Firemní komunikace

Komentáře

Transkript

Firemní komunikace
OVB Journal
ŘÍJEN 2009
Firemní
komunikace
Nové nástroje mohou být velkou zbraní,
jen se je naučit používat
Cílevědomý Pavel Horák
Když člověk něco chce, měl by to udělat hned
Rodinný typ Antonín Rajgl
Věří, že každý má svou cestu ke štěstí, jen ji najít
Aktivní ochrana pro aktivní život
Ring úrazové pojištění
„all inclusive“
• Vysoké plnění při trvalých následcích
• Plnění při pracovní neschopnosti
od prvního dne
• Okamžité plnění
• Závažná onemocnění
• V případě hospitalizace v zahraničí
automaticky dvojnásobné pojistné
plnění bez navýšení pojistného
bezplatná infolinka 800 100 899
www.deutscherring.cz
editorial
V
ážení spolupracovníci, milí čtenáři,
aktuální číslo OVB Journalu je, jak jste
si již možná všimli, zaměřeno na firemní
komunikaci a její moderní podoby. V historii lidstva se snad ještě nikdy komunikaci
nevěnovala taková pozornost jako v posledních letech. A jak upozorňují odborníci,
tento trend bude i nadále pokračovat. Naše
branže – finanční poradenství – je založena
na osobním přístupu ke klientům, kde má
komunikace zásadní význam pro úspěch
naší práce. Proto bychom na ni měli klást
patřičný důraz.
radenství. A přece to nikdy nebylo tak komplikované jako dnes. YouToube, Facebook,
Twitter a mnoho dalších sociálních služeb
umožňuje být si v současném globálním světě blíže. Smazávají hranice měst, krajů, států
a dokonce i světadílů. A přece člověka člověku spíše odcizují neosobním přístupem. Pro
nás jsou ale všechny tyto nástroje prostředky
komunikace s klientem. Ať již tím stávajícím
nebo budoucím. O našem úspěchu tak může
v budoucnu rozhodovat právě to, jak se
naučíme všechny již zmíněné a také mnohé
další služby využívat.
Komunikace v posledních letech prožívá
téměř neuvěřitelný vývoj. Většina z nás ještě
pamatuje dobu před mobilním telefonem
stejně dobře jako dobu před všeobecně
rozšířeným vysokorychlostním internetem.
Široká veřejnost se naučila vnímat odlišné
podněty, než tomu bylo ještě před několika
málo lety, a co je podstatnější, podněty z jiných zdrojů, než jsou klasické komunikační
kanály. To, co stačilo v roce 1999, dnes již
na poli komunikace neobstojí a například
mladší generace si již život bez nových forem
komunikace nedovede představit. Proto jsme
se i my rozhodli připravit pro nás všechny
nový styl komunikace, který odráží nové
směry a trendy a který nám pomůže v nadcházejících měsících zvýšit efektivitu naší
práce a naplňovat ambiciózní cíle, které jsme
si dali a kterých můžeme nejen dosáhnout,
ale také je překonat.
Nespoléhejme se ale jen na ně. Základ obchodu je od jeho vzniku před tisíci lety stále
stejný a spočívá v osobním setkání toho,
kdo nabízí, a toho, kdo poptává. S tímto
nejjednodušším, ale stále platným pravidlem
nic nenadělají ani sebemodernější technologie. Nezapomínejme proto při každodenním
setkávání se s klientem či kolegou na pravidla, která nás učili již naši rodiče – pozdravit
a usmát se.
Již delší dobu pracujeme v komunikaci
s externími, ale také interními cílovými
skupinami prostřednictvím takzvaných
metod PR 2.0, tedy pomocí komunikačních
prostředků umožňujících interaktivitu. Právě
na nich bude ve velké míře závislá nadcházející komunikační kampaň naší společnosti.
Nikdy nebylo jednodušší oslovit potenciálního klienta a prezentovat mu naši nabídku. Nikdy nebylo snazší říci, jak si našich
současných klientů vážíme a že jen díky nim
jsme stále jedničkou na trhu finančního po-
Vážení spolupracovníci, přeji vám, ať
máte stále mnoho důvodů k úsměvu vy i vaši
klienti – to je totiž jeden z nejprokazatelnějších důkazů úspěchu.
Ano, komunikace v uplynulých letech
prošla velký kus cesty a změnila se. Základem ale stále zůstávají pravidla slušného
chování, příjemné vystupování, úsměv.
A člověk – náš zákazník – se nezměnil
v tom, že od nás, zcela oprávněně, bude
vždy vyžadovat profesionální vystupování
bez rozdílu, zda při osobním setkání, na internetové síti, či v reklamní kampani.
Srdečně vaše
Jaroslava Matoušková
Šéfredaktorka
3
1
2|09
obsah
OVB Info
6
Centrální sklad už přes rok
funguje jako místo, které
podpoří váš prodej a ušetří váš
čas
4
2|09
7
Představujeme nový vizuální styl
OVB i legislativní změny týkající
se našeho byznysu
OVB tým
12
Cesta vzhůru: blahopřejeme
manažerům povýšeným za
poslední půlrok
22
Aplaus: vyzpovídali jsme naše
úspěšné spolupracovníky
Téma
34
Podstatná část firemní
komunikace se přesouvá na
web, podívali jsme se, jaké jsou
nejnovější trendy
Analýzy
46
Čistě akciová investice nevede
vždy k úspěchu, nastává čas
aktivně řízených investičních
fondů
38
OVB rozjíždí ve spolupráci
s agenturou Lemonade novou
intenzivní komunikační kampaň
50
Pojmenováváme sedm
hlavních důvodů finanční krize
a zamýšlíme se nad tím, jak
z ní ven
28
Den s oblastním ředitelem
Alešem Pixou
ZAOSTŘENO NA
42
Vybraní manažeři předávají své
zkušenosti s náborem nových
spolupracovníků a vysokou
proplaceností smluv
OVB v akci
58
Desítky společenských akcí
pořádaných jednotlivými
zemskými ředitelstvími
Partneři
71
Nový člen představenstva Allianz
pojišťovny Stefan Markschies
prezentuje novinky ve spolupráci
s OVB
rozhovory
8
LD Pavel Horák s manželkou
Zdeňkou tvoří skvěle
sehraný pár
54
72
Antonín Rajgl si cestu od
strojařiny až po regionálního
ředitele OVB užívá
Komerční banka se přizpůsobuje
potřebám klientů, poskytuje jim
široké portfolio služeb
74
Soukromé zdravotní pojištění
nabízené Českou pojišťovnou
Zdraví je v Čechách unikátním
produktem
OVB Journal 2/2009
Vyšlo: 16. 10. 2009 v Praze, vychází 2× ročně, evidenční číslo: MK ČR E 17468
Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4-Michle
Šéfredaktor: Jaroslava Matoušková; Náměty a dotazy: [email protected]
Redakce, grafická úprava, předtisková příprava: Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 37/708, 171 00 Praha 7
Osvit a tisk: DRJ Tiskárna Resl, s. r. o.
Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.
5
2|09
OVB info
TEXT: Petr Meliš| FOTO: Archiv
Centrální sklad
Nedílná součást finančního poradenství,
která podporuje profesionální obraz finančního poradce.
Již více než rok má za sebou
provoz centrálního skladu
společnosti OVB Allfinanz, a.s.
6
2|09
Záměrem této změny bylo
zvýšení efektivity distribuce
dokumentů a formulářů
do prodejní sítě OVB
a zjednodušení objednávek.
Josef Dušek
Zda se nám tohoto cíle společně podařilo dosáhnout, musíte
posoudit vy, spolupracovníci OVB
Allfinanz. Snahou Servisního centra
je reagovat na vaše připomínky
a přizpůsobit provoz skladu vašim
představám. Nelze se zavděčit všem
a vše nelze realizovat najednou,
proto se snažíme soustředit vaše
jednotlivé připomínky a transformovat je pro využití celé prodejní
sítě. Výsledkem by měla být
Michal Podubecký
optimální role centrálního skladu
jako místa, jehož cílem je kvalitní
podpora vašeho prodeje a hlavně
úspora časových investic, které můžete využít při přípravě a realizaci
obchodů.
Víme, že i současný provoz centrálního skladu má své nedostatky,
které chceme v blízké budoucnosti
odstranit. Za prioritní úkol považujeme – pro řídící pozice spolupracovníků OVB (od pozice BL výše)
– nastavení možnosti objednávek
neplaceného materiálu, to znamená
například formuláře partnerských
společností, tiskopisy společnosti
OVB Allfinanz apod., ve vyšších
objemech, než tomu bylo dosud.
Vycházíme z vašeho požadavku, aby
bylo možné zásobovat a vybavovat
obchodní místa spolupracovníků
v dostatečném množství.
S poměrně kladnou odezvou
spolupracovníků se setkala možnost
dodání objednaných materiálů
na zvolenou adresu prostřednictvím
zásilkové služby General Parcel.
Pro zásilku do 40 kg je nastavena
jednotná cena 189 Kč bez rozdílu
místa dodání. Zásilka je doručována
standardně do dvou pracovních dnů
od objednávky. V této nastavené
službě chceme pokračovat i nadále.
Centrální sklad
OVB Allfinanz, a.s.
Evropská 136/810
Praha 6-Vokovice
Kontaktní osoby:
Michal Podubecký
(e-mail: [email protected])
Josef Dušek
(e-mail: [email protected])
Kontakt:
+420 602 642 119
+420 602 474 388
+420 235 311 833
Provozní doba
(od 1. 10. 2009)
Po 8.00–16.30
Út 8.00–17.00
St 8.00–16.30
Čt 8.00–17.00
Pá 8.00–16.00
Je také důležité zmínit, že jsme
tým centrálního skladu, starající se
o bezproblémový chod, posílili člověkem, který má bohaté pracovní
zkušenosti se skladovým hospodářstvím. Vedení společnosti od tohoto
týmu očekává postupnou inovaci
a profesionalizaci postupů, které
povedou ke spokojenosti spolupracovníků OVB v poskytovaných
službách.
Závěrem nám dovolte předložit
souhrnné informace týkající se
centrálního skladu, včetně změny
provozní doby, která je platná
od 1. 10. 2009. Sjednocujeme
vizuální styl
TEXT: Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia, archiv
V
dubnu tohoto roku byl
na portálu OVB uveřejněn
nový Manuál jednotného vizuálního stylu shrnující pravidla používání grafických prvků pro komunikaci firemní značky na prezentačních
materiálech (použití obchodního
jména a značky, písma, barev,
tvorba letáků apod.). Společně
s manuálem byla na portálu uveřejněna také nová loga společnosti
a doplňkové prvky vizuálního stylu
ke stažení.
Jednotný vizuální styl je
jednou z nejdůležitějších součástí
prezentace společnosti a jedním
z mála komunikačních nástrojů,
kterými lze aktivně ovlivnit její
image v očích veřejnosti. Vyjadřuje
základní hodnoty společnosti,
demonstruje její jednotu a stabilitu,
zvyšuje povědomí o její existenci
a posiluje dojem o solidnosti a důvěryhodnosti společnosti.
Děkujeme, že dodržujete
pravidla jednotného vizuálního
stylu, čímž velkou měrou přispíváte ke zvýšení pozitivního vnímání
značky OVB.
Marketingové oddělení Servisního centra je připraveno zodpovědět
vaše případné dotazy.
Novela zákona
o penzijním
připojištění
TEXT: Eva Poláchová
O
d srpna 2009 je platná
a účinná novela zákona o penzijním připojištění, která znevýhodňuje přestup klientů z jednoho
fondu do druhého a bere zaměstnavatelům právo exkluzivního výběru.
V rámci zákona č. 230/2009,
kterým se mění zákon č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, ji schválili
poslanci a počátkem července podepsal prezident.
V souvislosti s novelou zákona
o penzijním připojištění se státním
příspěvkem č. 42/1994 Sb. dochází
k zásadním změnám v systému
penzijního připojištění dotýkajícím
se procesu uzavření smluv. Změny
znamenají mimo jiné to, že klient
zaplatí až 800 korun za převod
smlouvy k jinému penzijnímu
fondu dříve než za pět let či za její
předčasné ukončení. Zaměstnavatel
nebude smět ovlivnit zaměstnance
ve výběru penzijního fondu, a to
ani v případě, že mu na spoření
přispívá. Zaměstnavatel nebude
moci přijmout od fondu žádné
pobídky v podobě úplaty, odměny
či nepeněžní výhody v souvislosti s poskytováním příspěvku
na penzijní připojištění. Fondy
i zprostředkovatelé budou povinni
písemně informovat o výši své
provize, o podstatných skutečnostech týkajících se penzijního fondu
nebo osoby zprostředkovatele.
Fondy budou moci státní dluhopisy
nakoupené do portfolia oceňovat
hodnotou, kterou budou mít v době
splatnosti, tedy za pořizovací cenu.
Objem aktiv, která fondy spravují,
dosáhl loni 192 miliard korun.
7
2|09
Světelná
reklama
TEXT: Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia, archiv
O
d dubna 2009 je možné
v rámci poskytované marketingové podpory zažádat prostřednictvím objednávkového systému
na portálu OVB o světelnou reklamu pro vaši kancelář. Stačí zaslat
vyplněnou a podepsanou žádost
na Servisní centrum OVB Allfinanz, a.s. Ta je obratem na základě
předem určených kritérií vyhodnocena a spolupracovník je informován o výsledku. Světelnou reklamu
lze vyzvednout v Praze ve skladu
OVB nebo přímo u výrobce ve Zlíně. Velmi snadným způsobem tak
může každý spolupracovník OVB
získat pro svou kancelář účelnou
a efektivní reklamu. Rozsviťme
společně Českou republiku!
Změny v procesu
uzavírání smluv
o penzijním
připojištění
TEXT: Eva Poláchová
V
šechny nové smlouvy o penzijním připojištění se státním
příspěvkem s datem sjednání od 1. 8. 2009 musí být vybaveny ze
strany OVB zprostředkovatele formulářem Informační list PF. Tento
list musí obdržet klient a zároveň
druhý musí být podepsán klientem
a přiložen ke smlouvě. Smlouva
přijatá na Servisní centrum s datem sjednání po 1. 8. 2009, která
nebude obsahovat tento formulář,
musí být intervenována a zaslána
zpět získateli.
Vzhledem k tomu, že dosud nevyšla vyhláška k této novele zákona
o penzijním připojištění se státním
příspěvkem, která tuto problematiku a povinnosti z ní vyplývající
přesně definuje, je toto řešení
pravděpodobně pouze dočasné
a na základě dalšího vývoje budou
vytvořeny definitivní podpůrné
materiály.
Pro každý z našich partnerských
penzijních fondů byl vytvořen
vlastní Informační list, který lze
stáhnout na portále OVB v sekci product managementu nebo
v sekci příslušných partnerských
společností. Dostatečná zásoba je
též na skladě OVB ke standardnímu objednání, rovněž můžete
o dodání zažádat úsek ADSí.
Většina partnerských penzijních fondů též uvedla nebo má
v dohledné době v plánu uvést,
v platnost nové formuláře smluv
o penzijním připojištění, sledujte
prosím aktuální informace.
8
2|09
rozhovor
9
2|09
Zdeňka a Pavel Horákovi
Čekat je velký luxus.
Když člověk něco chce,
měl by to udělat hned
Text: Lucie Kettnerová | Foto: Michael Kratochvíl
Rozhovor mezi nimi
probíhá, jako když
tenisový míček létá přes
síť. Nahrávají si, občas
jeden druhého přátelsky
pozlobí delším míčem,
ale na jedno se mohou
spolehnout: zákeřnou
smeč na jejich stranu ten
druhý nepošle.
10
2|09
Kdy jste se poprvé setkali se
společností OVB a co vás na ní
zaujalo?
Pavel: S OVB jsem se poprvé
setkal v Plzni. Na firmě mě zaujala
možnost kariérního růstu. Líbilo
se mi, že součástí smlouvy je kariérní plán, v němž jsou stanoveny
podmínky, které když člověk splní,
tak musí být povýšen, bez ohledu
na osobní vztahy. Zajímavý pro mě
byl i potenciál finančního sektoru.
Zdeňka: Já před osmi lety
pracovala v IPB Pojišťovně, která
se posléze přejmenovala na ČSOB
Pojišťovnu, jako školitelka a poskytovala jsem OVB servis. Zde jsem
se seznámila s Pavlem a postupem
času jsme se dohodli, že budu
pracovat s ním. Což se ukázalo jako
dobrá strategie. Mě oslovilo, že
OVB nabízí pro klienta kompletní
nabídku a servis, které ho mohou
provázet po celý život. Stejně jako
Pavla mě zaujal kariérní růst. Ten,
kdo se snaží a opravdu chce, spravedlivě postupuje na vyšší pozice.
boj, ale naučili jsme se řešit věci
tak, že není důležité, kdo z nás
má pravdu. Nejdůležitější je, aby
výsledek byl nejlepší pro naše
spolupracovníky.
Jaká jsou pozitiva a negativa takového profesního manželství?
Zdeňka: Hned na začátku
jsme si stanovili priority a cíle
a byli jsme pro to schopni udělat
maximum. Největším úskalím asi
je, že se doma nedohadujeme,
kam půjdeme večer do kina, ale co
budeme školit příští týden nebo jak
zvýšit produkci. Takže soukromý
život musí jít chvílemi stranou, ale
myslím, že se to vyplatilo.
Pavel: Před pěti lety jsme si
řekli, že chceme vybudovat zemské
ředitelství, a tomu jsme všechno
po pracovní i soukromé stránce podřídili. Aby ale člověk tak
vysoké pozice dosáhl, musí být
extrémně cílevědomý, tvrdohlavý,
jít si za svým, musí mít v sobě mix
exhibicionismu s egoismem. Když
se pak v partnerství sejdou takoví
Podařilo se nám poměrně rychle
odhalit naše silnější stránky, čímž
jsme eliminovali ty slabší.
Jak funguje, Pavle, vaše ředitelství
v praxi – dělíte se o práci a klienty?
Pavel: Se Zdeňkou jsme partneři, životní i pracovní. Já jsem v OVB
oficiálně registrován a Zdeňka
pracuje se mnou. Ale oba vnímáme, že jsme rovnocenní partneři
– půl na půl.
Naše práce obnáší hlavně vedení, řízení, motivaci, rozvoj a vzdělávání týmu, ale i vlastní klientelu.
A o tuto práci se dělíme napůl.
Zdeňka: Kompetence nejsou
u nás přesně rozdělené, ty máme
oba stejné. V čem jsem lepší já, to
dělám já, co umí lépe Pavel, dělá
on. Ale vycházíme si vstříc a úkoly
se odvíjejí také podle aktuální
situace. Když jsem moc unavená,
dodělá něco Pavel, a opačně. Některé činnosti nedělám ráda, a Pavlovi nevadí. Třeba nemám ráda
administrativu, Pavlovi papírování
nevadí a má v tom skvělý pořádek.
Já raději projekty rozjíždím, Pavel
je pak dotahuje.
Pavel: Podařilo se nám poměrně
rychle odhalit naše silnější stránky,
čímž jsme eliminovali i ty slabší
a přirozeně si mohli rozdělit jednotlivé činnosti. Tím jsme dosáhli
obrovského nárůstu produkce.
Zdeňka: Zpočátku to byl trošku
dva, můžou vznikat třecí plochy.
Pokud se pohádáte v práci, jste
pohádaní i doma.
Výhodou určitě je, že na to
člověk není sám. To pak i radost
z úspěchu je dvojnásobná, protože
ji můžete sdílet s někým, kdo ví,
jak důležitá událost to byla. Stejně
tak na všechny starosti jsme dva.
Když se nemáte o koho opřít, kdo
je kompetentní a rozumí tomu,
musí to být těžké.
Pavel získal k 1. lednu 2009 pozici
zemského ředitele...
Pavel: My říkáme, že jsme
„zemské ředitelství“, neboť jsme
tandem.
Zdeňka: Pro mě to bylo na začátku těžké rozhodnutí. Věděla
jsem, že pro mě žádná oficiální pozice v našem pracovním partnerství
nebude. Bála jsem se, aby to nebyl
krok zpátky, protože v předchozí
práci jsem si už nějakou pozici
vybudovala. Ale mám obrovskou
podporu lidí v týmu, u nás nikdo
nepozná, jestli jsem ředitel já, nebo
Pavel. Myslím, že respekt máme
stejný.
Pavel: Já si Zdeňčina rozhodnutí
velmi vážím. Ona se v zaměstnání
vypracovala na manažerskou pozici
a měla před sebou slibnou kariéru.
Já jsem ji přesvědčil, aby se toho
vzdala a šla budovat něco, co bude
„naše“. Nevím, jestli bych v té době
dokázal všechno opustit a vstoupit do firmy se jménem Zdeňka
Kottová, protože v té době jsme ani
nebyli svoji. Samozřejmě bych byl
ale nejšťastnější, kdyby na firemním ranglistu mohla figurovat naše
jména vedle sebe.
Titul zemského ředitele jste získal
poměrně mladý. Jste nejmladším
zemským ředitelem?
Pavel: Myslím, že v České republice jsem v současné době nejmladším ředitelem na této pozici.
Věřím, že dlouho to tak nezůstane.
To jste musel jednotlivých pozic
dosahovat velmi rychle...
Pavel: Začínal jsem v roce 1997.
V roce 1999 jsem byl obchodním
vedoucím, na podzim 2000 jsem
postoupil na oblastního vedoucího,
od 1. 12. 2002 jsem byl jmenován
oblastním ředitelem, k 1. 1. 2007
jsem získal pozici regionálního
ředitele. Na jaře 2004 jsem začal
pracovat se Zdeňkou a hned na začátku jsme spolu změnili vzdělávací systémy a dávali tomu nějaký
řád. Výsledky se dostavily a náš
počet jednotek začal strmě růst.
Za své úsilí jsme letos získali pozici
zemského ředitelství.
Jaké jsou vaše další plány? Nebude
vám již scházet motivace, když jste
dosáhli na metu nejvyšší?
Zdeňka: Ještě máme spoustu
práce. Cílem každého je vychovat
další zemské ředitele. To už pak
produkce nebude závislá jen na nás
a nebudeme muset vychovávat ty
služebně nejmladší, protože o to se
budou starat již jejich ředitelé. Navíc naši lidé nám pomohli dosáhnout této pozice a naší povinností
je teď umožnit jim, aby se na tuto
pozici dostali také. Kdo jiný by jim
měl pomoci než my?
Pavel: Člověk by se stal demotivovaným, kdyby dosáhl všeho,
po čem toužil. Pokud jde ale jen
o mezizastávku, motivace zůstává.
Kromě odpovědnosti za ostatní členy týmu, jak o ní mluvila Zdeňka,
jsme rádi, že nyní můžeme i více
hovořit do strategie a politiky firmy
a tím ovlivňovat potřeby celého
ředitelství.
Co je pro vás na vaší práci nejcennější?
Pavel: Kromě našeho partnerství
je to určitě skvělý tým profesionálních, čestných a loajálních lidí.
Stejná loajalita existuje zpět i k našim lidem. Sliby, závazky a dohody,
které jsme si dali, považujeme
za samozřejmou věc, kterou musí-
Celá filozofie firmy
je o dlouhodobé spolupráci
a o zajištění komplexních služeb.
me splnit. Našimi třemi základními
kameny v ředitelství jsou naši
oblastní ředitelé Karel Synek, Jan
Votruba a Filip Kohl. Těm patří náš
dík stejně jako všem našim dvěma
stům padesáti kolegům, kteří
s námi pracují.
Zdeňka: Je snem každého mít
práci, na kterou se těší, a já ji mám!
I po těch letech se těším na každé
setkání se spolupracovníky.
Zdeňka: Což je u Pavla výjimečné, když nemyslí na práci.
Pavel: Započítává se do těch
aktivit i pivo?
Zdeňka: Ano, to je kulturní
vyžití v restauracích!
Pavel: Taky se rád věnuji
navštěvování restauračních
zařízení. Zajít si s kamarády
na pivo je skvělá relaxace,
probere se život, manželství...
Řídíte se nějakým mottem?
Zdeňka: „Čekat je velký luxus“,
to je myšlenka, kterou zmínil
na jednom našem setkání Petr
Křen, a ta mě opravdu oslovila.
Řídím se jí dodnes, v pracovním
i soukromém životě.
Pavel: S tím souhlasím. Když
člověk něco chce, měl by to udělat
hned!
Prý sponzorujete zvířata
v pražské i plzeňské zoo...
Zdeňka: Na sponzorství
se podílí celé naše ředitelství. V Plzni jsme
třeba sponzorovali
krokodýla, želvu
a tučňáka, v Praze
máme také tučňáka, vydru
a lachtana.
Myslím si,
že když
se nám
daří, tak
bychom
měli přispívat
na charitativní
účely.
Zapojujeme
do toho
i naše
spolupracovníky
a skoro
na každé
oslavě pořádáme sbírku. Teď se nám
podařilo vybrat sto
padesát pět tisíc korun
ve prospěch občanského
sdružení Dobrý skutek,
které pomáhá jednotlivcům, a celá částka, kterou
jim věnujete, jde na konkrétní pomoc.
Pavel: Vy si dokonce
můžete i přímo vybrat,
komu pomůžete.
Silnější mají pomáhat slabším. Kdo
dává, bude jednou
dostávat. Třeba to
jednou budeme
potřebovat
i my...
Za jak důležité považujete navázání
užšího vztahu s klientem?
Pavel: Celá filozofie firmy není
o tom, uzavřít jeden obchod, ale
o dlouhodobé spolupráci a o zajištění komplexních služeb. Dlouhodobý vztah je tedy základem, v němž
je ale pro nás i obrovský potenciál,
neboť klient mi doporučuje další
klienty a generuje další obchody.
Zdeňka: Za dlouhou dobu
spolupráce se stala většina klientů
i mými přáteli. Řeší se mnou svoje
finanční i životní situace. Můj názor
je pro ně důležitý. Samozřejmě
vím, že dlouhodobý vztah mi bude
generovat stálé příjmy, ale pro mě
je každé setkání velmi příjemné
a těším se na něj.
Máte ještě čas na nějaké nepracovní aktivity?
Zdeňka: Relaxovat určitě potřebujeme. Mám-li chvilku volna,
vezmu do ruky knížku. Miluju
Harryho Pottera a jsem smutná,
že jsem přečetla už poslední díl
a žádný jiný už asi nebude. Mám
ale ráda i filozofické a historické
knihy, třeba o Egyptě. Co nečtu,
jsou holčičí románky. Ty mě nebaví.
Ze sportu – fitness, tenis, golf nebo
třeba kolečkové brusle.
Pavel: Našel jsem velkou relaxaci
v golfu. Na hře mě fascinovalo, že
jsem nemyslel na nic jiného, než jak
trefit míček, protože to pro mě bylo
velmi těžké. Do té doby jsem neměl
v hlavě nic jiného než práci, jak být
úspěšnější, jak mít větší tým, udělat
víc jednotek...
11
2|09
Zdeňka
a Pavel Horákovi
Pavel začal pro OVB pracovat
už při studiu vysoké školy. OVB
je tedy jedinou prací, kterou
poznal. Zdeňka se ve finančním
sektoru pohybuje patnáct let.
Pracovala pro Českomoravskou stavební spořitelnu jako
obchodní zástupkyně a okresní
vedoucí, v IPB Pojišťovně působila na pozici manager obchodu
a manager rozvoje prodeje, kde
školila střední management.
Se společností OVB se setkala
jako manager ČSOB Pojišťovny
pro významné partnery. Zde
poznala Pavla. Z jejich životního
partnerství vzniklo i partnerství
profesní.
cesta vzhůru
Nově povýšení
manažeři v OVB
Povýšení v období 1. 1.–15. 8. 2009
Ing. Zoubek Martin
oblastní ředitel BD ▶ regionální ředitel RD
(LD Slezák)
12
2|09
Horák Pavel
regionální ředitel RD ▶ zemský ředitel LD
(SLD Šafr)
HegenbarthLeoš
oblastní vedoucí BL
▶ oblastní ředitel BD
(SSLD Žemlička)
Kohl Filip
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(LD Horák)
Mgr. Horká Hana
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitelka BD
(SSLD Žemlička)
Ing. Hrdlička Jan
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SSLD Mucha)
13
2|09
Najman Pavel
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Křen)
Daňková Věra
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitelka BD
(LD Slezák)
cesta vzhůru
Hlousek Jan
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(LD Slezák)
14
2|09
Ing. Zajíc Ladislav
oblastní vedoucí BL
▶ oblastní ředitel BD
(SSLD Žemlička)
Kozubík Roman
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Slezáková)
Strnka Petr
oblastní vedoucí BL ▶ oblastní ředitel BD
(SLD Slezáková)
Uhrová Marta
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Benáčková)
Trs Aleš
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Slezák)
15
2|09
Ing. Vysloužilová Šárka
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Žemlička)
Gavor Roman
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Žemlička)
Bc. Belza Zdeněk
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Mucha)
Chaloupský Rostislav
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Žemlička)
16
2|09
Ing. Bláha Václav
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Slezák)
Karlíček Martin
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Benáčková)
Ing. Sovinská Eva
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Benáčková)
Řiháček Jan
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(LD Slezák)
Radovský Jan
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(LD Slezák)
17
2|09
Ettler Jiří
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(LD Slezák)
Topinková Alena
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Slezáková)
MikšíčkováEva
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Žemlička)
18
Lačný Matěj
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(LD Slezák)
2|09
Ing. Martynenka Zhanna
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(LD Slezák)
Tůma Luboš
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(LD Havel)
Jindrová Petra
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Žemlička)
Farská Ester
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Žemlička)
19
2|09
Hamrníková Jana
obchodní vedoucí GST
▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Křen)
Matoušek Radek
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SSLD Žemlička)
Bednářová Iveta
obchodní vedoucí GST ▶ oblastní vedoucí BL
(SLD Slezáková)
Nově povýšení
spolupracovníci
na pozici GST
Povýšení v období 1. 1.–15. 8. 2009
LD Dana benáčková
20
2|09
SLD PETR KŘEN
Pokorná Petra
reprezentant
➔
GST
Ing. Schulzová Kateřina
reprezentant
➔
GST
Gárská Anna
reprezentant
➔
GST
Marek Miroslav
reprezentant
➔
GST
Bc. Tupálková Jana
reprezentant
➔
GST
Tománková Lenka
reprezentant
➔
GST
Krönerová Blanka
reprezentant
➔
GST
Šmolík Ondřej
reprezentant
➔
GST
Bc. Pavlas Josef
reprezentant
➔
GST
Svoboda Petr
reprezentant
➔
GST
Bc. Kozarcová Michaela
reprezentant
➔
GST
Nedbal Miroslav
reprezentant
➔
GST
Brokeš Pavel
reprezentant
➔
GST
Švamberková Iveta
reprezentant
➔
GST
Králíková Jitka
reprezentant
➔
GST
Klimentová Štěpánka
reprezentant
➔
GST
Bártová Šárka
reprezentant
➔
GST
Ing. Gášpar Ivan
reprezentant
➔
GST
Málková Lucie
reprezentant
➔
GST
Šubrtová Ivana
reprezentant
➔
GST
Tomíšek Martin
reprezentant
➔
GST
Ing. Vavřinová Jitka
reprezentant
➔
GST
Kašpar Petr
reprezentant
➔
GST
Veverka Jakub
reprezentant
➔
GST
LD PETR HAVEL
Vojáčková Ivana
reprezentant
➔
GST
Adam Richard
reprezentant
➔
GST
Rys Jan
reprezentant
➔
GST
Vyhlídal Michael
reprezentant
➔
GST
Flachs Martin
reprezentant
➔
GST
LD Pavel HORÁK
Rejmon David
reprezentant
➔
GST
Havlík Zdeněk
reprezentant
➔
GST
Valenta Tomáš
reprezentant
➔
GST
SSLD petr MUCHA
SLD hana SLEZÁKOVÁ
Zemánek David
reprezentant
➔
GST
Skovajsa Martin
reprezentant
➔
GST
Macalík Karel
reprezentant
➔
GST
Žáček Pavel
reprezentant
➔
GST
Ing. Dvořáková Lenka
reprezentant
➔
GST
reprezentant
➔
GST
LD Pavel Slezák
Heinrich Jaroslav
Ing. Hák Jiří
reprezentant
➔
GST
Roztočil Jan
reprezentant
➔
GST
Rampas Tomáš
reprezentant
➔
GST
Bc. Zasadil Adam
reprezentant
➔
GST
Galiová Zdeňka
reprezentant
➔
GST
Jasovský Martin
reprezentant
➔
GST
Pleshkova Polina
reprezentant
➔
GST
Peštová Marie
reprezentant
➔
GST
Cepek Jakub
reprezentant
➔
GST
Šesták Ondřej
reprezentant
➔
GST
Ing. Hlousek Miroslav
reprezentant
➔
GST
Fiala Tomáš
reprezentant
➔
GST
Kopalová Simona
reprezentant
➔
GST
21
SLD MIROSLAV ŠAFR
2|09
Pěchová Lucie
reprezentant
➔
GST
Bc. Novotný Petr
reprezentant
➔
GST
Brabec Milan
reprezentant
➔
GST
Mareš Jiří
reprezentant
➔
GST
Mgr. Kopačka Martin
reprezentant
➔
GST
Bc. Stříteřský Milan
reprezentant
➔
GST
Procházková Kateřina
reprezentant
➔
GST
Kubišta Zdeněk
reprezentant
➔
GST
Merc Miroslav
reprezentant
➔
GST
Mikulová Radka
reprezentant
➔
GST
Bc. Hudeček Tomáš
reprezentant
➔
GST
Ing. Domecký Ivan
reprezentant
➔
GST
Bc. Dadák Alexandr
reprezentant
➔
GST
SSLD Miroslav Žemlička
Lichtenberk Lukáš
reprezentant
➔
GST
Šimek Zdeněk
reprezentant
➔
GST
Svoboda Miroslav
reprezentant
➔
GST
Pazdera Jan
reprezentant
➔
GST
Bc. Sládek Maxim
reprezentant
➔
GST
Petřík Marek
reprezentant
➔
GST
Nývlt David
reprezentant
➔
GST
Biňovcová Soňa
reprezentant
➔
GST
Kala Jaromír
reprezentant
➔
GST
Hoppeová Darina
reprezentant
➔
GST
Bc. Lekeš Ladislav
reprezentant
➔
GST
Nováková Hana
reprezentant
➔
GST
Slámová Simona
reprezentant
➔
GST
Ing. Malčicová Jitka
reprezentant
➔
GST
Hák Ondřej
reprezentant
➔
GST
Brychová Ivana
reprezentant
➔
GST
Němeček Jan
reprezentant
➔
GST
Bártová Danuše
reprezentant
➔
GST
Karlík Stanislav
reprezentant
➔
GST
Mühlhandl David
reprezentant
➔
GST
Oborník Zdeněk
reprezentant
➔
GST
Dolejší Tomislav
reprezentant
➔
GST
