Thalía pro časopis TeVeo

Komentáře

Transkript

Thalía pro časopis TeVeo
: editorial
Milí fanoušci Thalíe,
duben je pomaličku tady a s ním pravidelná dávka novinek v podobě elektronického časopisu. Vychází
o něco později, neţ jste zvyklí. Částečně proto, ţe jsem jej vydávala s moc velkým předstihem a dalším
důvodem je čas. Toho totiţ není moc a snaţím se dostatečně věnovat přípravě ve svých volných
chvílích, aby mohl časopis nadále vycházet.
Jak jsem avizovala na konci březnového čísla, pro toto vydání jsem pro vás připravila speciál rodina
Thalíe, kde si můţete přečíst něco víc o sestrách Thalíe, její mamince a babičce. Jde o článek
z časopisu Cristina, který jsem pro vás přeloţila. Kdyţ uţ jsem u těch překladů, čeká na vás téměř celý
nedávný článek z časopisu Reforma. Pro milovníky rozhovorů mám ještě jedno překvapení – zajímavý
rozhovor pro TeVeo.
Kdyţ zabrouzdám do dalších stránek časopisu, nesmím opomenout text s překladem písničky Gracias,
kterou Thalía zazpívala na akci América Celebra a Chespirito. Text k ní je opravdu krásný, stejně jako
celá písnička 
Uţívejte si slunečné jarní dny, které si můţete zpříjemnit poslechem písniček od Thalíe.
Za měsíc se na vás těší
dajens
Thalía´s Fans
2
Duben 2012
: obsah čísla 4/2012
Str. 4 Thalía na Twitteru
Str. 5-7 SPECIÁL Rodina Thalíe
Str. 8-10 HUDBA: Thalía ´Con Banda´
Str. 11-12 Můj milý deníčku
Str. 13 – ROZHOVOR: Doma Thalía skrývá svou slávu
Str. 14 TEXT: Gracias
Str. 15-16 TELENOVELA: María Mercedes
Str. 17 – BEAUTY: Tipy na zdraví a štěstí
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
18-19 FAN: Thalía’s Fan interview
20-21 ROZHOVOR: Thalía pro časopis TeVeo
22 NA PŘÁNÍ: Vzestupy a pády Thalíe
23 EZO: Thalía podle hvězd
24 Zajímavosti
Thalía´s Fans
3
Duben 2012
: aktuálně
Thalía na Twitteru
Jak jste si mohli všimnout, Thalía je jednou z nejaktivnějších hvězd, které prostřednictvím
svého účtu na Twitteru sdílejí novinky ze svého soukromého i profesního ţivota. Přináším vám
souhrn toho, co Thalía na Twitteru posílá a sdílí.
Nejnovější fotka, kterou Thalía popřála všem svým příznivcům dobrou noc. Kromě toho se zúčastnila
na konci března slavnostní premiéry Jesus Christ Superstar na Broadwayi, jelikoţ je to její oblíbený
muzikál, velmi si divadelní představení uţila. Na premiéru ji doprovodil samozřejmě manţel Tommy.
Draţí se věci od Thalíe!
Ano, přesně tak. Na odkaze http://www.mercadolibre.com.mx/jm/item?&site=MLM&id=80032888 si můţete vydraţit
kabelku od Thalíe, podepsanou přímo do Thalíe, CD+DVD Primera Fila, také podepsané a svetr, který
měla ve svém šatníku. Aktuální cena k 25. březnu byla 2 950 dolarů. O věci je opravdu velký zájem,
takţe je více neţ jasné, ţe se cena vyšplhá hodně vysoko.
Zdroj: Twitter
Thalía´s Fans
4
Duben 2012
: speciál
SPECIÁL
RODINA THALÍE
Thalía na svou rodinu nedá dopustit. Je nejmladší
z pěti dětí a není jediná, kdo se pustil do nejistých
vod šoubyznysu. Co dělají její sestry a jaké jsou? To
se dozvíte ze speciálu, který jsem pro vás připravila.
Thalía´s Fans
5
Duben 2012
Babička Eva Mange
Nejstarší členkou rodiny je Thalíina babička Eva, která letos oslavila
neuvěřitelných 94 let. Vdávala se, kdyţ jí bylo 16 let. Kdyţ něco řekne, tak to
musí být. Má ráda kaviár a dobré šampaňské, její vnučky ji zboţňují a
obdarovávají ji zvláštními dary – jedny její narozeniny slavily společně v Paříţi (i
kdyţ sama říká, ţe má raději Madrid).
„Nebývaly jsme ani chudí, ani bohatí“, vzpomíná Eva na své mládí. „Vdala
jsem se za knihovníka. Měla jsem s ním jen jednu dceru, Yolandu. Ale dal
mi pět skvělých vnuček: Lauru, Federicu, Gabrielu, Ernestinu a Thalíi.
Otěhotněla jsem, kdyţ jsem byla vdaná 9 měsíců. Poté jsem uţ v jiném
stavu nikdy nebyla. Musím děkovat Bohu za své vnučky. Nezáleţí na tom,
jestli jsou slavné nebo ne, doma jsou jen mými vnučkami“.
Maminka YolandaMiranda
Její manţel Ernesto byl vědec. Neţ zemřel, vzpomíná si na vůni chleba, která
se linula jejich velkým domem. Byla perfektní hospodyní, která nepomýšlela
na kariéru. První tři roky, kdy se stala vdovou, byly hrozné.
„Vyšla jsem ze skleněné koule, na kterou jsem byla z domu zvyklá a
věnovala jsem se studiu výtvarných umění. V té době Thali začala svou
kariéru a krůček po krůčku jsem se stala její manaţerkou. Umíme odlišit
manaţerku od mamky. Kdyţ jsem pochybila, říkala mi: poslyš, co se
s tebou stalo?“, říká Yolanda.
Thalía k tomu dodává: „Maminka mě podporuje, stará se o mně a věří v to,
co dělám“. Jak všichni víte, Yolanda bohuţel následkem mozkové příhody
zemřela 27. května minulého roku.
SESTRY
Laura
Je nejstarší ze všech dětí. „Matka jako je ona, neexistuje“,říká Eva o Lauře. O
půlnoci je schopná kontrolovat své děti. Právě babička Eva byla Lauře oporou ve
chvíli, kdy začala chodit na hodiny herectví. Svou kariéru dělala v utajení, protoţe
rodina o jejích plánech stát se herečkou nechtěla ani slyšet.
Doňa Eva dokonce nechtěla pustit ani svou dceru Yolandu, která měla také
umělecké ambice.
Laura byla první z rodiny, která chtěla být herečka a vedla k tomu i Thalíi:
„Za svou kariéru dluţím Lauře, ona mě brala do divadla na castingy a mi se
to hrozně líbilo. Vţdy se snaţila o to, abych byla šťastná“.
Federica
Věnuje se archeologii a má svůj podíl na síni muzea antropologie v Ciudad de
México. Je rozvedená a má dva potomky. Ráda mluví o Thalíi: „Pro mě je Thali
jako moje dcera“, říká Federica, které sestry přezdívají Feve a říkají, ţe je
hodně veselá.
„Thali se stala naší hračkou. Ve skutečnosti spolu všechny dobře
vycházíme… Jsme hodně spjaté a vţdy se líbáme (loučí se polibkem na
ústa, někdy si kolemjdoucí mysleli, ţe ona a Laura jsou jinak sexuálně
orientované). Vycházím se všemi dobře, ale s Gaby jsme podobné v tom,
co se nám líbí. S Laurou ráda vtipkuji a konverzuji“, svěřila se Federica.
