09/2014 Bysterské noviny

Komentáře

Transkript

09/2014 Bysterské noviny
Byst
é
nov
i
Byst e
ers
rs k
k
é
nov
i ny
ny
R o ç n í k X I X . , ç í s l o 2 0 8
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
z á ‡ í 2 0 1 4
Zamy¿lení nad uplynulÿm volebním obdobím
Váæení spol uobçané,
Je t o neuvê‡itel né, j ak t en ças bêæí, ale po
çt y‡ech letech se opêt blíæí ko munál ní volby.
Ve dnech desátého a j edenáctého ‡íj na budete
mít opêt p‡íleæit ost de mokrati cky rozhodovat
svÿ mi hl asy o nové m zast upit elst vu a dal¿í m
s mêru rozvoj e a správy na¿eho mêst a. Je ças,
poohlédnout se zpêt a p‡ist oupit k hodnocení
konçící ho volební ho období, p‡i po menout, co
j s me sli bovali a co se ná m poda‡il o spl nit, co
j s me napl nit nedokázali.
Na¿í pri orit ou byl o udræet zdravÿ a vyrovnanÿ rozpoçet a pokraçovat v rozvoji mêst a. Kaædÿ rok mêst o Bystré hospoda‡il o s p‡ebyt ke m,
tedy p‡íj my byly vy¿¿í neæ vÿdaj e. Od roku
2 01 1 kaædoroçnê sout êæí me ceny energií pro
mêst o a na¿e ¿ koly. Roçnê t ak ¿et‡í me na vÿdajích za energie st atisíce korun. V roce 2 01 3
j s me dopl atili úvêr na p‡edfi nancování i nvestiçních akcí. V l oñs ké m rocej s me s konçili rozpoçet p‡ebyt kovÿ m hospoda‡ení m p‡es pêt
a pûl mili onu korun a na úçtech mêst a byl zûst atek sed m mili onû korun
V souças né dobê má me uzav‡en úvêrovÿ rámec s Çes kou spo‡itel nou na p‡ípadné dofi nancování nového hasi çs kého aut a a na dokonçenou i nvesti ci novÿch chodní kû p‡i hlavní sil nici
p‡es Bystré, ale prozatí m j s me z nêj nepot‡ebovali çerpat. Çes ká spo‡itel na vyhodnotila fi nançní zdraví na¿eho mêst a v let o¿ní m roce vûbec
nej vy¿¿í m rati nge m ze v¿ech obcí a mêst v rá mci okres û Svit avy a ùstí nad Orli cí a i z t ohot o
dûvodu j s me zís kali úvêrovÿ rá mec za hist oricky nejlep¿ích pod mínek, tedy s roçní úrokovou
mírou pod 1 % p. a.
Co se t ÿçe vlast ní ho rozvoj e a i nvestic mêst a
za poslední çt y‡i roky, byl by t o vÿçet opravdu
dl ouhÿ. Dovolte mi p‡i po menout t y nej vêt¿í i nvestice a rekonstrukce. Vybudovali j s me ko mplexní kult urnê spoleçens ké záze mí na hasi çs ké zahradê. Provedli j s me cel kové zateplení
budov mate‡s ké ¿ koly vçet nê hospodá‡s ké budovy, vÿ mêny ot vorovÿch prvkû a nové fasády.
Realizovali j s me vÿ mênu oken a dve‡í na st aré
budovê zákl adní ¿ koly a budovê do mova s peçovat els kou sl uæbou. Prove dli j s me vÿ mênu
v¿ech oken a vchodovÿch dve‡í na zdravot ní m
st‡edis ku vçet nê rekonstrukce çásti prost orû
ve druhé m pat‡e budovy.
V péçi o æivot ní prost‡edí j s me realizovali
rekultivaci s kládky TKO, i ntenzifi kaci çistírny
odpadních vod, re konst r uovali j s me nê kt eré
çásti kanalizace vçet nê odvodnêní horní çásti
h‡bit ova. Pr ûbêænê j s me dopl ñovali s bêrné
nádoby na sbêr druhot nÿch surovi n, roz místili
j s me dal¿í odpadkové ko¿e, roz¿í‡ili j s me novê
kontej nery na pouæité hraçky, obuv a textil. Ve
spol upráci s rybá‡s kÿ m s druæení m byla provedena st abilizace hráze rybní ku Jerkûv a çásteçná oprava hráze rybní ku Pans kÿ. Na rybní k
Rebeka má me novê zpracovanou proj ekt ovou
doku ment aci na opravu hráze a na poslední m
zast upitelst vu mêst a j s me dohodli, æe s rekonstrukcí zaçne me hned na j a‡e p‡í¿tí ho roku
a vyuæij e me na ni peníze, které mêst o zís kal o
j ako od mênu v sout êæi Ves nice roku 2 01 3 v celkové vÿ¿i pûl mili onu korun.
Jedna z dal¿ích vÿzna mnÿchi nvestic byl a do
bezpeçnosti chodcû, kdy j s me v posledních
t‡ech letech vybudovali nové chodní ky podél
hlavní sil ni ce II/362 p‡es Bystré, nai nst al ovali
j s me radarové mê‡içe rychl osti a zrealizovali
nové osvêtlené p‡echody pro chodce. Kaædoroçnêj s me i nvest ovali vÿzna mné prost ‡e dky do obnovy a re konst r ukcí míst ních
ko muni kací a i nfrast rukt ury. Z vÿçt u nap‡íklad ul. S met anova, Hradçany, Nad Ka¿párke m,
v l okalit ê Na Drahách, pod h‡i¿t ê m, z ul. Vrchlického ke s kládce TKO a pod obchodní m dome m çp. 78. V let o¿ ní m roce j s me vybudovali
nové parkovi¿t ê u sokolovny. Obnovuj e me a dopl ñuj e me ve‡ej né osvêtlení v obci.
Nezapo mínalij s me ani na pa mát kové a sakrál ní obj ekt y. Z dot ací kraj e a st át uj s me realizovali opravu dol ní ho k‡íæe na h‡bit ovê, horní
se nyní dokonçuj e. V rest aurát ors ké díl nê j e
nyní socha sv. ¢ebesti ána, která má míst o vedle
most u na uli ci Zá mecká. Na h‡bit ovê byly provedeny rest aurát ors ké práce na obou branách
a byly t a m provedeny dal¿í drobné opravy zpevnênÿch pl och, napou¿t êní vody na zálivku at d.
Jse m p‡esvêdçen, æe spolupráce mêst a s farní
obcí j e na vzáj e mnê dobré úrovni. V posledních
dvou letech mêst o uvol nilo fi nançní prost‡edky
na spol ufi nancování rekonstrukce st‡echy fary
Pokraçování na str. 2
s t r a n a 2
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
Zamy¿lení nad uplynulÿm volebním obdobím
Pokraçování ze str. 1
v rá mci vyuæití podpory dot ace z progra mu obnovy venkova do ne movitÿch pa mátek v mêsts ké památ kové zónê. Spoleçnê s farní obcí a Do move m
na zá mku mêsto realizovalo zrození sochy sv. Aneæky Çes ké, která dnes st ojí na zá mecké m nádvo‡í.
Dí ky aktivní mu çlenst ví na¿eho mêst a ve
svazku obcí Areálu zdravot ních a soci ál ních sluæeb, v zast oupení Do move m pro seni ory a Do move m s peçovatels kou sluæbou v Bystré m, a çlenství v regi onál ních s druæeních, konkrét nê pak
svazku obcí Kraj e S met any a Marti nû, Mi kroregi onu Poliçs ko a Míst ní akçní s kupi nê pro rozvoj
Poliçs ka se ná m poda‡ilo realizovat celou ‡adu
dot açnê podpo‡enÿch proj e kt û. Mêst o j e t aké
aktivní ve Sdruæení hist orickÿch sídel Çech, Moravy a Slezs ka. Js me aktivní m çlene m Svazu mêst
a obcí ÇR a nositele m proj ekt u Mezi obecní spolupráce v rá mci celého úze mí obce s roz¿í‡enou
pûsobností Poliçka, míst o které j s me do t ohot o
proj ekt u po dohodê se S MO ÇR vstoupili.
