit,
že labutě dokážeme předpovědět, tím méně
připravené nás následně zasáhnou. Zbytečně totiž podstupujeme nebezpečná neznámá
rizika.
JAK NA ČERNOU LABUŤ?
Máme čekat se založenýma rukama, nebo je potřeba se snažit dále zdokonalovat predikční techniky? Taleb má jiný recept: naučme se z volatility
těžit a vytvářejme instituce, které nejsou na mimořádné události extrémně citlivé.
Instrumenty, které se volatility «nezaleknou», ba
naopak z ní benefitují, nazývají obchodníci s deriváty jako ty, jež mají «dlouhou gama» (gama patří
mezi parametry citlivosti u opcí a vyjadřuje citlivost ceny opce na deltu, která označuje závislost
změny ceny opce na ceně podkladového aktiva –
pozn. red).
Důraz na věci, které tolik nepodléhají volatilitě a během krizí a chaosu se jim daří, by měl
být patrný nejen při obchodování s deriváty,
ale i v životní filozofii.
1. EKONOMIKA JE JAKO KOČKA,
NE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČ
Jsme oběťmi post-osvícenského pohledu na to,
že svět funguje jako sofistikovaný stroj. Svět
není Excel, do něhož vložíte obrovský soubor
dat, aby vám automaticky „vyplivl“ přehledné
grafy. Takhle lidé nefungují. Ani instituce nemají robotické vestavěné řídící a kontrolní mechanismy, musejí být řízeny „lidskými mikrosoučástkami“.
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 13
investiční vzdělávání
pro pokročilé
Příroda naproti tomu vůči nepředvídaným jevům
odolná je. Dokonce ji posilují, protože na ně reaguje
evolucí. Když si uděláte na chodidle puchýř, vyroste vám nová a silnější kůže.
Berme si příklad z přírody a nepokoušejme
se nepředvídatelnost popírat. Potlačování
přirozených výkyvů povede jen k tomu, že
nás zastihnou později a daleko intenzivněji. I když je zdánlivé bezvětří, neměli bychom nikdy počítat s tím, že nemůže přijít vichřice. Tato
fatální nevědomost může napáchat katastrofální
škody.
2. PREFERUJTE FIRMY, KTERÉ SE
UMÍ UČIT ZE SVÝCH CHYB, NE
TY, KTERÉ JIMI INFIKUJÍ CELÝ
SYSTÉM
Některé firmy a politické systémy dokáží mnohem
lépe reagovat na problémy. Například letecký průmysl po každé havárii vyvíjí lepší letadla s vyšším bezpečnostním standardem. Tragédie vede
k identifikaci a analýze příčiny, na což navazuje
výzkum a rozvoj vylepšených technologií, které
původní problém eliminují. Odolná jsou kolektivní
odvětví, kde chyba jednoho dílu zásadně neohrozí
funkčnost celku.
Opakem je finanční sektor, kde selhání jedné jednotky oslabí celý sektor natolik, že se negativní dopady mohou rozšířit do celé ekonomiky, potažmo
do celého světa. Reformovaný bankovní systém
by měl především eliminovat riziko dominového
efektu.
Vhodným začátkem by bylo omezit zadlužení
a páku v ekonomice a přesunout se k akciovému
financování. Pokud jedna z firem neplní závazky
z bondů, budou trpět i ostatní v odvětví, protože
věřitelé budou opatrní při prodlužování splatnosti dluhopisů u všech podobně zaměřených firem.
Firma postavená na akciovém kapitálu může
také zaznamenat pokles zisků, ale jak víme
například z technologické bubliny v roce
2000, selhání jednotlivců „nepoloží“ celý sektor.
.
Například vládní decentralizace by mohla pomoci
snížit veřejné deficity. Velká část deficitů pramení z toho, že vlády podcení náklady obrovských projektů. Procentní chyby v odhadech
mohou mít v absolutních číslech na rozpočet
zásadní dopad.
4. ZKUŠENOSTI JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ
NEŽ AKADEMICKÉ VĚDOMOSTI
Obory, které jsou vůči výkyvům odolné, milují nahodilost a nejistotu a dokáží se učit z chyb. V historii
lidstva hrála odjakživa při klíčových objevech větší
roli metoda „pokus a omyl“ než teorie. Dá se říci, že
technický rozvoj je úzce spjatý s podnikavostí.
Vědci a akademici mají mnohem větší vliv, protože
jsou na očích a publikují vědecké práce a knihy.
Mechaniky a inženýry vidíme mnohem méně.
Dobrým příkladem je Velká Británie během průmyslové revoluce. Mezi velkými jmény nebyli akademici, nýbrž kutilové – Charles Darwin, Henry
Cavendish nebo William Parsons. Británie upadá
od doby, kdy se přesunula k byrokraticky řízené
vědě. Amerika díky svému výzkumu, který je založen na původním – empirickém – modelu, na trhu
inovací vede.
5. MANAŽEŘI MUSEJÍ JÍT SE
SVOU KŮŽÍ NA TRH
V žádné jiné době nezískávali tak společensky odpovědné funkce lidé, kteří za ně nepřebírají žádnou
osobní zodpovědnost. V dnešním světě byznysu
bohužel nefunguje princip, že by bonusy přijaté
manažery, kteří firmy dostali do problémů, měly
být vraceny. U našich předků tato praxe nesla
ovoce – Římané nutili stavební inženýry spát pod
mostem, dokud jej nedokončili.
Žádný regulátor nezná lépe skrytá rizika
podniku než jeho manažeři. Nikdo jiný je
také nedokáže tak umně skrývat. Pravidlo ze
starého Říma by nás ochránilo od bankovních krizí, v nichž bankéři, kteří zatěžují rozvahy velkými
expozicemi na černé labutě, hromadí bonusy během období klidu, zatímco v krizi ztráty rozmělňují
mezi daňové poplatníky. KDO JE NASSIM TALEB?
je libanonsko-americký esejista, odborník v oboru pravděpodobnosti a finanční matematiky. Autor světového bestselleru Černá labuť: Následky
vysoce nepravděpodobných událostí
SLOVNÍČEK INVESTORA
MARGIN
Možnost obchodování na finanční páku (na
úvěr)
STOP-LOSS
Obchodní příkaz na omezení ztráty
3. CO JE MALÉ, TO JE HEZKÉ
(A ČASTO EFEKTIVNĚJŠÍ)
Výnosy z rozsahu jsou jedna věc. Zatímco velké
instituce dokáží snadno prezentovat výhody, jaké
jim velikost přináší, už méně se mluví o rizicích. Ta
často zůstávají skrytá, než přijde nějaká ta černá
labuť. Největším z nich je riziko masivní ztráty.
Růst velikosti přináší výhody jen do určité míry
– dokud potenciální rizika nepřeváží potenciální
přínosy.
Prostor pro všechny, kteří ve světě finančního poradenství něco znamenají...
Představte si slona a myš a důsledky toho, když si
zlomí jednu nohu. Myš při maličkém pádu nikoho
neohrozí, zato slon možná poškodí a zabije množství rostlin i živočichů.
14 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
• Největší online komunita finančních poradců
• Léta praktických poradenských zkušeností na jednom místě
• Odborná diskusní fóra, která stojí za pozornost
Registrujte se ještě dnes!
investiční vzdělávání
pro pokročilé
.
Jaký trh si vybrat
pro obchodování?
Autor: redakce
Jedna z otázek, která se
mezi investory pravidelně
opakuje, zní „jsem nováček,
jaký trh si mám vybrat pro
obchodování?“ Nejprve
trochu teorie – trhů je
celá řada, na amerických
komoditních burzách se
obchoduje vše od zrnin,
masa, přes různé kovy,
bavlnu, měny, indexy
a další až po energie. V čem
se jednotlivé trhy odlišují?
Podle jakých kritérií si
vybrat ten správný trh pro
obchodování?
V únorovém čísle Investičního magazínu se
v seriálu věnovanému aktivnímu investování
dozvíte, jaký trh si vybrat pro obchodování.
Připraveno ve spolupráci se serverem Finančník.cz
VOLATILITA
LIKVIDITA
Volatilita – faktor udávající jak živý a rychlý daný
trh je. V „živých“ trzích lze vydělat více peněz za
menší časové období, ale současně lze hodně peněz ztratit, nejedná-li obchodník rychle. Volatilnější trhy mívají logicky mnohem vyšší marginy než
trhy pomalé a líné, neboť se v nich riskuje více peněz. Volatilita se na první pohled pozná v grafech.
Nováček s malým účtem by měl vždy vyhledávat
méně volatilní trhy. Je třeba si uvědomit, že trh se
nikdy nepohybuje pouze jedním směrem – i během
svého intradenního průběhu se často různě vrací,
vytváří drobné korekce a obchodník v pozici musí
být schopný takové pohyby „ustát“ dostatečně
vzdáleným stop-lossem. V méně volatilních trzích
stačí proto výrazně menší stop-loss (např. v kukuřici), kdežto v hodně volatilních trzích je třeba pracovat s opravdu velkým stop-lossem často přesahujícím tisíc dolarů (vše samozřejmě konkrétně záleží
na trhu a strategii).
Likvidita – další z velmi často používaných termínů
na Finančníkovi. Likvidní trh je takový, ve kterém
se čile obchoduje. Jeden konkrétní obchod tak nemá
příliš vysoký vliv na změnu ceny. Dostatečně likvidní trh také znamená, že obchodník může pozici otevřít i uzavřít v podstatě v libovolné situaci. Je-li trh
málo likvidní, může se stát, že pozici sice uzavřít lze,
ale za výrazně horší cenu, než bychom si přáli.
Jinými slovy – pokud se na trhu denně zobchoduje třeba několik desítek tisíc kontraktů (jako např.
v kukuřici), pak si můžeme být jisti, že v podstatě
v libovolný okamžik můžeme kontrakt uzavřít/otevřít za cenu hodně podobnou té, kterou vidíme na
obrazovce (máme-li k dispozici živá data). Takový
trh je vysoce likvidní. Vysoce likvidní bývají především aktuálně obchodované (tzv. front) měsíce většiny běžných komodit. Konkrétně se likvidita pozná podle hodnoty Volume, což je právě ukazatel,
vyjadřující celkové množství kontraktů zobchodovaných v rámci specifického časového úseku. Ověření likvidity konkrétní komodity je velmi snadné.
Informace jsou dostupné jak ve většině programů
pro zobrazování grafů trhů, tak samozřejmě na
stránkách příslušné burzy.
Výběr trhů začínajícího obchodníka s menším
účtem je do značné míry ovlivněn především
samotnou velikostí účtu. Chcete-li dlouhodobě
v tradingu uspět, je třeba absolutně dodržovat přiměřený risk na jeden obchod ve vztahu k celkové
velikosti účtu. Jak jsme si ukázali výše, v případě
účtu s 8 000 dolary si můžeme včetně provize dovolit risk 400 USD, raději však ještě méně. Se stop-lossem je však třeba pracovat smysluplně – je třeba
jej umisťovat na místa, kam trh v rámci běžných
swingů nedosáhne – proto je třeba volit trhy s nižší volatilitou. To je jeden ze základních faktorů při
výběru trhů k obchodování. Další důležitou podmínkou je, aby daný trh byl dostatečně likvidní. INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 15
drahé kovy
www.saturitas.com
.
Investory děsí dluhy,
zlaté mince jdou na dračku
Americká zlatá mince
Gold Eagle (zlatý
orel) po znovuzvolení
Baracka Obamy do
Bílého domu získává na
popularitě u drobných
investorů. Jsou za tím
především obavy z obřího
amerického státního
dluhu, jehož snižování je
v nedohlednu.
PRODEJE MINCE
GOLD EAGLE
V ROCE 2012
Zdroj: U. S. Mint
Autor: Tomáš Beránek, redaktor
P
rodeje Gold Eaglu, jedné z nejoblíbenějších amerických investičních mincí, v listopadu