Stejně jako Laura byla pro Thalíi vzorem, hodně se naučila i od své druhé
Thalía´s Fans
6
Duben 2012
sestry: „Federica jako archeoloţka ve mně stimulovala zvídavost a zájem o kulturu. Vodila mě
do muzea, četla mi příběhy a mluvila o různých mexických hrobkách a významu zachování
našeho dědictví“,řekla Thalía v rozhovoru pro časopis Cristina.
Gabriela
„Byla jsem poslední, která se vdávala. Utratila jsem za svatbu celý svůj
plat. Kdyţ ţil můj otec, byla rodina zaloţena na základě intelektuálních
kvalit. Thalía a Laura jí daly úplně jiný ráz tím, ţe se pohybovaly
v šoubyznysu. Thali, Laura a moje mamka jsou umělkyně. Fede, Titi
(Ernestina) a já jsme ty intelektuálky“, říká Gaby o své rodině.
Ačkoli se říká, ţe je Gabriela váţná, Thalía si vzpomněla na veselé záţitky,
které spolu proţily: „S Gabrielou jsme si uţily nejvíc zábavy. Zvykla jsem
si jíst popcorn, pizzu. Všemu jsme se smály. Nejzábavnější na tom je, ţe
je z mých sester nejváţnější“.
Ernestina
Kdyţ se na ni podíváte, připomene vám Barbie. Není divu, jednou byla zvolena
jako Miss Mexiko. Thalía ji vţdycky viděla jako krásku a idol. Ernestině
přezdívají Titi a v současné době je spisovatelka.
Kdyţ panovaly zvěsti o tom, ţe si Thalía nechala odoperovat ţebra, vţdy to
Ernestinu dost pobouřilo a svou mladší sestru obhajovala: „Kromě toho, ţe
slyšíš pěkné věci, musíš poslouchat hodně lţí,“ řekla Ernestina kdysi o tom,
jak to chodí ve světě šoubyznysu.
ZAJÍMAVOSTI VE ZKRATCE
- Federica pracovala s Laurou na jednom představení.
- Na Vánoce se všechny sejdou a zpívají.
- Federica má syna Javiera, je archeoloţka a kurátorka Muzea antropologie v Mexiku. Byla
modelka a chvíli hrála. Muţi pro ni vţdy měli slabost a podle slov jejích sester jim lámala
často srdce.
- Babička Eva Mange miluje své vnučky všechny stejně. U kaţdé má svůj pokoj, kde můţe
v případě návštěvy přespat.
- Ernestina se údajně s Thalií nejvíc prala.
- Gaby je historička umění, maluje a prodává umělecké kousky.
- Ernestina je spisovatelka, má doktorát z moderního jazyka.
- Thalía se narodila nedopatřením: „Můj manţel byl o dvacet let starší a nepomýšleli
jsme na těhotenství. Přísahám, ţe jsem se ani nehlídala, uţ jsme byli starší. Přišlo
překvapení, více neţ dcera, Thalía byla jako vnučka. Je z jiné generace neţ její sestry,
pro ně byla jako dcera. Můj manţel zemřel, kdyţ měla Thalía pět let. Federica se uţ
vdala a zanedlouho jsme zůstaly doma Gabriela, Thalía a já. Potom se vdala Gabriela a
zůstaly jsme jen Thalita a já“,povídala svůj příběh paní Yolanda.
- Lauře přezdívají Lalo,Zapato nebo Zapatitos, FedericePacho, Pachito, Gabriela je Gaby
nebo Gabo a Ernestinaje pro rodinu Tit nebo TitoZdroj: časopis Cristina
Thalía´s Fans
7
Duben 2012
: hudba
Thalía „Con Banda“
Po úspěchu alba Arrasando si dala Thalía trochu oddych
a přichystala svým mexickým fanouškům překvapení
v podobě alba největších hitů v tradičních mexických
rytmech.
Album „Con Banda – Grandes Éxitos“ vyšlo v roce 2001.
Je to osmá studiová deska a zároveň první kompilace,
kterou Thalía vydala. Kromě známých hitů Thalía
zařadila na desku typicky mexické skladby „La
Revancha“ a „CucoPena“. Objevuje se zde i remixová
verze Amor a la mexicana, ke které vznikl zbrusu nový
videoklip.
„Con Banda – Grandes Éxitos“ slavila úspěchy
v Mexiku, USA i v Evropě. V Řecku a Izraeli se drţela na
prvních příčkách prodejnosti. Celkem se údajně prodalo
milion kopií alba.Zdroj: Wikipedia
Seznam písní:
1. Amor a la mexicana
2. Piel morena
3. Rosalinda
4. Quiero hacerte el amor
5. Arrasando
6. Cuco peňa
7. Por amor
8. Entre el mar y una estrella
9. Maria la del barrio
10. Noches sin luna
11. La revancha
12. Gracias a diós
13. Amor a la mexicana (Emilio mix)
14. Piel morena (Emilio mix)
ROZHOVOR O DESCE
Proč ses rozhodla udělat desku tohoto
typu?
Je to dárek mým Mexičanům za to, jak mě
podporovali za celou mou uměleckou kariéru.
Ale také ji chci sdílet se svými fanoušky
z jiných zemí, aby poznali mé mexické kořeny.
Lze říci, ţe je to pocta, album, kde vděčím ze
srdce svým příznivcům za všechnu lásku,
kterou mi za ta léta dali.
Thalía´s Fans
8
Duben 2012
Je to album, které je určitým druhem rozvoje do budoucna nebo je to speciální vydání?
Ne, je to speciální vydání, luxus, který jsem si dopřála. Něco, co je mimo mou kariéru popové
zpěvačky.
Pověz nám něco o písničkách, které obsahuje…
Najdete tam hity jako Amor a la Mexicana, Arrasando nebo PielMorena, ale ve speciálním podání
s jiným zvukem. Všechny písničky se natáčely a produkovaly jako úplně nové písně. Chtěli jsme
zachytit autentický banda styl a kvůli tomu jsem se obklopila nejlepšími producenty tohoto stylu.
Natáčeli jsme v Mexiku veškerou instrumentální část, sbory a mix, ale já svůj hlas nahrála v New
Yorku.
Ačkoli vydáváš nové album, ještě si uţíváš úspěchu předchozí práce. Arrasando je nominované
v kategorii Nejlepší ţenské popové album na Grammy Latino, ceny, které se brzy předávají
v Miami. Soutěţíš ve stejné kategorii s alby Christiny Aguilery, Natalie Oreiro, Laury Pausini a
Pauliny Rubio. Myslíš, ţe vyhraješ?
I kdyţ to zní divně, ale být nominovaná je pro mě, jako bych vyhrála. Arrasando je deska, která mi
dala mnoho zadostiučinění jak pro zpěvačku, tak i textařku a výsledky předčily má očekávání. Těší mě
to hodně, protoţe je to také uznání producentům a hudebníkům, kteří jsou nedílnou součástí desek.
Takţe s touto nominací jsem uţ tak spokojená.
Před několika měsíci ji natočila pro americký trh píseň It´s My Party, anglickou verzi
Arrasanda. Jak to fungovalo?
Skvěle. Singl It´s My Party se skvěle prodával a zněl hodně na amerických diskotékách. Je jasné, ţe
další deska bude v angličtině a španělštině.