Snaha o vyuæití a zís kání kraj s kÿch, národních i evrops kÿch dot ací byla j ednou z pri orit
vedení mêst a. Za çt y‡i roky j s me podali té mê‡
çt y‡icet æádostí o dot ace a ve vêt¿i nê p‡ípadû
j s me byli úspê¿ní. Na proj ekt yj s me z dot ací získali desít ky mili onû korun. Jiæ v první m roce po vol bách se mi poda‡il o
s mandáte m od zast upitelst va uzav‡ít s vedení m
Sokola Bystré Dohodu o vzáj e mné spol upráci
a Dohodu o p‡evedení pa mát kovê chránêné budovy sokolovny do vlast nictví mêst a. Bylo t o dûleæité, správné a v¿e mt o p‡i neslo vÿhody. Sokolové
ne‡e¿í fi nançní záleæit osti na opravy a provozní
náklady budovy. Mêst o dí ky t o mu, æe j e vlastní k ne movit osti, mohl o v let o¿ní m roce podat
æádost o dot aci z Nors kÿch fondû na ko mplet ní
rekonstrukci i nteriérû budovy a sokolovna zûst ala ná m v¿e m, sokol û m a obçanû m Bystrého. V souças né dobê dokonçuj e me realizaci obnovy areál u zahrady a dêts kého h‡i¿t ê mate‡s ké ¿ koly. Konce m t ohot o mêsíce a v ‡íj nu budou pokraçovat práce na vÿsadbê nové zelenê
v rá mci proj e kt u Obnova kraj i nné zelenê robot ních a pol ních cest. Ko mpostéry pro obçany
çekají pouze na schválení celého procesu a podpis rozhodnutí o dot aci z Mi nisterst va æivot ní ho
prost‡edí, s ml ouva s dodavatele m j e jiæ podepsána. Vê‡í m, æe v nej bliæ¿ích dnech, max. t ÿdnech budou moci bÿt ko mpost éry bezpl at nê
p‡edány v¿e m æadatel û m.
Mêst o Bystré má vel mi dobrÿ kredit. V rá mci mezi národní ho proj ekt u Kult ura evrops kého
venkova o na¿e m mêst ê mají povêdo mí v mnoha ze mích v Evropê, v Brusel u i ve ¢trasburku.
Dûleæitéj e v¿ak, j ak se ná mzde æij e, j aké má me
mezili ds ké vzt ahy, j aké má me záze mí pro na¿e
dêti, seni ory, soci ál nê znevÿhodnêné a zdravot nê postiæené, pro na¿e obçany.
Vel mi dûleæit á j e i bezpeçnost, kli d a krása
na¿eho mêsteçka, kterou dot vá‡íte svojí pracovit ostí a péçí o své do my a zahrady, dobrovol nou spol kovou çi nností a prací s dêt mi
a mládeæí. Za mêst nanost a vytvá‡ení pracovních
z á ‡ í 2 0 1 4
p‡íleæit ostíj e dí ky za mêst navat el û m, pos kyt ovat el û m s oci ál ních sl uæeb, æivnost ní kû m
a ze mêdêlcû m v Bystré m relativnê dobrá. Ano,
chybí ná m pracovní p‡íleæit osti pro mladé li di
s vy¿¿í m a vys oko¿ kols kÿ m vz dêl ání m, kte‡í
ná m odcházejí do vel kÿch mêst, t o j e problé m.
Je t‡ebajít dál a st álej e co zlep¿ovat. Vê‡í m,
æe se vedení mêst a, zast upitelst vu a dí ky vá m
obçanû m poda‡il o na¿e krás né mêst o Bystré
opêt pos unout zase o kouse k dál. Za t o pat‡í
mûj dí k radní m mêst a, ko misí m a vÿborû m
zast upitelst va, vá m obçanû m, v¿e m spol upracovní kû m a t ê m zast upitel û m, kte‡í mê a na¿e
návrhy podporovali.
I ng. Mil osl av Sej kora, starosta mêsta
Volby do10.zastupitelstev
obcí − mêsto Bystré
− 1 1. 1 0. 2 01 4 Kandi dátní listi na
Ka n di dát
Navrhující Politická Po‡. P‡íj mení, strana p‡ísl u¿nost Povolání
Vêk
çíslo j méno, tituly
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
Dvo‡ák Zdenêk
L uñáçek Ji‡í I ng. Dittrich Lubo¿
Andrle Josef
Holçí k Petr
Fránková Bronislava
Daj ç Jaroslav
Báça Ji nd‡ich
S edláková Marti na
Dvo‡áková Dana
Dittrichová Li bu¿e
Neudert Jaroslav
Çípa Ji‡í
Pru¿ ka Ji‡í
Bure¿ová Eva
5 8
63
46
67
5 7
5 5
70
5 0
41
60
71
66
5 9
52
60
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
BEZPP
KSÇ M
BEZPP
BEZPP
KSÇ M
KSÇ M
KSÇ M
BEZPP
BEZPP
KSÇ M
BEZPP
BEZPP
KSÇ M
BEZPP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
Neudert Jan Mgr. Dvo‡ák Marti n Mgr. ¢t ouraçová Marie
Kozáçek Petr
Weisová Pavla
Mládek Josef I ng. Dra¿ar Jan I ng. Plchout ová Hana
Dittrich Jan Bc. Fi ndej s Petr
¢t aud Zdenêk
Veçe‡e Ji‡í
Doçekal Petr I ng. Petrásová Marie
Ti chÿ Vlasti mil I ng. 40
41
39
35
2 8
45
44
3 7
38
41
5 1
5 6
36
38
39
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
KDU− ÇSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
KDU− ÇSL
BEZPP
BEZPP
BEZPP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
Sej kora Miloslav I ng. Báça Ladisl av
Ne mcová Eva
¢vehlák Petr
Oravec Vlasti mil
S abi n Karel
Janáková Adéla Bc. Hanus Jaroslav
Halva Pavel
Kukla Karel
Vogl Jan
Slezák Petr
Fric Jakub
Marek Pavel
Si maj chl Petr
5 0
39
47
36
48
38
2 4
44
5 8
64
5 0
2 8
2 7
5 1
41
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS
dêl ní k
e kono m
dêl ní k
dûchodce
konstruktér
i nvali dní dûchodce
dûchodce
dêl ní k
dêl ni ce
dûchodkynê
dûchodkynê
dûchodce
úçet ní
vedoucí provozovny
i nvali dní dûchodce
z ást upce ‡editele Z¢
vedoucí p‡í mé péçe Do mova na zá mku
s oci ál ní pracovní k
vedoucí st‡edis ka hlavní st avební vÿroby
asistent ka pedagoga
s oukro mÿ ze mêdêlec
j ednatel
peçovatel ka
‡ editel ze mêdêls ké spoleçnosti
pracovní k v soci ál ních sl uæbách
dêl ní k
æivnost ní k
proj ekt ovÿ manaæer
prodavaçka
vedoucí prodej ny
st arost a
fi nançní poradce
obsl uha çerpací st anice
návrhᇠkuchyní
t echnickÿ pracovní k
r egi onál ní manaæer
r eferent ka
I T techni k
podni katel
obrábêç
s klená‡
‡ ezní k, uzená‡
pracovní k v soci ál ních sl uæbách
hasi ç
podni katel
z á ‡ í 2 0 1 4
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
s t r a n a 3
¢kolní rok 201 4/201 5 v základní ¿kole
¢kol ní rok v Zákl adní ¿kole Bystré zahájil o 2 75 æákû ( 1 33 chlapcû, 1 42 dívek) ve 1 2
t‡ídách. V porovnání s mi nulÿ m ¿ k. roke m do¿l o k nárûst u o 1 1 æákû. P‡epoçtenÿ prû mêr
æákû na t‡ídu j e 22, 91. Poçty æákû dle místa
bydli¿tê: Bystré 1 47, p‡espol ní 1 2 8 ( Hartmanice 35, Jedl ová 30, Nedvêzí 1 3, Nykl ovice
2 1, Pol o m 6, Po mezí 2, Roveçné 1, Sul kovec 6,
Svoj anov 1 4). Z mêny v pedagogické m sboru: Po mat e‡s ké dovole né s e vrátil a Mgr. Svêtl ana
Salc manová- Ri chterová, uçí nêkteré hodi ny
v 1. aæ 6. roçní ku. Novÿ m pedagogickÿ m pracovní ke m se st al vychovat el ¿ kol ní druæi ny
(III. oddêlení) pan To má¿ S mej kal. Ve ¿ kole
pracují dva asistenti pedagoga k æákovi na
1. a 2. st upni (æádost schválil Kù Pardubi ckého kraj e), aj edna osobní asistent ka k æákovi na 1. st upni ¿ koly (fi nancuj e ù‡ad práce
ve Svit avách).
Mi nisterst vo ¿ kolst ví plánuj e od roku 2 01 6
cel ostát ní zavedení p‡ijí macích zkou¿ek
na st‡ední ¿ koly. Pro Pardubi ckÿ kraj (ale
i nê kt eré j i né kraj e) t o není æádná novi nka,
prot oæe j iæ zave dl p‡ij í mací z kou¿ ky d‡íve.
