43240 PL,CZ Kik Content MSN 5005 2813 A2 RC1.indd

Komentáře

Transkript

43240 PL,CZ Kik Content MSN 5005 2813 A2 RC1.indd
PL
Głośnik z funkcją Bluetooth
MEDION® LIFE® E61088 (MD 43240)
Wskazówki dotyczące
instrukcji obsługi
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zastosuj się przede
wszystkim do zasad bezpieczeństwa!
Wszystkie czynności przy tym urządzeniu oraz czynności wymagane przy
jego obsłudze wolno wykonywać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi i w podanym tam zakresie.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać w pobliżu urządzenia tak, aby w razie zbycia
urządzenia przekazać ją nowemu właścicielowi!
Urządzenie może służyć jako:
•
urządzenie do odtwarzania sygnału audio
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
prywatnego i nie jest przeznaczone do użytkowania
przemysłowego i/lub zarobkowego.
Uwaga: użytkowanie niezgodne z użytkowanie pociąga za sobą utratę gwarancji:
•
Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i
nie używaj żadnych niedopuszczonych przez
nas lub niepochodzących od nas urządzeń dodatkowych.
•
Używaj tylko dostarczonych albo dopuszczonych przez nas części zamiennych.
•
Stosuj się do wszystkich informacji podanych
w tej instrukcji obsługi, a w szczególności do
zasad bezpieczeństwa. Wszystkie inne sposoby używania urządzenia są uznawane za niezgodne z przeznaczeniem i mogą powodować
szkody osobowe i materialne.
•
Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Użyte w instrukcji obsługi
symbole ostrzegawcze i
słowa hasłowe
1
2
3
4
5
6
7
Widok urządzenia
Przód
1)
2)
3)
8
Tył urządzenia
4)
5)
6)
7)
9
OFF/ON: włączanie i wyłączanie urządzenia
Port microUSB
Wskaźnik LED
Zmniejszanie głośności, poprzedni utwór
Odtwarzanie, zatrzymywanie odtwarzania, telefonowanie bez użycia rąk, wybór trybu
Mikrofon
Zwiększanie głośności, następny utwór
Spód
8)
9)
Kabel audio (3,5 mm, kątowy)
Oczko na pasek do noszenia
Impressum
Copyright © 2016
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim.
Powielanie niniejszego dokumentu w postaci mechanicznej, elektronicznej i jakiejkolwiek innej formie bez pisemnego pozwolenia producenta jest zabronione.
Właścicielem praw autorskich jest firma:
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Niemcy
Dodatkowe egzemplarze instrukcji możesz zamówić za pośrednictwem infolinii serwisowej albo pobrać w Internecie z portalu serwisowego www.medion.com/pl/
index.php.
Możesz też zeskanować pokazany wyżej kod QR i pobrać instrukcję na swoje urządzenie przenośne.
43240 PL,CZ Kik Content MSN 5005 2813 A2 RC1.indd 1
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem
życia!
OSTRZEŻENIE!
Ostrzega przed możliwym zagrożeniem
życia albo ciężkimi,
nieodwracalnymi zranieniami!
OSTROŻNIE!
Ostrzeżenie przed możliwymi średnio ciężkimi lub lekkimi zranieniami!
WSKAZÓWKA!
Wskazuje na konieczność przestrzegania
instrukcji w celu wykluczenia szkód rzeczowych!
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia!
WSKAZÓWKA!
Wskazuje na konieczność przestrzegania instrukcji obsługi!
•
Zawartość opakowania
Sprawdź zawartość opakowania i poinformuj nas o
ewentualnych brakach w ciągu 14 dni od daty zakupu. Opakowanie zawiera:
•
Głośnik multimedialny Bluetooth
•
Kabel USB
•
Pasek na dłoń
•
Instrukcja obsługi i dokumenty gwarancyjne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
UDUSZENIA!
Dzieci mogą połknąć folię opakowaniową lub użyć
jej do zabawy – niebezpieczeństwo uduszenia!
Trzymaj materiały opakowaniowe,
np. folie i torebki plastikowe, poza
zasięgiem dzieci.
Bezpieczeństwo użytkowania
•
•
•
Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych
bez opieki. Dzieci nie zawsze są w