A jak se cítí Latinoameričanka, kdyţ poslouchá sebe samotnou zpívajíc anglicky v americkém
éteru?
Představ si to! Po osobní stránce se cítím spokojeně, protoţe je to něco, o čem jsem dlouho snila.
Myslím, ţe my Latinoameričané máme v těchto zemích co nabídnout. Máme skvělého dobývačného
ducha a jsme perfekcionisti. Kdyţ nám něco nabídneš a my toho dosáhneme, stejně jako s It´s my
party, které je jen úvodem toho, co
přijde.
Teď, kdyţ mluvíme o Americe.
Minulý měsíc v květnu jsi
účinkovala v Bílém domě pro
prezidenta Bushe s motivem oslav
Mexika. Jak ses cítila jako posel
mexického umění v USA?
Bylo to něco neuvěřitelného, záţitek,
na který nikdy nezapomenu. Kaţdý
nemá příleţitost procházet se po
zahradách, kde chodila Jacqueline
Kennedy a účinkovat pro jednoho
z nejmocnějších muţů světa, George
Bushe. Zpívala jsem
CucurrucucúPaloma, México Lindo y
Querido, No Volveré a Madrugada a
prezident mi řekl, ţe jsem měla velmi
pěkný hlas. Opravdu se mnou hodně
zatřáslo, kdyţ jsem měla reprezentovat
své krajany na naší oslavě 5. května.
Kromě toho jsi vyzvala k tanci
synovce prezidenta…
Ano, on byl mou obětí. Sestoupila
jsem z pódia a vyzvala jsem ho, aby se
mnou tančil. George Bush se smál se
svou ţenou a aplaudoval. Bylo to
senzační (úsměv)
.
Thalía´s Fans
9
Duben 2012
Změňme téma. Minulý prosinec jsi uzavřela manţelství s prezidentem Sony, TommymMottolou.
Radí ti v kariéře?
Samozřejmě, Tommy je jedna z nejúspěšnějších osobností hudebního světa. Stál za největšími
hvězdami historie, byla bych hloupá, kdybych neposlouchala jeho rady.
Čím si získal Tommy tvé srdce?
Bezpochyby svou autentičností. Je to jedinečný muţ a je sebevědomý.
A jak jsi snášela odchod z tvého rodného Mexika, abys ţila společně s manţelem v New Yorku?
Velmi dobře, jsem šťastná. Nechala jsem Mexiko dobrovolně, protoţe jsem se zamilovala do úţasného
muţe, který ţil v jiné zemi, USA. Coţ je pro umělce země plná moţností. Ale i kdyţ ţiji v New Yorku,
často jezdím do své země, abych se viděla se svými lidmi.
Co dělá Thalía, kdyţ nemá ţádné pracovní závazky?
Chodím na hodiny zpěvu, angličtiny a tance. Také posiluji a cvičím jógu, coţ je sport, ve kterém
pracuje nejen tělo, ale také duch.
Jak by ses definovala?
Myslím, ţe jsem osoba, která má ráda staré věci. Jsem ráda, kdyţ mi otevírají dveře, přiblíţí mi ţidli…
Dobře, a teď něco, co zajímá tvé fanoušky. Kdy tě uvidíme na koncertě?
Kdyţ jsem připravovala své koncertní turné, vznikla tahle deska. Teď připravuji jeho propagaci, takţe
turné musí trochu počkat. Je jedno velké překvapení, které nemůţu prozradit, ale je to největší
satisfakce, kterou můţe mexická umělkyně ve své profesionální kariéře cítit.
Necháš nás tak…
Ano, ale to proto, ţe to nemůţu říct. Jen vám prozradím, ţe se jedná o něco, co bude pro mě jako čest,
velká emoce v mém ţivotě.
A na konec, kdy se objevíš ve Španělsku?
Velmi brzy tam pojedu na propagaci tohoto alba. Přála bych si sdílet „Thalía Con Banda GradesÉxitos“
s mým španělským publikem. Pořád vás nosím v srdci.
Zdroj: Top Music (2001)
FAKTA O ALBU
- album Con Banda bylo nominované
na LatinGrammy a prodalo se ho více
neţ jiných stylově podobných alb, tím
Thalía prokázala, ţe je schopná
zazpívat cokoli
- deska je sloţená z hitů posledních tří
alb (En Éxtasis, Amor a la Mexicana a
Arrasando), obsahuje i dvě remixové
verze, které předělal Emilio Estefan
- Thalía tímto albem oslavila třicet let
své hudební kariéry a zároveň přinesla
dílo, kdy dává dík svým mexickým
kořenům
- vydanými singly jsou: Amor a la
Mexicana, PielMorena, La Revancha,
CucoPeňa, QuieroHacerte el Amor
Thalía´s Fans
10
Duben 2012
: deník
Můj milý deníčku…
SABRINA
S narozením mé dcery jsem se cítila tak, jako bych
do toho dne nebyla nic víc, neţ „rozmazlená holka“.
Jistě, teď jsem „rozmazlená ţena“, takţe se toho
moc nezměnilo. Samozřejmě mě fascinuje, ţe se o
mě stará můj manţel, fanoušci, mamka a sestry.
Jen si dnes plně uvědomuji zralost, která přišla se
Sabrinou. Vím, ţe mám zodpovědnost formovat
tohoto lidského tvora, který jednoho dne roztáhne
křídla a bude hledat svůj osud.
Kdyţ přišla Sabrina domů, změnila jsem se na
„mluvčího“ antibakteriálního mýdla. Tommy musel
najít pozitivní stránku na mé obsesi, která se pořád
objevovala. Má nutkavá obsese proti bakteriím se
vracela. „Baby, jestli chceš, můţu ti pomoct vydat
tvůj vlastní sanitizer a nazvat ho Thalitaizer,“ říkal
mi, zatímco se smál svým smyslem pro humor.
„Nebo koupíme akcie v Purell, co myslíš? Můţe to
být dobrý obchod“. Mé miminko bylo tak jemné, ţe
jsem se bála, aby se něco nestalo.
Během toho, kdyţ Sabrina rostla, objevovala ve
mně různé věci, např. potěšení z jídla. Občas jsme
jedly zákusky plněné sněhovým krémem a
čokoládovou a vanilkovou zmrzlinu, coţ jsou naše
oblíbené. Tyto eskapády jsme si uţívaly pouze
my dvě, proti jejímu otci. Kdyby bylo po jeho,
jedla by celý den tofu a zeleninu. Souhlasím si
tím, ţe jídlo musí být vyváţené, ale také jsem
Mexičanka a mám hrozně ráda typické
sladkosti, mléčné cukrovinky, oplatky a
samozřejmě garibaldis, coţ jsou košíčky
polévané
marmeládou
a
plněné
bílou
čokoládou s malými krystalky cukru. Kdyţ nás
navštívila moje maminka, přinesla nám hlavně
los chiquitos. Moje dcera čekala, neţ přišla její
babička s pečivem a „bílými kočičkami“. Já
jsem ji nechala sníst jen jednu denně, uţívala
si to jako málo věcí. Kdyţ jí nějaká cukrovinka
spadla, prstíčkem ho hledala a dala do pusy…
nepromarnila ani drobeček.
Péče, formování a vzdělávání člověka je
opravdu obrovská odpovědnost. Babičky mají
pravdu, být matkou je zodpovědnost, která
nekončí. Jednoho dne, kdyţ jsem byla těhotná,
přišla ţena, která se mě zeptala:
- Kdy se vám uleví?