meziměsíčně vzrostly o 131 % na
136 500 trojských uncí. Šlo o nejvyšší měsíční objem prodejů za
uplynulé dva roky.
Terry Hanlon ze společnosti Dillon Gage, která
patří mezi největší producenty zlatých mincí ve
Spojených státech, vysvětluje nárůst zájmu o zlaté orly velkými obavami Američanů z dalšího
ekonomického vývoje. Podle Hanlona se nárůst
prodeje mincí projevil v podstatě okamžitě po
znovuzvolení Baracka Obamy. „Ve Spojených státech se hodně lidí bojí dalšího vývoje ekonomiky.
A s nástupem staronového prezidenta si uvědomují, že nelze očekávat žádné výrazné změny
politiky.“
16 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
OCHRANA HODNOTY PENĚZ
Mince jako součást trhu se zlatem svědčí
o aktuální náladě Američanů, kteří chtějí v době ekonomické nejistoty především
ochránit své peníze. Investoři se ke zlatu uchylovali kvůli hrozbě fiskálního útesu a možného
negativního dopadu dalšího kvantitativního
uvolňování (QE4 začíná 1. ledna 2013). „Lidé
nyní nenakupují zlato a šperky jen proto, že se
jim líbí, ale i ze strachu. Chtějí ochránit hodnotu
drahé kovy
www.saturitas.com
.
svých peněz,“ vysvětluje Tobia Kahn, majitelka
chicagského klenotnictví.
VÝVOJ ZLATA V USD ZA TROJSKOU UNCI
1 800 $
Ačkoli byly listopadové prodeje zlatých
orlů rekordní, cena samotného zlata se
v závěru roku držela při zemi. V listopadu
stálo zlato mezi 1 680 a 1 750 USD za trojskou
unci, v prosinci jeho cena klesla pod 1 700 USD.
James Steel z HSBC to zdůvodňuje především
menším zájmem ze strany velkých hráčů. „Institucionální investoři omezili nákupy zlata,
aktivní jsou především drobní investoři, kteří
kovu stále věří.»
Zájem ale není jen o mince v USA. „Listopadové
prodeje zlatých mincí Maple Leaf byly velmi sil-
1 750 $
1 700 $
1 650 $
1 600 $
1 550 $
Červenec 2012
Srpen 2012
Září 2012
né,“ zhodnotil minulý měsíc Chris Carkner z Kanadské královské mincovny. Listopad byl pro
Říjen 2012
Listopad 2012
Prosinec 2012
kanadské investiční mince dokonce nejsilnějším
měsícem roku. Bublina roku 2013:
Ruce pryč od dluhopisů, smysl
budou mít zlato a stříbro!
Autor: redakce
Gerald Celente, populární
předpovídač trendů ve
světové ekonomice z Trends
Research, varuje investory
před dalšími investicemi
do dluhopisů. „Celá ta hra
je zmanipulovaná,“ tvrdí.
Trh s americkými dluhopisy
je podle něj jednou
velkou bublinou, která
může prasknout již v roce
2013. Finanční kolaps,
který to způsobí, bude
bezprecedentní.
S
vé přesvědčení Celente opírá o názory
Paula Craiga Robertse, bývalého náměstka ministra financí za vlády Ronalda Reagana.
VÝVOJ VÝNOSŮ AMERICKÉHO 10LETÉHO STÁTNÍHO
DLUHOPISU (V %)
„Nafukování dluho(piso)vé bubliny nemůže trvat
věčně. Proto by měli investoři přestat lít peníze do
dluhopisů,“ doporučuje Celente. Centrální banka
Fed přitom spouští čtvrtou vlnu kvantitativního
uvolňování (QE4).
ZADLUŽENÝ SVĚT NAHRÁVÁ
DRAHÝM KOVŮM
„Celý svět je postavený na dluzích, Amerika je
v tom učitelem řadě dalších zemí,“ pokračuje Celente. Výnosy z dluhopisů dříve nebo později
musejí začít růst, investoři nemohou mít donekonečna důvěru v to, že Washington, Berlín a další splatí biliony svých dluhů.
„Jakmile dojde k růstu výnosů z tohoto logického
důvodu, bublina splaskne. Kolaps bude ničivější
než Velká deprese,“ tvrdí Celente.
Zmanipulovanost trhů ukazuje na příkladu
zlata a stříbra. Jejich ceny ale podle něj musejí začít v současném prostředí růst. „Jak je
možné, že cenné kovy nezareagovaly na oznámení QE4 nebo neomezené případné podpory
evropské ekonomiky ze strany ECB raketovým
růstem cen?“ ptá se Celente. „Nejsem finanční
poradce, ale mám svůj důchodový účet. A víte,
co jsem ke konci roku nakoupil? Zlato a stříbro.“ INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 17
komodity
.
Komoditní výhled
na rok 2013
Investoři by měli být při
sázkách na komodity velice
obezřetní i v roce 2013.
Doporučují to analytici z UBS
ve svém celoročním výhledu,
komodity ale podle nich do
portfolia v přiměřené míře
patří. UBS očekává v příštím
roce zhodnocení komodit
mezi 4 a 6 %, volatilita bude
ale stále značná.
AMERICKÉ AKCIE (INDEX S&P 500)
Autor: redakce
STARÉ ČASY SE NEVRÁTÍ
Nelze očekávat, že by komoditní sektor v roce 2013
vykázal zisky, na jaké byli investoři zvyklí před
rokem 2008. Jedním z nejvýznamnějších důvodů
je to, že se zásadně mění čínská ekonomika, kde
investice přestávají být hlavním motorem růstu.
Dochází k transformaci Číny v ekonomiku
spotřební, podobnou ekonomice evropské
nebo americké. V důsledku této proměny lze
v horizontu několika let očekávat zpomalení ročního růstu fixních investic z hodnot kolem 20 % na
zhruba 12 %, přičemž svědky počátku tohoto trendu bychom mohli být již v roce 2013.
Očekává se i zpomalení čínského ocelářského průmyslu, jehož růst by měl být v následujících letech
spíše mírný. Ekonomická transformace Číny, která
je největším spotřebitelem komodit na světě, bude
mít zásadní vliv i na globální poptávku po komoditách a jejich cenu.
Nahrazení očekávaného výpadku čínské poptávky
zájmem z jiných regionů je dle UBS velmi nepravděpodobné. Předpokládá se, že i v roce 2013 budou
primárním zájmem vyspělých zemí pokračující
snahy o celkové oddlužení, změny se neočekávají
ani v případě ozdravování evropského bankovního
sektoru. Pokud se tyto scénáře naplní, bude i nadále ekonomický růst vyspělých zemí a růst spotřeby
a poptávky po komoditách v nich velice nevýrazný.
POKRAČUJÍCÍ VOLATILITA,
PŘÍLEŽITOSTI V ENERGETICE
A ZLATĚ
Volatilita je na komoditním trhu vysoká od 90. let 20.
století. Její vrchol v době finanční krize způsobil, že
investoři ztratili důvěru v komodity jako strategickou součást svých portfolií. Současná situace není
o mnoho lepší, volatilita je stále srovnatelná s aktivy typu akcií, takže mnozí investoři komodity jako
součást svých portfolií nadále razantně odmítají.
Příležitost pro investice s mírou rizika úměrnou
potenciálnímu zisku spatřují analytici z UBS pro
18 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
rok 2013 převážně v jiných aktivech. Přesto však
nedoporučují komodity zcela ignorovat, jelikož se očekává, že některé jednotlivé komodity či sektory vykáží ve srovnání s ostatními nadprůměrnou výkonnost. Investoři by
proto měli trh neustále analyzovat a využít případné příležitosti.
„Z pohledu sektorů vnímáme jako největší příležitost energetiku, u které očekáváme roční zisk
v řádu jednotek procent,“ píší analytici z UBS. „Nízké ceny amerického zemního plynu jsou dlouhodobě neudržitelné, v případě Číny a ostatních rozvíjejících se trhů lze v důsledku jejich ekonomického
růstu očekávat i pokračující růst poptávky po ropě.“
Návratnost cenných kovů se bude i nadále
ve velké míře odvíjet zejména od monetární
politiky největších centrálních bank. Konzervativním investorům lze podle UBS za současné
situace doporučit zejména investice do zlata, které
by mělo nadále poskytovat relativně spolehlivou
ochranu před rostoucí inflací a jinými negativními
projevy ekonomického vývoje. akcie
.
Trojčlenka investora:
Jak v roce 2013 na akcie
Autor: Roman Chlupatý
Z Francie se stane
problémové dítě Evropy,
naopak Španělsko a Irsko
příjemně překvapí. I s těmito
možnostmi by měl investor
počítat, říká akciový stratég
ze Saxo Bank Peter Garnry.
Na prahu nového roku se mu
líbí americký realitní sektor
a zdravotnictví, milovníkům
adrenalinu doporučuje
mimo jiné španělské banky.
Investiční web zajímaly vždy
tři „nej“ příštího roku.
3 DŮVODY KUPOVAT AKCIE
V ROCE 2013
Ekonomika Spojených států nadále roste.
Zaměstnanost v soukromém sektoru se v porovnání s rokem 2005 zvyšuje v průměru o 2 %
ročně. Pozitivní vliv bude mít také očekávané
pokračující oživení amerického realitního sektoru.
Německé exportní statistiky a průmyslové
objednávky naznačují, že se situace v Číně obrací k lepšímu, její poptávka po zahraničních
výrobcích opět roste.
Eurozóna dosedla na pomyslné dno krize.
Svědčí o tom jak zmenšující se nerovnováhy
Target 2, tak výnosy z vládních dluhopisů
a data vypovídající o hospodářské aktivitě.
vzroste volatilita na evropských finančních
trzích, která vystupňuje tlak na Francii. Ukáže se, že právě ona je dalším slabým článkem
měnové unie.
Čína se nedokáže vypořádat se zpomalením
rozvinutých ekonomik – tedy svých klientů –,
a v důsledku toho její ekonomika zchladne.
3 SEKTORY NEBO OBORY,
NA KTERÉ VSADIT V ROCE 2013
Americký realitní trh
Zdravotnictví
Zboží základní spotřeby
3 SEKTORY NEBO OBORY, NA
KTERÉ V ROCE 2013 ZAPOMENOUT
Větrná energie
Doprava
Uhlí
3 DŮVODY DÁT OD AKCIÍ V ROCE
2013 RUCE PRYČ
Privátní sektor se navzdory kvantitativnímu
uvolňování centrálních bank zaměří ve velkém na oddlužování (deleveraging). Globální
ekonomická aktivita proto bude ještě o něco
slabší než v roce 2012.
Řecko nečekaně a za dramatických okolností
opustí eurozónu. Následkem toho významně
propadly o 33 %, ale objevují se signály obratu
sektoru a stabilizace cen.
Španělské banky. Ty se dočkají pomoci, která
jim zajistí přístup k penězům.
Irský akciový trh za ostatními rozvinutými trhy
letos zaostával. Jeho růst budou pohánět pozitivní ekonomické indikátory – nových pracovních míst přibývá stále rychleji a index nákupních manažerů ve službách je nad 55 body, což
je evropská rarita.
3 ČERNÍ KONĚ, KTEŘÍ NABÍZEJÍ
KOMBINACI VYŠŠÍHO RIZIKA
A MOŽNÉHO ZAJÍMAVÉHO
VÝNOSU
Tituly spojené se solární energií, například
skrze Guggenheim Energy Index ETF. Letos
3 UDÁLOSTI NEBO
TRENDY, KTERÉ SLEDOVAT
V SOUVISLOSTI S INVESTICEMI
DO AKCIÍ V ROCE 2013
Pomoc Španělsku, která by umožnila Madridu
využívat OMT program ECB. Tím by se snížila
nejistota, zda vláda bude schopna financovat
dluh, a snížily by se výnosy ze španělských
státních dluhopisů.
Čína bude pro akcie klíčová. Růst země draka
by totiž pomohl Evropě i Americe.
Ziskové marže už nemají příliš prostoru na další růst. Výnosy jsou tak jediným pohonem, který by mohl vytlačit celkové zisky opět o něco
výše. INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 19
akcie
.
Býci z Goldman Sachs radí,
jak v roce 2013 opanovat akciový trh
Autor: redakce
Když jsme psali, že Wall
Street pro rok 2013 akciím
relativně věří, ještě jsme neměli v ruce akciový výhled
Goldman Sachs. Ti ale potvrzují převažující náladu.