Je dnot nÿ mi p‡ij í maç ka mi zís kaly v¿ echny
¿ koly srovnávací krit éri u m. Pro æá ky (ale
i rodi çe) z na menaj í urçit ê zvÿ¿e nou motivaci, zaçí ná j i m docházet, æe by p‡íprava
mêl a bÿt zodpovê dnêj ¿í. Kdyæ æáci vê dêli, æe
budou aut o mati c ky p‡ij ati, neuçili s e. I rodiçe proj evuj í vêt ¿í záj e m o vÿbêr budoucí ho
povolání svÿch dêtí, çí mæ vzrûst á záj e m nej en
o odborné ¿ koly, ale t aké o uçñovs ké obory.
St ále platí, æe uçeníj e dûleæité, abycho m byli
v æivot ê úspê¿ní, a æe z uçení vyplÿvají urçité
povi nnosti.
Ve ¿ k. roce 2 01 4/1 5 po kraçuj e na¿e
¿ kol a v progra mech: Dot ované mléko pro æáky
1. - 9. r. , Ovoce do ¿ kol ( 1. - 5. r. ). Vÿchovná poradkynê j e k dis pozi ci æákû m a j ej i ch rodiçû m ve çt vrtek od 1 2: 1 5 do 1 3: 1 5 h. a kdykoliv
po dohodê s rodiçi. Sbêr starého papíru:
podzi mní ter mín: 1 3. a 1 4. 1 0. 1 4, j arní termín: 2 0. a 2 5. 4. 1 5. Zápis do 1. t‡ídy se koná
ve st‡edu 4. února 2 01 5.
Nabídka záj movÿch krouækû ( 2 01 4/1 5)
organizovanÿch ¿kol ou, pro æáky j sou nabízené krouæky zdar ma, bez fi nançní úhrady rodiçû. Dra mati c kÿ krouæek 2. - 5. r.
( M. Dvo‡áková- Kast nerová, D. ¢íl ová), Míçové
hry 1. - 2. r. (L. Fili pová), Míçové hry 3. - 4. r.
(F. Grundl och), Míçové hry 6. - 7. r. (J. Muæí k), ¢achovÿ krouæek 1. - 7. r. ( B. ¢íla),
Dyslexi e 5. - 9. r. (J. Müllerová), Angliçti na
6. - 7. r. (I. Just ová), Vÿtvarnÿ krouæek 6. - 9.
r. (I. Kal á¿ ková), Se mi nᇠÇj 9. r. (J. Müllerová), Se mi nᇠM 9. r. (I. Lei nweberová),
Dra matickÿ krouæek: 6. - 9. r. (J. Müllerová),
Míçové hry 8. r. ( M. Dvo‡ák), Volej bal 6. - 9.
r. (J. Muæí k), Sborovÿ zpêv a Náboæenství
nav¿t êvují dêti v rá mci nepovi nnÿch p‡ed mêt û.
Krouæky ve spol upráci s rodiçi a spoleçens kÿ mi organizace mi: Vçel a‡s kÿ krouæek: 1. a 2. st. ( V. ¢auer). Rybá‡s kÿ krouæek:
1. a 2. st. ( M. Fric), Volej bal 3. - 6. r. ( M. a R.
Jurá¿ovi). Vÿtah nêkterÿch i nfor mací
z uplynulého ¿ kol ního roku
Testování æákû 9. a 6. roçníku spoleçností SCI O. Vÿst upy z t ohot o test ování vçet nê hodno-
cení byly p‡edány prost‡ednictví mæákû rodiçû m.
Çes kÿj azyk - 9. roçní k. Test ování se zúçast nil o 1 7 æákû ( 1 00 %). Test ování probí hal o on-line. Svÿ mi vÿsledky v Çj se na¿e ¿ kola ‡adí mezi
úspê¿ né ¿ koly, má me lep¿í vÿsledky neæ 80 %
zúçast nênÿch ¿ kol. Mezi 1 5 % nejlep¿ích má me
4 æáky, ¿piçkového vÿsledku (5 % nejlep¿ích) dosáhly t‡i æákynê. Mezi 1 5 % nej hor¿ích vÿsledkû
není æádnÿ æák. Vel mi dobrÿch vÿsledkû dosáhla
t‡ída zej ména v çásti çtená‡s ké gra mot nosti. Mate mati ka - 9. roçní k. Vÿsledky na¿í ¿ koly
v mate maticej sou prû mêrné. Mezi 1 5 % nejlep¿ích není æádnÿ æák. Mezi 15 % nej hor¿ích vÿsledkû
má me 3 æáky a æákynê. Vÿraznÿ rozdíl v úspê¿nosti mezi mate mati kou a çes kÿ mj azyke m svêdçí o t o m, æe t‡ída j e zal oæena spí¿e hu manit nê.
Çes kÿj azyk - 6. roçní k. Test ování se zúçastnil o 2 7 æákû, tj. 1 00 % æákû. Svÿ mi vÿsledky
v çes ké m j azyce se na¿e ¿ kola ‡adí mezi prûmêrné ¿ koly. Mezi 1 5 % nejlep¿ích má me 3 æáky,
¿piçkového vÿsledku ( 5 % nejlep¿ích) nedosáhl
ni kdo. Mezi 1 5 % nej hor¿ích vÿsledkûj sou çt y‡i
æáci. Vÿsledky æákû v testech odpovídají úrovni
j ejich st udij ních p‡edpokladû (lep¿í vÿsledky
5 æákû, odpovídající 1 5, hor¿í 7). Mate mati ka - 6. roçní k. Vÿsledky na¿í ¿ koly
v mate maticej sou prû mêrné. Mezi 1 5 % nejlep¿ích má me 2 æáky, ¿piçkového vÿkonu dosáhla
j edna æákynê. Mezi 1 5 % nej hor¿ích vÿsledkû
má me 3 æáky. Vÿsledky æákû v testech odpovídají úrovni j eji ch st udij ních p‡edpokladû (lep¿í vÿsledky 8 æákû, odpovídající 1 3, hor¿í 6). P‡ed mêtové ko mise provedou rozbor vÿsledkû,
za mê‡í se na extré mní vÿsledky æákû, zej ména na
æáky nevyuæívající svûj potenciál, dále se za mê‡í na
ty typy úloh, u nichæ na¿i æáci neuspêli. V rá mcij ednotlivÿch p‡ed mêt û zapracují tyto úlohy do vÿuky.
Obhaj oba absolvents kÿch prácí æákû 9.
roçníku Práce s çestnÿm uznání m a kniæní odmênou: Poruchy p‡íj mu potravy (S. Filipová),
Model ¿koly (L. Hegrová), Vyhotovení i nformaçních materi ál û pro I C Svoj anov ( M. Hudská), Asie na fil mové m plátnê( M. Svojanovská).
Æáci 2. st., kte‡í prospêli ve 2. pol oletí
se sa mÿ mi j edniçka mi na vysvêdçení:
6. t‡. Jana Pru¿ková, 7. A Markéta Findejsová, 7. B Jaroslav Dra¿ar, Ji‡í Mládek, 8. t‡.
Vojtêch Dra¿ar, Jana Mládková, Renata Pu¿ová 9. t‡. Markéta Svojanovská. Cel ke m: 8 æákû.
Pochval a ‡editele ¿ koly byla udêlena æá-
kyní m a æákû m, kt e‡í reprezent ovali ¿ kol u
v kraj ské m ( KK) a vy¿¿í m kole soutêæe,
pop‡. za ji né p‡íkl adné j ednání: 1. t‡. za
po moc zranêné mu çl ovêku, p‡ivolání první
po moci ( V. Kubíçek), 2. t‡. za po moc zranêné mu çl ovêku, p‡ivolání první po moci ( R. Veçe‡e ), 5. A za Mate matic kÿ kl okan, ktg.
KL OKÅNE K, 1. m. v cel ost át. mê‡ít ku (spoleçnê s ost at ní mi sout êæící mi z ji nÿch ¿ kol - M.
Mrkos ), 3. m. v KK, úçast v KK Evropa ve
¿kole - práce v literární m oboru ( M. Mrkos, B. Jurá¿ová), 5. B 1. m. v KK, úçast v KK
Evropa ve ¿kole - práce v literární m oboru
( K. Pallová, V. Just ), 7. B za úçast v KK Ze mêpisné oly mpi ády ( J. Dra¿ar ), za úçast v KK
Evropa ve ¿kole - práce v literární m oboru ( J. Mládek, S. Propperová), 8. t‡. za 5. m.
v KK v Ast rono mi c ké oly mpi ádê ( J. Mládková), za úçast v KK Dêj episné oly mpi ády ( R.
Pu¿ová), úçast v KK Evropa ve ¿kole - práce
v literární m oboru ( J. Mládková).