stanie rozpoznać możliwe zagrożenia.
Połknięcie baterii może być niebezpieczne dla życia. Przechowuj
urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W razie połknięcia baterii należy się natychmiast udać do lekarza.
W razie zauważenia nietypowych
odgłosów lub zapachów albo
dymu należy natychmiast odłączyć
urządzenie od sieci elektrycznej i
wyłączyć je.
•
•
•
•
•
Nieuprawnieni użytkownicy
Głośnik jest wyposażony w przeznaczony do wielokrotnego ładowania, zintegrowany akumulator
litowy, który można ładować przy
użyciu dostarczonego z nim kabla
USB z portu USB komputera.
Miejsce ustawienia
•
•
Nowe urządzenia mogą w ciągu
pierwszych godzin pracy wydzielać typowy, ale całkowicie nieszkodliwy zapach, którego intensywność maleje w miarę upływu czasu.
Zalecamy regularne wietrzenie pomieszczenia, aby zapobiec intensyfikacji zapachu. Projektując ten
produkt, zapewniliśmy parametry znacznie niższe od obowiązujących wartości granicznych.
Nie stawiaj na głośniku ani obok
głośnika żadnych napełnionych
cieczami przedmiotów, np. wazonów z kwiatami. Naczynie może
się przewrócić, a rozlana ciecz
może spowodować zagrożenie
elektryczne.
Chroń głośnik i wszystkie połączone z nim urządzenia przed wilgocią i kapiącą albo pryskającą wodą.
Unikaj pyłu, kurzu, wysokich temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia, aby zapobiec zakłóceniom.
Nie stawiaj na urządzeniu ani w
jego pobliżu żadnych otwartych
źródeł ognia, np. palących się
świec.
Nie kładź i nie stawiaj na kablach
żadnych przedmiotów, gdyż mogą
one spowodować uszkodzenie.
Ustaw i użytkuj wszystkie komponenty na stabilnym, równym i zabezpieczonym przed wibracjami
podłożu, aby zapobiec upadkowi
głośnika.
Zachowuj minimalną odległość od
źródeł zakłóceń wysokoczęstotliwościowych i zakłóceń elektromagnetycznych (telewizor, inne głośniki, telefon komórkowy itd.), aby
zapobiec usterkom.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie
OSTRZEŻENIE!
Zasilanie
Zasady bezpieczeństwa
Przechowuj urządzenie i akcesoria w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i
przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej albo osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli są one pod
opieką osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo lub otrzymały wskazówki dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić
i konserwować urządzenia, chyba że są w wieku 8 lat lub starsze i
znajdują się pod opieką.
•
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Informacje dotyczące zgodności
Firma Medion AG oświadcza niniejszym, że niniejszy
produkt spełnia wymogi następujących norm i dyrektyw europejskich:
•
Directive 2014/53/EC
•
dyrektywa RoHS 2011/65/WE.
Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na
stronie www.medion.com/conformity
Dzieci w wieku młodszym niż 8 lat
należy trzymać z daleka od urządzenia i jego przewodu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM!
Nigdy nie otwieraj obudowy głośnika – jest to niebezpieczne! Wewnątrz
obudowy nie ma części
wymagających konserwacji.
W razie wystąpienia jakichkolwiek
usterek zwróć się do Centrum Serwisowego Medion lub innego, odpowiedniego warsztatu.
Rozpoczynanie użytkowania
WSKAZÓWKA!
Głośnik zasilany jest ze zintegrowanego akumulatora
litowego o napięciu 3,7 V
(500 mAh).
Przed pierwszym użyciem akumulator
ten należy całkowicie naładować. Normalny czas ładowania akumulatora wynosi ok. 4,5 godzin.
Gdy poziom naładowania akumulatora
będzie zbyt niski, urządzenie wyemituje sygnał akustyczny i wyłączy się automatycznie. Podczas ładowania diodo-
wy wskaźnik ładowania świeci kolorem
czerwonym. Po pełnym naładowaniu
akumulatora czerwona dioda gaśnie.
Obsługa
Włączanie głośnika