„Předpokládáme, že americký HDP poroste zhruba o 2 % a tržby firem v hlavním akciovém indexu
o 4,4 %, marže zůstanou na stejné úrovni a zisky firem
se vyhoupnou na 107 USD,“ píše Kostin v analýze.
Ta ovšem předpokládá, že se americkým politikům
podaří zabránit pádu ekonomiky z fiskálního útesu.
Cílová cena u indexu slibuje zhruba 12% zhodnocení
akcií oproti současným úrovním. Kostin ale nabízí investorům i několik cest, jak dosáhnout ještě lepšího
výsledku.
JAK PŘEKONAT TRH V ROCE 2013?
Doslova čtení pro býky – cílová cena od akciového
stratéga Davida Kostina pro index S&P 500 je nastavena na 1 575 bodů. Proč je takový optimista?
Vsaďte na cyklické akcie (materiály, technologie) spíše než na defenzivu (zdravotní
péče, spotřební zboží).
Vsaďte na akcie firem, které (při zohled-
nění rizika) dokáží zvyšovat zisk na akcii
a růst i celkově.
Vsaďte na americké akcie firem s expozicí
v zemích BRIC spíše než na akcie firem
zaměřených výhradně na domácí (americký) trh.
Především poslední zmíněné doporučení je hodně
zajímavé. V roce 2012 totiž právě firmy zaměřené
na americký trh překonaly výkonnost firem, které
se zaměřují na zahraničí. Goldman Sachs totiž více
než jiné analytické domy věří oživení největších mladých trhů. Shodne se ale například s Bank of America Merrill Lynch. Anketa: Nejlepší a nejhorší akcie
na pražské burze pro rok 2013
Marek Hatlapatka
Vedoucí analytického oddělení, Cyrrus
U titulů obchodovaných
v Praze vidím solidní potenciál tam, kde aktuálně nejsou
dobré fundamentální podmínky na trhu, ale existuje solidní šance na jejich zlepšení
v průběhu roku. Tomuto kritériu vyhovují akcie ČEZ,
Telefóniky a (s největším rizikem) také CME.
Mým favoritem je nicméně Fortuna, a to díky kombinaci relativně nízkého ocenění a solidní dividendy.
Růstový potenciál naopak vidím jako poměrně vyčerpaný u finančních titulů, nevěřím ani Unipetrolu.
Roman Koděra
Makléř, Patria Direct
Pražský trh je velice malý rybník, rozhodně na něm nenajdete a nekoupíte tak drahou
rybu, jako byl tuňák, kterého
během první letošní aukce
v Tokiu vydražili za 155,4 milionu jenů (přes 34 milionů
korun). Za 222 kilogramů ryby někdo zaplatil trojnásobek předešlého rekordu.
Ale zpět do našich vod. Na pražské burze je potřeba
trpělivost, zlatou rybku hned tak nechytíte. Index
PX za rok 2012 posílil o více než 19 %, především
díky akciím Erste Group Bank. Ta bude dle mého
názoru hrát hlavní roli i v roce letošním. Na začátku
roku bych ale věřil akciím Philip Morris ČR, u nichž
zajímavý dividendový výnos opět zvítězí nad spekulacemi a krátkodobými obchody.
Na straně poražených se snad nebude opakovat to,
co loni předvedla KIT digital, ale hodně rušno může
být okolo CME, AAA a společnosti ORCO.
David Brzek
Makléř, Fio banka
Domnívám se, že vítězem na
domácím trhu se stane v letošním roce některá z menších společností typu AAA
Auto či mediální CME.
Prodej balíku akcií autobazaru AAA od zakladatele Anthonyho Dennyho přichází v relativně dobrou dobu,
kdy se podstatným způsobem zlepšuje hospodaření
firmy a opět dochází k expanzi. Zájemci o vstup mohou nabídnout zajímavou prémii. V případě CME je
ve hře rovněž většinový akcionář, kdy Time Warner
může být opět aktivní v navyšování svého podílu.
Na roli poraženého odhaduji Unipetrol. Možná se
nebude jednat o absolutně největší pokles, ale stagnace ve velmi úzkém pásmu okolo 170 Kč není pro
investory rozhodně žádnou výhrou. Růstový potenciál omezený, aktivně se obchodovat nedá. Situace
na petrochemickém trhu zůstává složitá, v kontextu
makroekonomické situace nelze v prvním pololetí
očekávat zlepšení.
20 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
Aleš Jandejsek
Makléř, brokerjet ČS
Pro letošní rok očekávám výraznější zvýšení ceny akcií
mediální společnosti CME.
V minulosti se potýkala s velkou mírou zadlužení. S jejím
snížením by mohl významně
pomoci největší akcionář, společnost Time Warner. Předpokládám, že bude chtít
navýšit svůj podíl ve společnosti CME nad 50 %. Klíčové pro růst tržní ceny je, aby letos došlo k oživení
reklamního trhu ve střední a východní Evropě.
Nepříliš příznivý vývoj naopak předpokládám u akcií sázkové společnosti Fortuna. Z předchozích hospodářských výsledků je patrný solidní růst přijatých
sázek ve sportovním segmentu, ale kvůli nižším
maržím se tento růst v plné míře neprojevuje na
růstu zisku firmy. Projekt loterie je dosud ztrátový.
Vnímám i silné konkurenční prostředí a nevidím zde
větší potenciál růstu ceny akcií. Vývoj českých akcií – index PX
akcie
.
Výhled evropských
mladých trhů na rok 2013
Autor: Petr Zajíc, portfoliomanažer,
Pioneer Investments
Podobně jako v případě
globální ekonomiky
a finančních trhů je náš
výhled na region rozvíjející
se Evropy vesměs pozitivní.
Ano, i v tomto regionu
najdeme země, jejichž
ekonomika klesá, i zde jsou
země s úrokovými sazbami
poblíž nuly a výnosy
dluhopisů na historických
minimech, ale celkově
nabízí východní Evropa
a její akciové trhy atraktivní
investiční příležitosti.
K
romě klasického „emerging
markets příběhu“, tedy rostoucí populace, sílící střední třídy,
prudkého ekonomického rozvoje
nebo výrazných investic do infrastruktury (zejména v Rusku a Turecku), přináší rozvíjející se Evropa investorům poměrně unikátní mix relativně stabilní politické
situace (zejména v Polsku a ČR), atraktivní expozice vůči komoditním trhům (Rusko), propojení s nejstabilnější evropskou ekonomikou –
Německem – (ČR, Maďarsko, částečně Polsko),
a především velice atraktivního ocenění (P/E
5,9; P/BV 0,98; dividendový výnos 3,93 % – údaje
agentury Bloomberg ze 17. prosince 2012).
Začátek roku 2013 může být volatilnější, zejména kvůli problémům ohledně fiskálního útesu ve
Spojených státech. Investoři budou také pozorně
sledovat známky oživení ekonomického růstu. Výkonnost akciových trhů v roce 2012 totiž byla
z velké části podmíněna politickými rozhodnutími (řešení dluhové krize v eurozóně,
kvantitativní uvolňování v USA).
NEJEN KVANTITATIVNÍ
UVOLŇOVÁNÍ JAKO PŘÍSLIB
DO ROKU 2013
Právě kvantitativní uvolňování (QE) je jedním z důvodů, proč vnímáme potenciál rozvíjející se Evropy
jako velice atraktivní. V dobách předchozích QE
totiž patřila východní Evropa, především díky silné
expozici na komoditní trhy, k regionům s nejvyšší
výkonností.
Mezi další faktory, které by měly přispět k dobré
výkonnosti regionu (zejména Ruska), patří rostoucí
výplaty dividend, přechod na mezinárodní účetní
standardy a úpravy obchodních a vypořádávacích
systémů cenných papírů.
Turecko by mělo těžit z razantního poklesu
inflace, který otevírá další prostor pro snižování úrokových sazeb, což by mělo napomoci
dalšímu růstu objemu úvěrů, a také ze zvyšo-
Inflace klesá, růst HDP je z dlouhodobého pohledu spíše podprůměrný a centrální banky
snižují úrokové sazby. K dobré výkonnosti regionálních trhů přispívá také vysoká likvidita, protože
pokračuje relativně velký příliv hotovosti ze zahraničí. Investoři totiž stále preferují regionální, méně
zadlužené ekonomiky.
Na úrovni jednotlivých zemí samozřejmě najdeme řadu rozdílů. Výhled na český dluhopisový
trh je v regionu nejopatrnější, neboť výnosy
českých státních dluhopisů razantně klesly
a základní úroková sazba je efektivně na nule.
Ovšem centrální banky v Polsku a v Maďarsku se
odhodlaly ke snižování úrokových sazeb až ve druhé polovině roku 2012 a díky nižší inflaci a slabším
makrodatům mají prostor pro další snižování sazeb.
V případě Maďarska je však trh ovlivňován navíc
ještě některými překvapivými politickými kroky. Je také závislejší na celkovém vnímání rizika.
VÝNOS 10LETÉHO ČESKÉHO STÁTNÍHO DLUHOPISU
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Leden 2009
Červenec 2009
Leden 2010
Červenec 2010
Leden 2011
vání ratingu na investiční stupeň. Maďarsko
a Česká republika budou velice citlivě reagovat na zprávy z německého průmyslu. Polsko
může být přechodně nepříznivě ovlivněno
zpomalením ekonomického růstu, ale dlouhodobě se stává velice silnou a nadstandardně
nezávislou ekonomikou.
Červenec 2011
Leden 2012
Červenec 2012
Také eurové dluhopisy, emitované zejména
Slovenskem, ale také Českou republikou a Polskem, by měly být stabilní. Přestože nevidíme
příliš prostoru pro další snižování rizikových prémií,
úrovně zadlužení těchto zemí jsou velice nízké, tyto
dluhopisy nejsou příliš likvidní a řada eurových investorů investovala do východní Evropy, když redukovala expozici vůči periferním zemím eurozóny. POTENCIÁL DLUHOPISŮ ZEMÍ CEE
Také na dluhopisových trzích v regionu vidíme –
navzdory extrémně dobré výkonnosti v roce 2012
– poměrně zajímavé příležitosti, a to především
proto, že základní ekonomické podmínky pro dobrou výkonnost této třídy aktiv jsou stále platné.
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 21
Forex
.
Česká koruna v roce 2013:
Nepodceňujte Rockyho, i když
mu nevěří ani jeho trenér z ČNB
Autor: Miroslav Plojhar, investiční stratég,
Česká spořitelna
Ekonomický
výhled na rok
2013 není růžový.
Půl Evropy se
zmítá v hluboké
krizi, druhá
půlka je na hraně
recese a doma
vládne blbá
nálada.
Daňové zákony se mění tak rychle, že člověk
někdy ani neví, jaké daně budou za měsíc. O některých problémech lze diskutovat, lze s nimi
nesouhlasit, ale to je tak vše, co s nimi můžeme
dělat. Neovlivníme další kolo evropské dluhové
krize, výši sazeb DPH ani kurz koruny ode dneška za rok. Některé věci však ovlivnit můžeme,
například při jakém kurzu za rok směníme příjmy
z vývozu.
Spekulovat na oslabení koruny můžeme
buď jako londýnský hedgeový fond, který si otevře krátkou pozici v koruně, nebo
jako český vývozce, který nezajišťuje exportní příjmy.
Spekulace proti koruně vycházely, když koruna masivně posílila a všichni ji milovali,
ale byly velice ztrátové, když koruna již nějaký čas oslabovala a všichni nad ní lámali
hůl (podobně jako v současnosti).
Nabízíme řešení, jak se plně (nebo částečně)
zbavit spekulativní pozice proti koruně.
NEZAJIŠTĚNÍ EXPORTŮ =
SPEKULACE NA OSLABENÍ
KORUNY
Zajištění ročního
kurzu do CZK
Směnný kurz EURCZK
40
Korun spadne, když ČNB
nezvýší úrokové sazby
38
6
5
Posílování
středoevropských
měn je u konce
36
34
Střední Evropa 2009
= Asie 1997
4
3
32
2
30
1
28
0
26
-1
-2
24
Masivní příjmy
z privatizace
22