- Jak kdy se mi uleví? – odpověděla jsem jí.
Byla to otázka, které jsem nerozuměla. Byla
jsem těhotná, ne nemocná.
Thalía´s Fans
11
Duben 2012
A tak mi ta ţena řekla: - Těhotenství je nemoc, která trvá devět měsíců a zotavuje se z něj celý ţivot.
A určitým způsobem měla pravdu, protoţe ve skutečnosti věnuješ svým dětem celý ţivot. Tvé děti
jsou stále tvými dětmi, i kdyţ oni sami jsou uţ rodiče.
BÝT MATKOU
Nepřestávám přemýšlet nad všemi matkami, které kromě odpovědnosti za péči o děti pracují. Některé
se dvěma nebo třemi zaměstnáními denně, kromě toho i vaří, perou, ţehlí. Na ţeny, které pomáhají
svým muţům nebo čelí světu, aby prosadily své děti. Ty, které jsou součástí historie lidstva a nějakým
způsobem upřednostnit svou rodinu. Říkám jim BRAVO! Jsou tak dobré. Hluboce je obdivuji.
Jen kdyţ se stane ţena matkou, pochopí spoustu věcí od své vlastní matky. S ní jsem mluvila o
tématu matka-dcera, kdyţ byla příleţitost, zeptala jsem se: „Jak jsi zvládala tolik dětí? Já mám jen
jedno… jak jsi to dělala?“. Protoţe v minulosti ţeny měly tolik dětí, kolik jim dal Bůh. Byly chůvami,
kuchařkami, pradlenami, učitelkami, doktorkami, sestřičkami, psycholoţkami, přítelkyněmi – matky.
Moje maminka se narodila v La Paz, jiţní Kalifornii, v pobřeţním městečku, takţe zde byl otevřený
přístav a vše přicházelo z východu. Moje babička se rozhodla odejít s mou maminkou ţít do hlavního
města. Babička Eva měla pouhých šestnáct let, silnou osobnost a byla do všeho úplně poloţená. Bylo
to poprvé, kdy odešla ze své země. Za dobrých časů se jim vedlo dost špatně, protoţe v hlavním městě
neměli absolutně nikoho. Není pochyb, ţe moje maminka byla autentická Marimar z pláţe, která trpěla
na opovrţení od té doby, kdy se narodila.Kdyţ přišla do hlavního města a vdala se, probudila se
z noční můry a stala se z ní silná ţena, kterou všichni znají.
Teď si uvědomuji, ţe všechny věci, které se musely mé matce stát byly proto, ţe skrz tyto moţnosti a
nástroje jsme se staly dobrými ţenami. Ţenami, které milují ţivot, které si uţívají jednoduché věci jako
úsměv, západ slunce, deštivé odpoledne, ale zároveň jsou bojovnice, jsou úspěšné, bojují za své ideály.
V jakou chvíli nebo jak toho dosáhla, to je pro mě záhada. Ale co vím je to, ţe chci z mé matky
zachovat tyto body k tomu, abych je předala svým dětem.
Naučila jsem se, ţe v ţivotě nejsou viníci, jen oběti obětí, ţe ţivotní vzory se mnohokrát opakují,
protoţe přeţívají z generace na generaci. Dnes vím, ţe v mých rukou je uvolnění nebo zadrţení, zjistila
jsem, ţe je lepší uvolnění. To co je tvoje přetrvá, co ne, odejde.
Stejně jako já Sabrina ţije ve dvou různých světech, zakotvené dvěma různými generacemi:její
tatínek vyrostl na Franku Sinatrovi a její maminka poslouchala Guns N´ Roses. Jsme dvě úplně jiné
generace, které se spojily dohromady, aby se navzájem obohatily. Výsledek myslím bude fantastický…
se mnou byl. Jsem důsledkem směsí období, vkusu, tendencí a idejí přítomných v mé rodině a mám
ráda jaká jsem, co jsem a kdo jsem.
Thalía´s Fans
12
Duben 2012
: rozhovor
Doma Thalía skrývá svou slávu
Dnes účinkuje na poctě herce Roberta
Gómeze Bolanose. Říká, ţe Sabrina (4 roky)
ještě neví, co její maminka umělkyně má.
Má tisíce fanoušků po celém světě, v Mexiku
prodala 500 tisíc kopií alba Primera Fila a
mezinárodní média sledují její aktivity, ale před
svými dětmi, Sabrinou a Matthewem (8 měsíců),
se Thalía rozhodla být jednoduše maminkou.
„Chci, aby viděli pouze mě a aby je
neovlivnila má umělecká osobnost z televize.
Nechci… přeji si, aby byli tím, kým chtějí.
Jestli chtějí být právníkem, sestřičkou,
doktorem, architektem nebo umělcem, aby to
bylo jejich rozhodnutí.
„Navíc vidím spoustu kolegů z médií, kteří to
hodně vštěpují svým dětem a oznamují, ţe
budou zpívat a ukazují jejich první fotku na
jevišti. To je podle mě napadání soukromí. Uţ
je příliš to, ţe nás sledují kamery, proto jsem
v tomto hodně soukromá. Vţdy se kryju,
snaţím se ţít svůj ţivot s rodinou“, řekla
Thalía v rozhovoru.
Zpěvačka „Equivocada“ je v Mexiku, aby se
zúčastnila oslavy na počest Roberta
GómezeBolanose a také aby obdrţela z rukou
Roberta Lópeze, prezidenta Sony Music México,
ocenění za to, ţe dosáhla s albem Primera Fila
diamantovou desku a tři platinové.
Deska je 127 týdnů na seznamu nejprodávanějších alb, podle rankinguAmprofónu, a stále se drţí jen
v Mexiku na 25. místě.
„Je to potvrzení, ţe kdyţ se dělá něco s velkým zápalem, odevzdáním a péčí, lidé reagují.
Představovala jsem si, ţe to bude speciální deska, protoţe jsem byla ve zvláštní ţivotní chvíli.
To, co mě nejvíc dojalo na tomto albu bylo to, ţe nereagovali pouze mí fanoušci, ale také ti antiThalía. Ti, kteří mě nazývali plastickou holkou, popovou, na playback, telenovelovou holkou…
„Pro mě je tohle maximum, co jsem mohla získat. Mít nový sektor, který mě objevil nebo
znovuobjevil“, komentuje zpěvačka.
Kromě těchto úspěchů Thalía chce předat svým dětem to, co má sama ráda – jako lásku
k Chespiritovi, který ji dělal společnost v dětství.
„Je to poprvé, co Sabrina zjistila, ţe její maminka je v televizi, protoţe nejsem ta, která by jí
pouštěla svou hudbu, videa nebo telenovely. Má hrozně ráda Chespirita a pořad Dora La
Exploradora, se kterou jsem zrovna natočila duet. Ona moc nerozumí tomu, proč ji znám nebo
jak je moţné, ţe budu s Chespiritem. Vysvětlila jsem jí, ţe mě uvidí v televizi a pošlu jí polibek.
Je s tím srozuměná, ale nezahrnuji své děti do své kariéry, nemám to ráda“.
Politika je pro ni cizí pojem: „Nezajímá mě to, má politika je láska, hudba, mír, sdílení radosti.
Mým posláním je dělat to prostřednictvím toho, co dělám, to ostatní jsou jiné terény a světy,
které moc respektuji“.
