TARCEVA – klinický registr

Komentáře

Transkript

TARCEVA – klinický registr
TARCEVA – klinický registr
Karcinom pankreatu
Stav k datu 10. 4. 2011
Registr Tarceva je podporován
výzkumným
ý k
ý grantem
t
fi
firmy R
Roche.
h
Česká
onkologická
společnost
Institut
biostatistiky
a analýz
Stav registru - karcinom pankreatu
Všichni pacienti se založeným
záznamem
á
v registru
i t Tarceva
T
N=60
N=7
Pacienti bez zadaných diagnostických
údajů nebo bez uvedeného data
zahájení léčby
N=53
Pacienti s úplným záznamem
Záznam je považován za úplný pokud má vyplněny
tyto parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
PS v době
d bě zahájení
háj í léčb
léčby T
Tarcevou
TNM klasifikace a stadium primárního nádoru
Histologický typ primárního nádoru
Datum zahájení léčby Tarcevou
St di
Stadium
onemocnění
ě í v době
d bě zahájení
háj í léčb
léčby T
Tarcevou
Linie léčby, kdy je poprvé podávána Tarceva
Nejlepší dosažená odpověď při léčbě Tarcevou
Současný stav a k němu příslušné datum.
Počet pacientů dle jednotlivých center
Název centra
Celkový počet pacientů
v registru
g
Tarceva
Počet pacientů s úplným
záznamem
N
%
N
%
1. VFN Praha - Onkologická klinika
4
6,7
4
7,5
2 FN N
2.
Na B
Bulovce
l
P
Praha
h – Ústav
Ú t rad.
d onkol.
k l
4
67
6,7
3
57
5,7
3. FNKV Praha – RTO klinika
2
3,3
2
3,8
4. FTN Praha – Onkol. odd.
1
1,7
1
1,9
5. ÚVN
Ú
– Onkologie
O
1
1,7
1
1,9
6. ČB – Onkologie
1
1,7
1
1,9
7. FN Plzeň – RTO
4
6,7
2
3,8
8. KN Liberec – ORKO
3
5,0
2
3,8
9. FNHK – Klinika O-RT
4
6,7
4
7,5
10. FN Olomouc – Onkologická klinika
13
21,7
11
20,8
11. MOÚ Brno – KKOP
23
38,3
22
41,5
Celkový součet
60
100,0
53
100,0
7 pacientů nemá doposud uzavřený záznam a vyplněny všechny parametry.
Počet pacientů léčených Tarcevou
dle roku zahájení léčby
N = 53
Rok zahájení léčby Tarcevou
30
28
Počet pac
cientů
25
20
15
10
12
8
5
5
0
2007
2008
2009
Rok
2010
Zastoupení věkových kategorií v době
zahájení léčby Tarcevou
N = 53
Věkové kategorie
50
47,2
40
Věk
32,1
30
20
10
Průměr
59 let
Medián
61 let
Min – Max
7,5
7,5
<=40
41-50
5,7
0
51-60
Věk (roky)
61-70
>70
30 – 76 let
Pohlaví pacientů a performance status
N = 53
Performance status v době
zahájení léčby Tarcevou
Pohlaví
26,4%
41,5%
58,5%
73,6%
Ženy
N = 22; 41,5%
PS = 0
N = 14; 26,4%
Muži
N = 31; 58
58,5%
5%
PS = 1
N = 39
39; 73
73,6%
6%
Histologie a lokalizace primárního nádoru
N = 53
Histologie
primárního nádoru
Lokalizace primárního
nádoru
20,8%
% pacientů
0
20
Hlava
79,2%
Duktální
N = 42; 79,2%
Jiný
N = 11; 20
20,8%
8%
Celý pankreas
60
80
62,3
Tělo
Ocas
40
17,0
13,2
7,5
N = 33
N=9
N=7
N=4
Klinické stadium nádoru a linie léčby
v době zahájení léčby Tarcevou
N = 53
Klinické stadium primárního nádoru
v době zahájení léčby Tarcevou
N=7
N = 43
N=3
Linie léčby podání Tarcevy
15,1%
% pac
cientů
100
81,1
80
60
40
20
84,9%
13,2
5,7
0
III
IV
Jiné
Stadium
Všichni tři pacienti, kteří mají zaznamenáno stadium jiné,
má ve specifikaci uvedeno stadium IIB.
IIB
1. linie léčby