20
I-00
Bezpeční přístav během ČNB není aktivní
v měnových válkách -3
hypotéční krize
-4
I-01
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
a dovozy 62 %, u jednotlivých firem je to však výjimka. Navíc, když něco neuděláme, je to stejné,
jako kdybychom udělali něco jiného. Pokud má
exportní firma budoucí příjmy z exportu 10
milionů eur a 5 milionů eur nákladů na import, a pokud nechá budoucí směnný kurz
osudu, je to stejné, jako kdyby spekulovala
s 5 miliony eur na oslabení koruny.
Dosud taková spekulace nebyla dobrou volbou. Od
roku 2000 ušetřilo pravidelné zajišťování ročním
měnovým forwardem v průměru 80 haléřů za rok.
To je úspora, o kterou se dala předehnat konkurence, případně peníze na další expanzi podnikání.
Průměrná úspora 80 haléřů za rok zahrnuje nejen
roky skokového posílení, ale i období dočasného
I-07
I-08
I-09
I-10
I-11
I-12
oslabení koruny, kdy se vyplatilo sedět se založenýma rukama.
Úspory ze zajištění koruny byly nejvyšší
v letech, kdy posílení nebylo očekávané. Na
konci 90. let byla koruna s oblibou označována
jako měna odsouzená k velkému oslabení, nezvedne-li ČNB úrokové sazby. Tehdy si koruna
vysloužila přezdívku Rocky – posilovala, i když
jí nikdo nevěřil. Po první recesi minulé dekády
(2003 až 2004) bylo všeobecným mottem, že koruna i ostatní středoevropské měny mají to nejlepší za sebou, takže posilovat nebudou. Zajištění proti silné koruně v těchto obdobích (a pak na
začátku roku 2009) přineslo úspory v řádu 1 až
3 Kč ročně.
8
Obchodní bilance
v nominálních cenách
6
Obchodní bilance
v současných
cenách
4
2
0
-2
-4
Kurz budoucí směny exportních příjmů může zařadit do kolonky „prodiskutovat a nechat osudu“ každý, kdo má i dostatečně vysoké výdaje na import
(takzvané přirozené zajištění). V celé ekonomice
to celkem platí, vývozy dosahují 66 % ekonomiky
-6
2000
2003
Source: SO, Erste Corporate Banking
22 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
2006
2009
2012
Forex
.
Naopak nejvíce se vyplatilo nezajišťovat exportní
příjmy, tedy spekulovat na oslabení koruny, když
koruna masivně posilovala a spekulanti ji milovali. V roce 2002 byla koruna miláčkem trhů a nebylo banky, která by neinzerovala sázky na korunu
pod heslem přílivu privatizačních příjmů a odolné
ekonomiky. Na konci roku 2007 se koruna stala
opět miláčkem trhů (bezpečný přístav v době
americké hypotéční krize). Entusiasmus na konci roku 2010 a v první půli roku 2011 nedosáhl
úrovně z let 2002 a 2007 až 2008, ale motto bylo
„ekonomika oživuje, ČNB bude zvyšovat sazby
a je v období měnových válek jednou z nejméně
aktivistických centrálních bank“.
TREND POSILOVÁNÍ KORUNY
JEŠTĚ NEPATŘÍ DO DŮCHODU
Je nyní dobrý čas nezajišťovat risk silné
koruny, tedy spekulovat na její oslabení?
Koruna se v posledních týdnech obchoduje za 25
až 25,2 EURCZK, tedy 2,50 Kč od rekordu z léta
2008. Je těžké najít investiční doporučení na rok
2013 z jakékoli londýnské banky, které by neobsahovalo sázku na oslabení koruny. Důvody pro
oslabení se zdají být jasné – ekonomika v recesi,
úrokové sazby na nule a ČNB hrozí intervencemi
proti koruně. Rocky, tedy koruna, utržil pár těžkých háků a sázky, že si ještě někdy vyboxuje
nové rekordy k euru, jsou nízké. Zvláště, když mu
trenér (ČNB) zrovna nefandí a růst/pokles českého HDP se od roku 2009 neliší od toho v evropské
měnové unii.
Avšak zvěsti o odchodu celého trendu posilování koruny proti euru do důchodu jsou
předčasné. Prostor pro dohánění životní úrovně,
cen a mezd mezi námi a eurozónou, a tedy i pro
posilující měnu, je stále široký. Exportní podniky
jsou i přes protivítr evropské recese a daňových
kotrmelců konkurenceschopné. Přebytek obchodní bilance, tedy eura na prodej, narůstá díky exportérům, ale i stále slabým útratám domácností.
Myslíte si, že dříve ožijí exporty, nebo poptávka
českých domácností?
„flexibilněji“ měnovými opcemi či jejich kombinacemi.
Jednou z možností, jak omezit ztrátu ze
silnější koruny, ale zároveň mít možnost
svézt se na jejím potenciálním oslabení, je
forward s omezenou participací na oslabení koruny. Při zajištění měsíčních výměn eur
během roku 2013 nebudete měnit eura hůře než
za 25 (necelé 1 % od současného forwardu). V zajištění proti posílení koruny na mírně horší než
na současné úrovni se však výměnný kurz změní
s možným oslabením koruny nad 25,25 EURCZK,
nedotkne-li se kurz 28 EURCZK. SLOVNÍČEK INVESTORA
Celá ekonomika se se silnější korunou vyrovná
stejně jako dosud, ale vyrovná se s ní bez problémů
i vaše firma? A co když se s ní konkurence vyrovná
lépe? Kolik z růstu produktivity půjde na vyrovnání ztrát ze silnější koruny, a kolik na další expanzi
v podnikání?
JAK NESPEKULOVAT NA KORUNĚ
Nechcete-li spekulovat na oslabení koruny, nabízíme řešení, jak se dlouhých pozic v euru zbavit.
A to buď „natvrdo“ měnovými forwardy, nebo
FORWARD
Burzovně obchodovaný fond. Je finanční derivát, kterým lze zajistit dnešní kurz, přičemž
vypořádání obchodu proběhne v budoucnu.
Například, když klient dnes ví, že bude muset
v budoucnu platit fakturu v EUR, a jelikož se
chce vyhnout jakémukoli pohybu kurzu během měsíce, zajistí si dnešní kurz s budoucím
vypořádáním.
Kdo může být letos
černým koněm
na forexu, a kdo
si nejspíš vytáhne
černého Petra?
Autor: Miroslav Novák, analytik Akcenta.cz
Vzhledem k tomu, že centrální banky budou držet uvolněnou měnovou politiku, zlepší se nálada na trzích, problémy eurozóny se přesunou na vedlejší kolej
a globální ekonomika díky rozvíjejícím se trhům poroste rychleji než v loňském roce, jsou ideální volbou pro tento rok carry trade obchody.
Pro konzervativnější investory může být zajímavý polský zlotý. Ti, co se nebojí
riskovat, nakoupí maďarský forint. Černým koněm z hlavních měn může být
euro. Konkrétní doporučení pro konzervativní povahy je short USDPLN a long
PLNCZK.
V roce 2013 si naopak příslovečného černého Petra podle mě vytáhnou tzv.
bezpečné přístavy, mezi které patří JPY, USD a v rámci středoevropského regionu CZK. Kdo má rád adrenalin a nebojí se vyššího rizika, může zkusit short
USDHUF, long EURJPY a long EURUSD. SLOVNÍČEK INVESTORA
LONG POZICE
Nákup hlavní měny z měny vedlejší (spekulace na posílení hlavní měny).
SHORT POZICE
Prodej hlavní měny a nákup měny vedlejší (spekulace na oslabení hlavní
měny)
CARRY OBCHOD
Typ obchodu, kdy si vypůjčím finanční obnos v nízce úročené měně
(např. americký dolar USD) a tyto prostředky konvertuji do měny, která
je více úročená (např. polský zlotý). Zisk tvoří primárně kladný rozdíl
v úrocích.
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 23
nemovitosti
.
REALITNÍ TRH V ROCE 2013:
BEZPEČNÉ DESTINACE, HLAVNÍ
TRENDY A REGIONÁLNÍ SPECIFIKA
4,0
Autor: Tomáš Beránek, redaktor
ATRAKTIVITA NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH REALITNÍCH TRHŮ
3,5
Americký realitní trh čeká
v roce 2013 oživení. Vyplývá
to z aktuální předpovědi
analytiků z Colliers
International. Zpráva je
založena na rozsáhlém
výzkumu, jehož účastníky
byli světoví institucionální
i soukromí realitní investoři.
Ti potvrdili, že budou příští
rok cílit především na trhy
v USA a v Asii, podobně jako
tomu bylo od roku 2009, kdy
ceny nemovitostí dosáhly
svého dna.
3,0
3,0
3,1
Austrálie
Evropa
Lat. Amerika
3,2
3,6
3,3
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Kanada
Asie
USA
ATRAKTIVITA REGIONŮ PODLE INVESTORŮ Z EMEA
ATRAKTIVITA REGIONŮ PODLE INVESTORŮ Z USA
Spojené státy jsou v hledáčku realitních investorů nejčastěji ze všech světových oblastí. V jejich
prospěch hraje fakt, že je jako vhodnou investiční
příležitost nevidí pouze investoři domácí. Dalším
důležitým trendem je nárůst počtu ambiciózních
expanzních plánů (offshore investic) v USA.
Chuť ale investory neopouští ani v případě Asie,
Kanady, Latinské Ameriky nebo západní Evropy, kterou reprezentují především Londýn, Paříž
a Mnichov. Globální atraktivitu šesti nejvýznamnějších realitních trhů vyjadřuje graf sestavený
na základě údajů ze zprávy Colliers International
(stupnice 0 až 5) – viz graf 1.
„Velcí investoři jsou při výběru lokalit stále obezřetnější a nejdříve se rozhlížejí na domácím trhu.
Pokud hledají příležitosti i za hranicemi, mnohem více se zajímají o specifika jednotlivých trhů
a sektorů,“ zdůrazňuje výkonný ředitel Colliers
International Tony Horrell. Tento zájem potvrzuje i grafické vyjádření atraktivity jednotli-
vých světových regionů z pohledu investorů
z EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika –
pozn. red.) USA – viz graf 2.
BANKY SE STÁLE ZDRÁHAJÍ
PŮJČOVAT
Horrell však upozorňuje i na aktuální stav a míru
ochoty některých bank (zejména evropských)
poskytovat investorům nové úvěry. „Dostupnost
a cena dluhového financování zůstává v řadě ob-
24 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
lastí problémem. Zejména v regionu EMEA přetrvávají velmi přísné úvěrové podmínky.“
V této situaci je ale i naděje na příchod nových
způsobů financování investic. «Současný stav otevírá dveře novým věřitelům v podobě pojišťoven
a s nimi i oživení mezaninového financování investic. V důsledku toho očekáváme taktéž větší aktivitu specializovaných dluhových fondů hledajících
vyšší výnosy, než jaké jim nabízejí přímé investice
na realitním trhu,» tvrdí Horrell.
nemovitosti
.
HLAVNÍ TRENDY REALITNÍHO
TRHU V ROCE 2013
Pokračující oživení: Během roku 2013 se na západních trzích očekává mírný růst objemu investic. Počet příležitostí ke klíčovým realitním investicím bude ale značně omezený, investoři se zaměří
pouze na atraktivní trhy.
Zdroj financí: Investorům z Asie, Evropy a Latinské Ameriky se s největší pravděpodobností
naskytnou nemalé příležitosti získat investiční
prostředky i ze zahraničních zdrojů. V roce 2012 si
asijští investoři na domácím trhu zajistili pouze 40 %
svých finančních zdrojů, o zbylý podíl se zasloužilo
zahraničí. Tento trend by měl pokračovat, například
Kanaďané jsou ale téměř soběstační. Z tamních fondů pocházelo 78 % investičních prostředků.
Bezpečné destinace: Stejně jako letos by i v roce
2013 měly být z pohledu investorů bezpečnými
trhy zejména světové metropole, mezi všemi především New York a Londýn.
MĚSTA, KTERÁ BUDOU V CENTRU ZÁJMU INVESTORŮ
Asie
Austrálie/
Nový Zéland
Kanada
USA
Latinská