Navzdory tomu Thalía řekla, ţe bude volit na příštích prezidentských volbách v Mexiku, které budou
v červenci. „Jsem tam, kde jsem chtěla být. Jsem srovnaná s tím co jsem, jaká jsem, se svými
nedostatky“.
Zdroj: Reforma
Thalía´s Fans
13
Duben 2012
: text
Thalía – GRACIAS
Překrásná písnička, kterou Thalía zazpívala při příleţitosti pocty herci Chespiritovi. Pojďte si ji
zazpívat také, přináším vám text s překladem. Za text děkuji stránkám o Thalíi
http://anamariao7.wordpress.com/.
Tu, cambiaste los caminos sin pensar
Lo lejos que tu fe podría llegar
A historias imbatibles
Amores invencibles
Remedios para el corazón
Tu, con todas las historias que has escrito
Al lado de tu amigo Chespirito
Le diste una mirada nueva
Cambiaste el mundo y sus fronteras
Hiciste de la vida una canción
Ty jsi změnil bez rozmyšlení cesty
Nejdál, kam aţ tvá víra mohla dojít
K bezkonkurenčním příběhům
Neporazitelným láskám
Lékům na srdce
Ty, se všemi příběhy, které jsi napsal
Po boku tvého přítele Chespirita
Jsi mu dal nový pohled
Změnil jsi svět a jeho hranice
Udělal jsi ze ţivota písničku
Gracias por tanto y por siempre
Por darle a la gente un momento feliz
Gracias por tantos recuerdos
Que en nuestra memoria se quedan por ti
Gracias por tanto cariño
Seguir siendo el niño que quiere jugar
Gracias por ser el amigo
Que siempre me espera en el mismo lugar
Děkuji za tolik a navţdy
Za to, ţe jsi dal lidem šťastnou chvíli
Děkuji za tolik vzpomínek
Které v naší paměti zůstávají kvůli tobě
Díky za tolik lásky
Ţe jsi stále dítě, které si chce hrát
Děkuji za to, ţe jsi přítel
Který mě vţdy čeká na stejném místě
Tu, les diste a las palabras un color
Jugaste con el alma de cartón
Y luego junto con el viento
Flechaste nuestros sentimientos
Hiciste de la vida una canción
Ty jsi dal slovům barvu
Hrál sis s papírovou duší
A poté s větrem
Vštípil jsi nám pocity
Udělal jsi ze ţivota písničku
Gracias por tanto y por siempre
Por darle a la gente un momento feliz
Gracias por tantos recuerdos
Que en nuestra memoria se quedan por ti
Gracias por tanto cariño
Seguir siendo el niño que quiere jugar
Gracias por ser el amigo
Que siempre me espera
Gracias por tanto y por siempre
Por darle a la gente un momento feliz
Gracias por tantos recuerdos
Que en nuestra memoria se quedan por ti
Gracias por tanto cariño
Seguir siendo el niño que quiere jugar
Gracias por ser el amigo
Que siempre me espera
Gracias por ser el amigo
Que siempre me espera en el mismo lugar
Děkuji za tolik a navţdy
Za to, ţe jsi dal lidem šťastnou chvíli
Děkuji za tolik vzpomínek
Které v naší paměti zůstávají kvůli tobě
Díky za tolik lásky
Ţe jsi stále dítě, které si chce hrát
Děkuji za to, ţe jsi přítel
Který mě vţdy čeká
Děkuji za tolik a navţdy
Za to, ţe jsi dal lidem šťastnou chvíli
Děkuji za tolik vzpomínek
Které v naší paměti zůstávají kvůli tobě
Děkuji za tolik lásky
Ţe jsi stále dítě, které si chce hrát
Děkuji za to, ţe jsi přítel
Který mě stále čeká
Děkuji za to, ţe jsi přítel
Který mě vţdy čeká na stejném místě
Thalía´s Fans
14
Duben 2012
: telenovela
MARÍA MERCEDES
První z trilogie o Mariích,
Thalía se představuje v roli
chudé Maríi Mercedes. O čem
se v ní vypráví a jak to
skončí?
María tvrdě pracuje a stará se o
svou rodinu. Matka ji opustila,
kdyţ byla ještě malá a otec je
alkoholik, kterému je ţivot
rodiny lhostejný.
María se jednoho dne setkává se
Santiagem z bohaté rodiny del
Olmo. Ten je smrtelně nemocný
a dělá vše pro to, aby jeho
majetek nezdědila jeho zlá sestra
Malvina. Santiago se proto
odhodlá k jednomu kroku –
oţení se s Marií Mercedes a tak
jeho majetek bude z části
uchráněn. María Mercedes zdědí
polovinu majetku, Malvina také. A tak začíná mezi oběma dědičkami boj ze strany Malviny, která chce
získat veškeré bohatství. Nechybí uráţky ze strany Malviny, která nařkne Maríi z toho, ţe ukradla její
část dědictví. Malvinu napadne jeden plán, jak získat svůj majetek zpět – její syn Jorge Luis se oţení
s Marií a peníze zůstanou v rodině. Jorge Luis nabídku přijímá, protoţe se své matky bojí. Malvina si
najme Magnolii, která učí Maríi správnému chování, aby svedla Jorge Luise. To se nakonec podaří a
zaţijí spolu románek. Později se María dozvídá, ţe je těhotná. Porodí dvojčata, jedno z nich však
několik dní po porodu umírá. Jorge Luis stále vidí, jak Malvina nesnáší jeho lásku. Dává jí to patřičně
najevo a poprvé se jí postaví. Malvina to nemůţe ustát, nechápe, jak ji mohl vlastní syn zavrhnout.
Zblázní se a začne prodávat lístky na ulici, pošlou ji do
blázince. Magnolie se odhodlá a řekne Maríi pravdu – je
to její skutečná matka. María Mercedes tomu nemůţe
uvěřit a je šokovaná, později je však velmi šťastná, ţe
našla svou matku. Telenovela končí svatbou hlavních
hrdinů, kteří si vystrojí obrovskou svatbu a řeknou si
své ano v kostele ve společnosti svých blízkých.
FIN
V hlavních rolích hrají:
Thalía – María Mercedes
Arturo Peniche – Jorge Luis
Laura Zapata – Malvina
Jaime Moreno – Rodolfo
Producent: Valentin Pimstein
Reţisér:Beatriz Sheridan
Píseň: „Maria Mercedes“ by Thalía
Hudba: Francisco Navarette
Thalía´s Fans
15
Duben 2012
Zajímavosti
- telenovela María Mercedes je remakem radionovely Enamorada, kterou napsala Ínes Rodena. Existují
další 3 modifikace hlavního příběhu, které byly zfilmovány. Mezi poslední patří telenovela María
Esperanza z roku 2007 z brazilské produkce.
- Thalía dostala hned 3 ocenění za nejlepší herečku: Tv y Novelas, Eres a Bravo.
- Společně s Thalií se zde objevuje její sestra Laura Zapata v roli Malviny.
- Thalía v jednom z rozhovorů prozradila, ţe její herecký kolega Arturo Peniche (Jorge Luis) skvěle
líbal. Arturo na to samozřejmě reagoval a neskrýval, ţe ho to velmi potěšilo 
- Poslední scény telenovely se natáčely v bazilice Guadalupe v hlavním městě Mexika
- Kdyţ se podíváte na hlavní představitelku, zaujmou vás husté vlasy. Ve skutečnosti jde o paruku,
kterou měla Thalía celou dobu na sobě.