Włącz głośnik przez ustawienie przełącznika
ON/OFF na tylnym panelu urządzenia w położenie ON.
Urządzenie jest gotowe do pracy.
Podłączanie urządzenia
audio

Zastosuj się też do instrukcji obsługi urządzenia, które chcesz podłączyć do głośnika.
Możesz podłączać do tego urządzenia wiele różnych
urządzeń audio, np. odtwarzacz MP3 i CD, smartfon czy tablet.
Podłączanie urządzeń przez
złącze AUX IN




Odwiń kabel z dołu urządzenia.
Ustaw urządzenie audio na średnią głośność.
Następnie wyłącz je.
Połącz złącze słuchawek wzgl. Line Out urządzenia odtwarzającego (np. odtwarzacza MP3
albo notebooka) kablem zakończonym wtyczką kątową 3,5mm.
i przytrzymaj go przez
Naciśnij przycisk
około 3 sekundy, aby uaktywnić połączenie ze
złączem AUX IN. Podczas łączenia ze złączem
AUX IN dioda miga: krótko 2 razy kolorem niebieskim, długa przerwa, krótko 2 razy kolorem niebieskim.
WSKAZÓWKA!
Jeżeli głośnik zostanie połączony przy użyciu złącza AUX IN z innym urządzeniem, wszystkie aktywne połączenia Bluetooth zostaną
zerwane.
Łączenie urządzeń przy użyciu funkcji Bluetooth
Tryb Bluetooth umożliwia bezprzewodowy odbiór
sygnału audio z zewnętrznego, obsługującego funkcję Bluetooth urządzenia odtwarzającego dźwięk.
Pamiętaj, że odległość między urządzeniami nie powinna być większa niż 10 metrów.
WSKAZÓWKA
Informacje na temat funkcji Bluetooth urządzenia odtwarzającego audio znajdziesz w instrukcji obsługi
tego urządzenia.
Po znalezieniu sygnału wyświetlana jest nazwa urządzenia Medion MD 43240 jako identyfikator głośnika.

Jeśli konieczne jest podanie hasła, wpisz 0000.
Synchronizacja urządzeń jest zakończona, gdy dioda
świeci niebieskim światłem i słychać sygnał dźwiękowy. Dioda miga powoli niebieskim światłem podczas odtwarzania.
Telefon komórkowy
Aby podłączyć telefon komórkowy obsługujący
funkcję Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

Włącz głośnik przez ustawienie przełącznika
ON/OFF na tylnym panelu urządzenia w położenie ON.
Urządzenie przechodzi w tryb szukania. Podczas
szukania dioda funkcji Bluetooth miga szybko niebieskim światłem.

Włącz funkcję Bluetooth telefonu komórkowego i aktywuj tryb szukania, aby zsynchronizować urządzenia.
Informacje na temat funkcji Bluetooth urządzenia odtwarzającego audio znajdziesz w instrukcji obsługi
tego urządzenia.
Po znalezieniu sygnału wyświetlana jest nazwa urządzenia Medion MD 43240 jako identyfikator głośnika.

Jeśli konieczne jest podanie hasła, wpisz 0000.
Synchronizacja urządzeń jest zakończona, gdy dioda świeci niebieskim światłem i słychać sygnał
dźwiękowy.
Podczas odtwarzania muzyki z telefonu komórkowego (tzn. używania tego telefonu jak źródła sygnału audio) odtwarzanie jest zatrzymywane w przypadku połączenia nadchodzącego.
WSKAZÓWKA
Głośność muzyki wzgl. sygnału połączenia przychodzącego ustawiana
jest niezależnie za pośrednictwem
telefonu komórkowego.
WSKAZÓWKA
Pierwszy sygnał połączenia jest głośniejszy, a następnie głośność sygnału wraca do ustawionej wartości.
Wskaźnik LED
Przy użyciu funkcji Bluetooth można
połączyć z głośnikiem tylko jedno
urządzenie. Jednoczesne połączenie
z telefonem i źródłem sygnału audio
jest niemożliwe.
Możliwe są następujące wskazania diody LED:
Aby podłączyć urządzenie odtwarzające audio obsługujące funkcję Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

Włącz głośnik przez ustawienie przełącznika
ON/OFF na tylnym panelu urządzenia w położenie ON.
Urządzenie przechodzi w tryb szukania. Podczas
szukania dioda funkcji Bluetooth miga szybko niebieskim światłem.

Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu odtwarzającym audio i aktywuj tryb szukania, aby
zsynchronizować urządzenia.
Czyszczenie
Znaczenie
Miga szybko
kolorem niebieskim
Głośnik jest połączony z
urządzeniem Bluetooth,
które znajduje się poza zasięgiem.
Świeci kolorem
czerwonym
Ładowanie urządzenia
Przyciski głośnika
Serwis
Regulacja głośności
Krótkimi naciśnięciami przycisku
śnika możesz regulować głośność:
•
zwiększanie głośności
•
zmniejszanie głośności
/
gło-
Poprzedni utwór

Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk
, aby powtórzyć aktualny utwór.
Następny utwór

Naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk
, aby powtórzyć aktualny utwór.
Odtwarzanie, zatrzymywanie
odtwarzania, telefonowanie
bez użycia rąk

Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć / przerwać odtwarzanie utworu.
Gdy głośnik jest połączony przy użyciu funkcji Bluetooth z telefonem komórkowym, możliwe jest odbieranie telefonu i korzystanie z głośnika jak z systemu głośnomówiącego.