Amerika
Šanghaj
Singapur
Hong Kong
Sydney
Melbourne
Brisbane
Toronto
Londýn
New York
New York
Los Angeles
San Francisco
Rio de Janeiro
Sao Paulo
Londýn
Investiční překážky: Evropští investoři budou
i v roce 2013 bojovat zejména o zajištění financování svých investic. Zvýšená aktivita se očekává
u specializovaných dluhových fondů usilujících
o vyšší výnosy. Zadlužovat se chystají zejména
asijští investoři. Latinská Amerika se naopak bude
snažit dalším dluhům spíše vyhnout.
Evropa,
Střední východ
a Afrika
Londýn
Mnichov
Moskva
ATRAKTIVITA JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ V PŘÍŠTÍCH PĚTI LETECH
Zdroj: Colliers
International
Domácí trh, nebo expanze: Většina amerických
a asijských investorů preferuje investice na domácích trzích. Nemalá část z nich ale hledá příležitosti i v západní Evropě nebo v Austrálii a na Novém
Zélandu.
Preference sektorů: Z globálního pohledu se investoři stále více zajímají o kancelářský sektor. Ve
Spojených státech a Latinské Americe vede nadále odvětví realit průmyslových, v Austrálii, Kanadě
a na Novém Zélandu byl letos zaznamenán rostoucí objem investic do nákupních center.
Nabídka vs. poptávka: Jako zásadní se v Evropě jeví nedostatek kvalitní nabídky realit. Nedostatečná je nejen nabídka kancelářského sektoru
(zejména ucelených komerčních center měst, tak-
KLÍČOVÁ FAKTA Z EVROPSKÉHO
REALITNÍHO TRHU
Vhodný čas na investování: Celých 60 % evropských investorů vnímá současné období jako vhodný čas na nové investice. Jak se zdá, rozšiřování investorských portfolií v cestě nestojí ani pokračující
evropská dluhová krize a nejistý vývoj ekonomiky.
V centru zájmu Londýn: Londýn se z pohledu
realitního trhu začíná stávat evropským centrem
zájmu. Jen během letošního října bylo z mezinárodních zdrojů financováno 74 % tamějších investic.
zvaných CBD), ale
i nová výstavba. „Rok
2013 přinese více nových věřitelů a mezaninových fondů, které
částečně zaplní místo
uvolněné ustupujícími tradičními bankami. Měli
bychom být svědky pokračujícího oživení a mírného růstu objemů investic, podpořeného zejména
zlepšující se náladou světových investorů,“ uzavírá
výhled pro rok 2013 Tony Horrell.
Na závěr dodejme, že v dlouhodobějším horizontu následujících pěti let vidí potenciální příležitosti nejpozitivněji investoři z Jižní Ameriky,
těsně následují Evropa, Austrálie a Spojené státy.
Nejvíce pesimismu se naopak kumuluje v Asii –
viz graf 3. ANKETA: CO ČEKÁ V ROCE 2013
ČESKÝ NEMOVITOSTNÍ TRH?
Miroslav Jonáš,
obchodní ředitel
M&M reality
V letošním roce poroste poptávka po
starších, takzvaných
second hand nemovitostech. Právě
u těch se výraznější
zvyšování cen neočekává. Naopak se
předpokládá stagnace či snížení cen o 1–3 procenta. Developerské projekty se dostanou do fáze útlumu a jejich výstavba
pozvolna zpomalí.
Martin Skalický,
generální ředitel
Reico
Potvrdilo se tak tvrzení, že developerské
projekty jsou předražené a vesměs o ně
nebude zájem, i přesto, že letos budou
ceny novostaveb klesat. Pokračovat bude
trend nákupu nemovitostí na investici, neboť výnosy z nájmu ve většině regionů převyšují náklady na měsíční splátku
hypotečního úvěru. Výnosnosti státních dluhopisů
jsou rekordně nízké a výnosnost vkladů nepokrývá ani inflaci. Rok 2013 se mimo jiné ponese ve
znamení otázky, kde zhodnotit peníze. Na trhu
s komerčními nemovitostmi očekávám, obdobně jako v loňském roce, spíš omezené množství
transakcí. Bude se však jednat většinou o „kvalitní“ transakce, atraktivní nemovitosti s dlouhodobě udržitelnou hodnotou. Pro malé investory
se nabízí možnost investování do otevřených
podílových nemovitostních fondů. V případě
nemovitostního fondu České spořitelny, a.s. očekáváme pokračování pozitivního zhodnocení.
Výnos fondu byl v roce 2012 2,3%, za poslední tři
roky 3,2% p.a. INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 25
alternativy
.
Sběratelské tipy na rok 2013:
S tímhle vám investoři
utrhnou ruce
Autor: Tomáš Beránek, redaktor
Žijeme v nejisté době,
recese visí jako strašák
nad globální ekonomikou,
kterou v plusu drží jen
Spojené státy a mladé trhy.
I sběratelé se nostalgicky
ohlížejí za minulostí, kdy
se vše zdálo jednodušší
a méně uspěchané. Lark
Auson, zakladatel iGavel
Auctions a odborník na
starožitnosti, má v trendech
na letošní rok jasno
– prim bude hrát kvalita.
SOUČASNÉ A MODERNÍ UMĚNÍ
Ceny moderního umění rostou, i tak ale sběratelé
letos vezmou aukce a galerie útokem. Tento trh je
mezinárodní, vysvětluje Mason. Desetina těch nejzámožnějších vyžaduje kvalitu, za kterou je ochotna zaplatit. Zaplnit prázdné zdi všech nemovitostí
není jen tak.
STAROŽITNOSTI ZE DŘEVA
VYROBENÉ PŘED ROKEM 1900
Starožitný dřevěný nábytek se stal v několika posledních desetiletích obětí měnících se chutí. Je
ale pravděpodobné, že se lidé ke své staré lásce
vrátí. Postupný pokles zájmu o tyto předměty měl
co do činění s přirozeným cyklem proměny vkusu,
ne že by šlo o odmítání kvality, komentuje Mason.
Ceny vzrostly, kupujících ubylo, byly objeveny
nové možnosti a cyklus se stále opakuje. Tradiční
starožitnosti si vždy udržují svoji hodnotu.
ŠPERKY A DRAHÉ KOVY
Recese od nákupu šperků a drahých kovů spotřebitele neodradila. Lidé si je budou pořizovat
nadále, a to nejen kvůli jejich půvabu. I v nepříznivé době si lidé chtějí dopřát krásné věci. A co
najdete lepšího než šperky, zlato, stříbro a platinu, upozorňuje majitel iGavel Auctions. Nákup
šperku pro vás či někoho blízkého je navíc bezpečnou investicí. Pokud byste měli přijít na buben, zastavené nebo prodané šperky vás mohou
zachránit.
STŘELNÉ ZBRANĚ A VOJENSKÉ
VYMOŽENOSTI
Sběratelé nepřestávají prahnout po starých zbraních a starožitném loveckém vybavení. Není
výjimkou, že se kupec rozhodne namísto ultramoderní lovecké pušky pořídit Remington z 19.
století. Lovci se často stávají i sběrateli. Lov neztrácí na popularitě, a proto o nové sběratele nebude v budoucnu nouze. Tento trh má rozhodně
potenciál, uvádí Mason, který se ve sběratelském
segmentu nebojí ani vlny odporu proti zbraním
po nedávném masakru na základní škole v Connecticutu.
ELEGANTNÍ HODINKY
Zjišťovat čas na chytrých telefonech nebo tabletech se starším mužům dvakrát nezamlouvá.
I letos proto rádi investují do klasických hodinek,
zvláště v případě, kdy neholdují umění. Hodinky
mají chlapi prostě rádi, říká Mason. Technické
provedení, vzhled, materiály – to vše má pro ně
hodnotu, skrze hodinky vyjadřují svoji osobnost.
VYUŽITELNÉ HARABURDÍ
KVALITNÍ VÍNA
Vzhledem k tomu, že v budoucnu by mohl být vína
nedostatek, můžete se vsadit, že znalci i amatéři si v roce 2013 budou dělat zásoby. Stejně jako
hodinky, i víno se dá vzhledem ke své velikosti
sbírat ve velkém, říká Mason. Víno ani hodinky
se neomezují na určitou věkovou skupinu. Všichni
potřebujeme vědět, kolik je hodin, a všichni máme
rádi dobré jídlo a pití. Tento typ investic bude tedy
nadále zajímavý.
z Číny je ohromující a zásoby zboží omezené.
Číňané jsou stále vybíravější a náročnější. Trh
se stabilizuje a stává se racionálnějším. Hlavními kritérii jsou kvalita a vzácnost, má jasno
Mason.
ČÍNSKÝ PORCELÁN
Starý čínský porcelán je mezi americkými zákazníky pořád oblíbený. V roce 2013 by se poptávka po něm měla ještě zvýšit. Počet kupujících
Lidé již nestojí o hromadění předmětů, které k ničemu neslouží. Pryč jsou dny, kdy naše babičky
shromažďovaly v kredencích porcelán. V roce
2013 budou spotřebitelé hledat věci, které je osloví, ale zároveň budou plnit specifickou funkci.
Nyní stojí uskladnění staré motorky více než její
pořízení. Takový luxus si v nelehké době může
málokdo dovolit. Stejné je to s nábytkem – když
nemá využití v domácnosti, nikdo si ho nepořídí,
i kdyby šlo o kousky z ludvíkovské Francie. uzavírá Mason. INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 27
trendy
.
Vítězové velké recese 3. díl:
Jak Nouriel Roubini skvěle
načasoval nástup katastrofismu
Autor: redakce
Velká recese byla to
nejlepší, co mohlo kariéru
Nouriela Roubiniho potkat.
Pesimistický makroekonom
známý pod přezdívkou
Doktor Zkáza se proslavil
zejména tím, že předpověděl
v roce 2006, jak a kdy
globální finanční systém
zkolabuje.
R
oubiniho „věštecká“ kariéra začala tím, že se odklonil od běžných aktivit profesora ekonomie.
V roce 2005 změnil svou webovou stránku ve výzkumnou firmu, která vstoupila do povědomí
veřejnosti pod názvem RGE Monitor a nabízela
kolekci zpráv a úvah o světové ekonomice pro
předplatitele. Nyní stoupá Roubiniho hvězda strmě vzhůru, stará URL RGE vás přesměruje na roubini.com, kde návštěvníky přivítá jeho zasmušilá
tvář.
Profesor Roubini je v současnosti šéfem velkého
byznysu. „Začali jsme v roce 2005 v pěti lidech,
nyní jich zaměstnáváme minimálně sto,“ chlubí se
Roubini. „Nejdříve jsme pracovali jen v New Yorku,
dnes už máme velké kanceláře v Londýně a v in-
dickém Novém Dillí. Z počátku jsme se zaměřovali
jen na globální makro, ale v současnosti už zaměstnáváme řadu stratégů, kteří z našich predikcí
vyvozují dopady na ceny aktiv.“
JAK VIDÍ ROUBINI SOUČASNÉ
INTERVENCE CENTRÁLNÍCH
BANK?
Roubini poslední dobou s vervou argumentoval, že
Fed by měl činit více cílených nákupů cenných papírů, k čemuž se banka nakonec zavázala od září
(v hodnotě 40 miliard USD měsíčně). Dále poukazuje na to, že zadlužení amerických spotřebitelů
včetně hypoték a úvěrů na kreditních kartách potřebuje větší restrukturalizaci.
28 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
Roubini je přesvědčen, že Fed dosud svou práci
odvádí lépe než ECB a že by recese byla mnohem
horší bez silné politické odezvy hlavních ekonomik
světa. „Velká recese se mohla zvrtnout ve Velkou
depresi s pořadovým číslem dva, kdyby nenastoupilo velmi agresivní monetární a fiskální uvolnění,“
upozorňuje Roubini.
Při zpětném pohledu na jeho predikce je patrné, že se situace vyvíjí lépe, než sám očekával. Co Roubini správně odhadl, a kde naopak šlápl vedle?
V roce 2009 Roubini předpověděl, že americká ekonomika v druhé polovině roku poklesne a že se jí
podaří dosáhnout v roce 2010 růstu pouze 0,5 až
trendy
.
1 %. Navzdory mnoha hrozbám nakonec americká ekonomika rostla ve všech šesti měsících, a to průměrně zhruba 2,5% tempem.