María Mercedes – hlavní znělka
María Mercedes pa servirle a usted,
De mi familia me encargo yo,
Mi madre no nos abandonó,
Porque mi padre jamás cumplió,
María Mercedes pa servirle a usted,
Un buen día mi son cambió,
Compró un cachito y me conoció,
Y al morir un montón me heredó,
María Mercedes pa servirle a usted,
Que rico son el que bailo yo,
El baile que alivia cualquier dolor,
Su ritmo calienta mi corazón.
Tú ya lo verás,
María Mercedes tu amor te corresponderá,
María Mercedes mi felicidad,
El dinero no compró,
Pues al hombre que amo,
No lo tengo yo,
María Mercedes María Mercedes,
María Mercedes María Mercedes.
Coro
María Mercedes María Mercedes,
María Mercedes María Mercedes,
María Mercedes María Mercedes si señor.
María Mercedes pa servirle a usted,
Que rico son el que bailo yo,
El son que alivia cualquier dolor,
Su ritmo calienta mi corazón.
María Mercedes la vida te premiará,
Thalía´s Fans
16
Duben 2012
: beauty
Tipy na zdraví a štěstí
Thalía napsala úspěšnou knihu o kráse, která byla následovaná knihou o tom, jak se cítit v
těhotenství fit. V kníţce Belleza: Lecciones sobre el brillo labial y felicidad se se svými čtenáři
podělila o spoustu rad. Nevyčerpala však úplně všechny a já se na ty zbývající více zaměřím.
Jak bojuje se špatnou náladou a díky čemu je v tak dobré kondici?
Recept na štěstí a pohodu
Kdyţ se na ni podíváte, září jako sluníčko. Dobrá nálada
se však nedostaví sama o sebe, o dobrou náladu je třeba
pečovat. Thalía věří na zákon akce a reakce a na to, ţe si
ji musí vybudovat sama: “Naučila jsem se, ţe abys
přeţil, potřebuješ pozitivní stav mysli. Kdyţ to nemáš,
potom ti nikdo nepomůţe. Ty jsi jediný, kdo můţe kolem
sebe vytvořit neuvěřitelný svět, nebo sám sebe zničit.”
Další věcí, která ji drţí nad vodou, je její nezdolný
optimismus. Negativity dokáţe přeměnit v něco
pozitivního a vzniklé situace tak můţe lépe snášet. V
několika rozhovorech řekla, ţe její největší zbraní je
dobrá nálada. Svou měrou se podepsala i její víra:
“Věřím v Boha. Věřím v to, ţe kdyţ jsem v jeho rukou,
nemůţe se mi nic stát. Myslím, ţe jsme jediní, kdo si
staví před sebe překáţky. Můţeme to změnit, je to
způsob, jak si vytvořit pozitivní budoucnost. Nevím proč,
ale cítím to tak.”
Síla myšlenek a energie
Energii čerpáme většinou z lidí okolo sebe nebo z přírody. Thalía není výjimkou a potřebnou energii
získává při pobytu na čerstvém vzduchu.
“Ráda se spojuji s přírodou. Nastartovat dţíp a projet se po horách podél řek.. Mám ráda horolezectví,
ţiji uprostřed přírody a jsem celá spojená s přírodou.”
Thalía uţ kdysi potvrdila svůj zájem o filozofii. Ráda hloubá o ţivotě, coţ jste si určitě u rozhovorů s ní
povšimli. Ráda čte tajuplné romány a psychologickou literaturu. Jejím oblíbeným autorem je filozof
Nietzche. Netají se tím, ţe by ráda vystudovala psychologii, k této disciplíně vţdy inklinovala. Před
několika lety svým fanouškům doporučovala film Tajemství, coţ je filozofie o síle naších myšlenek.
Podívejte se na něj, určitě vás bude inspirovat také.
Umění odpočinku
Nejen prací je člověk ţiv, ale musí umět odpočívat. Odpočinek je základ správného duševního a
fyzického zdraví. Musíme si sami určit, jak budeme relaxovat. Thalía kombinuje fyzický i duševní
odpočinek. Prozradila na sebe, ţe někdy kouká ráda na fotbal a kromě jiného miluje spánek.
Thalía´s Fans
17
Duben 2012
: fans
Thalía’s Fan interview
Rubrika fans pokračuje dalším rozhovorem s fanouškem, kterým je tentokrát Thom.
Kontaktovala jsem ho, aby mi napsal něco o sobě a odpověděl na zadané otázky. Tady jsou jeho
odpovědi…
Tomáš Tomeček, 25, pracujúci študent, [email protected]
Jak jsi ji poznal?
Thalíu som spoznal v roku 2000, počas
vysielania telenovely Rosalinda. Bola to
láska na prvý pohľad :D. Začal som sa o
ňu zaujímať a keď som prvý krát videl a
počul Regresa A Mí, vedel som, ţe ma
Thalía úplne dostala a odvtedy sa stala
mojou súčasťou ţivota.
Co se ti na ní nejvíc líbí?
Milujem na nej všetko. Jej úsmev, jej
krásu, jej talent, charizmu. Je
toho naozaj veľa. :)
Které album je tvé nejoblíbenější a
proč?
Vybrať jeden album je naozaj nesmierne
ťaţké, pretoţe všetky sú dokonalé a
milujem ich všetky, ale ak by som sa mal
rozhodnúť pre jeden, najviac ma oslovil
album Thalía 2002.
Máš svou top nejoblíbenější písničku a
kterou?
Opäť ťaţká otázka. Nedá sa povedať iba
jedna a preto uvediem Top 3 :D 03. En La
Fiesta Mando Yo 02. Olvídame 01. Como tento song by si zaslúţil byť singlom na
albume, lebo je neskutočný a úţasný a
jej hlas ma úplne dostal.
Rychlé, nebo pomalé písničky?
Uf. Naozaj ťaţké otázky :D :D. Všetky skladby má dokonalé a u mňa je to vyváţené a záleţí to od
nálady. Jednoznačne, ak ma niečo nahnevá. Náladu mi zdvihne rovnako album Lunada, ako aj
Primera Fila, či El Sexto Sentido. Takţe je to 50:50
Anglicky, nebo španělsky zpívané?
Nezáleţí mi na jazyku v akom spieva. Milujem jej prízvuk, v anglických skladbách, ale i španielčinu,
pretoţe ten jazyk je najkrajší na svete. Takţe opäť 50:50 :D
Čím tě Thalía inspiruje?
Inšpiruje ma svojím spôsobom ţivota. Jej energiou, ktorú okolo seba rozdáva a jej pozitívnym
myslením , vďaka ktorému nás obdarúva ľudí nádherným úsmevom a samozrejme i tým, ţe dokázala
vo svojej kariére mnoho veci, vydala 12 albumov, 3 knihy, natočila mnoho telenoviel a ani raz, sme sa
nestretli zo situáciou, kedy by ju paparazzi nachytali v situácii, kedy by som sa za ňu ako jej fans
hanbil. Nebola výstredná, nepotrebovala si vydobiť úspech vďaka škandálom.
Thalía´s Fans
18
Duben 2012
Představ si situaci - jsi pozvaný na soukromý koncert Thalíe. Máš
moţnost volby písničky, kterou zazpívá. Jaká to bude a proč?
Jednoznačne Como!!! Je to ten najkrajší a najlepší song, aký som kedy počul a túţim ho počuť od
Thalíe i na koncerte. :)
Kdyby ses s ní setkal a mohl jí něco říct, co by to bylo?