Naciśnij przycisk
, aby odebrać telefon.
Odtwarzanie muzyki zostaje przerwane.

Ponowne naciśnięcie przycisku
wa połączenie telefoniczne.
przery-

Naciśnij przycisk
i przytrzymaj go przez
około 3 sekundy, aby przerwać istniejące połączenie Bluetooth.
Urządzenie ponownie rozpoczyna szukanie, gdy słychać sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED miga niebieskim światłem.
Wyłączanie głośnika

Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników
ani żrących albo gazowych środków czyszczących.
Meble są często pokryte lakierami lub tworzywami, a do ich pielęgnacji używa się różnych środków.
Niektóre z tych środków zawierają składniki, które
mogą zaatakować i uszkodzić materiał nóżek głośnika. Jeśli to możliwe, podłóż pod urządzenie nieślizgającą się podkładkę.
Usuwanie i utylizacja
•
WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA
Urządzenie odtwarzające obsługujące funkcję Bluetooth
Wskaźnik LED
Przesuń przełącznik ON/OFF na tylnym panelu głośnika w położenie OFF, aby wyłączyć
urządzenie.
Pierwsza pomoc przy zakłóceniach
Usterki mogą mieć proste przyczyny, ale mogą też
być bardzo skomplikowane i wymagać długotrwałego poszukiwania. W tym miejscu znajdziesz krótką
instrukcję rozwiązywania typowych problemów.
Jeżeli opisane tutaj czynności nie przyniosą skutku,
chętnie udzielimy dalszej pomocy. Zadzwoń do nas!
Nasza infolinia serwisowa jest dostępna:
od poniedziałku do piątku: godz. 7:00 - 23:00
soboty, niedziele i święta: godz. 10:00 - 18:00
Telefon: 01805 633 633
(0,14 euro/minutę z niemieckich sieci stacjonarnych, cena za połączenia z sieci komórkowych maks.
0,42 euro/min.)
W celu skorzystania z usług serwisu bądź z
uprawnień gwarancyjnych lub złożenia reklamacji należy się zgłosić do właściwego sklepu KIK.
Brak dźwięku albo zniekształcony dźwięk
Czy urządzenie audio jest włączone, czy zaczęło się
odtwarzanie i urządzenie jest ustawione na co najmniej średnią głośność?

W razie potrzeby zwiększ głośność.
Czy ustawiona jest za wysoka głośność głośnika?

W razie potrzeby zmniejsz głośność.
Nie można włączyć urządzenia
Czy akumulator jest rozładowany?

Naładuj akumulator.
Opakowanie
Niepotrzebne opakowania oraz materiały opakowaniowe nadają się
do recyklingu i należy je zasadniczo
przekazywać do punktów zbiórki
surowców wtórnych.
Prawidłowe usuwanie tego produktu
Urządzenie jest wyposażone w zintegrowany akumulator litowy. Na
terenie UE ten symbol informuje,
że produktu nie wolno wyrzucać z
normalnymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenia zawierają wartościowe surowce, które należy przekazywać do utylizacji, aby
zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i szkodom
na zdrowiu ludzi, powodowanym przez niekontrolowane usuwanie odpadów. Usuwaj zużyte urządzenia w ramach odpowiednich systemów zbiórki albo przekaż urządzenie do usunięcia do sklepu,
w którym zostało kupione. Sklep przekaże urządzenie do utylizacji.
Dane techniczne
Typ głośnika multimedialny, aktywny
Moc głośnika
1x 1 W
Złącza
wejście AUX 3,5 mm,
micro-USB
Maks. moc nadawania
1,96 dBm maks.
Pasmo częstotliwości
2402-2480 MHz
Akumulator
Typ
Czas ładowania
akumulatora
Czas pracy z
akumulatora
Temperatury, podczas
pracy
Temperatura
przechowywania
Bluetooth
litowy, 500 mAh
ok. 3 godzin
ok. 4 - 6 godzin
(zależnie od sposobu
używania)
-4 °C ~ +45°C
-4 °C ~ +45°C
Bluetooth V2.1+EDR
Nie można połączyć z głośnikiem żadnych urządzeń przy
użyciu funkcji Bluetooth
Czy kabel AUX jest jeszcze podłączony?

