Jak podat stížnost

Komentáře

Transkript

Jak podat stížnost
1. Pojmenování (název) životní situace
Stížnosti
2. Základní informace k životní situaci
Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány
města ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňuje na nedostatky či závady v činnosti orgánů
obce a organizací, jejichž zřizovatelem je obec, nebo kterým poukazuje na nevhodné chování
úředních osob či proti postupu správního orgánu. Podání, z jehož skutečného obsahu vyplývá, že
je jiným právním úkonem podaným ve smyslu správního řádu, není stížností.
3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.
4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Náležitosti stížnosti jsou upraveny správním řádem a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a
stížností, které vydala Rada města Kolína. Stížnost musí být:
- čitelná, srozumitelná a musí z ní být patrné, které věci se týká a co navrhuje.
Aby stížnost mohla být vyřízena řádně a rychle, je třeba v ní uvést:
- jméno, příjmení,
- datum narození,
- místo trvalého pobytu stěžovatele popřípadě jinou adresu pro doručování, je-li stěžovatelem
fyzická osoba a
- telefonické spojení.
Právnická osoba uvede:
- svůj název nebo obchodní firmu,
- identifikační číslo nebo obdobný údaj,
- adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování a
- telefonické spojení.
Stížnost musí obsahovat:
- označení orgánu, jemuž je určena a
- podpis osoby, která ji podává.
5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Stížnosti lze podat písemně i ústně. Písemné stížnosti se podávají prostřednictvím pošty nebo
osobně nejlépe prostřednictvím podatelny obecního úřadu v její budově. Při osobním podání
podatelna na požádání převzetí písemnosti potvrdí. O ústní stížnosti, nelze-li ji vyřídit hned při
jejím podání, sepíše zaměstnanec obecního úřadu se stěžovatelem písemný záznam.
Stížnost je možné zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Stížnost je možné zaslat také faxem nebo v elektronické podobě bez zaručeného elektronického
podpisu (e-mailem), takové podání ale musí být do pěti dnů potvrzeno písemně, ústně do
záznamu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. V případě
nepotvrzení bude stížnost pokládána za anonymní.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Kolín
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Stížnosti se při přijetí evidují v sekretariátu obecního úřadu, vyřizují je organizační složky dle
věcné příslušnosti.
8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány.
9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Nejsou stanoveny.
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vyřízení stížnosti je 60 dní.
12. Elektronická služba, kterou lze využít
[email protected]
13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 16 odst.2 písm.g), odst. 3, § 17,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - § 175,
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - § 16a.
14. Jaké jsou související předpisy
Listina základních práv a svobod, uvozená ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností vydaná Radou města Kolína.
15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti.
Lze podat stížnost na špatné vyřízení stížnosti, která se adresuje nadřízenému zaměstnance
vyřizujícího původní stížnost.
U stížností dle § 175 správního řádu lze požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu
vyřízení stížnosti.
16. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných
zdrojů nebo v jiné formě
Internet – Portál veřejné správy

Podobné dokumenty

Zásady žadosti o informace - Centrum experimentálního divadla

Zásady žadosti o informace - Centrum experimentálního divadla I. Obecná část 1) Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 2) Informace o působnosti, organizačním členění a činnosti Centra exper...

Více

Postup při podávání žádostí o poskytnutí informací

Postup při podávání žádostí o poskytnutí informací 1. Podávání žádosti o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) se řídí zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). 2. Základní informace o činnosti...

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD 1. Základní

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD 1. Základní 2. Každá korespondence je zásadně přijímána a odesílána přes účetní obce a je řádně zaevidována a archivována v souladu se spisovým řádem OÚ 3. Z každé odeslané korespondence se pořizují a zakládaj...

Více

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností kteří odvolání do 14 dnů prošetří, přehodnotí a příp. zajistí nové opatření. O postupu a řešení bude klientovi vydáno písemné vyjádření. V případě, že je klient i nadále nespokojen se závěry své st...

Více

What are case stories

What are case stories práv ze své pozice usiluje o ovlivnění průběhu správního (kontrolního) šetření tak, aby jeho průběh vedl v případech diskriminace k jejímu zjištění a udělení adekvátní správní sankce.

Více

záznam o podání stížnosti

záznam o podání stížnosti SWISS MED CLINIC s.r.o. Bezdružická 274 348 15, Planá

Více