ùdaj e o p‡ij í mací m ‡ízení: Z¢ ukonçil o
ve ¿ k. r. 2 01 3/2 01 4 1 8 æákû 9. roçní ku. Do
çt y‡let ého gy mnázi a byli p‡ij ati 3 æáci, na
st ‡e dní odborné ¿ koly s mat urit ou 9 æákû,
do st‡ední ho odborného uçili¿t ê bez mat urit y
6 æákû. Dva p‡espol ní æáci ode¿eli z 5. roçní ku
do os miletého gy mnázi a.
ùçast a u místêní v dal¿ích s outêæích:
( OK=okres ní kol o, KK=kraj s ké kol o) . Oly mpi áda ÇJ: 5. m OK M. Svojanovská
( 9. r. ), Oly mpi áda Aj : 3. m OK N. Jeni¿ová
( 7. ), Dêj episná oly mpi áda: 9. m. OK J. Mládková ( 8. r. ), Ze mêpisná oly mpi áda: 6. m OK
J. Mládková ( 7. r. ), 6. m. OK J. Pru¿ková ( 6. r. ),
Astrono mická oly mpi áda: 5. m KK J. Mládková ( 7. r. ), Pyt hagori áda: úçast v OK M. Staña ( 6. r. ), Poznávání rostli n: 3. m. OK N.
Kreslová ( 7. r. ), 4. m OK K. Dra¿arová ( 7. r. ),
Recitace: çest né uz nání OK M. Fi ndejsová
( 7. r. ), Poæární ochrana oçi ma dêtí - vÿtvarná soutêæ: 1. m. OK K. Doçekalová ( 7. r. ),
K. Pallová ( 5. r), A. Jançíková ( 6. r. ), 2. m.
OK M. Fi ndejsová, 3. m. OK A. Hanusová
( 7. r. ), Soutêæ praktickÿch dovedností: 1. m.
OK L. H‡ebec ( 9. r. ), Mc Donal d Cup 1. - 3. r.
4. m. OK V. Sabin, V. Miçka, P. Si majchl, D.
H‡ebec, A. Kresl. V. Petrás, P. Zahoran, M. Krçil,
A. Tichÿ, M. Makoveniy, D. ¢ƒastnÿ, Mc Donal d Cup 4. - 5. r.: 2. m. OK L. Báça, M. Budig,
T. Dittrich, A. Steiner, T. Svoboda, D. Dra¿ar,
T. Hudskÿ, J. Luñáçek, J. ¢touraç, Preventan Cup 4. - 5. r. : 4. m. OK Z. Marek, L. Báça,
M. Budig, M. Mrkos, A. Steiner, T. Svoboda,
A. ¢vehlák, D. Dra¿ar, M. Ficnar, T. Hudskÿ,
J. Luñáçek, J. ¢touraç, ¢kols ká futsal ová liga 8. - 9. r. , Hal ová kopaná 2. m. OK L. Bárta, T. Dra¿ar, V. Dra¿ar, J. Jíra, M. Prá¿ek,
M. Puchar, D. Æíla, P‡espol ní bêh - 1 000 m:
1. m. OK J. Joná¿, 2. m. OK M. Budig, 6. m. OK
M. ¢touraçová, 7. m. OK P. Findejsová, 9. m.
OK M. Findejsová, 1 2. m OK P. Çori.
Sbêr starého papíru ( duben 1 4): 1. m.
A. Tichá, J. ¢udo ma ( 1. r. ) , 2. m. A. Elçknerová ( 3. r. ) , 3. m. M. Staña ( 6. r. ), 4. m.
D. Cupák ( 4. r. ) , 5. m. J. Jílek. Podêkování Dêkuji zast upitel û m a vedení
mêst a Bystré za práci pro ¿ kol u. V doznívající m
volební m období se j ednal o o vÿzna mnou akci
- vÿ mêna oken u hl avní budovy a t êl ocvi çny
¿ koly. Hl avní budova ¿ koly nut nê pot‡ebuj e
ge nerál ní re konst r ukci. Vê‡í m, æe pro novê
zvole né zast upit elst vo mêst a (s e z ku¿e nÿ mi
zast upit eli z p‡e dchozích období) s e oprava
¿ koly st ane pri orit ou. Za vel mi dobrou spol upráci dêkuji Sdruæení rodiçû (SRPD¢). Za
zodpovêdnou práci a za kvalit ní pracovní vÿsledky dêkuji v¿e m pracovníkû m ¿ koly.
Zá‡í 2 01 4
Zdenêk Mrkos, ‡editel ¿ koly
s t r a n a 4
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
Francie − Bretañ − Mellionnec
V rá mci proj ekt u Go AND DO realizovaného obce mi zapoj enÿ mi do Kult ury evrops kého
venkova j s me 2 0. 8. 2 01 4 vyrazili do Francie,
konkrét nê do obce Melli onnecleæící uprost‡ed
¢achy opêt oæily,
tentokrát v Dráæâanech
Je¿t ê ani nezaçal ¿ kol ní rok a v ZU¢ Bystré
t o jiæ æij e. Je zde pl no hl uku, hudby, kost ÿ mû
a dêtí. Schází me se o prázdni nách, prot oæe nás
çeká vel ké poslání. Jede me s t aneçní m vyst oupení m ¢achy na pozvání do Dráæâan. Poslední
z kou¿ ka p‡ed cest ou a brzy ráno 2 1. 8. odjíædí me v sest avê 2 7 æákû, 3 uçitelek a nêkoli ka
dospêlÿch do Nê mecka. Mêst o Dráæâany nás
uvít al o kole m 8 hodi ny ranní sl uníçke m, sli bující krás nÿ den. A opravdu byl. S prûvodkyní
Pavlínou Slezákovou j s me pro¿li s nad celé mêst o a vi dêli t o, co byl o pro nás zají mavé. Exkurzi
j s me ukonçili v muzeu Hygieny (vel mi pouçné
nej en pro dêts kého náv¿têvní ka). K veçeru j s me
se vypravili aut obuse m do ke mpu Çes ká brána
na vÿbornou veçe‡i a p‡enocování. Ráno j iæ
byli v¿i chni mírnê nervózní, prot oæe nás çekal o
z mi ñované vyst oupení. Na ná mêstí v hist ori cké m centru Dráæâan p‡ed kostele m Neu markt
byl o v¿e p‡i praveno. Hlavní m organizát ore m
byl ¿achovÿ kl ub Pegasus z Dráæâan, kterÿ kaædoroçnê p‡i pravuj e oslavu na poçest ¿achovÿch
mistrû a vel mistrû z celé Evropy. Na¿e vyst oupení t ut o vel kolepou akci zahaj ovalo. Taneçníci
v¿e zvládli na j edni çku i p‡es malé ko mpli kace, j ako byl o zji¿t êní, æe bot y pro krále zûst aly
v aut obusu t‡i kil o metry vzdálené m, na coæ se
p‡i¿l o nêkoli k mál o mi nut p‡edtí m, neæ mêl t anec zaçít. Poslézej s me zjistili, æe t anec v t êcht o
bot ách na dlaæebních kost kách j e dal¿í m problé me m, kterÿ musel bÿt p‡ekonán. Ve fi nále
se obê p‡edst avení povedla, za coæ nás nespoçet né publi ku m od mênil o dl ouhÿ m potles ke m.
Byla t o mi mo‡ádná akce a reprezent ativní vyst oupení. Vi deo a spoust a fotek j e vzpo mínkou
na akci, která se hned t ak neopakuj e. Pokud
chcete vi dêt at mosféru t ohot o dne, podívej te se
na YouTube na Pegasus Chess su mmit Dres den
2 01 4. Na závêr bych ráda podêkovala na¿e mu
p‡át els ké mu mêsteçku Ströbeck a j eho panu
st arost ovi, kterÿ nás p‡edst avil v Dráæâanech,
organizát or û m Pagas us Rezi denz za pozvání,
panu st arost ovi a radê mêst a Bystré za p‡íspêvek na cest u. V neposlední ‡adê pat‡í dí ky
t aké ¿achovÿ m t aneçnicí m za krás nÿ u mêleckÿ
záæite k a vzornou reprezent aci ¿ koly, na¿eho
mêst a a Çes ké republi ky.
Ro mana Musil ová, ‡editel ka ZU¢
z á ‡ í 2 0 1 4
Bret anê. Na¿e cest a vedl a aut obusy a vl aky
p‡es Prahu, Pa‡íæ, Rennes, Gui nga mp a trvala
cca 30 hodi n.