Kuhnová Veronika
reprezentant
➔
GST
Hegenbarthová Nelly
reprezentant
➔
GST
Shubovskaya Alena
reprezentant
➔
GST
Bc. Doležalová Ivana
reprezentant
➔
GST
Košková Martina
reprezentant
➔
GST
Hlubuček Václav
reprezentant
➔
GST
Kovářík Michal
reprezentant
➔
GST
Rouča Roman
reprezentant
➔
GST
aplaus
Představujeme
spolupracovníky
22
2|09
Ing. Jan Hrdlička
Oblastní ředitel (SSLD Petr Mucha)
Datum narození: 21. března 1980
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze):
Nezávislý Beran. Jsem srdečný chlapík, který miluje moc a nebezpečí.
Na podřízeném místě jsem nesvůj a nudím se, neboť potřebuji prostor,
v němž uplatňuji iniciativu, osobní vliv, kde jednám podle své hlavy. Rád
vedu a rozhoduji.
Stav: ženatý
Děti: žádné
Původní povolání: management, marketing a logistika v dopravě
V OVB od: května 2004
Proč pracujete pro OVB: Cítím se zde vnitřně motivován a věřím v to,
co dělám. Řídím se především svými pocity a touhami. V této práci vidím
smysl, mohu jí přisoudit hodnotu a důležitost. Mohu se zde prosazovat
a uplatňovat své schopnosti, což je pro mě životní potřebou, nezbytností.
První klient: Samozřejmě kamarád.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Samostatnost. Na většinu klíčových věcí jsem musel přijít sám. Podpora. Ukázalo se, že ne všichni lidé
v nejbližším okolí byli nadšeni touto prací tak jako já.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Nejvíce si cením úspěchů všech svých spolupracovníků. To je pro mě ten největší úspěch.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: motivace, kreativita,
cílevědomost, podpora
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Aby se každý můj spolupracovník stal zemským ředitelem…
Koníčky: práce (jsem workoholik), kulečník, aktivní domácí odpočinek
Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na oběd s Robertem
T. Kiyosakim.
Na které místo na světě byste se rád podíval: Brazílie a Srí Lanka
Oblíbená historická postava: Napoleon. Byl malý, rychle postupoval
v kariéře, byl respektovaný, výjimečný (jako já), jen tedy nechci dopadnout jako on.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Moje babička.
Životní krédo: Čím jsme, záleží na tom, co si o sobě myslíme a s kým
se stýkáme.
Jan Řiháček
Oblastní vedoucí (LD Pavel Slezák)
Datum narození: 26. srpna 1983
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze):
Panna – nesnesitelný puntičkář, který zbožňuje svou práci.
Stav: před pěti měsíci ještě svobodný, teď již ženatý a oddaný své ženě
Děti: zatím žádné
Původní povolání: shop assistant T-Mobile, a. s. – prodavač telefonů
ve značkové prodejně
V OVB od: 3. března 2006
Proč pracujete pro OVB: Jsem velmi soutěživý typ člověka, který rád
překonává překážky, aby se dostal až na vrchol. Ten se ve společnosti
OVB dá neustále posouvat.
První klient: spolužák ze střední – IŽP na 1000 korun
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Na pozici R1 vytvořit kanceláře
a učit se tam vše metodou pokus–omyl. Mám za sebou hodně neúspěchů a jsem za to rád. Velice dobrá škola.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Toho, že jsem byl vyhlášen jako 3. GST v ČR za rok 2008 (stál jsem na pódiu společně s mým
GST Matějem Lačným, který byl dokonce 2).
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Nikdy nejít přes mrtvoly
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Velice mě motivuje pozice
SLD, a to nejen v ČR.
Koníčky: OVB, jakýkoli sport
Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na koncert Michaela Jacksona, ale to už mi nikdo nesplní.
Na které místo na světě byste se rád podíval: do Mexika
Oblíbená historická postava: není
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: maminka
Životní krédo: Ještě ho hledám.
Jiří Křížek
Oblastní ředitel (LD Dana Benáčková)
Datum narození: 4. dubna 1954
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze):
Beran – mají to někdy těžké.
Stav: ženatý
Děti: syn 30 let, dcera 27
Původní povolání: Zámečník, od roku 1991 podnikám, a je to úžasné.
V OVB od: 12. listopadu 2003
Proč pracujete pro OVB: To není práce, to je poslání, a ještě k tomu
úžasný způsob podnikání.
První klient: kamarád Petr, stavební spoření, velký zážitek
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Práce s lidmi, Berani to někdy
opravdu nemají lehké.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Byla jich celá řada, ale
dost nerad se chlubím.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: poctivým poradenstvím
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: samozřejmě pozice LD
Koníčky: turistika, kolo
Na co byste se nejraději nechal pozvat: Toulání na malé plachetnici
po Karibiku by určitě nebylo špatné.
Na které místo na světě byste se rád podíval: Ještě jednou na ostrov
Svatá Lucie.
Oblíbená historická postava: Marie Terezie
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Otec a má první manželka.
Životní krédo: Když nevíme, kam jdeme, nikdy tam nedojdeme.
23
2|09
Bc. Lukáš Kačmařík
Oblastní vedoucí (SLD Miroslav Šafr)
Datum narození: 23. července 1984
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze): Lev
– král zvířat, dobrá nálada, show, ale s tím vším spojená pohodlnost.
Stav: svobodný
Děti: nemám
Původní povolání: je stále i mé současné – student VŠE
V OVB od: 1. dubna 2004
Proč pracujete pro OVB: Protože jediným strůjcem svého neúspěchu
či úspěchu v OVB jsem já sám.
První klient: bratr
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Jezdit z Prahy za klienty do Frýdku.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Že jsem vydržel podnikat už pět let!
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Nechtěj nic po jiných, co
sám nečiníš!
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: Dojet „misi“ v kariérovém
řádu až na vrchol.
Koníčky: šachy, hudba, design, kino, tenis, cyklistika
Na co byste se nejraději nechal pozvat: Na Love Parade v Berlíně.
Na které místo na světě byste se rád podíval: Island
Oblíbená historická postava: Benjamin Franklin
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: rodiče, šachový trenér, kolegové
v OVB
Životní krédo: Pracuj, jako bys měl žít věčně, žij, jako bys měl zemřít
zítra.
aplaus
Roman Gavor
Oblastní vedoucí (SSLD Miroslav Žemlička)
24
2|09
Datum narození: 7. listopadu 1969
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze): Štír,
nebýt člověkem, tak jsem vlastně ztělesněné znamení Štír...
Stav: ženatý
Děti: Michaela (14 let) a Pavlík (9 let)
Původní povolání: strojník, horník, elektrikář, řidič, Ropák a dalších
deset podobných profesí
V OVB od: května 2007
Proč pracujete pro OVB: Vytváří zázemí, které si podnikatel může jen
přát. Neznám společnost, která vám umožní takovou nezávislost a společenský růst… A to si dovolím tvrdit, že těch společností už znám dost.
První klient: majitel posilovny
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Mně se začátek naopak zdál
nejlehčí.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Je to delší historie, ale
bylo to rozhodnutí začít znovu na zelené louce od začátku.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Všechno se dá zvládnout,
slovo „nejde“ neexistuje.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: SLD s minimálně deseti
zemskými řediteli.
Koníčky: Můj byznys je můj koníček, a taky blbnutí s dětmi.
Na co byste se nejraději nechal pozvat: na plavbu na malé jachtě
Na které místo na světě byste se rád podíval: napříč Austrálií
Oblíbená historická postava: Napoleon
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Můj ředitel Ing. Miroslav Žemlička.
Životní krédo: Úspěšní jsme tam, kde jsme užiteční, ne tam, kde jen
využíváme.
Ing. Pavel Najman
Oblastní ředitel (SLD Petr Křen)
Datum narození: 29. července 1980
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze): Lev
Stav: šťastně ženatý
Děti: žádné
Původní povolání: student
V OVB od: října 2002
Proč pracujete pro OVB: Baví mě měnit lidi.
První klient: tehdejší přítelkyně, dnešní manželka
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: vlastní lenost a výmluvy
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: dosažení pozice obchodního vedoucího u šestice mých spolupracovníků
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Cokoli můžu udělat, tak
udělám hned. Každý v OVB se má tak, jak si sám zaslouží. Moji spolupracovníci jsou vlastní osobnosti, a ne moje kopie.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: klidu a pohody
Koníčky: hod kladivem, golf, manželka
Na co byste se nejraději nechal pozvat: na golfové hřiště
Na které místo na světě byste se rád podíval: na Aljašku
Oblíbená historická postava: František Palacký
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Petr Křen
Životní krédo: Nejhorší smrt je z vyděšení.
Martin Němeček
Oblastní vedoucí (LD Pavel Horák)
Datum narození: 8. října 1984
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze):
Váhy – snažím se konflikty se spolupracovníky řešit hned a diplomaticky,
nemám rád konfliktní prostředí.
Stav: svobodný
Děti: snad ne, zatím se žádné nepřihlásilo…
Původní povolání: student
V OVB od: 2. září 2004
Proč pracujete pro OVB: peníze, kariéra, svoboda
První klient: babička
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: přežít kontaktování klientů a lidskou lenost
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: povýšení svých kolegů
na GST
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: vstřícností, spravedlností, intuicí
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: minimálně SSSSSSSLD
Koníčky: lyžování, plavání, cestování
Na co byste se nejraději nechal pozvat: na posezení s dobrými lidmi,
dobrou konverzací, dobrým pitím a dobrým jídlem
Na které místo na světě byste se rád podíval: Karibik, Maledivy
Oblíbená historická postava: Karel IV.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: V životě mamka a taťka Němečkovi,
v práci „mamka a taťka“ Horákovi a „bratr“ Filip Kohl.
Životní krédo: Naplno žít a život odřídit jak nadupanou káru…
Petra Matějíčková
Oblastní vedoucí (LD Petr Havel)
Petr Strnka
Oblastní ředitel (SLD Hana Slezáková)
Datum narození: 19. ledna 1977
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze):
Narodil jsem se ve znamení Kozoroha, a jak už to u lidí v tomto znamení
bývá, snažím se vždy dosáhnout svých cílů a většinou se mi to daří. Taky
jsem velký obránce a ochránce své rodiny a svých blízkých.
Stav: Rozvedený – zadaný, moje partnerka v životě i podnikání je BL
Iveta Bednářová.
Děti: Tři dcery, z nich dvě vlastní: Amálie 5 let, Magdaléna 9 let, Iveta
15 let a…
Původní povolání: vedoucí výroby v oděvní firmě
V OVB od: 1. 2. 1998
Proč pracujete pro OVB: Za úspěch sklízím právem pochvalu a odměnu. Za chyby nesu důsledky. Mám rád jistotu a v OVB nemám strach
o práci a kvalitní příjem.
První klient: Moji rodiče Marie a František Strnkovi, finanční a subvenční analýza proběhla za hodinu a obhajoba poradenství trvala čtyři měsíce.
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Pravidelně se účastnit všech akcí,
které mi OVB, potažmo SLD Hana Slezáková, BD Marek Ogrodník, BD
Hana Hanáková připravovali. Teď již vím, že šlo jen o pochopení filozofie
OVB, scházet se s úspěšnými, získávat a předávat zkušenosti přináší
úspěch. Na začátku mi všechny tyhle akce kolidovaly s mým koníčkem –
rybolovem.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíc ceníte: Naučil jsem se předávat své zkušenosti svým skvělým spolupracovníkům v týmu.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: Loajalita k OVB, pokora
k lidem a ctím pravidlo, že nejdříve je práce a teprve poté zábava, která
ale musí taky být. Pokud jde o klienty, tak moje filozofie je: čím bohatší
díky mé práci bude klient, tím bohatší budu i já, a nejde vždy jen o peníze.
Čeho byste chtěl v rámci OVB dosáhnout: pozice SLD a současně
alespoň čtyři LD v přímém vedení
Koníčky: rybolov a vlastní rybníky
Na co byste se nejraději nechal pozvat: mořský rybolov, let stíhačkou,
plavba ponorkou
Na které místo na světě byste se rád podíval: Na Aljašku, konkrétně
na řeku Oregon.
Oblíbená historická postava: Historie mě moc nezajímá, ale z té
mladší snad Jan Werich. Měl mně blízké názory, uměl si život patřičně
užívat, věděl, jak čerpat energii, a on první ze známých lidí lovil na Slovensku hlavatky podunajské, což není vůbec jednoduché, na mě tahle
výzva ještě čeká.
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Hodně soukromá otázka, pravdu si
nechám pro sebe.
Životní krédo: Život je třeba prožít a užít, ne přežít.
Datum narození: 14. července 1982
Znamení (a jak se toto znamení případně projevuje ve vaší povaze):
Horoskopy beru s nadhledem, ale podle toho, co o mně vypovídají, tak
jsem spravedlivá, citlivá, realistická a spolehlivá Račice.
Stav: stále zamilovaná
Děti: budou
Původní povolání: Měla jsem pracovat v gastronomii nebo turismu.
Z toho mi zůstalo naštěstí jen navštěvování restaurací a cestování.
V OVB od: 22. července 2003
Proč pracujete pro OVB: Pracuji pro sebe a OVB je mi v tom tím
nejlepším partnerem.
První klient: stal se mým prvním spolupracovníkem
Co bylo v začátcích u OVB nejtěžší: Uvědomit si zodpovědnost a sebe
sama.
Kterého pracovního úspěchu si nejvíce ceníte: Nemůžu říct, že si
cením jednoho úspěchu nejvíc, nicméně troufám si říct, že jich mám
ještě hodně před sebou.
Jakými hlavními zásadami se v práci řídíte: dvě uši a jedna pusa
Čeho byste chtěla v rámci OVB dosáhnout: Chtěla bych být úspěšnou
a uznávanou ředitelkou.
Koníčky: Baví mě spousta věcí, nejvíce cestování.
Na co byste se nejraději nechala pozvat: na Maledivy
Na které místo na světě byste se ráda podívala: na Maledivy
Oblíbená historická postava: Jára Cimrman
Kdo vás v životě nejvíc ovlivnil: Mamka, Pavel Bezouška a život sám
– děkuju.
Životní krédo: Ať si myslíte, že to dokážete, nebo nedokážete, vždycky
máte pravdu.
omluva
V minulém čísle jsme panu Ing. Tomáši Ullrychovi v této rubrice
omylem přiřkli titul Bc. a zařadili jej do zemského ředitelství
SLD Hany Slezákové, ačkoliv patří do zemského ředitelství
SLD Petra Křena.
25
2|09
představuje se
Ing. Oldřich Beránek:
Po pár měsících
dřiny se mi
začalo dařit
TEXT: Oldřich Beránek, oblastní vedoucí (LD Pavel Horák) | FOTO: Archiv
P
řipadá mi, jako by to bylo včera. Sedím
na vysokoškolské koleji a říkám si: Oldo,
vždyť už jsi po střední škole, studuješ vysokou,
tak bys mohl začít dělat něco pořádného místo
26 toho, abys chodil vybalovat zboží do obchodních domů nebo vykládat kamiony. A tak jsem
2|09 začal hledat práci, kterou bych mohl skloubit se
studiem, kde bych mohl rozvíjet svoje schopnosti a kde mé schopnosti také někdo ocení.
Po spoustě pohovorů jsem se dostal do OVB.
První setkání mě velice motivovalo, a i když
jsem měl trochu obavu z toho, jestli mi to půjde
a jestli to zvládnu, v prosinci 2005 jsem jel
na úvodní školení, které se mi líbilo ještě víc.
Začátek samozřejmě nebyl jednoduchý, jako
asi u každého. Poté, co jsem se svěřil svým
známým, setkal jsem se s reakcemi typu: Ty
budeš dělat pojišťováka, v tomhle sektoru není
možné se prosadit atd. Nevím proč, ale stál jsem
si za svým a nenechal se tím rozhodit, naopak
možná ještě o to víc jsem chtěl každému ukázat,
že to tak není.
Mezi mé první klienty patřili moji blízcí a je
pravda, že to byla ta nejlepší škola, protože
s takovými situacemi jako s nimi jsem se pak
už nikdy nesetkal nebo jsem si s nimi už dokázal poradit, protože po každém neúspěchu
jsem se ptal sám sebe, jestli by tento klient přijal radu od někoho zkušenějšího. Pokud
jsem měl pocit, že ano, tak jsem si říkal, co
dělám špatně, a hledal způsoby, jak bych byl
stejně dobrý jako zkušení poradci. Ono je totiž
strašně jednoduché říct, že to nejde nebo že to
klient nechtěl, ale to jsem nikdy nedělal a to si
myslím, že je důvod, proč jsem se během tří
a půl roku dostal takhle daleko.
Protože pocházím z Loun a studoval
jsem v Plzni, tak jsem měl týden rozdělený na dvě části. Od pondělí do čtvrtka
jsem plnil studijní povinnosti a dané
věci v kanceláři, jako je mítink, školení
a kontaktování. Ve zbytku týdne jsem
se mohl naplno věnovat práci s klienty
v místě svého bydliště. Po pár měsících
dřiny se mi začalo dařit a postupem
času jsem se zařadil mezi nejlepší
poradce v ředitelství a začal pracovat
na budování týmu. Poté, co jsem se
v květnu 2007 stal obchodním vedoucím a pořídil si vysněné auto, začalo
okolí brát mou práci a OVB vážně (tedy
kromě mé osmdesátileté babičky, ta se
mě i teď při každé návštěvě ptá, jestli
dělám pořád toho agenta a kdy začnu dělat
něco pořádného) a největší posměváčci se
stali mými nejlepšími klienty, nebo dokonce
spolupracovníky.
Rok a dva měsíce po povýšení na GST se mi
podařilo poskočit opět o příčku výše a od 1. 7. 2008 jsem oblastním vedoucím. Náš tým je
složen ze samých úžasných lidí, z nichž spousta
je mými velice dobrými přáteli, na které se
můžu spolehnout, a to ať už v pracovních či
jiných záležitostech. Do takového příjemného
kolektivu zapadne každý během chvilky.
Zatímco kolem sebe všude slyším o samých
problémech kvůli finanční krizi, v mém případě
je rok 2009 plný pozitivních událostí. Podařilo
se mi dokončit magisterské studium v Plzni,
společně s mými spolupracovníky postupně budujeme nová obchodní a oblastní vedení a také
oblastní ředitelství, které by mělo vzniknout
1. 7. 2010, na což se moc těším, protože budu
moci říct babičce, že už jsem ředitel, a pak už
její otázky skončí… Snad.
Dámy a pánové, je před námi spousta práce,
tak ať se daří!
S pojištěním domácnosti KOMPLET Váš kmen
rychle vyroste.
Vaše spokojenost je pro nás stejně důležitá jako spokojenost našich společných klientů.
Proto jsme připravili jednoduché komplexní pojištění domácnosti KOMPLET.
Pojištění
domácnosti
KOMPLET
▶ jednoduché sjednání
▶ smlouva na jedné stránce
▶ široká pojistná ochrana
▶ rozsah pojištění vyhovuje většině
domácností
▶ zvýhodněné pojistné
� 800 105 105
www.koop.cz
den s
Aleš Pixa
TEXT: Roman Peterka, FOTO: Jan Zavřel
O
blastní ředitel Aleš Pixa je původem
Jihočech, svůj „hlavní stan“ však má v Plzni. Právě tady totiž nastartoval svou kariéru
finančního poradce. I když zpočátku v tom
žádnou kariérní příležitost neviděl. Byla to
prostě jen možnost, jak si při studiu ekonomie
na Západočeské univerzitě přivydělat.
Dnes je z něj oblastní ředitel, kromě kanceláří v Plzni má také pobočky v dalších místech
republiky – v Českých Budějovicích, Skutči,
Pardubicích, Domažlicích i v Praze. A rozhodně tím nekončí. „Počítám, že do konce roku
otevřeme ještě další dvě až tři pobočky, možnosti se rýsují jak v Čechách, tak na Moravě,
kde také rozvíjíme své aktivity,“ říká Aleš Pixa.
U OVB už pracuje dvanáct let. Než rozjel
28 svou kariéru naplno, chvíli to trvalo. „Určitě
jsem už v době, kdy jsem studoval, chtěl pra2|09 covat v oblasti financí. Rozhodně jsem ale ani
v nejmenším nepomýšlel na dráhu finančního
8:30
poradce,“ přiznává. Finanční poradenství
měl během studia spíše jen jako brigádu,
které se věnoval hlavně o víkendech, když byl
z Plzně doma v Písku. „Tam pro mě bylo snazší
získávat klienty – měl jsem v Písku rodiče,
příbuzné, známé, a tak se mi dařilo. V Plzni
to bylo složitější, nakonec se mi tady ale přes
jeden jediný kontakt podařilo získat doporučení na další klienty a začal jsem si budovat
klientelu i v Plzni,“ vypráví Aleš. Když pak
dostudoval, musel ještě vyřešit jednu drobnou
komplikaci – vojnu. Protože nepatřil ke šťastným majitelům modré knížky, měl na výběr
– buď jít na rok „do zeleného“, nebo místo
toho sloužit o půl roku déle „na civilce“. Aleš
Pixa si vybral druhou možnost. „Naštěstí se mi
podařilo sehnat dobrou civilní službu – pracoval jsem v administrativě jednoho nestátního
zdravotnického zařízení, které provozovalo
linku důvěry,“ vzpomíná. Během náhradní vo-
jenské služby musel své podnikatelské aktivity
v oblasti finančního poradenství utlumit. „Neoficiálně jsem je ale udržoval v chodu, protože
jsem v té době byl už obchodní vedoucí a tady
v Plzni jsem měl svůj tým.“ Jakmile ukončil
civilku, vrhl se do finančního poradenství
naplno a začal otevírat nové pobočky. První
byla v Českých Budějovicích. „Jsem jihočeský patriot, tak to pro mě byl takový návrat
domů,“ usmívá se Aleš Pixa. Po Budějovicích
následovaly Pardubice a Praha a Alešova
kariéra nabrala nové obrátky. V roce 2010 by
chtěl postoupit na post regionálního ředitele
a do roku 2013 by rád dosáhl svého cíle – stát
se zemským ředitelem. „Není otázkou, zda
se jím stanu, ale kdy,“ říká s nadsázkou muž,
který práci věnuje hodně času, ale v současné
době se taky nějaký snaží ušetřit pro svou
manželku a dcerku a také na své oblíbené
sporty – golf a tenis.
„Do kanceláře dorážím
obvykle kolem půl deváté.“
10:00
„Dopoledne se věnuji konzultacím se svými spolupracovníky.“
Pracovat Aleš Pixa začíná od chvíle, kdy otevře oči – už v tu chvíli ho zaměstnávají
myšlenky na firmu. Občas úřaduje s notebookem i doma u snídaně. Když dorazí do
kanceláře, začne s vyřizováním ranní agendy – projde si e-maily a naplánuje den.
Při individuálních konzultacích probírá se svými spolupracovníky jejich úspěchy, či naopak
neúspěchy, starosti, problémy při práci s klienty apod.
13:00
„Práce s klienty je pro mě
koníčkem, na který mám
stále méně času.“
„Pokud při individuálních konzultacích
narazím na obecnější problém, udělám
z něj téma pro poradu týmu.“
11:00
S vedoucími poboček se schází na poradách jednou za měsíc, se svým týmem v Plzni má
porady každý týden. Slouží k rozdělení úkolů, vyřízení běžného provozu kanceláře a také
k probrání aktuálních témat, která členy týmu trápí.
29
2|09
Aleš Pixa patří k těm, které práce s klienty baví. A tak přestože musí stále více energie
věnovat řízení firmy, udržuje si svou klientelu, pro kterou hledá to nejvhodnější řešení.
Jak sám říká, udržuje si tak kontakt s realitou, se kterou se potýkají jeho spolupracovníci.
19:00
„Na čas nehledím, v práci
zůstávám tak dlouho, jak je
potřeba.“
„Snažím se vybírat si kvalitní
spolupracovníky.“
15:00
K práci oblastního ředitele patří také pohovory se zájemci o práci. Už během pohovoru
se snaží odhadnout, zda daný kandidát skutečně má potřebné schopnosti. Nemusí mít
odborné znalosti z finančního trhu, ty se může doučit, ale musí mít především schopnost
komunikace, aktivní přístup a pozitivní myšlení.
Z práce domů vyráží obvykle až kolem sedmé. Když je to nutné, zůstává i mnohem déle,
třeba i do půlnoci.
blahopřejeme
Gratulujeme našim
jubilantům k narozeninám
ÚNOR
30
2|09
Adamkovič Miroslav, Aulická Milena,
Begalová Ludmila, Beránková Taťána, Beranová Daniela, Berka Jan, Berková Romana,
Boček Svatopluk, Brzobohatá Drahomíra,
Březnovský Vladimír, Buriková Dana, Ceral
Petr, Cvach Václav, Čtvrtlíková Libuše,
Edr David, Ehlen Patrik, Eichlerová Ivana,
Filipovský Bohuslav, Fořtová Dagmar, Frei
Martin, Fronk Josef, Garguláková Ludmila,
Gondeková Leona, Grebeníček Jaroslav,
Grebeníčková Helena, Guziurová Ilona,
Hácha Karel, Hajná Stanislava, Hanuš
Jan, Hanušová Taťána, Herberová Ljuba,
Hercíková Marie, Himmelsberger Rudolf,
Hlaváčková Lada, Hlaváčová Jana, Hodboď
Milan, Horák Kamil, Horák Matěj, Horký
Josef, Horský Tomáš, Chudobová Vladimíra, Ilko Halyna, Illek Vlastimil, Jančok
Petr, Jandlová Zdeňka, Janoušková Ivana,
Jonášová Drahomíra, Jurčík Stanislav, Kapuš
Vladimír, Kašpar Milouš, Keszeliová Zdeňka, Knížetová Drahomíra, Kofroň Vladimír,
Kohoutová Libuše, Kopecký Josef, Koukal
Stanislav, Koukalová Miroslava, Krištofová
Květa, Kubešová Gabriela, Kundla Ivan,
Lhoták Jan, Linhartová Alexandra, Lišková
Klára, Macková Jana, Majer Milan, Malinová Jarmila, Mannová Miluše, Marada
Miloslav, Martinovská Renáta, Mařík Petr,
Mašková Jana, Merhautová Eva, Mildorfová
Marie, Mourková Barbora, Mrňák Marek,
Nádaská Helena, Nedvěd Robin, Nejdl
Jaroslav, Němeček Jaroslav, Neuvirt Miloš,
Nikolová Lenka, Novotná Renata, Ocelka
Marek, Odvárka Ladislav, Ondráčková
Kateřina, Palkovič Tomáš, Pankiv Vladimír, Pavlíček Tomáš, Petřík Miloš, Písařík
Petr, Pokorná Helena, Poláčková Danuše,
Posselt Věroslav, Prchalová Eva, Procházka
Robert, Prokeš Václav, Rečičárová Erika,
Ričl Martin, Riesner Martin, Rotová Alena,
Rybová Ilonka, Secký Karel, Siegl František,
Sochorová Olga, Steimar Miroslav, Stoje
Zdeněk, Strouhal Martin, Struhař Robert,
Střeleček Luboš, Suchánek Jan, Suchánek
Jiří, Svoboda Radek, Šmejkalová Petra,
Štolpová Kateřina, Švecová Renáta, Tajrych
Jiří, Trantová Sylva, Trykar Václav, Ullmann
Oldřich, Urbanová Oksana, Vacek Libor,
Vaculík Miroslav, Varhaníková Milena,
Vavřička Josef, Vodrážková-Preissová Jitka,
Vosecká Petra, Zmatlíková Magdaléna
BŘEZEN
Babiš Jiří, Babor František, Bečka Roman,
Bečvářová Martina, Bednářová Hana, Benáčková Dana, Blížkovská Renata, Bohdan Petr,
Bomba Radek, Boučková Ivana, Brychová
Ivana, Buráňová Jana, Caithamlová Dana,
Daněk Petr, Dařbujan Jan, Dedich Jan, Dolejš Vladimír, Dörrová Ivana, Doskočil Bo-
humír, Drexlerová Jana, Droppová Dagmar,
Dvořáková Lucie, Dymeš Tomáš, Ernekr
Rostislav, Fialová Jaroslava, Fišerová Petra,
Foglová Ilona, Foltýnová Martina, Formánek Radek, Frolík Milan, Fronk Jan, Gajda
Martin, Gaňa Michal, Gecová Miroslava,
Georgiou Jaroslava, Havlíčková Jana, Hladil
Ivo, Hladký Václav, Holubová Petra, Honsová Kateřina, Hořejší Dana, Hořejší Antonín,
Hradil Luděk, Hrbáčková Alena, Hrkal
Radek, Hrúza Štefan, Hudečková Martina,
Hujerová Helena, Cholevová Petra, Choutka
Milan, Jakešová Eva, Jakrlová Ivana, Jakubová Šárka, Janetzká Zuzana, Jankůj Ivan, Janoušová Romana, Jaukerová Jitka, Jenčíková
Dana, Jílek Petr, Jílková Simona, Jupová
Irena, Kabátník Martin, Kalbáčová Jaroslava,
Karlovcová Lenka, Karpaš Jan, Kišš Štěpán,
Klec Václav, Kobernová Marcela, Kobližka
Petr, Kocáb František, Kocifaj Petr, Komárková Natalija, Konaříková Milena, Kopřiva
Petr, Kotlánová Marie, Koudelka Pavel, Kovařovicová Štěpánka, Král Lukáš, Kratochvíl
Jiří, Kroa Jan, Létal Tomáš, Macura Michal,
Marková Jana, Martínek Enoch, Martinková Blanka, Martiš Peter, Matějková Ivana,
Mázlová Taťjana, Medo Miroslav, Meluzin
Ladislav, Míková Marcela, Milota Václav,
Mlčůchová Lenka, Mohylová Martina,
Mohylová Marie, Motlová Veronika, Mráz
Vlastimil, Mulačová Štěpánka, Murtingerová Kateřina, Musil Pavel, Myslivcová Jana,
Němčík Radek, Nosek Václav, Novotný
Milan, Ogrodníková Soňa, Padychová Dagmar, Panáček Boleslav, Paramonova Irina,
Pechová Radka, Petřeková Zdeňka, Pfeifer
Jan, Pospíchal Čestmír, Procházka Miloslav, Procházková Věra, Protiva Bronislav,
Ptáček Jaromír, Půčková Klára, Pulkrábková Martina, Rabenseifnerová Cvetanka,
Ráčilová Helena, Remešová Ivana, Rojíková
Zora, Roznětínský Svatopluk, Rydlo Martin,
Rydvalová Věra, Ryšánek Ondřej, Rytnauer
Ladislav, Řezáč Adolf, Schulz Martin, Síbrt
Karel, Skopec Jiří, Sládek Jaroslav, Slezáková Mária, Směja Petr, Sochorová Olga, Sokol
Libor, Soukup Michal, Spousta Vladimír,
Stejskal Jiří, Suchánková Dagmar, Sušická
Iva, Svitáková Alena, Svoboda Petr, Svoboda
Jiří, Šafránková Libuše, Šanca Lubomír,
Šimanová Eva, Šimon Sebastian, Škutová
Jarmila, Švíbková Michala, Tománková
Zdenka, Tóth Alexander, Trčka Ladislav,
Trojanová Hana, Vajdíková Jana, Vaňek
Jiří, Vessel Jan, Vít Šimon, Vlček Miloslav,
Vobecký Martin, Vojtová Anna, Votruba Jan,
Vymětalová Markéta, Vysloužilová Anežka,
Zamazalová Alena, Zvěřinová Miroslava
DUBEN
Abrt Maruan, Adam Stanislav, Babiánková
Radka, Bábíček Matěj, Bařinka Karel, Bastlová Eva, Benda Lukáš, Beneš Petr, Beran
Zbyněk, Bergerová Božena, Bezděkovský
Jiří, Bicanová Martina, Bílá Ludmila, Blažek
Daniel, Bosák Roman, Brabcová Alena,
Brízgala Ivan, Brynda Lukáš, Bubla Roman,
Czerneková Jana, Čech Miroslav, Čechák
Jaroslav, Černý Radoslav, Domoradský Jozef,
Dršata Lubor, Dubšek Stanislav, Dvořáková
Jindra, Dvořanová Jaroslava, Eliáš Martin,
Erbenová Alžběta, Ettlerová Věra, Ferzik
Mstislav, Fiala Filip, Fialová Hana, Gáspár
Emil, Hafner Jiří, Hanousek Jan, Hapala Dušan, Háva Karel, Havel Antonín, Havlík Rudolf, Hemzová Miroslava, Honysová Soňa,
Hrbáček Otto, Hrkal Lukáš, Chocholatá
Jana, Janáková Marie, Ježková Marie, Jindřichová Sylva, John Petr, Jonák David, Jonáš
Robert, Kabelová Jana, Kalistová Lidie,
Kaucký Vladimír, Klenor Karel, Kmínková
Anna, Kočí Jaroslav, Kodat Petr, Kolář Pavel,
Kolář David, Kolečkářová Věra, Konieczná
Vanda, Kopečková Ilona, Koprušťák Jiří, Korityák Daniel, Kosecová Stanislava, Kotoučková Lubica, Kovář Jiří, Kovářík Vladimír,
Kozáková Hana, Kozubek Aleš, Kratochvíl
Jan, Krištofyová Jana, Kropáčková Eva,
Kroužková Pavlína, Krupička Jan, Křenková
Magdalena, Křížek Jiří, Křížová Lucie, Kubát
Ivan, Kučera Milan, Kujanová Veronika,
Kunčíková Eva, Ládr Václav, Langr Jan, Lhota Jan, Lisá Martina, Ludvík Daniel, Mahdal
Jiří, Marková Milena, Maříková Šárka, Matoušek Jan, Matyáš Rostislav, Minarčík František, Mládek Vojtěch, Moravcová Jindra,
Musilová Irena, Myška Martin, Nekula Ivan,
Němečková Kristina, Nezbedová Kateřina,
Novotná Lenka, Novotná Romana, Novotný
Oldřich, Odehnalová Klára, Ohrablo Aleš,
Palán Ivan, Pavlas Miroslav, Pelcová Lenka,
Peteláková Lenka, Petráš Libor, Plzák Václav, Poláček Miroslav, Pořistková Hrdinová
Jaroslava, Pospíšil Milan, Pošmurová Regina,
Pražák Pavel, Procházka Ladislav, Převrátil Jiří, Přibylová Věra, Přikrylová Hana,
Ptáček Vladimír, Ptašníková Lucie, Randa
František, Reichlová Helena, Rippel Jan,
Rittenauer Tomáš, Rokůsek Marek, Rosecká