Odłącz kabel AUX.
Konserwacja
OSTRZEŻENIE!
Wskaźnik LED
Znaczenie
Miga szybko
kolorem niebieskim
Urządzenie przechodzi w
tryb szukania.
Miga powoli kolorem niebieskim
Synchronizacja urządzenia
jest zakończona.
Miga 2 razy
krótko kolorem niebieskim,
długa przerwa,
miga 2 razy
krótko kolorem
niebieskim


Aktywne połączenie
AUX IN
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W razie niefachowej naprawy grozi porażenie prądem!
Nigdy próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia!
W razie wystąpienia usterek zwróć
się do Centrum Serwisowego lub
innego odpowiedniego warsztatu.
Zwróć się do serwisu, jeżeli ...
•
do wnętrza głośnika dostała się ciecz.
•
głośnik nie działa prawidłowo.
•
urządzenie upadło lub ma uszkodzoną obudowę.
30.03.2016 08:09:53
Informace k tomuto návodu
CZ
Reproduktor s funkcí Bluetooth
Před prvním zapnutím přístroje si důkladně prostudujte tento návod k obsluze a respektujte veškeré uvedené
pokyny k bezpečnému provozu!
Všechny činnosti týkající se tohoto zařízení je dovoleno provádět pouze v rozsahu popsaném v návodu
k obsluze.
Tento návod k obsluze uchovávejte vždy v dosahu a
na vhodném místě, abyste ho mohli při prodeji předat novému majiteli!
MEDION® LIFE® E61088 (MD 43240)
Varovné symboly a výstražné texty použité v tomto
návodu
NEBEZPEČÍ!
Varování před bezprostředním ohrožením života!
1
2
3
4
5
6
7
Uspořádání přístroje
Přední strana
1)
2)
3)
8
OFF/ON: Vypnutí/zapnutí přístroje
Konektor micro-USB
Indikátor LED
Zadní strana
4)
5)
6)
7)
Snížení hlasitosti, předchozí stopa
Přehrávání, pauza, výběr režimu hlasitého telefonování
Mikrofon
Zvýšení hlasitosti, následující stopa
Spodní strana
9
8)
9)
Připojovací audiokabel (konektor 3,5 mm)
Očko pro poutko na zápěstí
Tiráž
Copyright © 2016
Všechna práva vyhrazena.
Tento návod k obsluze je chráněn autorským zákonem.
Rozmnožování mechanickým, elektronickým nebo jakýmkoli jiným způsobem bez písemného schválení výrobce je zakázáno.
Autorská práva vlastní společnost MEDION:
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Německo
Návod si můžete vyžádat prostřednictvím servisní horké linky a je rovněž k dispozici ke stažení na servisním portálu www.medion.com/cz/.
Můžete si také načíst výše uvedený kód QR a stáhnout návod prostřednictvím servisního portálu do svého mobilního zařízení.
VAROVÁNÍ!
Varování před možným
ohrožením života nebo
vážnými nevratnými
úrazy!
UPOZORNĚNÍ!
Varování před možnými středními nebo lehkými úrazy!
POKYN!
Respektujte pokyny,
abyste předešli věcným
škodám!
Další informace k použití přístroje!
POKYN!
Dbejte pokynů v návodu k obsluze!
Použití v souladu s určením
Přístroj je vhodný:
•
jako výstupní zařízení pro audio signály
Přístroj je určen pouze k osobnímu, nikoli však k průmyslovému či komerčnímu používání.
Vezměte prosím na vědomí, že v případě použití,
které je v rozporu s určením výrobku, zaniká záruka:
•
Nepřestavujte přístroj bez našeho souhlasu a
nepoužívejte doplňková zařízení, která námi
nebyla schválena nebo dodána.
•
Používejte jen námi dodané nebo schválené
náhradní díly a díly příslušenství.
•
•
Respektujte všechny pokyny v tomto návodu
k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny. Jiné
způsoby použití nejsou v souladu s určením
zařízení a mohou vést k úrazům osob nebo
škodám na majetku.
Nepoužívejte zařízení za extrémních podmínek okolního prostředí.
Informace o shodě
Společnost Medion AG tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu s požadavky následujících evropských směrnic:
•
Směrnice 2014/53/ES
•
Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/ES.
Úplné prohlášení o shodě je ke stažení na adrese
www.medion.com/conformity
Rozsah dodávky
Zkontrolujte úplnost dodávky, a pokud dodávka
není kompletní., informujte nás do 14 dnů po koupi Obdrželi jste:
•
Multimediální reproduktor Bluetooth
•
Kabel USB
•
Poutko na ruku
•
Návod k obsluze a záruční doklady
NEBEZPEČÍ!