Cíle m t ohot o proj ekt u byl o po moci opravit
stez ku kole mj ezera Kerné Uhel. Nakonec v¿ak
do¿l o ke z mênê plánu, j eli koæ j s me se ze v¿ech
obcí Kult ury evrops kého venkova zapojili pouze my dva a obyvatelé Melli onnecu. Ke zkrá¿lení byl a vybrána 1 0 kil o met rová t ras a kole m
obce. Se kalij s me t rávu, st ‡í hali ke‡e, káceli
stro my, znaçili trasu. . . Míst ní pro nás v¿ak nenachyst ali pouze práci. Uæilij s me si s poust u
zábavnÿch veçerû, ochut nali j s me míst ní speci alit y, proj eli j s me si o kolí na kolech, nav¿tívili j s me festivaly v Gué mené a Rostrennen,
nakupovalij s me na trzích, koupali se v mo‡i,
vi dêli j s me vÿrobu sÿrû na míst ní far mê a spoust u dal¿í ho. I p‡es de¿tivé poçasí, pro Bret añ t ak t ypické, j s me si t ÿden po‡ádnê uæili a do ÇR se vrátili 1. 9. 2 01 4 se spoust ou krás nÿch vzpo mínek.
Doufá me, æe se naj de dal¿í obec, která by tent o
proj ekt zrealizoval a. My rozhodnê poj ede me,
t ak poj eâte s ná mi!
Alena Tu¿l ová, Ji‡í Bo mbera
Rodi nné centru m Bysteráçek a paní Petrová
zvou v¿echny æeny z Byst rého a o kolí na
cviçení Powerj ógy
Cviçit zaçne me 1. 1 0. ve st‡edu od 1 7: 30
hodi n v t êl ocviçnê Základní ¿ koly. Dopl ñková çinnost
ZU ¢ Bystré
¿k.
rok
201
Základní
u mêlecká
¿ kola4/201
Bystré ve ¿ kol5
ní m
roce 2 01 4/2 01 5 zahaj uj e v rá mci dopl ñkové
çi nnosti následující kurzy, které povedou lekt o‡i z ‡ad pedagogickÿch pracovní kû ¿ koly:
Taneçní hrát ky (t aneçní hry pro dêti p‡ed¿ kol ní, pro malé dêti)
Taneçní vÿchova (t aneçky pro dêti první ho
st upnê Z¢)
Tançí me pro radost (t anec pro st udent y)
Kreslí me a tvo‡í me (vÿt varné t vo‡ení pro
dêti p‡ed¿ kol ní, pro první st upeñ Z¢)
Vÿtvarnÿ kurz pro dospêlé (vÿt varná t vorba
pro dospêlé)
Hraj e me divadl o ( hraní divadla a t vorba l outek pro dêti p‡ed¿ kol ní, první st upeñ Z¢)
Zpívánky (zpêv ve s kupi nê pro dêti p‡ed¿ kolní, první st upeñ Z¢)
Muzicíruj e me (i ndivi duál ní hra na nástroj )
Muzi kante m v kaædé m vêku ( hra na nástroj
nebo zpêv pro dêti, pro dospêlé)
Je dnotlivé kurzy budou zaháj e ny konce m
zá‡í 2 01 4, záj e mci se mohou i nfor movat p‡ímo u le kt or û, pop‡. u ‡e dit el ky ¿ koly. Tel.
ç. 73 1 61 5 2 84. z á ‡ í 2 0 1 4
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
s t r a n a 5
Domov na zámku Bystré
p‡ipravuje plán transformace
Do mov na zá mku Byst ré j e p‡ís pêvková
organizace Pardubi ckého kraj e, která pos kyt uj e pobyt ové a terénní s oci ál ní sl uæby pro
li di s ment ál ní m a ko mbi novanÿ m postiæení m.
Poslání m na¿í organizacej e i ndivi duál ní m p‡íst upe m podporovat j eji ch s mysl upl nÿ, pl nohodnot nÿ æivot, kterÿ se co nej více p‡i bliæuj e
bêæné mu zpûsobu æivot a. Do mov na zá mku j e spol u s dal¿í mi çt y‡ mi
kraj s kÿ mi organizace mi zapoj en do proj e kt u
Transfor mace pobyt ovÿch sl uæeb v Pardubické m kraji. Transfor mace p‡edst avuj e dl ouhodobÿ proces z mêny zpûs obu, for my a míst a pos kyt ování soci ál ních sl uæeb. S mysle m transfor mace
není ru¿ení çi o mezování sl uæeb soci ál ní péçe,
ale s naha nabídnout li de m s postiæení m moænost æít æivot v obvyklé m prost‡edí spoleçnosti
srovnat el nÿ s æivot e m j eji ch vrst evní kû, a t o
s nezbyt nou mírou podpory pracovní kû v soci ál ních sl uæbách. Jde o post upnou p‡e mênu
zpûsobu a pod mínek pos kyt ování péçe pro li di
s e z dravot ní m postiæe ní m, nej e dná s e t e dy
o ru¿ení soci ál ních sl uæeb nebo j eji ch útl u m.
Na¿e souças né vize se t ÿkají navÿ¿ení kapacit y sl uæby podpora sa most at ného bydlení
a chránêné bydlení ve mêst ê Bystré i mi mo
nêj. Do mov na zá mku Bystré zvaæuj e pos kyt ování svÿch soci ál ních sluæeb t aké v Jedl ové,
Poli çce a Lit o my¿li. Dûvode m j e p‡e dev¿í m
existence navazujících sl uæeb, blíz kost rodi n
klient û, moænost lep¿í ho upl at nêní na trhu
práce i vêt¿í nabí dky ubyt ování. P‡ed mête m
st ávajících j ednání j e mapování i ndivi duál ních
pot‡eb v¿ech klient û v na¿ich pobyt ovÿch sl uæbách, p‡i çe mæ respe kt uj e me j eji ch moænosti,
míru postiæení, dovednosti, schopnosti, vazby
na rodi nu a p‡átele. Dûleæité j e vyuæít návaznÿch soci ál ních sl uæeb − chránênÿch dílen, soci ál nê terapeuti ckÿch dílen, ale i dost upnosti
sl uæeb obçans ké vybavenosti. S kroky, které by u moænily na¿i m klient û m
æít bêænÿ m zpûs obe m æivot a, má Do mov na
zá mku Bystré z ku¿enosti. V roce 2 009 j s me
otev‡eli novou sl uæbu chránêné bydlení nej prve pro çt y‡i, o t‡i roky poz dêji pro dal¿ích
pêt klie nt û do mova, a j iæ od çerve nce 2 01 2
provozuj e me terénní soci ál ní sl uæbu podpora
sa most at ného bydlení. V tét o soci ál ní sl uæbê
æij í v náj e mních byt ech a s a most at nÿch domácnostech çt y‡i li dé, bÿvalí klienti úst avu.
Rekonstrukcí Háj enky se poda‡ilo vybudovat
I ntegraçní centru m, ve které m na¿l o do mácnost rodi nného t ypu deset klient û s rûznÿ m
st upnê m postiæení. Pobyt ová sl uæba pro li di
s t êækÿ m a ko mbi novanÿ m postiæení m v t akové m obj ekt u odpovídá st andardû m kvalit y soci ál ních sl uæeb.
Nyní p‡ipravuj e me otev‡ení soci ál nê terapeutickÿch dílen v centru na¿eho mêst a. Jedná se
o a mbulant ní soci ál ní sl uæbu, která podporuj e
li di se z dravot ní m postiæení m v rozvoji j eji ch
pracovních schopností a p‡ípadné m uplat nêní
na trhu práce. O prûbêhu transfor maçní ho procesu budeme ve‡ej nost i nfor movat nej en prost‡edni ct ví m
na¿i ch webovÿch st ráne k www. dnzbyst re. cz.
Dal¿í i nfor mace o procesu transfor mace pobyt ovÿch sl uæeb soci ál ní péçe mûæete zís kat na
www. trass. cz.