Michaela, Rovenský Miroslav, Rumpel Pavel,
Rýdl Stanislav, Sála Pavel, Salva Peter, Sedlák Martin, Semančíková Hana, Sequensová
Monika, Schnebergerová Milada, Síla Jiří,
Silovská Hana, Skácel Bořek, Skalošová
Petra, Soukup David, Stehlíková Hana,
Stráňava Erik, Stříbrná Jarmila, Suk Michal,
Svobodová Renata, Svobodová Zdeňka,
Šantrůček Jaroslav, Šebela Radek, Šímová
Juliana, Škvorová Jana, Šlajer Jan, Šlosarová Lenka, Štác Luděk, Šťastná Věra, Šula
Stanislav, Tacl Jan, Trnka Martin, Utíkalová
Lenka, Vacata Pavel, Van der Palm Marharyta, Vítová Jarmila, Vlachynská Helena,
Vojáček Jaroslav, Vrána Michal, Vurmová
Lucie, Waagnerová Daniela, Wantuloková
Soňa, Weishäuplová Lenka, Welz Tomáš,
Zahrádková Lenka, Zavřel Zbyněk, Zázvorková Naděžda, Zuzánek Libor
květen
Alblová Miloslava, Bachtinová Jana, Bambušek Ladislav, Barnet Vladimír, Bažantová
Dagmar, Becková Miroslava, Bečvář Pavel,
Benáčková Monika, Blahák David, Bláhovec Jaroslav, Blahovicsová Martina, Bosý
Stanislav, Brejchová Hana, Bruštík Vlastislav,
Bůcha Petr, Cimermanová Šárka, Ćmielová Monika, Černý Pavel Milan, Čiháková
Andrea, Drvota Marek, Fafl Jiří, Fedoš David,
Fleischmann Ondřej, Gubetinová Šárka, Gunarová Natalija, Hanousek Karel, Havigerová
Světlana, Herold Vítězslav, Himmelsbergerová Gabriela, Holčáková Ivana, Horáková
Kristina, Horáková Bohumila, Horváth
Henrich, Houdková Jana, Hrdina Jiří, Hrubá
Miloslava, Hruška Vladimír, Hrůza Antonín,
Hubálková Radana, Hukalová Iveta, Chalupa
Zbyněk, Chaluš Jaroslav, Jakubská Jana, Jandová Jana, Jarkovská Lenka, Jiřičková Jiřina,
Jonášová Marta, Kalinová Milena, Kantor
Leopold, Karabinová Jolana, Keilhauer
Jiří, Kikeeva Irina, Klaudis Jaromír, Klečka
Milan, Klimecký Robert, Kneissl Jaroslav,
Kodeda Václav, Kolář Martin, Koňařík Josef,
Kopejtko Tomáš, Korfová Jitka, Košťal Filip,
Kotenová Hana, Kožuch Oto, Králová Pavla,
Kropáčková Eva, Křenová Kamila, Kubelka
Josef, Kudrnová Ladislava, Kufa Leopold,
Kuncl Ladislav, Kutová Iveta, Kymla Jan,
Leštinová Nedvědová Helena, Lingr Jiří,
Makrovská Pavla, Malá Hana, Mantlová
Renata, Mardirossianová Kristina, Marian
Karel, Maslaňaková Kateřina, Maslikiewicz
Zdeněk, Mašek Jiří, Matouš Ivan, Mečár Ladislav, Míka Štěpán, Mikulík Martin, Muzikářová Petra, Němec Miloslav, Neumajerová
Iva, Novák Leoš, Novotný Jan, Nový Tomáš,
Odehnalová Blanka, Opalecká Jana, Opekar
Vlastimil, Oujezdský Jaroslav, Pachý Jaroslav,
Pavelková Kateřina, Pavlas Josef, Pavlín
Vratislav, Pávová Blanka, Pazourková Jitka,
Porcalová Jana, Poršová Jana, Procházka Jiří,
Prokopová Alena, Radostová Kateřina, Reindlová Hana, Rozsypálek Roman, Ružička
Miloš, Rýdl Jiří, Sedláček Pavel, Sedláčková
Dagmar, Sedláková Lucie, Seifert Robert,
Sixta Jaroslav, Skopanová Jana, Skoupý Jiří,
Slavíková Lenka, Smejkal Pavel, Soboňa
Pavel, Sova Miloš, Starý Pavel, Svátek Jiří,
Svatoň Josef, Šedá Danuše, Škrabal Miroslav,
Šlejtr Stanislav, Šlof Petr, Šmákal Jan, Šmíd
František, Špryňar Václav, Šprync Aleš,
Šrajhansová Daniela, Štefanová Zlatka, Táborský Antonín, Tichá Dagmar, Titlová Jana,
Török Norbert, Trundová Marie, Uhnavý
Karel, Urbánková Petra, Urbanová Bohumila,
Válek David, Viplerová Jarmila, Vlnasová
Hana, Vodička Svatopluk, Vodičková Anna,
Vopěnka Zbyněk, Vorlová Dana, Votruba
Vít, Všetula Jaroslav, Walter Srpoš, Yakovlev
Oleksandr, Zárubová Kateřina, Zvára Martin
ČERVEN
Andrle Dalibor, Barták Marek, Bartoňová
Soňa, Bezděk Pavel, Bican Petr, Boček Karel,
Brabec Jaroslav, Brabec Vladimír, Bracháček
Jaromír, Brázdilová Kamila, Bršlica Pavel,
Bříza Karel, Burešová Stanislava, Bušová
Jitka, Cíchová Hana, Čanigová Miloslava,
Čechnerová Helena, Čejková Pavla, Čepička
Jaroslav, Černá Jana, Černodrinská Dagmar,
Červinka Tomáš, Čuřík Rostislav, Danko
Petr, Dašek Zdeněk, Dírer Roman, Doskočil
Milan, Dunaj Radim, Dvořáková Zdeňka, Ehlová Zuzana, Fialová Kamila, Firman Radek,
Gospošová Jana, Gregor Pavel, Gregorčík
Petr, Hajmová Markéta, Herinek Milan,
Hodulík Evžen, Hrbek Tomáš, Hronek Jindřich, Hubka Stanislav, Jahodová Miroslava,
Janečková Dagmar, Janků Hana, Jedlička
Zdeněk, Jeřábek Pavel, Jirák Jiří, Jirků Veronika, Jiskrová Jitka, Junek Pavel, Juříková
Kateřina, Kajznerová Tamara, Kapetanovičová Linda, Kasík Martin, Kemény Irena,
Kilic Petra, Klestilová Věra, Kolář Pavel,
Koňas Miroslav, Kořínková Iva, Kovářová
Renata, Krausová Libuša, Krejčíř Daniel,
Krejčová Taťana, Kubát Václav, Kubenková
Jana, Lacko Michael, Lekeš Pavel, Loskot
Jiří, Lysáková Hana, Maco Martin, Magera
Dalibor, Marinčáková Klára, Martiško Rastislav, Matějková Olga, Matoušková Ludmila,
Miček Vítězslav, Mikovičová Lenka, Milošová
Dagmar, Miškovský Luděk, Moczerniuk Jan,
Montag Josef, Motalová Nikola, Mundlová
Lucie, Musilová Marcela, Nepraš Vladimír,
Neumayerová Martina, Novák David, Obručová Ludmila, Partlová Vladimíra, Pavlíček
Tomáš, Pavlíková Jana, Pejchalová Kateřina,
Pelikánová Eva, Peřinová Lenka, Petráková
Alexandra, Podzimek Josef, Podzimková
Markéta, Pospíšilová Věra, Prachař Pavel,
Procházka Josef, Prokešová Renata, Rábová
Jana, Rejzková Antonie, Rychtaříková Irina,
Rývová Eva, Řepka Petr, Schmidtmayer
František, Skala František, Sluka Miroslav,
Suchánková Věra, Svoboda Čeněk, Svobodová Alena, Ščuka Ivo, Šípková Libuše, Šollar
Evžen, Šoltýsová Jana, Štol Vladimír, Švarc
Jiří, Tesařová Marcela, Teuber Petr, Topinková Alena, Tyrpekl Ladislav, Vala Radek,
Veselý Jiří, Vlčková Irena, Vobliza Jaroslav,
Vondra Richard, Vondráčková Marie, Voráčková Renata, Vraný Petr, Weingart Rudolf,
Wurm Milan, Zahálková Hana, Zahrádková
Věra, Zajíc Zbyněk, Zika Petr, Zobl Jindřich,
Zounková Jarmila, Žilka Michal
ČERVENEC
Adámková Marie, Achsová Dagmar, Albertová Marie, Andrášik Lubomír, Bartoš Viktor,
Bartošová Ludmila, Basl Milan, Beranová
Miroslava, Bradáč František, Bridová Libuše,
Brodský Petr, Cigánik Bernard, Císařová
Lucie, Čáková Vladislava, Černeková Jana,
Černý Günter, Červ Martin, Čížek Luděk,
Čumíčková Šárka, Denk Martin, Drašnar
Vilém, Dubský Ladislav, Duchoň Jiří, Dvořáčková Sylvie, Dvořáčková Ivana, Dvořák Tomáš, Eisenhammer Jan, Filip Luboš, Frnková
Eva, Gabrielová Miroslava, Galková Elena,
Grygarová Zdeňka, Habeš Michal, Hafnerová Alžběta, Hajdanka Michael, Havlíčková
Blanka, Havlín Petr, Herčík Josef, Hervert
Jan, Heřmánek Vladimír, Hlaváč Stanislav,
Hlaváčková Irena, Holub Jaroslav, Horák Jan,
Horyna Leoš, Hrabánková Veronika, Hrbek
Martin, Hrubešová Vanda, Hůlová Libuše,
Hurtigová Hana, Jakeš Stanislav, Javora
Stanislav, Jermanová Jitka, Jindráček Martin,
Kaftanová Michaela, Kapalínová Eliška,
Kapková Jaroslava, Klapal Aleš, Kocourek
Karel, Kohárová Jaroslava, Kolka Antonín,
Kornatovská Drahomíra, Kóša Julius, Kot-
ková Jindřiška, Kotus Martin, Kouba Petr,
Kouba Petr, Koutník Lubomír, Kracík Jiří,
Kraft Pavel, Kratochvílová Miroslava, Kröner
Tomáš Křikava Zdeněk, Kubátová Šárka,
Kubíček Jaromír, Kušinová Jana, Kvapil
Martin, Kytková Alena, Listíková Jitka, Liška
Jiří, Lucovičová Martina, Macák Petr, Maránek Václav, Marešová Hana, Martinátová
Lenka, Matoušek Stanislav, Merclová Alena,
Miller Petr, Mišková Eva, Möcklová Renata,
Moldová Jaroslava, Moravec Petr, Musil
Miroslav, Nídl Pavel, Nováková Michaela,
Opa Patrik, Pakosta Oto, Paleček Bohuslav,
Patermannová Hana, Pniak Pavel, Podaná
Stanislava, Podrazík Zdeněk, Pospíšilová
Alena, Pravdíková Romana, Pyntířová Ivana,
Rozehnal Miroslav, Rypková Petra, Sádovský
Igor, Sirůčková Anna, Sládeček Ján, Svoboda
Karel, Svobodová Jana, Šafářová Anna,
Šedlbauerová Alena, Šimek Jiří, Šindelář Jan,
Štraubová Ivana, Švamberková Iveta, Tiesl
Jiří, Tišerová Zdena, Tlustý Vladimír, Tobola
Libor, Tomanovič Michal, Tučková Šmídová
Jana, Vacíková Marta, Vacková Lenka, Vald
Jan, Víchová Radka, Vokánová Petra, Volný
Vladimír, Vondrášková Jitka, Vopátek Vlastimil, Vrágová Petra, Výborný Rudolf, Vykusová Petra, Vyleťal František, Zabloudil Dušan,
Zámečníková Věra, Závěrková Květoslava,
Závodný Emil, Zochr Karel, Zoltán Vida
SRPEN
Adamec Jakub, Bárta Hanuš, Bártová Danuše, Bednářová Iveta, Benešová Dáša, Bittner
Vladimír, Botka Miloš, Bouda Tomáš, Brabcová Miroslava, Brož Miloslav, Brych Martin,
Bubáková Zdenka, Cejnek Petr, Cveček
Martin, Černý Luděk, Černý Jan, Dolejšová
Ludmila, Dolenský Pavel, Dostálová Dagmar,
Dráb Petr, Dušek Martin, Dvořáková Lenka,
Filipová Radmila, Fremrová Hana, Fusková
Ludmila, Gajdová Vladimíra, Gembická Lenka, Goldbrichtová Alena, Hanke Vladimír,
Harbichová Marcela, Hodek Jiří, Holeček
Martin, Holinka Radek, Hoppeová Darina,
Hrabal Luděk, Hubinec Roman, Hýzlová
Petra, Chmelařová Marie, Jackiv Jiří, Jandová
Marcela, Janeček Tomáš, Jírová Pavla, Kačmarčíková Apolena, Kalivodová Hana, Kamidinová Adriani, Kargerová Monika, Koceková Alena, Kokrdová Šárka, Kolářová Marie,
Kolková Jitka, Konopiská Zdeňka, Korbelová
Hana, Koubek Michal, Koubková Alena,
Kozák Petr, Krepindlová Blanka, Kronych
Maxmilián, Kroupová Helena, Kučera Miroslav, Kuželíková Marie, Lamper Milan, Landa
Milan, Lasáková Jaroslava, Laščák Josef, Lizierová Alena, Lorenc Václav, Luknárová Jana,
Macová Miroslava, Macháčková Šárka, Malík
Vlastimil, Matějka Richard, Mika Libor, Molnárová Iva, Munzarová Květoslava, Myška
Jiří, Nerad Daniel, Petřík Marek, Pichl Jan,
Polášková Ivona, Procházková Jana, Rajglová
Vlasta, Rejchrtová Lenka, Rothmajer Jozef,
Rothmajerová Magdaléna, Roud Jiří, Rusňák
Alexandr, Sadilek Václav, Sakařová Jitka,
Samková Lenka, Seifert Ondřej, Seliger Herbert, Semanišinová Renata, Schubert Martin,
Schützová Blanka, Simetová Věra, Stránský
Zdeněk, Studýnková Barbora, Súpek Rastislav, Svobodová Veronika, Synková Brigita,
Šarman René, Ševčík Lukáš, Šimek Petr,
Šimko Miroslav, Šlosárová Lenka, Šmerda
31
2|09
blahopřejeme
František, Šrámek Antonín, Štáfová Petra,
Štajnc Pavel, Štys Vladimír, Šušol Miroslav,
Tomek Vladimír, Trachtová Pavlína, Trunec
Karel, Urbanová Dagmar, Valo Josef, Vavřina
Jindřich, Velebová Jana, Veselá Džaliana, Votočková Martina, Vrbenská Ludmila, Vrchota
Pavel, Žůrková Olga
ZÁŘÍ
32
2|09
Alvi Renata, Andrová Ingrid, Babková Věra,
Bálek František, Bartalská Mária, Baxa
Stanislav, Bělejová Barbora, Beranová Marie,
Blechová Dagmar, Bojarová Jitka, Bouša
Jaroslav, Burdová Jana, Cenknerová Blanka,
Čadílek Josef, Čáhová Michaela, Černá Dita,
Černický Petr, Daniel Vratislav, Dawidko
Pavel, Divišová Libuše, Ďurčíková Agnesa,
Dvořák Antonín, Fantyšová Bohumila, Filáková Zdeňka, Fořtová Marie, Fraňková Ilona,
Grobelná Martina, Hájek Tomáš, Hájková
Irena, Hanyšová Alena, Hanzlíková Marie,
Hartlová Hana, Henková Svatava, Herrmannová Eva, Heřman Petr, Holba Josef, Horejš
Karel, Houdková Slavěna, Houžvičková
Hana, Hrabina David, Hradský Pavel, Hrmová Emilia, Chlebcová Ladislava, Chmelík Jiří,
Chochola Karel, Chocholatá Vlasta, Jandura
František, Janiš Vít, Jehlík Jiří, Kabát Josef,
Kačenka Petr, Klinger Robert, Knoblochová
Gabriela, Knotek Jaroslav, Koblása Tomáš,
Kohout Petr, Kolařík Karel, Konvalinková
Veronika, Krejčí Dalibor, Kubecová Marie,
Kvačková Simona, Libich René, Linzerová
Šárka, Liška Vítězslav, Lodrová Zdenka, Lukešová Irena, Luňák Petr, Macháček Dalibor,
Machová Jaroslava, Marek Rostislav, Marešová Michaela, Markusková Pavlína, Matějková
Věra, Míček Josef, Mikešová Pavlína, Miku-
lášková Libuše, Mohr Tomáš, Myslín Miloš,
Navrátilová Eva, Němec Rudolf, Nídlová
Hana, Nováčková Hana, Novotná Vlaďka,
Ort Karel, Otec Tomáš, Pantlík Kamil, Papež
Jiří, Perman Stanislav, Petrik Jiří, Piksová
Milada, Pokorná Lenka Ellen, Pospíšilová
Jitka, Raitrová Viola, Rajtrová Soňa, Ramseidlová Dana, Rohan Tomáš, Rozman Ivo,
Rožeň Stanislav, Ruman Milan, Russ Ivan,
Seifertová Monika, Schejbal Zdeněk, Sikorová Marcela, Slováková Božena, Snopek
Radek, Sokolová Petra, Stehlíková Alena,
Stejskal Ondřej, Stejskal Karel, Stejskalová
Mona, Stoklasová Klára, Stříbrný Chmela
Radim, Světlík Milan, Svobodová Ivana,
Syrová Martina, Špaček Miroslav, Špička Jiří,
Šprynglová Irena, Špunarová Eva, Štefaňák
Jan, Šubrtová Jana, Theer Michal, Titěra Jiří,
Tykal Milan, Urbánek Jiří, Vardan Patrik,
Vasserbauer Jaromír, Vašek Štefan, Vokounová Monika, Volšíková Kateřina, Vostřel
Miroslav, Voves Václav, Všetečková Alena,
Vybíral Rostislav, Zauper Verner, Zawatská
Daniela, Zoubková Zdeňka, Zubr Václav,
Žáček Jaroslav
říjen
Ambrož Václav, Babčan Stanislav, Balcaříková Blanka, Belza Zdeněk, Benčíková Marcela,
Benešová Hana, Bezouška Pavel, Blaščák
Ondřej, Blyznecová Lenka, Boháč Marcel,
Brettschneider Marcel, Bubník Bohuslav,
Buryánek Petr, Černý David, Dolková Ivana,
Drbohlav Petr, Farský Roman, Ferková Hana,
Festová Dagmar, Fojtů Petra, Formánek Petr,
Gabriel Jiří, Geislerová Milena, Hájková
Soňa, Havlová Ladislava, Hesounová Vladimíra, Hladík Aleš, Hrazdírová Hana, Hrdi-
nová Kateřina, Husáková Ivana, Chadimová
Jitka, Chalupková Alena, Chmelík Petr, Ivan
Jozef, Jansta Josef, Jarošová Markéta, Jirásková Barbora, Juran David, Kadlecová Monika,
Kalousková Dana, Kaňková Tůmová Silvie,
Kesl Vladimír, Kimlička Václav, Knopová
Miroslava, Konečná Petra, Kotas Vladimír, Koubská Vlasta, Kovářová Martina,
Koželuhová Ivanka, Králová Lenka, Krause
Petr, Krejčí Ivana, Krýslová Michaela, Kuba
Václav, Kupinová Lucie, Kyselová Svatava,
Lemfeld Martin, Literová Lenka, Lukášová
Dana, Madziová Marcela, Malach Jaroslav,
Maronek Petr, Maršíček Emil, Martínek Ján,
Mášová Zdeňka, Matušková Alena, Melichar
Tomáš, Michálková Barbora, Michút Peter,
Mikeš Josef, Mikulec Michal, Milota Zdeněk,
Nápravník Vladimír, Němcová Eva, Neuschl
Pavel, Novosádová Marie, Odehnalová Bohumila, Ondrůšová Marie, Oulický Vladimír,
Partl Július, Perlík Jaromír, Pilařová Naďa,
Požárová Ludmila, Poživil Jiří, Procházková
Jana, Přikrylová Pavlína, Pustówková Alena,
Rehák Andrej, Rejholcová Michaela, Smiešková Karin, Sochová Silvie, Stark Karel,
Stárka Jaroslav, Stöckbauer Karel, Studnička
Jan, Svatoňová Michaela, Svobodová Ivana,
Sychrová Eva, Sysalová Brigita, Šebela
Miloslav, Šildbergerová Kateřina, Šindelířová Ivana, Šindler Petr, Šindlerová Martina,
Škarbová Ivica, Šperková Silvie, Šrejber Luděk, Štefaňáková Eva, Šťovíček Karel, Šubrt
Aleš, Truksová Martina, Tušl Luboš, Varadin
Jaroslav, Vašák Michal, Vašková Simona,
Volaříková Helena, Vykoupilová Věra, Vytisková Martina, Willmann Jiří, Zábojník Jiří,
Začal Radek, Zapletalová Libuše, Zimmerhanzlová Eva, Zwaschková Jaroslava.
* Publikována pouze kulatá jubilea počínaje
třicátinami.
Rizika zmenšit neumíme,
jejich dopady však ano…
www.amcico.cz
Životní a úrazové pojištění
Nejste spokojeni se svým
handicapem?
Některé děti by za ten Váš
daly všechno na světě.
Golf pro Leontinku 2009
Nadace Leontinka děkuje za podporu
společnosti OVB, která jako hlavní
partner benefiční golfové tour
v letech 2008 i 2009 významně přispěla
k maximalizaci výše výtěžku ve
prospěch zrakově handicapovaných dětí.
Nadace Leontinka se zaměřuje na pomoc dětem
a studentům se zrakovým postižením.
Cílem benefiční golfové tour Golf pro Leontinku,
která letos vstoupila do třetího ročníku, je
shromáždit finanční prostředky, které usnadní
integraci zrakově postižených dětí do společnosti.
Nadaci Leontinka můžete podpořit zasláním dárcovské
SMS ve tvaru DMS LEONTINKA na telefonní číslo 87777.
1 DMS stojí rovných 30 kč. Částka, kterou obdrží
nezisková organizace, činí 27 kč.
téma
34
2|09
TEXT: Jan Laštovička | FOTO: Profimedia, iStockphoto
Firemní komunikace 2.0
Množství kanálů pro firemní
komunikaci zažívá s masovým
rozšířením moderních
informačních technologií nebývalý
nárůst. Následující článek má
za cíl nastínit, jakým způsobem
lze ve firemní komunikaci využít
nástroje takzvaného webu 2.0.
S jejich pomocí mohou firemní
reputaci s minimálními náklady
ovlivnit i jednotlivci.
Příklad z oboru / Youtube.com
Vloni v létě jsem byl svědkem velmi vzrušené
debaty přátel o tom, jak je snadné s pomocí
běžně dostupných nástrojů ukrást automobil.
Diskutující se odvolávali na vlastní zkušenosti
a především na jakási šokující videa, která viděli
na internetu. Na závěr se všichni, ať už zmiňovaná videa viděli, nebo ne, shodli na tom, že
před zloději nejsou v bezpečí ani ty nejmodernější vozy. Druhý den mi jedna kolegyně poslala
e-mail s několika odkazy na YouTube, k nimž
připojila svůj rozhořčený komentář o troufalosti dnešních zlodějů aut. Videa byla opravdu
šokující. Byly na nich zaznamenány krádeže
automobilů za použití těch nejroztodivnějších
pomůcek. Následovala debata o tom, zda
jsou videa podvržená, nebo jestli lze moderní
automobil opravdu otevřít dálkovým ovladačem
od televize. Vysvětlení na sebe nenechalo dlouho čekat. Velmi brzy se v odborných médiích
objevila vyjádření autorů potvrzující, že záznam
krádeží byl opravdu naaranžovaný. Na YouTube
se ve stejnou dobu objevily aktualizované verze
záznamů, ze kterých bylo jasně patrné, že videa
byla natočena jako reklama na pojištění vozů.
Po deseti měsících od uveřejnění mají nejsledovanější videa z této série na kontě přes milion
zhlédnutí. Úspěch kampaně později potvrdilo
i její ocenění v mezinárodní soutěži reklamních
spotů.
Ukázka z oceněné kampaně pojišťovny Direct.
1 130 004 zhlédnutí mělo jedno z videí, na kterém
chybí reklamní poselství. „Obrandovaná“ verze
však již takové popularity jako původní, spontánně
šířené video nedosáhla.
Výraz web 2.0 byl začátkem června americkou společností Global Language Monitor
symbolicky vybrán jako milionté anglické slovo. Používá se jako souhrnné označení nové
generace internetových produktů a služeb.
Ostatně už samotný výběr miliontého anglického slova není ničím jiným než komunikační
udičkou společnosti, jež podniká v oboru
monitoringu nových médií.
Někdy o úspěchu rozhoduje počet přátel
/ Facebook.com
V poslední době je bezpochyby nejdiskutovanějším komunitním webem současnosti Facebook.
Začátkem letošního července měl Facebook
celosvětově přes dvě stě milionů aktivních
uživatelů, přičemž každým dnem jich přibývá
zhruba čtvrt milionu. V České republice jej
dle odhadů aktivně používá mezi 300 000 a
400 000 uživateli. Ačkoli je Facebook primárně
koncipován jako prostředek k udržení kontaktu
s přáteli a sdílení soukromých fotografií, velmi
záhy se stal předmětem zájmu firem a jejich
komunikačních oddělení. Lákavá je zejména
lehkost, s jakou lze pomocí Facebooku získat
podporu pro nějaký projekt. Zářným příkladem
může být na 55 000 členů, které na Facebooku
během několika dní získala po celé republice
skupina Vejce pro Paroubka.
Facebook pro komunikaci se svými příznivci
používá například papež Benedikt XVI. nebo
francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Mezi
profily politiků jednoznačně vyčnívá stránka
amerického prezidenta Baracka Obamy, který
má mezi uživateli Facebooku téměř šest a půl
milionu stoupenců. Prostřednictvím Facebooku běžně komunikují i firmy, třeba tuzemský
provozovatel mobilní sítě U:fon začal na Facebooku nedávno testovat zájem o nový datový
telefon. Zda ho nakonec zařadí do své nabídky,
rozhodne až podle ohlasu uživatelů.
Úspěch „twittujícího“ jednotlivce tedy přímo
závisí na atraktivitě jeho zpráv a počtu jeho
následovníků.
Někdy stačí napsat, co děláte…
/ Twitter.com
Několik fanouškovských skupin a profilů má na Facebooku
také OVB, počet jejich příznivců se však zatím počítá pouze
v řádu stovek.
Pozoruhodný je současný raketový vzestup
mikroblogovací služby Twitter. Ta uživatelům umožňuje komunikovat prostřednictvím
zpráv o 140 znacích. Zprávu obratem obdrží
všichni, kdo o příjem zpráv od daného autora
stojí. Úspěch „twittujícího“ jednotlivce tedy
přímo závisí na atraktivitě jeho zpráv a počtu
jeho následovníků. Pakliže sledujete opravdu
aktivního uživatele Twitteru, budete mít snadno
přehled o všem, co dělá. Twittovat se totiž dá
naprosto o všem. Kdybych tedy byl zapáleným
uživatelem Twitteru, napsal bych „sedím v práci
a píšu článek do OVB Journalu“ a hned by se to
dozvěděli všichni lidé, kteří můj profil sledují.
Ani přes jasně vytyčený prostor omezený na 140 znaků pro jednu zprávu Twitter neunikl
zájmu firem. Služba je již nyní plná profesionálů, kteří budou sledovat váš profil jen proto, že
doufají, že vy budete na oplátku sledovat jejich
zprávy propagující například internetové kasino
nebo přírodní kosmetiku. Rekordmanem
na poli využívání Twitteru jako marketingového 35
nástroje je americký herec Ashton Kutcher, jehož zprávy sleduje přes dva miliony lidí. Ovšem 2|09
Twitter lze použít i pro podstatně serióznější
projekty. V „Top 10“ celebrit Twitteru najdeme
profil aktuálního zpravodajství CNN či profil
Baracka Obamy. Ve firemní komunikaci může
být Twitter užitečný všude tam, kde je potřeba
předat informaci cíleně jen těm, kdo o ni stojí.
Kromě aktuálního zpravodajství to může být například avízo na nový produkt nebo upozornění
na výpadek nějaké služby.
Pomocí Twitteru lze snadno sledovat nejen profily jednotlivců, ale i aktuální názory uživatelů na současné dění. Například stránky www.tweetelect09.eu v reálném čase agregují
všechny tweety komentující nedávné volby do Evropského
parlamentu.
téma
Jedním ze základních principů internetové
firemní komunikace by měla být
transparentnost.
36
2|09
Hlavním důvodem, proč firmy investovaly do svých virtuálních poboček ve světě Second Life, je publicita takového
rozhodnutí. Mezi prvními firmami z Česka se v Second
Life objevily společnosti Telefónica O2, Český rozhlas nebo
Raiffeisenbank.
Hlavně hrát podle pravidel
S rostoucím počtem kanálů, jimiž se mohou
spontánně šířit mnohdy citlivé informace o firmách, roste logicky i snaha tok těchto informací
monitorovat, usměrňovat a kontrolovat. Na trhu
se proto objevují firmy a nástroje specializované
na monitorování internetu. Google Alerts nabízí
sledování nového výskytu klíčových slov, nejrůznější agregátory článků pak umožňují sledovat
v reálném čase obraz firmy na zpravodajských
serverech. Další nástroje dokážou identifikovat
návštěvníky firemních internetových stránek,
včetně toho, jaký hledaný výraz je na stránky
přivedl. Mnohé firmy na sledování internetu
najímají specializované společnosti nebo zřizují
vlastní oddělení zaměřená na sledování sociálních sítí a komunikaci v nich.
Sebelepší technické nástroje monitorující
dění ve virtuálním světě však firmám nemohou
zaručit, že se nenajde zaměstnanec, který bude
anonymně přispívat do diskusních fór a publikovat citlivé informace o svém zaměstnavateli.
Firmy tak do interních předpisů a etických
kodexů pro zaměstnance stále častěji zapracovávají rovněž pravidla pro elektronickou
komunikaci.
Možnost komunikovat anonymně s sebou
totiž nese jedno velké riziko. Anonymní prostředí internetu velmi svádí k publikování věcí,
jež by v případě, že by se pod ně musel jejich
autor podepsat, nikdy nebyly zveřejněny. Jedním ze základních principů internetové firemní
komunikace by tudíž měla být transparentnost, především jednoduchá dohledatelnost
autora článku. Má to i jeden praktický důvod:
důvěryhodnost sebepříznivějšího, avšak
anonymního článku je nesrovnatelně nižší,
než když je pod ním podepsán skutečný autor.
Totéž platí o nepodepsaných nactiutrhačských
příspěvcích.
Má to cenu?
Nová média a sociální sítě bývají častým
terčem kritiky a skeptických předpovědí, jež
se týkají budoucnosti konkrétních projektů.
Rychlost, s jakou jednotlivé projekty získávají
nové uživatele a sponzory, totiž vůbec negarantuje, že stejně bleskově neupadnou v nemilost.
Dobrým příkladem může být svého času velmi
diskutovaná hra Second Life. Do své propagace ve virtuálním světě Second Life investovala
řada velkých společností jako Reuters, IBM
nebo Toyota. O Second Life psala média a vznikl zde dokonce český „ostrov“ Bohemia, kde
se prezentují tuzemské firmy. Po počátečním
boomu doprovázeném vlnou mediálního zájmu
a firemních investic je dnes Second Life plný
nákladných virtuálních budov, ale prakticky
liduprázdný. Imunní proti změnám preferencí
nejsou ani ty v současnosti nejdiskutovanější projekty, jako Twitter. Podle aktuálních
průzkumů přestalo tuto službu používat přes
60 % procent uživatelů už po měsíci od založení profilu a 90 % veškerého obsahu je tvořeno
pouhými 10 % uživatelů.
Závěrem
Moderní elektronické komunikační nástroje
mají bezpochyby velký potenciál využití i v komunikaci finančně poradenských institucí, ještě
větší pak možná v komunikaci jednotlivých
poradců. O vlivu anonymních diskusí v rámci
odborných serverů na reputaci jednotlivých
poradenských společností se dá spekulovat.
O tom, že pro podstatnou část potenciálních
klientů jsou určující reference, které lze najít
prostřednictvím vyhledávače Google, není
pochyb.
Budou firemní komunikaci
řídit sami konzumenti?
Příkladů takzvaných virálních videí, která
vznikla za podobným účelem jako minipříběhy
pro pojišťovnu Direct, by se dalo najít bezpočet. Autoři při jejich tvorbě předpokládají, že
si je diváci budou nenuceně přeposílat, a šířit
tak dobrovolně a zdarma povědomí o nějakém
výrobku či službě. Spoléhání na spontánní
aktivitu entuziastů z řad klientů a sympatizantů
dané značky je jedním ze základních principů
využívání elektronických médií a sociálních sítí
ve firemní komunikaci. Hlavním argumentem
pro jejich použití pak bývají relativně nízké
náklady na takovou kampaň.
S masivním rozšířením diskusních fór, blogů
a sociálních sítí typu MySpace či Facebook pak
závratným tempem roste význam toho, co si
o dané značce či produktu myslí jednotlivci.
Díky novým elektronickým nástrojům totiž mají
daleko více než kdy předtím možnost ovlivňovat názory druhých. Míra a rychlost, s jakou to
dovedou, závisí v podstatě jen na jejich přesvědčivosti a míře provázanosti s ostatními uživateli
internetu. Mnozí teoretici, kteří z toho vyvozují,
že se blížíme ke konci centrálně řízené a plošné
firemní komunikace prostřednictvím tradičních
kanálů, asi nebudou daleko od pravdy.
Po nástupu zpravodajských serverů se
diskuse o budoucnosti tradičních tištěných
médií objevují pravidelně. Nepochybné je, že se
OVB_Journal_PR
28.8.2009
13:57
radikálně mění zdroje informací. To, co jsme se
dříve dozvěděli až z tištěných deníků, můžeme dnes najít o den dříve na zpravodajských
serverech a v některých případech ještě dříve
na internetových diskusních fórech. V důsledku těchto změn se řada tradičních publikací
přesouvá zcela či částečně na internet.
Se slábnoucím vlivem tištěných médií se
souběžně objevují domněnky o konci tradičních
forem firemní komunikace a PR. S množstvím
snadno dostupných zdrojů informací novináři
jednoduše nemusí chodit na tiskové konference
nebo čekat na tiskovou zprávu, aby se dozvěděli například finanční výsledky té které firmy.
Význam takových nástrojů je tedy jiný, než byl
například před deseti lety, a k elektronickým
formám se pozvolna přesunují i komunikační
strategie firem. Tradiční tiskové konference
jsou stále častěji nahrazovány internetovými
multimediálními přenosy. Vzrůstá význam jednotlivců, takzvaných E-Fluentials, tedy uživatelů
internetu, kteří mají dostatečný vliv na to, aby
formovali názory ostatních. V praxi to znamená,
že reputace velkých firem se může relativně
snadno ocitnout v rukou několika málo jednotlivců. Úspěch či neúspěch daného produktu či
služby pak doslova může začít jediný příspěvek
do blogu či internetové diskuse.
E-Fluentials
Dle výzkumu společnosti
Burson-Marsteller jde o skupinu
zhruba 10 % uživatelů internetu,
která má enormní potenciál
ovlivňovat názory ostatních, a to
i mimo svět internetu. E-Fluentials jsou na rozdíl od běžných
uživatelů internetu daleko
aktivnější ve využívání rozličných
komunikačních kanálů. Podle výsledků průzkumu jsou právě oni
skupinou, která formuje názory
internetové komunity.
37
Str. 1
2|09
PROâ JE PRÁVù STAVEBNÍ SPO¤ENÍ NEJLEP·ÍM
¤E·ENÍM PRO RODINNÉ FINANCE?
Stavební spofiení je jiÏ fiadu let osvûdãen˘m pilífiem rodinn˘ch financí. V‰ak
také tento produkt vyuÏívá prakticky
polovina obyvatel âeské republiky.
Kvûtnov˘ v˘zkum agentury AVE Marketing pfiitom doloÏil, Ïe více neÏ ãtyfii
pûtiny dotázan˘ch povaÏují stavební
spofiení za uÏiteãn˘ produkt. A hlavními dÛvody jsou v˘hodné ukládání
penûz a zaji‰tûní rodiny.
S JAK¯MI JISTOTAMI MÒÎE ÚâASTNÍK
STAVEBNÍHO SPO¤ENÍ U âMSS POâÍTAT?
Úroková jistota financování bydlení: Uzavfiením smlouvy o stavebním spofiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hodného
úroãení úvûru na bydlení. Spofiením si totiÏ
automaticky postupnû vytváfií nárok na
úvûr ze stavebního spofiení. A jeho úrokové
podmínky jsou pevnû dané jiÏ ve smlouvû
o spofiení. JiÏ dnes si tak klient mÛÏe zajistit nemûnn˘ úrok z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch
3,7 procenta roãnû.
Úroková jistota ve spofiení: Úroková
sazba spofiení je pevná. Její v˘‰e odpovídá tarifu stavebního spofiení, kter˘ si
klient volí podle sv˘ch zámûrÛ a potfieb.
To znamená podle toho, zda preferuje
garanci nejniωí úrokové sazby z úvûru ze
stavebního spofiení, nebo v˘nos ze spofiení. Mimochodem úrokové sazby bûÏn˘ch
bankovních spofiicích produktÛ jsou na
historickém minimu a stavební spofiení
se jim více neÏ vyrovná jiÏ základním
úroãením vkladÛ.
Bezpeãnost: Základem je pevné finanãní
zázemí nejvût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské republice.
Samozfiejmû i stoprocentní poji‰tûní vkladÛ aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm
euro. A co je zvlá‰È v˘znamné, pro 85
procent ãeského obyvatelstva pfiedstavuje právû stavební spofiení nejbezpeãnûj‰í
formu investic. Právû to potvrdil v˘zkum,