•
•
•
Neoprávněné osoby
•
•
Nikdy nenechávejte děti používat elektrické přístroje bez dozoru.
Děti nemusí vždy správně rozpoznat možná nebezpečí.
Při spolknutí akumulátoru může
dojít k ohrožení života. Ukládejte
proto přístroj mimo dosah malých
dětí. Dojde-li ke spolknutí akumulátoru, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud si všimnete neobvyklých
zvuků nebo pachů, nebo pokud
je viditelný kouř, odpojte okamžitě přístroj od elektrické sítě a vypněte jej.
•
•
Reproduktor je vybaven vestavěným, vysoce výkonným nabíjecím
lithium-iontovým akumulátorem,
který je možné dobíjet prostřednictvím portu USB počítače pomocí dodaného kabelu USB.
Místo ustavení
•
•
Nové přístroje mohou v prvních
hodinách provozu uvolňovat typický, ale zcela neškodný zápach,
kterému se nelze vyhnout a který
s postupem času odeznívá. Preventivně proti vzniku tohoto zápachu
doporučujeme prostor pravidelně větrat. Při vývoji tohoto výrobku jsme věnovali velkou pozornost
tomu, aby platné mezní hodnoty
byly výrazně nižší.
Nepokládejte na reproduktor nebo
v jeho blízkosti nádoby naplněné
tekutinou, např. vázy. Nádoba se
může převrhnout a kapalina může
ohrozit elektrickou bezpečnost.
Chraňte reproduktor a všechny připojené přístroje před vlhkostí, kapající a stříkající vodou. Vyvarujte
se prachu, horka a přímého slunečního záření, aby se nedocházelo
k provozním poruchám.
Na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti neumísťujte žádné otevřené zdroje ohně, např. hořící svíčky.
Na kabely nepokládejte žádné
předměty, protože by mohly kabely poškodit.
Všechny komponenty instalujte a
provozujte pouze na stabilní, rovné ploše bez vibrací, aby nedošlo
k převrácení reproduktoru.
Aby nedocházelo k poruchám
funkce přístroje, udržujte minimální vzdálenost jeden metr od vysokofrekvenčních a magnetických
zdrojů rušení (televizor, jiné reproduktory, mobilní telefony atd.).
Opravy nikdy neprovádějte
sami
Obsluha
Zapnutí reproduktoru



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neotevírejte nikdy pouzdro
reproduktoru, aby nedošlo
k ohrožení! Pouzdro neobsahuje žádné díly, které by
bylo možné opravovat.
Při poruše se obraťte na servisní
středisko společnosti Medion nebo
na jinou vhodnou specializovanou
opravnu.
Uvedení do provozu
POKYN!
Reproduktor je napájen vestavěným 3,7V lithium-iontovým akumulátorem
(500 mAh).
Před použitím je nutné akumulátor
plně nabít. Normální nabíjecí doba
akumulátoru činí přibližně 4,5 hodiny.
Je-li stav nabití akumulátoru příliš nízký, ozve se zvukový signál a reproduktor se automaticky vypne. Během
nabíjení svítí dioda LED stavu nabití červeně. Jakmile je akumulátor plně
nabitý, červená dioda LED zhasne.
Reproduktor se zapne při přesunutí spínače
ON/OFF na zadní straně reproduktoru do polohy ON.
Přístroj je připraven k provozu.
Připojení audiozařízení

Dodržujte také návod k obsluze přístroje,
ke kterému chcete připojit reproduktor.
K tomuto přístroji můžete připojit celou řadu audiozařízení, například přehrávače MP3 a CD, chytré telefony nebo tablety.
Připojení přístrojů prostřednictvím AUX IN



VAROVÁNÍ!
Elektrické napájení
•
43240 PL,CZ Kik Content MSN 5005 2813 A2 RC1.indd 2
•
Provozní bezpečnost
Bezpečnostní pokyny
Zařízení a příslušenství uchovávejte
mimo dosah dětí.
• Tento přístroj smí obsluhovat děti
starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo vědomostí
pouze tehdy, jsou-li pod dohledem, nebo pokud byly vyškoleny
s ohledem na bezpečný provoz přístroje a porozuměly rizikům vyplývajícím z provozu. Děti si nesmějí
s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu, ledaže by byly starší 8 let a pod
dohledem.
• Děti mladší 8 let se musí zdržovat
v dostatečné vzdálenosti od přístroje a propojovacího kabelu.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
Obalové fólie mohou být
spolknuty nebo nesprávně použity, hrozí nebezpečí udušení!
Obalový materiál, například fólie
nebo plastové sáčky, uchovávejte
mimo dosah dětí.