O několik měsíců později odhadoval, že míra nezaměstnanosti atakuje hranici 10 % a v roce 2010
bude dokonce kulminovat na 11 %. První polovina predikce se sice vyplnila – nezaměstnanost dosáhla 10 % v říjnu 2009 – nicméně
od té doby byla každý měsíc nižší.
Roubini lépe než trh předpověděl, že oživení
bude anemické vlivem bolestivého procesu
oddlužování. Dodnes varuje, že se situace
v USA může dále zhoršit (ale už ne o moc).
Pyšný může být rovněž na své projekce „bouře ve
světové ekonomice“. Touto frází varoval v srpnu
2008 před globální finanční krizí a recesí. Nicméně stejným způsobem pouštěl hrůzu i v roce 2009,
kdy se obával růstu ceny ropy, daní a výnosů
z vládních dluhopisů. Hurikán se nedostavil, ani
tak to ale Roubiniho neodradilo, aby jeho příchod
očekával v následujících letech. Dnes má pro své
katastrofické scénáře zvlášť silné důvody:
fiskální útes v USA, nekončící krizi v Evropě
a tvrdé přistání přehřáté čínské ekonomiky.
Když přijde na jeho dlouhodobé úvahy o cenách
některých aktiv, drží se Roubini tvrdošíjně svého
ponurého tónu. V prosinci 2009 se cena zlata pohybovala kolem 1 200 USD a Roubini trh se zlatem podezříval z bubliny. Od té doby se zlato vyšplhalo až na 1 920 USD za unci. Roubini ale stále
zlatu nevěří a považuje ho za sázku na riziko, protože nemá žádnou vnitřní hodnotu. Prohlásil,
že aby se ještě více zhodnotilo, musel by na
zemi propuknout armagedon, a to už se pak
spíše vyplatí nakupovat zbraně a munici.
JAKÉ DALŠÍ STRAŠÁKY ROUBINI
PŘEDPOVÍDÁ
Má velký strach ze závislosti americké ekonomiky
na zahraničním kapitálu, který financuje masivní
vládní výdaje a investice soukromého sektoru. Nerovnováhy v obchodních a kapitálových tocích se
mírně napravily od vrcholu v roce 2006, ale ne dost
na to, aby Roubini mohl klidně spát. Stále ho budí
ze sna představa, jak jednoho dne zahraniční věřitelé ztratí důvěru v dolar a Amerika se
ocitne na suchu.
Ani katastrofické scénáře ale Roubiniho podle
jeho slov neodrazují od toho, aby si svůj život
i práci patřičně užíval: «Mám rád svoji profesi. Pro někoho, kdo se zabývá makroekonomií,
je dnes velmi zajímavá doba. Možná až moc.»
A co když se Roubiniho pesimistické predikce nevyplní? Na svých stránkách zřejmě poznamená, že není nikdy na škodu uvědomit
své čtenáře o potenciálních rizicích. Další díl seriálu o vítězích Velké recese,
nabídneme v únorovém vydání
Investičního magazínu
Nouriel Roubini:
4 podmínky vzniku
perfektní bouře v roce 2013.
Ať k ní dojde, nebo ne, příští
rok vypadá hrozivě
Známý pesimista Nouriel
Roubini předpokládá, že
bude rok 2013 pokračováním
toho letošního. Neutěšený
stav světové ekonomiky
podtrhuje návrat recese
na starý kontinent. Podle
Roubiniho bude ekonomický
pokles v periferních zemích
eurozóny pokračovat možná
i do roku 2014.
„Euro je nadhodnocené,“ řekl Roubini na konci
minulého roku pro Bloomberg TV. Svůj pesimismus opírá o fiskální utahování v Evropě, špatnou
situaci bank a malou důvěru firem i spotřebitelů.
Evropa má ovšem podle něj naději v tom, že si
politici snad již uvědomili hloubku a závažnost
problémů.
PERFEKTNÍ BOUŘE NEMUSÍ
PŘIJÍT
„Perfektní bouře není mým hlavním scénářem,“
uvedl Nouriel Roubini. „Podle mě bude pokračovat pomalý růst ve vyspělých ekonomikách
(USA), v některých z nich recese (eurozóna, Japonsko, Spojené království), a zpomalování růstu
také na mladých trzích.“
Opravdový průšvih by ovšem podle Roubiniho nastal, pokud by se americká ekonomika zřítila z fiskálního útesu do recese, Evropa by nevydržela pohromadě
(neřízený odchod Řecka z eurozóny),čínské
ekonomické přistání by navzdory předpokladům bylo tvrdé a kdyby se opravdu
rozhořel ozbrojený konflikt mezi Íránem
a Izraelem s dopadem na cenu ropy (až 200
USD za barel). SLOVNÍČEK INVESTORA
FISKÁLNÍ ÚTES
Drastické navýšení daní a výdajové škrty,
které mělo automaticky vejít v platnost
v USA od 1. ledna 2013. Investoři se obávají,
že to může přivodit recesi a propad akciových trhů. (fiskální útes byl po jednáních
politiků odsunut o dva měsíce – pozn. red. )
VELKÁ DEPRESE
Označení pro velký propad akcií na americké burze a následovný hospodářský kolaps
v roce 1929.
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 29
trendy
.
Šokující předpovědi
na rok 2013
Autor: redakce
Drastický pokles ceny ropy
a zlata, výnosy z 30letých
amerických státních
dluhopisů na dvojnásobku
a masivní znárodňování
japonského elektronického
průmyslu – to jsou jen
některé ze šokujících
předpovědí na rok 2013 od
dánské Saxo Bank. Nejde
o hlavní scénáře vývoje, ale
události, které by v případě,
že by se staly realitou,
těžce dolehly na dění na
světových trzích
ROPA ZA 50 USD
Revoluce v těžbě břidlicového plynu a ropy v USA
spolu s pomalým ekonomickým růstem mohou
stlačit cenu ropy WTI k hranici 50 USD za barel.
USA jsou v unikátní situaci, kdy budou pravděpodobně schopny produkovat daleko více ropy, než
se dříve čekalo. Americká produkce ropy WTI výrazně vzrostla a zásoby jsou v současnosti na 30letých maximech, protože možnosti ropu exportovat
jsou zatím omezené. OPEC a Rusko reagují opožděně, příjmy z ropy totiž potřebují na rostoucí veřejné
výdaje, proto s omezením produkce váhají. To vše
povede k dalšímu růstu nabídky.
SÓJOVÉ BOBY +50 %
Čína se agresivně zásobuje touto potravinovou komoditou. Loni Saxo Bank předpovídala podobný
vzestup ceny pšenice, který nakonec předstihla
kukuřice vlivem extrémně nepříznivého počasí.
ZLATO ZA 1 200 USD
Silné americké ekonomické oživení v roce 2013 finanční trhy překvapí, a to zejména investory do zla-
ta. To v posledních letech vlivem globální nejistoty
a prostředí nízkých úrokových sazeb kralovalo
trhu. Spolu s oživením zlatu uškodí také slábnoucí
poptávka z Číny a Indie, které obě bojují se zpomalujícím růstem a rostoucí nezaměstnaností.
Fed omezí nebo úplně ukončí nákupy hypotečních
aktiv a státních dluhopisů, což přiměje hedgeové
fondy zbavovat se zlata. Jakmile zlato poklesne
pod 1 500 USD za unci, spustí se další výprodeje,
tentokrát ze strany investorů do ETF. Než vyhodnotí centrální banky (zejména ty z mladých trhů)
cenu zlata jako atraktivní a spustí opětovné nákupy, bude se muset cena žlutého kovu propadnout
až na 1 200 USD za unci.
30 I INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz
DLUHOVÁ KRIZE POSTIHNE
I JÁDRO EUROZÓNY
Německý akciový index DAX, letos jeden z nejvýkonnějších, může poklesnout o třetinu, protože německá průmyslová expanze v příštím roce
vlivem čínského zpomalení začne stagnovat.
Způsobí to oslabení průmyslových akcií, jako
jsou Siemens, BASF a Daimler. Tržní napětí negativně postihne spotřebitelskou důvěru a domácí
poptávku, která nebude schopna kompenzovat
slábnoucí vývoz. Horší ekonomická situace sníží
šance Merkelové na znovuzvolení ve volbách ve
třetím čtvrtletí 2013. DAX spadne k hranici 5 000
bodů.
trendy
.
BANKROT ŠPANĚLSKA
Španělsko bude zase o krok blíže k defaultu, protože úrokové sazby stoupnou na 10 %. Trh ignoruje rizika sociálního pnutí v evropských periferiích, ač by je měl považovat za zdroj systémového
faultu v roce 2013 sníženo do pásma junk a sociální nepokoje donutí španělskou vládu odklonit se od
politiky Bruselu.
ZNÁRODNĚNÍ VELKÝCH
JAPONSKÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH FIREM
ZRUŠENÍ LIMITU POSILOVÁNÍ
ŠVÝCARSKÉHO FRANKU
Japonský elektronický průmysl, kdysi chlouba
země vycházejícího slunce, se dostává do smrtelné křeče poté, co jej předstihly jihokorejské firmy
v čele se Samsungem. Hlavním důvodem úpadku
je přehnaná orientace na domácí trh. Sharp, Panasonic a Sony za 12 měsíců končících 30. zářím
2012 vykázaly dohromady ztrátu 30 miliard USD.
Kredibilita firem se bude zhoršovat a japonská
vláda je začne zachraňovat podobným stylem jako
USA své automobilky.
Japonsko nevykázalo žádný nominální růst
v 8 z posledních 16 let. V důsledku záchranných
operací zavede Bank of Japan (BoJ) cílování
HDP. BoJ nafoukne svou rozvahu na téměř 50 %
nominálního HDP, aby popohnala inflaci a oslabila jen. Bude se snažit docílit růst USDJPY na
90.
ČÍNSKÝ JÜAN SVĚTOVOU
REZERVNÍ MĚNOU
Čína posílí svůj politický závazek odstoupit od řízeného zavěšení své měny na americký dolar. Revoluční změnu způsobí také rozhodnutí Hongkongu
„převázat“ svou měnu z amerického dolaru na čínský jüan. Ostatní rozvíjející se trhy budou zvažovat,
zda nebudou Hongkong následovat (kvůli měnícím se obchodním vazbám a změně kurzu politiky
hromadění devizových rezerv pouze v amerických
dolarech). Čína přistoupí k potřebným opatřením
pro zajištění směnitelnosti jüanu, aby získala větší
podíl na mezinárodním obchodu a větší moc nad
ostatními emerging a frontier markets a producenty komodit.
Pro investory na celém světě bude stále výhodnější držet rezervy i v jiné měně, než je americký dolar.
Jakmile Čína přestane měnový kurz držet pevnou
rukou, vzroste volatilita jüanu. Hongkong se stane
nejvýznamnějším světovým finančním centrem
pro obchodování s jüanem.
rizika. Disponibilní příjem u 1,8 milionu obyvatel
Španělska nepřevyšuje 400 eur měsíčně a pouze 17 milionů ze 47 milionů obyvatel Španělska
je zaměstnáno. Míra nezaměstnanosti dosahuje
25 %, u mladých dokonce převyšuje 50 %. Aby
toho nebylo málo, hrozí, že se odtrhne Katalánsko.
ECB se spolu s EU sice stále kasají svými úspěchy
ve snižování výnosů periferních ekonomik, nicméně celkový španělský dluh (veřejný a soukromý
dohromady) převyšuje 400 % HDP. Hůře na tom je
se zadlužením už jen Japonsko. Hodnocení španělských státních dluhopisů bude po rapidním růstu
výnosů a započtení vysoké pravděpodobnosti de-
měnové páry s japonským jenem budou posilovat
ještě silněji, což bude nutit vládu a BoJ hledat řešení bezvýchodné situace v ještě radikálnějších
opatřeních.
JAPONSKU SE NEPODAŘÍ OSLABIT
SVOU MĚNU
Japonská Liberálně demokratická strana (LDP) slibující agresivní uvolněnou měnovou politiku, která
má mít za následek oslabení jenu, bude ve svém
snažení neúspěšná. Narazí na špatnou spolupráci
s parlamentem a odpor centrální banky. Přijatá
opatření budou proto jen polovičatá. Trh zaplaví
přehnaný optimismus ohledně potenciálu LDP
přinést změny. Jakmile nadšení a rizikový apetit
opadnou, jen začne opět vstupovat do popředí
jako světově nejsilnější měna vlivem deflace a repatriace investic. USDJPY poklesne k 60 a ostatní