As oci ace pos kyt ovat el û s oci ál ních sl uæeb
Ç R po‡ádá kaædÿ rok Tÿden s oci ál ních sl uæeb ( www. t yden−soci al nich−sluzeb. cz/). V rá mci tét o ka mpanê zve me ve‡ej nost na Den otev‡enÿch dve‡í, kterÿ se bude konat 8. 1 0. 2 01 4
od 1 3: 00 hod., a t o do prost or na¿eho chránêného bydlení na adrese Na Podkovê ç. p. 7,
Byst ré a do t erapeuti c kÿch dílen v I nt egraçní m centru na ul. Zá mecká. Mgr. Ivo Musil,
‡editel Do mova na zá mku Bystré
s t r a n a 6
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
z á ‡ í 2 0 1 4
Slavné osobnosti
Kraje Smetany a Martinû - obec Borová
Borová se s hrdostí hl ásí k t o mu, j ak pobyt
v tét o obci ovlivnil æivot a dílo poliçs kého rodáka Bohusl ava Marti nû ( 1 890− 1 95 9). První z mínka o Borové j e v j eho æivot opise
ze srpna roku 1 905, kdyj ako pat náctilet ÿ koncert oval v míst ní m hosti nci. Vÿzna mnÿ vliv na
s kladatel ovu t vorbu i æivot mêl v¿ak aæ kont akt
Bohuslava Marti nû s Borovou o 1 0 let pozdêji,
v období 1. svêt ové vál ky. Vel mi podnêt nÿ m
a k francouzs ké kult u‡e orient ovanÿ m i ntelekt uál ní m cent re m se pro ml adého s kl adat ele
z Poliçky tehdy st ala evangelická fara v Borové
a sil nê j ej ovlivnil o p‡átelst ví s rodi nou fará‡e
Vladi míra Çecha. Podle vzpo mínek pa mêt ní kû
tehdy nav¿t êvoval Marti nû Borovou té mê‡ dennê, hrával p‡i bohosl uæbách na varhany, sestru
fará‡e Çecha Lydii uçil h‡e na kl avír a housle
a s j eho vz dêl anou a okouzl ující manæel kou
Gabriel ou hrával çt y‡ruçnê na klavír. Tot o období p‡i po míná nêkoli k klavírních polek, dat ovanÿch Borová, çerven 1 91 6. Rovnêæ t ak
dal¿í s kladby vênované Gabriele Çechové udávají Borovou j ako míst o vzni ku. Jako zdroj i nspirace pro svou vlastenecky ladênou Çes kou
rapsodii, dokonçenou na s kl onku roku 1 91 8,
uvádí Marti nû hudbu, se kterou se sezná mil
v Borové p‡i hraní z evangeli ckÿch kanci onálû.
Borová j e rovnêæ poj menování sed mi çes kÿch
t ancû, které Marti nû sloæil v pozdêj ¿í mt vûrçí m
období, za svého pobyt u v Pa‡íæi v roce 1 930.
P‡átelství s Çechovÿ mi v Borové otev‡elo s kladateli rovnêæ p‡íst up do rodi ny Masarykovÿch,
s e kt erou ho od onêch ças û poj il o pout o na
celÿ æivot; na p‡í ml uvu Alice Masarykové, dcery prezi dent a T. G. Masaryka, blíz ké p‡ítel kynê
Gabriely Çechové, byl Marti nû p‡izván k úçasti
na u mêlecké m záj ez du orchestru Národní ho
divadl a do Francie, Anglie a ¢vÿcars ka na j a‡e
1 91 9, kterÿ mêl zásadní vÿzna m proj eho dal¿í
s mê‡ování. Byl a t o právê Ali ce Masaryková, která uæ
v létê roku 1 91 4 zprost‡edkovala pozvání k del¿í mu pobyt u na evangeli cké fa‡e v Borové pro
svého mlad¿í ho bratra, malí‡e Herberta Masaryka ( 1 880- 1 91 5). Znal uæ nedale kou obl ast Çes ko moravs ké vysoçi ny - byl t otiæ çast ÿ m
hoste m zná mého kraji ná‡e Ant onína Slavíçka
v Ka meni çkách ( po s mrti Ant oní na Sl avíçka
v roce 1 91 0j e Masaryk svázán s osi‡el ou rodinou, posléze se æení s vdovou Míl ou Slavíçkovou a peçuj e o j ejí t‡i dêti). O své t vorbê v Borové sá m Masaryk pí¿e:
. . . . Tadyj e nej bohat¿í kraj, coj se m vi dêl, myslí m, æe lep¿í neæ Ka meniçky a æe j e t oho t u víc
neæ kdekoli ji nde j se m byl nebo pracoval. Po‡ád t oho nachází m víc a víc a li di moc dob‡í
a rádi post oj ejí. . . po kopcích j sou roztrou¿ené
chal oupky a stro my mezi malÿ mi lány polí, l uk
a háj û a hej na vran t o oæivují svÿ m k‡i ke m. Chodil mal ovat do kopcû kole m Borové, na
Luckÿ vrch, do Telecí ho, do ¢irokého Dol u.
Kro mê çet nÿch zobrazení zej ména zi mní kraji ny, venkovs kÿch st avení a nê koli ka záti¿í,
pocházejí z t ohot o poslední ho období Masarykova æivot a i dva z j eho nejlep¿ích port rét û,
kt eré mají oba v názvu míst o svého vz ni ku,
Sousedka z Borové a Kostel ní k z Borové. Poçát ke m b‡ezna 1 91 5 se Herbert Masaryk
buâ p‡í mo v Borové, nebo blíz ké m okolí nakazil t yfe m, pravdêpodobnê od uprchlí kû z Haliçe. Krátce po p‡evozu do Prahy mladÿ malí‡
Pokraçování na str. 7
z á ‡ í 2 0 1 4
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
s t r a n a 7
Slavné osobnosti
Pûjçky z Fondu
Kraje
Smetany
a
Martinû
obec
Borová
Pokraçování ze str. 6
rozvoje bydlení
u mírá, aniæ dovr¿il t‡icát ÿ pát ÿ rok svého æivot a. Zanechává po sobê vdovu se çt y‡ mi dêt mi,
j eho poslední dít ê, Herbert a, se narodí aæ po
j eho s mrti. Dodej me, æe právê v dce‡i Herbert ê, j ejí hoæ narození se uæ j ejí otec nedoæil, pokraçuj e rod prezi dent a T. G. Masaryka aæ do
souças nosti, a t o i v u mêlecké li nii
Vrátí me-li se j e¿t ê k os obê Alice Masarykové ( 1 889- 1 966), mûæe me konst at ovat, æe
ani po s mrti svého bratra Herbert a neztratila
kont akt s Borovou. Z j ejí i nici ativy do¿l o j e¿t ê
bêhe m ro ku 1 91 5 k náv¿t êvê rodi ny fará‡e
Çecha u paní Charl ott y Garri gue Mas arykové
v Praze ( kde æila bêhe m vál ky pod st álÿ m policej ní m dozore m, zatí mco j ejí manæel T. G. Masaryk byl v e migraci). K tét o náv¿têvê byl t aké p‡izván Bohuslav Marti nû, j ak uæ z mínêno tehdej ¿í
çast ÿ host v Borové. Ali ce Masaryková, obêt avá
po mocni ce svého ot ce v dobê j eho pûs obení
v prezi dents ké m ú‡adê, byla v letech 1 91 9- 1 939
t aké p‡edsedkyní Çs. Çerveného k‡íæe. V tét o
funkci zavít ala i do Borové, kde mêla p‡edná¿ku
o tét o organizaci a zaloæila zde i j ejí poboçku. Borovs kÿ t olerançní kostel z konce 1 8. st oletí a p‡ilehl ou faru, spoj enou s obê ma u mêlci,
j e moæné nav¿tívit po p‡edchozí do ml uvê.
Soutêæní ot ázka: Ve které m mêsíci
a roce nav¿tívil obec Borovou prezi dent
Václ av Kl aus s manæel kou? Odpovêdi zasílejte na adresu nsauerova @policka. org
do 1 5. ‡íj na 2 01 4. Aut o‡i prvních dvou
správnÿch odpovêdí získají vstupenky na
vel etrh Pa mát ky, kterÿ se us kuteçní ve
dnech 2 3. - 2 4. 1 0. 2 01 4 na Vÿstavi¿ti Praha - Hole¿ovice.
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinû
Poliçka
− ‡íjen
201 4
Lito my¿l
4.− 2 5. 1 0. 201 4
1 0. − 1 2. 1 0. 2 01 4 − Podzi mní vÿst ava ovoce
− Okrasné a ovocné ¿kol ky Lit o my¿l, 8: 00 − 1 7: 00
hod. − Spoj eno s prodej e m ovocnÿch stro mkû,
rûæí a okras nÿch rostli n k podzi mní vÿz dobê
oken a bal konû a kontej nerovanÿch j ehliçnanû
vhodnÿch na æivé vánoçní stro mky.
2 3. 1 0. 2 01 4 − Zeptej me se Zdenka Tro¿ ky
aneb z Ho¿ti c do Babov‡es k − 1 9: 30 hod. , S met anûv dû m Lit o my¿l − Povídání o fil mu, zpûsobu
fil mování v souças nosti, cest ování, va‡ení, sport u a s a moz‡ej mê t aké o ves elÿch p‡í hodách
z nat áçení i mnohe m ji né m. Vede redakt or Jaroslav Suchánek. Vst upné 2 90/2 5 0 Kç.