kter˘ exkluzivnû pro âMSS uskuteãnila
agentura SC&C.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na
tuzemském finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû stavební spofiení.
PROâ SE STAVEBNÍ SPO¤ENÍ VYPLATÍ
CELÉ RODINù?
V˘hodn˘m spofiením si kaÏd˘ ãlen rodiny
na své smlouvû postupnû vytváfií nárok
na neménû v˘hodn˘ úvûr ze stavebního
spofiení. Rodina mÛÏe sdruÏit své smlouvy do jednoho úvûrového pfiípadu. Tím
její investiãní moÏnosti rostou. Stavební
spofiení je samozfiejmû správn˘m základem i pro dûti. V dospûlosti si pak snáze
mohou vlastní nemovitost zmodernizovat
nebo pofiídit. Dûtem uzavírá smlouvu
zákonn˘ zástupce, zpravidla jeden z rodiãÛ. Ukládat pro budoucnost jim pfiitom
mohou tfieba i prarodiãe.
analýzy
téma
TEXT: Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia
Nový vítr
v komunikaci OVB
38
2|09
„Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu,
kdo jsi,“ říkávalo se. Jenže to
platilo dříve. Dnes je mnohem
podstatnější, než CO řeknete, JAK
to řeknete. Komunikace (a nejen ta
marketingová) urazila za poslední
roky velký kus cesty a lze říci,
že se kompletně změnila. Proto
se společnost OVB Allfinanz,
a.s., rozhodla k celkové změně
své komunikační strategie, a to
včetně cesty netradičních formátů.
Změnu, kterou připravujeme
ve spolupráci s agenturou
Lemonade, spustíme postupně
v průběhu podzimu 2009. Dotkne
se nejen klientů společnosti, ale
také spolupracovníků. Půjde tedy
doslova napříč společností, která
chce i nadále zůstat ve vedoucí
pozici na trhu finančního
poradenství.
umožní silnější interaktivitu, než tomu bylo
dosud, díky čemuž bude možné získat zpětnou
vazbu z vně i vnitřku společnosti výrazně rychleji. „Komunikační kampaň musí mít základní
jednotící linku, jež se bude synergicky odrážet
ve všech nástrojích komunikace,“ říká Petr
Václavek, který celou kampaň se svým týmem
připravoval. Hlavním motivem pro následující
období, který bude jakousi propojovací nití,
je charakteristika silných stránek společnosti
OVB – tedy pozice na trhu, důvěryhodnost nebo
proklientský přístup finančních poradců.
Nová intenzivní kampaň
Nová forma komunikace vyžaduje intenzivní
kampaň. Proto se OVB Allfinanz rozhodla
dle doporučení agentury Lemonade navýšit
rozpočet na inzerci klasických a také netradičních formátů. I nadále sice zůstane jako hlavní
médium tisk, podporovaný venkovní reklamou,
větší význam ale získají také další formáty,
včetně internetu. Novinkou je také rozšíření
cílové skupiny, na kterou se zaměřujeme. Dle
aktuální analýzy jsou klienti společnosti OVB
Allfinanz muži i ženy ve věku od 20 do 54
let, vzdělaní, s průměrnými až nadprůměrnými platy. Celkem bude nová kampaň mířit
na téměř 3 miliony obyvatel České republiky,
tedy skoro na jednu třetinu celé české populace.
„Při přípravě media mixu bylo naším úkolem
nejen dosáhnout maximálního zásahu, ale také
pracovat s předpokládaným rozpočtem. Rozhodli jsme se využitím vhodného výběru médií
podtrhnout vedoucí pozici OVB na trhu, přitom
ale klást důraz na efektivní využití rozpočtu,“
říká Petr Václavek.
Netradiční média „mimo domov“
Proto agentura sáhla také po ambientních
médiích, což v mediálním žargonu znamená nestandardní, netradiční nebo ad-hoc média, která
stojí a působí mimo domovy cílové skupiny (tzv.
out-of-home). Ambientní média dokážou velmi
dobře přilákat pozornost, vzbudit zvědavost, vytvořit tzv. „buzz“ okolo značky. Se značkou OVB
Allfinanz se tak cílová skupina nově setká například na vozech, na veřejných prostranstvích,
ve vybraných výtazích a na dalších netradičních
místech. „Připraveny jsou také speciální projekty, které lze označit za pomyslné třešničky
na dortu a které budou mít, jak věříme, velmi
silný dopad,“ říká spolutvůrce kampaně Petr
Václavek, aniž by prozrazoval detaily.
„R
ozhodli jsme se vsadit na propojení
standardních komunikačních prostředků a takzvaných neomarketingových nástrojů,
jako jsou například guerilla nebo stále populárnější sociální sítě,“ říká Petr Václavek, COO
společnosti Lemonade. Je přitom podstatné, aby
jednotlivé části kampaně na sebe navazovaly
a nebyly každá jako samostatný celek. „Pracovali jsme společně na tom, abychom představili
novou, strategicky vyprofilovanou komunikační
platformu značky OVB,“ popisuje Václavek.
Celková komunikace společnosti musí fungovat
ve dvou směrech – za prvé dovnitř jako podpora
týmu spolupracovníků a potom samozřejmě
také směrem ven, pro profilaci a image společnosti OVB Allfinanz, a.s., a také jako produktově taktický nástroj. Nový styl komunikace navíc
Na síti všude
Speciální kategorií kampaně je internet.
Samotné internetové stránky společnosti OVB
Allfinanz prošly celkovou rekonstrukcí, aby byly
nejen moderní, ale především aby odpovídaly
nově nastavené formě komunikace, včetně
grafických prvků. Základem nových stránek je
možnost interaktivní komunikace. Nově vznikají také speciální stránky pro finanční poradce
a další spolupracovníky společnosti OVB
Allfinanz, a.s., které pomohou nejen s kariérním postupem, ale které se postupně stanou
jakousi znalostní „knowledge base“ databází.
„Je naprosto jasné, že do webové komunikace zapojíme také v současné době populární
39
prostředky, jakými jsou například sociální sítě,
2|09
blogy a další prostředky, jež mohou být nositelem informace a vhodně tak doplňovat celkovou
novou komunikační kampaň společnosti OVB
Allfinanz, a.s.,“ popisuje Václavek.
A co rozhodne o úspěšnosti nové komunikační strategie společnosti OVB Allfinanz? Podle
COO společnosti Lemonade Petra Václavka
to bude hned několik různých věcí. „Samozřejmě až čas a podrobné analýzy ukážou, zda
jsme zvolili správnou strategii, důležitá je také
kreativa, a zda se z kampaně podaří vytvořit
kompaktní celek,“ říká. „Důležité je také to,
aby kampaň přijali všichni, kdo patří pod křídla
společnosti OVB Allfinanz, a.s., protože tato
nová kampaň je do značné míry závislá právě
na lidech, kteří tuto společnost činí jedničkou
na poli finančního poradenství,“ uzavírá
Václavek.
O společnosti Lemonade
Agenturu Lemonade založili Michael Wagner
a Petr Václavek 1. ledna 2007 po pátnacti
letech práce pro mezinárodní reklamní korporace. Mezi základní hodnoty, které Lemonade
sdílí, patří originalita, inovace, spolutvorba,
inspirace, věrnost, upřímnost a otevřenost.
Mimo klasický full-service je Lemonade průkopníkem tzv. neo-marketingového přístupu,
tj. především orientace na oblast souhrnně
nazývanou jako Brand Innovations, která
s sebou přináší hluboké porozumění novým
sociálním sítím a jejich využití. „Práce pro
OVB si nesmírně ceníme a bereme ji jako
zásadní výzvu a závazek.“
téma
TEXT: Jaroslava Matoušková | FOTO: Profimedia
40
2|09
Zvítězí jednou iPaper
nad tištěným magazínem?
V
roce 1989 se v redakcích českých novin
a časopisů děly doslova revoluční změny.
Do kanceláří vtrhla výpočetní technika
a obrátila naruby dosavadní způsob přípravy
tisku. Přesto, i přes mnohé téměř nostradamovsky temné vize, tištěná periodika v téměř
nezměněné podobě přežila dodnes, nebyla
nahrazena žádnou podobou elektronického
média, i když snah bylo nespočet. Snad jediné, co již dávno zavál čas, jsou špatné reprodukce fotografií, na kterých bylo často velmi
nesnadné rozeznat tváře. Dnes jsme již zvyklí
na fotografie v HD kvalitě, na kterých nejenže
rozeznáváme tváře, ale také například značku
hodinek prezidenta nebo brýlí slavné filmové
hvězdy. S napsanými texty se již také nepodnikají úprky za editory a do tiskáren. I s tím
dnes pomáhá počítačová síť, potrubní poštu
(dnes již technickou raritu) nahradily tzv.
Bernoulliho disky, posléze diskety, CD, dnes
nejčastěji DVD. Bohužel již nezažijeme ani
tvůrčího ducha při tvorbě chaotických náčrtků
podoby stránky novin pro další den. Nicméně
vždy bude patřit mezi největší záhady tohoto
světa, že se v nich někdy někdo vyznal.
Rachotící dálnopisy, tak charakteristické pro
atmosféru zpravodajských sálů, jsou rovněž
už dávno zapomenuté.
A další rána pro „tradice tisku“ přišla počátkem devadesátých let, kdy do hry vstoupil
i český internet. Virbl... Fanfáry... Českému
internetu bude 13. února 2010 osmnáct a bude
plnoletý. Sice se dosud nenaplnily ony předpoklady, že zničí tisk, ale své místo si již získat
dokázal.
E-magazín zatím v plenkách
Novému internetovému OVB Journalu je rok.
Je to ještě nemluvně, či díky progresivním
technologiím dospívá e-magazín rychleji? Nastal
již čas bilancování? Když jsme chystali novou
podobu internetového OVB Journalu, kladli
jsme si otázku, proč by čtenáři měli chodit
na internetovou verzi, když magazín dostanou
tištěný. Našli jsme odpověď – e-magazín musí
nabídnout více – pravidelně aktualizované
zpravodajství, materiály, které se do tištěného
čísla nevešly, připravujeme interaktivní prvky
jako vkládání filmů, zvuků, možnosti hlasování,
diskuse. Nechybí ani rubrika OVB v akci, kde
můžeme průběžně publikovat fotogalerie z pracovních, společenských i sportovních akcí, které
se v rámci jednotlivých zemských ředitelství pořádají. Založili jsme novou rubriku host měsíce,
v níž formou rozhovoru představujeme zajímavé
osobnosti z řad klientů. A zároveň používáme
tyto rozhovory jako referenční.
Můžeme? Můžete. Můžeme!
Jednou z velkých výhod internetového vydání
OVB Journalu je skutečnost, že se na jeho
tvorbě podílíme my všichni. Každý, kdo patří
do rodiny OVB, je jeho tvůrcem. Bude takový,
jaký si jej uděláme, najdeme v něm takové
informace, jaké do něj vložíme. Všem poskytuje
jedinečný prostor pro odborné články, názory,
ale také zamyšlení a úvahy.
Všechno se vyvíjí. Proto se bude vyvíjet
i portál www.ovbjournal.cz. Při přípravě e-journalu jsme si zvolili ambiciózní směr, kterým by
se měl ubírat. Po roce víme, že to bylo dobře
a že se nám mnohé daří. Ale také víme, že bez
zapojení vás, jeho čtenářů z řad OVB Allfinanz,
nikdy nemůžeme dosáhnout stanovené mety,
i když se budeme snažit sebevíc.
A co by měl čtenář a návštěvník e-magazínu
OVB Journal udělat? Měl by se k nám zase vrátit
a poté i nadále pravidelně vracet. Vždy by si
přitom měl odnést informace, které mu budou
k užitku. To platí i pro čtenáře milujícího papír
a vůni tiskařské černě, také on by měl najít
v internetové verzi něco navíc.
E-magazín má ambice být seriózní, přátelský,
výjimečný. Má pomáhat pěstovat firemní kulturu a věříme, že spojením zajímavého layoutu
s dobrým obsahem se mu tuto funkci podaří
plnit. Že se to podaří nám.
Možná dnes již nezažijeme tvůrčího ducha
vzniku prvních Lidových novin nebo čapkovské
redakce, ale můžeme spoluvytvářet něco jiného.
Něco, co se za padesát let nestane jen pouhou
historií a úsměvnou vzpomínkou, ale co zde stále
bude – v nové, moderní podobě, stále dokazujíc,
že dobré věci si své místo vždy najdou. A elektronická podoba OVB Journalu právě něčím takovým
je a věříme, že i v budoucnu bude.
Česká pojišťovna přichází
s novým dětským životním
pojištěním JUNIOR Invest
Tým produktových specialistů ve spolupráci se zástupci společnosti OVB
vytvořil v rekordně krátké době dětské investiční pojištění, které sedne
na míru opravdu každému. Mezi hlavní přednosti JUNIOR Investu patří
především úplná flexibilita, bohaté zajištění dítěte pro případ úrazu
a onemocnění, ale i ztrátu rodiče či jiného blízkého.
Jsou pro vás tím nejcennějším
pod sluncem, tak ať je chrání
JUNIOR Invest
Životní pojištění pro děti JUNIOR Invest
chrání celou rodinu, ale i vaše peníze, které
jednou dětem usnadní start do života.
nově nabízíme hrazení péče v nemocnicích, léčebnách a ozdravovnách
rychle vyplácíme peníze při úrazu
nebo nemoci dítěte
přebíráme placení pojistného při vaší
dlouhodobé pracovní neschopnosti
nabízíme možnost ukončení pojištění
mezi 18. a 26. rokem dítěte
JUNIOR Invest navíc jako první pojištění
v České republice přináší řadu unikátních novinek, které nemají na českém pojistném trhu
obdoby. Za všechny jmenujme alespoň pojištění
hospitalizace dítěte ve zdravotnickém zařízení,
které už ve standardu zahrnuje nejen pobyt
v nemocnici, ale i dalších léčebných zařízeních,
jako jsou např. lázně, ozdravovny, léčebny
a rehabilitační ústavy. „V tom je JUNIOR Invest
České pojišťovny opravdu jedinečný,“ dodává
manažer ČP Miloš Loudil.
Další prvenství si JUNIOR Invest připisuje
v oblasti pojištění dětských závažných onemocnění. „Definovali jsme 24 nejčastějších skutečně
dětských onemocnění. Na rozdíl od konkurence
u nás rodiče své dítě nepojišťují proti riziku
infarktu myokardu, ale skutečně na nemoci,
které mohou děti postihnout a také postihují,“
doplňuje svého kolegu Vítězslav Havliš.
41
JUNIOR Invest myslí i na rodiče a prarodi2|09
če, kteří nově mohou JUNIOR Invest uzavřít
ve prospěch dítěte, bez nutnosti sjednání svého
vlastního rizika v pojistné smlouvě.
Jak už z názvu pojištění vyplývá, jedná se
o investiční životní pojištění, které také umožňuje investovat vložené prostředky do fondů
společností ČP Invest a Conseq. A zcela revoluční novinkou, kterou Česká pojišťovna přináší, je
možnost jistoty garantované pojistné částky při
dožití dítěte, a to i při současném investování
do fondů.
„Aby rozhodování klientů o délce trvání
pojištění bylo co nejjednodušší, rozhodli jsme
se pro standardní pojistnou dobu do 26 let věku
dítěte (což současně garantuje vyšší provizi pro
poradce), ale zároveň umožňujeme dožití pojistné smlouvy již v jeho 18 letech a bez jakékoliv
sankce,“ uzavírá vrchní ředitel obchodu České
pojišťovny Miroslav Řezník.
841 114 114
JUNIOR_Invest_inz_235x310.indd 1
www.ceskapojistovna.cz
26.8.2009 11:03:15
zaostřeno na
TEXT: Petr Meliš | FOTO: Archiv
Jak na kvalitní nábor
Získávání nových
spolupracovníků, jejich
vzdělávání a vedení
patří k základním
dovednostem
každého, kdo si chce
u OVB vybudovat
úspěšnou kariéru
a vytvořit fungující tým
zabývající se finančním
poradenstvím. Třem
oblastním vedoucím ze
zemského ředitelství
Pavla Slezáka jsme
položili následující otázky
42
týkající se jejich osobních
2|09
zkušeností.
1. Proč vnímáte nábor
spolupracovníků jako
prioritu a jaká forma
oslovení je podle vás
nejefektivnější?
2. Jak dosahujete toho,
že se počáteční nadšení
přetaví ve skutečné
budování kariéry,
a co byste doporučili
kolegům?
ING. Václav Bláha
oblastní vedoucí
(LD Pavel Slezák)
1.
To nejkrásnější, co nám dovoluje karierplan naší společnosti, je budování
vlastního týmu spolupracovníků.
Pracujeme ve společnosti, která
učí konkurenci a která je špičkou
na trhu. A není nic krásnějšího
než dát možnost účastnit se tohoto
podnikání dalším, a získat tak na finančním trhu větší podíl. Budování
vlastního týmu je cestou, jak se stát
úspěšným a finančně nezávislým.
Nejefektivnějším způsobem získání
nového spolupracovníka je dle mého
názoru osobní oslovení nejlépe
v okruhu kamarádů a známých.
Oslovení člověka, se kterým chci
pracovat a bojovat o společný úspěch.
Téměř všichni moji přímí spolupracovníci jsou moji dlouholetí kamarádi a známí, jsou to lidé, na které se
mohu spolehnout.
2.
Tak především, důležité jsou činy,
a nikoli řeči. Důležitá je společná
usilovná práce a vytrvalost. Budování
kariéry musí být naším společným
cílem, nemůže to chtít jen jeden.
A pokud se spolupracovník opravdu
rozhodne pro kariéru, pak já musím
být ten, který ve všem maximálně
pomůže, tj. udělám úvodní rozhovory s uchazeči, pomáhám konzultovat
a vzdělávat, trénuji analýzy, tvořím
poradenství. Spolupracovník samozřejmě musí být při tom a postupně
se učit.
Petr Matějíček
oblastní vedoucí
(LD Pavel Slezák)
1.
Myslím, že odpověď je jednoduchá.
Pro každého podnikatele je přece
důležitý růst jeho firmy. Znamená to
větší jistotu do budoucna. Náborem
nabízíme pracovní uplatnění, a tím
dáváme lidem příležitost zlepšit si
svou životní úroveň. Navíc mě budování týmu baví a nejlepší odměnou
jsou pro mě úspěchy mých spolupracovníků. Za nejefektivnější formu náboru považuji osobní oslovení mířící
do řad klientů, kteří si již vyzkoušeli, jak naše práce funguje, a už je zde
vytvořený nějaký vztah. Vztahy totiž
hrají důležitou roli.
2.
Ano, nadšení je jedna z věcí,
které hodně přispívají k prvotním
úspěchům. Pokud je neudržíme,
musíme najít něco jiného, podstatnějšího, kvůli čemu stojí za to
podnikat. Každý spolupracovník by
měl vědět, PROČ podnikat. Pro budování kariéry je neméně důležité
mít vlastní cíle a vize, protože bez
vnitřní motivace lze těžko překonávat
počáteční neúspěchy. A pak tu jsou
opět ty vztahy. Dlouhodobě s vámi
bude spolupracovat ten, s nímž máte
nějakou vazbu. Takže mé doporučení
je věnovat se těm, kdo s vámi chtějí
podnikat.
Pavel Molnár
oblastní vedoucí
(LD Pavel Slezák)
1.
Na začátku bych rád nahradil výraz
„nábor“ výrazem „rekrutink“, který
je v našem ředitelství používanější
a lépe vystihuje celou tuto činnost.
Rekrutink u mě v týmu je nedílnou
součástí naší každodenní práce.
Pokud chceme, aby se na trhu
zvyšovala kvalita poskytovaných
služeb finančních poradců, je nutné,
aby rostla i kvalita jednotlivých
finančních poradců v mém týmu.
Je to zodpovědná a náročná profese
a zdaleka ne každý spolupracovník je
připraven a ochoten vložit do práce
dostatečnou energii a úsilí, aby se
stal tím nejlepším. Proto je nutné
dělat rekrutink neustále! Při výběru
lidí do svého týmu preferuji osobní
kontakt směrovaný do blízkého okolí
či zajímavé reference od přátel nebo
klientů.
2.
Nadšení je pro tuto práci velice důležité, jelikož na počátku spolupracovník nevidí konkrétní výsledky své
práce. Také často bojuje s myšlenkami, zda dělá správnou věc, které
vlastně ani tolik nerozumí. Na začátku je tedy nutná naprostá důvěra
ve svého vedoucího, který má za úkol
co nejdříve zajistit reálnou a hlavně
pozitivní zkušenost začínajícího
spolupracovníka. Toho dosahujeme
kvalitním vzdělávacím systémem
a také každodenní prací se svým vedoucím. Na začátku je nutné opravdu
tvrdě pracovat, a když si myslíte, že
máte hotovo, je to jen další znamení
toho, že máte v práci pokračovat.
TEXT: Petr Meliš| FOTO: Archiv
Měřítko úspěšnosti – proplacenost
Počet podepsaných smluv nemusí
být zrovna nejlepším měřítkem
úspěšnosti finančního poradce.
Mnohem důležitější totiž je, kolik
z nasmlouvaných produktů začne
klient skutečně aktivně využívat
a partneři OVB za ně vyplatí
provizi. Právě proplacenost proto
asi nejpřesněji ukazuje kvalitu
finančního poradenství. V OVB
si v tomto ohledu nevedeme
špatně. Z dlouhodobého hlediska
je proplacenost v bankovních
jednotkách na úrovni 74 %,
ve smlouvách dokonce na úrovni
85 %. Ptali jsme se těch, kteří
v proplacenosti dosahují v OVB
nejlepších výsledků.
1. Co se proplacenosti smluv týče,
patříte mezi nejlepší. Jak těchto
výsledků dosahujete?
2. Slouží vám finanční analýza,
základní materiál každého
finančního poradce, jako
prostředek k dosažení vysokého
procenta proplacenosti?
3. Jak vedete nováčka ve vaší
struktuře, aby šel ve vašich
stopách a dosahoval
podobných výsledků?
Tomáš Grec
oblastní ředitel
(LD Petr Havel)
Pavel Milan Černý
regionální ředitel
(SLD Petr Křen)
43
1.
Zapracovali jsme na systému odevzdávání
produkce na SC. Smlouvy jsou odevzdávány
centrálně přes sekretariát ředitelství a neprojde
produkce, která neobsahuje doklad o zaplacení, a to i u smluv, kde SC OVB toto explicitně
nevyžaduje. Spolupracovníci si na tento systém
zvykli a dodržují jej. Dále je to také dodržováním
pravidel následného servisu, kdy většina klientů je
po podpisu smluv v době 4–6 týdnů kontaktována
poradcem a jsou zkontrolovány došlé akceptace
z partnerských společností. Během mé pětileté
kariéry u OVB bylo pouze 37 % smluv směřováno
do segmentu životního pojištění, takže namísto
prodeje životního pojištění „hlava nehlava“ opravdu klientům spíše radíme a pomáháme.
2.
Analýza je základním nástrojem pro práci s klientem, jsou v ní zaznamenány podstatné informace
jako ve zdravotní kartě u lékaře. Pokud by ji
poradci nevyužívali, jednalo by se pouze o provizní prodej produktů a ten nemá na trhu v dnešní
době místo.
3.
Jde o zdlouhavou práci v době zapracování nových
spolupracovníků především v době prvních 3–6
měsíců, kdy jsou nováčci podrobně školeni jak
v obchodních dovednostech, tak po produktové
stránce. Za druhé, než začne nováček rekrutovat
nové spolupracovníky, musí nejdříve dosáhnout
dobrých výsledků ve vlastní produkci. Zastávám
princip, že s kvalitou přijde časem i přiměřená
kvantita, a tímto směrem by se měl ubírat celý trh.
Bohužel mám pocit, že tomu tak úplně všude není.
2|09
1.
Vysoká proplacenost je pro nás standardem. Podle
mě by to nemělo být nic výjimečného, ale naprostá
samozřejmost. Náš cíl je dlouhodobě minimálně
85 %, cokoli pod 70 % je podle mě špatná práce jak
konzultanta, tak vedoucích. Z mého pohledu naprosto stačí dělat náš byznys férově, eticky a s orientací na klienta – pak automaticky přijde i vysoká
proplacenost. Vždy jsem ve svém týmu prosazoval
kvalitu a myslím, že to je jediná správná cesta.
2.
Nedokážu si představit naši práci bez pořádné
a důsledné finanční analýzy. Detailní zjištění
potřeb, cílů, možností a situace klienta je jedinou
možností, jak přijít s řešením, které mu bude
vyhovovat a které bude chtít zrealizovat. Neproplacenost nebo storno podle mě vychází (s výjimkou
mimořádných situací) především z toho, že řešení
není orientované stoprocentně na klienta, a ten
pak nemá chuť v kontraktu dále pokračovat.
3.
Především vedoucí musí jít sami příkladem
v rámci vlastního obchodu s klienty. Na pozici
vedoucího nemohu budovat důvěru u svých lidí,
když nemám vlastní výsledky. V našem týmu
obecně klademe důraz na kvalitu, profesionalitu
a důslednost – koneckonců vše je součástí i našeho
Týmového poslání, kterým se řídíme. Dále se
domnívám, že základem je propracovaný vzdělávací systém našeho Regionálního ředitelství, který je
na úrovni konzultanta orientován jak na odborné
znalosti, tak na obchodní dovednosti.
zaostřeno na
ING. Tomáš Ullrych
oblastní vedoucí
(SLD Petr Křen)
david Myslil
oblastní ředitel
(SLD Petr Křen)
ING. Ladislav Zajíc
oblastní ředitel
(SSLD Miroslav Žemlička)
1.
44
1.
Proplacenost beru jako nejlepší ukazatel kvalitního
přístupu mých kolegů k práci samotné. Vzhledem
2|09
k tomu, že já i ostatní vedoucí v našem ředitelství jsme velmi precizní lidé, tak se tento princip
přenáší dále mezi ostatní kolegy, a tím je kvalita
udržována i na nejnižších stupních firmy.
2.
Nedělám nic, co by mě nenaučili moji vedoucí.
A to se samozřejmě snažím předat do svého týmu.
Dle mého názoru proplacenost obecně je přímo
úměrná důvěře, kterou jsme si s klientem dokázali
vytvořit. V podstatě jediné smlouvy (výjimky potvrzují pravidlo, samozřejmě), které u nás zůstávají
neproplaceny, jsou životní pojistky, kdy klient není
spokojen s protinávrhem kvůli zdravotnímu stavu,
hypotéky, které nejsou schváleny, a dost velkou
část tvoří ING konta, kdy klient do požadované
doby nevloží minimální částku. Případů, kdy
klient vůbec nezačne platit nebo smlouvu zruší, je
opravdu velmi málo.
Samozřejmě to je jeden z důležitých instrumentů,
ale ne jediný. Analýza slouží finančnímu poradci stejně jako lékaři otázka „Kde vás bolí?“ Tím
pádem řešíte přesně to, co klient bude vnímat
pozitivně. Proplacenost zůstává vysoká i díky
následné péči, na kterou se zaměřujeme. Klient
pak díky pochybným radám od jiných lidí nedělá
neuvážené kroky, vyhýbáme se tak nepříjemným
stornům smluv.
2.
3.
Každý nově příchozí člověk musí pochopit, že
pro nás na prvním místě vždy je a bude klient
a jeho dlouhodobá spokojenost. Sice fungujeme
na základě strukturálního systému, ale naše služba
je založena na klientovi. Pokud je klient spokojený
a koncept splňuje jeho požadavky, budeme i my
dlouhodobě spokojeni.
Vše souvisí s kvalitními lidmi, které ve firmě
máme, a na to jsem opravdu hrdý. Koncepce
vedení nováčků je daná na dlouhou dobu dopředu,
a tím pádem existují jasné kompetence, kdo, kdy
a co se má v danou chvíli učit. Investujeme hodně
úsilí a času, abychom rozvíjeli znalosti všech kolegů, a díky jejich profesionalitě, důvěryhodnosti
a respektu se daří i nadále udržet kvalitu našeho
obchodu.
Určitě! Pokud konzultant umí perfektně analýzu,
a tím pádem i klientovi dokáže příjemně a srozumitelně popsat postup případné dlouhodobé
spolupráce, dokáže od něj získat veškeré potřebné
informace a díky tomu mu sestavit řešení, které
klient chce realizovat. Neměla by pak vznikat
neproplacenost.
3.
1.
V našem týmu zjistíme na základě důkladné analýzy přání a potřeby klienta, navrhneme vhodné
řešení a dále s klientem dlouhodobě spolupracujeme díky profesionálnímu pojetí servisní služby.
Tento systém jako celek zaručuje vysokou kvalitu
poradenství a prohlubuje důvěru mezi poradcem
a klientem, což je pro dlouhodobý obchodní vztah
zásadní.
2.
Finanční analýzu samozřejmě používáme, je to
výborná pomůcka pro naši práci. Dokáže uchovat
důležité informace o klientovi či o průběhu schůzky a je pomocníkem při vedení dalších servisních
jednání. Mám-li tedy vyvodit závěr, pak ano,
finanční analýza je jedním z faktorů, které nám
pomáhají dosahovat dobré proplacenosti.
3.
Všichni vedoucí v rámci mého týmu mají proplacenost na podobné úrovni. Je to výsledkem
propracovaného systému práce s klientem, který
od nás nováčci dostávají v rámci základního
semináře. Tento systém zaručuje vysokou kvalitu
poradenství a z toho pramenící spokojenost klientů. Naši noví spolupracovníci tedy již u prvních
klientů poskytují službu, která stojí na pevných
a dlouhodobých základech.
analýzy
Čas rány nehojí
TEXT: Zuzana Holendová | FOTO: Archiv
V uplynulých letech nebylo těžké
nabýt dojmu, že druh investice
hraje v podstatě vedlejší roli.
Zveřejněno bylo množství
analýz na téma investičního
horizontu od nejrůznějších
společností a odborných médií,
přičemž většina se shodovala
v jednom: při dostatečně dlouhém
investičním horizontu – udáváno
bylo obvykle nejméně deset
let – má investor víceméně
jistotu, že dosáhne zajímavých
výnosů. Pravděpodobnost, že
výnosy budou kladné, se blížila
46
sto procentům. Při dostatečně
2|09
dlouhém investičním horizontu
tak může investor „přežít“
i výraznější výkyvy neboli „čas hojí
všechny rány“.
Kostolanyho historka o „prášcích
na spaní“ – zábavná, leč nesprávná
Zastánci uvedeného přístupu s oblibou vycházeli ze známého citátu Andrého Kostolanyho,
finančníka, novináře, spisovatele a spekulanta,
který celý svůj život bojoval za investování
peněz do cenných papírů. Kostolany prohlásil,
že při investici do akcií je vhodné si zároveň
obstarat tabletky na spaní a na zakoupené cenné papíry se podívat až po mnoha letech. Jenže
Kostolany je mrtev. Zemřel v roce 1999 v Paříži
a krize na trzích, kterou jsme právě zažili,
nechává skonat i úspěšnost užívání Kostolanym
ordinovaných prášků na spaní.
Čistě akciová investice nevede vždy
k úspěchu
Mnoho lidí se snaží o správné načasování
nákupů a prodejů, o jednorázové zainvestování v době, kdy si myslí, že jsou trhy na svém
pomyslném dně, a o prodej v momentě, kdy se
domnívají, že je trh na svém vrcholu. V praxi je
však téměř nemožné tyto dva okamžiky přesně
určit a je i velmi obtížné se jim úzce přiblížit.
Navíc investoři podléhají emocím – strachu
z nákupů, když trhy klesají (většinou prodávají), a euforii k nákupům, když trhy rostou.
Budoucnost je nevyzpytatelná. A ani čas není
vždy všelék.
Graf A ukazuje výkonnost široce diverzifikovaného akciového portfolia na základě globálního
akciového indexu MSCI World Index USD
v EUR. Každá křivka představuje zhodnocení
desetileté jednorázové investice, přičemž její
výška udává výši jejího průměrného ročního
výnosu.
Z pohledu eurového investora, pokud jste
tedy realizovali od srpna do října 2000 svou široce diverzifikovanou desetiletou jednorázovou
investici do MSCI World, vydělali jste více než
15 % ročně. Při zohlednění složeného úročení to
obnáší za 10 let celkový výnos + 337,09 %, velmi
zajímavé zhodnocení dosažené nikoli na nějakém okrajovém trhu, nýbrž díky investici široce
rozložené do 1800 až 2000 akciových titulů
z různých regionů.
Na tomto příkladu je patrné, jaké šance
akciový trh nabízí. Zcela ve smyslu prohlášení,
že korekce jsou přirozenou součástí burzovního
vývoje a díky času korekce upravují vývoj trhů,
nicméně dlouhodobě trhy rostou.
Při pohledu na pravou stranu grafu je však
jasně vidět rizika, která s sebou trh nese i při
desetiletém investičním horizontu. Ke konci
března 2009 totiž ta samá akciová investice
na horizontu uplynulých 10 let znehodnotila investovaný kapitál ročně o 5,78 %. A to nezohledňujeme různé poplatky jako náklady v rámci
investičního životního pojištění nebo vstupní
poplatky fondů.
Všem, kteří se zaobírají finančními trhy,
musí být čím dál jasnější, že čas rány nehojí.
K tomuto poznatku můžeme přistupovat dvojím
způsobem. Buď strčit hlavu do písku, nereagovat a dělat, že na trhu nedochází k žádným
změnám a že scénáře, které nenastaly v minulosti, nemohou nastat ani v budoucnosti. Anebo
reagovat. Změny jsou totiž nebezpečné jen
tehdy, pokud je nerozeznáme či na ně nereagujeme.
Přestup do jiných alokačních tříd je
nutný
Je tedy zapotřebí změnit přístup a nesoustředit
se pouze na investování na burze. Jde o to,
využívat příležitosti v rámci různých alokačních
tříd, a omezit tak ztráty, aby z dlouhodobého
hlediska bylo dosaženo vyšších výnosů. Říká
se, že tvrdohlavost je vlastností býků. Finanční svět sice s býkem spojuje něco jiného než
tvrdohlavost, leč ani v časech býčích trhů není
vhodné být tvrdohlavě zainvestován jen v jediné
alokační třídě.