Pravděpodobnost odstranění limitu zhodnocení
švýcarského franku vůči euru je v posledních měsících předmětem mnoha diskuzí, zhoršení situace
v Evropě kvůli pokračujícím dluhovým problémům periferních ekonomik vyvolá přesun investorů do největšího evropského bezpečného přístavu.
Zrušení limitu by mohlo poslat EURCHF k hodnotě 0,95. John J. Hardy, šéf měnových strategií
v Saxo Bank, argumentuje, že Švýcarská národní banka, která nakupuje nebývalé objemy zahraničních měn, bude muset dříve nebo později
vybalancovat rizika, jimž je vystaven švýcarský
suverénní fond s nadměrnou expozicí do australských bondů a amerických státních dluhopisů.
Centrální banka nenechá rezervy překročit hranici 100 % HDP poté, co se během let 2011 a 2012
téměř zdvojnásobily na dvě třetiny HDP. Restriktivní opatření a kapitálové kontroly budou sice
brzdit posilování franku, ale ne dříve, než se frank
dostane k novému historickému minimu pod paritou, jíž se přiblížil v roce 2011.
RŮST VÝNOSŮ AMERICKÝCH
STÁTNÍCH DLUHOPISŮ
Aktuální 30letý výnos amerických státních dluhopisů ukazuje, že je očekávaný reálný výnos během
následujících třiceti let pouze 0,4 % (2,8% výnos mínus zlomová break-even inflace 2,4 %). Současný
stav není udržitelný ve světě nucené inflace, kterou vyvolá nekonečné tištění peněz a možné snížení ratingu Spojených států, pokud vláda neprosadí
strukturální reformy. Fed bude nejspíše držet úrokové sazby na minimech i nadále, ale v roce 2013
by mohl kvůli politice nulových úrokových sazeb
vyvstat problém, protože bude docházet k odlivu
kapitálu z dluhopisového trhu, jak se budou investoři snažit hledat výnos jinde.
Podle McKinsey & Company proti sobě v roce 2011
stál 157bilionový dluhopisový trh a ten akciový
s tržní kapitalizací 55 bilionů USD. Znamená to,
že na každý dolar v akciích připadají tři v dluhopisech. Vzhledem k nulovým (či dokonce záporným)
výnosům (po odečtení nákladů) dává substituce
dluhopisů akciemi stále větší smysl. S každou 10%
redukcí dluhopisových pozic fondů budeme svědky 30% čistého přílivu na akciový trh. Nejenže to
povede k vyšším výnosům z amerických dluhopisů, ale také k počátku dlouhého období nadprůměrného výkonu akcií ve srovnání s bondy. WWW.SAXOBANK.CZ
INVESTIČNÍ magazín I 1/2013 I www.investicnimagazin.cz I 31
zajímavosti
.
Jak se zbavit
stresu za pár vteřin
ternetu, vzpomeňte si na nějakou vtipnou historku
ze života. Alespoň budete myslet na něco jiného.
CHÁPEJTE VĚCI V ŠIRŠÍ
PERSPEKTIVĚ
Vadí vám hluk z okolních kanceláří? Vzpomeňte si
třeba na lidi v New Yorku. Po hurikánu Sandy pracovali z provizorních kanceláří – jeden pracovní
stůl sdílelo i šest lidí. Ještě si stěžujete? Vybavte si
své začátky – byli jste vděční za každou zapomenutou korunu, kterou jste našli zapadlou za gaučem;
byly i chvíle, kdy jste měli nutkání rozbít prasátko
svých dětí. Zamyslete se, jaká nejhorší věc se ve vašem životě nebo v životě vašeho známého stala. Ve
srovnání s tím váš stres opravdu nic neznamená.
DÝCHEJTE
PODÍVEJTE SE NA NĚCO
ÚCHVATNÉHO
Všichni dýcháme, dokud neumřeme, ale většina
z nás to nedělá správně. Kvůli stresu je naše dýchání mělké. Když se dostanete do stresové situace,
postavte se a pomalu a zhluboka se nadechněte,
jako když se chystáte skočit do studeného bazénu
nebo si s dětmi promluvit o sexu. Pomalý nádech,
pomalý výdech, alespoň pětkrát. Když se vám zatočí hlava, posaďte se. Vaše tělo pravděpodobně
není na tak velkou dávku kyslíku zvyklé
Podívejte se na fotografie západu slunce, oceánu, hor
nebo svých dětí, rodiny, manžela nebo manželky.
Studie ukazují, že pouhý pohled na něco krásného,
inspirujícího či uklidňujícího zmírňuje stres. Pokud
máte možnost pozorovat přírodu, třeba v parku před
kanceláří, jděte a sedněte si na lavičku. Pokud pracujete ve výškové budově, pořiďte si květinu, obraz
nebo cokoli hezkého, na co se rádi díváte. Nemusí to
být nic velkého, jen to musí být blízké vašemu srdci.
SMĚJTE SE NAHLAS
MĚŇTE PROSTŘEDÍ
Pokud není ve vašem okolí, třeba v kanceláři, nic,
čemu byste se mohli zasmát, podívejte se na YouTube. Najdete tu hodně videí, u kterých se budete smíchem za břicho popadat. A když zrovna nejste u in-
Teleportovat se do horké vany nebo na opuštěnou
pláž – nezní to skvěle? Ovšem dokud nebudou
k dispozici příslušné technologie, budete se muset
spokojit s přestávkou na kávu či únikem na toale-
Zaujalo vás nějaké
téma v IM 1/2013
a potřebujete
více informací?
Kontaktujte
svého finančního
poradce.
tu. Co takhle projít se ke kávovaru nebo vyjet výtahem do dalšího patra a předstírat, že jste se ztratili? Jde o to vzdálit se od místa nebo osoby, která
vás stresuje. Chůze tam a zpět a změna prostředí
vám uleví od stresu během několika minut.
PUSŤTE SI HUDBU
Hudba zbavuje stresu a pomáhá relaxovat. Nepouštějte si heavy metal nebo písničky, na které cvičíte
v posilovně. Zkuste něco jemnějšího a pozitivního,
případně něco, co vám evokuje pěknou vzpomínku.
PROTÁHNĚTE SE
Zní to zvláštně, ale je to tak. Postavte se a protáhněte se. Sedněte si, nohy dejte před sebe a snažte
se dlaněmi dotknout chodidel. Najděte si schodiště a proveďte sérii protahování stejně, jako když se
chystáte běhat. Pokud jsou tyto rady pro vás úplná
španělská vesnice, protahovací cvičení najdete
díky Googlu za pár vteřin.
PIJTE VODU
Popíjejte vodu průběžně celý den. Nedostatečný
přísun tekutin je pro tělo stresující. A nezapomeňte, že káva a sladké nápoje vašemu tělu zrovna neprospívají! inzerce
Život vyvolává spoustu
stresu. Pokud podnikáte
nebo zakládáte firmu,
víte o tom své. Je těžké
vyhnout se stresu úplně, ale
lze ho držet v rozumných
mezích. Jak? Osvojte si
následující techniky, které
vám pomohou vrátit se do
pohody.
aš í
Investujte do n
budoucnosti
CZ
Občanské sdružení NEO CZ, o. s. se zaměřuje na podporu a pomoc dětem,
mladým lidem a rodinám, na podporu pozitivních mezilidských vztahů a vztahů
v komunitě (např. městská část, škola, sídliště apod.). Naše aktivity si kladou za
cíl maximálně podporovat zdravý psychosociální vývoj dětí a mladých lidí a rozvíjet pozitivní stránky každého jedince v rámci cílové skupiny.
Hlavní formou dosahování našich cílů je psychologické poradenství, psychoterapie, psychodiagnostika, vzdělávání, preventivní a intervenční programy, právní a sociálně právní poradenství.
Co nabízíme:
• Psychologické poradenství na školách
• Parlament mládeže se zapojením
do mezinárodních projektů
• Vícestupňové multioborové poradenství
• Poradna pro obyvatele městské části či jiné lokality
• Programy pro školy a další instituce
inzerce
www.neocz.cz
Předplaťte si Investiční magazín
Chcete mít jistotu, že příště obdržíte Investiční
magazín až do schránky?
Objednejte si roční klouzavé předplatné
Investičního magazínu (12 čísel x 49 Kč)
Objednávejte online na investicnimagazin.cz
PŘEDPLATNÉ „STANDARD“
12 čísel po 1 ks: 599 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 2“
12 čísel po 10 ks: 3600 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 1“
12 čísel po 5 ks: 2400 Kč za rok
PŘEDPLATNÉ „PORADCE 3“
12 čísel po 15 ks: 4500 Kč za rok
.
OBJEDNÁVÁM TÍMTO ZÁVAZNĚ PŘEDPLATNÉ INVESTIČNÍHO MAGAZÍNU NA 12 MĚSÍCŮ:
spol. s r. o.,
Impax media,
vydává agentura
investovat
na 135 000 uživatelů
kteří chtějí úspěšně
rovněž elektronicky
z
pro všechny,
ticnimagazin.c
je distribuován
Moderní časopis
na: www.inves
níweb.cz časopis
objednávejte
s www.Investič
předplatné
ve spolupráci
12x ročně
DPH vychází
cena 49 Kč vč.
I
I
Impax media,
I
12
spol. s r. o.
I
Moderní časopis
/2012
pro všechny,
kteří chtějí
investovat
a potřebují
informace
I vydává Impax, spol. s r.
I
Moderní časopis pro
všechny, kteří chtějí
úspěšně investovat
ve spolupráci s www.Investičníweb
vydává agentura Impax
media, spol. s r. o.,
.cz tištěný náklad
cena 49 Kč vč. DPH
50 000 ks elektronická
vychází 12x ročně
distribuce 135 000
předplatné objednávejte
uživatelů
na: www.investicnim
.
I I
agazin.cz
I
I
Impax media, spol.
výhl/2011
ed
s r. o.
/2012
ní
pis v ČR
investiční časopis
magazin
Jak postavit a sprav
portfolio s dvěm ovat dividendové
a sty tisíci korun?
magazin
„Horký
prachy“
první
pr
p
rvvn
ní skut
skutečně investiční
SPOLEČNOST /volitelně
IČ/DIČ
né
plat ejte
Předdnáv iční
je
st
ob
Vaši objednávku, prosím, vyplňte nejlépe
na www.investicnimagazin.cz.
Odesláním objednávky souhlasíte se
zpracováním Vašich osobních údajů
v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Objednávka platí pro území ČR.
(fakturační)
ADRESA
(doručovací) /volitelně
E-MAIL /volitelně
předplatné „standard“
(12 čísel, 599 Kč)
/zaškrtněte
předplatné „PORADCE 1“ (12 čísel x 5 ks, 2400 Kč)
Tucet věcí, na
se dá ušetřit
kterých
Martin Novák:
pod
Muž, který má ČEZ
palcem peníze
Bohatí
d českých
Výhle
přemýš
rtů
lejí jinak:
ních expe
finanč
21 důkazů
na rok 2013
IM: Staňte se traderem!
jednoduchý manuál.
Karolína
Topolová:
ma
lí
o vrtulníku?
3:51:13 PM
investicni.indd
Exkluzivně pro IM: Staňte
12.indd A1
investicni_10s_20
A1
A1
INVESTIČNÍ
magazín
I červenec 2011
ISSN 1804–9753
I www.investicnimagazin
.cz I 1
01
9 771804
975009
se traderem!
Stáhněte si zdarma jednoduchý
manuál.
www.financnik.cz/go/za
klady
investicni_10s_2012.indd
Rekordní ceny
Sázka na zl :
ato
na devět způs
obů
Města, Co
může dělat
kde lidé šílí
investor, když
po luxusn
ím bydlení
ČNB
přemýš
975009
9 771804
12/13/2012
NOVÝ S
PI
ČASO
é
platn
Před návejte
objed estiční
.cz
na inv
gazín
Královna z Áček
Stáhněte si zdarmago/zaklady
www.financnik.cz/
investiční časopis
časopis
pis v ČR
Seriál: Vítězové
velké recese
Jak poznat vynikající
investimůže
Co ci? dělat
investor,
ál: když
Speci
ČNB přemýšlí
AFRIKA
o vrtulníku?
ISSN 1804-9753
Exkluzivně pro
první skutečně
Petr Novotn
ý
uvádí nový
TV pořad
o investování
z
inve ín.c
na agaz
m
Penzijní reforma:
Článek pro
řů
5 milionů čtená
ADRESA
I
I
I
I magazin
první skutečně
OBJEDNÁVÁM TYP
PŘEDPLATNÉHO:
o., ve spoluprác
i s www.Inves
tičníweb.cz
1
n. í
in 11
investičin
vestičv. estičn. í
I JMÉNO A PŘÍJMENÍ
ISSN 1804-9753
8/9/2011
12:17:19
PM
9 771804 975009
11/16/2012 1:51:20
PM
------- . ------- . 2013
předplatné „PORADCE 2“ (12 čísel x 10 ks, 3600 Kč)
předplatné „PORADCE 3“ (12 čísel x 15 ks, 4500 Kč)
Volejte kdykoliv: 733 330 565
DATUM A PODPIS
v ČR