Dol ní ùj ezd
1 0. 1 0. 201 4 − Divadel ní p‡edst avení , , Kdyæ
se zhas ne − hrají hornoúj ezd¿tí ochot níci − od
1 9: 30 hod. v sokol ovnê
18. 10. 201 4 − Posvícens ká zábava − od 20 hod.
v s okol ovnê − po‡ádá Sokol Dù − hraj e Vep‡o
knedl o s Dádou
2 8. 1 0. 2 01 4 − La mpi onovÿ prûvod − od
1 8 hod. odjídel ny ZD − po‡ádá kult urní ko mise
u p‡íleæit osti Dne vzni ku sa most at ného çes kosl ovens kého st át u
− Zákrej sova Poliçka 2 01 4
− Vel kÿ sál Tyl ova do mu − 4. roçní k nesout êæní
p‡ehlídky divadel ních ochot nickÿch souborû
1 4. 1 0. 2 01 4 − koncert Dana Hûl ky za klavírní ho doprovodu M. Rady − 1 9: 00 hod. , Vel kÿ
sál Tyl ova do mu.
Ol d‡i¿
4. 1 0. 2 01 4 − Drakij áda − od 1 4 hod. na
kopci za mate‡s kou ¿ kol kou − tradiçní pou¿t êní drakû.
Sebranice
2 5. − 2 6. 1 0. − Podzi mní vÿst ava − s obot a
2 5. ‡íj na, 1 0: 00 − 1 8: 00 hod. , nedêle 2 6. ‡íj na,
8: 00 − 1 7: 00 hodi n − moænost prohlédnutí a zakoupení vçelích produkt û, vánoçních oz dob,
biæuterie, perníçkû, kera mi ky, kni h, kvêti nové
vazby a mnoho dal¿í ho − vst upné dobrovol né. Svoj anov
28. 1 0. 201 4 − odhale ní pa mát ní ku pad-
lÿ m v První svêt ové válce na h‡bit ovê ve Svoj anovê. Sl avnost ní udál ost bude zaháj ena m¿í
sv. v kost ele sv. Pet ra a Pavl a ve Svoj anovê
v 1 0 hod. N ezapomeñte (se) vrátit do knihovny
Nezapo meñte (se) vrátitj e název proj ekt u
spol upráce míst ních akçních s kupi n Poli çs ka, Hli necka, Moravs kot ‡ebovs ka a Jevíçs ka, do kterého j s me se, j akoæt o kni hovna,
zapojili. Dvoj znaçnost názvu koresponduj e s cíle m,
kterého chce proj ekt dosáhnout. Tí m j e zvÿ¿ení náv¿têvnosti, pot aæ mo poçt u çtená‡û, a zároveñ vyuæití kni hovny v dûsledku p‡e mêny
v míst o, ka m se li dé rádi vrací. Doposud nebyl ve‡ej nosti p‡íli¿ vi ditel nÿ, ale prot oæe se
po mal u blíæí první akce, kterou se v j eho
rá mci chyst á me realizovat, j ej alespoñ t akt o
ve zkratce p‡edst avuj e me. Udræitel nost proj ekt u j e pêt let, vê‡í me tedy, æe za t ut o dobu
se ná m poda‡í, k na¿í i Va¿í spokoj enosti,
dosáhnout vyt yçenÿch cíl û.
Zdisl ava Kl odnerová, kni hovnice
Mêst o Bystré ozna muj e obçanû m, æe mají
moænost vyuæít pos kyt nutí pûj çky z Fondu
rozvoj e bydlení mêst a Bystré. Pûj çka sl ouæí k modernizaci st ávajících rodi nnÿch do mû
a k roz¿í‡ení byt ového fondu. Vzt ahuj e se na v¿echny ne movit osti urçené
k bydlení v k. ú. Bystré u Poliçky a Ha mry
nad K‡etínkou, j ejichæ majiteli j sou osoby,
které mají v Bystré m nebo Ha mrech trvalÿ
pobyt. Pûj çky j s ou úroçeny 4 % s e spl at ností
1 aæ 8 let. Pod mínky pro çerpání j sou dány
S mêrni cí mêst a Byst ré ç. 1 /2 008, kt erá
j e k nahl édnutí v podat el nê nebo úçt árnê
Mêsts kého ú‡adu Bystré.
Bliæ¿í i nfor mace j e moæné zís kat p‡i
osobní m j ednání v kancelá‡i úçt árny nebo
na tel. ç. 468 008 1 85.
1 . ‡íjen
Mezinárodní
den seniorû
1. ‡íj na roku 1 998 vyhlásila OSN prost‡ednict ví m svého tehdej ¿í ho generál ní ho t aj e mní ka
Kofi Annana rok 1 999 Mezi národní m roke m
seni orû. Od té dobyj e tent o den na celé m svêt ê
Mezi národní m dne m seni orû. Motte m roku 1 999 byl o hesl o za spoleçnost pro v¿echny vêkové kategorie. Spoleçnost,
která p‡íj me t ot o mott o za své, se zavazuj e vyt vá‡et pod mínky ke zdravé mu æivot ní mu st yl u
pro v¿echny. Na¿ e doba j e dobou dl ouhovê kosti, pr ûmêrná dél ka æivot a se ve 2. pol ovi nê 2 0. st oletí zvÿ¿il a o 2 0 let. Zároveñ j e v¿ak t at o doba
za mê‡ena na hodnocení vÿkonu j ako hodnot y, j e prosazován kult ml ádí a hubené krásy.
Je v¿ak mál o sly¿et o t o m, j ak proæívají svûj
æivot seni o‡i, æe j s ou mnozí v t o mt o období
spokoj eni, æe i ve st á‡í a ne moci po máhají
svÿ m æivot ní m p‡í klade m mlad¿í generaci, j ak
j s ou st ateçní, a æej s ou çast o zá¿tit ou a t melící m prvke m celé rodi ny. Za t o poæadují j en
l ás ku a úct u.
Ráda bych tí mt o u p‡íleæit osti Mezi národního dne seni orû pop‡ála v¿e m t ê m, kte‡í svÿ m
vêke m spadají do kategorie seni orû p‡edev¿í m
hodnê zdraví, lás ku a úct uj ejich okolí a kaædé
ráno mal ou radost. V na¿e m do movê oslaví me 1. ‡íj en vyst oupení m dêtí z Mate‡s ké ¿ koly Kvítek a spoleçnou
besedou v 1 0 hod. Srdeçnê zve me i na¿e p‡íznivce z Bystrého.
Ji‡i na Lei nweberová, vedoucí DpS
Zákl adní ¿ kol a Bystré ozna muj e,
æe ve dnech 1 3. a 1 4. ‡íj na probêhne
sbêr
starého papíru
Papír se bude sbírat od 7: 00 do 1 7: 00 v t êl ocviçnê ¿ koly.
s t r a n a 8
N O V I N Y M ë S T A B Y S T R É H O
SV prûbêhu
p ouplynulého
l e ç eobdobín oslavili
s k vÿzna
á mnék æivot
r oní jubileu
n i km na¿ia
spoluobçané: 90 rokû L ud mil a Dittri chová
87 rokû Karel Müller
72 rokû Marie ¢t êpa‡ová
Píse mnÿ s ouhl as s uve‡ej nêní m zís káte na I C, matri ce.
P‡edání nové hasiçské cisterny
(vÿtah z prosl ovu starosty mêsta - Mil osl ava Sej kory)
Dnes j e pro obçany mêst a Bystré a p‡edev¿í m pro hasi çst vo hist ori cky vÿzna mnÿ den.
V zá‡í p‡ed 1 42 let y byl zal oæen sbor dobrovolnÿch hasiçû v Bystré m. Dnes sbor dobrovol nÿch
hasiçû obdræí vÿzna mnÿ narozeni novÿ dar od
mêst a Bystré. A t o s nad hist oricky poprvé - novou hasi çs kou aut o mobil ovou st‡í kaçku.
Zast upitelé na¿eho mêst a si uvêdo mují dûleæit ost a vÿz na m funkçní ho i nt egrovaného
záchranného systé mu kraj e, obl asti a mêst a
Bystré. Zaji¿t êní ochrany maj et ku, zdraví, æivot a a bezpeçnosti na¿i ch obçanû j e na¿í povi nností i pri orit ou. St át ná m p‡ispêl j ední m mili one m korun
a Pardubickÿ kraj t‡e mi st y tisíci korun. I kdyæ
j se m p‡esvêdçen, æe st át i kraj by mêl zajistit
daleko vêt¿í fi nançní prost‡edky na zabezpeçení ochrany svého obyvatelst va, zast upitelé j edno mysl nê rozhodli, æe i za t êcht o pod mí ne k,
nové aut o pro na¿e hasiçe po‡ídí me. Mé podêkování tedy pat‡í na¿i m zast upitelû m. Rozpoçet
na¿eho mêst a j e t aké vel mi o mezenÿ a rozhodování o tét o i nvestici nebyl o pro ni koho z nás
j ednoduché, ale byl o správné.