Určite by som sa v tej chvíli od radosti skolaboval, ale hneď po precitnutí by som jej povedal, ako ju
milujem a ţe jej ďakujem, ţe vstúpila do môjho ţivota, zmenila môj ţivot a urobila a stále robí krajším
i v najhorších okamihoch môjho ţivota vďaka jej nádherným skladbám.
“Inšpiruje ma svojím spôsobom
ţivota.”
“Milujem na nej všetko.”
Thalía´s Fans
19
Duben 2012
: rozhovor
Thalía pro časopis TeVeo
Populární mexická herečka a zpěvačka začala v Buenos Aires své nové koncertní turné
po Latinské Americe, které ji přivede také do Paraguaye. Přináším vám rozhovor pro
časopis TeVeo z roku 1997.
- Překvapilo tě to, jak tě přijalo
argentinské publikum?
Ne, ale nepředstavovala jsem si, ţe
jsem tady tak slavná. Kdyţ jsem
přijela na letiště, celý svět se zastavil.
Potom mi poslali hodně stráţí ke
dveřím hotelu. Opravdu jsem hodně
vděčná.
- Ale neobtěţuje tě, ţe napadají
tvůj osobní ţivot?
Ne, víc mě obtěţuje, ţe média,
časopisy, pozměňují to, co říkám
v reportáţích. Kdyţ udělají nějakou
konstruktivní kritiku, je všechno
v pořádku, ale kdyţ vymýšlejí věci,
které jsem neřekla, hodně mě to
irituje a zraňuje.
- Proč si myslíš, ţe jsi úspěšná?
Protoţe jsem tvrdě pracovala, abych
se dostala tam, kde jsem. Protoţe ke
všemu přistupuji s váţností. Mé
telenovely byly úspěšné v Argentině,
Spojených státech, Řecku, Brazílii,
Mexiku… Moje hudební počiny byly
dobré, zaslouţené, byly tvořeny
krůček po krůčku. Navíc nejsem
z těch, které by se náhodně
objevovala, ani raketa, ani oheň,
který se brzy uhasí. Pracuji na tom
od svých devíti let a mám to štěstí,
ţe jsem nebyla tou, která by musela
klepat na dveře o práci. Dveře se mi
otevíraly samy…
- Vţdy jsi chtěla být zpěvačka?
Ne, od mala jsem chtěla být jako
Nadia Comaneci, slavná gymnastka.
Chci tím říct, ţe se mi uţ líbila
světla, něco co je společného
s pódiem. Vzpomínám si, ţe moje
sestra se stala královnou krásy a já
jsem trávila dny zkoušením její
šerpy a korunky a zkoušela jsem si
podpisy. Uţ od mala se mi hrozně
líbilo být slavná, vítězit. A věděla
jsem, ţe to dokáţu.
- Vţdy mluvíš o své matce. Jaký máš s ní vztah?
Úţasný. Ona je pilířem mé kariéry. Je to zdroj motivace a obrovské inspirace, protoţe někdy, kdyţ jsem
unavená a uţ nemůţu, mi říká: ´Dcerko moje, pojď, jdi za svým cílem´. Můj úspěch je zároveň
úspěchem mé mamky.
- Jak to jde s muţi, proč jsi tak sama?
Muţi se ke mně nepřibliţují, protoţe si myslí, ţe je Thalía nedosaţitelná. Nikdo mě nikam nezve a já
musím prosit svou sestru nebo mamku, aby mě vzaly do kina nebo na zmrzlinu. Protoţe muţi to
nedělají. Oni trpí a já také. Nepřibliţují se, protoţe jsem úspěšná ţena, samostatná a to se mnoha
muţům nelíbí, chtějí mít ţenu trochu níţ. Kromě toho si myslím, ţe ze mě mají strach…
Thalía´s Fans
20
Duben 2012
-Co se stalo s tvým ex-partnerem (herec Fernando Colunga)?
Bylo to dvouleté partnerství, velmi krásné. Ale nebyli jsme si souzeni. Navíc kdyţ mě někdo změnit,
věci nefungují. Je těţké pochopit, ţe pracuji nebo cestuji. Můj ţivot není jednoduchý.
- Thalíe, jsi sexuální symbol. Je pravda to, co se publikuje v titulcích některých časopisů, ţe jsi
panna?
Dobrá, tohle není pravda. Někdy novináři mění význam slov. Pravda je, ţe se mě ptali na to, co si
myslím o panenství. Odpověděla jsem, ţe se mi to zdá moc pěkné, navíc kdyţ dnes AIDS bez milosti
zabíjí. Řekla jsem, ţe dívky by si to měly uchovat do poslední chvíle, dávám tomu přednost. Ne ţe jsem
panna.
- Kdyţ se ti někdo líbí, převezmeš iniciativu?
Nejsem moc průbojná. Ale kdyţ se mi někdo líbí, podpořím to pohledem a uchvátím jej očima. Je
pravda, ţe bych ráda chodila s Argentincem.
- Co děláš pro svou fyzičku?
Není to ţádné tajemství. Nedrţím diety ani necvičím. Jím všechno, kromě toho hamburgery, pizzy.
Musím cvičit, aby mi nezačaly padat tuky, aby mě nedostihl zákon gravitace.
- Jaký by měl být muţ, do kterého by ses zamilovala?
Upřímný, romantický, šťastný a kromě toho mě pokaţdé musí umět rozesmát. A co nejtěţší – musí být
věrný.
- Jaké jsou tvé muţské
fantazie nebo kteří muţi?
Mel Gibson a Arnold
Schwarzenegger, jsou
báječní.
-Všichni zralí muţi…
Mám hrozně ráda vyzrálé
muţe. Věk mě nezajímá.
Mládí a chuť ţít se nosí
uvnitř. Jsou mladí staří a
staří mladí.
- Je pravda, ţe tvůj vosí
pas má co do činění
s odstraněním ţeber?
Nevím, bude to moc
bolestivé. Čistá pravda je, ţe
před pár lety jsem bourala
s motorkou, proto mě museli
operovat a vyndat mi dvě
ţebra.
- Jak to je s romancí
s Juliem Iglesiasem?
Ne, s Juliem jsme dva velcí
přátelé. Jeden den jsem
s ním zpívala v Santo
Domingo, v programu pro
Televisu a dal mi pusu na
zuby. Uţ byl ţenatý, ale on je
uţ takový, svůdník, obdivuji
ho. Jsme jen přátelé.
- Ráda bys s ním pracovala?
Moc ráda. Kdyţ mi volal kvůli videoklipu, nemohla jsem tomu uvěřit. Je to opravdový umělec, velmi
profesionální. Mé rodině dal velkou lásku a podporu, byl stěţejním pro mou kariéru. Kéţ bychom
spolu mohli zpívat.
- Měla jsi zakázané lásky?
Ne, ale je pravda, ţe se snaţím své lásky schovávat. Aby se ten vztah nezruinoval, protoţe jeden
komentář z časopisu ho můţe zničit. Navíc kdyţ někdo udrţuje křehkou lásku.
- Pokud nikdy nepřijde muţ tvého ţivota, budeš mít dítě stejně jako Xuxa nebo Madonna?
Ne, ale respektuji je.
- Nabídli ti nafocení nahých fotek?
Ano, ale odmítám je, protoţe mé publikum je rodinné.
- Jaká jsi, kdyţ se naštveš?
Jsem hrozná. Jako ten nejhorší zloduch z telenovel. Taky jsem jenom člověk.