Odviňte kabel s konektorem ze spodní části přístroje.
Nastavte na audiozařízení střední hlasitost. Následně jej vypněte.
Zapojte konektor sluchátek nebo konektor
linkového výstupu výstupního zařízení (např.
přehrávače MP3 nebo notebooku) kabelem
s konektorem 3,5 mm.
po dobu
Stiskněte a podržte tlačítko
přibližně 3 sekundy k aktivaci režimu AUX
IN. V průběhu připojení AUX bliká dioda LED
2x krátce modře, dlouhá přestávka, 2x krátce modře.
POKYN!
Pokud připojíte přístroj prostřednictvím AUX IN s tímto reproduktorem,
budou všechna existující připojení
Bluetooth odpojena.
POKYN
Informace o funkci Bluetooth výstupního audiozařízení naleznete v
případě potřeby v příslušném návodu k obsluze.
Po vyhledání signálu se zobrazí název reproduktoru
Medion MD 43240.

Je-li vyžadováno heslo, zadejte 0000.
Spojení obou zařízení je dokončeno, jakmile dioda
LED svítí modře a ozve se zvukový signál. Při přehrávání stopy dioda LED bliká pomalu modře.
Mobilní telefon
Při připojování mobilního telefonu s podporou Bluetooth postupujte následovně:

Reproduktor se zapne při přesunutí spínače
ON/OFF na zadní straně reproduktoru do polohy ON.
Přístroj je v režimu vyhledávání. Během vyhledávání
rychle bliká modře dioda LED indikace Bluetooth.

Zapněte na mobilním telefonu funkci Bluetooth a aktivujte režim vyhledávání, aby se obě
zařízení navzájem nalezla.
POKYN
Informace o funkci Bluetooth výstupního audiozařízení naleznete v
případě potřeby v příslušném návodu k obsluze.
Po vyhledání signálu se zobrazí název reproduktoru
Medion MD 43240.

Je-li vyžadováno heslo, zadejte 0000.
Spojení obou zařízení je dokončeno, jakmile dioda
LED svítí modře a ozve se zvukový signál.
Při přehrávání hudby z mobilního telefonu (tj. při
použití mobilního telefonu jako výstupního audiozařízení), se v případě příchozího hovoru přehrávání hudby zastaví.
POKYN
Připojení přístroje přes
Bluetooth
Nastavení hlasitosti pro přehrávání
hudby nebo telefonního hovoru se
provádí nezávisle na sobě prostřednictvím mobilního telefonu.
Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátový příjem zvukových signálů z externího audiozařízení s podporou technologie Bluetooth. Dbejte, aby vzdálenost
mezi oběma přístroji nebyla větší než 10 metrů.
POKYN
Výstupní zařízení s podporou
Bluetooth
Při připojování výstupného audiozařízení s podporou Bluetooth postupujte následovně:

Reproduktor se zapne při přesunutí spínače
ON/OFF na zadní straně reproduktoru do polohy ON.
Přístroj je v režimu vyhledávání. Během vyhledávání
rychle bliká modře dioda LED indikace Bluetooth.

Zapněte na výstupním audiozařízení funkci
Bluetooth a aktivujte režim vyhledávání, aby
se obě zařízení navzájem rozpoznala.

Nastavení hlasitosti
Kontaktujte oddělení zákaznických služeb, jestliže...
•
dovnitř reproduktoru pronikla kapalina,
•
reproduktor nepracuje správně,
•
přístroj upadl nebo je poškozené jeho pouzdro.
Krátkým stisknutím tlačítka
/
nastavíte
na reproduktoru požadovanou hlasitost:
•
Zvýšení hlasitosti
•
Snížení hlasitosti


Bliká rychle
modře
Přístroj je v režimu vyhledávání.
Bliká pomalu
modře
Vyhledání přístroje je dokončeno.
Bliká 2x krátce modře, dlouhá přestávka, 2x
krátce modře
Připojeni AUX je aktivní
Bliká rychle
modře
Reproduktor je připojen k
zařízení Bluetooth, které je
mimo dosah.
Svítí červeně
Přístroj se nabíjí
Dlouhým stisknutím tlačítka
te k následující stopě.
se přesune-
Přehrávání, pauza, hlasité telefonování

Stisknutím tlačítka
zahájíte nebo přerušíte přehrávání stopy.
Pokud je reproduktor připojen prostřednictvím
Bluetooth k mobilnímu telefonu, máte možnost přijímat příchozí telefonní hovory a používat reproduktor jako zařízení pro hlasité telefonování.