N = 45; 84,9%
2. příp. další linie N = 8; 15,1%
Stav léčby a důvody jejího ukončení
N = 53
Stav léčby Tarcevou
Důvody ukončení léčby Tarcevou
N
%
Progrese onemocnění
34
70,8
Odmítnutí pacientem
5
10,4
Nežádoucí účinek Tarcevy
1
2,1
Jiný*
5
10,4
Neznámo
3
63
6,3
Celkem
48
100,0
7,5% 1,9%
1 9%
90,6%
Aktuálně léčení pacienti
N = 4; 7,5%
Pacienti s přerušenou léčbou N = 1; 1,9%
Pacienti s ukončenou léčbou
N = 48; 90,6%
Všichni aktuálně léčeni pacienti i pacient s přerušenou
léčbou mají údaje naposledy aktualizovány v roce 2009.
* V kategorii jiné byly zaznamenány tyto varianty:
• hematotoxicita gemcitabinu
• průjmy
• krvácení do GIT při progresi nemoci
• nejasné plicní infiltráty, v.s. progrese onemocnění,
progrese dušnosti
• nedostupnost
d t
t Tarcevy
T
Délka léčby u pacientů s ukončenou
léčbou
N = 48 (Pouze pacienti s ukončenou léčbou)
Délka léčby
40
Délka léčby
%p
pacientů
35
Počet pacientů 1)
30
24,5
25
22,6
20,8
15
10
Průměr
6,1 měsíců
M diá
Medián
4 9 měsíců
4,9
ě í ů
Min – Max
20
9,4
3,8
5
0
<2
2-4
4-6
Měsíce
6-8
> 8 Neznámo
0,3 – 18,8 měsíců
U pěti pacientů nebylo možné určit
délku léčby z důvodu neúplných dat.
1)
9,4
43
Nežádoucí účinky
N = 53
Výskyt nežádoucích účinků u pacientů
Bez nežádoucích účinků N = 33; 62,3%
37,7%
Výskyt nežádoucího účinku N = 20; 37,7%
62,3%
U 20 pacientů bylo zaznamenáno 21 nežádoucích účinků.
Typy nežádoucích účinků u pacientů
Nežádoucí účinek
N1)
Vyrážka
14
%
pacientů
26,4
Průjem
4
7,5
Nespecifikováno
3
5,7
Počet pacientů,
pacientů u kterých se obje
objevilil daný ttyp
p
nežádoucího účinku.
1)
Závažnost nežádoucích účinků
N1)
%
G1
8
15,1
G2
6
11,3
G1
3
5,7
G2
1
1,9
Typ
Grade
Vyrážka
Průjem
Nejlepší dosažená léčebná odpověď
na léčbu Tarcevou
N = 53
Léčebná odpověď
% pacientů
N
%
CR
2
3,8
PR
7
13 2
13,2
SD
28
52,8
PD
11
20 8
20,8
Nelze hodnotit
5
9,4
Celkem
53
100 0
100,0
0
10
20
30
40
50
60
3,8
13 2
13,2
52,8
20,8
9,4
Současný stav pacientů
N = 53
Současný stav
9,4%
Žije
30,2%
N = 16; 30,2%
Zemřel
N = 32; 60,4%
Neznámo
60,4%
N = 5; 9,4%
Z 16 pacientů, u kterých je v současném stavu uvedeno, že žijí, je celkem 13 pacientů naposledy
aktualizováno v průběhu roku 2009, 1 pacient je aktualizován v lednu 2010 a zbylí dva jsou
aktualizováni v dubnu 2011.
Celkové přežití a přežití bez známek
progrese od data zahájení léčby Tarcevou
Celkové přežití
Počet pacientů
53
Medián OS (95% IS)
11,3 měsíců (5,6; 16,9)
Přežití bez známek progrese
Počet pacientů
52
Medián PFS (95% IS)
5,0 měsíců (4,4; 5,6)
6měsíční přežití (95% IS)
79,8 (67,8; 91,8)
6měsíční přežití (95% IS)
37,0 (23,0; 51,1)
1leté přežití (95% IS)
47,3 (30,8; 63,8)
1leté přežití (95% IS)
14,4 (3,6; 25,2)
Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. U jednoho pacienta chyběly údaje k výpočtu PFS.
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
02
0,2
02
0,2
0,0
0,0
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27 30
Čas (měsíce)
0
3
6
9 12 15 18 21 24 27 30
Čas (měsíce)