- Šla jsi někdy v přestrojení, aby ses vyhnula davu fanoušků?
Ano, maskovala jsem se. Nejlepší přestrojení bylo zápasnické.
- Jaké jsou tvé příští profesní cíle?
Chci udělat desku ve francouzštině a vtrhnout do evropského filmu. Protoţe doteď se všechny mé sny
splnily.
Thalía´s Fans
21
Duben 2012
: na přání
Vzestupy a pády Thalíe
Kdyţ se podíváte na její dosavadní ţivot, můţe se zdát, ţe jí nikdy nic nechybělo. Má za sebou
více neţ 20 let úspěšné hudební kariéry a několik úspěšných telenovel. Co se týče soukromí,
v současnosti je šťastně vdaná a má dvě krásné děti. Ne vţdycky však byl ţivot k Thalíi milý, je
to u ní jako na houpačce, jednou nahoře a pak zase dole… Pojďme si v tomto seriálu
připomenout ty nejdůleţitější okamţiky ze ţivota Thalíe.
2003 – THALÍA SODI
COLLECTION
Thalía se v tomto roce stala
úspěšnou módní návrhářkou, její
kolekce byly k dispozici v síti 300
obchodů K-Mart a později aţ
v 1500 pobočkách. Kolekce Thalía
Sodi byla úspěšná jiţ od začátku
a noviny The New York Times,
New York Post a časopis Fortune
pasovali Thalíi na novou Oprah
Winfrey.
2008 – ALBUM LUNADA
Album vyšlo tři roky po úspěšném El SextoSentido. Jde o letní
směsici hitů, kterým si Thalía splnila svůj sen o první letní desce.
I kdyţ ona sama říká, ţe je s produkcí Lunady spokojená, album
nepřineslo takový úspěch, který se od něj očekával. Nahrávací
společnost EMI podcenila propagaci alba, proto patří Lunada co se
týče prodejnosti k těm nejméně úspěšným za celou její kariéru.
Bohuţel se na tom podepsala také nemoc, kterou v té době Thalía
prodělala. Onemocněla totiţ lymeskou boreliózou a nemohla se
dostatečně věnovat propagaci. Lunada bylo poslední album, které
bylo vydáno pod EMI.
Thalía´s Fans
22
Duben 2012
:EZO
Thalía podle hvězd
Astrologický časopis Esoterica zveřejnil minulý rok článek o Thalíi, kde se věnuje jejímu
astrologickému znamení a tomu, co o ní říká. Co se tedy dozvěděli?
Thalía se narodila ve znamení Panny
s ascendentem ve Štíru, coţ je ve všech smyslech
pozitivní kombinace. Zpěvačka je perfekcionistka
díky pozici Domu úspěchu v Panně. Kromě toho
se zde objevuje Merkur, planeta inteligence, coţ
je předpokladem jasné mysli, logické a analytické
osobnosti. Je schopná tvrdě pracovat, aby
něčeho dosáhla. Jednou si usmyslí, ţe něco chce
a kdyţ pro to něco musí udělat, udělá to, „i
kdyby jí to stálo ţivot“. Autodisciplína je pro ni
přirozená a díky instinktu ví, ţe za vším
úspěchem je „nádech a výdech“.
Hodně přemýšlí o své kariéře, reputaci, veřejném
image a způsobu, jak dobýt svět. Co se týče
emocí, je zvlášť smyslná pro druhé pohlaví. Na
druhou stranu Luna ve Štíru ovlivňuje její
osobnost a dělá ji introspektivní a inklinující
k neklidu.
Je těţké pro ostatní ji do hloubky poznat, věří jen
málo lidem a je ochotná otevřít se jen někomu.
Není pro ni jednoduché dovolit být zranitelná a
dát kontrolu svým vztahům.
Jako přítelkyně je věrná a ochranitelská, jako
nepřítelkyně je důmyslný protivník. To proto, ţe
má ve zvyku udrţovat staré rány, zášti a vinu.
Proto je důleţité, aby se naučila odpouštět a
nechala jít své záţitky. Stejně jako vyjadřovat své pocity, otevřeně a jasně, neţ aby je schovávala. Je
pro ni obtíţné sdílet, co cítí.
Co se týče lásky, je více odevzdaná své kariéře, neţ svému osobnímu ţivotu. Ví, ţe malé akty lásky jsou
esencemi šťastného a úspěšného vztahu. Zná umění toho, aby se ostatní cítili přijati, milováni a
váţeni.
Dalším bodem, který netoleruje, je restrikce jejího manţela. Má ráda svobodu. Musí zvítězit nad svou
občasnou lenivou povahou, která nechce řešit komplikace ve vztahu, protoţe se jí to zdá namáhavé.
Je lepší přítelkyně neţ partnerka. Sdílí to, co má a její známí ví, ţe mohou počítat s její pomocí a
štědrostí, jak materiální, tak emoční. Má ráda společnost a vyhledává příleţitost k oslavě se svými
přáteli. Její přijetí a tolerance vytváří harmonii.
Luna je ve špatném aspektu s Marsem – je temperamentní a netrpělivá. Kdyţ nemá přiměřenou
fyzickou aktivitu nebo, je podráţděná a nepříjemná. Má spoustu energie, ale nevyrovnané. Je
netrpělivá, rebelující a co se týče cílů, nekonstantní.
Thalía´s Fans
23
Duben 2012
:zajímavosti
Víte, ţe…
- Thalía se za svůj ţivot setkala s psychicky narušeným fanouškem?
„Ţil vedle mého domu. Psal mi milostné dopisy vlastní krví.. něco jako: 'Jsme pro sebe stvořeni,
budu bojovat do chvíle, kdy nebudeš moje. Zboţňuju tě. Bůh je s námi.' Jednou jsem
zaparkovala auto a on vešel do mého domu s crazy lookem na obličeji. Okamţitě jsem zavolala
policii."
- Za svůj mladistvý vzhled vděčí z části také akupunktuře, kterou
praktikuje třikrát týdně?
Řekla, ţe…
O TĚHOTENSTVÍ
„Těhotenství mi změnilo navţdy ţivot. Bylo to něco kouzelného, speciálního, co mě
dalo do kontaktu s vesmírem“.
„Nikdo mi neřekl, ţe bude ten porod trvat 33 hodin“ (se Sabrinou – pozn. red.)
V KVĚTNOVÉM ČÍSLE ČASOPISU SE DOČTETE:
- Nej telenovelové svatby
- Telenovela María la del Barrio
- Fakta a mýty o Thalíi
+ pravidelné rubriky a
rozhovory
Vychází jiţ na konci dubna!
Časopis Thalía´s Fans 4/2012
Připravuje: dajens, součástí webu www.thalia-online.wz.cz
Toto číslo vyšlo: 25. března 2012
Kontakt: [email protected], heslo: TF
Thalía´s Fans
24
Duben 2012

Podobné dokumenty

metal 97

metal 97 11. Comaneci R., Galusca D.G., Ciochina C , Faculty of Materials Science and Engineering, Technical University of lasi, Romania Deformacni chovani rumunske oceli RUL 2 na kulickova loziska pfi vyso...

Více

mm net art - Culturenet

mm net art - Culturenet v lese strom a kolem není nikdo, kdo by jej slyšel, udělá vůbec nějaký zvuk? Pro mladé umělce na internetu je odpověď ne – snadno se stane, že jejich dílo zůstane bez povšimnutí. Jejich osobní zapo...

Více