Trend směřuje ke správě v rámci různých
alokačních tříd. I zde se nabízejí dvě cesty.
Buď vzít každý sám a s veškerými důsledky
tuto složitou úlohu na vlastní bedra, anebo
využít aktivně řízené produkty. C-QUADRAT
včas pamatoval na to, že mohou nastat těžká
období na trhu, jako byl například uplynulý rok
2008, a zahájil s předstihem vývoj vhodných
produktových řešení. Již v roce 2003 byla pod
názvem C-QUADRAT ARTS Total Return fondy
založena skupina aktivně spravovaných fondů
pro širokou investorskou veřejnost (viz rozhovor
s Leo Willertem).
Cost average (průměrování nákladů)
není všelék
Další hojně šířená poučka prohlašuje, že cesta
k jednoznačně výnosné investici vede přes tzv.
průměrování nákladů (angl. cost average effect)
v rámci pravidelného investování, ať již přímo
do fondů nebo prostřednictvím investičního
životního pojištění. Čím volatilnější prostředí
s fázemi výrazných poklesů, tím je užití takovéto strategie z hlediska výnosnosti výhodnější.
Při klesající ceně cenných papírů se za stále stejnou částku nakoupí více kusů (akcií, podílových
listů apod.). A navíc přece platí, že historicky
trhy převážně rostly, takže až dojde k otočení
trendu, bude na něm investor, který nepřestal
při poklesu pravidelně investovat, participovat
výrazněji. Ale pozor!
Často je opomíjen fakt, že teorie většinou
vyzvedává jen výhody cost average efektu.
Příklady tak obvykle uvádějí konec investičního
horizontu pravidelné investice ve fázi, kdy jsou
trhy nahoře. Dosti zřídka se příklady věnují
i jiným scénářům vývoje trhu. Při zvažování
předpokládané výkonnosti pravidelné investice
v praxi jasně dominuje pozitivní scénář, který
však nemusí být vždy naplněn.
Graf B ukazuje zhodnocení pravidelné
investice alokované do široce diverzifikovaného
akciového portfolia (MSCI World Index USD
v EUR). Každý sloupec představuje výkonnost
desetiletého investičního plánu, přičemž výška
sloupce udává výši jeho průměrného ročního
výnosu.
Graf A. Jednorázová investice
Warren Buffet
9
8
I.0
7
I.0
6
4
5
I.0
I.0
I.0
3
2
I.0
I.0
1
I.0
0
I.0
9
I.0
I.9
7
8
I.9
6
I.9
I.9
3
4
I.9
54
I.9
2
I.9
1
I.9
I.8
9
I.9
XI
Teprve když nastane
odliv, poznáte,
kdo plaval nahý.
16,00 %
15,00 %
14,00 %
13,00 %
12,00 %
11,00 %
10,00 %
9,00 %
8,00 %
7,00 %
6,00 %
5,00 %
4,00 %
3,00 %
2,00 %
1,00 %
0,00 %
-1,00 %
-2,00 %
-3,00 %
-4,00 %
-5,00 %
-6,00 %
Průměrná roční výkonnost globálního akciového indexu MSCI World USD
v EUR k danému datu na předcházející desetileté periodě
Graf B. Pravidelná investice
Na základě zahraničních materiálů připravila
společnost:
C-QUADRAT Kapitalanlage AG
11,00 %
10,00 %
9,00 %
8,00 %
7,00 %
6,00 %
47
5,00 %
2|09
4,00 %
3,00 %
2,00 %
1,00 %
0,00 %
-1,00 %
-2,00 %
-3,00 %
-4,00 %
-5,00 %
-6,00 %
XI
I.8
9
XI
I.9
0
XI
I.9
1
XI
I.9
2
XI
I.9
3
XI.I9
I4.9
4
XI
I.9
5
XI
I.9
5
XI
I.9
7
XI
I.9
8
XI
I.9
9
XI
I.0
0
XI
I.0
1
XI
I.0
2
XI
I.0
3
XI
I.0
4
XI
I.0
5
XI
I.0
6
XI
I.0
7
XI
I.0
8
Pokud investor v roce 2000 skončil a realizoval svou široce diverzifikovanou desetiletou
pravidelnou investici do MSCI World, dosáhlo
zhodnocení celkem zainvestované částky 10 %
ročně. To je výborný výsledek, vždyť celých
deset let byla zainvestována jen první měsíční
platba. Tento vysoký výnos nám tedy ukazuje
šance, které nabízí pravidelná investice do široce diverzifikovaného akciového portfolia.
Více vpravo pak několik sloupců v roce 2003
a veškeré sloupce od začátku roku 2008 ukazují,
že desetiletá pravidelná investice přinesla
negativní výsledek. Tak například díky takovéto
pravidelné investici, která skončila v únoru
2009, znehodnotil investor své peníze ročně
o 5 %. A i v takových letech může pravidelná investice nebo investiční životní pojištění končit.
Dokonce i na růstových trzích let 2003 až 2007
neskončila žádná desetiletá pravidelná investice
s výnosem vyšším než 2 % ročně. A pokud bychom vzali v úvahu náklady (vstupní poplatky,
náklady v rámci IŽP apod.), tak by od roku 2002
žádný desetiletý plán pravidelného investování
nepřinesl reálný pozitivní výnos.
Nechceme-li tedy sami sobě ani klientům nic
nalhávat, musíme konstatovat, že účinnost cost
average efektu je věcí náhody. Trefí-li se investor
a začne pravidelně investovat, když trhy klesají,
a skončí, když jsou trhy nahoře, tak mu jeho
pravidelná investice přinese výnos. Když bude
vývoj obrácený, tak prodělá.
Průměrování nákladů tedy nefunguje vždy
pozitivně a v žádném případě se nejedná o všelék. Nechrání před špatnými investicemi a u nehybného portfolia nepomáhá v každém časovém
období. Proto je i v případě cost average efektu
důležité prostřednictvím aktivního managementu využít různých alokačních tříd a zvýšit šance
na úspěšnost investice. Rovněž zde se nabízejí
dvě možnosti. Buď hledat správnou cestu každý
sám, anebo využít aktivně řízené produkty, jako
např. fondy C-QUADRAT.
Průměrná roční výkonnost globálního akciového indexu MSCI World USD
v EUR k danému datu na předcházející desetileté periodě
Průměrná roční výkonnost globálního akciového indexu MSCI World
USD v EUR k danému datu na předcházející desetileté periodě
Jakub Křivan,
Sales Director C-QUADRAT Kapitalanlage AG
Baví mě školit produkty,
se kterými slavíme na trhu úspěchy.
Zuzana Holendová
Country Manager Česká republika & Slovensko
Těší nás, že se úspěšně daří rozšiřovat paletu produktů,
prostřednictvím kterých klienti OVB mohou investovat
do fondů C-QUADRAT.
analýzy
C-QUADRAT ARTS
fondy fondů plní, co slíbily
TEXT: Zuzana Holendová | FOTO: Archiv
Rozhovor s Mag. Leo Willertem,
zakladatelem ARTS Asset
Management, společnosti ze
skupiny C-QUADRAT
48
2|09
Pane Willerte, jakou investiční filozofii sledují
C-QUADRAT ARTS fondy fondů?
Základem pro systém řízení C-QUADRAT ARTS
fondů je námi speciálně vyvinutá vlastní databáze
obsahující více než 10 000 fondů, které jsou
rozděleny do 56 zemí a regionů a 14 nadkategorií
sektorů a odvětví. V dobách pozitivního vývoje
na burzách chceme být prostřednictvím kopírování trendů zainvestováni tak, abychom využili
výnosového potenciálu celosvětově nejsilnějších
zemí a odvětví. Stručně řečeno: hledáme, kde
právě jsou na světě nejsilnější trendy, a do nich
cíleně investujeme. Dokud trend trvá, zůstáváme
v něm zainvestováni, když se obrátí, vystoupíme
z něj.
Proč za vás rozhoduje počítač?
Náš obchodní systém sestává z celé řady komplexních tradingových pravidel. Každé jednotlivé
pravidlo muselo na základě celé řady backtestů
prokázat, že funguje v různých burzovních fázích
a že za historicky delší časové období přineslo
pro portfolio fondu buď dodatečný výnos, nebo
snížilo ztráty. Je zcela zásadní, aby obchodní
systém byl aplikován tak, jak byl vyvinut. Počítač
je nejlepší zárukou pro jeho bezchybné a disciplinované nasazení. Navíc by bylo značně složité
sledovat lidskou silou neustále více než 10 000
investičních fondů z celosvětové nabídky.
Mag. Leo Willert investuje
do nejsilnějších trendů
Jaké jsou základní charakteristiky konceptu
řízení těchto fondů?
Obchodní systém může celosvětově investovat
až ze 100 % do akciových fondů. Z defenzivních
důvodů však může být investice umístěna až ze
100 % do fondů peněžního trhu nebo dluhopisových fondů. Ty fondy, které vykazují krátko až
střednědobě pozitivní trendy, jsou v portfoliu převažovány. Na rozdíl od většiny klasicky řízených
fondů se strategie našich Total Return fondů neorientuje na benchmark, nýbrž usiluje za každé
tržní fáze o vytvoření absolutního výnosu.
Jádro úspěchu tohoto produktu spočívá v kombinaci orientace na střednědobé trendy a neustálého přizpůsobování portfolia aktuálnímu vývoji
jednotlivých trhů. Systém investuje teprve tehdy,
když se pozitivní trend etabluje, nepokouší se
tedy trendy předvídat. C-QUADRAT ARTS Total
Return fondy reprezentují vysoce aktivní styl
řízení, složení portfolia se neustále mění, a to
nezávisle na schopnostech portfolio managera,
neboť výběr fondů probíhá čistě technicky.
Jaký je rozdíl v investičním stylu řízení fondu
C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Total
Return fondů?
C-QUADRAT ARTS Best Momentum je řízen
prostřednictvím našeho trend kopírujícího
obchodního systému. C-QUADRAT ARTS
Best Momentum je akciový fond fondů, který
na celém světě aktivně investuje do sektorů
s nadprůměrným výnosovým potenciálem, tzv.
momentum silných segmentů. Tento fond je v zásadě ze 100 %, tj. plně, zainvestován v akciových
fondech, přičemž slábnoucí trendy jsou nahrazovány silnými trendy. Total Return fondy naproti
tomu uplatňují flexibilní investiční management
s aktivním řízením rizika. V souvislosti s vývojem
na trhu a investičními směrnicemi fondu jsou
pro investice využívány jak fondy akciové, tak
dluhopisové a také fondy peněžního trhu.
A co děláte v dobách negativního vývoje
na burzách?
Systém se při určování výše akciové kvóty
orientuje dle vývoje globálního akciového indexu.
Zjednodušeně řečeno, dokud se index MSCI
World nachází v růstovém trendu, zvyšuje systém
akciovou kvótu až na 100 %. Pokud index padá,
je akciová složka postupně redukována. Zároveň
systém využívá tzv. stop-loss limitů, které jsou
uplatňovány, pokud některý z cílových fondů
klesne pod určitou hranici. To vyvolá ihned
prodejní signál – rychle a bez emocí. C-QUADRAT ARTS fondy byly v minulosti mnohokrát
oceněny a získaly nejvyšší ratingy od předních
mezinárodních ratingových agentur. Domníváme
se, že klíč k dlouhodobě úspěšnému investování
je následující: v dobách pozitivního vývoje akciových trhů – jako například v letech 2003 až 2007
– díky vysokému podílu akciové složky dosahovat pozitivních výnosů, zatímco v dobách, kdy
dochází k silným korekcím, ztrácet výrazně méně
nežli trh jako celek. Doposud se tato strategie velmi dobře osvědčila. Tak například fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI od 27. 3.
2003 (převzetí management mandátu společností
C-QUADRAT ARTS) přinesl výnos 89,57 % (stav
k 10. 09. 2009, výnos v EUR), a překonal tak ve
výkonnosti globální akciový index MSCI-World
EUR o více než 80 %.
Jak se C-QUADRAT ARTS Total Return fondy
osvědčily v krizovém roce 2008 a v letošním
roce?
Rok 2008 byl skutečnou zatěžkávací zkouškou.
Náš trend kopírující obchodní systém pracoval
zcela podle motta: výnosy nechat běžet, ztráty
omezit. Již turbulence na začátku roku 2008 daly
systému příležitost, aby ukázal, že naše různé
bezpečnostní mechanismy v praxi opravdu
fungují. Díky důslednému uplatnění stop-loss
mechanismu a aktivnímu řízení akciové složky
byla akciová kvóta již zkraje roku 2008 silně
zredukována, a systém tak byl schopen zamezit
velkým ztrátám. Oproti ztrátám, které v roce
2008 celosvětově akciové trhy postihly, se nám
dařilo propady u našich fondů výrazně ohraničit.
Když v březnu 2009 akciové trhy nastartovaly
k novému růstu, byla během několika týdnů
akciová složka postupně zvýšena až ke 100 %,
a fondy tak opět využily příležitosti k vytvoření
nových výnosů. Díky tomuto systému tak např.
fond C-QUADRAT ARTS Total Return GlobalAMI dosahuje na 5letém horizontu průměrného
výnosu 10,65 % ročně (stav k redakční uzávěrce
10. 9. 2009, výnos v EUR) a spolu s dalšími šesti
C-QUADRAT ARTS Total Return fondy vyšplhal
během léta 2009 na svou novou historicky nejvyšší hodnotu kurzu.
Jaké výhody představuje pro klienty investice
do C-QUADRAT ARTS Total Return fondů?
V historii akciových trhů se vždy opakovaly jak
fáze silných růstů, tak propadů. Výnosy v rozmezí mnoha stovek procent byly střídány vysokými
ztrátami. V různých dobách přinášejí jednotlivé
alokační třídy zcela odlišné výsledky. Investiční
politika C-QUADRAT ARTS Total Return fondů
je uzpůsobena tak, aby investováno bylo až tehdy,
když se prosadí pozitivní trend. Pokud trend zeslábne, systém z něj vystoupí a nahradí jej jiným,
silnějším segmentem. Ve fázích všeobecného
poklesu na burzách může být akciová složka
zredukována až na nulu. Devíza tedy zní: výnosy
nechat běžet, ztráty omezit.
Top-Performance
Mnohonásobná ocenění
MARKETINGOVÁ ZPRÁVA
Více než 120 cen a vyznamenání od roku 2001, četné top ratingy od mezinárodních ratingových agentur hovoří
sami za sebe. C-QUADRAT a ARTS Asset Management patří mezi nejlepší správce fondů fondů v Evropě.
CQUADRAT KAPITALANLAGE AG . Stubenring 2 . A-1010 Vídeň, Rakousko . Telefon +43 1 515 66-0 . Fax +43 1 515 66-159 . www.c-quadrat.com
Tato marketingová zpráva slouží výhradně pro informační účely a nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji podílových listů fondů, nelze ji pokládat za nabídku k uzavrění smlouvy o
službách nebo vedlejších službách spojených s cennými papíry. Tento dokument nemůže nahradit poradenství prostřednictvím Vašeho investičního poradce.
49
2|09
analýzy
TEXT: Zdeněk Soudný | FOTO: Profimedia, iStockphoto
Sedm pádů krize
Sousloví ekonomická krize je dnes jedno z nejčastěji se vyskytujících
nejen v českých nebo celosvětových médiích, ale také v hovoru běžných
lidí. Stalo se hlavním komunikačním prvkem napříč společností
z hlediska ekonomiky, sociologie, národnosti či náboženství. Začíná
se dokonce hovořit o vzniku takzvané „generace nové krize“, na které
se dopad současného ekonomického dění projeví až mnohem později,
v dospělém produktivním věku. Na dnešní vývoj a uplynulé měsíce
existuje velké množství názorů – najdou se dokonce i popíratelé
existence ekonomické krize. Jak to s tímto současným fenoménem
ale doopravdy je? Stal se (ne)chtěným dítětem médií či určité skupiny
politických elit, jak tvrdí některé konspirační teorie?
50
2|09
Nízká finanční gramotnost, pocit levných
peněz a stále ještě ne běžné využívání
služeb finančních poradců vedly
k divokému zadlužování.
1. pád – kdo, co? Ekonomická krize
„Ekonomická krize (nebo také recese) je
sestupnou fází hospodářského cyklu, někdy
definováno jako pokles domácího hrubého
produktu ve dvou a více po sobě jdoucích
čtvrtletích. Zvláště dlouhé a hluboké recese jsou
tzv. deprese.“ Tolik naučný slovník. Nicméně
podstata více či méně fatálního pádu ekonomiky je historicky známa již dlouho, sahá až
do dob starověkých civilizací Egypta, Řecka
a Říma, které se otřesy tehdejších ekonomických systémů musely pravidelně zabývat. Důvodem i řešením přitom byla obvykle válka. První
celosvětová hospodářská krize postihla svět
v roce 1873, ve druhé polovině devatenáctého
století. Do dnešních dnů nejznámější a prokazatelně nejhorší ekonomickou krizí byla tzv. Velká
deprese z let 1929 až 1933, kdy HDP Spojených
států poklesl téměř o třetinu. Došlo k velkému ekonomickému zemětřesní téměř v celém
tehdejším světě, včetně Československa, které
díky své dlouhé nečinnosti ztratilo více než 20 %
HDP. Také názory na tuto krizi jsou dodnes
velmi rozdílné, také tato krize byla poznamenána válkou (ať již první světovou, která byla pokládána za její příčinu, nebo druhou světovou,
která je dodnes považována za její vyústění).
Také tato krize měla své kořeny v ekonomickém
systému Spojených států amerických.
2. pád – bez koho, čeho? Bez peněz
(banky i spotřebitelé)
Kde ale hledat příčiny dnešní celosvětově
nedobré hospodářské situace? A kam až sahají?
V médiích se o negativním vývoji v ekonomice
začalo poprvé otevřeně hovořit až v roce 2008,
ačkoli první náznaky byly patrné již v roce 2007.
Skutečné důvody je ale třeba hledat hlouběji
v historii, na počátku tohoto tisíciletí, kdy
centrální banka USA snížila úrokové sazby, aby
povzbudila ekonomiku, těžce zraněnou mimo
jiné útoky z 11. září 2001. V důsledku tohoto
kroku peníze „zlevnily“ a nebyl problém dosáhnout na půjčku, respektive hypotéku. K tomu
Krize podle prezidenta Klause
Dnešní krize je sice standardním ekonomickým jevem, ale ten se odehrává v jiném
prostředí než v minulosti. Obvykle se mluví
o tom, že jde o první skutečnou krizi v éře
globalizace (což je určitě pravda, přijmu-li,
pro zjednodušení, tento špatně definovaný
termín), ale tento paušální výrok mi nestačí.
Spíše bych řekl, že je to první skutečná krize
v éře masivního rozšíření internetu a on-line
informací,
v éře zapomenutí na iracionalitu komunismu a na nesmyslnost plánování a státního
řízení ekonomiky,
v éře naprostého vyprázdnění ideového základu politiky a extrémní manipulace voličů
politiky prostřednictvím médií, která jsou
základním přístupem a technologickými
možnostmi jiná než v minulosti,
v éře přeregulovaného světa, kdy právě tato
nutně imperfektní regulace přímo vybízí
k tomu, aby byla obcházena,
v éře extrémního posunu vyspělých zemí
světa k sociálnímu státu (který vede k rozsáhlé imunizaci života člověka od jeho vlastního přínosu ke společenskému blahobytu)
a při nesmírném zesílení tzv. demonstračního efektu v rozvojových zemích (a tím
i k jejich velmi nerovnoměrnému a nepřirozenému rozvoji),
v éře návyku na blahobyt a současně odvykání výkonu, který blahobyt vytváří,
v éře internacionalizace a oslabování národních států, což přináší radikální oslabení
demokracie a přechod k postdemokracii,
v éře sekularizace, ale zároveň útěku k pověrám a kvazináboženským hnutím,
v éře neodpovědného zmatení a vystrašení
lidí imaginárními hrozbami globálního
oteplování, ptačích chřipek, nemocí šílených
krav, tajuplného konce tisíciletí, ozonových
děr, kyselých dešťů atd.
se dále přidalo přeprodávání hypoték mezi
bankami. Tak se během relativně krátké doby
51
nashromáždil dostatečně velký objem finančních prostředků, které nebyly kvalitně zajištěny. 2|09
V důsledku toho došlo k pádu prvních dvou
hypotečních domů, familiárně přezdívaných
Fannie Mae a Freddie Mac. Další krachy na sebe
nedaly dlouho čekat a banky a další finanční
instituce se zalekly. Přistoupily k razantnímu
zásahu do systémů úvěrů, když zpřísnily pravidla jejich poskytování. Lavinový efekt způsobil,
že o několik let později se ekonomika nejen
ve Spojených státech dostala téměř do slepé
uličky. Cena peněz se zvedla. Až příliš.
3. pád – komu, čemu? Dejme vinu sami
sobě
Následoval kolotoč více či méně ovlivnitelných
událostí, výrazně zasažený probíhající výměnou
americké administrativy, která zapříčinila značnou akční omezenost Bílého domu na více než
půlroční období. Stejně jako Spojené státy byla
i Evropa a potažmo zbytek světa v relativním
klidu. Krize se přece týká USA a jejich hypotečního trhu. Ekonomové a politici, kteří varovali
před přílišným propojením různých trhů, byli
obviňováni z šíření poplašné zprávy a jejich
hlasy byly překřičeny těmi, kteří věřili, že se
jedná jen o lokální problém jedné části finančního trhu. Zásadní omyl, kterého se dopustili
také představitelé České republiky. Například
tehdejší premiér Mirek Topolánek říkal, že krize
se týká jen USA a České republiky se nedotkne.
Omyl, o kterém jsme se mohli krátce po jeho
výrocích přesvědčit všichni.
„Svět se nachází v největší finanční krizi
od třicátých let minulého století a v nejhlubší
ekonomické recesi za posledních šedesát let.
V České republice zatím pociťujeme jen první
nepřímé dopady, ale eskalace krize v Americe
a západní Evropě naznačuje, že i my ještě zažijeme podstatný hospodářský útlum. Naše situace
má dobrou a špatnou stránku. Ta dobrá říká,
že díky důsledné privatizaci a restrukturalizaci
analýzy
bank, dobré výchozí makroekonomické situaci
a relativně nízké zadluženosti domácností
máme poměrně zdravý finanční sektor. Ta špatná plyne z naší silné orientace na mezinárodní
obchod. Tato orientace – jakkoli všeobecně
žádoucí – k nám v době světové recese přináší
ekonomické zpomalení a pokles. Velký důraz
na průmyslovou výrobu má obdobné následky,“
říkal v téže době světově uznávaný ekonom
a někdejší kandidát na českého prezidenta Jan
Švejnar.
V následujících měsících docházelo postupně
k hroucení dalších ekonomik, některým do té
doby vyspělým státům hrozil bankrot (Island),
rozvíjející se ekonomiky zaznamenaly téměř
tragické otřesy, které je vrátily o několik let zpět
(pobaltské státy). Propad hospodářství nejen
v USA šlo charakterizovat jen v dvouciferných
položkách a byl označován nejprve za nejhorší
od ropné krize v 70. letech, následně za nehorší
od konce druhé světové války a nakonec jako
nejhorší od Velké deprese v 30. letech minulého
století. Odvážní ekonomové dokonce prorokovali ještě další zhoršení situace, které by mohlo
vést k totálnímu pádu globální ekonomiky.
A samozřejmě se začal hledat viník – kdo za to
může? Kdo způsobil dnešní situaci?
Někteří odborníci se snažili problémy dokonce personifikovat a hledat individuální zodpovědnost. Nejčastěji jmenovaným byl přitom
americký ekonom, bývalý šéf americké centrální
banky Alan Greenspan. Traduje se, že když před
52 lety popřál Greenspan svým kole2|09 gům veselé
vánoce
4 hlavní znaky uzdravující
se ekonomiky
1 Ceny nemovitostí v USA stouply.
2 Světu docházejí zásoby, což opět roztočí
průmyslovou výrobu. Dobrá zpráva hlavně
pro exportní země, jako je Německo, potažmo Česká republika.
3 Investoři na kapitálových trzích jsou optimističtí, ceny akcií stoupají a to zase přidává na dobré náladě spotřebitelů – tedy firem
a lidí, kteří ovlivňují reálnou ekonomiku.
Analytici poprvé po dvou letech pozitivně
přehodnocovali ziskovost firem obchodovaných na newyorské burze.
4 Opticky jasný důkaz, že se světové hospodářství začíná sbírat, což znamená větší
poptávku po ropě.
„Merry Christmas“, zmocnilo se burzovních
makléřů a ekonomů po celém světě zděšení.
V předtuše něčeho velkého chaoticky kupovali
a prodávali, co se dalo. Když se nezasvěcení
pídili po příčině paniky, dostalo se jim odpovědi, že očekávaný pozdrav měl znít „Very Merry
Christmas“. Jeho zkrácení vyvolalo obavy, že
ve vzduchu visí něco velkého.
Mnohem podstatnější než poukazovat
na jednotlivce ale bylo identifikovat reálnou
podstatu problému. Ta se nakonec projevila
částečně sama. Jako hlavní viník se ukázaly
banky, respektive sami spotřebitelé. Velká konjunktura v posledních deseti letech vedla nejen
k přílišnému optimismu, kdy jsme byli zvyklí
na růst v řádu pět a více procent, na kontinuální
zvyšování hrubých domácích produktů a životní úrovně, aniž bychom přijali logickou
premisu, že jednou se růst musí zastavit,
ale také k téměř nekontrolovatelnému
zadlužování široké veřejnosti. Banky
uvolnily stavidla všech možných druhů
úvěrů, spotřebitelé je využívali, aniž by
mnohdy byli schopni je dlouhodobě
splácet. V první vlně bylo možné využít formy tzv. refinancování, tedy využití půjčky k splacení půjčky původní.
Koloběh začal znovu až do chvíle, kdy
procento rizikových úvěrů dosáhlo
meze, za kterou banky mohly jít.
Utáhly kohoutky a celá skládanka
se zhroutila. Finanční instituce
za tuto situaci samozřejmě nesou
vinu (jakkoli dnes tvrdí opak), a je
proto téměř paradoxní, že na celé
situaci mnohé z nich ještě profitují,
když jim vlády jejich zemí pomáhají
finančními injekcemi.
Stejný podíl na celé věci ale nesou také
sami spotřebitelé. Nízká finanční gramotnost,
pocit levných peněz a stále ještě ne běžné využí-
vání služeb finančních poradců vedly k divokému zadlužování se bez přemýšlení, co bude dál.
Spotřebitel, hnán optimistickými vyhlídkami
na lepší zítřky, chtěl dosáhnout na lepší životní
úroveň. Život na dluh se stal nejen běžným, ale
téměř módním.
„Český finanční systém zůstává od globálních turbulencí poměrně izolován. Stále platí,
že domácí finanční instituce nepatří do těch
globálních finančních skupin, které byly krizí
postiženy nejvíce. Expozice nejvýznamnějších
hráčů na českém finančním trhu – tedy bank
– vůči rizikovým aktivům a problémovým
globálním bankám jsou minimální, což je dáno
především jejich výraznou orientací na tradiční
konzervativní obchodní model na dosud nenasyceném českém trhu. Tuto orientaci posiluje
i převažující zahraniční vlastnictví domácích
finančních institucí, neboť zahraniční vlastníci
nechávají své dceřiné společnosti generovat
výnosy zejména z dynamicky se rozvíjejícího retailového bankovnictví, zatímco správu portfolia
cenných papírů a derivátů typicky koncentrují
do poboček v mezinárodních finančních centrech. Ke stabilitě domácího bankovního sektoru
přispívá i přetrvávající vysoká bilanční likvidita
bank, převažující financování úvěrové expanze
primárními vklady, a tedy minimální závislost
na finančních zdrojích ze zahraničních trhů
a dále minimální využívání sekuritizace úvěrů,“
uklidňovala české spotřebitele Česká národní
banka.
4. pád – koho, co? Svět potřebuje
finanční poradce (prostě někoho,
kdo penězům rozumí)
Nedávná historie nás přesvědčuje o tom, že
svět je stále komplikovanější místo pro život
ve všech svých jednotlivostech a že oblast financí patří mezi to obtížnější, v čem se musí běžný
člověk každý den pohybovat. Právě podcenění
finanční gramotnosti je jednou z hlavních příčin
současného stavu celosvětové ekonomiky.
Lidé nebyli schopni předvídat budoucí vývoj,
nebyli dokonce ani schopni realisticky zhodnotit své vlastní finanční možnosti. Otevřeně se
začalo hovořit o potřebě široké masy vzdělávat
v oblasti financí. Lidé si uvědomili, že stejně
jako na rozbitou pračku volají opraváře, budou
potřebovat kvalifikovanou sílu na opravu svých
domácích i podnikových financí. Význam
finančních poradců tak v dnešním světě roste.
Ekonomika se pomalu vzpamatovává ze šoku,
který v uplynulých dvou letech prožila – poslední zprávy v médiích ukazují, že se přinejmenším
zastavil pád. Lidem se vrací optimismus, začínají opět důvěřovat bankám, spotřeba pomalu
roste. Právě to je doba, kterou je třeba velmi
opatrně „obhospodařit“, aby nedošlo k takzvanému jojo efektu. Zákazníci finančních institucí
nyní hledají prostředky, jak své domácí i firemní
Jako hlavní viník se ukázaly banky,
respektive sami spotřebitelé.
Zákazníci finančních institucí nyní hledají
prostředky, jak své domácí i firemní
rozpočty optimalizovat.
rozpočty optimalizovat, jak zefektivnit úvěry,
které mají – tedy jak šetřit na penězích. Pokud
se nepodaří podchytit tento restart, je velmi
pravděpodobné, že až z běžného spotřebitele
spadne stres z krize, až se oklepe, udělá stejné
chyby jako v minulosti a celá situace se bude
v následující dekádě opakovat. A pravděpodobně bude horší než ta současná deprese.
5. pád – oslovujeme, voláme… Obamo!
Jak se ale podařilo ekonomiku znovu nastartovat? Ani to není jednoznačné a někteří
ekonomové v čele s Margaret Thatcherovou
a českým prezidentem Václavem Klausem
tvrdí, že se tak vlastně stalo díky samočinnosti trhu, respektive že se nejednalo o krizi, ale
o pouhou epizodu na finančních trzích, která
se vyřešila sama. „Krize je jako chřipka. Neléčená trvá týden, léčená sedm dní…“ nechal se
slyšet prezident Klaus. Z globálního hlediska
byl velkým impulsem pro změnu Barack Obama, od kterého si svět sliboval zásadní změnu.
K té však nedošlo. Jak už to u amerických
prezidentů bývá, rétorika kandidáta o změnách, které s ním přijdou do Bílého domu,
byla vzápětí vystřídána realitou toho, co v zásadních věcech lze dělat. A tak se sice změnila
mediální image nejmocnějšího muže světa, ale
nedošlo k žádné zásadní změně v hospodářské politice USA. Především Evropská unie
dala brzy najevo své zklamání a pustila se,
v čele s tehdy předsedající Českou republikou
a Mirkem Topolánkem coby jejím premiérem,
vlastní cestou řešení krize. „USA opakují
chyby, kterých se dopustily v 30. letech. Je to
cesta do pekel,“ nechal se Topolánek slyšet
na půdě Evropského parlamentu.
Volání po léčbě Obamou se tak nakonec ukázalo jako více či méně nefunkční. Ekonomika
přesto v posledních týdnech projevuje známky zlepšujícího se stavu. „Ta krize přestane
sama a zásahy státu v tom hrají miniaturní
roli. Všichni dobře víme, že drtivá většina
opatření proti krizi zatím v lidské historii
přišla až poté, co ta krize skončila," říká prezident Klaus, a poukazuje tak na svůj názor,
že dnešní ekonomika nepotřebuje žádné
mesiáše, kteří by přišli se spásným řešením.
Oproti tomu ekonom Jan Švejnar říká něco
naprosto jiného: „Protože se jedná o celosvětovou kalamitu, mělo by dojít k nějakému
konsensu, jaká efektivní opatření prosadit.
V globální krizi by měl být národní protikrizový program součástí programů a společných
postupů v rámci celé Evropy, navíc v koordinaci s USA,“ říká Švejnar.
6. pád – o kom, o čem? O příležitosti
(i nebezpečí)
Ekonomická krize posledních měsíců je sice
komplikací pro obyvatele většiny zemí světa
a bude mít dlouhodobé důsledky pro široké
vrstvy současné společnosti, jak se ale odborníci shodují, je také jedinečnou příležitostí
napravit některé zásadní negativní rysy dnešního globálního i regionálního hospodářství.
Toto řešení je ale dvousečné – je správnou
cestou zavedení přísné regulace finančního
trhu, nebo si lze vystačit se sebeuzdravující
schopností trhu, kterou je případně možné
povzbudit drobnými impulsy (tedy především finančními změnami a zjednodušením
legislativy)?
Krize je ale zároveň také šancí pro nejrůznější politické strany a politická uskupení,
která se profilují na samé hraně politického
spektra, ať již na levé, nebo na pravé straně.
Podobná situace z minulosti nás učí, že ekonomická krize většinou nahrává především
extrémistickým skupinám. I to je nebezpečí,
se kterým se musí dnešní svět vyrovnat.
Příležitostí je krize také pro banky – díky
státním finančním injekcím se jim podařilo
vyřešit velké množství nekrytých úvěrů,
a vyčistit tak své portfolio. Na druhou stranu
ale nastavily velmi přísné podmínky, které
v současné době téměř brzdí ekonomiku. Nalezení správné rovnováhy a pečlivé dodržování podmínek je jedinou cestou, jak se během
krátkého období nedostat do podobné situace