Příchozí hovor lze přijmout stisknutím tlačítka .
Přehrávání hudby se zastaví.


se hoOpětovným stisknutím tlačítka
vor ukončí.
Chcete-li ukončit stávající připojení Bluetooth, stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačít-
.
ko
Jakmile uslyšíte zvukový signál a indikátor LED začne modře blikat, přístroj zahájí nové vyhledávání.
Vypnutí reproduktoru

K vypnutí přístroje přesuňte spínač ON / OFF
na zadní straně reproduktoru do polohy OFF.
Údržba

•
Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla, agresivní ani plynné čisticí prostředky.
Nábytek je často natřen různými nátěrovými hmotami nebo opatřen plastovou povrchovou úpravou
a ošetřuje se různými ochrannými prostředky. Řada
z těchto látek obsahuje složky, které mohou napadat a změkčovat materiál patek reproduktoru. Proto v případě potřeby umístěte pod reproduktor protiskluzovou podložku.
Zákaznické služby
Pomoc při chybné funkci
Chybné funkce mohou mít mnohdy jednoduchou
příčinu, ale někdy mohou být příčiny velmi složité a vyžádají si důkladnou analýzu. V této části vám
chceme poskytnout základní vodítko k řešení problémů.
Jestliže opatření, která jsou zde uvedena, nepovedou k úspěchu, rádi vám poskytneme další pomoc.
Zavolejte nám!
Naše servisní linka je vám k dispozici v následujících časech:
Pondělí až pátek: 7:00 – 23:00
Sobota, neděle, svátky: 10:00 – 18:00
Telefon: 01805 / 633 633
(cena 0,14 EUR/min z německé pevné linky, max.
0,42 EUR/min z mobilního telefonu)
V případě servisu, záručního nároku či reklamace
se obraťte na svoji pobočku KIK.
Likvidace
Obal
Nepoužité obaly a balicí pomůcky
lze recyklovat. Likvidujte tyto předměty zásadně v rámci recyklačního systému.
Správná likvidace tohoto výrobku
Přístroj je dodáván s integrovaným,
vysoce výkonným lithiovým akumulátorem. V rámci EU tento symbol
znamená, že daný výrobek nesmí
být likvidován spolu s komunálním
odpadem. Vyřazené přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály,
které je třeba svěřit k opětovnému zhodnocení, aby
neregulovaným zneškodňováním odpadů neškodily životnímu prostředí a zdraví osob. Provádějte likvidaci vyřazených strojů prostřednictvím vhodných
sběrných systémů nebo zašlete přístroj k likvidaci v
místě, kde jste jej zakoupili. Tam pak předají přístroj
k zhodnocení materiálů.
Technické údaje
Typ reproduktoru
Výkon reproduktoru
Konektory
Max. vysílací výkon
Frekvenční pásmo
Multimédiální, aktivní
1x 1 W
Vstup AUX 3,5 mm
Micro-USB
1,96 dBm max.
2 402–2 480 MHz
Akumulátor
Typ
Li-Iontový, 500 mAh
Doba nabíjení akumulátoru
cca 3 hodiny
Výdrž akumulátoru
cca 4 – 6
hodin
(v závislosti na režimu
použití)
Rozsah provozních teplot -4 °C ~ +45 °C
Rozsah teplot skladování
-4 °C ~ +45 °C
Bluetooth
Bluetooth V2.1+EDR
Žádný zvuk / zkreslený zvuk
VAROVÁNÍ!
Jsou možné následující režimy diody LED:
Význam
se přesune-
Následující stopa
Indikátor LED
Indikátor LED
Dlouhým stisknutím tlačítka
te k předchozí stopě.
Při poruše se obraťte na servisní
středisko nebo na jinou vhodnou
specializovanou opravnu.
Čištění
Předchozí stopa
První zvukový signál oznamující hovor zazní hlasitější, pak se hlasitost upraví na předem nastavenou úroveň.
POKYN
K reproduktoru může být vždy připojen jen jeden přístroj Bluetooth. Současné připojení s telefonem
a výstupním audiozařízením není
možné.
Ovládací tlačítka na reproduktoru
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Při neodborné opravě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
V žádném případě se nepokoušejte zařízení otevřít nebo opravovat
vlastními silami!
Je zapnuté audiozařízení, je spuštěno přehrávání a
nastavena alespoň střední hlasitost?

V případě potřeby zvyšte hlasitost.
Není nastavena příliš velká hlasitost reproduktoru?

V případě potřeby snižte hlasitost.
Přístroj nelze zapnout
Není vybitý akumulátor?

V případě potřeby nabijte akumulátor.
Přístroje nelze propojit prostřednictvím Bluetooth
Není stále připojen kabel AUX?

Odpojte kabel AUX.
30.03.2016 08:10:29

Podobné dokumenty