Je t‡eba ‡íci, a t o mohu zodpovêdnê aj ednoznaçnê, æe t at o vÿzna mná i nvesti ce nij ak
neohrozí ani neo mezí i nvestice mêsta do
dal¿ích pri orit v p‡í ¿tí m volební m období.
Z cel kové i nvesti ce t é mê‡ 5, 2 mili onu kor un
v let o¿ ní m roce spl atí me mi ni mál nê pol ovi nu
a na druhou pol ovi nu má me sj ednán vÿhodnÿ
úvêr s úroke m niæ¿í m neæj edno procent o roçnê. Víte, j se m up‡í mnê rád, æe na¿i m hasiçû m
dnes p‡edá me novou techni ku s vyni kající mi
para metry. Spolehlivost, rychl ost a profesi onalit a na¿ich hasiçû vÿj ezdovéj ednot kyj e pro nás
zárukou na¿eho bezpeçí a po moci v p‡ípadê
pot‡eby. A t oj e pro nás v¿echny obçany Bystrého, ale i okol ních obcí, vel mi dûleæité.
Dovolte mi, abych z t ohot o míst a podêkoval
v¿e m, kte‡í fi nançnê p‡ispêli nebo p‡ispêjí do
ve‡ej né sbírky na hasi çs kou cisternu. Os obnê
vel mi dêkuji Pavl u Markovi a Milanu Ze manovi
za j ejich spol upráci p‡i dûkladné p‡ípravê zadaní vÿbêrového ‡ízení na dodavatele. Dêkuji
prost‡edni ct ví m z de p‡ít o mného obchodní ho
‡editele Jaroslava Lorence fir mê THT a j ejí m
za mêst nancû m za dob‡e odvedenou práci na
ko mplexní zást avbê vozu.
Ná m obçanû m a na¿ e mu mêst u Byst ré
p‡ej i, aƒ se ná m vyhÿbají poæáry, nehody, p‡írodní kat astrofy a v¿e zlé. Vÿj ezdové j ednotce
za nás za v¿ echny p‡ej i, aƒ Vá m nová t echni ka dob‡e sl ouæí, aƒ Vás svat ÿ Fl ori án ochrañuj e, aƒ se z kaædého zásahu, vædy bezpeçnê
a ve zdraví vrátíte do svÿch do movû, ke svÿ m
rodi ná m.
Redakçní rada
Kulturní kalendá‡
‡íjen 201 4
Na ‡íj en j sou v Bystré m plánovány následující akce:
1. ‡íj na - Podzi m: s mutná nál ada nebo
i deprese - besední krouæek s PhDr. Jaroslave m Petre m. Vel kÿ sál Do mova pro seni ory od
1 5: 00 hod. 2. ‡íj na - Fi nançní gra mot nost rodi ny
- Rodi nné centru m Bysteráçek Vás zve na besedu, kterou povede lekt orka Jit ka Rûæi çková.
Obsah besedy: Zají má Vás fi nançní budoucnost
Va¿ich dêtí? Mají souças né fi nançní progra my
pro rodi nu budoucnost? Beseda se bude konat
od 9: 00 hod. v Multifukçní m do mê.
8. ‡íj na - První okupace Poliçky 1 0. 1 0.
- 2 4. 1 1. 1 938 - besední krouæek s PhDr. Jaroslave m Petre m. Vel kÿ sál Do mova pro seni ory
od 1 5: 00 hod. 9. ‡íj na - Sezná mení s kni ha‡s kÿ m ‡emesle m - rukodêl ná díl na za mê‡ená na vÿrobu ruçnê ¿it ÿch zápis ní kû. Díl na j e urçena pro
dêti st ar¿í 1 0 let, p‡íp. ml ad¿í v doprovodu
dos pêl ého. Us kut eçní s e v Ko munit ní m s ále
MFD od 1 6: 00 hod. Pot vrzení úçasti nut né.
Akci po‡ádá Mêsts ká kni hovna v rá mci proj ekt u Nezapo meñte (se) vrátit. Kont akt ní údaj e:
774 841 640, kni hovna @bystre. cz
1 5. ‡íj na - Æivot v Poliçce za nacistické
okupace - besední krouæek s PhDr. Jarosl ave m Petre m. Vel kÿ sál Do mova pro seni ory od
1 5: 00 hod. 2 9. ‡íj na - Do druhého exil u odchází
Dr. Edvard Bene¿ - besední krouæek s PhDr.
Jaroslave m Petre m. Vel kÿ sál Do mova pro seni ory od 1 5: 00 hod.
I nfor maçní centru m
z á ‡ í 2 0 1 4
KI N O
B
Y
S
ӕJEN 2 01 4
T
R
É
Pátek, 3. 1 0. 2 0: 00 hod.
RANHOJI Ç
P‡í bêh z období te mného st ‡edovêku vyprávêj ící o ml adé m muæi okouzlené m u mêní m
ranhoj i çst ví, j eho t ouze nabÿt pot ‡ebného
vzdêlání, aby se mohl st át s kuteçnÿ mléçitele m,
a pevné m odhodl ání, s ní mæ za svÿ m s ne m
kráçí. Dobrodr uænÿ / Dra ma / Hist ori c kÿ, Nê mecko, 2 01 3, 1 5 0 mi n, p‡íst upnÿ od 1 2 let
Pátek, 1 0. 1 0. 2 0: 00 hod. BABOV”ES KY 2
Pokraçování úspê¿ né Tro¿ kovy ko medie nás
opêt p‡ivádí do Babov‡esek, sezna muj e nás
se spletit ÿ mi, leckdy v¿ak znaçnê hu mornÿ mi,
osudy míst ních obyvatel a dává ná m t ak nahlédnout do kol orit u soudobé ves nice j akoæt o
odrazu çes ké ment alit y. Ko medie, Çes ko, 2 01 4, 1 1 0 mi n, p‡íst upnÿ od
1 2 let
Pátek, 1 7. 1 0. 2 0: 00 hod.
PULP FI CTI ON
Kult ovní fil m z díl ny Quenti na Taranti na, kterÿ s nad ani není zapot‡ebí více p‡edst avovat.
Nej p‡iléhavêj ¿í charakteristi ku mu propûj çuj e podnázev Hist orky z podsvêtí a na divácké
p‡it aælivosti mu dodává zej ména hvêzdné obsazení.
Kri mi / Thriller, USA, 1 994, 1 5 4 mi n, p‡íst upnÿ
od 1 5 let
Pátek, 2 4. 1 0. 1 7: 00 hod.
KHUMBA
Z pol ovi ny pruhovaná zebra, j enæ j e ve své m
st ádê terçe m pos mêchu a neust álého obvi ñování, æe j e prokletí m zpûsobující m sucho, se
vydává hledat ztracené pruhy. Tí m zaçíná neuvê‡itel né dobrodruæst ví, na j ehoæ konci by si
mêla vydobÿt respekt st áda. Ani movanÿ / Dobrodruænÿ / Rodi nnÿ, Ji hoafrická republi ka, 2 01 3, 85 mi n, p‡íst upnÿ
Pátek, 31. 1 0. 2 0: 00 hod.
NON- STOP
Dohlíæet na bezpeçnost cest ujících v let adle j e
pro agent a Markse povêt¿i nou j ednot várné
a nudné. Kdyæ mu ale bêhe mj ednoho let u zaçnou p‡i cházet s ms od nez ná mého t erorist y,
v nichæ for mul uj e své poæadavky s pohrûækou,
æe zaçne zabíj et cest ující, nebudou-li spl nêny,
by se za fádnost bêæného pracovní ho dne nezl obil. Naj ednou se musí vypo‡ádat s neznámÿ m agresore m, j enæ svoji hrozbu myslel zcela
váænê. Thriller / Akçní / Mysteri ózní, USA / Francie,
2 01 4, 1 07 mi n, p‡íst upnÿ od 1 2 let
Bysters ké novi ny, zá‡í 2 01 4. Vychází 1 x mêsíçnê. Vydává Mêst o Bystré, tel. 461 741 2 41, fax 461 742 333, www. bystre. cz, e− mail: bystre @bystre. cz.
Regist rováno mi nisterst ve m kult ury ÇR, z naçka MK ÇR E1 2 02 0. Nákl ad 670 vÿtis kû. Sazba a tis k: DTP centru m, v. o. s. Svit avy, tel. /fax 461 530 930. Cena: do do mácností zdar ma. Uzávêrka dal¿í ho çísla 1 5. ‡íj na 2 01 4.

Podobné dokumenty

11/2012 Bysterské noviny

11/2012 Bysterské noviny do konce t ohot o roku. Pro rok 2 01 3 podá me æádost na realizaci druhé et apy.

Více

05/2015 Bysterské noviny

05/2015 Bysterské noviny s kupi ny se¿ly v t êl ocviçnê,  kde p‡edst avily vÿsledky své práce. 

Více