znovu.
Krize je ale paradoxně také příležitostí pro
běžné spotřebitele. Světový obchod byl již
dlouhou dobu „přežhavený“, ceny neodpovídaly realitě, hodnota zboží byla větší než reálná. Dnešní situace pomáhá vyřešit i některé
tyto problémy, ze kterých v budoucnu budou
těžit především právě běžní spotřebitelé.
Důvody současné ekonomické krize
podle Pavla Řežábka, člena bankovní
rady a vrchního ředitele ČNB
a merické banky poskytly vysoký rozsah
hypoték nižší kategorie (subprime) méně
solventním klientům
postupný nárůst úrokových sazeb způsobil rozsáhlejší platební problémy mnoha
klientů
pokles cen nemovitostí
nové finanční produkty vytvořené bankami
na financování poskytnutých subprime
hypoték způsobily investorům značné ztráty
v létě 2007 v USA startuje řetězová krize
na finančních trzích
pokles cen strukturovaných dluhových
instrumentů
konec období relativní hojnosti likvidity
a nízké volatility
vznik vzájemné nedůvěry mezi bankami
řetězová reakce a nákaza i do reálné ekonomiky
7. pád – s kým, čím? S nadějí…
Na burze se v posledních týdnech ukázal první 53
předběžný optimismus, kurzy akcií začaly
2|09
po dlouhých týdnech opět v celém světě růst,
což signalizuje zotavení. S hodnocením, zda
tento vývoj pouze odráží náladu investorů, nebo
zda reálně existující hospodářské údaje odůvodňují optimistické odhady, je potřeba vyčkat.
Ekonomové jsou toho názoru, že hospodářství
již z velké části dosáhlo dna a že od konce roku
2009 a počátku roku 2010 lze počítat celosvětově s růstem národních ekonomik. Zda lze
za dobrou vyhlídku považovat předpoklad, že
jsme již dosáhli nejspodnějšího dna a hlouběji
již klesnout nemůžeme, je těžké rozhodnout.
Optimismu a naději to ale rozhodně svědčí
více než spekulace některých negativistických
ekonomů, kteří předpovídají další propady.
Spotřebitelům se vrací jejich dobrá nálada, která
stimuluje ochotu nakupovat a utrácet peníze.
Jsme tedy z nejhoršího venku?
To asi ukáže až čas a dlouhodobější statistická čísla, nicméně první pozitivní kroky již
pozorovatelné jsou – banky se vrací k poskytování úvěrů za přijatelných podmínek, Evropská
centrální banka podporuje rozšíření a zlevnění
úvěrů odpovídajícím snížením diskontní sazby,
regionální národní banky úvěry zlevňují dosud
bezprecedentním způsobem. Zastavil se pád
hospodářské výroby. Některé sektory vykazují
pomalý růst.
A co by pomohlo podle prezidenta Klause
dnešní ekonomickou krizi vyřešit? „Především
zkusme ekonomice ulehčit, zbavit ji toho, co
ji nepřirozeně brzdí. A tím jsou nejrůznější
byrokratická omezení, tím jsou nadměrné ‚standardy‘, tím je přebujelý sociální stát, tím jsou
vysoké daně a pojištění, tím je rigidní pracovní
legislativa, tím jsou ambice ekologických aktivistů, tím jsou těžkopádné instituce, na jejichž
razítka musí ekonomika čekat,“ podotýká
Václav Klaus.
54
2|09
rozhovor
55
2|09
Antonín Rajgl
Někdo hledí jen na cíl,
mně se líbí i cesta
k jeho dosažení
Text: Jana Bohutínská | FOTO: Michael Kratochvíl
56
2|09
Pracoval ve strojírenství,
ale lákalo ho podnikání.
Když mohl začít podnikat
s OVB, neváhal změnit
obor. Začínal znovu
od píky a dnes jako
regionální ředitel plánuje
zahraniční expanzi. Baví
ho totiž komunikovat
s klienty – objevovat
a plnit jejich přání a sny.
Co jste studoval a jaké byly vaše
pracovní zkušenosti před příchodem do OVB Allfinanz?
Vystudoval jsem střední školu
v úplně jiném oboru – strojírenství – ve kterém jsem pak pracoval sedmnáct let. Začínal jsem
v dělnické pozici, později jsem
přešel do vyšších technických
pozic. Po revoluci jsme ale zjistili,
že je možné dělat také něco jiného,
a hledali jsme, v čem bychom
mohli podnikat. A tehdy jsme se
po delším hledání setkali s OVB.
Tento obor finančních služeb a informací nás zaujal. Hlavně se nám
ale líbila možnost realizace s OVB
– všechno je vlastně jenom na vás:
pokud chcete a něco pro to uděláte,
můžete uspět. To nás oslovilo.
Líbilo se nám i to, že jsme mohli
začít hned, bez velkých vstupních
investic. Cesta s OVB pro nás byla
ze začátku trochu složitější, protože
člověk se musí doslova předělat.
Upravit svoje myšlení, protože být
zaměstnancem, což jsem do té
doby byl, znamená jinak myslet.
O svém podnikání hovoříte
v množném čísle – s kým tedy
podnikáte?
Samozřejmě se svojí paní.
Na „my“ jsem ale zvyklý, už to
mám za dobu, co jsem u OVB,
trochu vžité. Je však pravda, že se
svojí ženou podnikám od začátku. Společně jsme byli i na první
informativní schůzce v OVB. Dnes
je moje žena oblastní vedoucí.
Dokonce už jsou v OVB i obě naše
dcery.
Máte tedy rodinný podnik – má
rodinné podnikání nějaké výhody?
Rodinné podnikání má výhody
i nevýhody. Výhodou je, že ten
druhý jde s vámi, má také podobné
myšlení, pořád si máte co říci,
Odkud pocházíte a kde nyní
podnikáte?
Jsem ze severních Čech a bydlíme v Kadani. To je historické
městečko pod Krušnými horami
kousek od Chomutova. Firmu
ale máme téměř po celé republice. Do Kadaně vlastně jezdíme
přespávat.
OVB vám někdo doporučil, měl
jste nějakou referenci, než jste šel
na první schůzku, nebo to byla
náhoda?
K OVB nás přivedl můj příbuzný, Petr Rajgl. Vlastně jsem
původně vůbec nevěděl, na jakou
schůzku jdeme. Ale protože jsme
hledali příležitost, šli jsme. Dnes
už vím, že to byl velmi důležitý den
v mém životě.
Co pro vás bylo na novém oboru
nejtěžší, a co jste naopak mohl
využít z vaší předchozí profese?
Mnoho věcí bylo těžkých, ale
nebyly nepřekonatelné. Možná
nejtěžší bylo změnit styl komunikace, která v předchozím zaměstnání byla opravdu jiná. A hlavně
se mi nový obor líbil. Líbila se mi
filozofie finančního poradenství,
o kterou v OVB jde. Jistě, že jsme
ze začátku udělali spoustu chyb,
měli jsme mnoho nezdarů, ale těmi
jsme si museli projít. Po určité době
jsme zjistili, že to začíná fungovat,
nám i našim spolupracovníkům.
Zůstávali nám opravdu spokojení
klienti a začali přibývat i spolupracovníci. Viděli jsme růst a to
nás motivovalo. Uvěřili jsme, že to
opravdu funguje.
Když jste udělal chybu, napadlo
vás někdy, že skončíte?
Měli jsme krize, ne jednu, ale
skončit mě nikdy nenapadlo. Když
člověk pochopí, jak funguje systém
Je to jako ve většině pohádek:
kdo se zastaví, zkamení.
jste pořád spolu. To ale může být
zároveň i nevýhoda. Musíte mít
společné cíle, za kterými jdete.
Někdy je třeba ustoupit, což je ale
normální v každém vztahu. Nás
společná práce stmeluje. A dcery
jsme do firmy vtáhli vlastně už
jako děti – byly naše zázemí, měly
na starost domácnost. V OVB není
rodinné podnikání ničím výjimečným, hodně lidí na vyšších pozicích
podniká v páru. Podnikání je totiž
o změně životní filozofie.
podnikání s OVB, krize může
překonat a pokračovat dál posílen
o nové poznatky.
Jak jste pak postupoval po firemním kariérním žebříčku?
V roce 1996 jsme se s OVB setkali. Tím, že jsem pracoval v jiném
oboru, byl můj nástup delší. Moje
žena mohla začít hned a já jsem
v OVB školil ještě dřív, než jsem
měl registraci. Asi po roce jsem
i já vstoupil do OVB. V roce 1998
jsem byl obchodní vedoucí (GST),
na první vedoucí pozici oblastního
vedoucího (BL) jsem se dostal o rok
později. V roce 2001 jsem dosáhl
oblastního ředitelství. Pak byla
delší prodleva. Přišel mimo jiné
i propad akciových trhů, bylo třeba
obnovit velkou část firmy. Získali
jsme ale také nové zkušenosti.
Prvního ledna 2007 jsme dosáhli
pozice regionálního ředitelství.
Víte, do minulosti moc nehledím.
Hlavně věřím, že naši firmu je
možné pořád rozšiřovat a pracovat
na ní. A to asi nikdy neskončí.
Máme mnoho zajímavých a úspěšných spolupracovníků, bez kterých
by naše firma nemohla být. Práce
mě těší, jsme obklopeni lidmi, se
kterými je nám dobře. Někdo hledí
jen na cíl, mně se líbí i cesta k jeho
dosažení.
Takže jaké jsou konkrétněji vaše
budoucí plány?
Přede mnou jsou další pozice
v kariérním žebříčku. Takže plán
do budoucna je jejich dosažení,
velká firma, povýšení nových
vedoucích a ředitelů, rozvoj naší
činnosti v zahraničí. Čím více
do této činnosti pronikáte, tím více
možností se vám nabízí. Jednoduše řečeno, rozšířit naše služby
mezi co nejvíce lidí.
Kdo byl ve vaší kariéře v OVB
pro vás důležitý, kdo vás motivoval, když se vám třeba ze
začátku dařilo méně?
V OVB má snad každý
někoho, kdo je jeho vzor,
kdo mu v jeho práci ukazoval a ukazuje cestu. Pro nás
byl a je tímto člověkem pan
ing. Miroslav Žemlička, dnes
senior zemský ředitel, tehdy
oblastní ředitel. Ten mi dal
určitě nejvíce především
z oblasti podnikání a filozofie úspěchu. Předal nám
vizi naší činnosti. A my
jsme pak zjistili, že to
opravdu funguje. Chtěl
bych mu za to poděkovat. Ale pro náš růst
byli důležití také
ostatní kolegové,
vedoucí OVB,
prostě všichni
ti, od kterých
jsme měli
možnost
čerpat jejich zkušenosti a rady.
I jim bych rád poděkoval.
Předal vám pan Žemlička třeba
i nějaké pracovní motto nebo máte
nějaké vlastní?
Jedno mi utkvělo v hlavě, jsou
to tři věty: Každý člověk se narodil
pro úspěch a štěstí, kterého má
v životě dosáhnout. Pro štěstí ale
musí nastoupit svoji cestu.
Měl by tedy využít všechny
prostředky, aby svoji cestu našel
a absolvoval.
Podle čeho si vybíráte své spolupracovníky?
Spolupracovníky nevybíráme,
dáváme příležitost nebo se snažíme
dát příležitost každému. Někdo totiž
vypadá na začátku velmi dobře, má
všechny teoretické předpoklady
a pak této samotné činnosti není
schopný. Někdo zase dostane
příležitost a začne na sobě pracovat. V krátké době je jiný člověk.
Dokonce bych řekl, že nezáleží ani
na dosaženém vzdělání. Už neříkám
dopředu, ten se pro tuto „práci“
hodí, a ten ne, to už mám za sebou.
Jaké vlastnosti by nicméně měl
mít váš ideální spolupracovník,
respektive člověk, který uspěje?
Musí se mít rád. Musí chtít
se sebou něco dělat, pracovat
na sobě. Nejen na tom, jak vypadá, ale i na tom, jak myslí.
Musí pochopit, že na cestě, kterou bude procházet, je nutné udělat
i chyby, ze kterých se
musí poučit, a nesmí
se zastavit. Vidíte,
samé „musí“. Je to
vlastně jako ve většině pohádek:
kdo se zastaví,
zkamení. Mnoho
lidí pohádky čte,
ale v dospělosti
je číst přestane
nebo jim nevěří. Říkám, že
zámečník se
může dostat
na pozici
RD. Ale záleží na tom,
jak na sobě
pracuje.
Platí heslo:
Podnikatel
má nastoupit proces
neustálého
sebezdokonalování
ve všech
směrech.
A má
mu to
přinášet
uspokojení. Nejde
jenom
o peníze,
i když
jsou velmi
důležité
a patří k úspěchu. Někdy je
to ale dlouhá
cesta a drobné
neúspěchy na začátku mnoho lidí
odradí. Dnes a denně se setkáváme s lidmi, kteří mají všechny
předpoklady k úspěchu, ale chybí
jim chuť něco začít. Pořád čekají,
že někde něco dostanou. S OVB
může zájemce začít hned, bez
velkých investic, ale jednu věc
musí udělat: vytvořit si životní cíl
a začít ho realizovat.
Kolik lidí aktuálně ve svém týmu
máte?
Celkově bych řekl kolem osmi
set, činných asi pět set. Ve firmě
máme oblastního ředitele, dvanáct
oblastních vedoucích a jedenadva-
Hodně jsme mluvili o vašich spolupracovnících, ale jak už jste zmínil,
je člověk z OVB vlastně na straně
klienta – jemu poskytuje své služby.
Na co ve vztahu ke klientům sázíte?
Máme několik pravidel. Tím
prvním je nutnost poskytnout tak
kvalitní službu, aby se k nám klient
vracel. Musíme zjistit, co klient potřebuje, jaká má přání a sny. A spolu s ním je realizovat. To je obrovská výhoda naší činnosti. To je
systém práce OVB. Pokud klientovi
dáte, co potřebuje, ale i to, co by
měl mít, tedy kompletní službu, je
to v pořádku. Klientovi nestačí jen
Když člověk pochopí, jak funguje
podnikání s OVB, krize může
překonat a pokračovat dál.
cet obchodních vedoucích. Je to
velký kolektiv úspěšných lidí, který
se bude určitě dále rozšiřovat.
Jak je k práci motivujete?
Samotná motivace má smysl jen
u lidí, kteří jsou aktivní a chtějí.
Mnozí spolupracovníci a vedoucí
jsou motivováni činností, kterou
vykonávají. Ze své práce mohou
mít radost, ale i nemalé finanční
ohodnocení a to je uspokojující.
Všechno ale záleží na nich, co si
naplánují, mohou také realizovat.
Samotné podnikání je tedy pro někoho motivace, pro jiného strach,
kvůli kterému uteče.
Můžete popsat váš typický pracovní den?
Plánujeme si čas a jeho většina
patří firmě, i když dnes už si hledáme také čas pro sebe. Podnikatel je
vlastně stále se svojí firmou, pokud
nejste přímo v kanceláři, tak o firmě přemýšlíte. Stále stavíme přímé
nové spolupracovníky, máme své
klienty, děláme porady s vedoucími,
jezdíme na semináře, které vedoucí
pořádají. Dnes už musíme plánovat
nejen na týden nebo měsíc, ale
na celý rok dopředu.
Se svými spolupracovníky jste byl
například hrát golf. Jak velkou
váhu při řízení svého týmu přikládáte takovým neformálním akcím?
Podobné akce určitě hrají svou
motivační roli. Je třeba i touto
formou ocenit úspěšné spolupracovníky. Při různých aktivitách se
lépe poznají a vytváří se mezi nimi
zdravá soutěživost, která je v naší
činnosti nezbytná.
prodat finanční produkt, je třeba,
aby tento produkt řešil jeho situaci.
Naše služba je potřeba zvláště nyní,
v období finanční krize.
Říkal jste sice, že volného času
vám moc nezbývá, ale přesto
– čemu se mimo práci rád věnujete,
při čem si odpočinete?
Na mimopracovní aktivity
opravdu není moc času. Snažíme
se věnovat například golfu a jiným
sportům. A to ne proto, že bychom
chtěli být nějací velcí hráči, ale
třeba právě při golfu se člověk
projde po zelené louce a přemýšlí
také trošičku o něčem jiném. Hra
samotná vás donutí soustředit se
jen na ni, což je dobře. Dělám také
rád rukama, odpočinu si při tom.
Antonín Rajgl
Pochází ze severních Čech.
Na základní školu chodil v rodné
Kadani, vyučil se v Litvínově
a maturitu v oblasti strojírenství
složil opět v Kadani. V roce
1996 se spolu se svou manželkou Vlastou seznámil s OVB
Allfinanz. V roce 1998 se stal obchodním vedoucím, o rok později pak oblastním vedoucím.
V roce 2001 dosáhl vlastního
oblastního ředitelství a o šest let
později pak ředitelství regionálního. Již šestadvacet let je šťastně ženatý, s manželkou Vlastou,
oblastní vedoucí v rodinné firmě,
má dvě dcery – starší Blance je
pětadvacet, mladší Janě dvacet
let. Obě dcery také pracují pro
OVB.
57
2|09
OVB v akci
Když tým oslavuje povýšení
duben 2009, Praha
Že oslava povýšení do pozice BD nemusí být žádná nuda, se měli šanci
přesvědčit všichni, kdo přišli poblahopřát Janu Hlouskovi. Týmoví
spolupracovníci mu totiž zorganizovali oslavenecký vtipný „kulturní“
program, kterému se smál nejen nový BD, ale také SDL Hana Slezáková
a samozřejmě i LD Pavel Slezák.
Vlastní oslavu povýšení si užil i BD Jan Hamr, za účasti SLD Slezákové
a LD Slezáka a zástupců Servisního centra. Ke gratulantům se přidali
i zástupci partnerských společností. Vtipný kulturní program zorganizovali
oslavenci týmoví spolupracovníci.
Lázeňská
grilovačka
květen 2009, Luhačovice
První čtvrtletí se neslo ve znamení
úspěchů celého LD Pavla Slezáka.
A protože vždy je třeba chválit, setkali
se ti nejlepší poradci a vedoucí
z uplynulého kvartálu v lázních
Luhačovice. Tentokrát ale nešlo o žádné
léčebné procedury. Na programu byla
degustace vín a ochutnávka skvěle
připraveného masa určená nejen
moravské části BL obou firem.
58
1|09
2
ld meeting
zemského
ředitele Pavla
Slezáka
únor 2009, Praha
U příležitosti LD meetingu
v Parkohotelu v Praze jmenoval
LD Pavel Slezák nové vedoucí a tři
nové ředitele. Kromě gratulací
obdrželi všichni povýšení také dárky.
LD meeting byl nejvyšší možnou
poradou zemského ředitelství Pavla
Slezáka za účasti všech firemních
ředitelů, BL a GST.
Na fotbale
květen 2009, Praha
Ačkoli by se mohlo zdát, že se právě sešel fotbalový manšaft,
není tomu tak – to jen nejúspěšnější pracovníci LD Pavla Slezáka
vyrazili do Prahy na fotbalové utkání týmu AC Sparta. Kdo vyhrál,
není vůbec podstatné – důležité je, že všichni měli příležitost
vykřičet v průběhu fotbalového utkání nastřádané emoce.
Oslava jmenování
v RETRU
květen 2009, Praha
RETRO Music Hall v Praze byla na konci
května svědkem povýšení Martina Zoubka
na RD. Poblahopřát přišli nejen kolegové
a spolupracovníci z OVB Allfinanz, ale také
hosté z řad finančních partnerů společnosti.
Pan Etiketa
navštívil OVB
květen 2009, Hustopeče u Brna
Etiketa je věc vážná, ale učit se jí lze zábavnou
formou – právě o tom přesvědčili všechny hosty
již tradiční každoroční akce ředitelství SLD Hany
Slezákové a LD Pavla Slezáka pánové Ladislav
Špaček (přezdívaný Pan Etiketa) a jeho kolega Petr
Studenovský. Mimo jiné naučili všechny přítomné,
jak se vyvarovat „trapasů“ v rámci společenských
kontaktů.
Relaxace v lázních
59
březen 2009, Laa, Rakousko
2|09
Rakousko není jen zemí Alp a lyžování. To
dokázal LD Pavel Slezák těm nejlepším
z RD Zoubek, když je za odměnu vyvezl
do malebného rakouského městečka Laa
na relaxační pobyt v místních vyhlášených
termálních lázních, které jsou bohaté na jód.
Snad tedy lázně nabily všechny odměněné
energií a silou do další práce.
Za odměnu do Alp
březen 2009, Rakousko
Příležitost relaxovat v rakouských Alpách získali
nejúspěšnější manažeři BD Jan Hamr. Zasněžené Alpy
poskytly jedinečnou příležitost nejen k lyžování, ale
také k budování týmu. Polovina března se tak stala pro
ty nejlepší z BD Jan Hamr příjemným vyznamenáním
jejich práce a příležitostí vyměnit si zkušenosti
a poznatky. A do Alp za odměnu vyrazili také nejlepší
spolupracovníci nově jmenovaného BD Jana Hlouska.
I od nich přišly zprávy o tom, že to byly zimní radovánky
se vším, co k lyžování a zimě patří…
Líheň nových GST
květen 2009, Luhačovice
Speciální dvoudenní trénink nejnadějnějších
reprezentantů ze zemského ředitelství Pavla
Slezáka, jehož cílem je zintenzivnit cestu
k pozici GST.
OVB v akci
Oslava v pasekářské
osadě Ploština
červen 2009, Ploština
Ploština je malebná moravská vesnice nedaleko Valašských
Klobouk. Na počátku června se zde ale sešli hosté SLD Hany
Slezákové, aby blahopřáli nově jmenovaným BD Romanu
Kozubíkovi a BL Aleně Topinkové. Kromě oficiální části
programu byl pro všechny připraven také společenský program.
Oslava na hranici
červen 2009, Ploština
Také povýšení BD Petra Strnky a BL Ivety Bednářové
se slavilo na Moravě, ve vesnici s poetickým
jménem Sidonie, která až do roku 1997 byla součástí
Slovenské republiky. Romantický nádech Bílých Karpat
a slovenská živelnost zpříjemnily slavnost, na kterou
budou jistě rádi vzpomínat nejen oba povýšení, ale
také všichni další hosté.
Moravsko-slovenský
seminář
60
2|09
březen 2009, Luhačovice
Tři zemští ředitelé z ČR a ze Slovenska, výměna
zkušeností, vytváření nových projektů, ale také dobré jídlo
a pití a společenský večer – to byl seminář, který pořádala
SLD Hana Slezáková v lázních Luhačovice.
Sele za růstovou
produkci
červenec 2009, Luhačovice
Firmám BD Hanáková, BD Ogrodník, BD Kozubík
a BD Strnka věnovala jejich SLD Hana Slezáková
akci za růstovou produkci. Při opékání a následném
porcování selete došlo také na ochutnávku bílých,
růžových a červených vín z tradičního moravského
vinného sklípku.
Setkání na hradě
březen 2009, Brumov – Bylnice
Firma BD Hana Hanáková zorganizovala
pro SLD Hany Slezákové setkání téměř
250 spolupracovníků s rodinnými příslušníky
a dětmi na středověkém královském hradě
na jihovýchodním Valašsku – Brumově. Kromě
dětského dne plného soutěží byl připraven
také let balonem či možnost vyfotografovat se
v OVB Smartu nebo s OVB minibikem.
Talk show
s účastí OVB
květen 2009, Praha
Že je Jan Saudek
nejúspěšnější český fotograf,
to asi každý ví. Většina
obyvatel České republiky
také ví, že má svou vlastní
talk show v TV Barrandov.
A právě jejího natáčení se
ve stejnojmenných ateliérech
za odměnu zúčastnili nejlepší
MA z SLD Hany Slezákové.
61
Minibike bude
i nadále sloužit OVB
květen 2009, Karlovy Vary
Během slavnostního setkání vedoucích
spolupracovníků oblastního ředitelství BD
Hedviky Gabrielové Hedvika společně s BL
Miroslavou Schneiderovou a BL Josefem
Fritschem povýšili a ocenili nově jmenované
R2 a GST. Setkání se zúčastnil také vedoucí
ADS Petr Meliš, který oficiálně předal
vylosované výherkyni paní Heleně Novákové
její výhru – minibike OVB. Šťastná výherkyně
minibike propůjčila ředitelství BD Hedviky
Gabrielové k propagaci jména OVB při
různých marketingových akcích.
2|09
OVB v akci
Kladno vítalo
spolupracovníky
OVB
březen 2009, hotel Kladno, Kladno
Jarní slavnostní setkání celého
regionálního ředitelství Antonína Rajgla
(LD Dana Benáčková).
OVB na biofarmě
květen 2009, Karlovy Vary
62
Na bioslavnosti pozval své spolupracovníky
a klienty BL Tomáš Benáček. Marketingová
akce na ekofarmě Kozodoj sloužila nejen
jako propagace dobrého jména společnosti
OVB Allfinanz, ale také jako poděkování
klientům a nábor nových spolupracovníků.
Mezi hosty zavítal mimo jiné bývalý ministr
životního prostředí Martin Bursík s Kateřinou
Jaques. A nezůstalo jen u příjemné akce – LD
Dana Benáčková podpořila aktivity biofarmy
také sponzorským darem.
2|09
Golfová akademie
na Cínovci
červen 2009, Teplice
Golfovou akademii uspořádal pro své
spolupracovníky BL Tomáš Kröner (RD Antonín
Rajgl) na golfovém hřišti Cínovec.
Casino
květen 2009,
Clarion Hotel Praha
Do atmosféry Las Vegas,
hazardu a vysokých sázek
se přenesla oslava povýšení
Pavla Horáka na zemského
ředitele. Na saxofon zahrál
Felix Slováček, v bondovském
duchu zazpíval Michal David,
vyhlášeni byli ti „nej“, hosté
během večera udělali také
dobrý skutek. A na dámy i pány
čekalo o půlnoci překvapení…
Mimochodem velmi zajímavý
byl také dárek pro LD Pavla
a Zdeňku Horákovy – pročpak
jim asi jejich spolupracovníci dali
kolečko?
63
2|09
Měřili jsme síly
červenec 2009
Sportovní den BD Karla Synka
ze zemského ředitelství Pavla Horáka.
OVB v akci
Novoroční zvěřinec
leden 2009
LD Pavel Horák přichystal pro své
spolupracovníky netradiční novoroční
vyhlášení výsledků spojené s maškarním.
Proběhla aukce na dobrý skutek a také
vyhlášení nejlepších, kteří si kromě cen
odnesli také vítězné poháry.
64
2|09
I ve vzdělávání
může být „hokej“
září 2009
TOP LD Akademie zemského ředitelství
Petra Havla uvítala tři skupiny nejlepších
z nejlepších spolupracovníků LD Havla.
A tak se speciálního vzdělávacího programu
zúčastnili MA z 1. a 2. Pětky a nechyběli
ani All Stars.
Na Family Day
přišel i kouzelník
srpen 2009
Zámek Lešany opět přivítal přátele,
spolupracovníky, partnery a klienty zemského
ředitelství Petra Havla a hlavně jejich děti.
Za velké pohody si všichni zasoutěžili, proběhla
dortová válka a za dětmi dorazil i kouzelník.
65
2|09
OVB v akci
Akademie obchodních
dovedností
březen 2009
BD Leoš Hegenbarth připravil pro své
reprezentanty seminář v podobě akademie
obchodních dovedností.
Cestou necestou,
řekou neřekou
červen 2009
66
2|09
Jestli se někde pozná, zda celý tým táhne za jeden
provaz, je to na vodě. Proto se BD Hegenbarth
rozhodl vydat se se svými spolupracovníky na sjezd
řeky Ohře. A kromě toho také na slaňování
ve skalách. Protože nejsou žádné zprávy o zraněných,
předpokládáme, že tato „adventure“ cesta dopadla
dobře a celý tým nyní zvládne i nástrahy, které číhají
na trhu finančního poradenství.
Špičky na Špičák
leden 2009
I tak by se dala nazvat akce pro nové vedoucí týmu, kterou coby
odměnu za největší rozvoj vlastního týmu připravil BD Hegenbarth.
Zdroje se sice nezmiňují, zda se šlo až nahoru pěšky, ale dobrá zábava
prý vydržela až do konce. A to i přesto, že všude kolem byla stále
trocha sněhu…
OVB v akci
Na shledanou v lepších časech
Názory profesionálů na vývoj české a světové ekonomiky.
S
tředoevropský region vyjde z krize
nejlépe a světová ekonomika dosáhne dna
ve 3. čtvrtletí 2009. Takové byly hlavní závěry
únorového průzkumu názorů na očekávaný
vývoj české i světové ekonomiky, na němž
výraznou měrou spolupracovala společnost OVB
Allfinanz. Právě naši spolupracovníci tvořili významnou skupinu respondentů průzkumu, který
provedly agentury Factum Invenio a Donath-Burson-Marsteller v rámci příprav 7. ročníku prestižní akce s názvem Forecasting Dinner 2009.
Akci každoročně pořádá Czech CFA Society
pod záštitou guvernéra České národní banky
v Kongresovém centru ČNB za účasti předních
českých a zahraničních ekonomů. OVB Allfinanz
se stala letošním generálním partnerem Czech
CFA Society i slavnostního večera, na kterém
byly výsledky průzkumu prezentovány. Letošní
Forecasting Dinner se konal 12. února a kromě
guvernéra ČNB na něm svůj pohled na současnou ekonomickou krizi prezentoval například
hlavní makroekonom ČSOB a člen Národní
ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček.
Elektronického průzkumu se zúčastnilo
celkem 351 respondentů z řad vedoucích pracovníků zemských ředitelství OVB Allfinanz,
absolventů a kandidátů vzdělávacího programu
CFA, významných manažerů a ekonomických
68 novinářů. I přes některé názorové odchylky
neprokázal průzkum zásadní neshodu v pohle2|09 du na očekávaný vývoj ekonomiky mezi oběma
hlavními skupinami respondentů, CFA a OVB.
Za hlavní příčinu současné finanční krize označila necelá třetina celkového počtu dotázaných
nenasytnost bank.
Vedoucí pracovníci OVB hodnotili hlavní
příčiny krize příkřeji: nenasytnost bank uvedlo
42 % z nich a selhání regulace a dohledu 30 %.
Skupina certifikovaných finančních analytiků
(CFA) a významných manažerů (32 %) uváděla
nejčastěji jako hlavní důvod krize přestrukturalizované instrumenty neboli složité finanční
deriváty.
V názoru na to, které regiony vyjdou ze současné finanční krize nejlépe, panuje mezi OVB
a skupinou CFA absolutní shoda. Plných 43 % respondentů v obou skupinách uvedlo, že to bude
střední a východní Evropa, 39 % dotazovaných
z každé skupiny věří nejvíc Číně. Ve stejně důležité otázce pro investory, do čeho mají investovat, se OVB a skupina respondentů CFA shodují:
podle obou skupin budou letos nejvýkonnější
akcie. Soulad panuje i v tom, že nejvýkonnějšími
akciovými indexy budou letos ty americké.
Postoje respondentů se, až na výjimky, vyznačovaly mírným optimismem. Zřetelnější byl
u dotazovaných z řad OVB. Lze jen doufat, že
ani v jednom případě nebylo pouze přání otcem
myšlenky. Výsledky průzkumu byly hojně citovány českými médii, kompletní zpráva o výsledcích průzkumu je k dispozici na internetových
stránkách OVB v sekci Tiskové zprávy. Czech CFA Society
Byla založena v dubnu 2002 jako 113. pobočka
CFA Institute. Cílem asociace je podpora
vysokých odborných a etických standardů
především v oblasti investic na kapitálových
trzích a podpora vzdělávacího programu CFA
v České republice a na Slovensku. Asociace
v současné době registruje 91 členů a více
než 100 kandidátů. Czech CFA Society je,
kromě jiných akcí, každoročním pořadatelem
Forecasting Dinner, která se tradičně koná
v České národní bance. Slavnostní galavečer
je setkáním mezinárodních investičních
profesionálů, kteří se takto pravidelně sjíždí
do Prahy přednést své názory na budoucí
makroekonomický a finanční vývoj v České
republice, v Evropě a ve světě. Více informací
je k dispozici na internetových stránkách
www.cfainstitute.org.
ŘEČNÍCI
George A. Formandl, moderátor večera,
President Czech CFA Society
Pavel Uzel, někdejší předseda představenstva
OVB Allfinanz, a.s.
Zdeněk Tůma, guvernér, Česká národní banka
Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom, ČSOB
Jan Herzmann, výkonný ředitel, Factum
Invenio
Ľudovít Ódor, člen bankovní rady, Národní
banka Slovenska
Pavel Javorský, generální ředitel pro ČR
a Slovensko, MasterCard
Jay Taparia, ředitel, Sanskar Investments, USA
69
1|09
OVB v akci
OVB Allfinanz u kulatého stolu
s ministrem Janotou
S
70
polečnost OVB Allfinanz byla partnerem
kulatého stolu Comenia, jehož hlavním řečníkem byl ministr financí Eduard Janota. Setkání
ministra s představiteli významných domácích
a zahraničních firem se odehrálo 2. července
v Kongresovém centru Praha.
Kromě ministra Janoty se kulatého stolu
zúčastnily i bývalé ministryně informatiky
Dana Bérová a školství Petra Buzková a na sedmdesát představitelů vrcholného managementu firem podnikajících v České republice.
Za OVB ke kulatému stolu zasedli tehdejší
předseda představenstva Pavel Uzel, členka
představenstva Vladimíra Martincová a manažerka PR Jaroslava Matoušková. Předseda
představenstva OVB Allfinanz jménem OVB
přivítal účastníky a ministru Janotovi předal
dárek symbolizující nutnost úspor v oblasti
veřejných financí, v průběhu večera opakovaně
diskutovanou. „Nevím, zda bude pan Janota
symbolický dárek od OVB muset vykazovat
v majetkovém přiznání za tento rok, doklad
samozřejmě máme, ale jsem přesvědčen, že
plně vyjadřuje postoje pana ministra zejména
před nadcházejícím projednáváním rozpočtu
na příští rok. A nejen to, myslím, že trochu
toho štěstí v kombinaci s velkým prostorem
na úspory bude pan ministr také potřebovat,“
uvedl předseda představenstva OVB Allfinanz
při předávání kasičky opatřené modrým
logem.
V úvodu diskuse dále poděkoval spolupracovníkům. „Podnikáme v oboru, jehož význam
v krizových momentech narůstá, a díky tomu
mají i nyní naši finanční poradci stále co dělat.
To, že se OVB mohla stát generálním partneistra Janotu
nanz pro min
rem dnešního setkání s panem ministrem, je
dar OVB Allfi
ký
lic
bo
m
Sy
tedy především výsledkem každodenní práce
našich spolupracovníků a za to jim patří dík.“
Jedním z hlavních témat přednesených
ministrem Janotou byl vývoj schodku státního
rozpočtu a státního dluhu. Podle Janoty Česká
republika kvůli velkorysé výdajové politice
dluh nesplácela ani v dobách strmého ekonomického růstu. Koncepci státního rozpočtu
se Eduard Janota věnuje prakticky od vzniku