Podobné dokumenty

Výroční zpráva - Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy

Výroční zpráva - Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy všech studijních plánů. Stále důležitější oblastí, která bude mít nejen pro prestiž, ale i pro rozvoj fakulty ve všech směrech stále větší význam, je věda a výzkum. Je třeba ocenit, že fakulta si n...

Více

895,- Kč - Svět bydlení

895,- Kč - Svět bydlení od stavební spořitelny půjčit. Částka, kterou v průběhu pěti let naspoříte, se bude pohybovat okolo výše uvedených 40 % cílové částky. Stavební spoření je kombinovaný produkt spoření s možností úvě...

Více

PRAVIDLA FUTSALU

PRAVIDLA FUTSALU využívání pravomoci udělených mu pravidly začíná působit, jakmile vstoupí do místa, kde je umístěno hřiště a přestává, jakmile toto místo opustí. V průběhu zápasu je jeho pravomoc k trestání rozšíř...

Více

koruna 03-02.qxd - Pioneer Investments

koruna 03-02.qxd - Pioneer Investments ohromn˘ potenciál. Spolu se zaãleÀováním jednotliv˘ch zemí regionu do struktur bûÏnû sledují, je napfiíklad demografická klesat nezamûstnanost… A to nejen pro ty, Evropské unie bude docházet ke zmû...

Více

Výroční zpráva RSTS 2004 - Raiffeisen stavební spořitelna as

Výroční zpráva RSTS 2004 - Raiffeisen stavební spořitelna as odpovídajících nástrojÛ bude fiídit jednotlivé druhy rizika. V˘‰e úvûrového rizika bude stanovena v˘‰í rizik v jednotliv˘ch rizikov˘ch skupinách a Raiffeisen stavební spofiitelna se bude pohybovat po...

Více

Prezentace Petra Zahradníka

Prezentace Petra Zahradníka Potřeba vytvoření uceleného projektu na úrovni firem pro přechod do eurozóny Dosavadní zkušenosti ze všech zemí ukazují, že velké společnosti obecně snadněji naplňují výzvy spojené s přechodem k e...

Více

Aleš Michl - Investiční magazín

Aleš Michl - Investiční magazín Veškeré informace v Investičním magazínu jsou určeny výhradně ke studijním ve spolupráci s Investičníweb.cz, tel. 241 400 944, tel./fax účelům a neslouží v žádném případě 241 483 141, e-mail: inves...

Více