samostatné České republiky. Odbor státního
rozpočtu na ministerstvu financí vede od roku
1992. Od dubna 1999 byl náměstkem ministra
Hlavními partnery
financí. Z této funkce byl odvolán ministrem
letošního, v pořadí
již šestého kulatého
Comenia byly společ
stolu
financí Vlastimilem Tlustým. Do funkce nánosti IBM, ČEZ, OV
B Allfinanz a Kapsch
městka jej znovu jmenoval Miroslav Kalousek
a v květnu 2009 se pak Janota stal ministrem
financí v překlenovací vládě Jana Fischera. 1|09
2
Mezi hosty byly tak
é dvě bývalé minis
ezentovala
ho stolu repr
tryně Petra Buzko
vá a Dana Bérová
nz u kulaté
OVB Allfina
artincová
Vladimíra M
zasedlo
M v pražském Kongresovém centru
Ke společnému stolu v restauraci ZOO
ích v České republice
ikajíc
podn
firem
h
mnýc
význa
pců
na sedmdesát zástu
partneři
Allianz sází
na dlouhodobé partnerství
Pane Markschiesi, jaké typy pojištění Allianz pojišťovna nabízí a které z nich je možné
nabízet prostřednictvím spolupracovníků OVB
Allfinanz?
Allianz pojišťovna vstoupila na český trh
v roce 1993 a dnes patří mezi tři největší pojišťovny v ČR. Spolupracovníci OVB mají možnost
využít komplexní portfolio produktů pro jednotlivce i společnosti, od životního pojištění přes
pojištění soukromého majetku a odpovědnosti
za škodu, majetkové pojištění pro podnikatele
a pojištění průmyslových rizik po pojištění vozidel a cestovní pojištění. Ucelené portfolio našich
pojistných produktů doplňuje ještě penzijní
připojištění, které nabízí naše dceřiná společnost
Allianz penzijní fond. Nedílnou součástí našich
komplexních služeb je kvalitní asistenční služba
a flexibilní a rychlá likvidace pojistných událostí.
O kvalitě našich služeb svědčí celá řada ocenění
jak pro Allianz pojišťovnu jako takovou, tak
i pro jednotlivé produkty. Mohu zmínit například Zlatý měšec 2009 pro pojišťovnu i penzijní
fond, dvě ocenění Euromoney 2009 pro pojišťovnu jako nejlepší pojišťovací společnost ve střední
Evropě a za inovace produktů, 6. místo v žebříčku firem Czech 100 Best 2008.
Od loňského léta je novým členem
představenstva Allianz pojišťovny
pro obchod Stefan Markschies,
který přišel ze sesterské Allianz
Slovenské pojišťovny. Zde působil
od roku 1999 a od roku 2004
na pozici člena představenstva.
Byl zodpovědný za životní
pojištění a penzijní připojištění,
vybudoval životní síť a v rámci
svého působení také nastavil
spolupráci s MLM sítěmi.
Na konto svých úspěchů si může
zapsat i vybudování spolupráce
s OVB Allfinanz, a.s., nejsilnějším
partnerem Allianz Slovenské
pojišťovny. Své první zkušenosti
v oblasti financí ale sbíral již za dob
studií, kdy pracoval jako přímý
prodejce životního pojištění.
Mým hlavním cílem je posílit prodej přes externí distribuční sítě – v této oblasti mám zkušenost ze Slovenska, kde má Allianz velmi silnou
spolupráci s MLM společnostmi, a to především
s OVB. Spolupráce s externími partnery má velkou budoucnost, např. prodej životního pojištění
v posledních letech nejvýrazněji narůstá právě
přes externí distribuční sítě. Naším zájmem je
dlouhodobá a stabilní spolupráce, a ne prudký
nárůst a pak zas velký pokles. Proto investujeme
mnoho úsilí do podpory tohoto partnerství,
jde nám především o společný vývoj produktů,
nastavení optimálních procesů a podpory prodeje. I proto v roce 2008 nově vznikl speciální
tým pro spolupráci s OVB, jehož cílem je zajistit
stoprocentní spokojenost s produkty a službami
Allianz a mou prioritou je také udržení „stále
stejných tváří“ v tomto týmu.
Narazil jste na téma podpory prodeje a servisu
pro spolupracovníky OVB. Prozraďte nám,
chystáte zde něco nového?
To jsou již otázky na kolegy z týmu pro OVB,
který tvoří František Hudák a Petra Svobodová.
Františku, jaké jste tedy připravili pro poradce
OVB novinky?
71
Od 1. 9. jsme výrazně upravili IŽP Rytmus
2|09
M: nově lze připojistit až čtyři děti a doplnili
jsme možnost investování o dva zajímavé fondy,
Fond Komodity a Fond Energie. Rytmus M se
tedy stává nástrojem pro zajištění celé rodiny.
K tomuto produktu jsme vytvořili jednoduchý
kalkulátor, včetně náhledu pojistné smlouvy, pro
bezproblémové vyplnění a na podporu prodeje
máme pro spolupracovníky OVB zajímavou
motivační akci ve formě vyšší odměny za každou
sjednanou smlouvu.
Ještě v letošním roce máme také v plánu
vstoupit na trh s novým velmi zajímavým jednorázově placeným životním pojištěním.
Je toho opravdu hodně…
Hodně se dnes diskutuje o penzijním připojištění. Petro, co můžete poradcům OVB nabídnout
v této oblasti?
O Allianz penzijní fond, který dnes patří
k nejúspěšnějším penzijním fondům v ČR, je
opravdu velký zájem.Vedle skvělého zhodnocení
3 % za rok 2008 máme pro klienty další výhody:
bezplatné úrazové připojištění na dva roky a 2%
bonus za převod prostředků z jiného penzijního
fondu.
Jaké jsou vaše hlavní cíle v pozici člena představenstva pro obchod?
V průběhu loňského roku jsme začali měnit
náš „pohled na svět“ a při vývoji produktů a poskytování pojišťovacích služeb se už neptáme
tolik „Co?“, ale „Pro koho?“. Zaměřujeme se
víc na to, jaký benefit přinese náš produkt konkrétnímu typu klienta. Věc, kterou chceme také
změnit, je přežité vnímání Allianz jako drahé
pojišťovny. Klienti nás podle průzkumů sice řadí
mezi nejspolehlivější, ale také mezi nejdražší.
Chceme jim v mnohem větší míře než dřív vysvětlovat a ukazovat na konkrétních příkladech,
že naše produkty vůbec nejsou drahé.
Co všechno zahrnuje servis, který poskytujete
spolupracovníkům OVB?
Pro poradce OVB je zřízena speciální telefonní linka a e-mail. Pravidelně vydáváme Infolisty
Allianz s důležitými informacemi o novinkách
a změnách, které najdete na webovém Portálu
OVB. Stále také pracujeme na snižování počtu
intervencí.
Jsme na jedné lodi – a proto se snažíme, aby
lidé z OVB cítili naši podporu a snahu maximálně ulehčit a zjednodušit jejich práci.
partneři
Můj svět. Moje banka.
Komerční banka patří
k nejvýznamnějším bankovním
institucím v České republice
a v regionu střední a východní
Evropy. Několikanásobná Banka
roku a čerstvě oceněná Firemní
banka roku 2009 nabízí svým
klientům nejenom komplexní
nabídku špičkových služeb, ale
také znalosti a stabilitu mateřské
skupiny Société Générale, jedné
z největších bankovních skupin
v eurozóně.
72
Komerční banka je univerzální bankou se
širokou nabídkou služeb v oblasti drobného,
podnikového a investičního bankovnictví.
Společnosti finanční skupiny Komerční banky
nabízejí navíc další specializované služby:
penzijní připojištění, stavební spoření, investice,
spotřebitelské úvěry, pojištění či faktoring.
Služby samotné Komerční banky využívá
více než 1,63 milionu zákazníků. K obsluze
svých financí mohou využít 397 obchodních
míst, 673 bankomatů po celé České republice
a také moderní telefonní, internetové a mobilní
bankovnictví.
Komerční banka a ostatní společnosti skupiny
se zaměřují na neustálý rozvoj svých obchodních
aktivit. Chytrými inovacemi se snaží co nejlépe
navázat na měnící se požadavky klientů a připravit nabídku produktů, které jsou šité na míru potřebám konkrétního zákazníka. Spolu se svými
dceřinými společnostmi tvoří Komerční banka
přední finanční skupinu v České republice, jež
se vyznačuje spolehlivostí a stabilitou.
Silná pozice na trhu, dlouhodobé vztahy s klienty a jejich důvěra kladou na skupinu KB nemalé nároky. Společenskou odpovědnost proto
Komerční banka považuje za jeden z klíčových
faktorů dlouhodobého úspěchu. Prostřednictvím
podpory vzdělávání, kultury a neprofesionálního
sportu vytváří KB hodnotu pro klienty, zaměstnance, obchodní partnery i akcionáře.
Komerční banka dlouhodobě spolupracuje
například s Národním divadlem, pražskou zoologickou zahradou, Českou ragbyovou unií i řadou
univerzit. Nedílnou součást aktivit KB tvoří
charitativní projekty. Prostřednictvím Nadace
KB JISTOTA přispívá Komerční banka a její zaměstnanci na celou řadu charitativních projektů.
Nadace pomáhá tam, kde jsou peníze nejpotřebnější – v oblasti rozvoje občanské společnosti,
podpory vzdělávání, podpory projektů zdravotně-sociálního charakteru a projektů na ochranu
životního prostředí.
2|09
Bydlení, spoření na penzi, nebo pojištění?
V Komerční bance najdete pro
klienta to správné řešení!
Komerční banka, Modrá pyramida,
Penzijní fond Komerční banky:
ve světě financí značka produktů,
které se flexibilně přizpůsobí
potřebám nejrůznějších klientů. Ať
už klient potřebuje řešit bydlení,
menší půjčku, investice nebo
pravidelné spoření na penzi,
ve skupině KB pro něj najdete to
správné řešení!
Zajistěte klientovi hypotéku a pošlete ho na dovolenou.
Vlastní bydlení nebo jiná investice do nemovitosti nemusí být s Komerční bankou v rozporu s tajnými sny vašich klientů. Ať již chtějí
surfovat na Havaji nebo raději chodí po horách,
splátky od Komerční banky jim neutečou! Díky
Flexibilní hypotéce má váš klient jedinečnou
příležitost dát na chvíli hypotéku k ledu a zase
si pořádně užít. Může vyrazit na vysněnou
dovolenou a splácení přerušit až na tři měsíce.
Možnosti Flexibilní hypotéky tím samozřejmě nekončí – splátky může zvýšit až o 100 %,
a urychlit tak splacení celého úvěru, nebo je
může naopak snížit až na polovinu původní
výše.
Zařiďte mu klidné stáří bez zbytečného odříkání.
Penzijní fond Komerční banky patří k fondům, které dlouhodobě nejlépe zhodnocují
prostředky účastníků penzijního připojištění. Je
čtvrtým největším penzijním fondem v ČR, který vloni i přes propady finančních a akciových
trhů dokázal vytvořit pro své účastníky druhý
největší zisk v celém sektoru českých penzijních
fondů. Za služby PF KB neplatí účastníci žádné
poplatky, navíc získají on-line přístup k účtu
účastníka, díky kterému mohou kontrolovat
on-line připsané platby, tisknout aktuální
výpisy, elektronickou cestou provádět změny
ve smlouvě nebo si vypočítat konkrétní výši
vybrané dávky. Penzijní fond Komerční banky
je držitelem ratingu Aa1.cz od renomované
agentury Moody's, což je nejlepší rating, který
může penzijní fond v ČR získat.
Nabídněte více než jen stavební spoření!
Modrá pyramida již dávno nenabízí pouhé
stavební spoření se státní podporou. Úspěšně
rozvíjí koncept Banka pro rodinu: zaměřuje se na kvalitu produktů a služeb s důrazem
na jistotu klientů a jen v loňském roce představila 10 produktových novinek. Řadu modrých
produktů (např. Modré konto, Modrou kreditní
kartu nebo Modrou půjčku) doplnily zvýhodněné produkty pro nejmladší klienty – spoření
Mopísek a Mopy Junior.
Postarejte se o klientovu bezstarostnou
budoucnost...
Investiční životní pojištění Vital Invest
nabízí atraktivní možnost být pojištěn a zároveň profitovat z výnosů kapitálových trhů. Váš
klient sám rozhodne, zda bude Vital Invest
spíše pojištěním, nebo investicí. Může si vybrat
vlastní investiční strategii – od rizikovější až
po garantovaný roční výnos. K dispozici má
neomezenou pojistnou částku s minimálním
rozsahem posuzování zdravotního stavu, může
měnit parametry smlouvy a vybírat úspory již
v průběhu trvání smlouvy.
V Komerční bance je klient vždy na prvním
místě. Ať už chce investovat, spořit, stavět,
rekonstruovat nebo se zajistit do budoucnosti,
společně dokážeme najít to správné řešení jeho
potřeb.
73
1|09
partneři
První a dosud jediný pojistitel se
specializací na soukromé zdravotní
pojištění má velké plány
Víte, že existuje pojistný produkt
předcházející snížení příjmu
v případě pracovní neschopnosti,
hospitalizace, nebo dokonce
invalidity? Tím produktem je
soukromé zdravotní pojištění,
které nabízí ČP ZDRAVÍ, dceřiná
společnost České pojišťovny.
74
1|09
2
Když nemocenské dávky nestačí
Základem je pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, které vyrovnává ztrátu na výdělku, zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Po dobu trvání pracovní
neschopnosti je klientovi od smluvně dohodnutého dne vyplácena sjednaná denní dávka. Její
výše i den, od něhož začne ČP ZDRAVÍ vyplácet
peníze, si každý stanoví sám. Někdo potřebuje
peníze již po 14 dnech pracovní neschopnosti,
jinému stačí až po měsíci či pěti týdnech. Denní
dávka se odvíjí od měsíčního příjmu a její škála
je velmi široká – od 150 Kč do 6000 Kč, přičemž
pro fixní dávky 150 a 300 Kč není výši příjmů
nutné vůbec dokládat. Pojistit se mohou osoby
v pracovním poměru i samostatně výdělečně
činné ve věku od 18 do 60 let.
Pro pohodlí při hospitalizaci
Pojištění denní podpory v nemocnici je velmi
oblíbeným produktem, klientovi – pacientovi
může být vyplaceno 100 až 2000 Kč denně. Tuto
částku může použít na úhradu povinných plateb
při hospitalizaci a zároveň si zachovat i při
pobytu v nemocnici určitou dávku pohodlí.
Produkt je nejen pro dospělé, ale i pro děti od 2 let, přičemž prostředky z něj mohou během
hospitalizace zajistit nepřetržitý kontakt rodičů
s dítětem.
Do nemocnice bez peněz
Pojištění denní podpory ve výši regulačního
poplatku při pobytu v nemocnici snižuje finanční zátěž spojenou s poplatky ve zdravotnictví
a jeho cena se pohybuje v průměru kolem
300 korun ročně pro dospělého, pro děti do osmnácti let činí 84 koruny. Peníze jsou klientům
vypláceny za každý den strávený v nemocnici.
Kvalitní život i po úrazu
Dalším pojistným produktem je pojištění
invalidity následkem úrazu, z něhož pojištěný
získá prostředky například na rehabilitaci,
nákup kompenzačních pomůcek a vytvoření
bezbariérového bydlení. Pojistné plnění však
není účelově vázáno a jeho výplata probíhá
formou invalidní renty. Invalidní rentu je možné
vyplácet až po dobu pěti let.
Na složenky s pojištěním
Česká pojišťovna ZDRAVÍ začala letos na jaře
jako první v zemi nabízet tzv. pojištění slože-
nek. Při jeho sjednání je pak ztráta zaměstnání
považována za pojistnou událost, stejně jako
pracovní neschopnost, kterou zapříčiní nemoc
nebo úraz. ČP ZDRAVÍ v těchto případech
klientovi proplatí výdaje na nájem či podnájem,
odběr elektřiny, plynu a vody, školné na různé
typy škol a podobně.
Pojištění při dopravních nehodách
Tento pojistný produkt je novinkou
ČP ZDRAVÍ. Klient je chráněn při úrazu následkem dopravní nehody, který vede k hospitalizaci
či pracovní neschopnosti. Pojištěný je chráněn
nejen jako řidič motorového vozidla, ale i jako
spolujezdec, cyklista, chodec či osoba přepravovaná v autobuse či v jiném prostředku hromadné
dopravy. Toto pojištění je unikátní v tom, že se
nezkoumá zdravotní stav a neuplatňuje se čekací
doba.
Produkty ČP ZDRAVÍ mají mnoho variant,
ale vždy jsou vaší jistotou i ve chvílích, kdy nejste
právě fit. Více se můžete dozvědět na
www.zdravi.cz nebo na infolince 841 111 132.
Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s.
Byla založena v červnu 1993 Českou pojišťovnou a druhou největší soukromou zdravotní
pojišťovnou SRN, společností Vereinte Krankenversicherung AG, Berlin und München.
ČP ZDRAVÍ se stala první pojišťovnou, která
začala poskytovat v té době na českém trhu
neexistující produkty soukromého zdravotního pojištění. V roce 1997 došlo k významné
změně akcionářské struktury společnosti.
V listopadu 1997 odkoupila Česká pojišťovna
50% podíl společnosti Vereinte a stala se tak
100% akcionářem. Společnost úzce spolupracuje s jinými subjekty finanční skupiny
a nabízí soukromé zdravotní pojištění společně s dalšími produkty finanční skupiny České
pojišťovny.
Hrubé předepsané pojistné ČP ZDRAVÍ v roce
2008 činilo 296 milionů Kč a meziročně je
vyšší o 43,7 %. Jejím dlouhodobým cílem je
příprava a pružná reakce na měnící se legislativní prostředí v oblasti veřejného zdravotního pojištění a s tím související vznikající tržní
příležitosti.
Patfiíme k sobû a spoleãnû si chceme
Ïivot opravdu
uÏít.
Zdraví
si člověk
nemůže koupit,
Rizikové pojišťuje
Ïivotní poji‰tûní s dividendou
proto si je alespoň
Miroslav Chlumský se stal
generálním ředitelem ČP Zdraví
v únoru loňského roku a o tři
měsíce později také předsedou
představenstva. V mateřské České
pojišťovně však absolvent ČVUT
pracoval a sbíral zkušenosti
plných 12 let.
„Můj profesní životopis není moc pestrý – hned
po studiích jsem zůstal věrný svému oboru
a nastoupil do Ústavu pro výzkum motorových
vozidel. Pak jsem postupně měnil ‚směr‘ a přes
práci na implementaci systémů řízení jakosti
jsem se stal konzultantem v auditorské firmě
Coopers&Lybrand. Když se mi v roce 1996
otevřela možnost pracovat na restrukturalizaci
největší pojišťovny v zemi, tak jsem to považoval za lákavý projekt. Nastoupil jsem do úseku
strategického rozvoje a od té doby jsem toho
se skupinou České pojišťovny už dost zažil,“
shrnuje základní momenty své dosavadní kariéry
Miroslav Chlumský.
ČP Zdraví zná od „plenek“
Byli jsme první,
kdo na český trh
uvedl pojištění
denní podpory ve
výši regulačního
poplatku při pobytu
v nemocnici.
Za dveřmi jeho kanceláře vznikaly business
plány a rodila se příprava nových projektů expanze jak pro společnost samotnou, tak pro její
dceřiné společnosti – ČP Leasing, Čescob a také
samozřejmě ČP Zdraví. Tuto dceru v podstatě
průběžně sledoval již od listopadu 1997, kdy
v ní Česká pojišťovna získala stoprocentní podíl.
„Díky tomu nebyl můj přechod v rámci skupiny
nijak dramatický, protože ČP Zdraví pro mě
nebyla velkou neznámou, problematiku komerčního zdravotního pojištění jsem analyzoval
několik let a hlavně mě i osobně zajímá. Vždycky
jsem věřil, a věřím dosud, že reforma zdravotnictví už musí přijít a že soukromé finance a soukromé zdravotní pojišťovny budou v tomto resortu
hrát zásadní roli. A na to se také připravujeme,“
doplňuje generální ředitel Chlumský.
Prvenství v pojištění poplatků při hospitalizaci
Česká pojišťovna Zdraví v loňském roce zatím
po dlouhých úvahách upustila od příprav veřejné
zdravotní pojišťovny a vsadila na vylepšování
systému dobrovolného připojištění, v němž se
pohybuje už léta. Proto pojišťovna v loňském
roce reagovala na aktuální potřeby trhu vývojem
nových a inovací stávajících produktů. „Byli jsme
první, kdo na český trh uvedl pojištění denní
podpory ve výši regulačního poplatku při pobytu
v nemocnici. Zájem o tuto novinku potvrdil
i fakt, že smlouvu jen během prvního pololetí
uzavřelo více než 60 tisíc klientů,“ vypočítává
Miroslav Chlumský.
Zabezpečení řidičů, sportovců i složenek
V druhé polovině roku pak z kuchyně
ČP ZDRAVÍ vyšel další produkt – pojištění
pracovní neschopnosti a hospitalizace při
dopravních nehodách, který kombinuje náhradu
krátkodobého i dlouhodobého výpadku příjmů
v případě zranění při dopravní nehodě. Produkt,
který se hodí každému, kdo usedá za volant.
Pojišťovna ale dokáže uspokojit i potřeby užšího
okruhu klientů – na základě poptávky sportovních klubů nabízí profesionálním sportovcům
pojištění ztráty příjmu při zdravotní nezpůsobilosti, a to buď přímo pojištěnému, nebo jeho
domovskému oddílu. Zatím posledním a velmi
aktuálním produktem, který bleskově zareagoval
na finanční krizi, bylo pojištění pravidelných
ou
ividendpojištěnému
výdajů,
pravidelné
í s dzajišťuje
ji‰tûnkteré
tní poplatby
vo
Ïi
vé
domácnosti
–
energie,
nájemné, školné…
o
ik
iz
•R
í
oji‰tûnv době
dlouhodobé pracovní neschopnosti či
• Investiãní p
po ztrátě
zaměstnání.
í
PLAN
75
2|09
emocnûn
• INVEST
í PID
závaÏn˘ch on
i
lm
ve
í
padû pfiiznán
n
fií
p
tû
v
o
Budoucnost
patří
specialitám
éh
• Poji‰
tn
ní pojis
d place
„I do budoucna máme v plánu zaměřit se nikoliv
• Zpro‰tûní o
ity
lid
é inva
na univerzální
typyi pojištění,
dûti ale na speciali• Poji‰tûní pln
ospûléPoohlížíme
d
ro
p
zované
produkty.
se
í
n
tû
ji‰
o
i po dobrých
p
chopnost
• Úrazové
nesv zahraničí,
podnětech
ale v každé zemi
vnítaké
co
ra
p
fii
p
ka
ocnici a připojištění trochu
funguje
zdravotní
• Denní dáv
u v nempojištění
pobyt
pfii jinak.
ka
áv
d
Přesto
dílčí
společné
prvky nalézt lze.
í
n
en
•D
Necháme se určitě inspirovat konceptem služeb,
který je ve vyspělé Evropě nabízen tzv. mladým
seniorům – těmi jsou lidé středního věku, kteří
pracují, naplno si užívají života, ale už vědí, že
musí něco dělat proto, aby je zdraví nezradilo,“
Vážení spolupracovníci OVB Allfinanz,
lehce poodkrývá plány společnosti generální
ředitel.
Manažeři
ČP Zdraví
věří, že se podílejí
velmi nás těší, že vás na sklonku minulého roku zaujal náš nový produkt „Rizikové životní
pojištění
s dividendou“.
na rozvoji
oboru,
který má před
slibnou
Na základě vašich ohlasů, námětů a připomínek vám v lednu 2009 přinášíme inovovanou
verzi
produktu,
kterýsebou
si získal
vaši
budoucnost i v Česku. Své rozvojové plány
oblibu – hlavní myšlenkou nejnovějších úprav bylo vyjít maximálně vstříc potřebám opírají
finančního
plánování,
klienty
co nejméně
o silné stránky,
kterými
ČP Zdraví
jako
Miroslav Chlumský
za nejčastější
pohybavděčí
své psici, se kterou
už poznal
všechna zákoutídospělým
hostivařské přehrady
a průho-co nejširší
omezovat
různými
limity
poskytnout
oběma
pojištěným
osobám
plnohodnotnou
pojistnou
specializovaný
pojistitel disponuje,
a zároveň
nického parku. Kdyby měl více volného času, věnoval by jej cestování v daleké cizině nebo alespoň v obytném autě po zákouo podporu mateřské České pojišťovny, která
ochranu
za příznivou
tích Evropy. Zatím
je tento koníčekcenu.
pouze jeho částečně realizovaným snem a pevné zdraví nejdůležitějším přáním do dalších
jejich úsilí podporuje.
let.
Zaujalo vás to? Chcete vědět víc? Kontaktujte nás.
Váš UNIQA team
partneři
POHODA - investiční
penzijní připojištění
76
Společnosti ČP Invest
a Penzijní fond
České pojišťovny (PFČP)
představují novinku:
POHODA – ojedinělý
produkt na trhu,
který umožňuje
klientovi získat státní
podporu a současně
vyšší výnos
než u klasického
penzijního připojištění.
POHODA je pro klienty, kteří nechtějí vázat své finanční
prostředky na dlouhou dobu bez možnosti částečného výběru.
POHODA vytváří finanční rezervu pro podzim života i
pro neočekávanou událost a zároveň umožňuje čerpat státní
příspěvky a daňové úlevy.
2|09
Jak POHODA funguje?
Klient si na jednom formuláři uzavře duální smlouvu společnou
pro ČP Invest i PFČP. Klient investuje prostředky do ČP Investu, kde
se celý rok zhodnocují. Přitom jedenkrát ročně ČP Invest zašle 20 %
investovaných prostředků na účet klienta v PFČP.
Podkladové portfolio
Podkladem pro POHODU je program životního cyklu PARTNER INVEST.
Jedná se o produkt, ve kterém si klient zvolí dobu, po kterou chce investovat a cílovou částku, kterou hodlá investovat.
V průběhu trvání smlouvy může investovat pravidelně, jednorázově i mimořádnými vklady.
V PARTNER INVESTU klient investuje do pěti modelových portfolií.
Zároveň se v čase automaticky snižuje riziko jeho investice postupnou
změnou investiční strategie z dynamičtější v konzervativní.
Příklad, kolik lze vydělat s POHODOU
Konzervativní složka
Konzervativní složkou POHODY je penzijní připojištění.
Ani v POHODĚ neztrácí penzijní připojištění své výhody - jako je příspěvek
zaměstnavatele nebo státní příspěvek, který několikrát převyšuje vstupní
poplatek do investice a tak jej vlastně pomáhá zaplatit.
POHODA
přináší výnos i komfort
Rozhovor s Kateřinou Fučelovou,
manažerkou
pro klíčové obchodní partnery
Penzijního fondu České pojišťovny
o vizích důchodového systému
České republiky
a novém produktu POHODA.
77
2|09
Jak vidíte situaci na současném trhu
penzijního připojištění?
Analýzy důchodového systému v České republice jednoznačně ukazují, že současná situace
financování důchodů je neudržitelná. Kapitola
státního rozpočtu určena pro vyplácení důchodů se zřejmě v příštím roce začne propadat do
deficitu, který se bude nadále drasticky zvyšovat. V roce 2045 je dokonce odhadován na
úroveň 430 miliard., což se rovná 28 % HDP.
Je proto zapotřebí skutečná penzijní reforma.
Cílem reformních změn by mělo být přenesení
části odpovědnosti v zabezpečení se na stáří
na jednotlivé občany. To nám v konečném důsledku umožní lépe a výnosněji zhodnotit své
prostředky. Zároveň ale bude muset každý
z nás více přemýšlet o tom, kam a jak své úspory
ukládat.
Kdy můžeme očekávat skutečně zásadní
změny v penzijním systému?
O penzijní reformě se mluví od doby, co vznikl
systém penzijního připojištění v roce 1994.
Z pohledu uplynulých 15 let to byl vlastně jediný skutečný reformní krok, pokud nepočítáme parametrické úpravy podmínek získání
nároku na starobní důchod. Vše je jednoduše
otázkou politické odvahy, vůle a síly reformní
změny prosadit. Jistě si řada z nás vzpomene
na expertní komisi zřízenou vládou, která celý
problém před třemi lety velmi důkladně zanalyzovala. Kvalitní výsledky tohoto týmu nakonec skončily kdesi v šuplíku. I proto je v současné chvíli obtížné zmiňovat nějaké termíny.
Uvidíme, jakým způsobem se vyvine situace
po předčasných volbách. Svojí pozitivní roli
může paradoxně sehrát i současná ekonomická krize, která problémy veřejných rozpočtů,
včetně důchodového účtu, ještě více prohloubí.
Přestože je však třeba konat velmi rychle, můžeme si na reformu nakonec počkat i několik let.
Nepřemýšleli jste ve skupině České
pojišťovny, jakým způsobem nabídnout
klientům výhodné kombinace penzijního
spoření se státní dotací a investic již dnes?
Nejasná situace kolem penzijní reformy je
svým způsobem obchodní příležitost, protože
po podobném typu finančního produktu nyní
evidujeme poptávku. Společně s investiční
společností ČP INVEST jsme pro naše nejvýznamnější obchodní partnery a jejich klienty
připravili nový produkt. Ten nám umožní využít výhody státem podporovaného penzijního
připojištění a investování. Přicházíme proto
s produktem „POHODA“.
O co v programu POHODA vůbec jde?
Odpověď by se dala shrnout do dvou slov: výnos a komfort. Výnos klientovi s programem
POHODA plyne z investování a také ze systému
státní podpory. Dohromady jde o velmi zajímavé
částky, přičemž jejich část je pro klienta garantována státem. A komfort? Klientovi nabídneme
pohodlí prostřednictvím jedné smlouvy, jedné
platby a jednoho nastavení zasílat prostředky
do podílových fondů i do penzijního fondu.
Pro koho je produkt určen?
Pokud se podíváme na současnou situaci na
trhu, tak zjistíme, že 47 % všech klientů penzijních fondů jsou lidé ve věku nad 50 let. Také můžeme vidět, že propojištěnost v této cílové skupině lidí je na úrovni 70 %. Získat tak každého
dalšího klienta v této věkové skupině je obtížné.
Velký potenciál naopak vidíme ve skupině mladých klientů do 30 let, jejichž podíl na celku je
pouhých 13 % a propojištěnost 28 %. Na základě výzkumů víme, že mladí lidé preferují vyšší
zisk i za cenu vyššího rizika. Současně je pro ně
důležité mít možnost výběru části prostředků
v případě nutnosti bez finančních sankcí. To jsou
přesně parametry produktu POHODA. Penzijní
složka zajišťuje klientovi garanci nezáporného
zhodnocení, státních příspěvků a daňových
úlev. Investiční složka klientovi naopak nabízí
výrazně vyšší zhodnocení než ve standardním
penzijní připojištění a současně mu umožňuje
prostředky určené na investice v případě potřeby vybrat.
Když jsem si studoval nastavení produktu
POHODA, zaujalo mě, jak je investiční
složka vlastně konstruoavána…
Skladba investice se automaticky přizpůsobuje
věku klienta, respektive očekávané době jeho
„maturity“. Jedná se princip investování často
označovaný jako investice životního cyklu nebo
také jako investice založené na principu investiční brzdy, kdy se v čase snižuje riziko postupnou změnou investiční strategie z dynamičtější v konzervativní. Vzhledem k provázanosti
s penzijním připojištěním je zde investiční období do 60 let věku klienta. Pokud si tuto informaci spojíme s cílovou skupinou prodeje
(mladá klientela do 30 let) můžeme očekávat
průměrnou délku investování 30 let. Tomu odpovídá i velmi zajímavá výše provize. Podobný
princip investování si v současné době dovoluji
označit za klientsky nejen nejpopulárnější, ale je
zde současně nejlepší poměr mezi výší výnosu a
mírou možného rizika.
Není uvedení nového investičního produktu
v současné době ekonomické krize poněkud
riskantní?
Rozhodně ne. Start prodeje produktu právě
v tuto chvíli není náhoda - jde o promyšlené
načasování. V současné chvíli jsou již za námi
první náznaky růstu cenných papírů na našich
i světových kapitálových trzích a je zřejmé, že
není vhodnější chvíle na investování než právě
nyní. Věřím také, že se POHODA rychle zabydlí
v produktovém portfoliu finančních poradců.
Otázky kladl Filip Horáček
diář
Akce Marketing a Public Relations
78
2|09
Září
4. 9. 2009
OVB PG 09 – golfový Turnaj Prague City Golf – Zbraslav
18–22. 9. 2009
Malá cesta OVB Česká republika – Sicílie
21. 9. 2009
Slavnostní benefiční koncert k 15. výročí znovuotevření paláce Žofín
– Praha, palác Žofín, OVB Allfinanz hlavním partnerem
22. 9. 2009
OVB Golf Cup pro Leontinku – Golf Resort Konopiště
OVB Allfinanz hlavním partnerem
23. 9. 2009
V. Finanční fórum Zlaté koruny – Krize jako šance na změnu?
– Praha Top Hotel, OVB Allfinanz generální partner
Odpovědnost politiků a ekonomů
Pozitivní důsledky krize
Ekonomické prognózy
Odpovědnost médií
Říjen
1.–4. 10. 2009
6. 10. 2009
Ibiza – soutěž s Deutscher Ring
OVB Zlatá koruna Golf Cup – Golf Resort Mladá Boleslav
OVB Allfinanz generální partner
17. 10. 2009FKT a partnerský veletrh, Výstaviště Brno
Listopad
8.–14. 11. 2009 Prosinec
4. 12. 2009 Velká cesta OVB – Silver Whisper
5 . narozeniny skupiny Alphaville, koncert – palác Žofín Praha,
OVB Allfinanz hlavním partnerem
12. 12. 2009Evropské setkání OVB – ocenění nejlepších, Berlín
19. 12. 2009
To nejlepší z klasiky: koncert Evy Urbanové – palác Žofín Praha,
OVB Allfinanz hlavním partnerem,
Host Oleg Kulko (Velké divadlo Moskva)

Podobné dokumenty

Leden 2010 - Madam Business

Leden 2010 - Madam Business by jim mohly přijít vhod. Snažíme se motivovat jejich rozhodnutí poznat Slovensko z jiných úhlů, protože přibývá nových lokalit, které jsou více než zajímavé. To vše proto, abychom je povzbudili v ...

Více

ICT společností v České republice ICT Companies in the Czech

ICT společností v České republice ICT Companies in the Czech Přestože by se mohlo zdát, že rok 2009 přinesl do prostředí ICT všudypřítomnou „blbou náladu“ vyplývající z poklesu obratů či ztráty klíčových zákazníků, není tomu tak. Nesnáze vyplývající z hospod...

Více

Turistické noviny - Orlické hory a Podorlicko

Turistické noviny - Orlické hory a Podorlicko jezírek a lesních tůní, které byly odnepaměti opředeny bájemi a  pověstmi. Najdeme tu řadu krásných míst, která stojí za to navštívit, nasát tu tajemnou a klidnou atmosféru a vrátit se zpět v čase....

Více

Ovdje

Ovdje LOVRIC Ivan KNAP Ladislav DITRICH Jan VALKOVIC Marti MARKUSEK Ivan BOYADZIEV Kris PITRA Pavel

Více

Newsletter 04/2015 - BOHEMIA WERBUNG sro

Newsletter 04/2015 - BOHEMIA WERBUNG sro období omezíme zálivku, prodlou­ žíme interval a pokud používáme iontovýměnné hnojivo, omezíme tím i hnojení.

Více